www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po freedom-or-power.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po freedom-or-power.sq.po
Date: Tue, 20 Dec 2016 13:43:49 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   16/12/20 13:43:49

Modified files:
    philosophy/po : freedom-or-power.sq.po 

Log message:
    An error in translating proprietary as free needed fixing; typo fixing; 
cosmetic changes; better wording

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: freedom-or-power.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- freedom-or-power.sq.po   20 Dec 2016 15:58:41 -0000   1.4
+++ freedom-or-power.sq.po   20 Dec 2016 18:43:48 -0000   1.5
@@ -35,7 +35,7 @@
 "discuss the reasons that the free software movement doesn't advocate the so-"
 "called freedom to choose any license you want for software you write."
 msgstr ""
-"Në këtë sprovë, “Liri apo Pushtet?”, Bradley M. Kuhn dhe Richard M. 
Stallman "
+"Në këtë sprovë, Liri apo Pushtet?, Bradley M. Kuhn dhe Richard M. 
Stallman "
 "diskutojnë arsyet pse lëvizja e software-it të lirë nuk i del në 
mbrojtje të "
 "ashtuquajturës liri për të zgjedhur çfarëdo licence që doni për 
software-in "
 "që shkruani."
@@ -88,9 +88,9 @@
 "all users, whether they program often, occasionally, or not at all."
 msgstr ""
 "Ne jemi për lirinë e programuesve dhe për liri të përdoruesve 
gjithashtu. "
-"Shumica prej nesh janë programues, dhe duam lirin për veten dhe për ju "
+"Shumica prej nesh janë programues, dhe duam liri për veten dhe për ju "
 "gjithashtu. Por secili prej nesh përdor software të shkruar nga të 
tjerë, "
-"dhe dua liri teksa e përdorim atë software, jo thjesht kur përdorim kod 
nga "
+"dhe duam liri teksa e përdorim atë software, jo thjesht kur përdorim kod 
nga "
 "vetja. Jemi për liri për krejt përdoruesit, qoftë nëse këta 
programojnë "
 "shpesh, me raste, ose fare."
 
@@ -100,9 +100,9 @@
 "to choose any license you want for software you write.&rdquo; We reject this "
 "because it is really a form of power, not a freedom."
 msgstr ""
-"Por një e ashtuquajtur liri të cilës nuk i dalin në mbrojtje është 
&ldquo;"
+"Por një e ashtuquajtur liri, të cilës nuk i dalim në mbrojtje, është 
&ldquo;"
 "liria për të zgjedhur çfarëdo licence që të doni për software-in që 
shkruani."
-"&rdquo; Ne e hedhim poshtë këtë ngaqë është vërtet një formë 
pushteti, jo "
+"&rdquo; Ne e hedhim poshtë këtë, ngaqë është vërtet një formë 
pushteti, jo "
 "lirie."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -112,9 +112,9 @@
 "affect others more than you. If we confuse power with freedom, we will fail "
 "to uphold real freedom."
 msgstr ""
-"Ky dallim shpesh i anashkaluar është kyç. Liri do të thotë të jesh në "
-"gjendje të marrësh vendime që prekin kryesisht ju vetë; pushtet do të 
thotë "
-"të marrësh vendime që prekin më shumë të tjerët se sa ju. Nëse 
ngatërrojmë "
+"Ky dallim shpesh i anashkaluar është kyç. Liri do të thotë të jeni në "
+"gjendje të merrni vendime që prekin kryesisht ju vetë; pushtet do të 
thotë "
+"të merrni vendime që prekin më shumë të tjerët se sa ju. Nëse 
ngatërrojmë "
 "lirinë me pushtetin, do të dështojmë në mbrojtjen e lirisë së 
vërtetë."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -134,15 +134,15 @@
 "Bërja pronësor e një programi është ushtrim pushteti. Ligji i sotëm i 
të "
 "drejtave të kopjimit ua akordon zhvilluesve të software-it atë pushtet, 
në "
 "mënyrë që ata dhe vetëm ata të zgjedhin rregullat për t’ua imponuar "
-"gjithkujt tjetër&mdash;një numër relativisht i vogël personash marrin "
-"vendime bazë lidhur me software-in për krejt përdoruesit, përgjithësisht 
"
-"duke u mohuar këtyre lirinë. Kur përdoruesit nuk i kanë liritë që "
-"përkufizojnë software-in e lirë, ata s’mund të dinë gjë se ç’kryen 
programi, "
+"gjithkujt tjetër &mdash; një numër relativisht i vogël personash marrin "
+"vendime bazë lidhur me software-in, për krejt përdoruesit, 
përgjithësisht "
+"duke u mohuar këtyre lirinë. Kur përdoruesit nuk i gëzojnë liritë që "
+"përkufizojnë software-in e lirë, ata s’mund të dinë se ç’kryen 
programi, "
 "s’mund të kontrollojnë për deriçka të pasme, s’mund të vëzhgojnë 
për viruse "
 "dhe krimba të mundshëm, dhe s’mund të mësojnë dot se ç’të dhëna 
personale "
 "raportohen (apo të ndalin raportimet, edhe nëse arrijnë t’i zbulojnë). 
Nëse "
 "prishet, s’mund ta ndreqin; u duhet të presin që zhvilluesit të 
ushtrojnë "
-"pushtetin e tyre dhe ta bëjnë këtë. Nëse thjesht s’është dhe aq ai 
që ju "
+"pushtetin e tyre dhe ta bëjnë këtë. Nëse thjesht s’është dhe aq ai 
që u "
 "duhet, ngecin me të. S’mund ta ndihmojnë njëri-tjetrin për ta 
përmirësuar."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -155,14 +155,14 @@
 "example. Even when there is no monopoly, proprietary software harms "
 "society. A choice of masters is not freedom."
 msgstr ""
-"Zhvillues të software-it pronësor shpesh janë biznese. Ne të lëvizjes 
së "
+"Shpesh zhvillues të software-it pronësor janë biznese. Ne të lëvizjes 
së "
 "software-it të lirë nuk jemi kundër biznesit, por e kemi parë se 
ç’ndodh kur "
-"një biznes software-i është &ldquo;i liri&rdquo; të imponojë 
arbitrarisht "
+"një biznes software-i është &ldquo;i lirë&rdquo; të imponojë 
arbitrarisht "
 "rregulla mbi përdoruesit e software-it. Microsoft-i është një shembull i 
"
 "rëndë se si mohimi i lirive të përdoruesve mund të shpjerë në dëm të 
"
 "drejtpërdrejtë, por s’është shembulli i vetëm. Edhe kur nuk ka 
monopol, "
-"software-i i lirë i bën dëm shoqërisë. Të mund të zgjedhësh pronar 
nuk do "
-"të thotë liri."
+"software-i pronësor i bën dëm shoqërisë. Të mund të zgjedhësh 
pronar, nuk "
+"do të thotë liri."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -191,8 +191,8 @@
 msgstr ""
 "Nëse &ldquo;kush ka kodin, bën ligjin,&rdquo; <a href=\"#f1\">(1)</a> "
 "atëherë pyetja e vërtetë me të cilën ndeshemi është: cili do të 
duhej të "
-"kontrollonte kodin që ju përdorni&mdash;ju, apo ca kokrra nga një elitë? 
Ne "
-"besojmë se gëzoni të drejtën të kontrolloni software-in që përdorni, 
dhe "
+"kontrollonte kodin që ju përdorni &mdash; ju, apo ca kokrra nga një 
elitë? "
+"Ne besojmë se gëzoni të drejtën të kontrolloni software-in që 
përdorni, dhe "
 "qëllimi i software-i të lirë është dhënia juve e atij kontrolli."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -210,14 +210,14 @@
 msgstr ""
 "Ne besojmë se ju duhet të vendosni ç’të bëni me software-in që 
përdorni; "
 "por, kjo s’është ajo që thotë ligji sot. Ligji i sotëm i të drejtave 
të "
-"kopjimit na vendos në pozicionin e pushtetit mbi përdoruesit e kodit tonë, 
"
-"na pëlqen apo jo neve. Përgjigja etike ndaj kësaj gjendjeje është të "
-"shpallet liria për çdo përdorues, ashtu si Karta e të Drejtave u mendua 
ta "
-"ushtronte pushtetin qeveritar duke garantuar liritë e çdo shtetasi. Për "
-"këtë është licenca <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">GNU General Public 
"
-"License</a>: ju vë juve në kontroll të përdorimit që i bëni 
software-it, "
-"teksa <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">ju mbron nga të tjerët</a> "
-"që do të donin të merrnin kontrollin e vendimeve tuaja."
+"kopjimit na vendos raport pushteti mbi përdoruesit e kodit tonë, na pëlqen 
"
+"apo jo neve. Përgjigja etike ndaj kësaj gjendjeje është të shpallet 
liria "
+"për çdo përdorues, ashtu si Karta e të Drejtave u mendua ta ushtronte "
+"pushtetin qeveritar duke garantuar liritë e çdo shtetasi. Për këtë 
është "
+"licenca <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">GNU General Public License</a>: "
+"ju vë juve në kontroll të përdorimit që i bëni software-it, teksa <a 
href=\"/"
+"philosophy/why-copyleft.html\">ju mbron nga të tjerët</a> që do të donin 
të "
+"merrnin kontrollin e vendimeve tuaja."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -226,10 +226,10 @@
 "for, just as more and more users have come to appreciate the practical value "
 "of the free software we have developed."
 msgstr ""
-"Teksa gjithnjë e më shumë përdorues të kuptojnë se kush ka kodin bën 
ligjin, "
-"dhe ta ndjejnë se lirinë e meritojnë edhe ata, do të shohin rëndësinë 
e "
-"lirive të cilat mbrojmë, ashtu si gjithnjë e më shumë përdorues kanë "
-"arritur të çmojnë vlerën praktike të software-it të lirë që 
zhvillojmë."
+"Dora-dorës që gjithnjë e më shumë përdorues të kuptojnë se kush ka 
kodin bën "
+"ligjin, dhe ta ndjejnë se lirinë e meritojnë edhe ata, do të shohin "
+"rëndësinë e lirive të cilat mbrojmë, ashtu si gjithnjë e më shumë 
përdorues "
+"kanë arritur të çmojnë vlerën praktike të software-it të lirë që 
zhvillojmë."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Footnotes"
@@ -323,4 +323,4 @@
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
-msgstr "U përditësua më:"
+msgstr "Përditësuar më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]