www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po freedom-or-power.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po freedom-or-power.sq.po
Date: Tue, 20 Dec 2016 05:07:52 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   16/12/20 05:07:52

Added files:
    philosophy/po : freedom-or-power.sq.po 

Log message:
    Addin sq translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: freedom-or-power.sq.po
===================================================================
RCS file: freedom-or-power.sq.po
diff -N freedom-or-power.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ freedom-or-power.sq.po   20 Dec 2016 10:07:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,329 @@
+# LANGUAGE translation of http://www.gnu.org/philosophy/freedom-or-power.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: freedom-or-power.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-31 06:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-20 12:05+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Freedom Or Power? - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Liri Apo Pushtet? - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, general, public, license, gpl, "
+"general public license, freedom, software, power, rights"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, e përgjithshme, publik, licencë, 
"
+"gpl, general public license, liri, software, pushtet, të drejta"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"In this essay, Freedom or Power?, Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman "
+"discuss the reasons that the free software movement doesn't advocate the so-"
+"called freedom to choose any license you want for software you write."
+msgstr ""
+"Në këtë sprovë, \"Liri apo Pushtet?\", Bradley M. Kuhn dhe Richard M. "
+"Stallman diskutojnë arsyet pse lëvizja e software-it të lirë nuk i del 
në "
+"mbrojtje të ashtuquajturës liri për të zgjedhur çfarëdo licence që 
doni për "
+"software-in që shkruani."
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Freedom or Power?"
+msgstr "Liri apo Pushtet?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <strong>Bradley M. Kuhn</strong> and <strong>Richard M. Stallman</strong>"
+msgstr ""
+"nga <strong>Bradley M. Kuhn</strong> dhe <strong>Richard M. Stallman</strong>"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"The love of liberty is the love of others; the love of power is the love of "
+"ourselves."
+msgstr ""
+"Dashuria për liri është dashuri për të tjerët; dashuria për pushtet 
është "
+"dashuri për veten."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "-- William Hazlitt"
+msgstr "-- William Hazlitt"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the free software movement, we stand for freedom for the users of "
+"software. We formulated our views by looking at what freedoms are necessary "
+"for a good way of life, and permit useful programs to foster a community of "
+"goodwill, cooperation, and collaboration. <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">Our criteria for free software</a> specify the freedoms that a program's "
+"users need so that they can cooperate in a community."
+msgstr ""
+"Në lëvizjen për software të lirë, ne jemi për liri të përdoruesve të 
"
+"software-it. Idetë tona i formuluam duke parë se cilat liri janë të "
+"domosdoshme për një rrugë të mbarë jetese, dhe i lejojnë programet e "
+"dobishme të farkëtojnë një bashkësi dashamirësie, bashkëveprimi dhe "
+"bashkëpunimi. <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Kriteri ynë për 
software "
+"të lirë</a> përcakton liritë që u duhen përdoruesve të një programi 
për të "
+"mundur të bashkëpunojnë në një bashkësi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We stand for freedom for programmers as well as for other users. Most of us "
+"are programmers, and we want freedom for ourselves as well as for you. But "
+"each of us uses software written by others, and we want freedom when using "
+"that software, not just when using our own code. We stand for freedom for "
+"all users, whether they program often, occasionally, or not at all."
+msgstr ""
+"Ne jemi për lirinë e programuesve dhe për liri të përdoruesve 
gjithashtu. "
+"Shumica prej nesh janë programues, dhe duam lirin për veten dhe për ju "
+"gjithashtu. Por secili prej nesh përdor software të shkruar nga të 
tjerë, "
+"dhe dua liri teksa e përdorim atë software, jo thjesht kur përdorim kod 
nga "
+"vetja. Jemi për liri për krejt përdoruesit, qoftë nëse këta 
programojnë "
+"shpesh, me raste, ose fare."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, one so-called freedom that we do not advocate is the &ldquo;freedom "
+"to choose any license you want for software you write.&rdquo; We reject this "
+"because it is really a form of power, not a freedom."
+msgstr ""
+"Por një e ashtuquajtur liri të cilës nuk i dalin në mbrojtje është 
&ldquo;"
+"liria për të zgjedhur çfarëdo licence që të doni për software-in që 
shkruani."
+"&rdquo; Ne e hedhim poshtë këtë ngaqë është vërtet një formë 
pushteti, jo "
+"lirie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This oft overlooked distinction is crucial. Freedom is being able to make "
+"decisions that affect mainly you; power is being able to make decisions that "
+"affect others more than you. If we confuse power with freedom, we will fail "
+"to uphold real freedom."
+msgstr ""
+"Ky dallim shpesh i anashkaluar është kyç. Liri do të thotë të jesh në "
+"gjendje të marrësh vendime që prekin kryesisht ju vetë; pushtet do të 
thotë "
+"të marrësh vendime që prekin më shumë të tjerët se sa ju. Nëse 
ngatërrojmë "
+"lirinë me pushtetin, do të dështojmë në mbrojtjen e lirisë së 
vërtetë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making a program proprietary is an exercise of power. Copyright law today "
+"grants software developers that power, so they and only they choose the "
+"rules to impose on everyone else&mdash;a relatively small number of people "
+"make the basic software decisions for all users, typically by denying their "
+"freedom. When users lack the freedoms that define free software, they can't "
+"tell what the software is doing, can't check for back doors, can't monitor "
+"possible viruses and worms, can't find out what personal information is "
+"being reported (or stop the reports, even if they do find out). If it "
+"breaks, they can't fix it; they have to wait for the developer to exercise "
+"its power to do so. If it simply isn't quite what they need, they are stuck "
+"with it. They can't help each other improve it."
+msgstr ""
+"Bërja pronësor e një programi është ushtrim pushteti. Ligji i sotëm i 
të "
+"drejtave të kopjimit ua akordon zhvilluesve të software-it atë pushtet, 
në "
+"mënyrë që ata dhe vetëm ata të zgjedhin rregullat për t’ua imponuar "
+"gjithkujt tjetër&mdash;një numër relativisht i vogël personash marrin "
+"vendime bazë lidhur me software-in për krejt përdoruesit, përgjithësisht 
"
+"duke u mohuar këtyre lirinë. Kur përdoruesit nuk i kanë liritë që "
+"përkufizojnë software-in e lirë, ata s’mund të dinë gjë se ç’kryen 
programi, "
+"s’mund të kontrollojnë për deriçka të pasme, s’mund të vëzhgojnë 
për viruse "
+"dhe krimba të mundshëm, dhe s’mund të mësojnë dot se ç’të dhëna 
personale "
+"raportohen (apo të ndalin raportimet, edhe nëse arrijnë t’i zbulojnë). 
Nëse "
+"prishet, s’mund ta ndreqin; u duhet të presin që zhvilluesit të 
ushtrojnë "
+"pushtetin e tyre dhe ta bëjnë këtë. Nëse thjesht s’është dhe aq ai 
që ju "
+"duhet, ngecin me të. S’mund ta ndihmojnë njëri-tjetrin për ta 
përmirësuar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software developers are often businesses. We in the free "
+"software movement are not opposed to business, but we have seen what happens "
+"when a software business has the &ldquo;freedom&rdquo; to impose arbitrary "
+"rules on the users of software. Microsoft is an egregious example of how "
+"denying users' freedoms can lead to direct harm, but it is not the only "
+"example. Even when there is no monopoly, proprietary software harms "
+"society. A choice of masters is not freedom."
+msgstr ""
+"Zhvillues të software-it pronësor shpesh janë biznese. Ne të lëvizjes 
së "
+"software-it të lirë nuk jemi kundër biznesit, por e kemi parë se 
ç’ndodh kur "
+"një biznes software-i është &ldquo;i liri&rdquo; të imponojë 
arbitrarisht "
+"rregulla mbi përdoruesit e software-it. Microsoft-i është një shembull i 
"
+"rëndë se si mohimi i lirive të përdoruesve mund të shpjerë në dëm të 
"
+"drejtpërdrejtë, por s’është shembulli i vetëm. Edhe kur nuk ka 
monopol, "
+"software-i i lirë i bën dëm shoqërisë. Të mund të zgjedhësh pronar 
nuk do "
+"të thotë liri."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Discussions of rights and rules for software have often concentrated on the "
+"interests of programmers alone. Few people in the world program regularly, "
+"and fewer still are owners of proprietary software businesses. But the "
+"entire developed world now needs and uses software, so software developers "
+"now control the way it lives, does business, communicates, and is "
+"entertained. The ethical and political issues are not addressed by the "
+"slogan of &ldquo;freedom of choice (for developers only).&rdquo;"
+msgstr ""
+"Diskutimet mbi të drejtat dhe rregullat për software-in shpesh janë "
+"përqendruar vetëm te interesat e programuesve. Pak vetë në botë 
programojnë "
+"rregullisht, dhe më pak akoma janë pronarë biznesesh software-i. Por 
krejt "
+"bota e zhvilluar sot ka nevojë dhe përdor software, kështu që zhvilluesit 
e "
+"software-it tani kontrollojnë se si ajo rron, vepron, komunikon, dhe "
+"dëfren. Çështjet etike dhe politike nuk trajtohen nga slogani &ldquo;liri 
"
+"zgjedhjeje (vetëm për zhvilluesit).&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If &ldquo;code is law,&rdquo; <a href=\"#f1\">(1)</a> then the real question "
+"we face is: who should control the code you use&mdash;you, or an elite few? "
+"We believe you are entitled to control the software you use, and giving you "
+"that control is the goal of free software."
+msgstr ""
+"Nëse &ldquo;kush ka kodin, bën ligjin,&rdquo; <a href=\"#f1\">(1)</a> "
+"atëherë pyetja e vërtetë me të cilën ndeshemi është: cili do të 
duhej të "
+"kontrollonte kodin që ju përdorni&mdash;ju, apo ca kokrra nga një elitë? 
Ne "
+"besojmë se gëzoni të drejtën të kontrolloni software-in që përdorni, 
dhe "
+"qëllimi i software-i të lirë është dhënia juve e atij kontrolli."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We believe you should decide what to do with the software you use; however, "
+"that is not what today's law says. Current copyright law places us in the "
+"position of power over users of our code, whether we like it or not. The "
+"ethical response to this situation is to proclaim freedom for each user, "
+"just as the Bill of Rights was supposed to exercise government power by "
+"guaranteeing each citizen's freedoms. That is what the <a href=\"/copyleft/"
+"copyleft.html\">GNU General Public License</a> is for: it puts you in "
+"control of your usage of the software while <a href=\"/philosophy/why-"
+"copyleft.html\">protecting you from others</a> who would like to take "
+"control of your decisions."
+msgstr ""
+"Ne besojmë se ju duhet të vendosni ç’të bëni me software-in që 
përdorni; "
+"por, kjo s’është ajo që thotë ligji sot. Ligji i sotëm i të drejtave 
të "
+"kopjimit na vendos në pozicionin e pushtetit mbi përdoruesit e kodit tonë, 
"
+"na pëlqen apo jo neve. Përgjigja etike ndaj kësaj gjendjeje është të "
+"shpallet liria për çdo përdorues, ashtu si Karta e të Drejtave u mendua 
ta "
+"ushtronte pushtetin qeveritar duke garantuar liritë e çdo shtetasi. Për "
+"këtë është licenca <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">GNU General Public 
"
+"License</a>: ju vë juve në kontroll të përdorimit që i bëni 
software-it, "
+"teksa <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">ju mbron nga të tjerët</a> "
+"që do të donin të merrnin kontrollin e vendimeve tuaja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As more and more users realize that code is law, and come to feel that they "
+"too deserve freedom, they will see the importance of the freedoms we stand "
+"for, just as more and more users have come to appreciate the practical value "
+"of the free software we have developed."
+msgstr ""
+"Teksa gjithnjë e më shumë përdorues të kuptojnë se kush ka kodin bën 
ligjin, "
+"dhe ta ndjejnë se lirinë e meritojnë edhe ata, do të shohin rëndësinë 
e "
+"lirive të cilat mbrojmë, ashtu si gjithnjë e më shumë përdorues kanë "
+"arritur të çmojnë vlerën praktike të software-it të lirë që 
zhvillojmë."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Footnotes"
+msgstr "Poshtëshënime"
+
+#. type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid ""
+"<a id=\"f1\"></a> William J. Mitchell, <em>City of Bits: Space, Place, and "
+"the Infobahn </em> (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), p. 111, as quoted by "
+"Lawrence Lessig in <em>Code and Other Laws of Cyberspace, Version 2.0</em> "
+"(New York, NY: Basic Books, 2006), p. 5."
+msgstr ""
+"<a id=\"f1\"></a> William J. Mitchell, <em>City of Bits: Space, Place, and "
+"the Infobahn </em> (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), f. 111, siç citohet "
+"nga Lawrence Lessig tek <em>Kod dhe Ligje të Tjera të Kiberhapësirës, "
+"Version 2.0</em> (New York, NY: Basic Books, 2006), p. 5."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Kjo sprovë është botuar te <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova të 
"
+"Përzgjedhura të Richard M. Stallman-it</cite></a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr "  "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman"
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn dhe Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
+"without royalty in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
 me "
+"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "   "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]