ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Intransitive verb


From: Ketil Kvifte
Subject: Re: [ordbanken] Intransitive verb
Date: Tue, 02 Oct 2012 23:21:51 +0200
User-agent: KMail/1.13.7 (Linux/3.2.0-3-amd64; KDE/4.8.4; x86_64; ; )

Tirsdag 2. oktober 2012 22.32.27 skreiv Karl Ove Hufthammer:
> ty. den 02. 10. 2012 klokka 21.34 (+0200) skreiv Ketil Kvifte:
> > Eg ser at nynorskordlista på nett er rar på det transitive verbet å
> > hengja/å henga og det intransitive verbet å henga. Kvifor er det valfri
> > -gj- i det transitive, men ikkje det intransitive?
> 
> I 2012-rettskrivinga var det bestemt at ord som hadde -gj-/-kj- i
> hovudform og -g-/-k- i sideform skulle få valfri form. Dette gjeld for
> eksempel hengja/henga. Men det intransitive verbet henga har aldri hatt
> sideform med j, og har ikkje fått noko ny alternativ form. I praksis er
> det som er gjort her altså å gjera sideformer om til jamstilte former.
> 
> Tilsvarande gjeld også andre ord av same mønster, som knekkja/knekka.

Takk for forklaring. Då veit eg at det er norma som er feil og ikkje 
ordlistene. At -gj forsvinn er for så vidt greitt nok, men det bør anten vera 
alltid lik infinitiv eller aldri lik infinitiv. Valfritt her er forvirrande. Eg 
kan klare det sidan eg prøvar å skriva konsekvent, men mange, både av dei med 
nynorsk som hovudmål og sidemål vert dette unødvendig ulogisk. Hengja eller 
henga for transitivt bør forsvinna ut av neste normering. Evt å få inn 
intransitiv hengja som ny form.

Eg ser ei tilsvarande tendens gjennom store delar av 2012-reforma. Ein har 
ulogisk valfridom og vert tvungen til å ikkje ha samsvar mellom ord med same 
etymologiske opphav. T.d. verb, substantiv og adjektiv med same stamme.

Lasta ned svn-versjonen av siste utgåva og eg synest det ser bra ut. Mykje 
betre enn siste lanserte versjon. Likar best kommandolinjegrensesnittet. 
Plasmoiden ser ikkje ut til å fungera akkurat no.  For ord som dette er det 
heilt naudsynt å få sortert ut at det er ulik bøying på 
transitivt/intransitivt. Og at det ikkje er valfri infinitiv på det 
intransitive. reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]