www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy nonsoftware-copyleft.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy nonsoftware-copyleft.ca.html
Date: Thu, 04 Oct 2007 16:27:44 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/04 16:27:44

Modified files:
    philosophy   : nonsoftware-copyleft.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/nonsoftware-copyleft.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: nonsoftware-copyleft.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/nonsoftware-copyleft.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- nonsoftware-copyleft.ca.html    14 Jun 2006 14:11:10 -0000   1.1
+++ nonsoftware-copyleft.ca.html    4 Oct 2007 16:27:17 -0000    1.2
@@ -1,108 +1,174 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en" lang="en">
-
-<head>
-<title>Aplicar el copyleft fora de l'&agrave;mbit del programari - Projecte 
GNU - Free Software Foundation/Fondation pour le Logiciel Libre 
(FSF/FLL)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:webmasters&#64;gnu.org"; />
-<link rev="translated" href="mailto:trad-gnu&#64;april.org"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>Aplicar el copyleft fora de l'&agrave;mbit del programari - Projecte 
GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Aplicar el copyleft fora de l'&agrave;mbit del programari</h2>
 
-<body>
+<p>per <a href="http://dsl.org/";><strong>Michael Stutz</strong></a></p>
 
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina </p>
+<h3 id="what">En primer lloc, qu&egrave; &eacute;s el copyleft?</h3>
 
-<h3>Aplicar el copyleft fora de l'&agrave;mbit del programari</h3>
 <p>
-per <a href="http://dsl.org/m/";>Michael Stutz</a><br />
-</p>
-
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg" alt=" [Imatge d'un GNU filosòfic] " 
width="160" height="200" /></a>
-</p>
-<hr />
-
-<h4>Taula de mat&egrave;ries</h4>
-<ul>
- <li><a href="#what" id="TOCwhat"><strong>En primer lloc, qu&egrave; 
&eacute;s el copyleft?</strong></a></li>
- <li><a href="#why" id="TOCwhy"><strong>Per qu&egrave; el copyleft &eacute;s 
important o fins i tot necessari?</strong></a></li>
- <li><a href="#gpl" id="TOCgpl"><strong>Per qu&egrave;, doncs, la 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU de la Free Software Foundation no 
&eacute;s prou bona?</strong></a></li>
- <li><a href="#how" id="TOChow"><strong>D'acord. Com puc aplicar el copyleft 
a obres meves que no son programes?</strong></a></li>
- <li><a href="#where" id="TOCwhere"><strong>On puc anar des 
d'aqu&iacute;?</strong></a></li>
-</ul>
-
-<hr />
+Al diccionari hacker <a 
href="http://www.jargon.net/jargonfile/c/copyleft.html";>Jargon
+File</a>, l'entrada &laquo;<a 
href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>&raquo; diu
+el seg&uuml;ent:</p>
 
-<h4><a href="#TOCwhat" id="what">En primer lloc, qu&egrave; &eacute;s el 
copyleft?</a></h4>
-<p>Al diccionari hacker <a 
href="http://www.jargon.net/jargonfile/c/copyleft.html";>Jargon File</a>, 
l'entrada &laquo;<a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>&raquo; diu el 
seg&uuml;ent:</p>
-
-<blockquote>
-<p>
+<blockquote><p>
  copyleft: /kop'ee-left/ [play on `copyright'] n. 1. The
  copyright notice (`General Public License') carried by GNU
  EMACS and other Free Software Foundation software, granting reuse
  and reproduction rights to all comers (but see also General
  Public Virus). 2. By extension, any copyright notice intended to
  achieve similar aims.
-</p>
-</blockquote>
-
+</p></blockquote>
 
 <blockquote>
 <p>
-  copyleft: /kop'ee-left/ [joc de paraules amb &quot;copyright&quot;] n. 1. 
L'av&iacute;s de copyright (&quot;Llic&egrave;ncia P&uacute;blica 
General&quot;) adoptat per GNU EMACS i altres programes de la Fundaci&oacute; 
per al Programari Lliure, que garanteix a tothom els drets de 
reutilitzaci&oacute; i reproducci&oacute; (vegeu tamb&eacute;, per&ograve;, 
General Public Virus). 2. Per extensi&oacute;, qualsevol av&iacute;s de 
copyright dissenyat per aconseguir prop&ograve;sits semblants.
+  copyleft: /kop'ee-left/ [joc de paraules amb &quot;copyright&quot;] 
+  n. 1. L'av&iacute;s de copyright (&quot;Llic&egrave;ncia P&uacute;blica 
+  General&quot;) adoptat per GNU EMACS i altres programes de la 
Fundaci&oacute; 
+  per al Programari Lliure, que garanteix a tothom els drets de 
+  reutilitzaci&oacute; i reproducci&oacute; (vegeu tamb&eacute;, 
+  per&ograve;, General Public Virus). 2. Per extensi&oacute;, 
+  qualsevol av&iacute;s de copyright dissenyat per aconseguir 
+  prop&ograve;sits semblants.
 </p>
 </blockquote>
 
-<p>La idea del <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> es va originar 
amb el hacker <a href="/people/rms.html">Richard Stallman</a>
-el 1983, quan comen&ccedil;ava el <a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Projet 
GNU</a>. Breument, el seu objectiu era &quot;desenvolupar-se un sistema 
operatiu lliure i complet semblant a Unix.&quot; Com a part d'aquest objectiu, 
va idear i escriure la <a
-href="/copyleft/gpl.html">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU</a>, una 
estructura legal que inclo&iuml;a un av&iacute;s de copyright al qual s'afegien 
(o, t&egrave;cnicament, es treien) certes restriccions, de manera que els seus 
termes garantien que les llibertats de reutilitzaci&oacute;, modificaci&oacute; 
i reproducci&oacute; d'una obra o de les obres derivades es mantinguessin 
sempre intactes per a tothom.</p>
-
+<p>La idea del <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> es va
+ originar amb el hacker <a href="/people/rms.html">Richard Stallman</a> el
+ 1983, quan comen&ccedil;ava el <a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Projet
+ GNU</a>. Breument, el seu objectiu era &quot;desenvolupar-se un
+ sistema operatiu lliure i complet semblant a Unix.&quot; Com a part
+ d'aquest objectiu, va idear i escriure la <a
+href="/copyleft/gpl.html">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General
+ GNU</a>, una estructura legal que inclo&iuml;a un av&iacute;s de
+ copyright al qual s'afegien (o, t&egrave;cnicament, es treien) certes
+ restriccions, de manera que els seus termes garantien que les llibertats
+ de reutilitzaci&oacute;, modificaci&oacute; i reproducci&oacute; d'una
+ obra o de les obres derivades es mantinguessin sempre intactes per
+a tothom.</p>
 
-<p>El <a href="http://www.angelfire.com/planet/carroll/";>copyright</a>
-normal estableix la propietat i identitat de l'autor, i evita a m&eacute;s 
l'&uacute;s del nom de l'autor com a autor d'una versi&oacute; distorsionada de 
la seva obra; tamb&eacute; prohibeix la distorsi&oacute; intencionada de l'obra 
per tercers i n'evita la destrucci&oacute;. Per&ograve; comporta tamb&eacute; 
altres prohibicions, com la de reproduir o modificar una obra.</p>
-
-<p>El copyleft cont&eacute; la declaraci&oacute; del copyright normal, 
establint la propietat i identitat de l'autor. Per&ograve; despr&eacute;s 
cedeix alguns dels altres drets impl&iacute;cits en el copyright normal: diu 
que no nom&eacute;s som lliures de redistribuir aquesta obra, sin&oacute; que 
tamb&eacute; ho som de modificar-la. No obstant, no podem afirmar haver escrit 
l'obra original, ni que les modificacions que hem fet les va fer alg&uacute; 
altre. Finalment, estableix que totes les obres derivades s'han de publicar 
tamb&eacute; sota aquestes condicions.</p>
+<p>
+El <a href="http://www.angelfire.com/planet/carroll/";>copyright</a> normal
+estableix la propietat i identitat de l'autor, i evita a m&eacute;s
+l'&uacute;s del nom de l'autor com a autor d'una versi&oacute; distorsionada
+de la seva obra; tamb&eacute; prohibeix la distorsi&oacute; intencionada
+de l'obra per tercers i n'evita la destrucci&oacute;. Per&ograve; comporta
+tamb&eacute; altres prohibicions, com la de reproduir o modificar
+una obra.</p>
 
-<h4><a href="#TOCwhy" id="why">Per qu&egrave; el copyleft &eacute;s important 
o fins i tot necessari?</a></h4>
+<p>
+El copyleft cont&eacute; la declaraci&oacute; del copyright normal,
+establint la propietat i identitat de l'autor. Per&ograve; despr&eacute;s
+cedeix alguns dels altres drets impl&iacute;cits en el copyright normal:
+diu que no nom&eacute;s som lliures de redistribuir aquesta obra,
+sin&oacute; que tamb&eacute; ho som de modificar-la. No obstant, no
+podem afirmar haver escrit l'obra original, ni que les modificacions
+que hem fet les va fer alg&uacute; altre. Finalment, estableix que
+totes les obres derivades s'han de publicar tamb&eacute; sota aquestes
+condicions.</p>
 
-<p>Algunes restriccions de copyright (com la de distribuci&oacute; i 
modificaci&oacute;) no s&oacute;n gaire &uacute;tils per a &quot;ciberia&quot;, 
la <a
-href="http://dsl.org/cgi-bin/display.pl/m/doc/ana/96/cyberspace-declaration";>comunitat
 lliure, apol&iacute;tica i democr&agrave;tica</a> que constitueix 
l'interconnectat m&oacute;n digital.</p>
+<h3 id="why">Per qu&egrave; el copyleft &eacute;s important o fins i tot 
necessari?</h3>
 
-<p>Amb els ordinadors, altres persones poden fer f&agrave;cilment 
c&ograve;pies perfectes d'una obra digital (i a m&eacute;s modificar-la i 
difondre-la), sense p&egrave;rdua per a l'obra original. Considerant la manera 
en qu&egrave; els individus interaccionen a ciberia, compartir la 
informaci&oacute; (i despr&eacute;s reaccionar i construir a partir d'ella) no 
nom&eacute;s &eacute;s natural, sin&oacute; tamb&eacute; l'&uacute;nic 
cam&iacute; per a qu&egrave; els individus creixin en una comunitat. En 
ess&egrave;ncia, la idea de copyleft &eacute;s b&agrave;sica per a la 
propagaci&oacute; natural d'informaci&oacute; digital entre els individus d'una 
societat. &Eacute;s per aix&ograve; que la noci&oacute; habitual de copyright 
no t&eacute; sentit en el context de ciberia.</p>
+<p>
+Algunes restriccions de copyright (com la de distribuci&oacute; i
+modificaci&oacute;) no s&oacute;n gaire &uacute;tils per a 
&quot;cib&egrave;ria&quot;,
+la &quot;comunitat lliure, apol&iacute;tica i democr&agrave;tica&quot; que
+constitueix l'interconnectat m&oacute;n digital.</p>
 
-<p>La simple publicaci&oacute; al &quot;domini p&uacute;blic&quot; no 
funcionaria, perqu&egrave; alguns intentarien abusar-ne en benefici propi i 
privant els altres de les seves llibertats; mentre visquem en un m&oacute;n amb 
un sistema legal on les abstraccions legals com el copyright siguin 
necess&agrave;ries, necessitarem, com a artistes o cient&iacute;fics 
responsables, que les abstraccions legals i formals del copyleft assegurin la 
nostra llibertat i la llibertat dels altres.</p>
+<p>
+Amb els ordinadors, altres persones poden fer f&agrave;cilment c&ograve;pies
+perfectes d'una obra digital (i a m&eacute;s modificar-la i difondre-la),
+sense p&egrave;rdua per a l'obra original. Considerant la manera en
+qu&egrave; els individus interaccionen a ciberia, compartir la 
informaci&oacute; (i
+despr&eacute;s reaccionar i construir a partir d'ella) no nom&eacute;s 
&eacute;s
+natural, sin&oacute; tamb&eacute; l'&uacute;nic cam&iacute; per a
+qu&egrave; els individus creixin en una comunitat. En ess&egrave;ncia,
+la idea de copyleft &eacute;s b&agrave;sica per a la propagaci&oacute; natural
+d'informaci&oacute; digital entre els individus d'una societat. &Eacute;s
+per aix&ograve; que la noci&oacute; habitual de copyright no t&eacute; sentit
+en el context de cib&egrave;ria.</p>
 
-<p>Molt ha escrit sobre aquest tema Stallman; els detalls es poden trobar en 
els excel&middot;lents <a
-href="/philosophy/philosophy.ca.html">texts</a>
-publicats per la Fundaci&oacute; per al Programari Lliure.</p>
+<p>
+La simple publicaci&oacute; al &quot;domini p&uacute;blic&quot; no
+funcionaria, perqu&egrave; alguns intentarien abusar-ne en benefici
+propi i privant els altres de les seves llibertats; mentre visquem
+en un m&oacute;n amb un sistema legal on les abstraccions legals com
+el copyright siguin necess&agrave;ries, necessitarem, com a artistes
+o cient&iacute;fics responsables, que les abstraccions legals i formals
+del copyleft assegurin la nostra llibertat i la llibertat dels altres.</p>
 
-<h4><a href="#TOCgpl" id="gpl">Per qu&egrave;, doncs, la Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica General GNU de la Free Software Foundation no &eacute;s prou 
bona?</a></h4>
+<p>
+Molt ha escrit sobre aquest tema Stallman; els detalls es poden trobar
+ en els excel&middot;lents <a
+href="/philosophy/philosophy.ca.html">texts</a> publicats per la Free
+ Software Foundation.</p>
 
-<p> &Eacute;s prou bona! La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU no 
nom&eacute;s &eacute;s un document de valor hist&ograve;ric i literari 
significatiu; un gran quantitat de programes l'utilitzen (els que formen part 
del Projecte GNU i altres). La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU es 
va originar amb l'objectiu espec&iacute;fic de compartir programes entre 
programadors inform&agrave;tics. Tanmateix, mirant-la detingudament, sembla que 
la mateixa llic&egrave;ncia pugui aplicar-se f&agrave;cilment fora de 
l'&agrave;mbit del programari.</p>
+<h3 id="gpl">Per qu&egrave;, doncs, la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General 
GNU 
+de la Free Software Foundation no &eacute;s prou bona?</h3>
 
-<p>Alternativament, a un document se li poden aplicar uns termes diferents o 
molt m&eacute;s simples de copyleft; que la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica 
General GNU sigui o no el mitj&agrave; espec&iacute;fic per arribar a aquest fi 
no &eacute;s pas la q&uuml;esti&oacute;, encara que la Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica General GNU proporciona sens dubte la definici&oacute; 
m&eacute;s expl&iacute;cita (i can&ograve;nica) del copyleft.</p>
+<p>
+&Eacute;s prou bona! La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU
+no nom&eacute;s &eacute;s un document de valor hist&ograve;ric i literari
+significatiu; un gran quantitat de programes l'utilitzen (els que
+formen part del Projecte GNU i altres). La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica
+General GNU es va originar amb l'objectiu espec&iacute;fic de compartir
+programes entre programadors inform&agrave;tics. Tanmateix, mirant-la
+detingudament, sembla que la mateixa llic&egrave;ncia pugui aplicar-se
+f&agrave;cilment fora de l'&agrave;mbit del programari.</p>
+
+<p>Alternativament, a un document se li poden aplicar uns termes diferents
+ o molt m&eacute;s simples de copyleft; que la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica
+ General GNU sigui o no el mitj&agrave; espec&iacute;fic per arribar
+ a aquest fi no &eacute;s pas la q&uuml;esti&oacute;, encara que
+ la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU proporciona sens
+ dubte la definici&oacute; m&eacute;s expl&iacute;cita (i can&ograve;nica)
+del copyleft.</p>
 
-<h4><a href="#TOChow" id="how">D'acord. Com puc aplicar el copyleft a obres 
meves que no s&oacute;n programes?</a></h4>
+<h3 id="how">D'acord. Com puc aplicar el copyleft a obres meves 
+que no s&oacute;n programes?</h3>
 
-<p>&Eacute;s senzill. Encara que una situaci&oacute; particular pot exigir o 
inspirar la seva pr&ograve;pia llic&egrave;ncia espec&iacute;fica, possiblement 
similar a la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU, tot el que ha de fer 
realment un av&iacute;s de copyleft &eacute;s complir els punts definits a 
l'apartat &laquo;<a href="#what">En primer lloc, qu&egrave; &eacute;s el 
copyleft?</a>&raquo;. Utilitzar la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU 
per aplicar el copyleft a la vostra obra &eacute;s f&agrave;cil.</p>
+<p>
+&Eacute;s senzill. Encara que una situaci&oacute; particular pot exigir
+o inspirar la seva pr&ograve;pia llic&egrave;ncia espec&iacute;fica,
+possiblement similar a la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General
+GNU, tot el que ha de fer realment un av&iacute;s de copyleft &eacute;s
+complir els punts definits a l'apartat &laquo;<a href="#what">En primer
+lloc, qu&egrave; &eacute;s el copyleft?</a>&raquo;. Utilitzar la 
Llic&egrave;ncia
+P&uacute;blica General GNU per aplicar el copyleft a la vostra obra &eacute;s
+f&agrave;cil.</p>
 
-<p>La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU estableix que &quot;s'aplica 
a qualsevol programa o altra obra que contingui un av&iacute;s posat pel 
titular del copyright que digui que es pot distribuir sota els termes d'aquesta 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General&quot;. Per tant, aquest 
&quot;programa&quot; no ha de ser necess&agrave;riament un programa 
inform&agrave;tic: qualsevol obra de qualsevol natura que pugui ser sotmesa a 
copyright pot ser tamb&eacute; sotmesa a copyleft amb la Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica General GNU.</p>
+<p>
+La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU estableix que &quot;s'aplica
+a qualsevol programa o altra obra que contingui un av&iacute;s posat
+pel titular del copyright que digui que es pot distribuir sota els
+termes d'aquesta Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General&quot;. Per
+tant, aquest &quot;programa&quot; no ha de ser necess&agrave;riament
+un programa inform&agrave;tic: qualsevol obra de qualsevol natura
+que pugui ser sotmesa a copyright pot ser tamb&eacute; sotmesa a copyleft
+amb la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU.</p>
 
-<p>La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU fa refer&egrave;ncia al 
&quot;codi font&quot; d'una obra; aquest &quot;codi font&quot; 
significar&agrave; coses diferents per a diferents classes d'informaci&oacute;, 
per&ograve; la definici&oacute; de &quot;codi font&quot; (proporcionada a la 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General) seguir&agrave; sent certa en qualsevol 
cas: &quot;El codi font d'una obra &eacute;s la forma de l'obra on es fan 
preferentment les modificacions&quot;.</p>
+<p>
+La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU fa refer&egrave;ncia
+al &quot;codi font&quot; d'una obra; aquest &quot;codi font&quot; 
significar&agrave; coses
+diferents per a diferents classes d'informaci&oacute;, per&ograve; la
+definici&oacute; de &quot;codi font&quot; (proporcionada a la Llic&egrave;ncia
+P&uacute;blica General) seguir&agrave; sent certa en qualsevol cas: &quot;El
+codi font d'una obra &eacute;s la forma de l'obra on es fan preferentment
+les modificacions&quot;.</p>
 
-<p>Els avisos de copyleft de l'obra no sempre es poden adjuntar &quot;al 
comen&ccedil;ament de cada arxiu de codi font&quot;, com recomana la 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU. En aquest cas, el directori on hi 
ha els arxius hauria de contenir un av&iacute;s, com tamb&eacute; hauria de 
contenir-lo qualsevol documentaci&oacute; o literatura que l'acompanyi.</p>
+<p>
+Els avisos de copyleft de l'obra no sempre es poden adjuntar &quot;al
+comen&ccedil;ament de cada arxiu de codi font&quot;, com recomana
+la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU. En aquest cas, el
+directori on hi ha els arxius hauria de contenir un av&iacute;s, com
+tamb&eacute; hauria de contenir-lo qualsevol documentaci&oacute; o
+literatura que l'acompanyi.</p>
 
-<p>Finalment, per a obres que no siguin programes, la l&iacute;nia de 
&quot;copyright&quot; inclosa al comen&ccedil;ament del &quot;codi font&quot; 
de l'obra ha de modificar-se una mica:</p>
+<p>
+Finalment, per a obres que no siguin programes, la l&iacute;nia de 
&quot;copyright&quot; inclosa
+al comen&ccedil;ament del &quot;codi font&quot; de l'obra ha de modificar-se
+una mica:</p>
 
 <pre>
   &lt;una l&iacute;nia amb el t&iacute;tol de l'obra i una breu 
descripci&oacute;.&gt;
@@ -123,91 +189,86 @@
   Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 </pre>
 
-<h4><a href="#TOCwhere" id="where">On puc anar des d'aqu&iacute;?</a></h4>
+<h3 id="where">On puc anar des d'aqu&iacute;?</h3>
 
-<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el copyleft, especialment sobre el 
copyleft no aplicat a programari, consulteu aquestes fonts:</p>
+<p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el copyleft, especialment
+sobre el copyleft no aplicat a programari, consulteu aquestes fonts:</p>
 
-<p><a href="/home.ca.html">La resta d'aquest lloc web</a>,
-seu del Projecte GNU, &eacute;s la font can&ograve;nica per al copyleft i el 
programari de lliure distribuci&oacute;.</p>
+<p><a href="/home.ca.html">La resta d'aquest lloc web</a>, seu del
+ Projecte GNU, &eacute;s la font can&ograve;nica per al copyleft
+i el programari de lliure distribuci&oacute;.</p>
+
+<p><a href="http://www.ram.org/";>Ram Samudrala</a> ha escrit la <a 
href="http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp.html";>Filosofia
+  de la M&uacute;sica Lliure</a> i crea m&uacute;sica sota termes
+  del copyleft amb la banda <a 
href="http://www.twisted-helices.com/th/";>Twisted
+Helices</a>.</p>
+
+<p>Algunes de les meves obres publicades sota copyleft: texts (de
+ literatura, ressenyes i <a href="http://dsl.org/comp/";>t&egrave;cnics</a>)
+i m&uacute;sica.</p>
 
-<p><a href="http://www.ram.org/";>Ram Samudrala</a> ha escrit la <a 
href="http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp.html";>Filosofia de la 
M&uacute;sica Lliure</a> i crea m&uacute;sica sota termes del copyleft amb la 
banda <a
-href="http://www.twisted-helices.com/th/";>Twisted Helices</a>.</p>
-
-<p>Algunes de les meves obres publicades sota copyleft: texts (de <a 
href="http://dsl.org/map/";>literatura</a>,
-
-<a href="http://dsl.org/copyleft/";>ressenyes</a>
-
-i <a href="http://dsl.org/comp/";>t&egrave;cnics</a>)
-
-i <a href="http://dsl.org/music/";>m&uacute;sica</a>.</p>
-
-<hr />
-
-<p>Copyright 1997 Michael Stutz</p>
-
-<p>
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.</p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir</a></h4>
-<hr />
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise web-translators&#64;gnu.org and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/nonsoftware-copyleft.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- 
Catalan -->
-| <a href="/philosophy/nonsoftware-copyleft.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/nonsoftware-copyleft.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>    
<!-- French -->
-]
-</p>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
-<p>Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St -
-Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
+<p> Vegeu si us plau el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
+traduccions d'aquest article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1997 Michael Stutz
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article
+en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui
+aquesta nota.
 </p>
 
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/06/14 14:11:10 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/10/04 16:27:17 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/nonsoftware-copyleft.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/nonsoftware-copyleft.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/nonsoftware-copyleft.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+</ul>
+</div>
 </div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]