www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po freedom-or-power.sq.po


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/philosophy/po freedom-or-power.sq.po
Date: Tue, 20 Dec 2016 10:54:57 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    16/12/20 10:54:57

Modified files:
    philosophy/po : freedom-or-power.sq.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.sq.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: freedom-or-power.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.sq.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- freedom-or-power.sq.po   20 Dec 2016 10:27:31 -0000   1.2
+++ freedom-or-power.sq.po   20 Dec 2016 15:54:57 -0000   1.3
@@ -35,7 +35,7 @@
 "discuss the reasons that the free software movement doesn't advocate the so-"
 "called freedom to choose any license you want for software you write."
 msgstr ""
-"Në këtë sprovë, \"Liri apo Pushtet?\", Bradley M. Kuhn dhe Richard M. "
+"Në këtë sprovë, “Liri apo Pushtet?”, Bradley M. Kuhn dhe Richard M. "
 "Stallman diskutojnë arsyet pse lëvizja e software-it të lirë nuk i del 
në "
 "mbrojtje të ashtuquajturës liri për të zgjedhur çfarëdo licence që 
doni për "
 "software-in që shkruani."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]