glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] Gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] Gebruik van curusmateriaal voor lesdoeleinden
Date: Thu, 18 Sep 2003 23:06:03 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

Hallo,

Ik weet al dat mijn collega's geantwoord hebben, maar ik zal nog
enkele aanvullingen doen.

On Mon, Sep 15, 2003 at 01:56:41PM +0200, Peter Gythiel wrote:
> Geachte
> 

> Ik sta als informaticaleerkracht in de richting Informaticabeheer
> (TSO derde graad) te Aalst. Ik verzorg het gedeelte 'beheer van
> computersystemen en netwerken' en geef concreet Linux en Windows
> 2000 aan mijn leerlingen.
> 

> Als het mogelijk is, zou ik graag over 'niet-pdf' bestanden van uw
> cursus GNU/Linux op de middelbare school.

> Ik zou namelijk een cursus willen maken, samengesteld op basis van
> beschikbaar materiaal (onder GPL licentie) en aangevuld met eigen

Onze cursus is niet beschikbaar onder de GPL licentie, maar onder de
FDL. De GPL is voor software en de FDL is voor documentatie. De FDL
is bijgevoegd als bijlage in de cursus.

> accenten, ervaringen en opdrachten naar leerlingen toe.

> Het is vanzelfsprekend dat het materiaal dat ik aldus aanpas en
> samenstel , ook onder dezelfde licentie naar mijn leerlingen toe
> verspreid wordt.

Zou u met ons de aangepaste versie kunnen delen?

Groetjes,
-- 
Rudy Gevaert        address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux user and Savannah hacker http://savannah.gnu.org
>From the moment I picked your book up until I laid it down I was
convulsed with laughter. Some day I intend reading it. 
 - Groucho Marx (1895-1977)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]