ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Intransitive verb


From: Kevin Brubeck Unhammer
Subject: Re: [ordbanken] Intransitive verb
Date: Wed, 03 Oct 2012 09:24:41 +0200
User-agent: Gnus/5.13 (Gnus v5.13) Emacs/24.2 (gnu/linux)

Ketil Kvifte <address@hidden> writes:

> Tirsdag 2. oktober 2012 22.32.27 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>> ty. den 02. 10. 2012 klokka 21.34 (+0200) skreiv Ketil Kvifte:
>> > Eg ser at nynorskordlista på nett er rar på det transitive verbet å
>> > hengja/å henga og det intransitive verbet å henga. Kvifor er det valfri
>> > -gj- i det transitive, men ikkje det intransitive?
>> 
>> I 2012-rettskrivinga var det bestemt at ord som hadde -gj-/-kj- i
>> hovudform og -g-/-k- i sideform skulle få valfri form. Dette gjeld for
>> eksempel hengja/henga. Men det intransitive verbet henga har aldri hatt
>> sideform med j, og har ikkje fått noko ny alternativ form. I praksis er
>> det som er gjort her altså å gjera sideformer om til jamstilte former.
>> 
>> Tilsvarande gjeld også andre ord av same mønster, som knekkja/knekka.

Andre liknande kausativ-par:
  søkkja/søkka (transitiv): få til å søkka (intransitiv)
  sløkkja/sløkka (transitiv): få til å sløkka (intransitiv)
  leggja/legga (transitiv): få til å ligga (intransitiv)

Den kausativ-samanhengen mellom tydingar finn du òg i ein del par med
ulik ordklasse, men same -j-forskjell:
  ønskja: gi eit ønske
  høgja: gjere høg
  [v]rengja: gjere vrang
  glyggja: laga ein opning (glugge)

Synd det ikkje er ein produktiv prosess lenger, blir så misunneleg på
språk som samisk som kan kausitivisera kva som helst når som helst =P

> Takk for forklaring. Då veit eg at det er norma som er feil og ikkje 
> ordlistene. At -gj forsvinn er for så vidt greitt nok, men det bør anten vera 
> alltid lik infinitiv eller aldri lik infinitiv.

Det forstod eg ikkje – kva er det som skal vera lik infinitiv?
Intransitiven og transitiven er jo to ulike oppslagsord med ulik 
tyding …

> Valfritt her er forvirrande. Eg 
> kan klare det sidan eg prøvar å skriva konsekvent, men mange, både av dei med 
> nynorsk som hovudmål og sidemål vert dette unødvendig ulogisk. Hengja eller 
> henga for transitivt bør forsvinna ut av neste normering. Evt å få inn 
> intransitiv hengja som ny form.

Hmm, «hengja» som intransitivt har ein dåm av hypernynorsk[1] over seg.
Ei skriftnorm bør jo ha belegg i det brukarane skriv og har skrive
gjennom tidene. Då ville eg heller stemt for å fjerna «henga» frå
transitiven, problemet er berre at det finst så mange som bruk formene
«henga/søkka/legga/sløkka/knekka» i transitiv, og dei som lagar norma
vil jo helst gjera flest mogleg til lags … På den andre sida så har dei
iallfall ikkje sleppt inn «hanga» – med den opphavlege avlyden – som
transitiv :-)


[1] Sånn bokmålsfolk skrivjar når dei freistjar å høyrast nynorskje utj.
-- 
Kevin Brubeck Unhammer

GPG: 0x766AC60Creply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]