www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy nonsoftware-copyleft.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy nonsoftware-copyleft.ca.html
Date: Thu, 04 Oct 2007 17:08:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/04 17:08:26

Modified files:
    philosophy   : nonsoftware-copyleft.ca.html 

Log message:
    Minor correction

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/nonsoftware-copyleft.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: nonsoftware-copyleft.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/nonsoftware-copyleft.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- nonsoftware-copyleft.ca.html    4 Oct 2007 16:27:17 -0000    1.2
+++ nonsoftware-copyleft.ca.html    4 Oct 2007 17:08:22 -0000    1.3
@@ -36,7 +36,7 @@
 
 <p>La idea del <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> es va
  originar amb el hacker <a href="/people/rms.html">Richard Stallman</a> el
- 1983, quan comen&ccedil;ava el <a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Projet
+ 1983, quan comen&ccedil;ava el <a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Projecte
  GNU</a>. Breument, el seu objectiu era &quot;desenvolupar-se un
  sistema operatiu lliure i complet semblant a Unix.&quot; Com a part
  d'aquest objectiu, va idear i escriure la <a
@@ -238,7 +238,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/10/04 16:27:17 $
+$Date: 2007/10/04 17:08:22 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]