www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy apsl.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy apsl.ca.html
Date: Thu, 04 Oct 2007 16:57:18 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/04 16:57:18

Modified files:
    philosophy   : apsl.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/apsl.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: apsl.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/apsl.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- apsl.ca.html    4 May 2006 17:22:20 -0000    1.2
+++ apsl.ca.html    4 Oct 2007 16:57:13 -0000    1.3
@@ -1,131 +1,142 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 
- GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta pàgina</p>
-
-<h3>L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 2.0 
</h3>
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU Filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
-
-<p>
-La versió 2.0 de la Llicència de Codi Públic d'Apple (Apple Public Source 
License, APSL) reuneix les condicions d'una llicència de programari lliure. 
Els advocats d'Apple van treballar amb la FSF per produir una llicència que ho 
garantís. Els <a href="historical-apsl.html">problemes anteriorment descrits 
en aquesta pàgina</a> són encara qüestions potencials per a altres possibles 
llicències, però no s'apliquen a la versió 2.0 de l'APSL. Animem a tothom 
que utilitzi qualsevol versió de programari d'Apple sota l'APSL a aplicar els 
termes de la versió 2.0 en lloc dels de qualsevol llicència anterior.</p>
-
-<p>
-A la versió 2.0 de l'APSL, la definició de &quot;Usos Externs&quot; ha estat 
precisada de manera que es respecten les llibertats dels usuaris. La posició 
de la FSF sempre ha estat que la llibertat del programari lliure és 
primordialment llibertat per als usuaris del programari. Algunes tecnologies 
com les aplicacions web estan canviant la manera en què els usuaris 
interactuen amb el programari. La llicència APSL 2.0, com la <a 
href="http://www.affero.org/oagpl.html";>llicència Affero 
-GPL</a>, busca defensar la llibertat d'aquells que utilitzen programari 
d'aquestes maneres noves, sense perjudicar indegudament ni la privacitat dels 
usuaris ni la llibertat per usar l'esmentat programari.</p>
-
-<p>
-La FSF considera ara l'APSL com una llicència de programari lliure amb dos 
importants problemes pràctics, que recorden la NPL:</p>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>L'opini&oacute; de la FSF sobre la Llic&egrave;ncia de Codi 
P&uacute;blic
+ d'Apple (APSL) - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>L'opini&oacute; de la FSF sobre la Llic&egrave;ncia de Codi P&uacute;blic
+ d'Apple (APSL) 2.0</h2>
+
+<p>
+La versi&oacute; 2.0 de la Llic&egrave;ncia de Codi P&uacute;blic
+d'Apple (Apple Public Source License, APSL) reuneix les condicions
+d'una llic&egrave;ncia de programari lliure. Els advocats d'Apple
+van treballar amb la FSF per produir una llic&egrave;ncia que ho 
garant&iacute;s.
+Els <a href="historical-apsl.html">problemes anteriorment descrits
+en aquesta p&agrave;gina</a> s&oacute;n encara q&uuml;estions potencials
+per a altres possibles llic&egrave;ncies, per&ograve; no s'apliquen
+a la versi&oacute; 2.0 de l'APSL. Animem a tothom que utilitzi qualsevol
+versi&oacute; de programari d'Apple sota l'APSL a aplicar els termes
+de la versi&oacute; 2.0 en lloc dels de qualsevol llic&egrave;ncia
+anterior.</p>
+
+<p>
+A la versi&oacute; 2.0 de l'APSL, la definici&oacute; de &quot;Usos
+Externs&quot; ha estat precisada de manera que es respecten les llibertats
+dels usuaris. La posici&oacute; de la FSF sempre ha estat que la llibertat
+del programari lliure &eacute;s primordialment llibertat per als usuaris
+del programari. Algunes tecnologies com les aplicacions web estan
+canviant la manera en qu&egrave; els usuaris interactuen amb el programari.
+La llic&egrave;ncia APSL 2.0, com la <a 
href="http://www.affero.org/oagpl.html";>llic&egrave;ncia
+Affero GPL</a>, busca defensar la llibertat d'aquells que utilitzen
+programari d'aquestes maneres noves, sense perjudicar indegudament
+ni la privacitat dels usuaris ni la llibertat per usar l'esmentat
+programari.</p>
+
+<p>
+La FSF considera ara l'APSL com una llic&egrave;ncia de programari
+lliure amb dos importants problemes pr&agrave;ctics, que recorden
+la NPL:</p>
 
 <ul>
-<li>No és un veritable copyleft, perquè permet enllaçar amb altres fitxers 
que poden ser completament privatius.</li>
+<li>No &eacute;s un veritable copyleft, perqu&egrave; permet enlla&ccedil;ar
+ amb altres fitxers que poden ser completament privatius.</li>
 
-<li>És incompatible amb la llicència GPL.</li>
+<li>&Eacute;s incompatible amb la llic&egrave;ncia GPL.</li>
 </ul>
 
 <p>
-Per aquesta raó, recomanem no publicar nou programari sota aquesta 
llicència; però no hi ha problema en utilitzar i millorar programari publicat 
per altra gent sota aquesta llicència.</p>
-
-<p>
-A part d'això, hem de recordar que només una part del Mac OS X ha estat 
publicat sota la llicència APSL. Fins i tot si els defectes de l'APSL fossin 
corregits i es redrecessin els problemes pràctics, això no afectaria a les 
altres parts del Mac OS X, el codi font del qual no està sent alliberat de cap 
manera. No hem de jutjar tota una companyia només per una part del que fa.</p>
+Per aquesta ra&oacute;, recomanem no publicar nou programari sota
+aquesta llic&egrave;ncia; per&ograve; no hi ha problema en utilitzar
+i millorar programari publicat per altra gent sota aquesta 
llic&egrave;ncia.</p>
+
+<p>
+A part d'aix&ograve;, hem de recordar que nom&eacute;s una part del
+Mac OS X ha estat publicat sota la llic&egrave;ncia APSL. Fins i tot
+si els defectes de l'APSL fossin corregits i es redrecessin els problemes
+pr&agrave;ctics, aix&ograve; no afectaria a les altres parts del Mac
+OS X, el codi font del qual no est&agrave; sent alliberat de cap manera.
+No hem de jutjar tota una companyia nom&eacute;s per una part del
+que fa.</p>
 
 <p>
-<a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> és una combinació de GNU 
i Darwin que se suposa que només inclou programari lliure.</p>
+<a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> &eacute;s una 
combinaci&oacute; de
+GNU i Darwin que se suposa que nom&eacute;s inclou programari lliure.</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir </a></h4>
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta pàgina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/apsl.id.html">Bahasa Indonesia</a>   <!-- Indonesian 
-->
-| <a href="/philosophy/apsl.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/apsl.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/apsl.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>    <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/apsl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>    <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/apsl.pl.html">Polski</a>    <!-- Polski -->
-| <a href="/philosophy/apsl.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a> <!-- Romanian 
-->
-| <a href="/philosophy/apsl.ru.html">Russian</a>    <!-- Russian -->
-]
-</p>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 1999, 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+Copyright &copy; 1999, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 2 de maig de 
2006.
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
+en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 2 de maig de 
2006.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/05/04 17:22:20 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/10/04 16:57:13 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/apsl.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/apsl.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/apsl.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/apsl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/philosophy/apsl.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/apsl.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polski -->
+<li><a href="/philosophy/apsl.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a href="/philosophy/apsl.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/apsl.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]