serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] po.vim dodatak


From: Urke MMI
Subject: [Serbiangnome-lista] po.vim dodatak
Date: Sun, 4 May 2003 15:06:58 +0200

Mislim da bi terbalo u po.vim skriptu dodati i automatsko ažuriranje
statičnih informacija u zaglavlju. Ja sam uradio neku 'traljavu' skriptu
koja mapira na F7 sređivanje prvog uređivača .po prevoda, poslednjeg
prevodioca, razvojni tim i kodni raspored u fajlu.

Ovu skriptu treba razbiti na funkciju koja će da proveri da li je već
upisan prvi prevodilac, pa samo ako nije da se upiše onaj koji je pritisnuo
taster F7, t.j. vlasnik skripte. Takođe treba dodati i neku promenljivu
koja će upisati ime i prezime prevodioca i njegovu adresu e-pošte.

Znači, ovo je samo predlog, preuredite i napravite da valja :)

Takođe mislim da bi trebalo dodati u po.vim sriptu još i sledeće alate:

1. Odlazak na prethodni neprevedeni termin
2. Odlazak na prvi sledeći nejasno prevedeni termin (fuzzy)
3. Odlazak na prvi prethodni nejasno prevedeni termin (fuzzy)

Ako još ko ima neki predlog koji bi nam svima olakšao sređivanje, bilo bi
dobro, ja se ne mogu setiti sada :)

Moja skripta je u prilogu.

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX

Attachment: po.update.vim
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]