serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Gnom 2.4: statistika i prevodi


From: Danilo Segan
Subject: [Serbiangnome-lista] Gnom 2.4: statistika i prevodi
Date: Sun, 04 May 2003 14:45:36 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Još uvek neću pokrenuti Gnom 2.4 granu, ali razloge ću objasniti.

Za prevod Gnoma 2.4, samo „desktop“ i „developer-libs“ se razlikuju (kada se postavi na CVS, videćemo i koliko), dok su ostale grane iste najvećim delom (osim onih stvari koje su imale posebnu granu [branch] za gnome-2-2; takav je jedino seahorse koji je koristio granu seahorse-0-6, a to ću zameniti sa granom HEAD (kakva je trenutno u zvaničnoj statistici za Gnom 2.4).


Znači, svi zainteresovani mogu da rade na prevodu u Prevod.org/programi/gnome/2.2/, a njihov posao neće biti uzaludan, već će u istoj meri biti preveden i gnome/2.4. Čim budem smatrao za potrebno da pređemo na prevod Gnoma 2.4 (kada završimo osnovni posao prevoda desktop i developer-libs kategorija), dodaću i posebnu granu za 2.4.


Živeli,
Danilo


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]