www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards/po README.translations.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/standards/po README.translations.sq.po
Date: Tue, 01 Mar 2016 20:34:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   16/03/01 20:34:01

Modified files:
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    Translation completed

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.57&r2=1.58

Patches:
Index: README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.57
retrieving revision 1.58
diff -u -b -r1.57 -r1.58
--- README.translations.sq.po  18 Feb 2016 10:05:30 -0000   1.57
+++ README.translations.sq.po  1 Mar 2016 20:34:01 -0000    1.58
@@ -7,14 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: README.translations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-02-18 09:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-01 13:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-01 22:32+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2013-02-14 03:27-0500\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -40,6 +41,11 @@
 "However, there are some languages for which no team has been formed yet, and "
 "sometimes a team lacks a coordinator."
 msgstr ""
+"Përkthimi i gnu.org-ut me artikujt e vet të shumtë dhe mbajtja e tyre të "
+"përditësuar është një punë e ndërlikuar, e cila kërkon organizim të "
+"kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë, dhe çdo 
ekip "
+"ka zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat 
s’ka "
+"ende një ekip, dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -49,12 +55,21 @@
 "translations that need to be updated; it was developed ad hoc by our current "
 "GNU Translations Manager Yavor Doganov."
 msgstr ""
+"Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për të përditësuar me 
"
+"efektshmëri faqet në raste ndryshimesh të pjesshme. Një nga këto mjete 
është "
+"një program i quajtur <strong>GNUnited Nations</strong> (GNUN) që e bën "
+"shumë të lehtë mirëmbajtjen dhe ndjekjen e përkthimeve që duhen 
përditësuar; "
+"është krijuar ad hoc nga Përgjegjësi ynë i tanishëm i Përkthimeve GNU, 
Yavor "
+"Doganov."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Translations Manager is the person in charge of the overall organization "
 "of teams and is generally involved in training new Team Coordinators."
 msgstr ""
+"Përgjegjësi i Përkthimeve është personi i ngarkuar me organizimin e "
+"përgjithshëm të ekipeve dhe përgjithësisht merret me stërvitjen e "
+"Bashkërenduesve të rinj të Ekipeve."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -62,6 +77,9 @@
 "anything about GNUN, but you can help at more levels if you know how to use "
 "it."
 msgstr ""
+"Si një Pjesëtar Ekipi, mund të jepni ndihmesë në përkthime pa ditur 
gjë "
+"rreth GNUN-it, por mund të ndihmoni në shkallë të tjera, nëse dini si ta 
"
+"përdorni."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Who can help"
@@ -74,6 +92,10 @@
 "skills, as well as people with good technical skills or willing to learn "
 "some simple technical skills."
 msgstr ""
+"Krejt ekipet kërkojnë përherë për vullnetarë të rinj. Ka për të 
gjithë diçka "
+"për të bërë në procesin e përkthimit: na duhen persona me aftësi të 
mira "
+"gjuhësore, si edhe persona me aftësi të mira teknike ose që dëshirojnë 
të "
+"mësojnë disa aftësi të thjeshta teknike."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -81,6 +103,9 @@
 "your native language, you can certainly engage in translation, or do proof-"
 "reading. Writing good English is not necessary."
 msgstr ""
+"Nëse keni një njohje të thellë të anglishtes së shkruar dhe një 
zotërim të "
+"pasur të gjuhës tuaj mëmë, mund të përfshiheni padyshim në përkthim, 
ose të "
+"bëni redaktime. Shkrimi i mirë i anglishtes nuk është domosdoshmëri."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -89,6 +114,10 @@
 "review other people's translations to make sure they read well and have a "
 "good style."
 msgstr ""
+"Nëse të kuptuarit e anglishtes preh jush nuk është i dorës së parë, 
ose nuk "
+"dini fare anglisht, por zotëroni mirë gjuhën tuaj mëmë, mund të 
ndihmoni "
+"duke shqyrtuar përkthimet e të tjerëve, për t’u siguruar që lexohen 
mirë dhe "
+"kanë stil të pranueshëm."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -100,6 +129,14 @@
 "errors and explain the intended meaning, and others can retranslate that "
 "part."
 msgstr ""
+"Nëse anglishtja është gjuha juaj mëmë, dhe mund të lexoni edhe në një 
gjuhë "
+"tjetër, edhe pse jo shpejt dhe lehtë, mund të ndihmoni prapëseprapë të "
+"përmirësohen përkthimet në atë gjuhë. Përkthyesit ndonjëherë i 
kuptojnë "
+"gabim shprehjet frazeologjike dhe idiomatike të anglishtes dhe shkruajnë "
+"përkthime që janë të shtrembra ose madje të pasakta. Këto gabime 
bëjnë mu, "
+"për një që anglishten e ka gjuhën mëmë &mdash; mund të tregoni gabime 
të "
+"mundshme dhe të shpjegoni kuptimin e synuar, dhe të tjerë mund ta "
+"ripërkthejnë atë pjesë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -107,6 +144,9 @@
 "translation process, you can help further; for example, by preparing "
 "translated texts for publication."
 msgstr ""
+"Nëse prireni ose keni vendosur të merreni me anën më teknike të procesit 
të "
+"përkthimit, mund të ndihmoni më tej; për shembull, duke përgatitur 
tekste "
+"për publikim."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How to Participate"
@@ -126,6 +166,14 @@
 "don't get an answer in two weeks, write to the Translations Manager <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
+"Ju lutemi, lexoni <a href=\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm 
"
+"për Përkthime</a> më poshtë dhe mandej lidhuni me <a 
href=\"#teams\">ekipin "
+"e përkthimit</a> përkatës. Çdo ekip ka sistemin e tij të organizimit të 
"
+"punës. Ndaj, që të bëheni pjesë e një ekipi të caktuar, lypset të 
merrni të "
+"dhëna të hollësishme prej atij ekipi. Bashkërenduesi i Ekipit do të 
jetë në "
+"gjendje t’ju udhëheqë lidhur me metodat e tyre specifike. Nëse nuk 
merrni "
+"përgjigje brenda dy javësh, shkruajini Përgjegjësit të Përkthimeve te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "As an Occasional Contributor"
@@ -141,6 +189,13 @@
 "address@hidden&gt;</a> if there is no team or coordinator for your "
 "language."
 msgstr ""
+"Nëse dëshironi vetëm të parashtroni një përkthim të ri dhe nuk 
interesoheni "
+"të bashkëpunoni rregullisht, ndiqni më poshtë <a href=\"#general-guide"
+"\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm mbi Përkthimet</a> dhe mandej dërgojeni 
"
+"përkthimin tuaj te <a href=\"#teams\"> Bashkërenduesi i Ekipit</a> 
përkatës, "
+"nëse ka të tillë, ose te Përgjegjësi i Përkthimeve <a 
href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse nuk ka ekip "
+"apo bashkërendues për gjuhën tuaj."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "As a Team Coordinator"
@@ -154,6 +209,12 @@
 "\">General Guide for Translations</a> and the more specific <a href="
 "\"#coordinator-guide\">Guide for Team Coordinators.</a>"
 msgstr ""
+"Nëse nuk ka ekip për gjuhën tuaj, ose nëse duhet një Bashkërendues i ri 
"
+"Ekipi, do t’ju jemi mirënjohës, po ta merrni përsipër këtë punë. Si 
një "
+"bashkërendues, do t’ju duhet të ndiqni si <a href=\"#general-guide"
+"\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthimet</a>, ashtu edhe atë më 
"
+"specifik, <a href=\"#coordinator-guide\">Udhërrëfyes për Bashkërendues 
Ekipi."
+"</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "General Guide for Translations"
@@ -165,7 +226,7 @@
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Clarity"
-msgstr ""
+msgstr "Qartësi"
 
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid ""
@@ -177,10 +238,17 @@
 "dictionaries, except for our special terms such as \"GNU\" and \"copyleft"
 "\" (see the list below)."
 msgstr ""
+"Me pak përjashtime, faqet që përkthejmë janë menduar për publikun e "
+"përgjithshëm. Përpara se të punoni mbi një faqe, ju lutemi hidhini një 
sy "
+"origjinalit dhe pyeteni veten nëse është menduar për programues apo për "
+"publikun e përgjithshëm. Mandej synoni të njëjtin publik me përkthimin "
+"tuaj. Në faqe të menduara për publikun e përgjithshëm, ju lutemi, 
shmangni "
+"fjalë që nuk gjenden në fjalorët e zakonshëm, hiq termat tanë 
specialë, të "
+"tillë si \"GNU\" dhe \"copyleft\" (shihni listën më poshtë)."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Accuracy"
-msgstr ""
+msgstr "Saktësi"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -188,6 +256,9 @@
 "original, you need to be familiar with the basic concepts of the GNU Project "
 "and the specific terminology used in gnu.org."
 msgstr ""
+"Për të arritur prodhimin e një përkthimi që është i saktë dhe besnik 
ndaj "
+"origjinalit, ju duhet të jeni i familjarizuar me konceptet bazë të 
Projektit "
+"GNU dhe terminologjinë specifike të përdorur në gnu.org."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -195,6 +266,9 @@
 "software movement, so that you can present it properly and clearly. The "
 "following articles will be particularly helpful:"
 msgstr ""
+"Ju lutemi, studioni <a href=\"/philosophy\"> filozofinë </a> e lëvizjes së 
"
+"software-it të lirë, që kështu të mund ta paraqitni saktë dhe qartë. "
+"Artikujt vijues do t’ju jenë veçanërisht të dobishëm:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
@@ -239,6 +313,15 @@
 "all, so if you can't find a good translation for it in your language, the "
 "only option may be to use the English word."
 msgstr ""
+"<strong>Copyleft</strong>. Ky është një term që në disa gjuhë mund të 
jetë i "
+"vështirë për t’u përkthyer. Është një lojë fjalësh ndaj fjalës 
&ldquo;"
+"Copyright&rdquo; bazuar në dy kuptimet e &ldquo;right&rdquo;: atë etik dhe "
+"atë që lidhet me drejtimin. Mund të lexoni artikullin <a href=\"/copyleft/"
+"copyleft.html\">Ç’është Copyleft-i?</a> që të njiheni më nga afër me 
të dhe "
+"për të parë se si është përkthyer në gjuhë të tjera. Do të shihni 
se në "
+"shumicën e rasteve s’është përkthyer fare, ndaj, nëse s’gjeni dot 
një "
+"përkthim të përshtatshëm për gjuhën tuaj, mundësia e vetme mund të 
jetë "
+"përdorimi i fjalës anglishte."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -249,6 +332,12 @@
 "free&rdquo; using the word that means free-as-in-freedom, not the one that "
 "refers to price."
 msgstr ""
+"<strong>Free Software</strong>. Shumica e gjuhëve kanë një fjalë për \"i 
lirë"
+"\" si tek fjala \"liri\" dhe një tjetër fjalë për falas (çmim zero). 
Tek "
+"gnu.org përgjithësisht përdorim &ldquo;free&rdquo; vetëm referuar 
lirisë, "
+"dhe themi &ldquo;gratis&rdquo; kur nënkuptojmë çmim zero. Ndaj, ju 
lutemi, "
+"përkthejeni &ldquo;free&rdquo; përmes fjalës që nënkupton \"i lirë\" si 
te "
+"\"liria\", jo përmes asaj që i referohet."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -259,6 +348,12 @@
 "word in English, followed by the explanation of its meaning in that "
 "occurrence: either freedom, price, or ambiguously both."
 msgstr ""
+"Megjithatë, në disa faqe të vjetra, të tilla si GNU Manifesto dhe 
njoftimi "
+"fillestar, nuk e bëmë këtë dallim. Gjatë përkthimit të këtyre 
faqeve, mund "
+"të keni nevojë të mendoheni me kujdes rreth trajtimit si duhet të çdo "
+"hasjeje të fjalës &ldquo;free&rdquo;. Mund të vendosni për ta lënë 
fjalën "
+"në anglisht, ndjekur nga shpjegimi i kuptimit për atë hasje: liri, çmim, 
ose "
+"të dyja në mënyrë të dykuptimtë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -266,12 +361,17 @@
 "&ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; should be the one that "
 "refers to freedom."
 msgstr ""
+"Sidoqoftë, edhe në këto faqe të vjetra, fjala që përdorni normalisht 
për të "
+"përkthyer &ldquo;free&rdquo; te &ldquo;free software&rdquo; do të duhej të 
"
+"ishte ajo që i referohet lirisë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "See the <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Translations of the "
 "Term &ldquo;Free Software&rdquo;</a> in several languages."
 msgstr ""
+"Shihni <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Përkthime të Termit "
+"&ldquo;Free Software&rdquo;</a> në disa gjuhë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -281,27 +381,38 @@
 "restrictions on the user, and these restrictions apply not only to digital "
 "but also to physical objects."
 msgstr ""
+"<strong>Digital Restrictions Management (DRM)</strong>. Kjo është ajo çka "
+"përdorim në gnu.org për të shmangur termin e propagandës &ldquo;Digital "
+"Rights Management&rdquo;. Nënkupton teknikat dixhitale që përdoren për 
të "
+"vendosur me detyrim kufizime mbi përdoruesin, dhe këto kufizime vlejnë jo "
+"vetëm për objekte dixhitale, por edhe ato materiale."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "However, there is a subtle ambiguity in the English term &ldquo;Digital "
 "Restrictions Management&rdquo;. It can be interpreted in two ways:"
 msgstr ""
+"Megjithatë, ka një dykuptimësi të hollë te termi anglisht &ldquo;Digital 
"
+"Restrictions Management&rdquo;. Mund të interpretohet në dy mënyra:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ol><li>
 msgid "<strong>Digital Management of Restrictions</strong>."
-msgstr ""
+msgstr "<strong>Digital Management of Restrictions</strong>."
 
 #. type: Content of: <ul><li><ol><li>
 msgid "Management of Digital Restrictions."
-msgstr ""
+msgstr "Administrim i Kufizimeve Dixhitale"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In many languages these require different wording. The correct meaning is "
 "the first one, so translations should make this clear. Likewise with &ldquo;"
 "rights&rdquo; instead of &ldquo;restrictions&rdquo;."
 msgstr ""
+"Në shumë gjuhë këto lypin fjalë të ndryshme. Kuptimi i saktë është i 
pari, "
+"ndaj përkthimi duhet ta bëjë të qartë këtë. Po njësoj me &ldquo;"
+"rights&rdquo; në vend se &ldquo;restrictions&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -310,6 +421,11 @@
 "entitled &ldquo;Why Software Should Be Free&rdquo; explains why it is wrong "
 "to make software nonfree in the actual world we live in."
 msgstr ""
+"<strong>Should</strong>. Kur bëhet fjalë për një çështje etike, &ldquo;"
+"should&rdquo; nënkupton se do të ishte gabim të bëhej gjithçka tjetër. 
Për "
+"shembull, faqja e titulluar &ldquo;Pse Software-i i Lirë Do të Duhej të "
+"Ishte i Lirë&rdquo; shpjegon pse është gabim të krijohet software jo i 
lirë "
+"në botën e tanishme në të cilën jetojmë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -318,6 +434,11 @@
 "&ldquo;it would be preferable for software to be free&rdquo; or &ldquo;in an "
 "ideal world, software would be free&rdquo;. Those are not strong enough."
 msgstr ""
+"Prandaj, ju lutemi, përkthejeni &ldquo;should&rdquo; duke përdorur një 
formë "
+"foljore që lë të kuptohet një detyrim të fortë etik. Mos e përktheni 
në një "
+"mënyrë që nënkupton &ldquo;do të ishte e parapëlqyer që software-i të 
ish i "
+"lirë&rdquo; ose &ldquo;në një botë ideale, software-i duhej të ishte i "
+"lirë&rdquo;. Këto s’janë aq të fuqishme sa duhet."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -327,6 +448,11 @@
 "an example for Swedish): &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang="
 "\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
 msgstr ""
+"<strong>GNU's Not Unix</strong>. Kur vjen puna për të përkthyer 
&ldquo;GNU's "
+"Not Unix&rdquo;, ju lutemi, bëni të mundur që përkthimi të jetë 
rekursiv. "
+"Nëse nuk arrihet të sajohet një përkthim rekursiv, përdorni formatin 
vijues "
+"(ky është një shembull nga suedishtja): &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:"
+"lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -336,6 +462,12 @@
 "&ldquo;Digital Rights Management&rdquo;. However, we cite that term in "
 "philosophy/words-to-avoid.html in order to advise others to shun it."
 msgstr ""
+"Përjashtim: Faqja philosophy/words-to-avoid.html është një përjashtim 
nga "
+"rregullat tona të zakonshme rreth se ç’terminologji të përdoret, ngaqë 
"
+"paraqet shembuj se çfarë të <em>mos</em> thuhet. Për shembull, "
+"përgjithësisht i rrimë larg termit &ldquo;Digital Rights 
Management&rdquo;. "
+"Megjithatë, e përmendim atë term te philosophy/words-to-avoid.html me 
qëllim "
+"që t’u këshillojmë të tjerëve t’i rrinë larg."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -344,6 +476,10 @@
 "Where the English text says &ldquo;Digital Restrictions Management&rdquo;, "
 "translate that."
 msgstr ""
+"Si përkthyer, më e mira është të ndiqni tekstin në anglisht. Atje ku 
teksti "
+"në anglisht thotë &ldquo;Digital Rights Management&rdquo;, përkthejeni. "
+"Atje ku teksti në anglisht thotë &ldquo;Digital Restrictions "
+"Management&rdquo;, përktheni këtë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -355,6 +491,14 @@
 "surveillance&rdquo; is used more widely; it may describe the benevolent "
 "watch of a shepherd over his sheep or of a teacher over her students."
 msgstr ""
+"<strong>Survejim</strong>. Kjo fjalë ka <em>false-friends</em> në gjuhët "
+"romane, për shkak të rrënjëve të veta latine. Në anglisht, nënkupton "
+"pikërisht mbikëqyrjen nga afër të një personi ose organizmi që dyshohet 
për "
+"keqbërje; kjo e bën të survejuarin të pasigurt. Nga ana tjetër, në disa 
"
+"gjuhë romane (në frëngjisht, për shembull), <em>false-friend</em>-i për "
+"&ldquo;surveillance&rdquo; përdoret më gjerësisht; mund të përshkruajë "
+"vëzhgimin dashamirës të bariut mbi dhentë e veta ose të mësuesit ndaj "
+"nxënësve."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -363,18 +507,27 @@
 "there is no specialized term, the word which means &ldquo;spying&rdquo; may "
 "be adequate in the context of proprietary software."
 msgstr ""
+"Kur përktheni &ldquo;surveillance&rdquo;, ju lutemi, sigurohuni që nuk "
+"përdorni një fjalë që mund të interpretohet si &ldquo;vëzhgim "
+"dashamirës&rdquo;. Nëse nuk ka një term të specializuar, fjala që 
nënkupton "
+"&ldquo;spiunim&rdquo; mund të jetë e përshtatshme në kontekstin e 
software-"
+"it pronësor."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "For more info, see <a href=\"/server/standards/translations/interpreters-"
 "guide.html\"> Interpreters Guide</a>"
 msgstr ""
+"Për më tepër të dhëna, shihni <a href=\"/server/standards/translations/"
+"interpreters-guide.html\"> Udhërrëfyes Interpretësh</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Before installing or before submitting your translation for installation in "
 "gnu.org:"
 msgstr ""
+"Përpara instalimi ose përpara parashtrimit të përkthimit tuaj për 
instalim "
+"te gnu.org:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -386,6 +539,14 @@
 "list: members comment on specific parts, quoting them appropriately. The "
 "result is better quality of the translation, since more people looked at it."
 msgstr ""
+"Bëni që përkthimi juaj të shqyrtohet nga sa më shumë anëtarë të 
ekipit tuaj "
+"që të mundet. Shqyrtimi nga kolegët është kyç për cilësinë e 
procesit të "
+"përkthimit. Ka plot gabime që nuk kapen (veçanërisht kur bëjnë muuu), 
kur "
+"përkthyesi bën një shqyrtim të fundit të përkthimit të vet. Një 
teknikë e "
+"zakonshme për të kryer shqyrtime të tilla është dërgimi i përkthimit 
te "
+"lista e postimeve të ekipit: anëtarët mund të komentojnë në pjesë të "
+"veçanta, duke i cituar si duhet. Përfundimi është cilësi më e mirë e "
+"përkthimit, ngaqë e kaluan më shumë sy."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -393,6 +554,9 @@
 "friends who are not experts on free software or GNU, to see if they "
 "understand the translation clearly."
 msgstr ""
+"Nëse nuk ka ekip për gjuhën tuaj, ua tregoni përkthimet tuaja shokëve 
që nuk "
+"janë ekspertë software-i të lirë apo GNU-je, për të parë nëse e 
kuptojnë "
+"qartë përkthimin."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Licensing of Translations"
@@ -405,6 +569,10 @@
 "Commons license. If the original page says it is in the public domain, the "
 "translation should say the same thing."
 msgstr ""
+"Një faqe e përkthyer duhet licencuar njësoj si faqja origjinale. Nëse 
faqja "
+"origjinale përmban një licencë Creative Commons, përdorni të njëjtën 
licencë "
+"Creative Commons. Nëse faqja origjinale thotë se gjendet në pronësi "
+"publike, përkthimi duhet të thotë të njëjtën gjë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -418,7 +586,7 @@
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "What to Translate"
-msgstr "Çfarë të Përkthet"
+msgstr "Çfarë të Përkthehet"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -426,10 +594,14 @@
 "all available languages, but you should first browse our <a href=\"/server/"
 "standards/translations/priorities.html\">Web Translation Priorities</a>:"
 msgstr ""
+"Krejt sprovat dhe artikujt në drejtoritë vijuese duhet të përkthehen në 
të "
+"gjitha gjuhët, por së pari do të duhej të shfletonit <a href=\"/server/"
+"standards/translations/priorities.html\">Përparësitë tona në Përkthimin 
Web</"
+"a>:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<code>education/</code>"
-msgstr "<code>arsimi/</code>"
+msgstr "<code>arsim/</code>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<code>gnu/</code>"
@@ -448,6 +620,9 @@
 "Again, please coordinate with your language team before starting any work, "
 "to get clear instructions on how to proceed and to avoid duplicating efforts."
 msgstr ""
+"E përsëritim, ju lutemi, bashkërendoni përpjekjet me ekipin e gjuhës 
suaj, "
+"përpara se të filloni çfarëdo pune, për të patur udhëzime të qarta se 
si të "
+"ecet përpara dhe të shmangen përpjeke të përsëdytura."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -456,6 +631,10 @@
 "translate something in that directory, please talk with the maintainers of "
 "the package to see what they would like to do."
 msgstr ""
+"<em><strong>Shënim:</strong></em> Materiali në drejtorinë 
<code>software/</"
+"code> ka të bëjë me paketa individuale GNU. Nëse doni të përktheni 
diçka nga "
+"kjo drejtori, ju lutemi, bisedoni me mirëmbajtësit e paketës në fjalë 
që të "
+"shihni se ç’mund të bëhet."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Translators Manual"
@@ -469,6 +648,11 @@
 "team first; most probably you will not be required to read it in order to "
 "start helping."
 msgstr ""
+"Mund të doni të lexonit edhe <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-"
+"trans/\">Doracakun e Përkthyesve GNU Web</a>, nëse dëshironi të kuptoni 
më "
+"mirë se si funksionon sistemi ynë i përkthimit. Por, ju lutemi, bisedoni 
me "
+"ekipin së pari; ka shumë të ngjarë që të mos keni nevojë të lexoni 
atë, pa "
+"të nisni të jepni ndihmesë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Guide for Team Coordinators"
@@ -480,6 +664,8 @@
 "specifically. In addition to what has already been described, a Team "
 "Coordinator:"
 msgstr ""
+"Sa vijon, përfaqëson një shpjegim të asaj që bën Bashkërenduesi i 
Ekipit. "
+"Përtesj sa është përshkruar deri tani, një Bashkërendues Ekipi:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -488,6 +674,10 @@
 "team members or by occasional contributors are reviewed and approved by the "
 "Team Coordinator before they are published;"
 msgstr ""
+"kujdeset që krejt tekstet për botim t’i jenë besnik origjinalit dhe të "
+"respektojnë terminologjinë e përdorur në sajtin tonë. Krejt përkthimet 
e "
+"parashtruara nga anëtarë të ekipit apo nga kontribues të rastit merren 
në "
+"shqyrtim dhe miratohen nga Bashkërenduesi i Ekipit përpara se të botohen;"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -495,6 +685,9 @@
 "use the tools that we have adopted. In the following section we explain "
 "briefly how it is done."
 msgstr ""
+"kupton shterueshëm se si funksionon sistemi ynë i përkthimeve, dhe di se 
si "
+"të përdorë mjetet që kemi bërë tonat. Në ndarjen vijuese shpjegojmë "
+"shkurtimisht se si bëhet kjo."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Tools"
@@ -506,6 +699,9 @@
 "po file contains the original text and its translation, divided in "
 "paragraphs. This is how we do it:"
 msgstr ""
+"Për përpunimin dhe mirëmbajtjen e përkthimeve përdorim kartela .po 
(Portable "
+"Object). Një kartelë .po përmban tekstin origjinal dhe përkthimin e tij, 
"
+"ndarë në paragrafë. Ja se si e kryejmë:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -516,6 +712,12 @@
 "checks it, and if there are no errors in the code, the translated HTML "
 "version of the original article is automatically published in the website."
 msgstr ""
+"Ku në sajtin tonë botohet një artikull i ri, GNUN-i, programi që 
përmendëm "
+"në fillim të kësaj faqeje, prodhon prej atij artikulli një kartelë .pot 
file "
+"(gjedhe .po-sh). Kartela .pot riemërtohet si .po që të përkthehet. Pasi 
të "
+"jetë përkthyer, kartela .po parashtrohet. Pas kësaj, GNUN-i e kontrollon, "
+"dhe nëse s’ka gabime në kod, versioni HTML i përkthyer i artikullit "
+"origjinal botohet vetvetiu te sajti."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -525,10 +727,17 @@
 "those strings in the .po file. When the updated .po file is committed, the "
 "HTML version of the translation is automatically updated on the website."
 msgstr ""
+"Kurdo që ka një ndryshim në artikullin origjinal HTML, kartelat .pot dhe 
.po "
+"riprodhohen nga GNUN-i për të plotësuar ndryshimet, duke treguar qartazi "
+"vargjet që janë ndryshuar. Përkthyesit mandej e përditësojnë kartelën 
.po me "
+"përkthimin e vetëm këtyre vargjeve. Kur kartela .po parashtrohet, versioni 
"
+"HTML i përkthimit përditësohet vetvetiu te sajti."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ".po files can be edited by using any .po file editor."
 msgstr ""
+"Kartelat .po mund të përpunohen duke përdorur cilindo përpunues kartelash 
."
+"po."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -539,6 +748,13 @@
 "at people with little computer skills. <a href=\"/server/standards/"
 "translations/po-how-to.html\">Here is an example</a>."
 msgstr ""
+"Shënim: Për disa anëtarë ekipesh ose pjesëmarrës me raste mund të 
jetë e "
+"vështirë ose e papërshtatshme të përkthejnë duke përdorur kartela PO. 
Sido "
+"qoftë, kontributi i parashtruar në format tekst të thjeshtë s’duhet 
hedhur "
+"tej. Për të nxitur përdorimin e kartelave PO, bashkërenduesit mund t’u 
"
+"ofrojnë këtyre kontribuesve një udhërrëfyes të thjeshtë për persona 
me pak "
+"aftësi në kompjuter. <a 
href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html"
+"\">Ja një shembull</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -549,6 +765,12 @@
 "You may also use &ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></em>&rdquo; "
 "if you have GNUN installed."
 msgstr ""
+"Kemi krijuar edhe mjete njoftimi për t’i mbajtur përkthyesit në dijeni "
+"lidhur me ndryshime te faqet origjinale. Sido që të jetë, një 
Bashkërendues "
+"Ekipi duhet të regjistrohet te lista jonë e postimeve <a 
href=\"http://lists.";
+"gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\">www-commits</a>, që ta ketë mendjen "
+"te faqet që ndryshohen. Mund të përdorni edhe &ldquo;<em><code>make report 
"
+"TEAM=LANG</code></em>&rdquo; nëse keni të instaluar GNUN-in."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Coordinators Manuals"
@@ -560,6 +782,9 @@
 "briefly shown above. It is necessary that a coordinator reads and becomes "
 "well acquainted with them:"
 msgstr ""
+"Doracakët vijues shpjegojnë në hollësi procesin e përkthimit që treguam 
"
+"shkurtimisht më sipër. Duhet që një bashkërendues t’i lexojë dhe të "
+"familjarizohet me ta:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -574,20 +799,24 @@
 "<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN) "
 "Manual</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">Doracaku GNUnited Nations "
+"(GNUN)</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">GNU Web Site "
 "Guidelines: For Volunteers</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">Udhëzime rreth Site-"
-"it Web GNU: Për Vullnetarët</a>"
+"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">Udhëzime rreth Sajtit 
"
+"GNU: Për Vullnetarët</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">GNU Web Site Guidelines: HTML "
 "Style Sheet</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">Udhëzime mbi Sajtin GNU: 
Fletë "
+"Stilesh HTML</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -598,6 +827,12 @@
 "first two manuals and ask the Translations Manager for assistance if you "
 "have any doubts."
 msgstr ""
+"Pasi të keni lexuar krejt këtë faqe, nëse keni ndërmend të punoni "
+"vullnetarisht dhe të paraqiteni si Bashkërendues Ekipi për gjuhën tuaj, 
ju "
+"lutemi, vini në dijeni Përgjegjësin e Përkthimeve <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> mbi vendimin tuaj. "
+"Fillojani duke lexuar të paktën dy doracakët e parë dhe kërkojini 
ndihmë "
+"Përgjegjësit të Përkthimeve, nëse keni ndonjë pikëpyetje."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Translation Teams"
@@ -606,34 +841,33 @@
 #. Some docs refer to this anchor
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span id=\"PoPërkthehet\"></span>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be assisted "
 "during the learning process."
 msgstr ""
+"Vullnetarët për krijimin e ekipeve të reja janë më shumë se të 
mirëpritur "
+"dhe do të ndihmohen gjatë procesit të të mësuarit."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the following list, the language code is followed by the name of the "
 "language, and by the name of the Team Coordinator."
 msgstr ""
+"Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe nga emri 
i "
+"Bashkërenduesit të Ekipit."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-#| "\">Serbian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-#| "\">Strahinya Radich</a>)"
 msgid ""
 "<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
 "\">Arabic</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ka2in\";>Fayçal "
 "Alami</a>)"
 msgstr ""
-"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-"\">Serbisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-"\">Strahinya Radich</a>)"
+"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
+"\">Arabisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ka2in\";>Fayçal "
+"Alami</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -691,7 +925,7 @@
 msgstr ""
 "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
 "\">Danisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-"Gravgaard</a> - New coordinator needed)"
+"Gravgaard</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -704,11 +938,6 @@
 "Kohne</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-#| "\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
-#| "\">Georgios Zarkadas</a> - New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
 "\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios "
@@ -716,7 +945,7 @@
 msgstr ""
 "<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
 "\">Greqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
-"\">Georgios Zarkadas</a> - Duhet bashkërendues i ri)"
+"\">Georgios Zarkadas</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -729,22 +958,16 @@
 "Court&egrave;s</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-#| "\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
-#| "Barbier</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/th_g\";>Thérèse "
-#| "Godefroy</a>)"
 msgid ""
 "<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
 "\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
 "Scilipoti</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\";>Javier "
 "Fernández Retenaga</a>)"
 msgstr ""
-"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-"\">Frëngjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
-"Barbier</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/th_g\";>Thérèse "
-"Godefroy</a>)"
+"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
+"\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dora\";>Dora "
+"Scilipoti</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga\";>Javier "
+"Fernández Retenaga</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -889,16 +1112,12 @@
 "Owoc</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-#| "\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
 "\">Brazilian Portuguese</a> (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-"\">Tagaloge</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
+"\">Portugeze Braziliane</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1022,7 +1241,7 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<code>??</code> - Not available? Then this line is reserved for you."
-msgstr ""
+msgstr "<code>??</code> - S’gjendet? Atëherë ky rresht është për ju."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1034,6 +1253,14 @@
 "coordinator and you are willing to help with this, please contact <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
+"<strong>Shënim:</strong> <em>Anglishtja</em> (<code>en</code>) është rast 
i "
+"veçantë. Pjesa dërrmuese e sajtit është shkruar në anglisht, që 
është de-"
+"facto gjuha e Projektit GNU. Me <em>raste</em>, kemi nevojë të përkthejmë 
në "
+"anglisht dokumente nga tjetër gjuhë në origjinal. Është mirë të 
njoftohet "
+"Bashkërenduesi i Ekipit të asaj gjuhe, nëse dilni vullnetar për një gjë 
të "
+"tillë. Nëse nuk ka bashkërendues ekipi dhe dëshironi të ndihmoni për 
këtë, "
+"ju lutemi, lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -1081,25 +1308,19 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]