www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards/po README.translations.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/standards/po README.translations.sq.po
Date: Sat, 12 Mar 2016 13:33:18 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   16/03/12 13:33:18

Modified files:
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    Some more cleaning

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.62&r2=1.63

Patches:
Index: README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- README.translations.sq.po  12 Mar 2016 13:22:12 -0000   1.62
+++ README.translations.sq.po  12 Mar 2016 13:33:18 -0000   1.63
@@ -1,13 +1,13 @@
 # LANGUAGE translation of 
http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html
 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
-# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+# Besnik Bleta <address@hidden>, 2016.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: README.translations.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-04-05 00:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-12 15:07+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-02-18 09:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-12 15:23+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -18,111 +18,1247 @@
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
-"Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org - GNU Project - Free "
-"Software Foundation"
-msgstr ""
-"Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org - Projekti GNU - Free 
Software "
+"Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org - GNU Project - Free Software "
 "Foundation"
+msgstr ""
+"Udhërrëfyes për Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org - Projekti GNU - 
Free "
+"Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
-msgid "Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org"
-msgstr "Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org"
+msgid "Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org"
+msgstr "Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Introduction"
+msgstr "Hyrje"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Translating gnu.org with its many articles and keeping them updated is a "
+"complex task which requires careful organization. Translators are grouped "
+"into teams, one for each language, and each team normally has a coordinator. "
+"However, there are some languages for which no team has been formed yet, and "
+"sometimes a team lacks a coordinator."
+msgstr ""
+"Përkthimi i gnu.org-ut me artikujt e vet të shumtë dhe mbajtja e tyre të "
+"përditësuar është një punë e ndërlikuar, e cila kërkon organizim të "
+"kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë, dhe çdo 
ekip "
+"ka zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat 
s’ka "
+"ende një ekip, dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"This is a general guide for everyone who wishes to write a web page for the "
-"GNU project web server, <code>www.gnu.org</code>. There are several other "
-"guides that are important, one of the most important ones is the <a href=\"/"
-"server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</a>. A <a href=\"/"
-"server/standards/README.webmastering.html#readme\"> list of other guides</a> "
-"is also available."
+"Team Coordinators use software tools to update pages efficiently for partial "
+"changes. One of these tools is a program called <strong>GNUnited Nations</"
+"strong> (GNUN) that makes it very easy to maintain and keep track of "
+"translations that need to be updated; it was developed ad hoc by our current "
+"GNU Translations Manager Yavor Doganov."
+msgstr ""
+"Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për të përditësuar me 
"
+"efektshmëri faqet, në raste ndryshimesh të pjesshme. Një nga këto mjete "
+"është një program i quajtur <strong>GNUnited Nations</strong> (GNUN) që e 
"
+"bën shumë të lehtë mirëmbajtjen dhe ndjekjen e përkthimeve që duhen "
+"përditësuar; është krijuar ad hoc nga Përgjegjësi ynë i tanishëm i "
+"Përkthimeve GNU, Yavor Doganov."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Translations Manager is the person in charge of the overall organization "
+"of teams and is generally involved in training new Team Coordinators."
+msgstr ""
+"Përgjegjësi i Përkthimeve është personi i ngarkuar me organizimin e "
+"përgjithshëm të ekipeve dhe përgjithësisht merret me stërvitjen e "
+"Bashkërenduesve të rinj të Ekipeve."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a Team Member, you can contribute to translations without knowing "
+"anything about GNUN, but you can help at more levels if you know how to use "
+"it."
+msgstr ""
+"Si një Pjesëtar Ekipi, mund të jepni ndihmesë në përkthime pa ditur 
gjë "
+"rreth GNUN-it, por mund të ndihmoni në shkallë të tjera, nëse dini si ta 
"
+"përdorni."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Who can help"
+msgstr "Cili mund të ndihmojë"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All teams are always looking for new volunteers. Basically, there is a task "
+"for everyone in the translation process: we need people with good language "
+"skills, as well as people with good technical skills or willing to learn "
+"some simple technical skills."
+msgstr ""
+"Krejt ekipet kërkojnë përherë për vullnetarë të rinj. Ka për të 
gjithë diçka "
+"për të bërë në procesin e përkthimit: na duhen persona me aftësi të 
mira "
+"gjuhësore, si edhe persona me aftësi të mira teknike ose që dëshirojnë 
të "
+"mësojnë disa aftësi të thjeshta teknike."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"If you have a deep understanding of written English and a rich command of "
+"your native language, you can certainly engage in translation, or do proof-"
+"reading. Writing good English is not necessary."
+msgstr ""
+"Nëse keni një njohje të thellë të anglishtes së shkruar dhe një 
zotërim të "
+"pasur të gjuhës tuaj mëmë, mund të përfshiheni padyshim në përkthim, 
ose të "
+"bëni redaktime. Shkrimi i mirë i anglishtes nuk është domosdoshmëri."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"If your understanding of English is not first class, or if you don't know "
+"English at all but have a good mastery of your mother tongue, you can help "
+"review other people's translations to make sure they read well and have a "
+"good style."
+msgstr ""
+"Nëse të kuptuarit e anglishtes prej jush nuk është i dorës së parë, 
ose nuk "
+"dini fare anglisht, por zotëroni mirë gjuhën tuaj mëmë, mund të 
ndihmoni "
+"duke shqyrtuar përkthimet e të tjerëve, për t’u siguruar që lexohen 
mirë dhe "
+"kanë stil të pranueshëm."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"If you are a native English speaker, and you can read another language, even "
+"if not quickly and easily, you can still help improve translations in that "
+"language. Translators sometimes misunderstand English idioms and expressions "
+"and write translations that are misleading or even incorrect. These errors "
+"are obvious to the native English speaker&mdash;you can indicate possible "
+"errors and explain the intended meaning, and others can retranslate that "
+"part."
+msgstr ""
+"Nëse anglishtja është gjuha juaj mëmë, dhe mund të lexoni edhe në një 
gjuhë "
+"tjetër, edhe pse jo shpejt dhe lehtë, mund të ndihmoni prapëseprapë të "
+"përmirësohen përkthimet në atë gjuhë. Përkthyesit ndonjëherë i 
kuptojnë "
+"gabim shprehjet frazeologjike dhe idiomatike të anglishtes dhe shkruajnë "
+"përkthime që janë të shtrembra ose madje të pasakta. Këto gabime 
bëjnë mu, "
+"për një që anglishten e ka gjuhën mëmë &mdash; mund të tregoni gabime 
të "
+"mundshme dhe të shpjegoni kuptimin e synuar, dhe të tjerë mund ta "
+"ripërkthejnë atë pjesë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"If you are inclined or willing to go for the more technical side of the "
+"translation process, you can help further; for example, by preparing "
+"translated texts for publication."
 msgstr ""
-"Ky është një udhërrëfyes i përgjithshëm për këdo që dëshiron të 
shkruajë një "
-"faqe për shërbyesin e projektit GNU, <code>www.gnu.org</code>. Ka një 
numër "
-"udhërrëfyesisht të tjerë që janë të rëndësishëm, një nga më të 
rëndësishmit "
-"është <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</"
-"a>. Ka edhe një <a href=\"/server/standards/README.webmastering.html#readme"
-"\"> listë të udhërrëfyesve të tjerë</a>."
+"Nëse prireni ose keni vendosur të merreni me anën më teknike të procesit 
të "
+"përkthimit, mund të ndihmoni më tej; për shembull, duke përgatitur 
tekste "
+"për publikim."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "How to Participate"
+msgstr "Si të Merret Pjesë"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "As a Team Member"
+msgstr "Si Anëtar Ekipi"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Please read the <a href=\"#general-guide\">General Guide for Translations</"
+"a> below and then contact the relevant <a href=\"#teams\">translation team</"
+"a>. Each team has its own system of organizing the work. Thus, to join an "
+"existing team, you need to get detailed information from that team. The Team "
+"Coordinator will be able to guide you through their specific methods. If you "
+"don't get an answer in two weeks, write to the Translations Manager <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, lexoni <a href=\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm 
"
+"për Përkthime</a> më poshtë dhe mandej lidhuni me <a 
href=\"#teams\">ekipin "
+"e përkthimit</a> përkatës. Çdo ekip ka sistemin e tij të organizimit të 
"
+"punës. Ndaj, që të bëheni pjesë e një ekipi të caktuar, lypset të 
merrni të "
+"dhëna të hollësishme prej atij ekipi. Bashkërenduesi i Ekipit do të 
jetë në "
+"gjendje t’ju udhëheqë lidhur me metodat e tyre specifike. Nëse nuk 
merrni "
+"përgjigje brenda dy javësh, shkruajini Përgjegjësit të Përkthimeve te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "As an Occasional Contributor"
+msgstr "Si Kontribues Me Raste"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you just want to submit a new translation and are not interested in "
+"collaborating regularly, follow the <a href=\"#general-guide\">General Guide "
+"for Translations</a> below and then send your translation to the appropriate "
+"<a href=\"#teams\"> Team Coordinator</a> if there is one, or to the "
+"Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a> if there is no team or coordinator for your "
+"language."
+msgstr ""
+"Nëse dëshironi vetëm të parashtroni një përkthim të ri dhe nuk 
interesoheni "
+"të bashkëpunoni rregullisht, ndiqni më poshtë <a href=\"#general-guide"
+"\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm mbi Përkthimet</a> dhe mandej dërgojeni 
"
+"përkthimin tuaj te <a href=\"#teams\"> Bashkërenduesi i Ekipit</a> 
përkatës, "
+"nëse ka të tillë, ose te Përgjegjësi i Përkthimeve <a 
href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse nuk ka ekip "
+"apo bashkërendues për gjuhën tuaj."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "As a Team Coordinator"
+msgstr "Si Bashkërendues Ekipi"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If there is no team established for your language or a new Team Coordinator "
+"is needed, we will be grateful if you undertake that task. As a "
+"coordinator, you will need to follow both the <a href=\"#general-guide"
+"\">General Guide for Translations</a> and the more specific <a href="
+"\"#coordinator-guide\">Guide for Team Coordinators.</a>"
+msgstr ""
+"Nëse nuk ka ekip për gjuhën tuaj, ose nëse duhet një bashkërendues i ri 
"
+"ekipi, do t’ju jemi mirënjohës, po ta merrni përsipër këtë punë. Si 
një "
+"bashkërendues, do t’ju duhet të ndiqni si <a href=\"#general-guide"
+"\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthimet</a>, ashtu edhe atë më 
"
+"specifik, <a href=\"#coordinator-guide\">Udhërrëfyes për Bashkërendues 
Ekipi."
+"</a>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "General Guide for Translations"
+msgstr "Udhërrëfyes i Përgjithshëm për Përkthimet"
 
 #. type: Content of: <p>
+msgid "Here are our specific goals for our translated pages."
+msgstr "Ja cilat janë synimet tona specifike për faqet tona të përkthyera."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Clarity"
+msgstr "Qartësi"
+
+#. type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid ""
-"No pages on the GNU project web server should ever make any references to "
-"nonfree software or nonfree documentation. This is VERY important."
+"With few exceptions, the pages we translate are addressed to the general "
+"public. Before working on a page, please look at the original and ask "
+"yourself whether it is addressed to programmers or to the general public. "
+"Then aim your translation at the same audience. In pages meant for the "
+"general public, please avoid words that are not found in common "
+"dictionaries, except for our special terms such as \"GNU\" and \"copyleft"
+"\" (see the list below)."
 msgstr ""
-"Asnjë faqe në shërbyesin e projektit GNU s’duhet të përmbajë 
çfarëdo "
-"reference ndaj software-i jo të lirë ose dokumentimi jo të lirë. Kjo 
është "
-"SHUMË e rëndësishme."
+"Me pak përjashtime, faqet që përkthejmë janë menduar për publikun e "
+"përgjithshëm. Përpara se të punoni mbi një faqe, ju lutemi hidhini një 
sy "
+"origjinalit dhe pyeteni veten nëse është menduar për programues apo për "
+"publikun e përgjithshëm. Mandej, me përkthimin tuaj, synoni të njëjtin "
+"publik. Në faqe të menduara për publikun e përgjithshëm, ju lutemi, "
+"shmangni fjalë që nuk gjenden në fjalorët e zakonshëm, hiq termat tanë "
+"specialë, të tillë si \"GNU\" dhe \"copyleft\" (shihni listën më 
poshtë)."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Accuracy"
+msgstr "Saktësi"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"The boilerplate that is used for all our pages is in <a href=\"/boilerplate."
-"html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a>. A good start when writing a "
-"web page is to use that boilerplate and follow the instructions in it. "
-"Please delete the unneeded comments as you go. It makes the HTML source "
-"file easier for future maintainers to work with. You should also check for "
-"specialized versions of boilerplate.html in the current directory, and those "
-"above it."
+"In order to produce a translation which is accurate and faithful to the "
+"original, you need to be familiar with the basic concepts of the GNU Project "
+"and the specific terminology used in gnu.org."
 msgstr ""
-"Skema bazë që përdoret për krejt faqet tona gjendet te <a href=\"/"
-"boilerplate.html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a>. Një mënyrë e "
-"mirë për t’ia filluar me shkrimin e një faqeje web është të përdoret 
ajo "
-"skemë dhe të ndiqen udhëzimet në të. Ju lutemi, fshijini komentet e "
-"panevojshme, teksa përparoni. E bën më të lehtë punën me kartelën e 
kodit "
-"burim të HTML-së për mirëmbajtësit në të ardhmen. Duhet të 
kontrolloni edhe "
-"për versione të specializuara të boilerplate.html te drejtoria 
përkatëse, "
-"dhe te ato sipër saj."
+"Për të arritur prodhimin e një përkthimi që është i saktë dhe besnik 
ndaj "
+"origjinalit, lypset të jeni i familjarizuar me konceptet bazë të Projektit 
"
+"GNU dhe terminologjinë specifike të përdorur në gnu.org."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"When writing a page for a certain program, we want to have some basic "
-"information on such a page:"
+"Please study the <a href=\"/philosophy\"> philosophy </a> of the free "
+"software movement, so that you can present it properly and clearly. The "
+"following articles will be particularly helpful:"
 msgstr ""
-"Kur shkruhet një faqe për një program të dhënë, dëshirojmë të kemi 
në një "
-"faqe të tillë disa të dhëna bazë:"
+"Ju lutemi, studioni <a href=\"/philosophy\"> filozofinë </a> e lëvizjes së 
"
+"software-it të lirë, që kështu të mund ta paraqitni saktë dhe qartë. "
+"Artikujt vijues do t’ju jenë veçanërisht të dobishëm:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "A description on what the program does"
-msgstr "Përshkrim i asaj që bën programi"
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ç’është Software-i i 
Lirë?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Where to download the program in question"
-msgstr "Nga ku të shkarkohet programi në fjalë"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free and Nonfree "
+"Software</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html\">Kategori Software-i të Lirë dhe Jo "
+"të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Where to report bugs"
-msgstr "Ku të njoftohen të metat"
+msgid "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Words to Avoid</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Fjalë Për T’u 
Shmangur</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "FAQs and documentation if they are available"
-msgstr "FAQ dhe dokumentim, në pastë të tilla"
+msgid "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">What's in a Name?</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Ç’ka te Emri?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Installation instructions"
-msgstr "Udhëzime instalimi"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Open Source Misses "
+"the Point of Free Software</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Burimi i Hapur Nuk "
+"e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
+msgid "These terms and files need special attention:"
+msgstr "Këto terma dhe kartela lypin kujdes të veçantë:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"<strong>Copyleft</strong>. This is a term that can be difficult to translate "
+"in some languages. It is a pun on the word &ldquo;Copyright&rdquo; based on "
+"the two meanings of &ldquo;right&rdquo;: ethical and directional. You can "
+"read the article <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">What is Copyleft?</a> "
+"to learn more about it and see how it has been translated into other "
+"languages. You will see that in most cases it has not been translated at "
+"all, so if you can't find a good translation for it in your language, the "
+"only option may be to use the English word."
+msgstr ""
+"<strong>Copyleft</strong>. Ky është një term që në disa gjuhë mund të 
jetë i "
+"vështirë për t’u përkthyer. Është një lojë fjalësh ndaj fjalës 
&ldquo;"
+"Copyright&rdquo; bazuar në dy kuptimet e &ldquo;right&rdquo;-it: atë etik "
+"dhe atë që lidhet me drejtimin. Mund të lexoni artikullin <a href=\"/"
+"copyleft/copyleft.html\">Ç’është Copyleft-i?</a> që të njiheni më nga 
afër "
+"me të dhe për të parë se si është përkthyer në gjuhë të tjera. Do 
të shihni "
+"se në shumicën e rasteve s’është përkthyer fare, ndaj, nëse s’gjeni 
dot një "
+"përkthim të përshtatshëm për gjuhën tuaj, mundësia e vetme mund të 
jetë "
+"përdorimi i fjalës anglishte."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"<strong>Free Software</strong>. Most languages have a word for free-as-in-"
+"freedom and another word for gratis (zero price). In gnu.org we generally "
+"use &ldquo;free&rdquo; only to refer to freedom, and we say &ldquo;"
+"gratis&rdquo; when we mean zero price. Thus, please translate &ldquo;"
+"free&rdquo; using the word that means free-as-in-freedom, not the one that "
+"refers to price."
+msgstr ""
+"<strong>Free Software</strong>. Shumica e gjuhëve kanë një fjalë për \"i 
lirë"
+"\", si tek fjala \"liri\", dhe një tjetër fjalë për falas (çmim zero). 
Tek "
+"gnu.org përgjithësisht përdorim &ldquo;free&rdquo; vetëm referuar 
lirisë, "
+"dhe themi &ldquo;gratis&rdquo;, kur nënkuptojmë çmim zero. Ndaj, ju 
lutemi, "
+"përkthejeni &ldquo;free&rdquo; përmes fjalës që nënkupton \"i lirë\" si 
te "
+"\"liria\", jo përmes asaj që i referohet çmimit."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"However, in some old pages, such as the GNU Manifesto and the initial "
+"announcement, we did not yet make the distinction. In translating these "
+"pages, you may need to think carefully about the proper treatment of each "
+"occurrence of the word &ldquo;free&rdquo;. You might choose to leave the "
+"word in English, followed by the explanation of its meaning in that "
+"occurrence: either freedom, price, or ambiguously both."
+msgstr ""
+"Megjithatë, në disa faqe të vjetra, të tilla si GNU Manifesto dhe 
njoftimi "
+"fillestar, nuk e bëmë këtë dallim. Gjatë përkthimit të këtyre 
faqeve, mund "
+"të keni nevojë të mendoheni me kujdes rreth trajtimit si duhet të çdo "
+"hasjeje të fjalës &ldquo;free&rdquo;. Mund të vendosni për ta lënë 
fjalën "
+"në anglisht, ndjekur nga shpjegimi i kuptimit për atë hasje: liri, çmim, 
ose "
+"të dyja në mënyrë të dykuptimtë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"However, even in these old pages, the word you normally use to translate "
+"&ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; should be the one that "
+"refers to freedom."
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, edhe në këto faqe të vjetra, fjala që përdorni normalisht 
për të "
+"përkthyer &ldquo;free&rdquo; te &ldquo;free software&rdquo; do të duhej të 
"
+"ishte ajo që i referohet lirisë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"See the <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Translations of the "
+"Term &ldquo;Free Software&rdquo;</a> in several languages."
+msgstr ""
+"Shihni <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Përkthime të Termit "
+"&ldquo;Free Software&rdquo;</a> në disa gjuhë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"<strong>Digital Restrictions Management (DRM)</strong>. This is what we use "
+"in gnu.org to avoid the propaganda term &ldquo;Digital Rights "
+"Management&rdquo;. It means that digital techniques are used to impose "
+"restrictions on the user, and these restrictions apply not only to digital "
+"but also to physical objects."
+msgstr ""
+"<strong>Digital Restrictions Management (DRM)</strong>. Kjo është ajo çka "
+"përdorim në gnu.org për të shmangur termin propagandistik &ldquo;Digital "
+"Rights Management&rdquo;. Nënkupton teknikat dixhitale që përdoren për 
të "
+"vendosur me detyrim kufizime mbi përdoruesin, dhe këto kufizime vlejnë jo "
+"vetëm për objekte dixhitale, por edhe ato materiale."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"However, there is a subtle ambiguity in the English term &ldquo;Digital "
+"Restrictions Management&rdquo;. It can be interpreted in two ways:"
+msgstr ""
+"Megjithatë, ka një dykuptimësi të hollë te termi anglisht &ldquo;Digital 
"
+"Restrictions Management&rdquo;. Mund të interpretohet në dy mënyra:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ol><li>
+msgid "<strong>Digital Management of Restrictions</strong>."
+msgstr "<strong>Administrim Dixhital i Kufizimeve</strong>."
+
+#. type: Content of: <ul><li><ol><li>
+msgid "Management of Digital Restrictions."
+msgstr "Administrim i Kufizimeve Dixhitale"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"In many languages these require different wording. The correct meaning is "
+"the first one, so translations should make this clear. Likewise with &ldquo;"
+"rights&rdquo; instead of &ldquo;restrictions&rdquo;."
+msgstr ""
+"Në shumë gjuhë këto lypin fjalë të ndryshme. Kuptimi i saktë është i 
pari, "
+"ndaj përkthimi duhet ta bëjë të qartë këtë. Po njësoj me &ldquo;"
+"rights&rdquo; në vend se &ldquo;restrictions&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"<strong>Should</strong>. In regard to an ethical issue, &ldquo;should&rdquo; "
+"means it would be wrong to do anything else. For instance, the page "
+"entitled &ldquo;Why Software Should Be Free&rdquo; explains why it is wrong "
+"to make software nonfree in the actual world we live in."
+msgstr ""
+"<strong>Should</strong>. Kur bëhet fjalë për një çështje etike, &ldquo;"
+"should&rdquo; nënkupton se do të ishte gabim të bëhej gjithçka tjetër. 
Për "
+"shembull, faqja e titulluar &ldquo;Pse Software-i i Lirë Do të Duhej të "
+"Ishte i Lirë&rdquo; shpjegon pse është gabim të krijohet software jo i 
lirë "
+"në botën e tanishme në të cilën jetojmë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Therefore, please translate &ldquo;should&rdquo; using a verb form that "
+"implies a strong ethical obligation. Don't translate it in a way that means "
+"&ldquo;it would be preferable for software to be free&rdquo; or &ldquo;in an "
+"ideal world, software would be free&rdquo;. Those are not strong enough."
+msgstr ""
+"Prandaj, ju lutemi, përkthejeni &ldquo;should&rdquo; duke përdorur një 
formë "
+"foljore që lë të kuptohet një detyrim të fortë etik. Mos e përktheni 
në një "
+"mënyrë që nënkupton &ldquo;do të ishte e parapëlqyer që software-i të 
ish i "
+"lirë&rdquo; ose &ldquo;në një botë ideale, software-i duhej të ishte i "
+"lirë&rdquo;. Këto s’janë aq të fuqishme sa duhet."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"<strong>GNU's Not Unix</strong>. When translating &ldquo;GNU's Not "
+"Unix&rdquo;, please ensure that the translation remains recursive. If a "
+"recursive translation cannot be conceived, use the following format (this is "
+"an example for Swedish): &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang="
+"\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
+msgstr ""
+"<strong>GNU's Not Unix</strong>. Kur vjen puna për të përkthyer 
&ldquo;GNU's "
+"Not Unix&rdquo;, ju lutemi, bëni të mundur që përkthimi të jetë 
rekursiv. "
+"Nëse nuk arrihet të sajohet një përkthim rekursiv, përdorni formatin 
vijues "
+"(ky është një shembull nga suedishtja): &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:"
+"lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Exception: The page philosophy/words-to-avoid.html is an exception to our "
+"usual policies about which terminology to use, because it presents examples "
+"of what <em>not</em> to say. For instance, in general we shun the term "
+"&ldquo;Digital Rights Management&rdquo;. However, we cite that term in "
+"philosophy/words-to-avoid.html in order to advise others to shun it."
+msgstr ""
+"Përjashtim: Faqja philosophy/words-to-avoid.html është një përjashtim 
nga "
+"rregullat tona të zakonshme rreth se ç’terminologji të përdoret, ngaqë 
"
+"paraqet shembuj se çfarë të <em>mos</em> thuhet. Për shembull, "
+"përgjithësisht i rrimë larg termit &ldquo;Digital Rights 
Management&rdquo;. "
+"Megjithatë, e përmendim atë term te philosophy/words-to-avoid.html me 
qëllim "
+"që t’u këshillojmë të tjerëve t’i rrinë larg."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"As a translator, it is best if you follow the English text. Where the "
+"English text says &ldquo;Digital Rights Management&rdquo;, translate that. "
+"Where the English text says &ldquo;Digital Restrictions Management&rdquo;, "
+"translate that."
+msgstr ""
+"Si përkthyes, më e mira është të ndiqni tekstin në anglisht. Atje ku 
teksti "
+"në anglisht thotë &ldquo;Digital Rights Management&rdquo;, përktheni 
&ldquo;"
+"Rights&rdquo;. Atje ku teksti në anglisht thotë &ldquo;Digital 
Restrictions "
+"Management&rdquo;, përktheni &ldquo;Restrictions&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"<strong>Surveillance</strong>. This word has false-friends in Romance "
+"languages because of its Latin root. In English, it specifically means the "
+"close observation of a person or organization under suspicion of wrongdoing; "
+"this makes the surveillee unsafe. In some Romance languages on the other "
+"hand (for instance in French), the false-friend of &ldquo;"
+"surveillance&rdquo; is used more widely; it may describe the benevolent "
+"watch of a shepherd over his sheep or of a teacher over her students."
+msgstr ""
+"<strong>Survejim</strong>. Kjo fjalë ka <em>false-friends</em> në gjuhët "
+"neolatine, për shkak të rrënjëve të veta latine. Në anglisht, 
nënkupton "
+"pikërisht mbikëqyrjen nga afër të një personi ose organizmi që dyshohet 
për "
+"keqbërje; kjo e bën të survejuarin të pasigurt. Nga ana tjetër, në disa 
"
+"gjuhë romane (në frëngjisht, për shembull), <em>false-friend</em>-i për "
+"&ldquo;surveillance&rdquo; përdoret më gjerësisht; mund të përshkruajë "
+"vëzhgimin dashamirës të bariut mbi dhentë e veta ose të mësuesit ndaj "
+"nxënësve."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
-"The description should be long enough so that people can grasp the whole "
-"program, but not so long that they get bored by reading it. If a package "
-"consists of several smaller programs, it is best to write a general "
-"description of what types of programs belong in the package and then write "
-"shorter descriptions for each program."
+"When translating &ldquo;surveillance&rdquo;, please make sure you don't use "
+"a word which could be interpreted as &ldquo;benevolent watch&rdquo;. If "
+"there is no specialized term, the word which means &ldquo;spying&rdquo; may "
+"be adequate in the context of proprietary software."
 msgstr ""
-"Përshkrimi duhet të jetë aq i gjatë sa njerëzit të mund të kapin 
idenë e "
-"krejt programit, por jo aq i gjatë sa ata të mërziten duke e lexuar. Nëse 
"
-"një paketë përbëhet nga disa programe ë vegjël, është mirë të 
shkruhet një "
-"përshkrim i përgjithshëm se çfarë lloj programesh bëjnë pjesë te 
paketa, dhe "
-"mandej të shkruhet një përshkrim i shkurtër për çdo program."
+"Kur përktheni &ldquo;surveillance&rdquo;, ju lutemi, sigurohuni që nuk "
+"përdorni një fjalë që mund të interpretohet si &ldquo;vëzhgim "
+"dashamirës&rdquo;. Nëse nuk ka një term të specializuar, fjala që 
nënkupton "
+"&ldquo;spiunim&rdquo; mund të jetë e përshtatshme në kontekstin e 
software-"
+"it pronësor."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"The GNU Project would like to host all web pages about a program, so if the "
-"main pages are currently on some other server, please consider moving them "
-"to the GNU project web server instead."
+"For more info, see <a href=\"/server/standards/translations/interpreters-"
+"guide.html\"> Interpreters Guide</a>"
 msgstr ""
-"Projekti GNU do të donte të strehonte krejt faqet web rreth një programi, "
-"ndaj nëse faqet kryesore gjendet diku në një shërbyes tjetër, ju lutemi, 
"
-"shihni mundësinë e kalimit të tyre në shërbyesin e projektit GNU."
+"Për më tepër të dhëna, shihni <a href=\"/server/standards/translations/"
+"interpreters-guide.html\"> Udhërrëfyes Interpretësh</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Before installing or before submitting your translation for installation in "
+"gnu.org:"
+msgstr ""
+"Përpara instalimit ose përpara parashtrimit të përkthimit tuaj për 
instalim "
+"te gnu.org:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Have your translation reviewed by as many members of your team as possible. "
+"Peer review is crucial for the quality of the translation process. Too many "
+"errors are just missed (especially if they are obvious) when the translator "
+"does a final review of her own translation. One common technique to "
+"performing such reviews is to send the translation to the team's mailing "
+"list: members comment on specific parts, quoting them appropriately. The "
+"result is better quality of the translation, since more people looked at it."
+msgstr ""
+"Bëni të mundur që përkthimi juaj të shqyrtohet nga sa më shumë 
anëtarë të "
+"ekipit tuaj që mundet. Shqyrtimi nga kolegët është kyç për cilësinë e 
"
+"procesit të përkthimit. Ka plot gabime që nuk kapen (veçanërisht kur 
bëjnë "
+"mu), kur përkthyesi bën një shqyrtim të fundit të përkthimit të vet. 
Një "
+"teknikë e zakonshme për të kryer shqyrtime të tilla është dërgimi i "
+"përkthimit te lista e postimeve të ekipit: anëtarët mund të komentojnë 
në "
+"pjesë të veçanta, duke i cituar si duhet. Përfundimi është cilësi më 
e mirë "
+"e përkthimit, ngaqë e kaluan më shumë sy."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"If there is no team established for your language, show your translations to "
+"friends who are not experts on free software or GNU, to see if they "
+"understand the translation clearly."
+msgstr ""
+"Nëse s’ka ekip për gjuhën tuaj, ua tregoni përkthimet tuaja shokëve 
që "
+"s’janë ekspertë software-i të lirë apo GNU-je, për të parë nëse e 
kuptojnë "
+"qartë përkthimin."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Licensing of Translations"
+msgstr "Licencim Përkthimesh"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A translation page should be licensed just like the original page. If the "
+"original page carries a Creative Commons license, use the same Creative "
+"Commons license. If the original page says it is in the public domain, the "
+"translation should say the same thing."
+msgstr ""
+"Një faqe e përkthyer duhet licencuar njësoj si faqja origjinale. Nëse 
faqja "
+"origjinale përmban një licencë Creative Commons, përdorni të njëjtën 
licencë "
+"Creative Commons. Nëse faqja origjinale thotë se gjendet në pronësi "
+"publike, përkthimi duhet të thotë të njëjtën gjë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For specific rules, see <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/"
+"html_node/Distribution-Terms.html\"> Distribution Terms</a> in the <cite>GNU "
+"Web Translators Manual</cite>."
+msgstr ""
+"Për rregulla të veçanta, shihni <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/web-"
+"trans/html_node/Distribution-Terms.html\"> Kushte Shpërndarjeje</a> te "
+"<cite>Doracak për Përkthyesit e GNU Web-it</cite>."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "What to Translate"
+msgstr "Çfarë të Përkthehet"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All essays and articles in the following directories should be translated in "
+"all available languages, but you should first browse our <a href=\"/server/"
+"standards/translations/priorities.html\">Web Translation Priorities</a>:"
+msgstr ""
+"Krejt sprovat dhe artikujt në drejtoritë vijuese duhet të përkthehen në 
të "
+"gjitha gjuhët, por së pari do të duhej të shfletonit <a href=\"/server/"
+"standards/translations/priorities.html\">Përparësitë tona në Përkthimin 
Web</"
+"a>:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<code>education/</code>"
+msgstr "<code>arsim/</code>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<code>gnu/</code>"
+msgstr "<code>gnu/</code>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<code>licenses/</code>"
+msgstr "<code>licenca/</code>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<code>philosophy/</code>"
+msgstr "<code>filozofi/</code>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Again, please coordinate with your language team before starting any work, "
+"to get clear instructions on how to proceed and to avoid duplicating efforts."
+msgstr ""
+"E përsëritim, ju lutemi, bashkërendoni përpjekjet me ekipin e gjuhës 
suaj, "
+"përpara se të filloni çfarëdo pune, për të patur udhëzime të qarta se 
si të "
+"ecet përpara dhe të shmangen përpjeke të përsëdytura."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em><strong>Note:</strong></em> The material in the <code>software/</code> "
+"directory pertains to individual GNU packages. If you would like to "
+"translate something in that directory, please talk with the maintainers of "
+"the package to see what they would like to do."
+msgstr ""
+"<em><strong>Shënim:</strong></em> Materiali në drejtorinë 
<code>software/</"
+"code> ka të bëjë me paketa individuale GNU. Nëse doni të përktheni 
diçka nga "
+"kjo drejtori, ju lutemi, bisedoni me mirëmbajtësit e paketës në fjalë 
që të "
+"shihni se ç’mund të bëhet."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Translators Manual"
+msgstr "Doracak Përkthyesish"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You may also want to read the <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-"
+"trans/\">GNU Web Translators Manual</a> if you wish to have a better "
+"understanding of how our translation system works. But please talk to the "
+"team first; most probably you will not be required to read it in order to "
+"start helping."
+msgstr ""
+"Mund të doni të lexonit edhe <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-"
+"trans/\">Doracakun e Përkthyesve GNU Web</a>, nëse dëshironi të kuptoni 
më "
+"mirë se si funksionon sistemi ynë i përkthimit. Por, ju lutemi, bisedoni 
me "
+"ekipin së pari; ka shumë të ngjarë që të mos keni nevojë të lexoni 
atë, pa "
+"të nisni të jepni ndihmesë."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Guide for Team Coordinators"
+msgstr "Udhërrëfyes për Bashkërendues Ekipi"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The following is an explanation of what a Team Coordinator does "
+"specifically. In addition to what has already been described, a Team "
+"Coordinator:"
+msgstr ""
+"Sa vijon, përfaqëson një shpjegim të asaj që bën Bashkërenduesi i 
Ekipit. "
+"Përtej sa është përshkruar deri tani, një Bashkërendues Ekipi:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"sees to it that all texts to be published are faithful to the original and "
+"respect the terminology used in our website. All translations submitted by "
+"team members or by occasional contributors are reviewed and approved by the "
+"Team Coordinator before they are published;"
+msgstr ""
+"kujdeset që krejt tekstet për botim t’i jenë besnik origjinalit dhe të "
+"respektojnë terminologjinë e përdorur në sajtin tonë. Krejt përkthimet 
e "
+"parashtruara nga anëtarë të ekipit apo nga kontribues të rastit merren 
në "
+"shqyrtim dhe miratohen nga Bashkërenduesi i Ekipit përpara se të botohen;"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"understands thoroughly how our translation system works, and knows how to "
+"use the tools that we have adopted. In the following section we explain "
+"briefly how it is done."
+msgstr ""
+"kupton shterueshëm se si funksionon sistemi ynë i përkthimeve, dhe di se 
si "
+"të përdorë mjetet që kemi bërë tonat. Në ndarjen vijuese shpjegojmë "
+"shkurtimisht se si bëhet kjo."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Tools"
+msgstr "Mjete"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We use .po (Portable Object) files to process and maintain translations. A ."
+"po file contains the original text and its translation, divided in "
+"paragraphs. This is how we do it:"
+msgstr ""
+"Për përpunimin dhe mirëmbajtjen e përkthimeve përdorim kartela .po 
(Portable "
+"Object). Një kartelë .po përmban tekstin origjinal dhe përkthimin e tij, 
"
+"ndarë në paragrafë. Ja se si e kryejmë:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"When a new article is published in our website, GNUN, the program we "
+"mentioned at the beginning of this page, generates a .pot file (.po "
+"template) from that article. The .pot file is renamed to .po to be "
+"translated. Once it is translated, the .po file is committed. Then GNUN "
+"checks it, and if there are no errors in the code, the translated HTML "
+"version of the original article is automatically published in the website."
+msgstr ""
+"Kur në sajtin tonë botohet një artikull i ri, GNUN-i, programi që 
përmendëm "
+"në fillim të kësaj faqeje, prodhon prej atij artikulli një kartelë .pot 
file "
+"(gjedhe .po-sh). Që të përkthehet, kartela .pot riemërtohet si .po. Pasi 
të "
+"jetë përkthyer, kartela .po parashtrohet. Pas kësaj, GNUN-i e kontrollon, "
+"dhe nëse s’ka gabime në kod, versioni HTML i përkthyer i artikullit "
+"origjinal botohet vetvetiu te sajti."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Whenever there is a change in the original HTML article, the .pot and .po "
+"files are regenerated by GNUN to merge the changes, clearly showing the "
+"strings that have changed. Translators then update the translation of only "
+"those strings in the .po file. When the updated .po file is committed, the "
+"HTML version of the translation is automatically updated on the website."
+msgstr ""
+"Kurdo që ka një ndryshim në artikullin origjinal HTML, kartelat .pot dhe 
.po "
+"riprodhohen nga GNUN-i për të plotësuar ndryshimet, duke treguar qartazi "
+"vargjet që janë ndryshuar. Përkthyesit mandej e përditësojnë kartelën 
.po me "
+"përkthimin e vetëm këtyre vargjeve. Kur kartela .po parashtrohet, versioni 
"
+"HTML i përkthimit përditësohet vetvetiu te sajti."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ".po files can be edited by using any .po file editor."
+msgstr ""
+"Kartelat .po mund të përpunohen duke përdorur cilindo përpunues kartelash 
."
+"po."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Note: Some team members or occasional contributors may find it difficult or "
+"inconvenient to translate using PO files. However, contributions submitted "
+"as plain text format should not be rejected. To encourage the use of PO "
+"files, coordinators can provide those contributors with a simple guide aimed "
+"at people with little computer skills. <a href=\"/server/standards/"
+"translations/po-how-to.html\">Here is an example</a>."
+msgstr ""
+"Shënim: Për disa anëtarë ekipesh ose pjesëmarrës me raste mund të 
jetë e "
+"vështirë ose e papërshtatshme të përkthejnë duke përdorur kartela PO. 
Sido "
+"qoftë, kontributi i parashtruar në format tekst të thjeshtë s’duhet 
hedhur "
+"tej. Për të nxitur përdorimin e kartelave PO, bashkërenduesit mund t’u 
"
+"ofrojnë këtyre kontribuesve një udhërrëfyes të thjeshtë për persona 
me pak "
+"aftësi në kompjuter. <a 
href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html"
+"\">Ja një shembull</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We have also implemented notification tools to keep translators informed of "
+"changes in the original pages. In any case, a Team Coordinator needs to "
+"subscribe to our <a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits";
+"\">www-commits</a> mailing list to keep an eye on pages that are modified. "
+"You may also use &ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></em>&rdquo; "
+"if you have GNUN installed."
+msgstr ""
+"Kemi krijuar edhe mjete njoftimi për t’i mbajtur përkthyesit në dijeni "
+"lidhur me ndryshime te faqet origjinale. Sido që të jetë, një 
Bashkërendues "
+"Ekipi duhet të regjistrohet te lista jonë e postimeve <a 
href=\"http://lists.";
+"gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\">www-commits</a>, që ta ketë mendjen "
+"te faqet që ndryshohen. Mund të përdorni edhe &ldquo;<em><code>make report 
"
+"TEAM=LANG</code></em>&rdquo; nëse keni të instaluar GNUN-in."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Coordinators Manuals"
+msgstr "Doracakë Bashkërenduesish"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The following manuals explain in detail the translation process that we have "
+"briefly shown above. It is necessary that a coordinator reads and becomes "
+"well acquainted with them:"
+msgstr ""
+"Doracakët vijues shpjegojnë në hollësi procesin e përkthimit që treguam 
"
+"shkurtimisht më sipër. Lypset që një bashkërendues t’i lexojë dhe të 
"
+"familjarizohet me ta:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">GNU Web Translators "
+"Manual</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">Doracak për Përkthyesit 
"
+"e GNU Web-it</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN) "
+"Manual</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">Doracaku GNUnited Nations "
+"(GNUN)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">GNU Web Site "
+"Guidelines: For Volunteers</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">Udhëzime rreth Sajtit 
"
+"GNU: Për Vullnetarët</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">GNU Web Site Guidelines: HTML "
+"Style Sheet</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">Udhëzime mbi Sajtin GNU: 
Fletë "
+"Stilesh HTML</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"After you have read this entire page, if you intend to volunteer and be "
+"listed as the Team Coordinator for your language, please inform the "
+"Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a> of your decision. Start reading at least the "
+"first two manuals and ask the Translations Manager for assistance if you "
+"have any doubts."
+msgstr ""
+"Pasi të keni lexuar krejt këtë faqe, nëse keni ndërmend të punoni "
+"vullnetarisht dhe të paraqiteni si Bashkërendues Ekipi për gjuhën tuaj, 
ju "
+"lutemi, vini në dijeni Përgjegjësin e Përkthimeve <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> mbi vendimin tuaj. "
+"Fillojani duke lexuar të paktën dy doracakët e parë dhe kërkojini 
ndihmë "
+"Përgjegjësit të Përkthimeve, nëse keni ndonjë pikëpyetje."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Translation Teams"
+msgstr "Ekipe Përkthimi"
+
+#. Some docs refer to this anchor
+#. type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
+msgstr "<span id=\"PoPërkthehet\"></span>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be assisted "
+"during the learning process."
+msgstr ""
+"Vullnetarët për krijimin e ekipeve të reja janë më shumë se të 
mirëpritur "
+"dhe do të ndihmohen gjatë procesit të të mësuarit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the following list, the language code is followed by the name of the "
+"language, and by the name of the Team Coordinator."
+msgstr ""
+"Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe nga emri 
i "
+"bashkërenduesit të ekipit."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
+"\">Arabic</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ka2in\";>Fayçal "
+"Alami</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
+"\">Arabisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ka2in\";>Fayçal "
+"Alami</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar";
+"\">Igrar Huseynov</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>az</code> - Azerbaixhanase (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"igrar\">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
+"\">Bulgarian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
+"Doganov</a>)"
+msgstr ""
+"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
+"\">Bullgarisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
+"Doganov</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
+"\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
+"Mujahidul Islam</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
+"\">Bengaleze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
+"Mujahidul Islam</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
+"\">Catalan</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
+"Puigpelat</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
+"\">Katalanase</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
+"Puigpelat</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
+"\">Czech</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta\";>František "
+"Kučera</a>)"
+msgstr ""
+"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
+"\">Çekisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta\";>František 
"
+"Kučera</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
+"\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
+"Gravgaard</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
+"\">Danisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
+"Gravgaard</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
+"\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</"
+"a>)"
+msgstr ""
+"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
+"\">Gjermanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg "
+"Kohne</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
+"\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios "
+"Zarkadas</a>)"
+msgstr ""
+"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
+"\">Greqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
+"\">Georgios Zarkadas</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
+"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
+"Court&egrave;s</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
+"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
+"Court&egrave;s</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
+"\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
+"Scilipoti</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\";>Javier "
+"Fernández Retenaga</a>)"
+msgstr ""
+"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
+"\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
+"Scilipoti</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\";>Javier "
+"Fernández Retenaga</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
+"Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas "
+"Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
+msgstr ""
+"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
+"\">Farsisht/Persisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli";
+"\">Abbas Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
+"\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</"
+"a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
+"\">Finlandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
+"\">Ville</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
+"\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
+"Barbier</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/th_g\";>Thérèse "
+"Godefroy</a>)"
+msgstr ""
+"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
+"\">Frëngjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
+"Barbier</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/th_g\";>Thérèse "
+"Godefroy</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
+"\">Hebrew</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
+"\">Hebraisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>hr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-hr";
+"\">Croatian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mist\";>Martina "
+"Bebek</a>)"
+msgstr ""
+"<code>hr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-hr";
+"\">Kroatisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mist\";>Martina "
+"Bebek</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
+"\">Indonesian</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
+"\">Indonezisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
+"\">Italian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
+"Pescetti</a>)"
+msgstr ""
+"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
+"\">Italisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
+"Pescetti</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
+"\">Japanese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gniibe\";>NIIBE "
+"Yutaka</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
+"\">Japonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gniibe\";>NIIBE "
+"Yutaka</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ko</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ko";
+"\">Korean</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/blueguy\";>Jongmin "
+"Yoon</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ko</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ko";
+"\">Koreane</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/blueguy\";>Jongmin "
+"Yoon</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
+"\">Kurdish</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
+"\">Kurde</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
+"\">Malayalam</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
+"\">Malajalame</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
+"\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att";
+"\"> Andreas Tolfsen</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
+"\">Norvegjishte Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"att\"> Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
+"\">Dutch</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
+"Uijldert</a>)"
+msgstr ""
+"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
+"\">Hollandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
+"Uijldert</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
+"users/att\">Andreas Tolfsen</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>nn</code> - Norvegjishte Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
+"users/att\">Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
+"\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</"
+"a>)"
+msgstr ""
+"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
+"\">Polonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan "
+"Owoc</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
+"\">Brazilian Portuguese</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
+"\">Portugeze Braziliane</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
+"\">Romanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tct\";>Tiberiu C. "
+"Turbureanu</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
+"\">Rumanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tct\";>Tiberiu C. "
+"Turbureanu</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
+"\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
+"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
+"Kharitonov</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
+"\">Rusisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
+"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
+"Kharitonov</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
+"\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik "
+"Smatana</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
+"\">Slovakisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
+"\">Dominik Smatana</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
+"\">Albanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik "
+"Bleta</a>)"
+msgstr ""
+"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
+"\">Shqip</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</"
+"a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
+"\">Serbian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
+"\">Strahinya Radich</a>)"
+msgstr ""
+"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
+"\">Serbisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
+"\">Strahinya Radich</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
+"\">Tamil</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
+"Ramadoss</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
+"\">Tamileze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
+"Ramadoss</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</"
+"a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
+"\">Tailandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
+"\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
+"\">Tagaloge</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">Turkish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
+"Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgstr ""
+"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">Turqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
+"Servet D&ouml;nmez</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
+"\">Ukrainian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia";
+"\">Andriy Bandura</a>)"
+msgstr ""
+"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
+"\">Ukrainase</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia";
+"\">Andriy Bandura</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr ""
+"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Kineze e Thjeshtuar</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"cebi0060\"> Karl Lam</a>)"
+msgstr ""
+"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Kineze Tradicionale</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"cebi0060\"> Karl Lam</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<code>??</code> - Not available? Then this line is reserved for you."
+msgstr "<code>??</code> - S’gjendet? Atëherë ky rresht është për ju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>Note:</strong> <em>English</em> (<code>en</code>) is a special case. "
+"The bulk of the site is written in English, which is the de-facto language "
+"of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need to translate to English "
+"original documents written in other languages. It is best to notify the Team "
+"Coordinator of that language if you volunteer. If there is no team "
+"coordinator and you are willing to help with this, please contact <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Shënim:</strong> <em>Anglishtja</em> (<code>en</code>) është rast 
i "
+"veçantë. Pjesa dërrmuese e sajtit është shkruar në anglisht, që 
është de-"
+"facto gjuha e Projektit GNU. Me <em>raste</em>, kemi nevojë të përkthejmë 
në "
+"anglisht dokumente nga tjetër gjuhë në origjinal. Është mirë të 
njoftohet "
+"Bashkërenduesi i Ekipit të asaj gjuhe, nëse dilni vullnetar për një gjë 
të "
+"tillë. Nëse nuk ka bashkërendues ekipi dhe dëshironi të ndihmoni për 
këtë, "
+"ju lutemi, lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -134,15 +1270,15 @@
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
 "to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
 "dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+"edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-në. "
+"Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund 
të "
+"dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -170,1186 +1306,26 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright (C) 1999, 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi (C) 1999, 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 #. timestamp start
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-
-#~ msgid "Introduction"
-#~ msgstr "Hyrje"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Translating gnu.org with its many articles and keeping them updated is a "
-#~ "complex task which requires careful organization. Translators are grouped "
-#~ "into teams, one for each language, and each team normally has a "
-#~ "coordinator. However, there are some languages for which no team has been "
-#~ "formed yet, and sometimes a team lacks a coordinator."
-#~ msgstr ""
-#~ "Përkthimi i gnu.org-ut me artikujt e vet të shumtë dhe mbajtja e tyre 
të "
-#~ "përditësuar është një punë e ndërlikuar, e cila kërkon organizim 
të "
-#~ "kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë, dhe 
çdo "
-#~ "ekip ka zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të 
"
-#~ "cilat s’ka ende një ekip, dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon "
-#~ "bashkërenduesi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Team Coordinators use software tools to update pages efficiently for "
-#~ "partial changes. One of these tools is a program called <strong>GNUnited "
-#~ "Nations</strong> (GNUN) that makes it very easy to maintain and keep "
-#~ "track of translations that need to be updated; it was developed ad hoc by "
-#~ "our current GNU Translations Manager Yavor Doganov."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për të përditësuar 
me "
-#~ "efektshmëri faqet, në raste ndryshimesh të pjesshme. Një nga këto 
mjete "
-#~ "është një program i quajtur <strong>GNUnited Nations</strong> (GNUN) 
që e "
-#~ "bën shumë të lehtë mirëmbajtjen dhe ndjekjen e përkthimeve që duhen 
"
-#~ "përditësuar; është krijuar ad hoc nga Përgjegjësi ynë i tanishëm i 
"
-#~ "Përkthimeve GNU, Yavor Doganov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Translations Manager is the person in charge of the overall "
-#~ "organization of teams and is generally involved in training new Team "
-#~ "Coordinators."
-#~ msgstr ""
-#~ "Përgjegjësi i Përkthimeve është personi i ngarkuar me organizimin e "
-#~ "përgjithshëm të ekipeve dhe përgjithësisht merret me stërvitjen e "
-#~ "Bashkërenduesve të rinj të Ekipeve."
-
-#~ msgid ""
-#~ "As a Team Member, you can contribute to translations without knowing "
-#~ "anything about GNUN, but you can help at more levels if you know how to "
-#~ "use it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si një Pjesëtar Ekipi, mund të jepni ndihmesë në përkthime pa ditur 
gjë "
-#~ "rreth GNUN-it, por mund të ndihmoni në shkallë të tjera, nëse dini si 
ta "
-#~ "përdorni."
-
-#~ msgid "Who can help"
-#~ msgstr "Cili mund të ndihmojë"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All teams are always looking for new volunteers. Basically, there is a "
-#~ "task for everyone in the translation process: we need people with good "
-#~ "language skills, as well as people with good technical skills or willing "
-#~ "to learn some simple technical skills."
-#~ msgstr ""
-#~ "Krejt ekipet kërkojnë përherë për vullnetarë të rinj. Ka për të 
gjithë "
-#~ "diçka për të bërë në procesin e përkthimit: na duhen persona me 
aftësi të "
-#~ "mira gjuhësore, si edhe persona me aftësi të mira teknike ose që "
-#~ "dëshirojnë të mësojnë disa aftësi të thjeshta teknike."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you have a deep understanding of written English and a rich command of "
-#~ "your native language, you can certainly engage in translation, or do "
-#~ "proof-reading. Writing good English is not necessary."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse keni një njohje të thellë të anglishtes së shkruar dhe një 
zotërim "
-#~ "të pasur të gjuhës tuaj mëmë, mund të përfshiheni padyshim në 
përkthim, "
-#~ "ose të bëni redaktime. Shkrimi i mirë i anglishtes nuk është "
-#~ "domosdoshmëri."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If your understanding of English is not first class, or if you don't know "
-#~ "English at all but have a good mastery of your mother tongue, you can "
-#~ "help review other people's translations to make sure they read well and "
-#~ "have a good style."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse të kuptuarit e anglishtes prej jush nuk është i dorës së parë, 
ose "
-#~ "nuk dini fare anglisht, por zotëroni mirë gjuhën tuaj mëmë, mund të "
-#~ "ndihmoni duke shqyrtuar përkthimet e të tjerëve, për t’u siguruar 
që "
-#~ "lexohen mirë dhe kanë stil të pranueshëm."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you are a native English speaker, and you can read another language, "
-#~ "even if not quickly and easily, you can still help improve translations "
-#~ "in that language. Translators sometimes misunderstand English idioms and "
-#~ "expressions and write translations that are misleading or even incorrect. "
-#~ "These errors are obvious to the native English speaker&mdash;you can "
-#~ "indicate possible errors and explain the intended meaning, and others can "
-#~ "retranslate that part."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse anglishtja është gjuha juaj mëmë, dhe mund të lexoni edhe në 
një "
-#~ "gjuhë tjetër, edhe pse jo shpejt dhe lehtë, mund të ndihmoni 
prapëseprapë "
-#~ "të përmirësohen përkthimet në atë gjuhë. Përkthyesit ndonjëherë 
i "
-#~ "kuptojnë gabim shprehjet frazeologjike dhe idiomatike të anglishtes dhe "
-#~ "shkruajnë përkthime që janë të shtrembra ose madje të pasakta. Këto 
"
-#~ "gabime bëjnë mu, për një që anglishten e ka gjuhën mëmë &mdash; 
mund të "
-#~ "tregoni gabime të mundshme dhe të shpjegoni kuptimin e synuar, dhe të "
-#~ "tjerë mund ta ripërkthejnë atë pjesë."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you are inclined or willing to go for the more technical side of the "
-#~ "translation process, you can help further; for example, by preparing "
-#~ "translated texts for publication."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse prireni ose keni vendosur të merreni me anën më teknike të 
procesit "
-#~ "të përkthimit, mund të ndihmoni më tej; për shembull, duke 
përgatitur "
-#~ "tekste për publikim."
-
-#~ msgid "How to Participate"
-#~ msgstr "Si të Merret Pjesë"
-
-#~ msgid "As a Team Member"
-#~ msgstr "Si Anëtar Ekipi      "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please read the <a href=\"#general-guide\">General Guide for "
-#~ "Translations</a> below and then contact the relevant <a href=\"#teams"
-#~ "\">translation team</a>. Each team has its own system of organizing the "
-#~ "work. Thus, to join an existing team, you need to get detailed "
-#~ "information from that team. The Team Coordinator will be able to guide "
-#~ "you through their specific methods. If you don't get an answer in two "
-#~ "weeks, write to the Translations Manager <a href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutemi, lexoni <a href=\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e 
Përgjithshëm "
-#~ "për Përkthime</a> më poshtë dhe mandej lidhuni me <a href=\"#teams"
-#~ "\">ekipin e përkthimit</a> përkatës. Çdo ekip ka sistemin e tij të "
-#~ "organizimit të punës. Ndaj, që të bëheni pjesë e një ekipi të 
caktuar, "
-#~ "lypset të merrni të dhëna të hollësishme prej atij ekipi. 
Bashkërenduesi "
-#~ "i Ekipit do të jetë në gjendje t’ju udhëheqë lidhur me metodat e 
tyre "
-#~ "specifike. Nëse nuk merrni përgjigje brenda dy javësh, shkruajini "
-#~ "Përgjegjësit të Përkthimeve te <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#~ msgid "As an Occasional Contributor"
-#~ msgstr "Si Kontribues Me Raste"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you just want to submit a new translation and are not interested in "
-#~ "collaborating regularly, follow the <a href=\"#general-guide\">General "
-#~ "Guide for Translations</a> below and then send your translation to the "
-#~ "appropriate <a href=\"#teams\"> Team Coordinator</a> if there is one, or "
-#~ "to the Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "\">&lt;address@hidden&gt;</a> if there is no team or coordinator "
-#~ "for your language."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse dëshironi vetëm të parashtroni një përkthim të ri dhe nuk "
-#~ "interesoheni të bashkëpunoni rregullisht, ndiqni më poshtë <a href="
-#~ "\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm mbi Përkthimet</a> 
dhe "
-#~ "mandej dërgojeni përkthimin tuaj te <a href=\"#teams\"> Bashkërenduesi 
i "
-#~ "Ekipit</a> përkatës, nëse ka të tillë, ose te Përgjegjësi i 
Përkthimeve "
-#~ "<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
-#~ "</a>, nëse nuk ka ekip apo bashkërendues për gjuhën tuaj."
-
-#~ msgid "As a Team Coordinator"
-#~ msgstr "Si Bashkërendues Ekipi"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If there is no team established for your language or a new Team "
-#~ "Coordinator is needed, we will be grateful if you undertake that task. "
-#~ "As a coordinator, you will need to follow both the <a href=\"#general-"
-#~ "guide\">General Guide for Translations</a> and the more specific <a href="
-#~ "\"#coordinator-guide\">Guide for Team Coordinators.</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse nuk ka ekip për gjuhën tuaj, ose nëse duhet një bashkërendues i 
ri "
-#~ "ekipi, do t’ju jemi mirënjohës, po ta merrni përsipër këtë punë. 
Si një "
-#~ "bashkërendues, do t’ju duhet të ndiqni si <a href=\"#general-guide"
-#~ "\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthimet</a>, ashtu edhe atë 
më "
-#~ "specifik, <a href=\"#coordinator-guide\">Udhërrëfyes për Bashkërendues 
"
-#~ "Ekipi.</a>"
-
-#~ msgid "General Guide for Translations"
-#~ msgstr "Udhërrëfyes i Përgjithshëm për Përkthimet"
-
-#~ msgid "Here are our specific goals for our translated pages."
-#~ msgstr "Ja cilat janë synimet tona specifike për faqet tona të 
përkthyera."
-
-#~ msgid "Clarity"
-#~ msgstr "Qartësi"
-
-#~ msgid ""
-#~ "With few exceptions, the pages we translate are addressed to the general "
-#~ "public. Before working on a page, please look at the original and ask "
-#~ "yourself whether it is addressed to programmers or to the general "
-#~ "public. Then aim your translation at the same audience. In pages meant "
-#~ "for the general public, please avoid words that are not found in common "
-#~ "dictionaries, except for our special terms such as \"GNU\" and \"copyleft"
-#~ "\" (see the list below)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Me pak përjashtime, faqet që përkthejmë janë menduar për publikun e "
-#~ "përgjithshëm. Përpara se të punoni mbi një faqe, ju lutemi hidhini 
një "
-#~ "sy origjinalit dhe pyeteni veten nëse është menduar për programues apo 
"
-#~ "për publikun e përgjithshëm. Mandej, me përkthimin tuaj, synoni të "
-#~ "njëjtin publik. Në faqe të menduara për publikun e përgjithshëm, ju 
"
-#~ "lutemi, shmangni fjalë që nuk gjenden në fjalorët e zakonshëm, hiq 
termat "
-#~ "tanë specialë, të tillë si \"GNU\" dhe \"copyleft\" (shihni listën 
më "
-#~ "poshtë)."
-
-#~ msgid "Accuracy"
-#~ msgstr "Saktësi"
-
-#~ msgid ""
-#~ "In order to produce a translation which is accurate and faithful to the "
-#~ "original, you need to be familiar with the basic concepts of the GNU "
-#~ "Project and the specific terminology used in gnu.org."
-#~ msgstr ""
-#~ "Për të arritur prodhimin e një përkthimi që është i saktë dhe 
besnik ndaj "
-#~ "origjinalit, lypset të jeni i familjarizuar me konceptet bazë të "
-#~ "Projektit GNU dhe terminologjinë specifike të përdorur në gnu.org."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please study the <a href=\"/philosophy\"> philosophy </a> of the free "
-#~ "software movement, so that you can present it properly and clearly. The "
-#~ "following articles will be particularly helpful:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutemi, studioni <a href=\"/philosophy\"> filozofinë </a> e lëvizjes "
-#~ "së software-it të lirë, që kështu të mund ta paraqitni saktë dhe 
qartë. "
-#~ "Artikujt vijues do t’ju jenë veçanërisht të dobishëm:"
-
-#~ msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ç’është Software-i i 
Lirë?</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free and Nonfree "
-#~ "Software</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/categories.html\">Kategori Software-i të Lirë dhe "
-#~ "Jo të Lirë</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Words to Avoid</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Fjalë Për T’u Shmangur</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">What's in a Name?</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Ç’ka te Emri?</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Open Source "
-#~ "Misses the Point of Free Software</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Burimi i Hapur "
-#~ "Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
-
-#~ msgid "These terms and files need special attention:"
-#~ msgstr "Këto terma dhe kartela lypin kujdes të veçantë:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Copyleft</strong>. This is a term that can be difficult to "
-#~ "translate in some languages. It is a pun on the word &ldquo;"
-#~ "Copyright&rdquo; based on the two meanings of &ldquo;right&rdquo;: "
-#~ "ethical and directional. You can read the article <a href=\"/copyleft/"
-#~ "copyleft.html\">What is Copyleft?</a> to learn more about it and see how "
-#~ "it has been translated into other languages. You will see that in most "
-#~ "cases it has not been translated at all, so if you can't find a good "
-#~ "translation for it in your language, the only option may be to use the "
-#~ "English word."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Copyleft</strong>. Ky është një term që në disa gjuhë mund 
të "
-#~ "jetë i vështirë për t’u përkthyer. Është një lojë fjalësh ndaj 
fjalës "
-#~ "&ldquo;Copyright&rdquo; bazuar në dy kuptimet e &ldquo;right&rdquo;-it: "
-#~ "atë etik dhe atë që lidhet me drejtimin. Mund të lexoni artikullin <a "
-#~ "href=\"/copyleft/copyleft.html\">Ç’është Copyleft-i?</a> që të 
njiheni më "
-#~ "nga afër me të dhe për të parë se si është përkthyer në gjuhë 
të tjera. "
-#~ "Do të shihni se në shumicën e rasteve s’është përkthyer fare, 
ndaj, nëse "
-#~ "s’gjeni dot një përkthim të përshtatshëm për gjuhën tuaj, 
mundësia e "
-#~ "vetme mund të jetë përdorimi i fjalës anglishte."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Free Software</strong>. Most languages have a word for free-as-in-"
-#~ "freedom and another word for gratis (zero price). In gnu.org we "
-#~ "generally use &ldquo;free&rdquo; only to refer to freedom, and we say "
-#~ "&ldquo;gratis&rdquo; when we mean zero price. Thus, please translate "
-#~ "&ldquo;free&rdquo; using the word that means free-as-in-freedom, not the "
-#~ "one that refers to price."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Free Software</strong>. Shumica e gjuhëve kanë një fjalë për 
\"i "
-#~ "lirë\", si tek fjala \"liri\", dhe një tjetër fjalë për falas (çmim "
-#~ "zero). Tek gnu.org përgjithësisht përdorim &ldquo;free&rdquo; vetëm "
-#~ "referuar lirisë, dhe themi &ldquo;gratis&rdquo;, kur nënkuptojmë çmim "
-#~ "zero. Ndaj, ju lutemi, përkthejeni &ldquo;free&rdquo; përmes fjalës 
që "
-#~ "nënkupton \"i lirë\" si te \"liria\", jo përmes asaj që i referohet "
-#~ "çmimit."
-
-#~ msgid ""
-#~ "However, in some old pages, such as the GNU Manifesto and the initial "
-#~ "announcement, we did not yet make the distinction. In translating these "
-#~ "pages, you may need to think carefully about the proper treatment of each "
-#~ "occurrence of the word &ldquo;free&rdquo;. You might choose to leave the "
-#~ "word in English, followed by the explanation of its meaning in that "
-#~ "occurrence: either freedom, price, or ambiguously both."
-#~ msgstr ""
-#~ "Megjithatë, në disa faqe të vjetra, të tilla si GNU Manifesto dhe "
-#~ "njoftimi fillestar, nuk e bëmë këtë dallim. Gjatë përkthimit të 
këtyre "
-#~ "faqeve, mund të keni nevojë të mendoheni me kujdes rreth trajtimit si "
-#~ "duhet të çdo hasjeje të fjalës &ldquo;free&rdquo;. Mund të vendosni 
për "
-#~ "ta lënë fjalën në anglisht, ndjekur nga shpjegimi i kuptimit për atë 
"
-#~ "hasje: liri, çmim, ose të dyja në mënyrë të dykuptimtë."
-
-#~ msgid ""
-#~ "However, even in these old pages, the word you normally use to translate "
-#~ "&ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; should be the one that "
-#~ "refers to freedom."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sidoqoftë, edhe në këto faqe të vjetra, fjala që përdorni normalisht 
për "
-#~ "të përkthyer &ldquo;free&rdquo; te &ldquo;free software&rdquo; do të "
-#~ "duhej të ishte ajo që i referohet lirisë."
-
-#~ msgid ""
-#~ "See the <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Translations of the "
-#~ "Term &ldquo;Free Software&rdquo;</a> in several languages."
-#~ msgstr ""
-#~ "Shihni <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Përkthime të Termit "
-#~ "&ldquo;Free Software&rdquo;</a> në disa gjuhë."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Digital Restrictions Management (DRM)</strong>. This is what we "
-#~ "use in gnu.org to avoid the propaganda term &ldquo;Digital Rights "
-#~ "Management&rdquo;. It means that digital techniques are used to impose "
-#~ "restrictions on the user, and these restrictions apply not only to "
-#~ "digital but also to physical objects."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Digital Restrictions Management (DRM)</strong>. Kjo është ajo 
çka "
-#~ "përdorim në gnu.org për të shmangur termin propagandistik 
&ldquo;Digital "
-#~ "Rights Management&rdquo;. Nënkupton teknikat dixhitale që përdoren për 
të "
-#~ "vendosur me detyrim kufizime mbi përdoruesin, dhe këto kufizime vlejnë 
jo "
-#~ "vetëm për objekte dixhitale, por edhe ato materiale."
-
-#~ msgid ""
-#~ "However, there is a subtle ambiguity in the English term &ldquo;Digital "
-#~ "Restrictions Management&rdquo;. It can be interpreted in two ways:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Megjithatë, ka një dykuptimësi të hollë te termi anglisht 
&ldquo;Digital "
-#~ "Restrictions Management&rdquo;. Mund të interpretohet në dy mënyra:"
-
-#~ msgid "<strong>Digital Management of Restrictions</strong>."
-#~ msgstr "<strong>Administrim Dixhital i Kufizimeve</strong>."
-
-#~ msgid "Management of Digital Restrictions."
-#~ msgstr "Administrim i Kufizimeve Dixhitale"
-
-#~ msgid ""
-#~ "In many languages these require different wording. The correct meaning is "
-#~ "the first one, so translations should make this clear. Likewise with "
-#~ "&ldquo;rights&rdquo; instead of &ldquo;restrictions&rdquo;."
-#~ msgstr ""
-#~ "Në shumë gjuhë këto lypin fjalë të ndryshme. Kuptimi i saktë 
është i "
-#~ "pari, ndaj përkthimi duhet ta bëjë të qartë këtë. Po njësoj me 
&ldquo;"
-#~ "rights&rdquo; në vend se &ldquo;restrictions&rdquo;."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Should</strong>. In regard to an ethical issue, &ldquo;"
-#~ "should&rdquo; means it would be wrong to do anything else. For instance, "
-#~ "the page entitled &ldquo;Why Software Should Be Free&rdquo; explains why "
-#~ "it is wrong to make software nonfree in the actual world we live in."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Should</strong>. Kur bëhet fjalë për një çështje etike, 
&ldquo;"
-#~ "should&rdquo; nënkupton se do të ishte gabim të bëhej gjithçka 
tjetër. "
-#~ "Për shembull, faqja e titulluar &ldquo;Pse Software-i i Lirë Do të 
Duhej "
-#~ "të Ishte i Lirë&rdquo; shpjegon pse është gabim të krijohet software 
jo i "
-#~ "lirë në botën e tanishme në të cilën jetojmë."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Therefore, please translate &ldquo;should&rdquo; using a verb form that "
-#~ "implies a strong ethical obligation. Don't translate it in a way that "
-#~ "means &ldquo;it would be preferable for software to be free&rdquo; or "
-#~ "&ldquo;in an ideal world, software would be free&rdquo;. Those are not "
-#~ "strong enough."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prandaj, ju lutemi, përkthejeni &ldquo;should&rdquo; duke përdorur një "
-#~ "formë foljore që lë të kuptohet një detyrim të fortë etik. Mos e "
-#~ "përktheni në një mënyrë që nënkupton &ldquo;do të ishte e 
parapëlqyer që "
-#~ "software-i të ish i lirë&rdquo; ose &ldquo;në një botë ideale, 
software-i "
-#~ "duhej të ishte i lirë&rdquo;. Këto s’janë aq të fuqishme sa duhet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>GNU's Not Unix</strong>. When translating &ldquo;GNU's Not "
-#~ "Unix&rdquo;, please ensure that the translation remains recursive. If a "
-#~ "recursive translation cannot be conceived, use the following format (this "
-#~ "is an example for Swedish): &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" "
-#~ "lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>GNU's Not Unix</strong>. Kur vjen puna për të përkthyer &ldquo;"
-#~ "GNU's Not Unix&rdquo;, ju lutemi, bëni të mundur që përkthimi të 
jetë "
-#~ "rekursiv. Nëse nuk arrihet të sajohet një përkthim rekursiv, përdorni 
"
-#~ "formatin vijues (ky është një shembull nga suedishtja): &ldquo;GNU's 
Not "
-#~ "Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</"
-#~ "span>)&rdquo;."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Exception: The page philosophy/words-to-avoid.html is an exception to our "
-#~ "usual policies about which terminology to use, because it presents "
-#~ "examples of what <em>not</em> to say. For instance, in general we shun "
-#~ "the term &ldquo;Digital Rights Management&rdquo;. However, we cite that "
-#~ "term in philosophy/words-to-avoid.html in order to advise others to shun "
-#~ "it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Përjashtim: Faqja philosophy/words-to-avoid.html është një përjashtim 
nga "
-#~ "rregullat tona të zakonshme rreth se ç’terminologji të përdoret, 
ngaqë "
-#~ "paraqet shembuj se çfarë të <em>mos</em> thuhet. Për shembull, "
-#~ "përgjithësisht i rrimë larg termit &ldquo;Digital Rights "
-#~ "Management&rdquo;. Megjithatë, e përmendim atë term te 
philosophy/words-"
-#~ "to-avoid.html me qëllim që t’u këshillojmë të tjerëve t’i rrinë 
larg."
-
-#~ msgid ""
-#~ "As a translator, it is best if you follow the English text. Where the "
-#~ "English text says &ldquo;Digital Rights Management&rdquo;, translate "
-#~ "that. Where the English text says &ldquo;Digital Restrictions "
-#~ "Management&rdquo;, translate that."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si përkthyes, më e mira është të ndiqni tekstin në anglisht. Atje 
ku "
-#~ "teksti në anglisht thotë &ldquo;Digital Rights Management&rdquo;, "
-#~ "përktheni &ldquo;Rights&rdquo;. Atje ku teksti në anglisht thotë 
&ldquo;"
-#~ "Digital Restrictions Management&rdquo;, përktheni &ldquo;"
-#~ "Restrictions&rdquo;."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Surveillance</strong>. This word has false-friends in Romance "
-#~ "languages because of its Latin root. In English, it specifically means "
-#~ "the close observation of a person or organization under suspicion of "
-#~ "wrongdoing; this makes the surveillee unsafe. In some Romance languages "
-#~ "on the other hand (for instance in French), the false-friend of &ldquo;"
-#~ "surveillance&rdquo; is used more widely; it may describe the benevolent "
-#~ "watch of a shepherd over his sheep or of a teacher over her students."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Survejim</strong>. Kjo fjalë ka <em>false-friends</em> në 
gjuhët "
-#~ "neolatine, për shkak të rrënjëve të veta latine. Në anglisht, 
nënkupton "
-#~ "pikërisht mbikëqyrjen nga afër të një personi ose organizmi që 
dyshohet "
-#~ "për keqbërje; kjo e bën të survejuarin të pasigurt. Nga ana tjetër, 
në "
-#~ "disa gjuhë romane (në frëngjisht, për shembull), 
<em>false-friend</em>-i "
-#~ "për &ldquo;surveillance&rdquo; përdoret më gjerësisht; mund të "
-#~ "përshkruajë vëzhgimin dashamirës të bariut mbi dhentë e veta ose të 
"
-#~ "mësuesit ndaj nxënësve."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When translating &ldquo;surveillance&rdquo;, please make sure you don't "
-#~ "use a word which could be interpreted as &ldquo;benevolent watch&rdquo;. "
-#~ "If there is no specialized term, the word which means &ldquo;"
-#~ "spying&rdquo; may be adequate in the context of proprietary software."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kur përktheni &ldquo;surveillance&rdquo;, ju lutemi, sigurohuni që nuk "
-#~ "përdorni një fjalë që mund të interpretohet si &ldquo;vëzhgim "
-#~ "dashamirës&rdquo;. Nëse nuk ka një term të specializuar, fjala që "
-#~ "nënkupton &ldquo;spiunim&rdquo; mund të jetë e përshtatshme në 
kontekstin "
-#~ "e software-it pronësor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "For more info, see <a href=\"/server/standards/translations/interpreters-"
-#~ "guide.html\"> Interpreters Guide</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Për më tepër të dhëna, shihni <a 
href=\"/server/standards/translations/"
-#~ "interpreters-guide.html\"> Udhërrëfyes Interpretësh</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Before installing or before submitting your translation for installation "
-#~ "in gnu.org:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Përpara instalimit ose përpara parashtrimit të përkthimit tuaj për "
-#~ "instalim te gnu.org:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Have your translation reviewed by as many members of your team as "
-#~ "possible. Peer review is crucial for the quality of the translation "
-#~ "process. Too many errors are just missed (especially if they are obvious) "
-#~ "when the translator does a final review of her own translation. One "
-#~ "common technique to performing such reviews is to send the translation to "
-#~ "the team's mailing list: members comment on specific parts, quoting them "
-#~ "appropriately. The result is better quality of the translation, since "
-#~ "more people looked at it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bëni të mundur që përkthimi juaj të shqyrtohet nga sa më shumë 
anëtarë të "
-#~ "ekipit tuaj që mundet. Shqyrtimi nga kolegët është kyç për 
cilësinë e "
-#~ "procesit të përkthimit. Ka plot gabime që nuk kapen (veçanërisht kur "
-#~ "bëjnë mu), kur përkthyesi bën një shqyrtim të fundit të përkthimit 
të "
-#~ "vet. Një teknikë e zakonshme për të kryer shqyrtime të tilla është "
-#~ "dërgimi i përkthimit te lista e postimeve të ekipit: anëtarët mund 
të "
-#~ "komentojnë në pjesë të veçanta, duke i cituar si duhet. Përfundimi 
është "
-#~ "cilësi më e mirë e përkthimit, ngaqë e kaluan më shumë sy."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If there is no team established for your language, show your translations "
-#~ "to friends who are not experts on free software or GNU, to see if they "
-#~ "understand the translation clearly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse s’ka ekip për gjuhën tuaj, ua tregoni përkthimet tuaja shokëve 
që "
-#~ "s’janë ekspertë software-i të lirë apo GNU-je, për të parë nëse 
e "
-#~ "kuptojnë qartë përkthimin."
-
-#~ msgid "Licensing of Translations"
-#~ msgstr "Licencim Përkthimesh"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A translation page should be licensed just like the original page. If "
-#~ "the original page carries a Creative Commons license, use the same "
-#~ "Creative Commons license. If the original page says it is in the public "
-#~ "domain, the translation should say the same thing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Një faqe e përkthyer duhet licencuar njësoj si faqja origjinale. Nëse 
"
-#~ "faqja origjinale përmban një licencë Creative Commons, përdorni të "
-#~ "njëjtën licencë Creative Commons. Nëse faqja origjinale thotë se 
gjendet "
-#~ "në pronësi publike, përkthimi duhet të thotë të njëjtën gjë."
-
-#~ msgid ""
-#~ "For specific rules, see <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/"
-#~ "html_node/Distribution-Terms.html\"> Distribution Terms</a> in the "
-#~ "<cite>GNU Web Translators Manual</cite>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Për rregulla të veçanta, shihni <a href=\"/software/trans-coord/manual/"
-#~ "web-trans/html_node/Distribution-Terms.html\"> Kushte Shpërndarjeje</a> "
-#~ "te <cite>Doracak për Përkthyesit e GNU Web-it</cite>."
-
-#~ msgid "What to Translate"
-#~ msgstr "Çfarë të Përkthehet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All essays and articles in the following directories should be translated "
-#~ "in all available languages, but you should first browse our <a href=\"/"
-#~ "server/standards/translations/priorities.html\">Web Translation "
-#~ "Priorities</a>:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Krejt sprovat dhe artikujt në drejtoritë vijuese duhet të përkthehen 
në "
-#~ "të gjitha gjuhët, por së pari do të duhej të shfletonit <a 
href=\"/server/"
-#~ "standards/translations/priorities.html\">Përparësitë tona në 
Përkthimin "
-#~ "Web</a>:"
-
-#~ msgid "<code>education/</code>"
-#~ msgstr "<code>arsim/</code>"
-
-#~ msgid "<code>gnu/</code>"
-#~ msgstr "<code>gnu/</code>"
-
-#~ msgid "<code>licenses/</code>"
-#~ msgstr "<code>licenca/</code>"
-
-#~ msgid "<code>philosophy/</code>"
-#~ msgstr "<code>filozofi/</code>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Again, please coordinate with your language team before starting any "
-#~ "work, to get clear instructions on how to proceed and to avoid "
-#~ "duplicating efforts."
-#~ msgstr ""
-#~ "E përsëritim, ju lutemi, bashkërendoni përpjekjet me ekipin e gjuhës "
-#~ "suaj, përpara se të filloni çfarëdo pune, për të patur udhëzime të 
qarta "
-#~ "se si të ecet përpara dhe të shmangen përpjeke të përsëdytura."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<em><strong>Note:</strong></em> The material in the <code>software/</"
-#~ "code> directory pertains to individual GNU packages. If you would like to "
-#~ "translate something in that directory, please talk with the maintainers "
-#~ "of the package to see what they would like to do."
-#~ msgstr ""
-#~ "<em><strong>Shënim:</strong></em> Materiali në drejtorinë 
<code>software/"
-#~ "</code> ka të bëjë me paketa individuale GNU. Nëse doni të përktheni 
"
-#~ "diçka nga kjo drejtori, ju lutemi, bisedoni me mirëmbajtësit e paketës 
në "
-#~ "fjalë që të shihni se ç’mund të bëhet."
-
-#~ msgid "Translators Manual"
-#~ msgstr "Doracak Përkthyesish"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You may also want to read the <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-"
-#~ "trans/\">GNU Web Translators Manual</a> if you wish to have a better "
-#~ "understanding of how our translation system works. But please talk to the "
-#~ "team first; most probably you will not be required to read it in order to "
-#~ "start helping."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mund të doni të lexonit edhe <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-"
-#~ "trans/\">Doracakun e Përkthyesve GNU Web</a>, nëse dëshironi të 
kuptoni "
-#~ "më mirë se si funksionon sistemi ynë i përkthimit. Por, ju lutemi, "
-#~ "bisedoni me ekipin së pari; ka shumë të ngjarë që të mos keni 
nevojë të "
-#~ "lexoni atë, pa të nisni të jepni ndihmesë."
-
-#~ msgid "Guide for Team Coordinators"
-#~ msgstr "Udhërrëfyes për Bashkërendues Ekipi"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The following is an explanation of what a Team Coordinator does "
-#~ "specifically. In addition to what has already been described, a Team "
-#~ "Coordinator:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sa vijon, përfaqëson një shpjegim të asaj që bën Bashkërenduesi i 
Ekipit. "
-#~ "Përtej sa është përshkruar deri tani, një Bashkërendues Ekipi:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "sees to it that all texts to be published are faithful to the original "
-#~ "and respect the terminology used in our website. All translations "
-#~ "submitted by team members or by occasional contributors are reviewed and "
-#~ "approved by the Team Coordinator before they are published;"
-#~ msgstr ""
-#~ "kujdeset që krejt tekstet për botim t’i jenë besnik origjinalit dhe 
të "
-#~ "respektojnë terminologjinë e përdorur në sajtin tonë. Krejt 
përkthimet e "
-#~ "parashtruara nga anëtarë të ekipit apo nga kontribues të rastit merren 
në "
-#~ "shqyrtim dhe miratohen nga Bashkërenduesi i Ekipit përpara se të 
botohen;"
-
-#~ msgid ""
-#~ "understands thoroughly how our translation system works, and knows how to "
-#~ "use the tools that we have adopted. In the following section we explain "
-#~ "briefly how it is done."
-#~ msgstr ""
-#~ "kupton shterueshëm se si funksionon sistemi ynë i përkthimeve, dhe di 
se "
-#~ "si të përdorë mjetet që kemi bërë tonat. Në ndarjen vijuese 
shpjegojmë "
-#~ "shkurtimisht se si bëhet kjo."
-
-#~ msgid "Tools"
-#~ msgstr "Mjete"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We use .po (Portable Object) files to process and maintain translations. "
-#~ "A .po file contains the original text and its translation, divided in "
-#~ "paragraphs. This is how we do it:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Për përpunimin dhe mirëmbajtjen e përkthimeve përdorim kartela .po "
-#~ "(Portable Object). Një kartelë .po përmban tekstin origjinal dhe "
-#~ "përkthimin e tij, ndarë në paragrafë. Ja se si e kryejmë:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When a new article is published in our website, GNUN, the program we "
-#~ "mentioned at the beginning of this page, generates a .pot file (.po "
-#~ "template) from that article. The .pot file is renamed to .po to be "
-#~ "translated. Once it is translated, the .po file is committed. Then GNUN "
-#~ "checks it, and if there are no errors in the code, the translated HTML "
-#~ "version of the original article is automatically published in the website."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kur në sajtin tonë botohet një artikull i ri, GNUN-i, programi që "
-#~ "përmendëm në fillim të kësaj faqeje, prodhon prej atij artikulli një 
"
-#~ "kartelë .pot file (gjedhe .po-sh). Që të përkthehet, kartela .pot "
-#~ "riemërtohet si .po. Pasi të jetë përkthyer, kartela .po parashtrohet. 
Pas "
-#~ "kësaj, GNUN-i e kontrollon, dhe nëse s’ka gabime në kod, versioni 
HTML i "
-#~ "përkthyer i artikullit origjinal botohet vetvetiu te sajti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whenever there is a change in the original HTML article, the .pot and .po "
-#~ "files are regenerated by GNUN to merge the changes, clearly showing the "
-#~ "strings that have changed. Translators then update the translation of "
-#~ "only those strings in the .po file. When the updated .po file is "
-#~ "committed, the HTML version of the translation is automatically updated "
-#~ "on the website."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kurdo që ka një ndryshim në artikullin origjinal HTML, kartelat .pot 
dhe ."
-#~ "po riprodhohen nga GNUN-i për të plotësuar ndryshimet, duke treguar "
-#~ "qartazi vargjet që janë ndryshuar. Përkthyesit mandej e përditësojnë 
"
-#~ "kartelën .po me përkthimin e vetëm këtyre vargjeve. Kur kartela .po "
-#~ "parashtrohet, versioni HTML i përkthimit përditësohet vetvetiu te 
sajti."
-
-#~ msgid ".po files can be edited by using any .po file editor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kartelat .po mund të përpunohen duke përdorur cilindo përpunues "
-#~ "kartelash .po."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note: Some team members or occasional contributors may find it difficult "
-#~ "or inconvenient to translate using PO files. However, contributions "
-#~ "submitted as plain text format should not be rejected. To encourage the "
-#~ "use of PO files, coordinators can provide those contributors with a "
-#~ "simple guide aimed at people with little computer skills. <a href=\"/"
-#~ "server/standards/translations/po-how-to.html\">Here is an example</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Shënim: Për disa anëtarë ekipesh ose pjesëmarrës me raste mund të 
jetë e "
-#~ "vështirë ose e papërshtatshme të përkthejnë duke përdorur kartela 
PO. "
-#~ "Sido qoftë, kontributi i parashtruar në format tekst të thjeshtë 
s’duhet "
-#~ "hedhur tej. Për të nxitur përdorimin e kartelave PO, bashkërenduesit "
-#~ "mund t’u ofrojnë këtyre kontribuesve një udhërrëfyes të thjeshtë 
për "
-#~ "persona me pak aftësi në kompjuter. <a href=\"/server/standards/"
-#~ "translations/po-how-to.html\">Ja një shembull</a>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We have also implemented notification tools to keep translators informed "
-#~ "of changes in the original pages. In any case, a Team Coordinator needs "
-#~ "to subscribe to our <a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-";
-#~ "commits\">www-commits</a> mailing list to keep an eye on pages that are "
-#~ "modified. You may also use &ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></"
-#~ "em>&rdquo; if you have GNUN installed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kemi krijuar edhe mjete njoftimi për t’i mbajtur përkthyesit në 
dijeni "
-#~ "lidhur me ndryshime te faqet origjinale. Sido që të jetë, një "
-#~ "Bashkërendues Ekipi duhet të regjistrohet te lista jonë e postimeve <a "
-#~ "href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</"
-#~ "a>, që ta ketë mendjen te faqet që ndryshohen. Mund të përdorni edhe "
-#~ "&ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></em>&rdquo; nëse keni të "
-#~ "instaluar GNUN-in."
-
-#~ msgid "Coordinators Manuals"
-#~ msgstr "Doracakë Bashkërenduesish"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The following manuals explain in detail the translation process that we "
-#~ "have briefly shown above. It is necessary that a coordinator reads and "
-#~ "becomes well acquainted with them:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Doracakët vijues shpjegojnë në hollësi procesin e përkthimit që 
treguam "
-#~ "shkurtimisht më sipër. Lypset që një bashkërendues t’i lexojë dhe 
të "
-#~ "familjarizohet me ta:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">GNU Web Translators "
-#~ "Manual</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">Doracak për "
-#~ "Përkthyesit e GNU Web-it</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN) "
-#~ "Manual</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">Doracaku GNUnited Nations "
-#~ "(GNUN)</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">GNU Web Site "
-#~ "Guidelines: For Volunteers</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">Udhëzime rreth "
-#~ "Sajtit GNU: Për Vullnetarët</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">GNU Web Site Guidelines: "
-#~ "HTML Style Sheet</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">Udhëzime mbi Sajtin GNU: "
-#~ "Fletë Stilesh HTML</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "After you have read this entire page, if you intend to volunteer and be "
-#~ "listed as the Team Coordinator for your language, please inform the "
-#~ "Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-#~ "address@hidden&gt;</a> of your decision. Start reading at least the "
-#~ "first two manuals and ask the Translations Manager for assistance if you "
-#~ "have any doubts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pasi të keni lexuar krejt këtë faqe, nëse keni ndërmend të punoni "
-#~ "vullnetarisht dhe të paraqiteni si Bashkërendues Ekipi për gjuhën 
tuaj, "
-#~ "ju lutemi, vini në dijeni Përgjegjësin e Përkthimeve <a 
href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> mbi vendimin "
-#~ "tuaj. Fillojani duke lexuar të paktën dy doracakët e parë dhe 
kërkojini "
-#~ "ndihmë Përgjegjësit të Përkthimeve, nëse keni ndonjë pikëpyetje."
-
-#~ msgid "Translation Teams"
-#~ msgstr "Ekipe Përkthimi"
-
-#~ msgid "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
-#~ msgstr "<span id=\"PoPërkthehet\"></span>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be "
-#~ "assisted during the learning process."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vullnetarët për krijimin e ekipeve të reja janë më shumë se të 
mirëpritur "
-#~ "dhe do të ndihmohen gjatë procesit të të mësuarit."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In the following list, the language code is followed by the name of the "
-#~ "language, and by the name of the Team Coordinator."
-#~ msgstr ""
-#~ "Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe nga 
emri "
-#~ "i bashkërenduesit të ekipit."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-#~ "\">Arabic</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ka2in\";>Fayçal "
-#~ "Alami</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-#~ "\">Arabisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ka2in\";>Fayçal "
-#~ "Alami</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "igrar\">Igrar Huseynov</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>az</code> - Azerbaixhanase (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-#~ "users/igrar\">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
-#~ "\">Bulgarian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
-#~ "Doganov</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
-#~ "\">Bullgarisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor";
-#~ "\">Yavor Doganov</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-#~ "\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan";
-#~ "\">Khandakar Mujahidul Islam</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-#~ "\">Bengaleze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan";
-#~ "\">Khandakar Mujahidul Islam</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
-#~ "\">Catalan</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
-#~ "Puigpelat</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
-#~ "\">Katalanase</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe";
-#~ "\">Miquel Puigpelat</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-#~ "\">Czech</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta\";>František 
"
-#~ "Kučera</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-#~ "\">Çekisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/franta";
-#~ "\">František Kučera</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-#~ "\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-#~ "Gravgaard</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-#~ "\">Danisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-#~ "Gravgaard</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-#~ "\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg "
-#~ "Kohne</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-#~ "\">Gjermanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko";
-#~ "\">Joerg Kohne</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-#~ "\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
-#~ "\">Georgios Zarkadas</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-#~ "\">Greqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
-#~ "\">Georgios Zarkadas</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-#~ "\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul";
-#~ "\">Ludovic Court&egrave;s</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-#~ "\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul";
-#~ "\">Ludovic Court&egrave;s</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-#~ "\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
-#~ "Scilipoti</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\";>Javier "
-#~ "Fernández Retenaga</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-#~ "\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
-#~ "Scilipoti</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\";>Javier "
-#~ "Fernández Retenaga</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
-#~ "\">Farsi/Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli";
-#~ "\">Abbas Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
-#~ "\">Farsisht/Persisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "esmaeeli\">Abbas Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-#~ "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-#~ "\">Ville</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-#~ "\">Finlandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-#~ "\">Ville</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-#~ "\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
-#~ "Barbier</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/th_g\";>Thérèse "
-#~ "Godefroy</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-#~ "\">Frëngjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier";
-#~ "\">Denis Barbier</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/th_g";
-#~ "\">Thérèse Godefroy</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
-#~ "\">Hebrew</a> (New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
-#~ "\">Hebraisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>hr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-hr";
-#~ "\">Croatian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mist\";>Martina "
-#~ "Bebek</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>hr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-hr";
-#~ "\">Kroatisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mist\";>Martina "
-#~ "Bebek</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
-#~ "\">Indonesian</a> (New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
-#~ "\">Indonezisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
-#~ "\">Italian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti";
-#~ "\">Andrea Pescetti</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
-#~ "\">Italisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti";
-#~ "\">Andrea Pescetti</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
-#~ "\">Japanese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gniibe\";>NIIBE "
-#~ "Yutaka</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
-#~ "\">Japonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gniibe\";>NIIBE "
-#~ "Yutaka</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ko</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ko";
-#~ "\">Korean</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/blueguy\";>Jongmin "
-#~ "Yoon</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ko</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ko";
-#~ "\">Koreane</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/blueguy";
-#~ "\">Jongmin Yoon</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-#~ "\">Kurdish</a> (New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-#~ "\">Kurde</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
-#~ "\">Malayalam</a> (New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
-#~ "\">Malajalame</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-#~ "\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "att\"> Andreas Tolfsen</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-#~ "\">Norvegjishte Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-#~ "users/att\"> Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
-#~ "\">Dutch</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
-#~ "Uijldert</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
-#~ "\">Hollandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert";
-#~ "\">Tom Uijldert</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-#~ "users/att\">Andreas Tolfsen</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>nn</code> - Norvegjishte Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.";
-#~ "org/users/att\">Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-#~ "\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan "
-#~ "Owoc</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-#~ "\">Polonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan "
-#~ "Owoc</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-#~ "\">Brazilian Portuguese</a> (New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-#~ "\">Portugeze Braziliane</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
-#~ "\">Romanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tct\";>Tiberiu "
-#~ "C. Turbureanu</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
-#~ "\">Rumanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tct\";>Tiberiu "
-#~ "C. Turbureanu</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-#~ "\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";
-#~ "\">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "ineiev\">Pavel Kharitonov</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-#~ "\">Rusisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";
-#~ "\">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "ineiev\">Pavel Kharitonov</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-#~ "\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
-#~ "\">Dominik Smatana</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-#~ "\">Slovakisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
-#~ "\">Dominik Smatana</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
-#~ "\">Albanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik "
-#~ "Bleta</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
-#~ "\">Shqip</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik "
-#~ "Bleta</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-#~ "\">Serbian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-#~ "\">Strahinya Radich</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-#~ "\">Serbisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-#~ "\">Strahinya Radich</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
-#~ "\">Tamil</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
-#~ "Ramadoss</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
-#~ "\">Tamileze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";
-#~ "\">Sri Ramadoss</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#~ "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#~ "\">Tailandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-#~ "\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-#~ "\">Tagaloge</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
-#~ "\">Turkish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
-#~ "Servet D&ouml;nmez</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
-#~ "\">Turqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
-#~ "Servet D&ouml;nmez</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
-#~ "\">Ukrainian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "andriykopanytsia\">Andriy Bandura</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
-#~ "\">Ukrainase</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "andriykopanytsia\">Andriy Bandura</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-#~ "\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "monnand\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux";
-#~ "\">Bill Xu</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen "
-#~ "Xiaobin</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-#~ "\">Kineze e Thjeshtuar</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "monnand\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux";
-#~ "\">Bill Xu</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen "
-#~ "Xiaobin</a>)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-#~ "\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "cebi0060\"> Karl Lam</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-#~ "\">Kineze Tradicionale</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "cebi0060\"> Karl Lam</a>)"
-
-#~ msgid "<code>??</code> - Not available? Then this line is reserved for you."
-#~ msgstr "<code>??</code> - S’gjendet? Atëherë ky rresht është për ju."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Note:</strong> <em>English</em> (<code>en</code>) is a special "
-#~ "case. The bulk of the site is written in English, which is the de-facto "
-#~ "language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need to translate "
-#~ "to English original documents written in other languages. It is best to "
-#~ "notify the Team Coordinator of that language if you volunteer. If there "
-#~ "is no team coordinator and you are willing to help with this, please "
-#~ "contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-#~ "address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Shënim:</strong> <em>Anglishtja</em> (<code>en</code>) është 
rast "
-#~ "i veçantë. Pjesa dërrmuese e sajtit është shkruar në anglisht, që 
është "
-#~ "de-facto gjuha e Projektit GNU. Me <em>raste</em>, kemi nevojë të "
-#~ "përkthejmë në anglisht dokumente nga tjetër gjuhë në origjinal. 
Është "
-#~ "mirë të njoftohet Bashkërenduesi i Ekipit të asaj gjuhe, nëse dilni "
-#~ "vullnetar për një gjë të tillë. Nëse nuk ka bashkërendues ekipi dhe 
"
-#~ "dëshironi të ndihmoni për këtë, ju lutemi, lidhuni me <a 
href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-";
-#~| "br\">Brazilian Portuguese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~| "rberaldo\">Rafael Beraldo</a> - New coordinator needed)"
-#~ msgid ""
-#~ "<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-#~ "\">Brazilian Portuguese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "oitofelix\">Bruno Félix Rezende Ribeiro</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-#~ "\">Portugeze Braziliane</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#~ "rberaldo\">Rafael Beraldo</a> - Duhet bashkërendues i ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-#~ "\">Arabic</a> (New coordinator needed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-#~ "\">Arabisht</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-#~ "\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
-#~ "Scilipoti</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-#~ "\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
-#~ "Scilipoti</a>)"
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.,"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]