ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Intransitive verb


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Intransitive verb
Date: Fri, 05 Oct 2012 23:21:47 +0200

on. den 03. 10. 2012 klokka 09.24 (+0200) skreiv Kevin Brubeck Unhammer:
> 
> >> Tilsvarande gjeld også andre ord av same mønster, som
> knekkja/knekka.
> 
> Andre liknande kausativ-par:
>     søkkja/søkka (transitiv): få til å søkka (intransitiv)
>     sløkkja/sløkka (transitiv): få til å sløkka (intransitiv)
>     leggja/legga (transitiv): få til å ligga (intransitiv)
> 
Siste eksempelet viser at det ikkje nødvendigvis berre er å fjerna ein j
for å få den intransitive forma. Eit anna eksempel er setja/setta (men i
intransitiv versjon er både «sitja» og «sitta» godtekne). (På mi dialekt
vert for øvrig forskjellen enkel eller dobbel konsonant – å seta eller å
setta.)

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]