www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros free-system-distribution-guidelines...


From: Jan Owoc
Subject: www/distros free-system-distribution-guidelines...
Date: Mon, 20 Dec 2010 11:07:52 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/20 11:07:52

Modified files:
    distros    : free-system-distribution-guidelines.html 
Added files:
    distros/po   : free-system-distribution-guidelines.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-system-distribution-guidelines.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: free-system-distribution-guidelines.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/free-system-distribution-guidelines.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- free-system-distribution-guidelines.html  13 Dec 2010 06:34:14 -0000   
1.19
+++ free-system-distribution-guidelines.html  20 Dec 2010 11:07:46 -0000   
1.20
@@ -251,7 +251,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2010/12/13 06:34:14 $
+$Date: 2010/12/20 11:07:46 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -283,6 +283,8 @@
 <li><a 
href="/distros/free-system-distribution-guidelines.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Italian -->
 <li><a 
href="/distros/free-system-distribution-guidelines.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->
 <li><a 
href="/distros/free-system-distribution-guidelines.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 </ul>

Index: po/free-system-distribution-guidelines.pl.po
===================================================================
RCS file: po/free-system-distribution-guidelines.pl.po
diff -N po/free-system-distribution-guidelines.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/free-system-distribution-guidelines.pl.po    20 Dec 2010 11:07:49 
-0000   1.1
@@ -0,0 +1,571 @@
+# Polish translation of 
http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Marcin Wolak 2010 <address@hidden>, 2010.
+# Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: free-system-distribution-guidelines.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-20 12:05+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Guidelines for Free System Distributions - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Wytyczne dla wolnych systemów dystrybucji - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Guidelines for Free System Distributions"
+msgstr "Wytyczne dla wolnych systemów dystrybucji"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Introduction"
+msgstr "Wstęp"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The purpose of these guidelines is to explain what it means for a system "
+"distribution (such as a GNU/Linux distribution) to qualify as free, and help "
+"distribution developers make their distributions qualify."
+msgstr ""
+"Celem tych wytycznych jest wyjaśnienie, co to wszystko oznacza dla systemu "
+"dystrybucji (takiego jak np. dystrybucji GNU/Linux) że&nbsp;został "
+"zakwalifikowany jako wolny oraz&nbsp;pomóc deweloperom dystrybucji w&nbsp;"
+"jego zakwalifikowaniu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These guidelines are not complete. We have mentioned the issues we are "
+"aware of now, but we're sure there are more. We will add them when we come "
+"across them."
+msgstr ""
+"Lista wytycznych nie jest kompletna. Jedynie wspomnieliśmy o problemach, "
+"których jesteśmy świadomi, lecz&nbsp;jesteśmy pewni że&nbsp;jest ich 
więcej. "
+"Dodamy je gdy je napotkamy."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We would like to thank the Fedora Project for their help in focusing these "
+"policies, and allowing us to use their own distribution license guidelines "
+"as a basis for this document."
+msgstr ""
+"Chcieliśmy podziękować Projektowi Fedora za&nbsp;pomoc w&nbsp;"
+"rozpowszechnianiu tejże polityki oraz&nbsp;za pozwalanie nam używania ich "
+"własnych wytycznych licencji dystrybucji jako podstawy tego dokumentu."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "License Rules"
+msgstr "Zasady Licencji"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Information for practical use&rdquo; includes software, "
+"documentation, fonts, and other data that has direct functional "
+"applications. It does not include artistic works that have an aesthetic "
+"(rather than functional) purpose, or statements of opinion or judgment."
+msgstr ""
+"Sformułowanie &bdquo;informacje do&nbsp;praktycznego użytku&rdquo; oznacza "
+"oprogramowanie, dokumentację, czcionki oraz&nbsp;inne dane, które mają 
wpływ "
+"na&nbsp;funkcjonowanie aplikacji. Informacje te nie wliczają prac "
+"plastycznych, których celem jest upiększenie (w przeciwieństwie do&nbsp;"
+"dostarczenia funkcjonalności) oraz&nbsp;oświadczeń opinii czy&nbsp;sądu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All information for practical use in a free distribution must be available "
+"in source form. (&ldquo;Source&rdquo; means the form of the information "
+"that is preferred for making changes to it.)"
+msgstr ""
+"Wszystkie informacje dla praktycznego użytku w&nbsp;wolnej dystrybucji muszą
 "
+"być dostępne ze źródeł. (&bdquo;Żródło&rdquo; oznacza preferowaną 
formę "
+"informacji, która pozwala na&nbsp;zmianę.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The information, and the source, must be provided under an appropriate free "
+"license. We list the ones we have evaluated on <a class=\"reference\" href="
+"\"/licenses/license-list.html\">our license list</a>, with separate sections "
+"for licenses that are suitable for software, documentation, fonts, and other "
+"useful works. If such a work is released under multiple licenses, at least "
+"one of which is free, it can be included in the system; the system "
+"developers just need to follow the terms of the available free license(s) "
+"when they distribute and/or modify it."
+msgstr ""
+"Informacja i&nbsp;źródło muszą być dostarczone na&nbsp;odpowiedniej 
wolnej "
+"licencji. Wyszczególniliśmy niektóre na&nbsp;<a class=\"reference\" 
href=\"/"
+"licenses/license-list.html\">naszej liście licencji</a> wraz z&nbsp;"
+"oddzielnymi sekcjami dla licencji, które odpowiednio dobrano dla "
+"oprogramowania, dokumentacji, czcionek oraz&nbsp;innych użytecznych prac. "
+"Jeśli któraś praca jest wydana na&nbsp;wielu licencjach z&nbsp;których "
+"przynajmniej jedna z&nbsp;nich jest wolna, może być dołączana do&nbsp;"
+"systemu. Developerzy systemu muszą jedynie przestrzegać warunków 
dostępności "
+"wolnej(-ych) licencji kiedy rozpowszechniają lub&nbsp;modyfikują ją."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A free system distribution must not steer users towards obtaining any "
+"nonfree information for practical use, or encourage them to do so. There "
+"should be no repositories or ports for nonfree software. Programs in the "
+"system should not suggest installing nonfree plugins, documentation, and so "
+"on."
+msgstr ""
+"Wolny system dystrybucji nie może kierować użytkownika w&nbsp;kierunku "
+"uzyskania jakąkolwiek niewolnej informacji praktycznego użytku lub&nbsp;"
+"zachęcać go do&nbsp;tego. Nie powinno być repozytoriów oraz&nbsp;portów 
dla "
+"niewolnego oprogramowania. Programy w&nbsp;systemie nie powinny proponować "
+"instalacji niewolnych dodatków, dokumentacji itd."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A free system distribution should be self-hosting. This means that you must "
+"be able to develop and build the system with tools that the system provides "
+"you. As a result, a free system distribution cannot include free software "
+"that can only be built by using nonfree software."
+msgstr ""
+"Wolny system dystrybucji powinien być samowystarczalny. To oznacza, 
że&nbsp;"
+"musisz być w&nbsp;stanie rozwijać oraz&nbsp;budować system za&nbsp;pomocą 
"
+"narzędzi, których system Ci dostarcza. W&nbsp;rezultacie wolny system "
+"dystrybucji nie może dołączać wolnego oprogramowania, które może być 
tylko "
+"zbudowane za&nbsp;pomocą niewolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There's a lot of code in most free system distributions today; the amount of "
+"effort it would take to audit it all directly is impractical for most "
+"teams. In the past, some nonfree code has accidentally been included in "
+"free system distributions. We don't de-list distributions because of this; "
+"instead, we only ask that a distribution put forth a good faith effort to "
+"avoid including nonfree software, and commit itself to removing such "
+"programs if they are discovered later."
+msgstr ""
+"W&nbsp;dzisiejszych czasach jest bardzo dużo kodu w&nbsp;wolnych systemach "
+"dystrybucji. Nakład pracy, jaki byłby potrzebny do&nbsp;badania tego "
+"wszystkiego jest niewykonalny do&nbsp;większości zespołów. W&nbsp;"
+"przeszłości większość niewolnego kodu została przypadkowo dołączona 
do&nbsp;"
+"wolnych systemów dystrybucji. Z&nbsp;tego też powodu nie skreślamy "
+"dystrybucji. W&nbsp;zamian prosimy tylko dystrybucje o mobilizację w&nbsp;"
+"unikaniu dołączania niewolnego oprogramowania oraz&nbsp;robienia tego 
samego "
+"w&nbsp;celu usunięcia programów, jeżeli&nbsp;zostaną wykryte później."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Certain kinds of license situations merit special attention for people "
+"creating or considering free software distributions; those are discussed in "
+"the sections below."
+msgstr ""
+"Niektóre sytuacje licencyjne zasługują na&nbsp;specjalną uwagę gdy osoby 
"
+"tworzą lub&nbsp;rozważają wolne dystrybucje oprogramowania. Zostały one "
+"omówione w&nbsp;sekcjach niżej."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Nonfree Firmware"
+msgstr "Niewolny Firmware"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some applications and drivers require firmware to function, and sometimes "
+"that firmware is distributed only in object code form, under a nonfree "
+"license. We call these firmware programs &ldquo;blobs.&rdquo; On most GNU/"
+"Linux systems, you'll typically find these accompanying some drivers in the "
+"kernel Linux. Such firmware should be removed from a free system "
+"distribution."
+msgstr ""
+"Niektóre aplikacje i&nbsp;sterowniki wymagają firmware'u 
do&nbsp;działania. "
+"Zazwyczaj firmware jest rozwijany tylko w&nbsp;formie obiektowego kodu, "
+"na&nbsp;niewolnej licencji. Taki firmware nazywamy &bdquo;blobami&rdquo; "
+"[ang. BLOB &ndash; Binary Large Object &ndash; duży obiekt binarny]. W&nbsp;"
+"większości systemów GNU/Linux znajdziesz takie sterowniki towarzyszące ją
dru "
+"Linux. Taki firmware powinien być usunięty z&nbsp;wolnych systemów "
+"dystrybucji."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Blobs can take many forms. Sometimes, they will be provided in separate "
+"files. Other times, they may be incorporated into the source of the driver "
+"itself&mdash;for example, it could be encoded as a large array of numbers. "
+"But no matter how it's encoded, any nonfree firmware needs to be removed "
+"from a free system."
+msgstr ""
+"Bloby mogą przybrać różne formy. Czasami będą dostarczane 
w&nbsp;oddzielnych "
+"plikach. Innym razem mogą być włączone do&nbsp;źródła danego 
sterownika&nbsp;"
+"&ndash; na&nbsp;przykład jeśli program jest zakodowany jak ogromna tablica "
+"pełna liczb. Ale&nbsp;nie martwmy się, jak to zostało zakodowane. Niewolny 
"
+"firmware musi być usunięty z&nbsp;wolnych systemów."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(To be clear, not every array of numbers in a driver is firmware. It's "
+"important to understand the purpose of the data before deciding whether or "
+"not it's appropriate for a free system.)"
+msgstr ""
+"(W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, nie każda tablica liczb 
w&nbsp;"
+"sterowniku jest firmwarem. Ważnym jest zrozumienie celu danych przed "
+"decydowaniem, czy&nbsp;ma miejsce w&nbsp;wolnym systemie.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Brian Brazil, Jeff Moe, and Alexandre Oliva have developed a series of <a "
+"class=\"reference\" href=\"http://www.fsfla.org/svn/fsfla/software/linux-";
+"libre/scripts/\">scripts to remove nonfree firmware</a> from a stock version "
+"of the Linux kernel. You may find them helpful if you would like to develop "
+"your own free GNU/Linux distribution&mdash;although we recommend joining "
+"development of an existing free distro rather than fragmenting effort by "
+"starting a new one. The complete source for a blob-free version of the "
+"Linux kernel is also available; you can learn more about this project from "
+"the <a class=\"reference\" href=\"http://directory.fsf.org/project/linux/";
+"\">Free Software Directory</a>."
+msgstr ""
+"Brian Brazil, Jeff Moe i&nbsp;Alexandre Oliva zaprojektowali serię <a class="
+"\"reference\" href=\"http://www.fsfla.org/svn/fsfla/software/linux-libre/";
+"scripts/\">skryptów usuwających niewolny firmware</a> z&nbsp;podstawowej "
+"wersji jądra Linux. Możesz im pomóc, jeżeli&nbsp;tylko chcesz rozwijać 
swoją "
+"własną wolną dystrybucję GNU/Linuksa, aczkolwiek&nbsp;zachęcamy, byś "
+"dołączył do&nbsp;rozwijania już istniejącej wolnej dystrybucji niż "
+"rozdrabniać wysiłek poprzez&nbsp;utworzenie nowej dystrybucji. Kompletne "
+"źródło wolnego od&nbsp;blobów wersji jądra Linux jest również 
dostępne. "
+"Więcej o tym projekcie możesz dowiedzieć się z&nbsp;<a 
class=\"reference\" "
+"href=\"http://directory.fsf.org/project/linux/\";>Katalogu Wolnego "
+"Oprogramowania</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Non-functional Data"
+msgstr "Niefunkcjonalne dane"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Data that has an aesthetic purpose, rather than a functional one, may be "
+"included in a free system distribution as long as its license gives you "
+"permission to copy and redistribute, both for commercial and non-commercial "
+"purposes. For example, there are some game engines that have been released "
+"under the GNU GPL, and have accompanying game information&mdash;a world map, "
+"game graphics, and so on&mdash;released under such a verbatim distribution "
+"license. This kind of data can be part of a free system distribution."
+msgstr ""
+"Dane służące bardziej estetycznemu celowi niż funkcjonalności mogą być 
"
+"dołączane do&nbsp;wolnego systemu dystrybucji tak długo, jak tylko 
licencja "
+"daje ci pozwolenie kopiowania oraz&nbsp;redystrybucji, zarówno dla celów "
+"niekomercyjnych i&nbsp;komercyjnych. Na&nbsp;przykład niektóre silniki gier 
"
+"zostały udostępnione na&nbsp;licencji GNU GPL i&nbsp;towarzyszące grze "
+"informacje&nbsp;&ndash; mapa gry, grafika gry itd.&nbsp;&ndash; zostały "
+"udostępnione na&nbsp;pełnej licencji dystrybucyjnej. Taki rodzaj danych 
może "
+"być częścią wolnego systemu dystrybucji."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Trademarks"
+msgstr "Znaki towarowe"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Trademarks are associated with some software. For example, the name of a "
+"program may be trademarked, or its interface may display a trademarked "
+"logo. Often, the use of these marks will be controlled in some way; in "
+"particular, developers are commonly asked to remove references to the "
+"trademark from the software when they modify it."
+msgstr ""
+"Znaki towarowe są powiązane z&nbsp;częścią oprogramowania. 
Na&nbsp;przykład "
+"nazwa programu może być znakiem towarowym lub&nbsp;interfejs może 
wyświetlać "
+"logo znaku towarowego. Często użycie takich znaków będzie kontrolowane "
+"na&nbsp;różne sposoby. W&nbsp;szczególności deweloperzy są powszechnie "
+"proszeni o usuwanie odniesień do&nbsp;znaków towarowych z&nbsp;"
+"oprogramowania, które modyfikowali."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In extreme cases, these restrictions may effectively render the program "
+"nonfree. It is unfair for someone to ask you to remove a trademark from "
+"modified code if that trademark is scattered all throughout the original "
+"source. As long as the practical requirements are reasonable, however, free "
+"system distributions may include these programs, either with or without the "
+"trademarks."
+msgstr ""
+"W&nbsp;ekstremalnych przypadkach takie ograniczenia mogą uczynić program "
+"niewolnym. Niesprawiedliwym dla kogoś będzie proszenie o usunięcie znaku "
+"towarowego z&nbsp;modyfikowanego kodu, jeżeli&nbsp;taki znak jest "
+"rozproszony w&nbsp;całym oryginalnym źródle. Tak długo jak praktycznie "
+"wymogi są uzasadnione, wolne systemy dystrybucji mogą dołączać te 
programy "
+"z&nbsp;lub bez&nbsp;znaków towarowych."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Similarly, the distribution itself may hold particular trademarks. It is "
+"not a problem if modification requires removal of these trademarks, as long "
+"as they can readily be removed without losing functionality."
+msgstr ""
+"Podobnie dystrybucje mogą posiadać szczególne znaki towarowe. Nie jest to "
+"problemem, jeżeli&nbsp;modyfikacje wymagają usuwania takowych znaków tak "
+"długo, jak mogą być łatwo usunięte nie zaburzając funkcjonowania 
programu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, it is unacceptable to use trademarks to restrict verbatim copying "
+"and redistribution of the whole distribution, or any part."
+msgstr ""
+"Jednakże nie jest akceptowane użycie znaków towarowych 
do&nbsp;ograniczenia "
+"kopiowania oraz&nbsp;redystrybucji całej dystrybucji lub&nbsp;jakiejkolwiek "
+"jej części."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Documentation"
+msgstr "Dokumentacja"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All the documentation in a free system distribution must be released under "
+"an appropriate free license. Additionally, it must take care not to "
+"recommend nonfree software."
+msgstr ""
+"Cała dokumentacja w&nbsp;wolnym systemie dystrybucji musi być udostępniona 
"
+"na&nbsp;warunkach stosownej wolnej licencji. Dodatkowo musi uważać, by nie "
+"sugerować niewolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In general, something that helps people who already use nonfree software to "
+"use the free software better with it is acceptable, but something that "
+"encourages users of the free software to install nonfree software is harmful."
+msgstr ""
+"Generalnie coś, co pomaga ludziom obecnie używającym niewolnego "
+"oprogramowania lepiej używać wolnego oprogramowania jest akceptowane, "
+"lecz&nbsp;coś, co zachęca użytkowników wolnego oprogramowania do&nbsp;"
+"zainstalowania niewolnego oprogramowania jest szkodliwe."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example, a free system distribution may have documentation for users "
+"setting up dual boot systems. It could explain how to access filesystems of "
+"the proprietary operating system, import settings from it, and so on. That "
+"would be helping people install a free system distribution on a machine "
+"which already has proprietary software, which is good."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;przykład wolny system dystrybucji może zawierać dokumentację dla "
+"użytkowników posiadających wiele systemów. Może ona wyjaśniać, 
w&nbsp;jaki "
+"sposób dostać się do&nbsp;systemu plików niewolnego systemu, 
zaimportowanie "
+"ustawień, itd. Będzie to pomocne dla ludzi instalujących wolny system "
+"dystrybucji na&nbsp;maszynie, która aktualnie posiada prawnie zastrzeżone "
+"oprogramowanie, co jest dobre."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What would be unacceptable is for the documentation to give people "
+"instructions for installing a nonfree program on the system, or mention "
+"conveniences they might gain by doing so."
+msgstr ""
+"Nie do&nbsp;zaakceptowania będzie dokumentacja pomagająca ludziom 
instalować "
+"niewolne programy w&nbsp;systemie lub&nbsp;wspominać, co poprzez&nbsp;takie "
+"działania można zyskać."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For a borderline case, a clear and serious exhortation not to use the "
+"nonfree program would clearly make it acceptable."
+msgstr ""
+"I&nbsp;ostatecznie, klarowne i&nbsp;poważne nawoływanie do&nbsp;nie 
używania "
+"niewolnych programów będzie oczywiście akceptowane."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Patents"
+msgstr "Patenty"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is effectively impossible for free software developers and distributors "
+"to know whether or not a given piece of software infringes any patents: "
+"there are too many of them, they vary from country to country, they're often "
+"worded so as to make it hard to tell what they do or don't cover, and it "
+"isn't easy to tell which ones are valid. Therefore, we don't generally ask "
+"free system distributions to exclude software because of possible threats "
+"from patents. On the other hand, we also don't object if a distributor "
+"chooses to omit some software in order to avoid patent risk."
+msgstr ""
+"Praktycznie jest to niemożliwe dla deweloperów wolnego oprogramowania "
+"oraz&nbsp;dystrybucji by wiedzieli czy&nbsp;dane oprogramowanie narusza "
+"jakiekolwiek patenty: jest ich zbyt dużo, różnią się 
w&nbsp;poszczególnych "
+"krajach, zazwyczaj są sformułowane tak, by trudno było określić co 
obejmują "
+"a&nbsp;co nie. Nie jest łatwym także powiedzenie, co obejmują. W&nbsp;"
+"związku z&nbsp;zagrożeniami wynikającymi z&nbsp;patentów, nie prosimy "
+"wolnych systemów dystrybucji o wykluczanie oprogramowania które mogłoby 
być "
+"zagrożone patentami. Z&nbsp;drugiej strony, nie protestujemy również, gdy "
+"dystrybutor pominie znaczną część oprogramowania po&nbsp;to, by uniknąć 
"
+"ryzyko patentowe."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Commitment to Correct Mistakes"
+msgstr "Zobowiązania w&nbsp;sprawie poprawienia błędów"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most distribution development teams don't have the resources to perfectly "
+"check and make sure that their distribution meet all these criteria. "
+"Neither do we. So we expect developers to occasionally make mistakes that "
+"let some non-free software slip through, and we don't reject a distribution "
+"just for that. What is crucial is for the distribution developers to have a "
+"firm commitment to promptly correct any mistakes that are reported to them."
+msgstr ""
+"Większość drużyn deweloperskich dystrybucji nie posiada zasobów do&nbsp;"
+"doskonałego sprawdzenia oraz&nbsp;upewnienia się, czy&nbsp;rzeczywiście 
ich "
+"dystrybucje spełniają wszystkie kryteria. Także my takich nie posiadamy. 
Tak "
+"więc&nbsp;spodziewamy się od&nbsp;deweloperów sporadycznych pomyłek, 
które "
+"w&nbsp;efekcie włączą kawałki niewolnego oprogramowania. Nie będziemy "
+"za&nbsp;to dyskwalifikowali dystrybucji. Kluczowym dla deweloperów jest "
+"zobowiązanie do&nbsp;bezzwłocznego poprawienia jakichkolwiek pomyłek, 
które "
+"zostały im zgłoszone."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Maintenance"
+msgstr "Utrzymywanie"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To be listed, a distribution should be actively maintained, and should give "
+"the GNU Project a clear and specific way to report problems of non-free "
+"software that we find out about. It should also inform us when the problems "
+"we have reported are fixed."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;uzyskać nasze poparcie, dystrybucje powinny być aktywnie "
+"utrzymywane i&nbsp;powinny stawiać jasno wszystkie sprawy ze zgłaszaniem "
+"problemów z&nbsp;niewolnym oprogramowaniem o którym się dowiedzieliśmy. "
+"Powinny one również informować nas o tym, kiedy problem zostanie 
naprawiony."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Contacting Upstream If You're Downstream"
+msgstr ""
+"Kontaktowanie się z&nbsp;nami, jeżeli&nbsp;opiekun paczki nie odpowiada"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For distro developers (or anyone else) who have sent an important bug report "
+"for a GNU package: if it has gone unheeded by the package maintainer after a "
+"reasonable time (please allow at least two weeks), you can escalate the bug "
+"by writing to &lt;address@hidden&gt;. This is especially warranted if "
+"you can't find evidence of recent activity by the package maintainer."
+msgstr ""
+"Dla deweloperów dystrybucji (oraz dla kogokolwiek), którzy wysłali "
+"zgłoszenie o ważnym błędzie do&nbsp;paczki GNU: jeżeli&nbsp;nie zajdą 
żadne "
+"zmiany wprowadzone przez opiekuna paczki po&nbsp;rozsądnym czasie (proszę "
+"poczekać przynajmniej przez dwa tygodnie), możesz zwrócić większą 
uwagę "
+"na&nbsp;błąd pisząc na&nbsp;&lt;address@hidden&gt;. Jest to szczególnie "
+"uzasadnione, jeżeli&nbsp;nie możecie znaleźć przejawów aktywności 
opiekuna "
+"paczki."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Final Notes"
+msgstr "Uwagi końcowe"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We maintain a list of the <a href=\"/distros/free-distros.html\">free system "
+"distributions</a> we know about. If you know about a free distribution that "
+"isn't listed there, please have the developers write to us at &lt;<a class="
+"\"reference\" href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;."
+msgstr ""
+"Utrzymujemy listę <a href=\"/distros/free-distros.html\">wolnych systemów "
+"dystrybucji</a>. Są to te dystrybucje, o których wiemy. Jeżeli&nbsp;znacie 
"
+"wolną dystrybucję, która nie została tutaj wymieniona, poproście 
deweloperów "
+"o napisanie do&nbsp;nas na&nbsp;&lt;<a class=\"reference\" href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a>&gt;."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, we will not list a distribution whose name makes confusion with non-"
+"free distributions likely. For example, if Foobar Light is a free "
+"distribution and Foobar is a non-free distribution, we will not list Foobar "
+"Light. This is because we expect that the distinction between the two would "
+"be lost in the process of communicating this message."
+msgstr ""
+"Jednakże nie umieścimy dystrybucji, których nazwa może się mylić 
z&nbsp;"
+"niewolnymi dystrybucjami. Na&nbsp;przykład jeżeli&nbsp;Foobar Light jest "
+"wolną dystrybucją a&nbsp;Foobar jest niewolną dystrybucją, nie umieścimy 
"
+"Foobar Light na&nbsp;naszej liście. Jest to spowodowane tym, że&nbsp;"
+"przewidujemy, że&nbsp;rozróżnienie pomiędzy nimi dwiema może być 
kłopotliwe."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you have questions or comments about these guidelines themselves, feel "
+"free to send those to &lt;<a class=\"reference\" href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">address@hidden</a>&gt;. We hope this helps everyone better "
+"understand the issues that are important for free system distributions, and "
+"we look forward to promoting more of them in the future."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;macie pytania lub&nbsp;chcesz skomentować wytyczne systemów, "
+"piszcie na&nbsp;&lt;<a class=\"reference\" href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>&gt;. Mamy nadzieję, że&nbsp;to pomoże każdemu "
+"lepiej zrozumieć problemy, które są ważne dla wolnych systemów 
dystrybucji. "
+"W&nbsp;przyszłości oczekujemy promowania więcej takich zagadnień."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2010, Poprawki: Jan Owoc 2010, Daniel Oźminkowski 
"
+"2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]