www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy freedom-or-power.sq.html po/free...


From: GNUN
Subject: www/philosophy freedom-or-power.sq.html po/free...
Date: Tue, 20 Dec 2016 13:58:22 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/12/20 13:58:22

Modified files:
    philosophy   : freedom-or-power.sq.html 
    philosophy/po : freedom-or-power.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/freedom-or-power.sq.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.sq.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: freedom-or-power.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/freedom-or-power.sq.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- freedom-or-power.sq.html  20 Dec 2016 15:58:41 -0000   1.1
+++ freedom-or-power.sq.html  20 Dec 2016 18:58:22 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 <title>Liri Apo Pushtet? - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, e përgjithshme, publik, licencë,
 gpl, general public license, liri, software, pushtet, të drejta" />
-<meta http-equiv="Description" content="Në këtë sprovë, “Liri apo 
Pushtet?”, Bradley M. Kuhn dhe Richard M. Stallman
+<meta http-equiv="Description" content="Në këtë sprovë, Liri apo Pushtet?, 
Bradley M. Kuhn dhe Richard M. Stallman
 diskutojnë arsyet pse lëvizja e software-it të lirë nuk i del në mbrojtje 
të
 ashtuquajturës liri për të zgjedhur çfarëdo licence që doni për 
software-in
 që shkruani." />
@@ -37,48 +37,48 @@
 
 <p>
 Ne jemi për lirinë e programuesve dhe për liri të përdoruesve gjithashtu.
-Shumica prej nesh janë programues, dhe duam lirin për veten dhe për ju
+Shumica prej nesh janë programues, dhe duam liri për veten dhe për ju
 gjithashtu. Por secili prej nesh përdor software të shkruar nga të tjerë,
-dhe dua liri teksa e përdorim atë software, jo thjesht kur përdorim kod nga
+dhe duam liri teksa e përdorim atë software, jo thjesht kur përdorim kod nga
 vetja. Jemi për liri për krejt përdoruesit, qoftë nëse këta programojnë
 shpesh, me raste, ose fare.</p>
 
 <p>
-Por një e ashtuquajtur liri të cilës nuk i dalin në mbrojtje është
+Por një e ashtuquajtur liri, të cilës nuk i dalim në mbrojtje, është
 &ldquo;liria për të zgjedhur çfarëdo licence që të doni për software-in 
që
-shkruani.&rdquo; Ne e hedhim poshtë këtë ngaqë është vërtet një formë
+shkruani.&rdquo; Ne e hedhim poshtë këtë, ngaqë është vërtet një formë
 pushteti, jo lirie.</p>
 
 <p>
-Ky dallim shpesh i anashkaluar është kyç. Liri do të thotë të jesh në
-gjendje të marrësh vendime që prekin kryesisht ju vetë; pushtet do të 
thotë
-të marrësh vendime që prekin më shumë të tjerët se sa ju. Nëse 
ngatërrojmë
+Ky dallim shpesh i anashkaluar është kyç. Liri do të thotë të jeni në
+gjendje të merrni vendime që prekin kryesisht ju vetë; pushtet do të thotë
+të merrni vendime që prekin më shumë të tjerët se sa ju. Nëse 
ngatërrojmë
 lirinë me pushtetin, do të dështojmë në mbrojtjen e lirisë së 
vërtetë.</p>
 
 <p>
 Bërja pronësor e një programi është ushtrim pushteti. Ligji i sotëm i të
 drejtave të kopjimit ua akordon zhvilluesve të software-it atë pushtet, në
 mënyrë që ata dhe vetëm ata të zgjedhin rregullat për t’ua imponuar
-gjithkujt tjetër&mdash;një numër relativisht i vogël personash marrin
-vendime bazë lidhur me software-in për krejt përdoruesit, përgjithësisht
-duke u mohuar këtyre lirinë. Kur përdoruesit nuk i kanë liritë që
-përkufizojnë software-in e lirë, ata s’mund të dinë gjë se ç’kryen 
programi,
+gjithkujt tjetër &mdash; një numër relativisht i vogël personash marrin
+vendime bazë lidhur me software-in, për krejt përdoruesit, përgjithësisht
+duke u mohuar këtyre lirinë. Kur përdoruesit nuk i gëzojnë liritë që
+përkufizojnë software-in e lirë, ata s’mund të dinë se ç’kryen 
programi,
 s’mund të kontrollojnë për deriçka të pasme, s’mund të vëzhgojnë 
për viruse
 dhe krimba të mundshëm, dhe s’mund të mësojnë dot se ç’të dhëna 
personale
 raportohen (apo të ndalin raportimet, edhe nëse arrijnë t’i zbulojnë). 
Nëse
 prishet, s’mund ta ndreqin; u duhet të presin që zhvilluesit të ushtrojnë
-pushtetin e tyre dhe ta bëjnë këtë. Nëse thjesht s’është dhe aq ai 
që ju
+pushtetin e tyre dhe ta bëjnë këtë. Nëse thjesht s’është dhe aq ai 
që u
 duhet, ngecin me të. S’mund ta ndihmojnë njëri-tjetrin për ta 
përmirësuar.</p>
 
 <p>
-Zhvillues të software-it pronësor shpesh janë biznese. Ne të lëvizjes së
+Shpesh zhvillues të software-it pronësor janë biznese. Ne të lëvizjes së
 software-it të lirë nuk jemi kundër biznesit, por e kemi parë se 
ç’ndodh kur
-një biznes software-i është &ldquo;i liri&rdquo; të imponojë arbitrarisht
+një biznes software-i është &ldquo;i lirë&rdquo; të imponojë arbitrarisht
 rregulla mbi përdoruesit e software-it. Microsoft-i është një shembull i
 rëndë se si mohimi i lirive të përdoruesve mund të shpjerë në dëm të
 drejtpërdrejtë, por s’është shembulli i vetëm. Edhe kur nuk ka monopol,
-software-i i lirë i bën dëm shoqërisë. Të mund të zgjedhësh pronar 
nuk do
-të thotë liri.</p>
+software-i pronësor i bën dëm shoqërisë. Të mund të zgjedhësh pronar, 
nuk
+do të thotë liri.</p>
 
 <p>
 Diskutimet mbi të drejtat dhe rregullat për software-in shpesh janë
@@ -92,27 +92,27 @@
 <p>
 Nëse &ldquo;kush ka kodin, bën ligjin,&rdquo; <a href="#f1">(1)</a> atëherë
 pyetja e vërtetë me të cilën ndeshemi është: cili do të duhej të
-kontrollonte kodin që ju përdorni&mdash;ju, apo ca kokrra nga një elitë? Ne
-besojmë se gëzoni të drejtën të kontrolloni software-in që përdorni, dhe
+kontrollonte kodin që ju përdorni &mdash; ju, apo ca kokrra nga një elitë?
+Ne besojmë se gëzoni të drejtën të kontrolloni software-in që përdorni, 
dhe
 qëllimi i software-i të lirë është dhënia juve e atij kontrolli.</p>
 
 <p>
 Ne besojmë se ju duhet të vendosni ç’të bëni me software-in që 
përdorni;
 por, kjo s’është ajo që thotë ligji sot. Ligji i sotëm i të drejtave 
të
-kopjimit na vendos në pozicionin e pushtetit mbi përdoruesit e kodit tonë,
-na pëlqen apo jo neve. Përgjigja etike ndaj kësaj gjendjeje është të
-shpallet liria për çdo përdorues, ashtu si Karta e të Drejtave u mendua ta
-ushtronte pushtetin qeveritar duke garantuar liritë e çdo shtetasi. Për
-këtë është licenca <a href="/copyleft/copyleft.html">GNU General Public
-License</a>: ju vë juve në kontroll të përdorimit që i bëni software-it,
-teksa <a href="/philosophy/why-copyleft.html">ju mbron nga të tjerët</a> që
-do të donin të merrnin kontrollin e vendimeve tuaja.</p>
+kopjimit na vendos raport pushteti mbi përdoruesit e kodit tonë, na pëlqen
+apo jo neve. Përgjigja etike ndaj kësaj gjendjeje është të shpallet liria
+për çdo përdorues, ashtu si Karta e të Drejtave u mendua ta ushtronte
+pushtetin qeveritar duke garantuar liritë e çdo shtetasi. Për këtë 
është
+licenca <a href="/copyleft/copyleft.html">GNU General Public License</a>: ju
+vë juve në kontroll të përdorimit që i bëni software-it, teksa <a
+href="/philosophy/why-copyleft.html">ju mbron nga të tjerët</a> që do të
+donin të merrnin kontrollin e vendimeve tuaja.</p>
 
 <p>
-Teksa gjithnjë e më shumë përdorues të kuptojnë se kush ka kodin bën 
ligjin,
-dhe ta ndjejnë se lirinë e meritojnë edhe ata, do të shohin rëndësinë e
-lirive të cilat mbrojmë, ashtu si gjithnjë e më shumë përdorues kanë
-arritur të çmojnë vlerën praktike të software-it të lirë që 
zhvillojmë.</p>
+Dora-dorës që gjithnjë e më shumë përdorues të kuptojnë se kush ka 
kodin bën
+ligjin, dhe ta ndjejnë se lirinë e meritojnë edhe ata, do të shohin
+rëndësinë e lirive të cilat mbrojmë, ashtu si gjithnjë e më shumë 
përdorues
+kanë arritur të çmojnë vlerën praktike të software-it të lirë që 
zhvillojmë.</p>
 
 <h4>Poshtëshënime</h4>
 
@@ -184,7 +184,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/12/20 15:58:41 $
+$Date: 2016/12/20 18:58:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/freedom-or-power.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.sq.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- po/freedom-or-power.sq.po  20 Dec 2016 18:43:48 -0000   1.5
+++ po/freedom-or-power.sq.po  20 Dec 2016 18:58:22 -0000   1.6
@@ -323,4 +323,4 @@
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
-msgstr "Përditësuar më:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]