wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Sat, 19 Feb 2005 10:16:48 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/19 15:16:48

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation (typos and misc. fixes)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.50&tr2=1.51&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.50 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.51
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.50    Fri Feb 18 10:18:01 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Sat Feb 19 15:16:47 2005
@@ -4,17 +4,18 @@
 # Automatically generated, 2004.
 # Jordà Polo <address@hidden>, 2004, 2005.
 #
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-14 09:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-18 11:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-19 10:20+0100\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 #: data/game.cfg:514
 #: data/translations/english.cfg:61
@@ -91,7 +92,7 @@
 
 #: data/help.cfg:68
 msgid "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It 
covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more 
information on conquering the game, you may wish to consult 
<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and 
<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in mind 
that this is just an outline - for special exceptions and situations, please 
follow the links included."
-msgstr "Aquesta pàgina resumeix tot el que necessites saber per jugar a La 
Batalla per Wesnoth. Explica com jugar i els mecanismes bàsics que hi ha 
darrera el joc. Per més informació sobre com conquerir el joc, us pot 
interessar <ref>dst=basic_strategy text='Estratègia bàsica'</ref>. Recordeu 
que això és només un resum. Per a situacions especials o excepcions, seguiu 
els enllaços que s'inclouen."
+msgstr "Aquesta pàgina resumeix tot el que necessites saber per jugar a La 
Batalla per Wesnoth. Explica com jugar i els mecanismes bàsics que hi ha 
darrera el joc. Per a més informació, us pot interessar 
<ref>dst=basic_strategy text='Estratègia bàsica'</ref>. Recordeu que això 
és només un resum. Per a situacions especials o excepcions, seguiu els 
enllaços que s'inclouen."
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid ""
@@ -101,7 +102,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Per començar, el millor és fer clic sobre el botó 
<italic>text=Tutoria</italic> al menú principal. Això us portarà a fer una 
tutoria interactiva, que us ensenyarà els conceptes bàsica de Wesnoth. 
Després d'això, és recomanable jugar la campanya Hereu al Tron: clic a 
<italic>text=Campanya</italic>, i després <italic>text='Hereu al 
Tron'</italic>. Wesnoth és un joc desafiant, així que és recomanable 
començar en nivell <italic>text=Fàcil</italic>."
+"Per començar, el millor és fer clic sobre el botó 
<italic>text=Tutoria</italic> al menú principal. Això us portarà a fer una 
tutoria interactiva, que us ensenyarà els conceptes bàsics de Wesnoth. 
Després d'això, és recomanable jugar la campanya Hereu al Tron: clic a 
<italic>text=Campanya</italic>, i després <italic>text='Hereu al 
Tron'</italic>. Wesnoth és un joc desafiant, així que és recomanable 
començar en nivell <italic>text=Fàcil</italic>."
 
 #: data/help.cfg:73
 msgid "While playing, keep in mind that if you mouse-over many items on the 
menu bar to the right, a brief description will pop up explaining that item. 
This is especially useful when you encounter new abilities for the first time."
@@ -113,7 +114,7 @@
 
 #: data/help.cfg:79
 msgid "At the start of any battle, and at times during it, you will need to 
recruit units into your army. To recruit, you must have your leader (Konrad in 
the Heir to the Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may 
recruit by either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex and 
selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit menu, which 
lists units available for recruitment, along with their gold cost. Click on a 
unit to see its statistics to the left, then press the recruit button to 
recruit it."
-msgstr "Al començament de cada batalla, i de vegades en mig d'aquesta, 
necessitareu reclutar unitats pel vostre exèrcit. Per tal de fer-ho, heu de 
tenir al vostre líder (per exemple Konrad a Hereu al Tron) a la torre del 
castell. Aleshores, podreu reclutar ja sigui triant 
<italic>text=Recluta</italic> des del menú o fent clic amb el botó dret sobre 
un hexàgon i seleccionant <italic>text=Recluta</italic>. Això mostrarà el 
diàleg de reclutament, que llistarà les unitats disponibles i el seu cost en 
monedes d'or. Si feu clic sobre una unitat veureu les seves estadístiques a 
l'esquerra. Si aleshores feu clic sobre el botó <italic>text=D'acord</italic>, 
reclutareu la unitat seleccionada."
+msgstr "Al començament de cada batalla, i de vegades en mig d'aquesta, 
necessitareu reclutar unitats pel vostre exèrcit. Per tal de fer-ho, heu de 
tenir al vostre líder (per exemple Konrad a Hereu al Tron) a la torre del 
castell. Aleshores, podreu reclutar ja sigui triant 
<italic>text=Recluta</italic> des del menú o fent clic amb el botó dret sobre 
un hexàgon i seleccionant <italic>text=Recluta</italic>. Això mostrarà el 
diàleg de reclutament, que llistarà les unitats disponibles i el seu cost en 
monedes d'or. Si feu clic sobre una unitat veureu les seves estadístiques a 
l'esquerra. Si aleshores feu clic sobre el botó 
<italic>text=D\\'acord</italic>, reclutareu la unitat seleccionada."
 
 #: data/help.cfg:81
 msgid ""
@@ -123,7 +124,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Fent clic amb el botó dret sobre un hexàgon del castell i seleccionant 
<italic>text=Recluta</italic>, farà que la nova unitat aparegui en aquell hexà
gon. D'altra banda, si no seleccioneu cap hexàgon, apareixerà en qualsevol 
zona lliure propera a la torre. Només podeu reclutar tantes unitats com hexà
gons disponibles hi hagi, i no podeu gastar més diners dels que tingueu per 
reclutar."
+"Si feu clic amb el botó dret sobre un hexàgon del castell i seleccioneu 
<italic>text=Recluta</italic>, la nova unitat apareixerà en aquell hexàgon. 
D'altra banda, si no seleccioneu cap hexàgon, apareixerà en qualsevol zona 
lliure propera a la torre. Només podeu reclutar tantes unitats com hexàgons 
disponibles hi hagi, i no podeu gastar més diners dels que tingueu."
 
 #: data/help.cfg:83
 msgid ""
@@ -163,7 +164,7 @@
 
 #: data/help.cfg:93
 msgid "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you 
wish to move, then click on the hex you wish to move it to. When selected, all 
the hexes a unit can move to this turn will be highlighted, and all those it 
can't made dull. Mousing over a dull square will show the number of turns 
required to reach it, and clicking will cause the unit to move towards it by 
the fastest route over this and subsequent turns."
-msgstr "El moviment a Batalla per Wesnoth és simple: primer feu un clic a la 
unitatque desitgeu moure i aleshores feu clic al hexàgon de destí. Quan una 
unitatestà seleccionada, tots els hexàgons on pot desplaçar-se en el torn 
actualqueden il·luminats. Movent el ratolí sobre un hexàgon fora de la 
zonail·luminada mostrarà els nombre de torns necessaris per arribar-hi."
+msgstr "El moviment a Batalla per Wesnoth és simple: primer feu un clic a la 
unitat que desitgeu moure i aleshores feu clic al hexàgon de destí. Quan una 
unitat està seleccionada, tots els hexàgons on pot desplaçar-se en el torn 
actual queden il·luminats. Movent el ratolí sobre un hexàgon fora de la zona 
il·luminada mostrarà els nombre de torns necessaris per arribar-hi."
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid ""
@@ -173,7 +174,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Cada unitat té un cert nombre de punts de moviment que es gasten cada 
vegadaque la unitat es mou, depenent del <ref>dst=terrain text=terreny</ref>. 
Perexemple, entrar a una zona de herba casi sempre costa un punt de moviment.El 
nombre exacte de punts de moviment que que es gasten depèn també de la 
unitat. Als boscos, els elfs només gasten 1 punt, la majoria d'humans i orcs 
2, i els genets 3. Podeu veure quants punts necessita una unitat perentrar en 
un determinat tipus de terreny fent clic sobre ella amb el botó dret i 
seleccionant <italic>text='Descriu unitat'</italic>. "
+"Cada unitat té un cert nombre de punts de moviment que es gasten cada 
vegadaque la unitat es mou, depenent del <ref>dst=terrain text=terreny</ref>. 
Per exemple, entrar a una zona de herba casi sempre costa un punt de moviment. 
El nombre exacte de punts de moviment que que es gasten depèn també de la 
unitat. Als boscos, els elfs només gasten 1 punt, la majoria d'humans i orcs 
2, i els genets 3. Podeu veure quants punts necessita una unitat per entrar en 
un determinat tipus de terreny fent clic sobre ella amb el botó dret i 
seleccionant <italic>text='Descriu unitat'</italic>."
 
 #: data/help.cfg:97
 msgid ""
@@ -211,7 +212,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"L'atacant realitza el primer atac i després ho fa el defensor. Això 
continua fins que cadascuna de les unitats ha fet tots els seus atacs. El 
nombre dels atacs de cada unitat pot variar. Per exemple, un Lluitador elf amb 
un atac d'espasa de 5-4 podrà realitzar 4 atacs fent 5 punts de mal en cada 
intent. En canvi un Recluta orc amb 9-2 només tindrà la possibilitat d'atacar 
2 vegades, però amb 9 punts de mal."
+"L'atacant realitza el primer atac i després ho fa el defensor. Això 
continua fins que cadascuna de les unitats ha fet tots els seus atacs. El 
nombre dels atacs de cada unitat pot variar. Per exemple, un Lluitador elf amb 
un atac d'espasa de 5-4 podrà realitzar 4 atacs fent 5 punts de mal en cada 
intent. En canvi un Recluta orc amb 9-2 només tindrà la possibilitat d'atacar 
2 vegades, però infligint 9 punts de mal."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid ""
@@ -231,7 +232,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"La possibilitat de colpejar una unitat està basada únicament en el seu grau 
de defensa en el <ref>dst=terrain text=terreny</ref> en el que es troba. Podeu 
veure el seu grau fent clic amb el botó dret sobre una unitat i seleccionant 
la opció <italic>text='Descriu unitat'</italic>. Per exemple, els elfs tenen 
un grau de defensa del 70% als boscos, que vol dir que si una unitat els ataca 
només tindrà un 30% de possibilitats de colpejar. Inversament, les 
possibilitats dels elfs de colpejar l'enemic dependran del terreny en que es 
trobi l'atacant."
+"La possibilitat de colpejar una unitat està basada únicament en el seu grau 
de defensa en el <ref>dst=terrain text=terreny</ref> en el que es troba. Podeu 
veure el seu grau fent clic amb el botó dret sobre una unitat i seleccionant 
la opció <italic>text='Descriu unitat'</italic>. Per exemple, els elfs tenen 
un grau de defensa del 70% als boscos, que vol dir que si una unitat els ataca 
només tindrà un 30% de possibilitats d'encertar. De la mateixa manera, les 
possibilitats dels elfs de colpejar l'enemic dependran del terreny en que es 
trobi l'atacant."
 
 #: data/help.cfg:112
 msgid ""
@@ -287,7 +288,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Les resistències funcionen de manera molt simple: si una unitat té una 
resistència del 40% contra un tipus de mal, aleshores patirà un 40% menys de 
mal quan sigui colpejada per aquest tipus. A més, és possible tindre 
debilitat; si una unitat té -100% de resistència contra un determinat tipus 
de mal, patirà un 100% més de mal quan sigui colpejada."
+"Les resistències funcionen de manera molt simple: si una unitat té una 
resistència del 40% contra un cert tipus de mal, aleshores patirà un 40% 
menys de mal quan sigui colpejada per aquest tipus. A més, és possible tindre 
debilitat; si una unitat té -100% de resistència contra un determinat tipus 
de mal, patirà un 100% més de mal quan sigui colpejada."
 
 #: data/help.cfg:128
 msgid ""
@@ -297,7 +298,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Per exemple, els esquelets són molt resistents al mal de tipus tallant o 
perforant, vulnerables als impactes i al foc, i extremament débils contra els 
atacs sagrats."
+"Per exemple, els esquelets són molt resistents al mal de tipus tallant o 
perforant, vulnerables als impactes i al foc, i extremament dèbils contra els 
atacs sagrats."
 
 #: data/help.cfg:133
 msgid "Time of Day"
@@ -315,7 +316,7 @@
 "The usual day/night cycle runs:\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Les batalles de Wesnoth solen seguir un cicle regular entre el dia i la nit. 
Podeu veure quina és l'hora del dia sota el minimapa, a la part dreta de la 
pantalla de joc.\n"
+"Les batalles de Wesnoth solen seguir un cicle regular entre el dia i la nit. 
Podeu veure quina és l'hora del dia sota el mini-mapa, a la part dreta de la 
pantalla de joc.\n"
 "\n"
 "Normalment el cicle de dia/nit va així:\n"
 "\n"
@@ -397,7 +398,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Les unitats tenen una determinada quantitat d'experiència requerida per 
avançar de nivell (que és un 20% menys per a les unitats que tenen el tret 
intel·ligent). Una vegada l'assoleixen, pugen immediatament de nivell i es 
curen al máxim en el procés. En alguns casos, podreu triar entre diferents 
opcions per avançar."
+"Les unitats tenen una determinada quantitat d'experiència requerida per 
avançar de nivell (que és un 20% menys per a les unitats que tenen el tret 
intel·ligent). Una vegada l'assoleixen, pugen immediatament de nivell i es 
curen al màxim en el procés. En alguns casos, podreu triar entre diferents 
opcions per avançar."
 
 #: data/help.cfg:164
 msgid ""
@@ -415,7 +416,7 @@
 
 #: data/help.cfg:170
 msgid "In combat, your units will inevitably take damage. Wesnoth offers 
several ways for your units to heal, all of which take place at the beginning 
of your turn, before you take action."
-msgstr "En combat, les unitats inevitablement pendràn mal. Wesnoth ofereix 
diferents maneres de curar les vostres unitats, i totes tenen lloc al 
començament del vostre torn, abans de passar a l'acció."
+msgstr "En combat, les unitats inevitablement prendran mal. Wesnoth ofereix 
diferents maneres de curar les vostres unitats, i totes tenen lloc al 
començament del vostre torn, abans de passar a l'acció."
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -469,7 +470,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Recordeu que mentre que és possible combinar el repòs amb altres métodes 
per curar, no passa el mateix amb els llogarets, la regeneració o les unitats 
guaridores/curadores. A més, les unitats recuperen tota la seva vida entre els 
escenaris d'una campanya."
+"Recordeu que mentre que és possible combinar el repòs amb altres mètodes 
per curar, no passa el mateix amb els llogarets, la regeneració o les unitats 
guaridores/curadores. A més, les unitats recuperen tota la seva vida entre els 
escenaris d'una campanya."
 
 #: data/help.cfg:184
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -617,7 +618,7 @@
 "<header>text=Resistent</header>\n"
 "\n"
 "Les unitats resistents tenen 7 punts de vida més del que és habitual.\n"
-"Les unitats resistents poden ser molt útils en totes les etapes de la 
campanya, i és un tret vàlid per a totes les únitts. Les unitats resistents 
són especialment vàlides per mantenir posicions davant l'oponent."
+"Les unitats resistents poden ser molt útils en totes les etapes de la 
campanya, i és un tret vàlid per a totes les unitats. Les unitats resistents 
són especialment vàlides per mantenir posicions davant l'oponent."
 
 #: data/help.cfg:247
 msgid ""
@@ -1194,7 +1195,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid "A unit's zone of control is the location consisting of all hexes the 
unit is adjacent to. Units cannot move through opponent's zones of control; 
they can only move into it. When they do this, they lose all of their remaining 
movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your weak 
and wounded units."
-msgstr "La zona de control d'una unitat és tota la zona d'hexàgons adjacents 
(que l'envolten). Les unitats no es poden moure travessant zones de control 
dels seus enemics, només les poden tenir com a destinació final. Quan fan 
això, perden la resta de punts de moviments. Les zones de control poden ser 
usades per blocar els enemics i evitar que s'enfrontin a unitats més débils."
+msgstr "La zona de control d'una unitat és tota la zona d'hexàgons adjacents 
(que l'envolten). Les unitats no es poden moure travessant zones de control 
dels seus enemics, només les poden tenir com a destinació final. Quan fan 
això, perden la resta de punts de moviments. Les zones de control poden ser 
usades per blocar els enemics i evitar que s'enfrontin a unitats més dèbils."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid "What's the zone of control?"
@@ -1242,7 +1243,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:152
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
-msgstr "Acertará el meu lluitador cada vegada que ataqui?"
+msgstr "Acertarà el meu lluitador cada vegada que ataqui?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:158
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
@@ -1303,7 +1304,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:216
 msgid "Oops! You moved your leader off of the keep. Remember, when your leader 
is not on a keep, you cannot recruit. Also remember that if your leader dies, 
you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you back 
onto your keep."
-msgstr "Oups! Heu mogut el vostre líder fora de la torre. Recordeu, quan el 
vostre líder no està en una torre, no podeu reclutar. També heu de recordar 
que si el vostre líder mor, perderéu. Per tal de continuar la tutoria, sereu 
teletransportat a la torre."
+msgstr "Oups! Heu mogut el vostre líder fora de la torre. Recordeu, quan el 
vostre líder no està en una torre, no podeu reclutar. També heu de recordar 
que si el vostre líder mor, perdreu. Per tal de continuar la tutoria, sereu 
teletransportat a la torre."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:222
@@ -1570,7 +1571,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:184
 msgid "Some objects change the statistics of the unit that triggered them. One 
of your units found a potion which will make him do more damage on his attack. 
To see his new combat statistics, look at the Status Table."
-msgstr "Alguns objectes poden canviar les estadístiques de les unitats. Una 
de les vostres unitats ha trobat una poció que la fará més efectiva en 
aquest atac. Per veure les seves noves estadítiques, observa la barra d'estat 
lateral."
+msgstr "Alguns objectes poden canviar les estadístiques de les unitats. Una 
de les vostres unitats ha trobat una poció que la farà més efectiva en 
aquest atac. Per veure les seves noves estadístiques, observa la barra d'estat 
lateral."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:191
 msgid "This potion increases the damage of all the drinker's attacks by four."
@@ -2108,7 +2109,7 @@
 msgstr ""
 "Il·lumina:\n"
 "Aquesta unitat il·lumina l'àrea que l'envolta, fent que les unitats legals 
lluitin millor, i les caòtiques pitjor.\n"
-"Qualsevol unitat adjacent a aquesta lluitará com ho faria al vespre quan és 
de nit, y com ho faria al alba durant la vesprada."
+"Qualsevol unitat adjacent a aquesta lluitarà com ho faria al vespre quan és 
de nit, y com ho faria al alba durant la vesprada."
 
 #: data/translations/english.cfg:49
 msgid "illuminates"
@@ -2315,7 +2316,7 @@
 "When a unit is killed by a Plague attack, that unit is replaced with a unit 
identical to and on the same side as the unit with the Plague attack. (This 
doesn't work on Undead or units in villages.)"
 msgstr ""
 "Plaga:\n"
-"Quan una unitat mor per un atac de plaga, aquesta és reemplaçada per una 
d'idéntica i del mateix bàndol que l'atacant (no funciona amb unitats que 
estan a llogarets o que siguin no mortes)."
+"Quan una unitat mor per un atac de plaga, aquesta és reemplaçada per una 
d'idèntica i del mateix bàndol que l'atacant (no funciona amb unitats que 
estan a llogarets o que siguin no mortes)."
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -2399,7 +2400,7 @@
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19
 msgid "The final form that mages of the undead can achieve, Ancient Liches 
strike terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch 
that of death, but their spells are powerful enough to freeze even the bravest 
where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and far, 
for they move faster than most undead."
-msgstr "És la forma definitiva que un mag dels No morts pot assolir. El Lich 
ancià fa arrelar el terror als cors d'aquells qui el veuen. No només poseeix 
el contacte dels No morts, sinó que, a més, la seva màgia es capaç de 
congelar els cors dels més valents, allà on siguin."
+msgstr "És la forma definitiva que un mag dels No morts pot assolir. El lich 
ancià fa arrelar el terror als cors d'aquells qui el veuen. No només poseeix 
el contacte dels No morts, sinó que, a més, la seva màgia es capaç de 
congelar els cors dels més valents, allà on siguin."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:22
 #: data/units/Demilich.cfg:19
@@ -3559,7 +3560,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
 msgid "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great 
internal fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, 
they would be mistaken. To compensate they have become great craftsmen that can 
fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armour. The Clashers' 
weapons of choice are the sword and spear, which they use to great effect. The 
greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
-msgstr "Amb les seves ales poc desenvolupades i la discapacitat de desprendre 
el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però possiblement 
s'equivoquen. Els dracs de xoc compensen aquests punts febles fabricant-se 
armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb armadures pesades. Per atacar, 
prefereixen l'espasa o la llança. "
+msgstr "Amb les seves ales poc desenvolupades i la discapacitat de desprendre 
el seu foc intern, alguns pensen que estan en desavantatge. Però possiblement 
s'equivoquen. Els dracs de xoc compensen aquests punts febles fabricant-se 
armes amb la punta d'esmeralda i equipant-se amb armadures pesades. Per atacar, 
prefereixen l'espasa o la llança."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:4
 msgid "Drake Fighter"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]