www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy bsd.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy bsd.ca.html
Date: Thu, 04 Oct 2007 16:40:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/04 16:40:23

Modified files:
    philosophy   : bsd.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/bsd.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: bsd.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/bsd.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- bsd.ca.html 4 May 2006 17:22:20 -0000    1.2
+++ bsd.ca.html 4 Oct 2007 16:40:16 -0000    1.3
@@ -1,148 +1,244 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>El problema de la llicència BSD - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta pàgina</p>
-
-<h3>El problema de la llicència BSD</h3>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>El problema de la llic&egrave;ncia BSD - Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>El problema de la llic&egrave;ncia BSD</h2>
+
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<p>
+  Les dues categories principals de llic&egrave;ncies de programari
+  lliure s&oacute;n <a href="/copyleft/copyleft.html">amb copyleft</a> i <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#Non-CopyleftedFreeSoftware"> sense
+  copyleft</a>. Les llic&egrave;ncies amb copyleft com la <a 
href="/copyleft/gpl.html">GNU
+  GPL</a> insisteixen que les versions modificades del programa
+  han de ser tamb&eacute; programari lliure. Les llic&egrave;ncies
+  sense copyleft no insisteixen en aix&ograve;. <a 
href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Nosaltres
+  recomanem el copyleft</a> perqu&egrave; protegeix la llibertat
+  de tots els usuaris, per&ograve; el programari sense copyleft
+  encara pot ser programari lliure, i pot resultar &uacute;til per
+  a la comunitat del programari lliure.
+</p>
 
 <p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg" 
alt=" [imatge d'un cap de GNU] " width="129" height="122" /></a>
+  Hi ha unes quantes variants de <a 
href="/licenses/license-list.ca.html">llic&egrave;ncies
+  simples de programari lliure sense copyleft</a>, entre les quals
+  s'hi inclouen la llic&egrave;ncia X10, la <a 
href="http://www.x.org/Downloads_terms.html";> llic&egrave;ncia
+  X11</a>, la llic&egrave;ncia FreeBSD i les dues llic&egrave;ncies
+  BSD (Berkeley System Distribution). Deixant de banda petites 
difer&egrave;ncies
+  de redacci&oacute;, la majoria d'elles s&oacute;n equivalents,
+  per&ograve; la llic&egrave;ncia utilitzada per BSD fins al 1999
+  t&eacute; un problema especial: la &laquo;irritant cl&agrave;usula
+  de propaganda BSD&raquo;. Aquesta cl&agrave;usula diu que tota
+  publicitat que esmenti el programari ha d'incloure una frase en
+  concret:
 </p>
 
-<p>
-Les dues categories principals de llicències de programari lliure són <a 
href="/copyleft/copyleft.html">amb copyleft</a> i <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">
-sense copyleft</a>. Les llicències amb copyleft com la <a 
href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL</a>
-insisteixen que les versions modificades del programa han de ser també 
programari lliure. Les llicències sense copyleft no insisteixen en això. <a 
href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Nosaltres recomanem el copyleft</a> 
perquè protegeix la llibertat de tots els usuaris, però el programari sense 
copyleft encara pot ser programari lliure, i pot resultar útil per a la 
comunitat del programari lliure.</p>
-<p>
-Hi ha unes quantes variants de llicències simples de programari lliure sense 
copyleft, entre les quals s'hi inclouen la llicència X10, la <a 
href="http://www.x.org/Downloads_terms.html";>
-llicència X11</a>, la llicència FreeBSD i les dues llicències BSD (Berkeley 
System Distribution). Deixant de banda petites diferències de redacció, la 
majoria d'elles són equivalents, però la llicència utilitzada per BSD fins 
al 1999 té un problema especial: la «irritant clàusula de propaganda BSD». 
Aquesta clàusula diu que tota publicitat que esmenti el programari ha 
d'incloure una frase en concret:</p>
 <pre>
 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
  must display the following acknowledgement:
   This product includes software developed by the University of
   California, Berkeley and its contributors.
 </pre>
-<p>
-Inicialment la «irritant clàusula de propaganda BSD» s'utilitzava només a 
la Berkeley System Distribution. Això no causava cap problema en particular, 
perquè la inclusió d'una frase en un anunci no és pas una gran dificultat 
pràctica.</p>
-<p>
-Si els altres desenvolupadors que utilitzaven llicències estil BSD haguessin 
copiat la clàusula de propaganda literalment (incloent-hi la frase que es 
refereix a la Universitat de Califòrnia), el problema no s'hauria fet més 
gros.</p>
-<p>
-Però, com podeu imaginar, els altres desenvolupadors no van copiar 
literalment la clàusula. La van canviar, substituint «Universitat de 
Califòrnia» pel nom de la seva institució o pel seu propi nom. El resultat 
és un munt de llicències que requereixen un munt de frases diferents.</p>
-<p>
-Quan algú posa junts molts d'aquests programes en un sistema operatiu, el 
resultat és un problema seriós. Imagineu-vos que un sistema de programari 
requerís 75 frases diferents, de manera que cada una de les frases hagués de 
citar a un autor o grup d'autors diferent. Per a anunciar-lo necessitaríeu una 
pàgina sencera.</p>
-<p>
-Això pot semblar una reducció a l'absurd, però és un fet ben real. NetBSD 
ve amb una llarga llista de frases diferents, requerides per les diverses 
llicències de les diferents parts del sistema. En una versió de 1997 de 
NetBSD, vaig comptar 75 frases d'aquestes. No em sorprendria que la llista fos 
més llarga actualment.</p>
-<p>
-Per solucionar aquest problema, en el meu «temps lliure» parlo amb 
desenvolupadors que han utilitzat llicències estil BSD, sol·licitant-los si 
us plau que treguin la clàusula de propaganda. Al voltant de 1996 vaig parlar 
amb els desenvolupadors de FreeBSD sobre aquest tema, i van decidir treure la 
clàusula de propaganda de tot el seu codi. Al maig de 1998 els desenvolupadors 
de Flick, a la Universitat d'Utah, van treure aquesta clàusula.</p>
-<p>
-Dean Hal Varian, de la Universitat de Califòrnia, va prendre partit per 
aquesta causa i la va defensar davant de l'administració. Al juny de 1999, 
després de dos anys de discussions, la Universitat de Califòrnia va treure 
aquesta clàusula de la llicència BSD.</p>
-<p>
-Per tant, tenim ara una nova llicència BSD que no conté la clàusula de 
propaganda. Malauradament, això no elimina el llegat de la clàusula: encara 
hi ha clàusules similars a les llicències de molts paquets que no són part 
de BSD. El canvi a la llicència BSD no té efecte en els altres paquets que 
imitaven la antiga llicència BSD; només els desenvolupadors que els van fer 
poden canviar-la.</p>
-<p>
-Però si anteriorment van seguir el lideratge de Berkeley, potser el canvi de 
política de Berkeley en convencerà alguns de realitzar al seu torn el canvi. 
Val la pena sol·licitar-ho.</p>
-<p>
-Així, doncs, si el vostre paquet preferit encara utilitza la llicència BSD 
amb la clàusula de propaganda, si us plau sol·liciteu a l'encarregat de 
mantenir-lo que miri aquesta pàgina web, i que consideri la possibilitat de 
fer el canvi.</p>
-<p>
-I si voleu publicar un programa com a programari lliure sense copyleft, no 
utilitzeu, si us plau, aquesta clàusula de propaganda. En lloc de copiar la 
llicència BSD d'algun altre paquet publicat (que pot tenir encara l'antiga 
versió de la llicència), copieu la llicència X11.</p>
-<p>
-Podeu ajudar també a estendre la presa de consciència d'aquest problema 
deixant d'utilitzar el terme «estil BSD» i evitant l'expressió «la 
llicència BSD», que dóna equivocadament a entendre que només n'hi ha una. 
Quan la gent anomena «llicències estil BSD» a totes les llicències de 
programari lliure sense copyleft, alguns nous desenvolupadors de programari 
lliure que volen utilitzar una llicència de programari lliure sense copyleft 
poden donar per fet que el lloc idoni d'on agafar-la és BSD. I pot ser que 
copiïn la llicència amb la clàusula de propaganda no expressament, sinó per 
casualitat.</p>
-<p>
-Si desitgeu citar un exemple específic d'una llicència sense copyleft, i no 
teniu cap preferència en particular, poseu si us plau un exemple que no tingui 
problemes particulars. Per exemple, si parleu de «llicències estil X11», 
animareu a la gent a copiar la llicència de X11 (amb la qual cosa s'evita la 
clàusula de propaganda), en lloc de fer-los córrer el risc d'escollir 
aleatòriament una de les dues llicències BSD.</p>
-<p>
-Quan vulgueu parlar específicament d'alguna de les llicències BSD, indiqueu 
sempre, si us plau, a quina us referiu: la &quot;llicència BSD original&quot; 
o la &quot;llicència BSD revisada&quot;.</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir </a></h4>
-<hr />
+<p>
+  Inicialment la &laquo;irritant cl&agrave;usula de propaganda BSD&raquo; 
s'utilitzava
+  nom&eacute;s a la Berkeley System Distribution. Aix&ograve; no
+  causava cap problema en particular, perqu&egrave; la inclusi&oacute; d'una
+  frase en un anunci no &eacute;s pas una gran dificultat pr&agrave;ctica.
+</p>
+<p>
+  Si els altres desenvolupadors que utilitzaven llic&egrave;ncies
+  estil BSD haguessin copiat la cl&agrave;usula de propaganda literalment
+  (incloent-hi la frase que es refereix a la Universitat de 
Calif&ograve;rnia),
+  el problema no s'hauria fet m&eacute;s gros.
+</p>
+<p>
+  Per&ograve;, com podeu imaginar, els altres desenvolupadors no
+  van copiar literalment la cl&agrave;usula. La van canviar, substituint 
&laquo;Universitat
+  de Calif&ograve;rnia&raquo; pel nom de la seva instituci&oacute; o
+  pel seu propi nom. El resultat &eacute;s un munt de llic&egrave;ncies
+  que requereixen un munt de frases diferents.
+</p>
+<p>
+  Quan alg&uacute; posa junts molts d'aquests programes en un sistema
+  operatiu, el resultat &eacute;s un problema seri&oacute;s. Imagineu-vos
+  que un sistema de programari requer&iacute;s 75 frases diferents,
+  de manera que cada una de les frases hagu&eacute;s de citar a
+  un autor o grup d'autors diferent. Per a anunciar-lo necessitar&iacute;eu
+  una p&agrave;gina sencera.
+</p>
+<p>
+  Aix&ograve; pot semblar una reducci&oacute; a l'absurd, per&ograve; 
&eacute;s
+  un fet ben real. NetBSD ve amb una llarga llista de frases diferents,
+  requerides per les diverses llic&egrave;ncies de les diferents
+  parts del sistema. En una versi&oacute; de 1997 de NetBSD, vaig
+  comptar 75 frases d'aquestes. No em sorprendria que la llista
+  fos m&eacute;s llarga actualment.
+</p>
+<p>
+  Per solucionar aquest problema, en el meu &laquo;temps lliure&raquo; parlo
+  amb desenvolupadors que han utilitzat llic&egrave;ncies estil
+  BSD, sol&middot;licitant-los si us plau que treguin la cl&agrave;usula
+  de propaganda. Al voltant de 1996 vaig parlar amb els desenvolupadors
+  de FreeBSD sobre aquest tema, i van decidir treure la cl&agrave;usula
+  de propaganda de tot el seu codi. Al maig de 1998 els desenvolupadors
+  de Flick, a la Universitat d'Utah, van treure aquesta cl&agrave;usula.
+</p>
+<p>
+  Dean Hal Varian, de la Universitat de Calif&ograve;rnia, va prendre
+  partit per aquesta causa i la va defensar davant de l'administraci&oacute;.
+  Al juny de 1999, despr&eacute;s de dos anys de discussions, la
+  Universitat de Calif&ograve;rnia va treure aquesta cl&agrave;usula
+  de la llic&egrave;ncia BSD.
+</p>
+<p>
+  Per tant, tenim ara una nova llic&egrave;ncia BSD que no cont&eacute; la
+  cl&agrave;usula de propaganda. Malauradament, aix&ograve; no elimina
+  el llegat de la cl&agrave;usula: encara hi ha cl&agrave;usules
+  similars a les llic&egrave;ncies de molts paquets que no s&oacute;n
+  part de BSD. El canvi a la llic&egrave;ncia BSD no t&eacute; efecte
+  en els altres paquets que imitaven la antiga llic&egrave;ncia
+  BSD; nom&eacute;s els desenvolupadors que els van fer poden canviar-la.
+</p>
+<p>
+  Per&ograve; si anteriorment van seguir el lideratge de Berkeley,
+  potser el canvi de pol&iacute;tica de Berkeley en convencer&agrave; alguns
+  de realitzar al seu torn el canvi. Val la pena sol&middot;licitar-ho.
+</p>
+<p>
+  Aix&iacute;, doncs, si el vostre paquet preferit encara utilitza
+  la llic&egrave;ncia BSD amb la cl&agrave;usula de propaganda,
+  si us plau sol&middot;liciteu a l'encarregat de mantenir-lo que
+  miri aquesta p&agrave;gina web, i que consideri la possibilitat
+  de fer el canvi.
+</p>
+<p>
+  I si voleu publicar un programa com a programari lliure sense
+   copyleft, no utilitzeu, si us plau, aquesta cl&agrave;usula
+   de propaganda. En lloc de copiar la llic&egrave;ncia BSD d'algun
+   altre paquet publicat (que pot tenir encara l'antiga versi&oacute; de
+   la llic&egrave;ncia), copieu la llic&egrave;ncia X11.
+</p>
+<p>
+  Podeu ajudar tamb&eacute; a estendre la presa de consci&egrave;ncia
+  d'aquest problema deixant d'utilitzar el terme &laquo;estil BSD&raquo; i
+  evitant l'expressi&oacute; &laquo;la llic&egrave;ncia BSD&raquo;,
+  que d&oacute;na equivocadament a entendre que nom&eacute;s n'hi
+  ha una. Quan la gent anomena &laquo;llic&egrave;ncies estil BSD&raquo; a
+  totes les llic&egrave;ncies de programari lliure sense copyleft,
+  alguns nous desenvolupadors de programari lliure que volen utilitzar
+  una llic&egrave;ncia de programari lliure sense copyleft poden
+  donar per fet que el lloc idoni d'on agafar-la &eacute;s BSD.
+  I pot ser que copi&iuml;n la llic&egrave;ncia amb la cl&agrave;usula
+  de propaganda no expressament, sin&oacute; per casualitat.
+</p>
+<p>
+  Si desitgeu citar un exemple espec&iacute;fic d'una llic&egrave;ncia
+  sense copyleft, i no teniu cap prefer&egrave;ncia en particular,
+  poseu si us plau un exemple que no tingui problemes particulars.
+  Per exemple, si parleu de &laquo;llic&egrave;ncies estil X11&raquo;,
+  animareu a la gent a copiar la llic&egrave;ncia de X11 (amb la
+  qual cosa s'evita la cl&agrave;usula de propaganda), en lloc de
+  fer-los c&oacute;rrer el risc d'escollir aleat&ograve;riament
+  una de les dues llic&egrave;ncies BSD.
+</p>
+<p>
+  Quan vulgueu parlar espec&iacute;ficament d'alguna de les llic&egrave;ncies
+  BSD, indiqueu sempre, si us plau, a quina us referiu: la 
&quot;llic&egrave;ncia
+BSD original&quot; o la &quot;llic&egrave;ncia BSD revisada&quot;.</p>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta pàgina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/bsd.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/bsd.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/bsd.es.html">Espa&#x00f1;ol</a> <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/bsd.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>    <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/bsd.id.html">Bahasa Indonesia</a>    <!-- Indonesian 
-->
-| <a href="/philosophy/bsd.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>    <!-- 
Japanese -->
-| <a href="/philosophy/bsd.pl.html">Polski</a> <!-- Polish -->
-| <a href="/philosophy/bsd.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>    <!-- Portuguese 
-->
-| <a 
href="/philosophy/bsd.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>
 <!-- Russian -->
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 1998, 1999, 2001, 2003, Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 1998, 1999, 2001, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 2 de maig de 
2006.
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre 
+que hi aparegui aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 2 de maig de 
2006.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/05/04 17:22:20 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/10/04 16:40:16 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/bsd.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/bsd.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/bsd.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]