www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/people people.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/people people.ca.html
Date: Thu, 04 Oct 2007 15:58:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/04 15:58:13

Modified files:
    people     : people.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/people.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: people.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/people.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- people.ca.html   7 Feb 2007 02:35:27 -0000    1.3
+++ people.ca.html   4 Oct 2007 15:58:08 -0000    1.4
@@ -1,1166 +1,1021 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en" lang="en">
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<head>
-  <title>Qui és GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-  <meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-  <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
+  <title>Qui &eacute;s GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
 
-<body>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-  <p>
-    <a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-  <h1>Qui &eacute;s GNU</h1>
-
-  <p>
-    <a href="/graphics/atypinggnu.ca.html">
-    <img src="/graphics/gnu-type-sm.jpg" 
-       alt=" [imatge d'un GNU Hacker teclejant] " 
-       width="137" height="114" /></a>
-  </p>
-
-  <hr />
-
-  <p>
-    Aqu&iacute; teniu una llista alfab&egrave;tica d'alguns dels 
col&middot;laboradors del Projecte GNU. Trobareu m&eacute;s llistes de 
col&middot;laboradors a les nostres p&agrave;gines sobre els <a 
href="/people/webmeisters.html">webm&agrave;sters</a> i els <a 
href="/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway"> 
-    els traductors del web www.gnu.org</a>.
-  </p>
-
-  <p>
-    Si heu desenvolupat un important paquet de programari GNU o heu fet un 
munt de feina per al Projecte GNU d'alguna altra manera, ens agradaria 
incloure-us tamb&eacute; a la llista. Si us plau, demaneu a <a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> que us hi afegeixin.
-  </p>
-
-  <p>
-    Noteu que la nostra pol&iacute;tica &eacute;s no posar enlla&ccedil;os 
a p&agrave;gines o llocs que tinguin com a tema el programari privatiu, i que 
tamb&eacute; evitem posar enlla&ccedil;os a p&agrave;gines que, pel seu to o 
centre d'inter&egrave;s, tinguin una orientaci&oacute; comercial. Si us plau, 
tingueu-ho en compte a l'hora d'afegir-hi el vostre registre.
-  </p>
-  
-  <p>
-    Si esteu buscant alg&uacute; per a donar una confer&egrave;ncia o 
participar en algun esdeveniment en representaci&oacute; del Projecte GNU o del 
Moviment per al Programari Lliure, mireu si us plau <a 
href="/people/speakers.html">nostra p&agrave;gina d'oradors</a>.
-  </p>
-
-  <hr />
-
-  <dl>
-    <dt>(-:-------------:-)</dt>
-      <dd>
-        Aquest lloc est&agrave; reservat per al vostre nom, quan 
hagueu <a href="/help/help.ca.html#helpgnu">escrit programari lliure</a> per al 
Projecte GNU.<br />
-      </dd>
-    
-    <dt><strong>Adam Fedor </strong><a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></dt>
-    
-      <dd>
-        Mant&eacute; el projecte GNUstep. Ha escrit i ha depurat 
moltes de les classes de GNUstep i ha fet tamb&eacute; un emulador simple de 
DPS per a X. Adam espera que m&eacute;s gent s'ofereixi com a 
volunt&agrave;ria; aix&iacute; tindria m&eacute;s temps per dedicar-se a la 
seva veritable feina.
-      </dd>
-    
-    <dt><a href="http://www.inf.enst.fr/~demaille/";><strong>Akim 
Demaille</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s professor de l'EPITA (Escola d'Inform&agrave;tica i 
Tecnologies Avan&ccedil;ades, <a 
href="http://www.epita.fr";>http://www.epita.fr</a>). Mant&eacute; GNU a2ps i 
Autoconf, i participa en Automake i Bison.
-      </dd>
-    
-    <dt><strong>Al Davis</strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s el principal autor i desenvolupador de GnuCap, el 
GNU Circuit Analysis Package. &Eacute;s professor d'enginyeria el&egrave;ctrica 
a la Universitat d'Idaho       (<a 
href="http://www.isu.edu/";>http://www.isu.edu/</a>) i investiga en disseny i 
simulaci&oacute; del senyal anal&ograve;gic i digital.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <a href="http://www.matf.bg.ac.yu/~asamardzic/";>
-      <strong>Aleksandar B. Samardzic</strong></a> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de la biblioteca <a 
href="http://www.gnu.org/software/libmatheval/";>GNU libmatheval</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://gama.fsv.cvut.cz/~cepek/";><strong>Ales 
Cepek</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s coautor i coordinador del paquet en llenguatge C++ 
<a href="http://www.gnu.org/software/gama/gama.html";>GNU GaMa</a> per a 
l'ajustament de xarxes geod&egrave;siques.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Alessandro Rubini</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor de GNU barcode. Desenvolupa programari 
lliure per guanyar-se la vida i defensa el programari lliure com una 
missi&oacute;.
-      </dd>
-   
-    <dt><a href="http://www.ic.unicamp.br/~oliva/";><strong>Alexandre 
Oliva</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s un dels contribu&iuml;dors de <a 
href="http://www.gnu.org/software/libtool/libtool.html";>GNU libtool</a> i <a 
href="/software/autoconf/autoconf.html">GNU Autoconf</a>, i el creador de les 
utilitats GNU Ad HoC i GNU CVS Utilities. Contribueix regularment a molts 
altres projectes de programari lliure GNU i no GNU com Kaffe, Amanda i Samba. 
Com a investigador, ha creat Guarana, una arquitectura implementada com a 
extensi&oacute; de Kaffe.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <a href="http://alexm.org/";><strong>Alex Muntada</strong></a>
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-
-      <dd>
-        Va comen&ccedil;ar com a membre de <a 
href="/help/evaluation.html">l'Equip d'Avaluaci&oacute; de GNU</a> i 
-        va esdevenir traductor al catal&agrave; del <a 
href="http://brave-gnu-world.org/";>
-        Brave GNU World</a> de Georg C. F. Greve i membre de l'equip 
de traducci&oacute; al catal&agrave; a principis de 2003, del qual ha estat 
coordinador fins a principis de 2007. Des de finals de 2004 &eacute;s 
tamb&eacute; Coordinador de les Traduccions de GNU i coordina els 
esfor&ccedil;os dels <a 
href="/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway">equips 
que treballen en la traducci&oacute; del web de GNU</a>, despr&eacute;s de 
Masayuki Hatta.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.wfu.edu/~cottrell/";><strong>Allin 
Cottrell</strong></a></dt>
-    
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/gretl/gretl.html">gretl</a>. &Eacute;s professor d'economia a 
la Universitat Wake Forest de Carolina del Nord.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Anand Babu</strong> &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;</dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/freeipmi";>FreeIPMI</a>. &Eacute;s membre de 
l'equip de treball de la FSF de l'&Iacute;ndia. Actualment lidera la 
Divisi&oacute; de Programari Lliure de Calif&ograve;rnia Digital com a cap 
tecnol&ograve;gic i construeix el segon superordinador m&eacute;s r&agrave;pid 
del m&oacute;n (anomenat &quot;Thunder&quot;) completament amb programari 
lliure. De tan en quan d&oacute;na confer&egrave;ncies sobre programari lliure.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://mai2.rcnet.ru/~mao/";><strong>Andrew 
Makhorin</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/glpk/glpk.html">GLPK</a> (GNU 
-        Linear Programming Kit), a R&uacute;ssia.
-      </dd>
-
-    <dt><strong><a href="http://www.di.unipi.it/~cisterni/";>Antonio 
Cisternino</a></strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor de GNU <a 
href="/software/sxml/sxml.html">SXML</a>, la manera m&eacute;s senzilla 
d'implementar un llenguatge de marques. Tamb&eacute; desenvolupa molts 
programes de codi obert.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Antonio Diaz</strong></dt>
-    
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador del projecte <a 
href="http://www.gnu.org/software/ocrad/ocrad.html";>Ocrad</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.linux.lk/~anuradha/";><strong>Anuradha 
Ratnaweera</strong></a></dt>
-  
-      <dd>
-        &Eacute;s un estudiant d'enginyeria que viu a Sri Lanka. 
&Eacute;s l'autor i coordinador del <a 
href="http://www.gnu.org/software/gfe/gfe.html";>GNU Font Editor 
-        (GFE)</a>.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Arnold Robbins</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        Mant&eacute; GNU awk (gawk) i &eacute;s l'autor del manual The 
GNU Awk User's Guide. Ha escrit una s&egrave;rie d'articles sobre GNU per al 
Linux Journal.<br />
-        T&eacute; dona i tres fills, i, entre altres coses, &eacute;s 
un talmudista amateur. Viu feli&ccedil;ment a Israel, tot i que encara porta al 
cotxe la matr&iacute;cula de Ge&ograve;rgia amb les lletres 
<strong>GNUAWK</strong>.
-      </dd>
- 
-    <dt><a href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/";><strong>Aubrey 
Jaffer</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Va escriure i organitzar (i mant&eacute;) el Sistema de 
S&iacute;mbols Matem&agrave;tics <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/JACAL.html";>JACAL</a>, la biblioteca 
<a href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SLIB.html";>SLIB</a>, el TeXinfo i 
les versions en HTML dels <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/Scheme.html";>Revised Reports on the 
-        Algorithmic Language Scheme</a>, la implementaci&oacute; <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SCM.html";>SCM</a>, 
-        el sistema de simulaci&oacute; digital <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SIMSYNCH.html";>SIMSYNCH</a>, el 
sistema d'anotaci&oacute; de canvis <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/infobar/index.html";>INFOBAR</a> per a 
fitxers INFO, i el sistema d'anotaci&oacute; de canvis <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/infobar/index.html";>HITCH</a> per a 
fitxers en format HTML.
-      </dd>
-
-     <dt>
-       <strong>Aymeric Moizard</strong> 
-       <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-     </dt>
-     
-       <dd>
-         &Eacute;s un fan GNU/Linux des dels inicis i autor de la 
biblioteca <a href="/software/osip/osip.html">GNU oSIP library</a>. Treballa 
en l'&agrave;rea de telecomunicacions per IP amb l'esperan&ccedil;a que algun 
dia tothom desconnecti per sempre els tel&egrave;fons tradicionals.
-       </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Baishampayan Ghose</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s un entusiasta de GNU/Linux de l'&Iacute;ndia. 
&Eacute;s membre del comit&egrave; de treball la Free Software Foundation de 
l'&Iacute;ndia. &Eacute;s molt actiu i es dedica a Python quan t&eacute; una 
mica de temps. Tamb&eacute; &eacute;s un orador entusiasta a les 
confer&egrave;ncies sobre programari lliure. Ha fet contribucions al GNU 
Freetalk, el client Free Jabber.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.air.net.au/~bje/";><strong>Ben 
Elliston</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Mant&eacute; Autoconf. Ben viu a Canberra, Austr&agrave;lia.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://benpfaff.org";><strong>Ben Pfaff</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor de <a 
href="http://www.msu.edu/~pfaffben/avl/index.html";>GNU libavl</a>, 
-        que continua desenvolupant i mantenint. Tamb&eacute; &eacute;s 
l'autor de <a href="http://www.gnu.org/software/pspp/pspp.html";>GNU PSPP</a>.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <a href="http://www.arklinux.org/";>
-      <strong>Bernhard &quot;Bero&quot;Rosenkr&auml;nzer</strong>
-      </a> bero AT arklinux DOT org
-    </dt>
-      <dd>
-        Actualment mant&eacute; GNU grep i contribueix a molts 
projectes de programari lliure.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.zanshin.com/~bobg/";><strong>Bob 
Glickstein</strong></a></dt>
-      
-      <dd>
-        Durant molt de temps ha fet contribucions intermitents a <a 
href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a> i altres programes de GNU. 
&Eacute;s l'autor de <a href="/software/stow/stow.html">GNU Stow</a> i del 
'sregex' Emacs Lisp package. Tamb&eacute; ha escrit altres programes lliures, 
entre els que destaca <a href="http://www.latte.org/";>Latte</a>, i molts altres 
paquets que es troben disponibles al seu web <a 
href="http://www.zanshin.com/~bobg/";>http://www.zanshin.com/~bobg/</a>
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Bradley M. Kuhn (aka bkuhn)</strong></dt>
-      <dd>
-        Va comen&ccedil;ar a treballar amb la Free Software Foundation 
i el Projecte GNU com a voluntari a mitjans dels 90. Des de febrer de 2001 hi 
va ser contractat a dedicaci&oacute; completa. Ha estat Director Executiu de la 
FSF fins al 2005, i ara &eacute;s director tecnol&ograve;gic del Software 
Freedom Law Center. El senyor Kuhn contribueix com a voluntari a GNU en 
diversos projectes de programari lliure i de documentaci&oacute; lliure.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Brett Smith</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        Va ser webm&agrave;ster en cap de GNU. Tamb&eacute; va ser 
intern de la Oficina de Distribuci&oacute; de la FSF.
-      </dd>
- 
-    <dt><strong>Brian J. Fox</strong></dt>
-      <dd>
-        Ha participat en la FSF des de 1986. &Eacute;s l'autor de la 
interf&iacute;cie de GNU <strong>BASH</strong>, del compilador de GNU Texinfo 
<strong>Makeinfo</strong>, 
-        del visor <strong>Info</strong>, de la biblioteca GNU Readline 
Library, de GNU Finger, de parts de GDB i de <a 
href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a>, i altres projectes menors.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/";><strong>Carlo 
Wood</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Mant&eacute; <a href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/which/";> 
which</a>, 
-        <a href="http://libcwd.sourceforge.net/";>libcwd</a>, 
-        <a href="http://ircu.sourceforge.net/";>ircu</a> i <a 
href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/prototype/";>prototype</a> de Makefiles, i 
ha estat el coordinador de <a href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/indent/";>GNU 
indent</a>.&nbsp; Carlo &eacute;s m&eacute;s conegut per les seves millores 
sobre IRC (<a 
href="http://www.user-com.undernet.org/documents/unetfaq2.html#3-3";>comen&ccedil;ant</a>
 
-        amb <a href="http://www.undernet.org";>undernet</a>) 
per&ograve; va contribuir a nombrosos projectes. Durant els &uacute;ltims anys 
ha treballat principalment en <a 
href="http://libcw.sourceforge.net/";>libcw</a>, un ambici&oacute;s projecte en 
llenguatge C++ per a la construcci&oacute; d'aplicacions en xarxes 
sobrecarregades.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <a href="http://wookimus.net/~chewie";><strong>Chad C. 
Walstrom</strong></a> 
-      &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-    
-      <dd>
-        &Eacute;s l'actual coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnats";>GNU GNATS</a>. 
-        Despr&eacute;s d'utilitzar GNATS durant anys en les seves 
diferents feines com a programador i administrador de sistemes, va pensar que 
era el moment de tornar-lo a la comunitat. Al col&middot;legi era un addicte a 
Emacs, per&ograve; durant la seva carrera professional es va passar al costat 
fosc.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Charles Henry Schoonover</strong></dt>
-
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de WebPublish (<a 
href="http://www.gnu.org/software/webpublish";>http://www.gnu.org/software/webpublish</a>).
 Tamb&eacute; es un activista pol&iacute;tic llibertari que ha lluitat per la 
legalitzaci&oacute; de la marihuana.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Chet Ramey</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s el coordinador de Bash i enginyer de xarxes que 
treballa per la Universitat Case Western Reserve de Cleveland, Ohio, als Estats 
Units.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.asty.org";><strong>Chris 
Allegretta</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de l'editor de text <a 
href="http://www.gnu.org/software/nano/nano.html";>GNU nano</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><strong><a href="http://grothoff.org/christian/";>Christian 
Grothoff</a></strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s el principal autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnunet/";>GNUnet</a> i <a 
href="http://www.gnu.org/software/libextractor/";>libextractor</a>. Actualment 
treballa en el seu doctorat en inform&agrave;tica.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.ufoot.org";><strong>Christian 
Mauduit</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/liquidwar6/">Liquid War 6</a>.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <a href="http://www.ecs.soton.ac.uk/info/people/cjg";>
-      <strong>Christopher Gutteridge</strong></a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s el principal autor de GNU EPrints (versi&oacute; 2). 
Treballa de programador de sistemes, webm&agrave;ster, administrador d'Unix, 
assessor educatiu i desenvolupador i assessor d'EPrints (sovint tot al mateix 
temps) al <a href="http://www.ecs.soton.ac.uk/";>Departament 
d'Electr&ograve;nica i Ci&egrave;ncies de la Computaci&oacute;</a> de la 
Universitat de Southampton. Chris nega que la motivaci&oacute; de GNU EPrints 
fos que, si no l'hagu&eacute;s creat, la seva contribuci&oacute; m&eacute;s 
important al programari lliure hauria estat un filtre per al <a 
href="http://www.gimp.org/";>GIMP</a>.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Claude Simon</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        Autor i coordinador del programa <a 
href="http://www.epeios.org/en/mll2html.html";> mll2html</a>. Tamb&eacute; 
&eacute;s autor del projecte <a href="http://www.epeios.org/";>Epeios</a>.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Claudio Fontana</strong> 
-      &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-      <dd>
-        Es el coordinador i autor original del <a 
href="/software/sourceinstall/sourceinstall.html">GNU Source Installer</a>, 
-        i contribueix a altres projectes de programari lliure.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <a href="http://www.afox.org";><strong>Craig Schock</strong></a> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s arquitecte de sistemes i coautor del GnuSpeech. 
Est&agrave; interessat en entonaci&oacute; del discurs generada per ordinador, 
sistemes d'objectes distribu&iuml;ts, seguretat inform&agrave;tica i 
aplicacions web.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://rdmp.org:20202";><strong>Dale 
Mellor</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de GNU mcron, un substitut del 
tradicional cron que accepta especificacions de treball en Guile (Scheme).
-      </dd>
-    
-    <dt><a href="http://math.stanford.edu/~bump/";><strong>Daniel 
Bump</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s un dels coordinadors de <a 
href="/software/gnugo/gnugo.html">GNU Go</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Daniel Valentine</strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador del paquet GNU <a 
href="http://www.gnu.org/software/combine/combine.html";>combine</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>David C. Niemi</strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s llicenciat en enginyeria inform&agrave;tica per la 
Universitat de Illinois. Coordina <a 
href="http://www.tux.org/~niemi/unixbench/";>Unixbench</a> i ajuda en la 
coordinaci&oacute; de <a href="/software/mtools/mtools.html">Mtools</a>. 
Tamb&eacute; ha contribu&iuml;t amb afegits al nucli de Linux i en diverses 
utilitats GNU. &Eacute;s l'administrador de sistemes de tux.org i escriu 
articles sobre temes relacionats.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.web.us.uu.net/staff/djm/";><strong>David 
MacKenzie</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Va escriure i publicar moltes de les utilitats GNU i la 
documentaci&oacute; corresponent. Va ser el principal dissenyador i autor de 
Autoconf i va fer el primer prototip d'Automake. Va treballar per la FSF i 
Cygnus. M&eacute;s tard va estar creant una infrastructura escalable de 
servidors web per UUNET.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <a href="http://www.cpsc.ucalgary.ca/~hill";>
-      <strong>David R. Hill</strong></a> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s coordinador i coautor de GnuSpeech. Est&agrave; 
interessat en reconeixement del discurs (fonologia, ritme, entonaci&oacute; i 
models), animaci&oacute; del discurs i intel&middot;lig&egrave;ncia artificial.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>David Sugar</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s un dels autors i el principal coordinador de <a 
href="/software/cc++/cc++.html">GNU Common C++</a>, que &eacute;s un entorn C++ 
portable i de prop&ograve;sit general per al desenvolupament d'aplicacions. 
David Sugar tamb&eacute; va fundar el projecte <a 
href="/software/bayonne/bayonne.html">GNU Bayonne</a> i &eacute;s un dels 
principals fundadors d'OST, una empresa que desenvolupa i promou solucions de 
telefonia sota llic&egrave;ncia GPL.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Debarshi Ray</strong>
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-   </dt>
-    <dd>
-     &Eacute;s el coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/songanizer";>GNU Songanizer</a> i un 
desenvolupador de <a href="http://www.gnu.org/software/gnowsys";>GNOWSYS</a> 
Actualment estudia enginyeria i inform&agrave;tica a l'&Iacute;ndia.
-    </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Dennis Clarke</strong> 
-      &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s el patrocinador i director del projecte <a 
href="http://www.blastwave.org";>BlastWave</a> 
-        que permet als usuaris empaquetar lliurement programari GNU 
per a fer-lo accessible per a tothom. Actualment nom&eacute;s fan paquets per a 
Solaris, per&ograve; oferiran el mateix servei per a GNU/Linux quan Sun els ho 
permeti.
-      </dd>
-
-    <dt id="sinuhe">
-      <a href="http://www.deevans.net";><strong>D. E. Evans (a.k.a 
Sinuhe)</strong></a>
-    </dt>
-      <dd>
-        Sinuhe va ser reclutat per a ser webm&agrave;ster de GNU, i 
webm&agrave;ster en cap, per Richard Stallman. Ho va ser des de juny de 2003 
fins a abril de 2006. Sinuhe va ser el responsable del nou disseny del web de 
GNU, aprovat per Richard Stallman.
-      </dd>
- 
-    <dt>
-      <a name="djdelorie" 
href="http://www.delorie.com/users/dj/";><strong>DJ Delorie</strong></a>
-    </dt>
-      <dd>
-        Ha estat exportant programari GNU a MS-DOS des dels voltants 
de 1989, feina que val culminar amb <a 
href="http://www.delorie.com/djgpp/";>DJGPP</a>. Tamb&eacute; va escriure <a 
href="http://ftp.gnu.org/pub/gnu/doschk/";>doschk</a>, i mant&eacute; <a 
href="http://www.delorie.com/gnu/";>el seu propi web GNU</a> amb 
documentaci&oacute; en l&iacute;nia i llistes de paquets. Actualment treballa 
per Cygnus exportant programari GNU a Windows NT.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Emmanuel Medernach</strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de SpeedX.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.ccil.org/~esr";><strong>Eric S. 
Raymond</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Va escriure els m&ograve;duls VC (control de versions), GUD 
(depurador Grand Unified Debugger) i asm (ensamblador) de <a 
href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a>. Tamb&eacute; &eacute;s 
responsable d'un munt d'aportacions a la biblioteca Emacs Lisp library. Va 
escriure la documentaci&oacute; de pic, publicada amb groff-1.11.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Filippo Rusconi</strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.polyxmass.org";>GNU polyxmass</a>. 
-        Aquest programa permet als usuaris efectuar an&agrave;lisis 
qu&iacute;miques de pol&iacute;mers.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://fly.cnuce.cnr.it/";><strong>Francesco 
Potort&igrave;</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s el coordinador d'<cite>etags</cite>, que forma part 
d'<a href="http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html";>Emacs</a>. Va 
contribuir al codi ensamblador 68020 de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gzip/gzip.html";>gzip</a>, va exportar Emacs 
al Motorola Delta 68k, va escriure alguns paquets d'Emacs i va fer altres 
contribucions menors.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Frank de Lange</strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s un avaluador de programari del Projecte GNU i 
desenvolupa el processador de documents LyX.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Franklin R. Jones</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s <a href="mailto:address@hidden";>webm&agrave;ster</a> 
de gnu.org des de finals de 1997. Defensor des de fa molt temps de GNU i 
administrador de sistemes Unix.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://gnuhh.org";><strong>Georg C. F. 
Greve</strong></a></dt>
-      <dd>
-        F&iacute;sic i defensor del programari lliure. Autor del <a 
href="http://brave-gnu-world.org";>Brave GNU World</a>, orador del <a 
href="http://www.gnu.org";>Projecte GNU</a>, creador del nom de la <a 
href="/copyleft/lesser.html">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General 
Redu&iuml;da de GNU</a> (GNU Lesser General Public License) i principal autor i 
coordinador de <a href="/software/xlogmaster/xlogmaster.html">
-        The Xlogmaster</a> i altres projectes de programari. Fundador 
i president de la <a href="http://fsfeurope.org";>Free Software Foundation 
Europe</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.pfeifer.com/gerald/";><strong>Gerald 
Pfeifer</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s un membre del comit&egrave; directiu de <a 
href="/software/gcc/">GCC</a> i mant&eacute; el web (i la documentaci&oacute;) 
de GCC. A m&eacute;s, entre 2000 i 2003 va mantenir gnatsweb, un terminal web 
per al sistema de control d'errors de <a href="/software/gnats/">GNATS</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.fig.org/gord/";><strong>Gordon 
Matzigkeit</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Va ser el principal autor de <a 
href="/software/libtool/libtool.html">GNU Libtool</a>. 
-        Actualment treballa en integraci&oacute; de sistemes GNU i se 
centra especialment en <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Guillaume Morin</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'actual coordinador de <a 
href="/software/stow/">GNU Stow</a>. Ha contribu&iuml;t a <a 
href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a> i n'&eacute;s administrador. 
Tamb&eacute; &eacute;s desenvolupador de <a 
href="http://debian.org/";>Debian</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.cs.uu.nl/~hanwen";><strong>Han-Wen 
Nienhuys</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s un dels principals autors de <a 
href="http://www.lilypond.org";>LilyPond</a>, 
-        el programa de composici&oacute; musical del Projecte GNU. 
Actualment est&agrave; fent el doctorat al Departament d'Inform&agrave;tica de 
la Universitat d'Utrecht.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Henning K&ouml;ster</strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor de <a href="/software/poc/poc.html">GNU 
POC</a>.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.abelsson.com";><strong>Henrik 
Abelsson</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Intentar aportar el seu gra de sorra a la difusi&oacute; pel 
m&oacute;n del programari lliure ocupant-se de mantenir GNU Messenger. Viu a 
Link&ouml;ping, Su&egrave;cia.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Henrik Sandklef</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/xnee/";>Xnee</a>. 
-        Tamb&eacute; defensa la filosofia de GNU a Su&egrave;cia.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.ofset.org";><strong>Hilaire L. S. 
Fernandes</strong></a></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s l'autor del programari GNU <a 
href="/software/dr_geo/dr_geo.html">DrGeo</a> i DrGenius. Tamb&eacute; 
&eacute;s un voluntari de l'organitzaci&oacute; OFSET, que promou el 
desenvolupament de programari lliure educatiu.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Hugo Gayosso</strong></dt>
-      <dd>
-        Avaluador de programari del Projecte GNU i coordinador de 
l'equip de traducci&oacute; al castell&agrave; de les p&agrave;gines del web de 
GNU.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.airs.com/ian/";><strong>Ian Lance 
Taylor</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Va escriure<strong> GNU/Taylor UUCP</strong>. Ha 
contribu&iuml;t a GNU binutils i a molts altres paquets.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.ianmurdock.com/";><strong>Ian 
Murdock</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Va liderar el desenvolupament de <a 
href="http://www.debian.org/";>Debian GNU/Linux</a> des dels seus inicis el 1993 
fins al 1996.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Igor T&aacute;mara Pati&ntilde;o</strong></dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s traductor al castell&agrave; de les p&agrave;gines 
del web de GNU i un dels coordinadors de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gtypist";>GNU Typist</a>.
-      </dd>
- 
-    <dt>
-      <strong>IIDA Yosiaki</strong> 
-      &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-      <dd>
-        Mant&eacute; <a href="/software/gnujdoc/">GNUjdoc</a> i 
tradueix <a href="/brave-gnu-world/">Brave GNU World</a> al japon&egrave;s.
-      </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>J. Abelardo Gutierrez</strong> 
-      &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-      <dd>
-        &Eacute;s el coordinador del llenguatge de programaci&oacute; 
GNU Sather. Tamb&eacute; ha contribu&iuml;t en alguns altres projectes de codi 
obert.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://world.std.com/~burley/";><strong>James Craig 
Burley</strong></a></dt>
-      <dd>
-        Va escriure i mant&eacute; GNU Fortran (g77) com a voluntari 
per a la Free Software Foundation des de 1988 fins ara. Craig viu a Ashland, 
Massachusetts.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.xs4all.nl/~jantien";><strong>Jan 
Nieuwenhuizen</strong></a></dt>
-      <dd>
-       &Eacute;s un dels principals autors de <a 
href="http://www.lilypond.org";>LilyPond</a>, el programa de composici&oacute; 
musical del Projecte GNU. Actualment s'est&agrave; doctorant, t&eacute; una 
feina a temps parcial i treballa molt en Lily.
-      </dd>
- 
-    <dt>
-      <a href="http://www.j-dom.demon.co.uk";><strong>Jason 
Kitcat</strong></a>, 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-      <dd>
-       Jason &eacute;s el dissenyador, autor i actual coordinador de 
GNU.FREE, un sistema de vot per Internet. Actualment viu a Brighton, UK i 
treballa en diferents projectes, incloent-hi <a 
href="http://www.thecouch.org";>the couch</a>, un web que explica contes.<br />
-       Participa activament en moviments pel medi ambient, els drets 
humans i el programari lliure i li agrada parlar i escriure sobre aquests 
temes. Durant el seu temps lliure &eacute;s un h&agrave;bil mestre d'esgrima; 
la seva arma preferida &eacute;s el sabre.</dd>
-
-    <dt><strong>Jason M. Felice</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/patchwork/patchwork.html";>GNU Patchwork</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.teaser.fr/~jlgailly";><strong>Jean-loup 
Gailly</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el principal autor de <a 
href="/software/gzip/gzip.html">gzip</a> i el continua mantenint.
-     </dd>
-
-    <dt><!--<a href="http://www.rpi.edu/~bindej";>--><strong>Jeff 
Binder</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s coautor i coordinador de <a 
href="http://gnui.vlsm.org/directory/games/leg.html";>GNU Leg</a> (Libraries 
-       and Engines for Games).
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.advogato.org/person/jbs/";><strong>Jeffrey B. 
Siegal</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Ha estat immers en GNU des de 1985, quan va ajudar Richard 
Stallman a dissenyar GCC. Ha contribu&iuml;t a la realitzaci&oacute; de molts 
paquets de programari lliure com <a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html";>Emacs</a>, la biblioteca 
GNU 
-       <a href="http://www.gnu.org/software/libc/libc.html";>C 
Library</a>, el sistema <a href="http://www.xfree86.org/";>X Window</a> i 
altres. Jeff va fer la primera exportaci&oacute; de molts paquets GNU a Windows 
NT.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.red-bean.com/~jimb";><strong>Jim 
Blandy</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Ha treballat intermitentment per la Free Software Foundation 
durant nou anys. Ara mant&eacute; com a voluntari <a 
href="/software/guile/guile.html">Guile</a>. Junt amb Richard Stallman, va ser 
el responsable de la publicaci&oacute; de la versi&oacute; 19 de <a 
href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a>. Jim viu a Bloomington, Indiana.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>Jim Lowe</strong> 
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       Ha estat usuari i defensor dels sistemes GNU/Linux des de 1992. 
Actualment, en relaci&oacute; amb els sistemes GNU/Linux, s'interessa per 
l'administraci&oacute; del programari. &Eacute;s autor i coordinador de <a 
href="/software/swbis">GNU swbis</a>, una implementaci&oacute; de POSIX amb 
prestacions i extensions que promouen l'&uacute;s de l'autenticaci&oacute; en 
la distribuci&oacute; i instal&middot;laci&oacute; dels paquets de programari 
lliure. Jim viu i treballa Richmond, Virg&iacute;nia, als Estats Units.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>Jim Meyering</strong> 
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       Mant&eacute; les utilitats GNU fileutils, sh-utils i textutils.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.red-bean.com/~nemo";><strong> Joel N. Weber 
II</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Ajuda en l'administraci&oacute; del sistema. Va instal&middot;lar 
kerberos, va instal&middot;lar tamb&eacute; el <a 
href="http://www.red-bean.com/~nemo/exim_secondary/secondary.html";>servidor 
secundari de correu</a> per a gnu.org, i va efectuar la major part de la 
migraci&oacute; des dels vells servidors als nous a finals de 2000. 
Tamb&eacute; s'ha ocupat molt de la configuraci&oacute; del DNS, ha 
instal&middot;lat el router Cisco a la seu del carrer Franklin, 51 i 
l'acc&eacute;s remot als servidors de Boston. Ha fet destacades contribucions a 
la documentaci&oacute; sobre l'administraci&oacute; del sistema intern i ha dut 
a terme nombroses tasques menors. Espera algun dia tenir temps per escriure 
m&uacute;sica i programari de seguretat.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.squirrel.nl/people/jvromans/";><strong>Johan 
Vromans</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor del forms-mode de GNU Emacs i d'algunes eines 
m&eacute;s que estan lliurement disponibles, seguint l'esperit de GNU.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>John Sullivan</strong> 
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       Ha treballat per la FSF des de 2003, i &eacute;s l'actual 
webm&agrave;ster en cap de gnu.org i fsf.org.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.che.wisc.edu/~jwe/";><strong>John W. 
Eaton</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http:/software/octave/octave.html">GNU Octave</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><strong><a href="http://www.coyote.org/~jonas/";>Jonas 
&Ouml;berg</a></strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s administrador de sistemes i webm&agrave;ster de GNU. 
Tamb&eacute; defensa la filosofia de GNU a Su&egrave;cia.
-     </dd>
-  
-    <dt>
-     <a href="http://www.math.u-psud.fr/~vdhoeven";>
-     <strong>Joris van der Hoeven</strong></a> 
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.math.u-psud.fr/~anh/TeXmacs/TeXmacs.html";>GNU TeXmacs</a>. 
-       Joris &eacute;s un especialista en matem&agrave;tiques i 
ci&egrave;ncies de la inform&agrave;tica de l'institut franc&egrave;s CNRS. A 
m&eacute;s de GNU TeXmacs, a Joris li agrada l'&agrave;lgebra de computadors i 
tocar la guitarra.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>Jose Antonio Ortega Ruiz</strong> (aka jao) 
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s f&iacute;sic i autor del paquet <a 
href="/software/mdk/mdk.html">GNU MDK</a>, 
-       un emulador del m&iacute;tic ordinador MIX de Donald Knuth.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong><a href="http://es.gnu.org/~jemarch";>Jose 
Marchesi</a></strong> 
-     &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-     <dd>
-       Conegut com 'jemarch' als f&ograve;rums sobre programari lliure, 
Jose E. Marchesi col&middot;labora amb el Projecte GNU coordinant <a 
href="http://es.gnu.org";>GNU Espanya</a>, atenent <a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> i mantenint al dia la llista de 
grups d'usuaris de GNU. Tamb&eacute; &eacute;s membre de l'equip 
d'avaluaci&oacute; del programari GNU. Mant&eacute; i desenvolupa GNU ACM, i 
coordina el projecte Free Mach Documentation i el PowerPC del nucli de Hurd. 
Ocasionalment d&oacute;na confer&egrave;ncies sobre programari lliure a Espanya.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www-lsi.die.upm.es/~josem/";><strong>Jose M. Moya 
</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Actualment treballa en <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU 
Hurd</a>.
-     </dd>
- 
-    <dt><a href="http://freefriends.org/~karl/";><strong>Karl 
Berry</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Ha estat immers en GNU des que Richard Stallman el va visitar a 
casa seva cap al 1986. Va ser coautor de les utilitats <a 
href="/software/fontutils/">GNU font utilities</a>, i ara mant&eacute; 
volunt&agrave;riament <a href="/software/texinfo/">Texinfo</a> i <a 
href="/software/hello/">Hello</a>, a m&eacute;s de contribuir a <a 
href="/software/gnulib">Gnulib</a> i coliderar <a 
href="/help/evaluation.html">l'Equip d'Avaluaci&oacute; de GNU</a>. S'ocupa a 
m&eacute;s de moltes tasques volunt&agrave;ries relacionades amb les 
distribucions TeX, especialment <a href="http://tug.org/texlive/";>TeX Live</a>, 
i va ser coautor de <a 
href="http://savannah.gnu.org/projects/teximpatient/";>TeX for the Impatient</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Karl Heuer</strong></dt>
-     <dd>
-       Una vegada va treballar per FSF, per&ograve; no t&eacute; res 
m&eacute;s a dir sobre ell mateix.
-     </dd>
- 
-    <dt><a href="http://www.cs.umb.edu/~kathryn/";><strong>Kathryn Ann 
Hargreaves</strong></a></dt>
-      <dd>
-       Va fer que el codi original de regex compl&iacute;s els 
est&agrave;ndards POSIX i va actualitzar-ne el manual. Va ser coautor, en les 
seves fases inicials, de les utilitats GNU font utilities amb Karl Berry.
-      </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.daimi.au.dk/~krab";><strong>Kresten Krab 
Thorup</strong></a></dt>
-      <dd>
-       Va escriure el sistema de rutines de GNU Objective-C i va ser el 
primer i principal autor del paquet <a href="http://sunsite.auc.dk/auctex/";>AUC 
TeX</a> per a emacs, que va mantenir fins 1993.
-     </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Krishna Padmasola</strong> 
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-      Va convertir la documentaci&oacute; de GNU Emacs CC al format de 
Texinfo, que ara ve incl&ograve;s a la distribuci&oacute; d'Emacs.
-     </dd>
- 
-    <dt><a href="http://www.laranja.org/";><strong>Lalo 
Martins</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s un jove brasiler que, des del seu primer contacte amb 
els ordinadors als 80, ha trobat dif&iacute;cil d'entendre per qu&egrave; 
alguna gent afirma que no podem compartir o modificar el programari. Quan va 
arribar al programari lliure i a GNU el 1996 (gr&agrave;cies a <a 
href="#djdelorie">DJ Delorie</a>), immediatament se'n va fer 
col&middot;laborador i defensor. Treballa en el desenvolupament de <a 
href="http://www.zope.org";>Zope</a> 
-       i tot el que fa &eacute;s estrictament programari lliure. A 
finals de 2002 es va incorporar a l'equip de webm&agrave;sters i al 
d'avaluadors, i intenta aconseguir una mica de temps per programar.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://lars.nocrew.org/";><strong>Lars 
Brinkhoff</strong></a></dt>
-     <dd>
-      &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/httptunnel/httptunnel.html";>httptunnel</a>, 
-      i treballa en l'exportaci&oacute; de <a 
href="http://pdp10.nocrew.org/gcc/";>GCC a PDP-10 i TOPS-20</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://quimby.gnus.org/";><strong>Lars Magne 
Ingebrigtsen</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el coordinador de <a 
href="http://www.gnus.org/";>Gnus</a>, el lector de not&iacute;cies d'Emacs. 
Lars viu Oslo, Noruega.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://wwwuser.gwdg.de/~lfinsto1";><strong>Laurence 
Finston</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/3dldf/LDF.html";> 3DLDF</a>, un paquet per a 
fer dibuixos tridimensionals en format MetaPost.
-     </dd>
- 
-    <dt>
-     <strong>Leonard Manzara</strong> 
-     &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>    
-     <dd>
-       &Eacute;s un dels autors del sistema de parla basat en 
sintetitzador GnuSpeech. S'interessa pel processament del so digital i els 
models de s&iacute;ntesi de so.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Les Kopari</strong></dt>
-     <dd>
-       Ha preparat algunes p&agrave;gines web, i va escriure el programa 
awk, que produeix els fitxers en format html del nostre paquet de programes 
Cross Reference.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Lezz Giles</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/trueprint/trueprint.html">GNU Trueprint</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Lisa M. Opus Goldstein</strong></dt>
-     <dd>
-       Va incorporar-se a la FSF com a volunt&agrave;ria el febrer de 
1986, mig any despr&eacute;s que fos fundada, i va ser el nostre segon 
treballador a temps complet. Hi va estar durant vuit anys fins que va marxar 
per veure m&oacute;n i continuar la seva formaci&oacute;. Va tornar el maig de 
2001 per ser la nostra nova directora de negocis fins al setembre de 2004.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.dachary.org/loic/";><strong>Loic 
Dachary</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/mifluz/">GNU mifluz</a>. Va crear i mant&eacute; <a 
href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a>, el servidor de treball del 
Projecte GNU. &Eacute;s membre fundador de la <a 
href="http://fsfeurope.org/";>FSF Europa</a> i de la <a 
href="http://france.fsfeurope.org/";>FSFE Fran&ccedil;a</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.lorenzobettini.it";><strong>Lorenzo 
Bettini</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor de <a 
href="/software/src-highlite/source-highlight.html">GNU 
-       Source-highlight</a>: una col&middot;lecci&oacute; de programes 
capa&ccedil; de ressaltar la sintaxi d'un fitxer de codi (incloent java2html i 
cpp2html). Tamb&eacute; desenvolupa i mant&eacute; <a 
href="/software/gengetopt/gengetopt.html">gengetopt</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.html";><strong>L. Peter 
Deutsch</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el principal autor de <a 
href="/software/ghostscript/ghostscript.html">GNU 
-       Ghostscript</a>, que continua mantenint i millorant.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>Luca Saiu</strong> 
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       Ha estat usuari dels sistemes GNU/Linux i un ferm defensor del 
programari lliure des de 1995. Actualment s'interessa pels llenguatges de 
programaci&oacute; i la seva implementaci&oacute;. &Eacute;s autor i 
coordinador de <a href="/software/epsilon">GNU 
-       epsilon</a>, una implementaci&oacute; de llenguatge funcional. 
Luca viu, estudia i treballa a la Toscana, It&agrave;lia.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <a href="http://www.geocities.com/larteaga";><strong>Luis M. 
Arteaga</strong></a> 
-     &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-     <dd>
-       Va administrar les p&agrave;gines escrites en llengua no anglesa. 
Tamb&eacute; va ser <a href="/people/webmeisters.html">webm&agrave;ster</a> i 
va coordinar els <a href="/server/standards/README.translations.html">treballs 
de traducci&oacute;</a> fins que es va retirar el 2003. Va col&middot;laborar 
des de 1999 i ara viu a Alemanya. Ocasionalment d&oacute;na confer&egrave;ncies 
sobre programari lliure.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Marcos Serrou do Amaral</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el coordinador de GNU UnRTF.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Marc Tardif</strong> &lt;address@hidden&gt;</dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/bool/bool.html">GNU Bool</a>, una utilitat per trobar fitxers 
que coincideixen amb una expressi&oacute; booleaniana.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.alumni.caltech.edu/~madler/";><strong>Mark 
Adler</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s coautor de gzip i va escriure del m&ograve;dul de 
descompressi&oacute;.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>Mark H. Weaver</strong> 
-     &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-     <dd>
-       Es dedica a l'administraci&oacute; de sistemes.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>
-       <a 
href="http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/9803/";>Masayuki 
Hatta</a>
-     </strong>
-    </dt>
-     <dd>
-       Actualment mant&eacute; la traducci&oacute; al japon&egrave;s de 
les p&agrave;gines del web de GNU. Va ser el coordinador en cap de traduccions 
i va dirigir els <a href="/server/standards/README.translations.html">treballs 
de traducci&oacute;</a> 
-       a altres lleng&uuml;es despr&eacute;s de Luis M. Arteaga. 
&Eacute;s tamb&eacute; un dels webm&agrave;sters de GNU.
-     </dd>
-
-    <dt><strong><a href="http://www.contactor.se/~matsl/";>Mats 
Lidell</a></strong></dt>
-     <dd>
-       Mant&eacute; GNU Hyperbole.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Matthew Hiller</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/denemo/denemo.html">Denemo</a>, 
-       una interf&iacute;cie gr&agrave;fica d'edici&oacute; musical de 
GNU Lilypond. Actualment estudia quart d'inform&agrave;tica a la Universitat de 
Yale i ha acceptat treballar com a enginyer a Cygnus; comen&ccedil;ar&agrave; a 
treballar-hi despr&eacute;s de graduar-se.
-     </dd>
-
-    <dt>
-      <strong>Maurizio Boriani</strong> 
-      &lt;<a href="address@hidden">address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-      <dd>
-       Autor de guile-dbi (i de postgres), ha col&middot;laborat amb 
GNU/Hurd i ha fet altres diverses contribucions.
-      </dd>
-
-    <dt><strong>Melissa Weisshaus</strong></dt>
-     <dd>
-       Ha estat la major part del temps des de 1991 al Projecte GNU. Ha 
editat molts <a href="/bulletins/bulletins.html">Butlletins de GNU</a> i fet un 
munt de feina a la major part de les altres publicacions de la FSF.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.moria.de/~michael/";><strong>Michael 
Haardt</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Actualment treballa en <a 
href="/software/diction/diction.html">GNU diction</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Michael J. Flickinger</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s membre del Projecte GNU Font Utilities i mant&eacute; 
GNU Packaging.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Michael Opdenacker</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el nou coordinador de <a 
href="/software/gtypist/gtypist.html">GNU Typist</a> i traductor al 
franc&egrave;s de les p&agrave;gines del web de GNU.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.nada.kth.se/~mdj";><strong>Mikael 
Djurfeldt</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s un dels coordinadors de <a 
href="/software/guile/guile.html">Guile</a> i ha treballat en el 
desenvolupament de <a href="/software/goops/goops.html">GOOPS</a>, 
-       Guile's object system. el sistema d'objectes de Guile. 
Actualment treballa en el seu doctorat al <a 
href="http://web.mit.edu/bcs";>Department of Brain and Cognitive Sciences</a> 
del <a href="http://www.mit.edu";>MIT</a>. &Eacute;s un estudiant graduat en <a 
href="http://www.nada.kth.se/sans";>SANS</a> (Sistemes Neurals Artificials) al 
<a href="http://www.kth.se";>KTH</a> (Reial Institut de Tecnologia) d'Estocolm.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Mike Vanier</strong></dt>
-     <dd>
-       Estudiant graduat en Sistemes Neurals i de Computaci&oacute; al 
California Institute of Technology (Caltech). S'ocupa de mantenir GNU Shogi i 
xshogi.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <a name="demrit" href="http://demrit.gnu.org.mx";><strong>Miguel 
Vazquez Gocobachi</strong></a> 
-     <a href="mailto:demrit&#64;gnu.org";>&lt;demrit&#64;gnu.org&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       Actual webm&agrave;ster de GNU que treballa en validaci&oacute; 
d'est&agrave;ndards XHTML. Coordinador de l'equip de traducci&oacute; al 
castell&agrave;. &Eacute;s estudiant i defensa la filosofia de GNU a 
M&egrave;xic i busca joves estudiants competents.
-     </dd>
-         
-    <dt><strong>Miquel Puigpelat</strong></dt>
-     <dd>
-            És coordinador de l'equip de traducció al català del 
web de GNU i membre de gnu.org. Manté també una pàgina personal sobre <a 
href="http://www.puigpe.org/";>programari lliure</a> i temes afins.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>Musawir Ali</strong> 
-     &lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
-    </dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el coordinador de <a 
href="http://directory.fsf.org/All_GNU_Packages/leg.html";>GNU 
-       Leg</a> (Libraries and Engines for Games). Actualment cursa el 
doctorat i aporta idees per als futurs projectes de programari lliure.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.gnu.org/home.html";><strong>Neelakanth 
Nadgir</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Treballa de webm&agrave;ster de www.gnu.org</dd>
-
-    <dt><a href="http://members.hellug.gr/nmav/";><strong>Nikos 
Mavroyanopoulos</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s autor de la biblioteca <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnutls/";>gnutls</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.splode.com/~friedman/";><strong>Noah 
Friedman</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s administrador de sistemes i coordinador de publicacions 
de la FSF. Encara programa quan el temps li permet, mantenint alguns programes 
Lisp per a <a href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a> i ajudant al 
manteniment de diversos paquets GNU.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Norbert de Jonge</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de Ggradebook i d'alguns 
programes m&eacute;s que estan lliurement disponibles, seguint l'esperit de 
GNU. Tamb&eacute; defensa la filosofia de GNU a Holanda.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Ofer Waldman (a.k.a the duke)</strong> &lt;the_duke at 
intermail.co.il&gt;</dt>
-     <dd>
-       Ofer va ser coordinador de les <a 
href="/server/standards/README.translations.html">traduccions del web de 
GNU</a> junt amb Masayuki Hatta.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>Paolo Bonzini</strong> 
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       Es va passar de Windows a GNU/Linux despr&eacute;s 
d'encarregar-se de mantenir i desenvolupar <a 
href="/software/smalltalk/smalltalk.html">GNU 
-       Smalltalk</a>. Desenvolupa programari lliure en el temps que li 
queda despr&eacute;s d'estudiar i de promoure els beneficis del programari 
lliure entre els seus amics partidaris de &quot;el-codi-&eacute;s-meu&quot;.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.ultranet.com/~pauld/";><strong>Paul D. 
Smith</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Es va encarregar de mantenir GNU Make despr&eacute;s de Roland 
McGrath. &Eacute;s un antic beta tester de GNU Emacs i autor de snmp-mode.el i 
altres petites parts d'ELisp. &Eacute;s usuari i avaluador de diversos paquets 
de GNU des de fa 10 anys!
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.canonical.org/paulv/";><strong>Paul 
Visscher</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Kuhn va reclutar Paul Visscher com a webm&agrave;ster de GNU i 
FSF. Despr&eacute;s de sis mesos, Paul va esdevenir webm&agrave;ster en cap en 
substituci&oacute; de Jonas &Ouml;berg.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://home.pages.de/~peter.gerwinski/";><strong>Peter 
Gerwinski</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Mant&eacute; el compilador <a 
href="http://home.pages.de/~gnu-pascal/";>GNU Pascal Compiler</a> 
-       (GPC).
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.canb.auug.org.au/~millerp/";><strong>Peter 
Miller</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Ha contribu&iuml;t al projecte <a 
href="../software/gettext/gettext.html">GNU Gettext</a>, i tamb&eacute; ha 
produ&iuml;t bastant programari GPLed. T&eacute; m&eacute;s de 20 anys 
d'experi&egrave;ncia en enginyeria del programari, incloent-hi gr&agrave;fics, 
llenguatges i compiladors, xarxes i seguretat, eines web, eines de processament 
de programari, administraci&oacute; de sistemes i eines d'administraci&oacute; 
de sistemes.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Phillip Rulon</strong></dt>
-     <dd>
-       No sap dir la difer&egrave;ncia entre programar i hackejar 
sistemes. En el seu temps lliure es dedica a la f&iacute;sica.
-     </dd>
- 
-    <dt><a href="http://www.quoll.com.au/pjm/";><strong>Phil 
Maker</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor de la biblioteca <a 
href="/software/nana/nana.html">GNU Nana</a> i tamb&eacute; un dels fundadors 
de Quoll Systems.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://cs.wwu.edu/faculty/nelson";><strong>Phil 
Nelson</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Ha treballat en alguns programes GNU durant els &uacute;ltims 
anys. Va escriure la versi&oacute; inicial de GNU cpio. Tamb&eacute; va 
escriure GNU dbm i GNU bc. Mant&eacute; GNU bc.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Prashant Srinivasan</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s un webm&agrave;ster del web de <a 
href="/home.html">GNU</a>, on tamb&eacute; hi fa tota mena de coses variades :-)
-     </dd>
- 
-    <dt><strong><a href="http://www.sipeb.aoyama.ac.jp/~ida/";>Prof. 
Masayuki Ida</a></strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el nostre vice-president al Jap&oacute;. Organitza 
esdeveniments i treballa amb els seus amics de GNU al Jap&oacute;.
-     </dd>
-
-    <dt>
-     <strong>Raif S. Naffah</strong> 
-     <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       S'ocupa del manteniment i &eacute;s un dels autors de <a 
href="/software/classpathx/crypto/">GNU Crypto</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Rajesh Vaidheeswarran</strong></dt>
-     <dd>
-       Mant&eacute; <a href="http://www.dsmit.com/cons";>cons</a>, 
&eacute;s autor i coordinador de <a 
href="http://www.dsmit.com/lisp/";>whitespace.el 
-       (part de GNU Emacs)</a> i d'algunes altres biblioteques 
d'emacs-lisp. Tamb&eacute; &eacute;s un dels webm&agrave;sters i administradors 
de sistemes de GNU.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.engelschall.com/";><strong>Ralf S. 
Engelschall</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Contribueix a la comunitat del programari lliure des de fa molts 
anys. Les seves contribucions m&eacute;s populars s&oacute;n <a 
href="http://www.engelschall.com/sw/wml/";>WML</a>, 
-       <a href="http://www.engelschall.com/sw/eperl/";>ePerl</a>, 
-       <a href="http://www.engelschall.com/sw/iselect/";>iSelect</a>, 
-       <a href="http://www.engelschall.com/sw/mm/";>MM</a>, i <a 
href="http://www.engelschall.com/sw/nps/";>NPS</a>. &Eacute;s un dels membres 
de l'equip central del grup Apache i ha aportat algunes coses molt conegudes a 
la comunitat Apache, com ara <a 
href="http://www.apache.org/docs/mod/mod_rewrite.html";>mod_rewrite</a>, 
-       <a href="http://www.modssl.org/";>mod_ssl</a>, <a 
href="http://www.apache.org/docs/dso.html";>DSO</a>, la interf&iacute;cie Apache 
Autoconf-style Interface (APACI), etc. &Eacute;s tamb&eacute; un dels fundadors 
del projecte <a href="http://www.openssl.org/";>OpenSSL</a>. Al Projecte GNU, 
per &uacute;ltim, hi ha contribu&iuml;t amb <a 
href="http://www.gnu.org/software/shtool/shtool.html";>shtool</a> i <a 
href="http://www.gnu.org/software/pth/pth.html";>Pth</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.zerobeat.in";><strong>Ramakrishnan 
Muthukrishnan</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Va ser un dels webm&agrave;sters de GNU. &Eacute;s un ferm 
seguidor i defensor del programari lliure i tamb&eacute; un dels 
desenvolupadors de <a href="http://www.debian.org"; >Debian</a>.
-   </dd>
-
-    <dt>
-    <a href="http://ramprasadb.blogspot.com/";><strong>Ramprasad 
B</strong></a>
-    <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       Va ser reclutat per <a href="http://www.stallman.org";>Richard M. 
Stallman</a> per mantenir les <a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/windows/big.html";>preguntes 
freq&uuml;ents</a> sobre GNU Emacs w32 i &eacute;s <a 
href="http://www.gnu.org/people/webmeisters.html";>webm&agrave;ster del Projecte 
GNU</a>.
-       Tamb&eacute; treballa en altres <a 
href="http://savannah.gnu.org/users/ramprasadb/";>projectes GNU</a>, i participa 
o organitza diversos actes sobre programari lliure i codi obert. &Eacute;s de 
Bangalore, &Iacute;ndia.
-     </dd>
- 
-    <dt>
-     <strong>Reed Loden</strong> 
-     <a 
href="mailto:reed-gnu.org";>&lt;reed<strong>@</strong>gnu.org&gt;</a>
-    </dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s webm&agrave;ster de <a 
href="http://www.gnu.org/";>GNU</a>, <a 
href="http://member.fsf.org/join?referrer=3569";>membre associat</a> de la <a 
href="http://www.fsf.org/";>FSF</a> i desenvolupador de <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html";>programari lliure</a>.
-     </dd>
-
-    <dt id="rms"><a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Va fundar el Projecte GNU el 1984. &Eacute;s el principal i 
inicial autor de <a href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a>, del 
compilador <a href="/software/gcc/gcc.html">GNU C Compiler</a>, del depurador 
GNU Debugger GDB i de parts d'altres paquets. &Eacute;s el president de la <a 
href="/fsf/fsf.html">Fundaci&oacute; per al Programari Lliure (FSF)</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://oregonstate.edu/~creliar/";><strong>Rick 
Crelia</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s un defensor del programari lliure i ha treballat al 
grup d'avaluaci&oacute; de programari de GNU. Actualment treballa com a 
administrador de sistemes per la Biblioteca Valley de la Universitat d'Oregon a 
Corvallis, als Estats Units.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.rattlesnake.com/";><strong>Robert J. 
Chassell</strong></a></dt>
-     <dd>
-       D&oacute;na confer&egrave;ncies sobre temes de programari lliure 
i treballa per millorar la documentaci&oacute; del programari lliure.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.math.arizona.edu/~rsm/";><strong>Robert 
Maier</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el principal autor de les utilitats <a 
href="/software/plotutils">GNU plotutils</a> 
-       i el dissenyador de la biblioteca <a 
href="/software/libxmi"><code>libxmi</code></a> 
-       per a la conversi&oacute; d'imatges escanejades. Ensenya 
matem&agrave;tiques a la Universitat d'Arizona.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.welcomehome.org/rob.html";><strong>Rob 
Savoye</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor de DejaGnu, un entorn de treball per a tests de 
regressi&oacute; de GNU, i de libgloss, una biblioteca BSP per a les eines GNU 
per a sistemes inserits.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.frob.com/~roland";><strong>Roland 
McGrath</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Va treballar en el Projecte GNU des de 1987 fins a 1996. 
&Eacute;s el principal autor de la biblioteca GNU <a 
href="/software/libc/libc.html">C Library</a>, coautor de <a 
href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, coautor de GNU Make i va fer 
importants contribucions a GNU Autoconf. Ha treballat tamb&eacute; en molts 
altres programes GNU al llarg dels anys.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.rolandstigge.de/";><strong>Roland 
Stigge</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Mant&eacute; <a href="http://www.antcom.de/gtick/";>GNU GTick</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.podval.org/~sds/";><strong>Sam 
Steingold</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s un coordinador de <a href="http://clisp.cons.org";>GNU 
CLISP</a>, una implementaci&oacute; de Lisp. Tamb&eacute; fa aportacions a <a 
href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://kickino.org";><strong>Sebastian 
Wieseler</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Va comen&ccedil;ar idle-ing a Savannah el 17 de juliol de 2004 i 
despr&eacute;s d'acabar els seus estudis ha esdevingut un membre molt actiu des 
de maig de 2005.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://gray.gnu.org.ua";><strong>Sergey 
Poznyakoff</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/radius/radius.html">GNU Radius</a>. 
-       Tamb&eacute; desenvolupa i ajuda a mantenir alguns altres 
projectes de GNU, com ara <a 
href="/software/mailutils/mailutils.html">Mailutils</a> i <a 
href="/software/tar/tar.html">Tar</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><strong><a href="http://www.tamacom.com/~shigio/";>Shigio 
Yamaguchi</a></strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor del sistema d'etiquetes de codi font <a 
href="/software/global/global.html">GNU GLOBAL</a> que funciona de la mateixa 
manera en diferents entorns.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.ifi.uio.no/~steinkr";><strong>Stein 
Krogdahl</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Autor de Class Simulation, incl&ograve;s al compilador GNU Simula 
Compiler, 
-       <a href="/software/cim/cim.html">Cim</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://home.earthlink.net/~sbooth/";><strong>Stephen F. 
Booth</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/cgicc/cgicc.html">GNU Cgicc</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.steve.org.uk/";><strong>Steve 
Kemp</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Va mantenir les <a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/windows/faq.html";>preguntes 
freq&uuml;ents sobre NTEmacs</a> fins el 2002, i defensa l'&uacute;s del 
programari GNU sobre la plataforma Windows.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.rulabinsky.com/steve";><strong>Steven M. 
Rubin</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor d'<a 
href="/software/electric/electric.html">Electric</a>, el sistema CAD de GNU per 
a circuits integrats i disseny esquem&agrave;tic, que continua mantenint i 
perfeccionant. Tamb&eacute; &eacute;s el cantant de <a 
href="http://www.std.org";>Severe Tire Damage</a>, el primer grup que toca en 
directe per Internet.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.oualline.com";><strong>Steve 
Oualline</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s un enginyer de programari que treballa al sud de 
Calif&ograve;rnia. Ha contribu&iuml;t al Projecte GNU amb el programa 
<strong>proto</strong>.
-     </dd>
+  <h2>Qui &eacute;s GNU</h2>
 
-    <dt><strong>Susan Bassein</strong></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el principal autor i coordinador del paquet 
d'estad&iacute;stiques i gr&agrave;fiques <a 
href="/software/dap/dap.html">Dap</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://www.ifi.uio.no/~sj";><strong>Sverre Hvammen 
Johansen</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Autor i coordinador del compilador GNU Simula Compiler, <a 
href="/software/cim/cim.html">Cim</a>.
-     </dd>
-
-    <dt><a href="http://beuc.net";><strong>Sylvain Beucler</strong></a></dt>
-     <dd>
-       Va comen&ccedil;ar a treballar en Savannah despr&eacute;s del 
per&iacute;ode m&eacute;s comprom&egrave;s, des del 7 de febrer de 2004, de 
manera que ha tingut temps de treballar en cada aspecte d'aquest servei. 
&Eacute;s a m&eacute;s l'autor i coordinador de GNU FreeDink.
-     </dd>
-
-   <dt><strong>Terje Mjs </strong></dt>
-     <dd>
-      Autor del compilador GNU Simula, <a 
href="/software/cim/cim.html">Cim</a>.
-     </dd>
-
-   <dt><a href="http://www.mit.edu/~tb/";><strong>Thomas Bushnell, 
BSG</strong></a></dt>
-     <dd>
-      &Eacute;s el principal arquitecte de <a 
href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, 
-      que &eacute;s el nucli del sistema GNU. Pr&egrave;viament mantenia 
GNU tar, i fins i tot va escriure un int&egrave;rpret de BASIC. Ha fet 
tamb&eacute; moltes altres coses, algunes de les quals no tenen res a veure amb 
els ordinadors.<br />
-      Thomas va canviar de nom (es deia Michael Bushnell) el 1996.    
   
-     </dd>
-
-    <dt><strong>Tom Cato Amundsen</strong> &lt;address@hidden&gt;</dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor de <a href="/software/solfege/solfege.html">GNU 
Solfege</a>, 
-       un programa d'audici&oacute; musical per a GNOME, i tamb&eacute; 
ha treballat una mica en fonts i en <a href="http://www.lilypond.org";>GNU 
Lilypond</a>.<br /> 
-       Recentment va finalitzar el seu M&agrave;ster en Educaci&oacute; 
Musical, per&ograve; dedica molt m&eacute;s temps a programar Solfege i a 
utilitzar programari lliure.
-     </dd>
+   <p>
+    Aqu&iacute; teniu una llista alfab&egrave;tica d'alguns dels
+    col&middot;laboradors del Projecte GNU. Trobareu m&eacute;s
+    llistes de col&middot;laboradors a les nostres p&agrave;gines
+    sobre els <a href="/people/webmeisters.ca.html">webm&agrave;sters</a> i
+    els <a 
href="/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway">traductors
+    del web www.gnu.org</a>.</p>
 
-    <dt><a href="http://www.guug.de/~Werner.Koch";><strong>Werner 
Koch</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s el principal autor de <a 
href="/software/gnupg/gnupg.html">GNU Privacy Guard</a>, 
-       que continua desenvolupant i mantenint.
-     </dd>
+   <p>
+    Si heu desenvolupat un important paquet de programari GNU
+     o heu fet un munt de feina per al Projecte GNU d'alguna
+     altra manera, ens agradaria incloure-us tamb&eacute; a la
+     llista. Si us plau, demaneu a <a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> que
+     us hi afegeixin.
+  </p>
 
-    <dt><strong><a href="http://www.wernergkrebs.com/";>W. G. 
Krebs</a></strong></dt>
-     <dd>
-       Va ser l'autor original de GNU Queue.
-     </dd>
+  <p>
+    Noteu que la nostra pol&iacute;tica &eacute;s no posar enlla&ccedil;os
+    a p&agrave;gines o llocs que tinguin com a tema el programari
+    privatiu, i que tamb&eacute; evitem posar enlla&ccedil;os
+    a p&agrave;gines que, pel seu to o centre d'inter&egrave;s,
+    tinguin una orientaci&oacute; comercial. Si us plau, tingueu-ho
+    en compte a l'hora d'afegir-hi el vostre registre.
+  </p>
 
-    <dt>
-     <a href="http://www.cs.indiana.edu/hyplan/wmperry.html";>
-     <strong>William M. Perry</strong>
-     </a>
-    </dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor d'<a 
href="http://www.cs.indiana.edu/elisp/w3/docs.html";>Emacs/W3</a>, 
-       el navegador web d'Emacs.
-     </dd>
+  <p>
+    Si esteu buscant alg&uacute; per a donar una confer&egrave;ncia
+    o participar en algun esdeveniment en representaci&oacute; del
+    Projecte GNU o del Moviment per al Programari Lliure, mireu
+    si us plau <a href="/people/speakers.ca.html">nostra p&agrave;gina
+    d'oradors</a>.</p>
 
-    <dt><a href="http://www.gnu.org.ua/~polak/";><strong>Wojciech 
Polak</strong></a></dt>
-     <dd>
-       &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/anubis/";>GNU Anubis</a>. Tamb&eacute; 
&eacute;s un desenvolupador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/mailutils/";>GNU Mailutils</a>.
-     </dd>
+  <hr />
 
-    <dt><a href="http://www.yngve.com";><strong>Yngve 
Svendsen</strong></a></dt>
+  <dl>
+    <dt>(-:-------------:-)</dt>
      <dd>
-       Mant&eacute; Gnatsweb, una interf&iacute;cie web per al sistema 
d'an&agrave;lisi d'errors Gnats.
-     </dd>
+        Aquest lloc est&agrave; reservat per al vostre nom,
+        quan hagueu <a href="/help/help.ca.html#helpgnu">escrit
+        programari lliure</a> per al Projecte GNU.<br />
+      </dd>
+      <dt>Adam Fedor <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></dt>
+      <dd> Mant&eacute; el projecte GNUstep. Ha escrit i ha
+       depurat moltes de les classes de GNUstep i ha fet tamb&eacute; un
+       emulador simple de DPS per a X. Adam espera que m&eacute;s
+       gent s'ofereixi com a volunt&agrave;ria; aix&iacute; tindria
+       m&eacute;s temps per dedicar-se a la seva veritable
+       feina. </dd>
+      <dt><a href="http://www.inf.enst.fr/~demaille/";>Akim 
Demaille</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s professor de l'EPITA (Escola d'Inform&agrave;tica
+       i Tecnologies Avan&ccedil;ades, <a 
href="http://www.epita.fr";>http://www.epita.fr</a>).
+       Mant&eacute; GNU a2ps i Autoconf, i participa en Automake
+       i Bison. </dd>
+      <dt>Al Davis</dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal autor i desenvolupador de
+       GnuCap, el GNU Circuit Analysis Package. &Eacute;s professor
+       d'enginyeria el&egrave;ctrica a la Universitat d'Idaho
+       (<a href="http://www.isu.edu/";>http://www.isu.edu/</a>)
+       i investiga en disseny i simulaci&oacute; del senyal
+       anal&ograve;gic i digital. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.matf.bg.ac.yu/~asamardzic/";> Aleksandar
+        B. Samardzic</a> <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de la biblioteca <a 
href="http://www.gnu.org/software/libmatheval/";>GNU
+        libmatheval</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://gama.fsv.cvut.cz/~cepek/";>Ales Cepek</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s coautor i coordinador del paquet en llenguatge
+       C++ <a href="http://www.gnu.org/software/gama/gama.html";>GNU
+       GaMa</a> per a l'ajustament de xarxes geod&egrave;siques. </dd>
+      <dt> Alessandro Rubini <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor de GNU barcode. Desenvolupa programari
+       lliure per guanyar-se la vida i defensa el programari
+       lliure com una missi&oacute;. </dd>
+      <dt><a href="http://www.ic.unicamp.br/~oliva/";>Alexandre
+        Oliva</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un dels contribu&iuml;dors de <a 
href="http://www.gnu.org/software/libtool/libtool.html";>GNU
+        libtool</a> i <a href="/software/autoconf/autoconf.html">GNU
+        Autoconf</a>, i el creador de les utilitats GNU Ad
+        HoC i GNU CVS Utilities. Contribueix regularment a
+        molts altres projectes de programari lliure GNU i
+        no GNU com Kaffe, Amanda i Samba. Com a investigador,
+        ha creat Guarana, una arquitectura implementada com
+        a extensi&oacute; de Kaffe. </dd>
+      <dt> <a href="http://alexm.org/";>Alex Muntada</a> <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Va comen&ccedil;ar com a membre de <a 
href="/help/evaluation.html">l'Equip
+        d'Avaluaci&oacute; de GNU</a> i va esdevenir traductor
+        al catal&agrave; del <a href="http://brave-gnu-world.org/";> 
Brave
+        GNU World</a> de Georg C. F. Greve i membre de l'equip
+        de traducci&oacute; al catal&agrave; a principis de
+        2003, del qual ha estat coordinador fins a principis
+        de 2007. Des de finals de 2004 &eacute;s tamb&eacute; 
Coordinador
+        de les Traduccions de GNU i coordina els esfor&ccedil;os
+        dels <a 
href="/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway">equips
+        que treballen en la traducci&oacute; del web de GNU</a>,
+        despr&eacute;s de Masayuki Hatta. </dd>
+      <dt><a href="http://www.wfu.edu/~cottrell/";>Allin Cottrell</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/gretl/gretl.html">gretl</a>. &Eacute;s
+       professor d'economia a la Universitat Wake Forest de
+       Carolina del Nord. </dd>
+      <dt>Anand Babu &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/freeipmi";>FreeIPMI</a>. &Eacute;s
+       membre de l'equip de treball de la FSF de l'&Iacute;ndia.
+       Actualment lidera la Divisi&oacute; de Programari Lliure
+       de Calif&ograve;rnia Digital com a cap tecnol&ograve;gic
+       i construeix el segon superordinador m&eacute;s r&agrave;pid
+       del m&oacute;n (anomenat &quot;Thunder&quot;) completament
+       amb programari lliure. De tan en quan d&oacute;na 
confer&egrave;ncies
+       sobre programari lliure. </dd>
+      <dt><a href="http://mai2.rcnet.ru/~mao/";>Andrew Makhorin</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/glpk/glpk.html">GLPK</a> (GNU
+       Linear Programming Kit), a R&uacute;ssia. </dd>
+      <dt><a href="http://www.di.unipi.it/~cisterni/";>Antonio
+        Cisternino</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor de GNU <a 
href="/software/sxml/sxml.html">SXML</a>,
+       la manera m&eacute;s senzilla d'implementar un llenguatge
+       de marques. Tamb&eacute; desenvolupa molts programes
+       de codi obert. </dd>
+      <dt>Antonio Diaz</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador del projecte <a 
href="http://www.gnu.org/software/ocrad/ocrad.html";>Ocrad</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.linux.lk/~anuradha/";>Anuradha
+        Ratnaweera</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un estudiant d'enginyeria que viu a Sri
+       Lanka. &Eacute;s l'autor i coordinador del <a 
href="http://www.gnu.org/software/gfe/gfe.html";>GNU
+       Font Editor (GFE)</a>. </dd>
+      <dt> Arnold Robbins <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Mant&eacute; GNU awk (gawk) i &eacute;s l'autor del
+       manual The GNU Awk User's Guide. Ha escrit una s&egrave;rie
+       d'articles sobre GNU per al Linux Journal.<br />
+ T&eacute; dona i tres fills, i, entre altres coses, &eacute;s un
+ talmudista amateur. Viu feli&ccedil;ment a Israel, tot i que encara
+ porta al cotxe la matr&iacute;cula de Ge&ograve;rgia amb les lletres
+ GNUAWK. </dd>
+      <dt><a href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/";>Aubrey
+        Jaffer</a></dt>
+      <dd> Va escriure i organitzar (i mant&eacute;) el Sistema
+       de S&iacute;mbols Matem&agrave;tics <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/JACAL.html";>JACAL</a>,
+       la biblioteca <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SLIB.html";>SLIB</a>,
+       el TeXinfo i les versions en HTML dels <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/Scheme.html";>Revised
+       Reports on the Algorithmic Language Scheme</a>, la 
implementaci&oacute; <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SCM.html";>SCM</a>,
+       el sistema de simulaci&oacute; digital <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/SIMSYNCH.html";>SIMSYNCH</a>,
+       el sistema d'anotaci&oacute; de canvis <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/infobar/index.html";>INFOBAR</a> per
+       a fitxers INFO, i el sistema d'anotaci&oacute; de canvis <a 
href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/infobar/index.html";>HITCH</a> per
+       a fitxers en format HTML. </dd>
+      <dt> Aymeric Moizard <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s un fan GNU/Linux des dels inicis i autor
+       de la biblioteca <a href="/software/osip/osip.html">GNU
+       oSIP library</a>. Treballa en l'&agrave;rea de telecomunicacions
+       per IP amb l'esperan&ccedil;a que algun dia tothom desconnecti
+       per sempre els tel&egrave;fons tradicionals. </dd>
+      <dt> Baishampayan Ghose <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s un entusiasta de GNU/Linux de l'&Iacute;ndia. 
&Eacute;s
+       membre del comit&egrave; de treball la Free Software
+       Foundation de l'&Iacute;ndia. &Eacute;s molt actiu i
+       es dedica a Python quan t&eacute; una mica de temps.
+       Tamb&eacute; &eacute;s un orador entusiasta a les 
confer&egrave;ncies
+       sobre programari lliure. Ha fet contribucions al GNU
+       Freetalk, el client Free Jabber. </dd>
+      <dt><a href="http://www.air.net.au/~bje/";>Ben Elliston</a></dt>
+      <dd> Mant&eacute; Autoconf. Ben viu a Canberra, Austr&agrave;lia. 
</dd>
+      <dt><a href="http://benpfaff.org";>Ben Pfaff</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor de <a 
href="http://www.msu.edu/~pfaffben/avl/index.html";>GNU
+        libavl</a>, que continua desenvolupant i mantenint.
+        Tamb&eacute; &eacute;s l'autor de <a 
href="http://www.gnu.org/software/pspp/pspp.html";>GNU
+        PSPP</a>. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.arklinux.org/";> Bernhard 
&quot;Bero&quot;Rosenkr&auml;nzer </a> bero
+       AT arklinux DOT org </dt>
+      <dd> Actualment mant&eacute; GNU grep i contribueix a
+       molts projectes de programari lliure. </dd>
+      <dt><a href="http://www.zanshin.com/~bobg/";>Bob Glickstein</a></dt>
+      <dd> Durant molt de temps ha fet contribucions intermitents
+       a <a href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a> i
+       altres programes de GNU. &Eacute;s l'autor de <a 
href="/software/stow/stow.html">GNU
+       Stow</a> i del 'sregex' Emacs Lisp package. Tamb&eacute; ha
+       escrit altres programes lliures, entre els que destaca <a 
href="http://www.latte.org/";>Latte</a>,
+       i molts altres paquets que es troben disponibles al
+       seu web <a 
href="http://www.zanshin.com/~bobg/";>http://www.zanshin.com/~bobg/</a> </dd>
+      <dt>Bradley M. Kuhn (aka bkuhn)</dt>
+      <dd> Va comen&ccedil;ar a treballar amb la Free Software
+       Foundation i el Projecte GNU com a voluntari a mitjans
+       dels 90. Des de febrer de 2001 hi va ser contractat
+       a dedicaci&oacute; completa. Ha estat Director Executiu
+       de la FSF fins al 2005, i ara &eacute;s director 
tecnol&ograve;gic
+       del Software Freedom Law Center. El senyor Kuhn contribueix
+       com a voluntari a GNU en diversos projectes de programari
+       lliure i de documentaci&oacute; lliure. </dd>
+      <dt> Brett Smith <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Va ser webm&agrave;ster en cap de GNU. Tamb&eacute; va
+       ser intern de la Oficina de Distribuci&oacute; de la
+       FSF. </dd>
+      <dt>Brian J. Fox</dt>
+      <dd> Ha participat en la FSF des de 1986. &Eacute;s l'autor
+       de la interf&iacute;cie de GNU BASH, del compilador
+       de GNU Texinfo Makeinfo, del visor Info, de la biblioteca
+       GNU Readline Library, de GNU Finger, de parts de GDB
+       i de <a href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a>,
+       i altres projectes menors. </dd>
+      <dt><a href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/";>Carlo Wood</a></dt>
+      <dd> Mant&eacute; <a href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/which/";> 
which</a>, <a href="http://libcwd.sourceforge.net/";>libcwd</a>, <a 
href="http://ircu.sourceforge.net/";>ircu</a> i <a 
href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/prototype/";>prototype</a> de
+       Makefiles, i ha estat el coordinador de <a 
href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/indent/";>GNU
+       indent</a>.&nbsp; Carlo &eacute;s m&eacute;s conegut
+       per les seves millores sobre IRC (<a 
href="http://www.user-com.undernet.org/documents/unetfaq2.html#3-3";>comen&ccedil;ant</a>
 amb <a href="http://www.undernet.org";>undernet</a>)
+       per&ograve; va contribuir a nombrosos projectes. Durant
+       els &uacute;ltims anys ha treballat principalment en <a 
href="http://libcw.sourceforge.net/";>libcw</a>,
+       un ambici&oacute;s projecte en llenguatge C++ per a
+       la construcci&oacute; d'aplicacions en xarxes sobrecarregades. 
</dd>
+      <dt> <a href="http://wookimus.net/~chewie";>Chad C. Walstrom</a> 
&lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> &Eacute;s l'actual coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnats";>GNU
+        GNATS</a>. Despr&eacute;s d'utilitzar GNATS durant
+        anys en les seves diferents feines com a programador
+        i administrador de sistemes, va pensar que era el
+        moment de tornar-lo a la comunitat. Al col&middot;legi
+        era un addicte a Emacs, per&ograve; durant la seva
+        carrera professional es va passar al costat fosc. </dd>
+      <dt>Charles Henry Schoonover</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de WebPublish (<a 
href="http://www.gnu.org/software/webpublish";>http://www.gnu.org/software/webpublish</a>).
+       Tamb&eacute; es un activista pol&iacute;tic llibertari
+       que ha lluitat per la legalitzaci&oacute; de la marihuana. </dd>
+      <dt> Chet Ramey <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s el coordinador de Bash i enginyer de xarxes
+       que treballa per la Universitat Case Western Reserve
+       de Cleveland, Ohio, als Estats Units. </dd>
+      <dt><a href="http://www.asty.org";>Chris Allegretta</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de l'editor de text <a 
href="http://www.gnu.org/software/nano/nano.html";>GNU
+        nano</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://grothoff.org/christian/";>Christian
+        Grothoff</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnunet/";>GNUnet</a> i <a 
href="http://www.gnu.org/software/libextractor/";>libextractor</a>.
+       Actualment treballa en el seu doctorat en inform&agrave;tica. 
</dd>
+      <dt><a href="http://www.ufoot.org";>Christian Mauduit</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/liquidwar6/">Liquid
+        War 6</a>. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.ecs.soton.ac.uk/info/people/cjg";> 
Christopher
+        Gutteridge</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal autor de GNU EPrints (versi&oacute; 2).
+       Treballa de programador de sistemes, webm&agrave;ster,
+       administrador d'Unix, assessor educatiu i desenvolupador
+       i assessor d'EPrints (sovint tot al mateix temps) al <a 
href="http://www.ecs.soton.ac.uk/";>Departament
+       d'Electr&ograve;nica i Ci&egrave;ncies de la 
Computaci&oacute;</a> de
+       la Universitat de Southampton. Chris nega que la 
motivaci&oacute; de
+       GNU EPrints fos que, si no l'hagu&eacute;s creat, la
+       seva contribuci&oacute; m&eacute;s important al programari
+       lliure hauria estat un filtre per al <a 
href="http://www.gimp.org/";>GIMP</a>. </dd>
+      <dt> Claude Simon <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Autor i coordinador del programa <a 
href="http://www.epeios.org/en/mll2html.html";> mll2html</a>.
+       Tamb&eacute; &eacute;s autor del projecte <a 
href="http://www.epeios.org/";>Epeios</a>. </dd>
+      <dt> Claudio Fontana &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> Es el coordinador i autor original del <a 
href="/software/sourceinstall/sourceinstall.html">GNU
+        Source Installer</a>, i contribueix a altres projectes
+        de programari lliure. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.afox.org";>Craig Schock</a> <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s arquitecte de sistemes i coautor del GnuSpeech.
+       Est&agrave; interessat en entonaci&oacute; del discurs
+       generada per ordinador, sistemes d'objectes distribu&iuml;ts,
+       seguretat inform&agrave;tica i aplicacions web. </dd>
+      <dt><a href="http://rdmp.org:20202";>Dale Mellor</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de GNU mcron, un
+       substitut del tradicional cron que accepta especificacions
+       de treball en Guile (Scheme). </dd>
+      <dt><a href="http://math.stanford.edu/~bump/";>Daniel Bump</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un dels coordinadors de <a 
href="/software/gnugo/gnugo.html">GNU
+        Go</a>. </dd>
+      <dt>Daniel Valentine</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador del paquet GNU <a 
href="http://www.gnu.org/software/combine/combine.html";>combine</a>. </dd>
+      <dt>David C. Niemi</dt>
+      <dd> &Eacute;s llicenciat en enginyeria inform&agrave;tica
+       per la Universitat de Illinois. Coordina <a 
href="http://www.tux.org/~niemi/unixbench/";>Unixbench</a> i
+       ajuda en la coordinaci&oacute; de <a 
href="/software/mtools/mtools.html">Mtools</a>.
+       Tamb&eacute; ha contribu&iuml;t amb afegits al nucli
+       de Linux i en diverses utilitats GNU. &Eacute;s l'administrador
+       de sistemes de tux.org i escriu articles sobre temes
+       relacionats. </dd>
+      <dt><a href="http://www.web.us.uu.net/staff/djm/";>David
+        MacKenzie</a></dt>
+      <dd> Va escriure i publicar moltes de les utilitats GNU
+       i la documentaci&oacute; corresponent. Va ser el principal
+       dissenyador i autor de Autoconf i va fer el primer prototip
+       d'Automake. Va treballar per la FSF i Cygnus. M&eacute;s
+       tard va estar creant una infrastructura escalable de
+       servidors web per UUNET. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.cpsc.ucalgary.ca/~hill";> David
+        R. Hill</a> <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s coordinador i coautor de GnuSpeech. Est&agrave; 
interessat
+       en reconeixement del discurs (fonologia, ritme, entonaci&oacute; 
i
+       models), animaci&oacute; del discurs i 
intel&middot;lig&egrave;ncia
+       artificial. </dd>
+      <dt> David Sugar <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s un dels autors i el principal coordinador
+       de <a href="/software/cc++/cc++.html">GNU Common C++</a>,
+       que &eacute;s un entorn C++ portable i de prop&ograve;sit
+       general per al desenvolupament d'aplicacions. David
+       Sugar tamb&eacute; va fundar el projecte <a 
href="/software/bayonne/bayonne.html">GNU
+       Bayonne</a> i &eacute;s un dels principals fundadors
+       d'OST, una empresa que desenvolupa i promou solucions
+       de telefonia sota llic&egrave;ncia GPL. </dd>
+      <dt>Debarshi Ray <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s el coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/songanizer";>GNU
+        Songanizer</a> i un desenvolupador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnowsys";>GNOWSYS</a> Actualment
+        estudia enginyeria i inform&agrave;tica a l'&Iacute;ndia. </dd>
+      <dt> Dennis Clarke &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> &Eacute;s el patrocinador i director del projecte <a 
href="http://www.blastwave.org";>BlastWave</a> que
+       permet als usuaris empaquetar lliurement programari
+       GNU per a fer-lo accessible per a tothom. Actualment
+       nom&eacute;s fan paquets per a Solaris, per&ograve; oferiran
+       el mateix servei per a GNU/Linux quan Sun els ho permeti. </dd>
+      <dt id="sinuhe"> <a href="http://www.deevans.net";>D. E.
+        Evans (a.k.a Sinuhe)</a> </dt>
+      <dd> Sinuhe va ser reclutat per a ser webm&agrave;ster
+       de GNU, i webm&agrave;ster en cap, per Richard Stallman.
+       Ho va ser des de juny de 2003 fins a abril de 2006.
+       Sinuhe va ser el responsable del nou disseny del web
+       de GNU, aprovat per Richard Stallman. </dd>
+      <dt> <a name="djdelorie" href="http://www.delorie.com/users/dj/";>DJ
+        Delorie</a> </dt>
+      <dd> Ha estat exportant programari GNU a MS-DOS des dels
+       voltants de 1989, feina que val culminar amb <a 
href="http://www.delorie.com/djgpp/";>DJGPP</a>.
+       Tamb&eacute; va escriure <a 
href="http://ftp.gnu.org/pub/gnu/doschk/";>doschk</a>,
+       i mant&eacute; <a href="http://www.delorie.com/gnu/";>el
+       seu propi web GNU</a> amb documentaci&oacute; en l&iacute;nia
+       i llistes de paquets. Actualment treballa per Cygnus
+       exportant programari GNU a Windows NT. </dd>
+      <dt>Emmanuel Medernach</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de SpeedX. </dd>
+      <dt><a href="http://www.ccil.org/~esr";>Eric S. Raymond</a></dt>
+      <dd> Va escriure els m&ograve;duls VC (control de versions),
+       GUD (depurador Grand Unified Debugger) i asm (ensamblador)
+       de <a href="/software/emacs/emacs.html">GNU Emacs</a>.
+       Tamb&eacute; &eacute;s responsable d'un munt d'aportacions
+       a la biblioteca Emacs Lisp library. Va escriure la 
documentaci&oacute; de
+       pic, publicada amb groff-1.11. </dd>
+      <dt>Filippo Rusconi</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.polyxmass.org";>GNU
+        polyxmass</a>. Aquest programa permet als usuaris
+        efectuar an&agrave;lisis qu&iacute;miques de pol&iacute;mers. 
</dd>
+      <dt><a href="http://fly.cnuce.cnr.it/";>Francesco 
Potort&igrave;</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el coordinador d'<cite>etags</cite>, que
+       forma part d'<a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html";>Emacs</a>.
+       Va contribuir al codi ensamblador 68020 de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gzip/gzip.html";>gzip</a>,
+       va exportar Emacs al Motorola Delta 68k, va escriure
+       alguns paquets d'Emacs i va fer altres contribucions
+       menors. </dd>
+      <dt>Frank de Lange</dt>
+      <dd> &Eacute;s un avaluador de programari del Projecte
+       GNU i desenvolupa el processador de documents LyX. </dd>
+      <dt> Franklin R. Jones <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s <a 
href="mailto:address@hidden";>webm&agrave;ster</a> de
+       gnu.org des de finals de 1997. Defensor des de fa molt
+       temps de GNU i administrador de sistemes Unix. </dd>
+      <dt><a href="http://gnuhh.org";>Georg C. F. Greve</a></dt>
+      <dd> F&iacute;sic i defensor del programari lliure. Autor
+       del <a href="http://brave-gnu-world.org";>Brave GNU World</a>,
+       orador del <a href="http://www.gnu.org";>Projecte GNU</a>,
+       creador del nom de la <a 
href="/copyleft/lesser.html">Llic&egrave;ncia
+       P&uacute;blica General Redu&iuml;da de GNU</a> (GNU
+       Lesser General Public License) i principal autor i coordinador
+       de <a href="/software/xlogmaster/xlogmaster.html"> The
+       Xlogmaster</a> i altres projectes de programari. Fundador
+       i president de la <a href="http://fsfeurope.org";>Free
+       Software Foundation Europe</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.pfeifer.com/gerald/";>Gerald 
Pfeifer</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un membre del comit&egrave; directiu de <a 
href="/software/gcc/">GCC</a> i
+       mant&eacute; el web (i la documentaci&oacute;) de GCC.
+       A m&eacute;s, entre 2000 i 2003 va mantenir gnatsweb,
+       un terminal web per al sistema de control d'errors de <a 
href="/software/gnats/">GNATS</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.fig.org/gord/";>Gordon Matzigkeit</a></dt>
+      <dd> Va ser el principal autor de <a 
href="/software/libtool/libtool.html">GNU
+        Libtool</a>. Actualment treballa en integraci&oacute; de
+        sistemes GNU i se centra especialment en <a 
href="/software/hurd/hurd.html">GNU
+        Hurd</a>. </dd>
+      <dt> Guillaume Morin <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s l'actual coordinador de <a 
href="/software/stow/">GNU
+        Stow</a>. Ha contribu&iuml;t a <a 
href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a> i
+        n'&eacute;s administrador. Tamb&eacute; &eacute;s
+        desenvolupador de <a href="http://debian.org/";>Debian</a>. 
</dd>
+      <dt><a href="http://www.cs.uu.nl/~hanwen";>Han-Wen Nienhuys</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un dels principals autors de <a 
href="http://www.lilypond.org";>LilyPond</a>,
+       el programa de composici&oacute; musical del Projecte
+       GNU. Actualment est&agrave; fent el doctorat al Departament
+       d'Inform&agrave;tica de la Universitat d'Utrecht. </dd>
+      <dt>Henning K&ouml;ster</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor de <a href="/software/poc/poc.html">GNU
+        POC</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.abelsson.com";>Henrik Abelsson</a></dt>
+      <dd> Intentar aportar el seu gra de sorra a la difusi&oacute; pel
+       m&oacute;n del programari lliure ocupant-se de mantenir
+       GNU Messenger. Viu a Link&ouml;ping, Su&egrave;cia. </dd>
+      <dt> Henrik Sandklef <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/xnee/";>Xnee</a>.
+       Tamb&eacute; defensa la filosofia de GNU a Su&egrave;cia. </dd>
+      <dt><a href="http://www.ofset.org";>Hilaire L. S. Fernandes</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor del programari GNU <a 
href="/software/dr_geo/dr_geo.html">DrGeo</a> i
+       DrGenius. Tamb&eacute; &eacute;s un voluntari de 
l'organitzaci&oacute; OFSET,
+       que promou el desenvolupament de programari lliure educatiu. 
</dd>
+      <dt>Hugo Gayosso</dt>
+      <dd> Avaluador de programari del Projecte GNU i coordinador
+       de l'equip de traducci&oacute; al castell&agrave; de
+       les p&agrave;gines del web de GNU. </dd>
+      <dt><a href="http://www.airs.com/ian/";>Ian Lance Taylor</a></dt>
+      <dd> Va escriure GNU/Taylor UUCP. Ha contribu&iuml;t a
+       GNU binutils i a molts altres paquets. </dd>
+      <dt><a href="http://www.ianmurdock.com/";>Ian Murdock</a></dt>
+      <dd> Va liderar el desenvolupament de <a 
href="http://www.debian.org/";>Debian
+        GNU/Linux</a> des dels seus inicis el 1993 fins al
+        1996. </dd>
+      <dt>Igor T&aacute;mara Pati&ntilde;o</dt>
+      <dd> &Eacute;s traductor al castell&agrave; de les p&agrave;gines
+       del web de GNU i un dels coordinadors de <a 
href="http://www.gnu.org/software/gtypist";>GNU
+       Typist</a>. </dd>
+      <dt> IIDA Yosiaki &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> Mant&eacute; <a href="/software/gnujdoc/">GNUjdoc</a> i
+       tradueix <a href="/brave-gnu-world/">Brave GNU World</a> al
+       japon&egrave;s. </dd>
+      <dt> J. Abelardo Gutierrez &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> &Eacute;s el coordinador del llenguatge de programaci&oacute; 
GNU
+       Sather. Tamb&eacute; ha contribu&iuml;t en alguns altres
+       projectes de codi obert. </dd>
+      <dt><a href="http://world.std.com/~burley/";>James Craig
+        Burley</a></dt>
+      <dd> Va escriure i mant&eacute; GNU Fortran (g77) com
+       a voluntari per a la Free Software Foundation des de
+       1988 fins ara. Craig viu a Ashland, Massachusetts. </dd>
+      <dt><a href="http://www.xs4all.nl/~jantien";>Jan 
Nieuwenhuizen</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un dels principals autors de <a 
href="http://www.lilypond.org";>LilyPond</a>,
+       el programa de composici&oacute; musical del Projecte
+       GNU. Actualment s'est&agrave; doctorant, t&eacute; una
+       feina a temps parcial i treballa molt en Lily. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.j-dom.demon.co.uk";>Jason Kitcat</a>, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Jason &eacute;s el dissenyador, autor i actual coordinador
+       de GNU.FREE, un sistema de vot per Internet. Actualment
+       viu a Brighton, UK i treballa en diferents projectes,
+       incloent-hi <a href="http://www.thecouch.org";>the couch</a>,
+       un web que explica contes.<br />
+ Participa activament en moviments pel medi ambient, els drets humans
+ i el programari lliure i li agrada parlar i escriure sobre aquests
+ temes. Durant el seu temps lliure &eacute;s un h&agrave;bil mestre
+ d'esgrima; la seva arma preferida &eacute;s el sabre.</dd>
+      <dt>Jason M. Felice</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/patchwork/patchwork.html";>GNU
+        Patchwork</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.teaser.fr/~jlgailly";>Jean-loup
+        Gailly</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal autor de <a 
href="/software/gzip/gzip.html">gzip</a> i
+       el continua mantenint. </dd>
+      <dt>
+       <!--<a href="http://www.rpi.edu/~bindej";>-->
+       Jeff Binder</dt>
+      <dd> &Eacute;s coautor i coordinador de <a 
href="http://gnui.vlsm.org/directory/games/leg.html";>GNU
+        Leg</a> (Libraries and Engines for Games). </dd>
+      <dt><a href="http://www.advogato.org/person/jbs/";>Jeffrey
+        B. Siegal</a></dt>
+      <dd> Ha estat immers en GNU des de 1985, quan va ajudar
+       Richard Stallman a dissenyar GCC. Ha contribu&iuml;t
+       a la realitzaci&oacute; de molts paquets de programari
+       lliure com <a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html";>Emacs</a>,
+       la biblioteca GNU <a 
href="http://www.gnu.org/software/libc/libc.html";>C
+       Library</a>, el sistema <a href="http://www.xfree86.org/";>X
+       Window</a> i altres. Jeff va fer la primera exportaci&oacute; de
+       molts paquets GNU a Windows NT. </dd>
+      <dt><a href="http://www.red-bean.com/~jimb";>Jim Blandy</a></dt>
+      <dd> Ha treballat intermitentment per la Free Software
+       Foundation durant nou anys. Ara mant&eacute; com a voluntari <a 
href="/software/guile/guile.html">Guile</a>.
+       Junt amb Richard Stallman, va ser el responsable de
+       la publicaci&oacute; de la versi&oacute; 19 de <a 
href="/software/emacs/emacs.html">GNU
+       Emacs</a>. Jim viu a Bloomington, Indiana. </dd>
+      <dt> Jim Lowe <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Ha estat usuari i defensor dels sistemes GNU/Linux
+       des de 1992. Actualment, en relaci&oacute; amb els sistemes
+       GNU/Linux, s'interessa per l'administraci&oacute; del
+       programari. &Eacute;s autor i coordinador de <a 
href="/software/swbis">GNU
+       swbis</a>, una implementaci&oacute; de POSIX amb prestacions
+       i extensions que promouen l'&uacute;s de l'autenticaci&oacute; en
+       la distribuci&oacute; i instal&middot;laci&oacute; dels
+       paquets de programari lliure. Jim viu i treballa Richmond,
+       Virg&iacute;nia, als Estats Units. </dd>
+      <dt> Jim Meyering <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Mant&eacute; les utilitats GNU fileutils, sh-utils
+       i textutils. </dd>
+      <dt><a href="http://www.red-bean.com/~nemo";> Joel N. Weber
+        II</a></dt>
+      <dd> Ajuda en l'administraci&oacute; del sistema. Va 
instal&middot;lar
+       kerberos, va instal&middot;lar tamb&eacute; el <a 
href="http://www.red-bean.com/~nemo/exim_secondary/secondary.html";>servidor
+       secundari de correu</a> per a gnu.org, i va efectuar
+       la major part de la migraci&oacute; des dels vells servidors
+       als nous a finals de 2000. Tamb&eacute; s'ha ocupat
+       molt de la configuraci&oacute; del DNS, ha instal&middot;lat
+       el router Cisco a la seu del carrer Franklin, 51 i l'acc&eacute;s
+       remot als servidors de Boston. Ha fet destacades contribucions
+       a la documentaci&oacute; sobre l'administraci&oacute; del
+       sistema intern i ha dut a terme nombroses tasques menors.
+       Espera algun dia tenir temps per escriure m&uacute;sica
+       i programari de seguretat. </dd>
+      <dt><a href="http://www.squirrel.nl/people/jvromans/";>Johan
+        Vromans</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor del forms-mode de GNU Emacs i d'algunes
+       eines m&eacute;s que estan lliurement disponibles, seguint
+       l'esperit de GNU. </dd>
+      <dt> John Sullivan <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Ha treballat per la FSF des de 2003, i &eacute;s
+       l'actual webm&agrave;ster en cap de gnu.org i fsf.org. </dd>
+      <dt><a href="http://www.che.wisc.edu/~jwe/";>John W. Eaton</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http:/software/octave/octave.html">GNU
+        Octave</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.coyote.org/~jonas/";>Jonas 
&Ouml;berg</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s administrador de sistemes i webm&agrave;ster
+       de GNU. Tamb&eacute; defensa la filosofia de GNU a 
Su&egrave;cia. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.math.u-psud.fr/~vdhoeven";> Joris
+        van der Hoeven</a> <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.math.u-psud.fr/~anh/TeXmacs/TeXmacs.html";>GNU
+        TeXmacs</a>. Joris &eacute;s un especialista en 
matem&agrave;tiques
+        i ci&egrave;ncies de la inform&agrave;tica de l'institut
+        franc&egrave;s CNRS. A m&eacute;s de GNU TeXmacs,
+        a Joris li agrada l'&agrave;lgebra de computadors
+        i tocar la guitarra. </dd>
+      <dt> Jose Antonio Ortega Ruiz (aka jao) <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s f&iacute;sic i autor del paquet <a 
href="/software/mdk/mdk.html">GNU
+        MDK</a>, un emulador del m&iacute;tic ordinador MIX
+        de Donald Knuth. </dd>
+      <dt> <a href="http://es.gnu.org/~jemarch";>Jose Marchesi</a> &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> Conegut com 'jemarch' als f&ograve;rums sobre programari
+       lliure, Jose E. Marchesi col&middot;labora amb el Projecte
+       GNU coordinant <a href="http://es.gnu.org";>GNU Espanya</a>,
+       atenent <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> i
+       mantenint al dia la llista de grups d'usuaris de GNU.
+       Tamb&eacute; &eacute;s membre de l'equip d'avaluaci&oacute; del
+       programari GNU. Mant&eacute; i desenvolupa GNU ACM,
+       i coordina el projecte Free Mach Documentation i el
+       PowerPC del nucli de Hurd. Ocasionalment d&oacute;na
+       confer&egrave;ncies sobre programari lliure a Espanya. </dd>
+      <dt><a href="http://www-lsi.die.upm.es/~josem/";>Jose M.
+        Moya </a></dt>
+      <dd> Actualment treballa en <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU
+        Hurd</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://freefriends.org/~karl/";>Karl Berry</a></dt>
+      <dd> Ha estat immers en GNU des que Richard Stallman el
+       va visitar a casa seva cap al 1986. Va ser coautor de
+       les utilitats <a href="/software/fontutils/">GNU font
+       utilities</a>, i ara mant&eacute; volunt&agrave;riament <a 
href="/software/texinfo/">Texinfo</a> i <a href="/software/hello/">Hello</a>,
+       a m&eacute;s de contribuir a <a 
href="/software/gnulib">Gnulib</a> i
+       coliderar <a href="/help/evaluation.html">l'Equip 
d'Avaluaci&oacute; de
+       GNU</a>. S'ocupa a m&eacute;s de moltes tasques 
volunt&agrave;ries
+       relacionades amb les distribucions TeX, especialment <a 
href="http://tug.org/texlive/";>TeX
+       Live</a>, i va ser coautor de <a 
href="http://savannah.gnu.org/projects/teximpatient/";>TeX
+       for the Impatient</a>. </dd>
+      <dt>Karl Heuer</dt>
+      <dd> Una vegada va treballar per FSF, per&ograve; no t&eacute; res
+       m&eacute;s a dir sobre ell mateix. </dd>
+      <dt><a href="http://www.cs.umb.edu/~kathryn/";>Kathryn
+        Ann Hargreaves</a></dt>
+      <dd> Va fer que el codi original de regex compl&iacute;s
+       els est&agrave;ndards POSIX i va actualitzar-ne el manual.
+       Va ser coautor, en les seves fases inicials, de les
+       utilitats GNU font utilities amb Karl Berry. </dd>
+      <dt><a href="http://www.daimi.au.dk/~krab";>Kresten Krab
+        Thorup</a></dt>
+      <dd> Va escriure el sistema de rutines de GNU Objective-C
+       i va ser el primer i principal autor del paquet <a 
href="http://sunsite.auc.dk/auctex/";>AUC
+       TeX</a> per a emacs, que va mantenir fins 1993. </dd>
+      <dt> Krishna Padmasola <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Va convertir la documentaci&oacute; de GNU Emacs
+       CC al format de Texinfo, que ara ve incl&ograve;s a
+       la distribuci&oacute; d'Emacs. </dd>
+      <dt><a href="http://www.laranja.org/";>Lalo Martins</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un jove brasiler que, des del seu primer
+       contacte amb els ordinadors als 80, ha trobat dif&iacute;cil
+       d'entendre per qu&egrave; alguna gent afirma que no
+       podem compartir o modificar el programari. Quan va arribar
+       al programari lliure i a GNU el 1996 (gr&agrave;cies
+       a <a href="#djdelorie">DJ Delorie</a>), immediatament
+       se'n va fer col&middot;laborador i defensor. Treballa
+       en el desenvolupament de <a href="http://www.zope.org";>Zope</a> i
+       tot el que fa &eacute;s estrictament programari lliure.
+       A finals de 2002 es va incorporar a l'equip de webm&agrave;sters
+       i al d'avaluadors, i intenta aconseguir una mica de
+       temps per programar. </dd>
+      <dt><a href="http://lars.nocrew.org/";>Lars Brinkhoff</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/httptunnel/httptunnel.html";>httptunnel</a>,
+       i treballa en l'exportaci&oacute; de <a 
href="http://pdp10.nocrew.org/gcc/";>GCC
+       a PDP-10 i TOPS-20</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://quimby.gnus.org/";>Lars Magne 
Ingebrigtsen</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el coordinador de <a 
href="http://www.gnus.org/";>Gnus</a>,
+       el lector de not&iacute;cies d'Emacs. Lars viu Oslo,
+       Noruega. </dd>
+      <dt><a href="http://wwwuser.gwdg.de/~lfinsto1";>Laurence
+        Finston</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/3dldf/LDF.html";> 3DLDF</a>,
+       un paquet per a fer dibuixos tridimensionals en format
+       MetaPost. </dd>
+      <dt> Leonard Manzara &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> &Eacute;s un dels autors del sistema de parla basat
+       en sintetitzador GnuSpeech. S'interessa pel processament
+       del so digital i els models de s&iacute;ntesi de so. </dd>
+      <dt>Les Kopari</dt>
+      <dd> Ha preparat algunes p&agrave;gines web, i va escriure
+       el programa awk, que produeix els fitxers en format
+       html del nostre paquet de programes Cross Reference. </dd>
+      <dt>Lezz Giles</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/trueprint/trueprint.html">GNU
+        Trueprint</a>. </dd>
+      <dt>Lisa M. Opus Goldstein</dt>
+      <dd> Va incorporar-se a la FSF com a volunt&agrave;ria
+       el febrer de 1986, mig any despr&eacute;s que fos fundada,
+       i va ser el nostre segon treballador a temps complet.
+       Hi va estar durant vuit anys fins que va marxar per
+       veure m&oacute;n i continuar la seva formaci&oacute;.
+       Va tornar el maig de 2001 per ser la nostra nova directora
+       de negocis fins al setembre de 2004. </dd>
+      <dt><a href="http://www.dachary.org/loic/";>Loic Dachary</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/mifluz/">GNU
+        mifluz</a>. Va crear i mant&eacute; <a 
href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a>,
+        el servidor de treball del Projecte GNU. &Eacute;s
+        membre fundador de la <a href="http://fsfeurope.org/";>FSF
+        Europa</a> i de la <a href="http://france.fsfeurope.org/";>FSFE
+        Fran&ccedil;a</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.lorenzobettini.it";>Lorenzo Bettini</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor de <a 
href="/software/src-highlite/source-highlight.html">GNU
+        Source-highlight</a>: una col&middot;lecci&oacute; de
+        programes capa&ccedil; de ressaltar la sintaxi d'un
+        fitxer de codi (incloent java2html i cpp2html). Tamb&eacute; 
desenvolupa
+        i mant&eacute; <a 
href="/software/gengetopt/gengetopt.html">gengetopt</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.html";>L.
+        Peter Deutsch</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal autor de <a 
href="/software/ghostscript/ghostscript.html">GNU
+        Ghostscript</a>, que continua mantenint i millorant. </dd>
+      <dt> Luca Saiu <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Ha estat usuari dels sistemes GNU/Linux i un ferm
+       defensor del programari lliure des de 1995. Actualment
+       s'interessa pels llenguatges de programaci&oacute; i
+       la seva implementaci&oacute;. &Eacute;s autor i coordinador
+       de <a href="/software/epsilon">GNU epsilon</a>, una
+       implementaci&oacute; de llenguatge funcional. Luca viu,
+       estudia i treballa a la Toscana, It&agrave;lia. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.geocities.com/larteaga";>Luis
+        M. Arteaga</a> &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> Va administrar les p&agrave;gines escrites en llengua
+       no anglesa. Tamb&eacute; va ser <a 
href="/people/webmeisters.html">webm&agrave;ster</a> i
+       va coordinar els <a 
href="/server/standards/README.translations.html">treballs
+       de traducci&oacute;</a> fins que es va retirar el 2003.
+       Va col&middot;laborar des de 1999 i ara viu a Alemanya.
+       Ocasionalment d&oacute;na confer&egrave;ncies sobre
+       programari lliure. </dd>
+      <dt>Marcos Serrou do Amaral</dt>
+      <dd> &Eacute;s el coordinador de GNU UnRTF. </dd>
+      <dt>Marc Tardif &lt;address@hidden&gt;</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/bool/bool.html">GNU
+        Bool</a>, una utilitat per trobar fitxers que coincideixen
+        amb una expressi&oacute; booleaniana. </dd>
+      <dt><a href="http://www.alumni.caltech.edu/~madler/";>Mark
+        Adler</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s coautor de gzip i va escriure del m&ograve;dul
+       de descompressi&oacute;. </dd>
+      <dt> Mark H. Weaver &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> Es dedica a l'administraci&oacute; de sistemes. </dd>
+      <dt> <a 
href="http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/9803/";>Masayuki
+        Hatta</a> </dt>
+      <dd> Actualment mant&eacute; la traducci&oacute; al japon&egrave;s
+       de les p&agrave;gines del web de GNU. Va ser el coordinador
+       en cap de traduccions i va dirigir els <a 
href="/server/standards/README.translations.html">treballs
+       de traducci&oacute;</a> a altres lleng&uuml;es despr&eacute;s
+       de Luis M. Arteaga. &Eacute;s tamb&eacute; un dels 
webm&agrave;sters
+       de GNU. </dd>
+      <dt><a href="http://www.contactor.se/~matsl/";>Mats Lidell</a></dt>
+      <dd> Mant&eacute; GNU Hyperbole. </dd>
+      <dt>Matthew Hiller</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/denemo/denemo.html">Denemo</a>,
+       una interf&iacute;cie gr&agrave;fica d'edici&oacute; musical
+       de GNU Lilypond. Actualment estudia quart d'inform&agrave;tica
+       a la Universitat de Yale i ha acceptat treballar com
+       a enginyer a Cygnus; comen&ccedil;ar&agrave; a treballar-hi
+       despr&eacute;s de graduar-se. </dd>
+      <dt> Maurizio Boriani &lt;<a 
href="address@hidden">address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> Autor de guile-dbi (i de postgres), ha col&middot;laborat
+       amb GNU/Hurd i ha fet altres diverses contribucions. </dd>
+      <dt>Melissa Weisshaus</dt>
+      <dd> Ha estat la major part del temps des de 1991 al Projecte
+       GNU. Ha editat molts <a 
href="/bulletins/bulletins.html">Butlletins
+       de GNU</a> i fet un munt de feina a la major part de
+       les altres publicacions de la FSF. </dd>
+      <dt><a href="http://www.moria.de/~michael/";>Michael Haardt</a></dt>
+      <dd> Actualment treballa en <a 
href="/software/diction/diction.html">GNU
+        diction</a>. </dd>
+      <dt>Michael J. Flickinger</dt>
+      <dd> &Eacute;s membre del Projecte GNU Font Utilities
+       i mant&eacute; GNU Packaging. </dd>
+      <dt>Michael Opdenacker</dt>
+      <dd> &Eacute;s el nou coordinador de <a 
href="/software/gtypist/gtypist.html">GNU
+        Typist</a> i traductor al franc&egrave;s de les p&agrave;gines
+        del web de GNU. </dd>
+      <dt><a href="http://www.nada.kth.se/~mdj";>Mikael Djurfeldt</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un dels coordinadors de <a 
href="/software/guile/guile.html">Guile</a> i
+       ha treballat en el desenvolupament de <a 
href="/software/goops/goops.html">GOOPS</a>,
+       Guile's object system. el sistema d'objectes de Guile.
+       Actualment treballa en el seu doctorat al <a 
href="http://web.mit.edu/bcs";>Department
+       of Brain and Cognitive Sciences</a> del <a 
href="http://www.mit.edu";>MIT</a>. &Eacute;s
+       un estudiant graduat en <a 
href="http://www.nada.kth.se/sans";>SANS</a> (Sistemes
+       Neurals Artificials) al <a href="http://www.kth.se";>KTH</a> 
(Reial
+       Institut de Tecnologia) d'Estocolm. </dd>
+      <dt>Mike Vanier</dt>
+      <dd> Estudiant graduat en Sistemes Neurals i de Computaci&oacute; 
al
+       California Institute of Technology (Caltech). S'ocupa
+       de mantenir GNU Shogi i xshogi. </dd>
+      <dt> <a name="demrit" href="http://demrit.gnu.org.mx";>Miguel
+        Vazquez Gocobachi</a> <a 
href="mailto:demrit&#64;gnu.org";>&lt;demrit&#64;gnu.org&gt;</a> </dt>
+      <dd> Actual webm&agrave;ster de GNU que treballa en 
validaci&oacute; d'est&agrave;ndards
+       XHTML. Coordinador de l'equip de traducci&oacute; al
+       castell&agrave;. &Eacute;s estudiant i defensa la filosofia
+       de GNU a M&egrave;xic i busca joves estudiants competents. </dd>
+      <dt>Miquel Puigpelat</dt>
+      <dd> &Eacute;s coordinador de l'equip de traducci&oacute; al
+       catal&agrave; del web de GNU i membre de gnu.org. Mant&eacute; 
tamb&eacute; una
+       p&agrave;gina personal sobre <a 
href="http://www.puigpe.org/";>programari
+       lliure</a> i temes afins. </dd>
+      <dt> Musawir Ali &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; </dt>
+      <dd> &Eacute;s el coordinador de <a 
href="http://directory.fsf.org/All_GNU_Packages/leg.html";>GNU
+        Leg</a> (Libraries and Engines for Games). Actualment
+        cursa el doctorat i aporta idees per als futurs projectes
+        de programari lliure. </dd>
+      <dt><a href="http://www.gnu.org/home.html";>Neelakanth
+        Nadgir</a></dt>
+      <dd> Treballa de webm&agrave;ster de www.gnu.org</dd>
+      <dt><a href="http://members.hellug.gr/nmav/";>Nikos 
Mavroyanopoulos</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s autor de la biblioteca <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnutls/";>gnutls</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.splode.com/~friedman/";>Noah 
Friedman</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s administrador de sistemes i coordinador
+       de publicacions de la FSF. Encara programa quan el temps
+       li permet, mantenint alguns programes Lisp per a <a 
href="/software/emacs/emacs.html">GNU
+       Emacs</a> i ajudant al manteniment de diversos paquets
+       GNU. </dd>
+      <dt>Norbert de Jonge</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de Ggradebook i d'alguns
+       programes m&eacute;s que estan lliurement disponibles,
+       seguint l'esperit de GNU. Tamb&eacute; defensa la filosofia
+       de GNU a Holanda. </dd>
+      <dt>Ofer Waldman (a.k.a the duke) &lt;the_duke at 
intermail.co.il&gt;</dt>
+      <dd> Ofer va ser coordinador de les <a 
href="/server/standards/README.translations.html">traduccions
+        del web de GNU</a> junt amb Masayuki Hatta. </dd>
+      <dt> Paolo Bonzini <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Es va passar de Windows a GNU/Linux despr&eacute;s
+       d'encarregar-se de mantenir i desenvolupar <a 
href="/software/smalltalk/smalltalk.html">GNU
+       Smalltalk</a>. Desenvolupa programari lliure en el temps
+       que li queda despr&eacute;s d'estudiar i de promoure
+       els beneficis del programari lliure entre els seus amics
+       partidaris de &quot;el-codi-&eacute;s-meu&quot;. </dd>
+      <dt><a href="http://www.ultranet.com/~pauld/";>Paul D.
+        Smith</a></dt>
+      <dd> Es va encarregar de mantenir GNU Make despr&eacute;s
+       de Roland McGrath. &Eacute;s un antic beta tester de
+       GNU Emacs i autor de snmp-mode.el i altres petites parts
+       d'ELisp. &Eacute;s usuari i avaluador de diversos paquets
+       de GNU des de fa 10 anys! </dd>
+      <dt><a href="http://www.canonical.org/paulv/";>Paul 
Visscher</a></dt>
+      <dd> Kuhn va reclutar Paul Visscher com a webm&agrave;ster
+       de GNU i FSF. Despr&eacute;s de sis mesos, Paul va esdevenir
+       webm&agrave;ster en cap en substituci&oacute; de Jonas 
&Ouml;berg. </dd>
+      <dt><a href="http://home.pages.de/~peter.gerwinski/";>Peter
+        Gerwinski</a></dt>
+      <dd> Mant&eacute; el compilador <a 
href="http://home.pages.de/~gnu-pascal/";>GNU
+        Pascal Compiler</a> (GPC). </dd>
+      <dt><a href="http://www.canb.auug.org.au/~millerp/";>Peter
+        Miller</a></dt>
+      <dd> Ha contribu&iuml;t al projecte <a 
href="../software/gettext/gettext.html">GNU
+        Gettext</a>, i tamb&eacute; ha produ&iuml;t bastant
+        programari GPLed. T&eacute; m&eacute;s de 20 anys
+        d'experi&egrave;ncia en enginyeria del programari,
+        incloent-hi gr&agrave;fics, llenguatges i compiladors,
+        xarxes i seguretat, eines web, eines de processament
+        de programari, administraci&oacute; de sistemes i
+        eines d'administraci&oacute; de sistemes. </dd>
+      <dt>Phillip Rulon</dt>
+      <dd> No sap dir la difer&egrave;ncia entre programar i
+       hackejar sistemes. En el seu temps lliure es dedica
+       a la f&iacute;sica. </dd>
+      <dt><a href="http://www.quoll.com.au/pjm/";>Phil Maker</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor de la biblioteca <a 
href="/software/nana/nana.html">GNU
+        Nana</a> i tamb&eacute; un dels fundadors de Quoll
+        Systems. </dd>
+      <dt><a href="http://cs.wwu.edu/faculty/nelson";>Phil Nelson</a></dt>
+      <dd> Ha treballat en alguns programes GNU durant els &uacute;ltims
+       anys. Va escriure la versi&oacute; inicial de GNU cpio.
+       Tamb&eacute; va escriure GNU dbm i GNU bc. Mant&eacute; GNU
+       bc. </dd>
+      <dt>Prashant Srinivasan</dt>
+      <dd> &Eacute;s un webm&agrave;ster del web de <a 
href="/home.html">GNU</a>,
+       on tamb&eacute; hi fa tota mena de coses variades :-) </dd>
+      <dt><a href="http://www.sipeb.aoyama.ac.jp/~ida/";>Prof.
+        Masayuki Ida</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el nostre vice-president al Jap&oacute;.
+       Organitza esdeveniments i treballa amb els seus amics
+       de GNU al Jap&oacute;. </dd>
+      <dt> Raif S. Naffah <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> S'ocupa del manteniment i &eacute;s un dels autors
+       de <a href="/software/classpathx/crypto/">GNU Crypto</a>. </dd>
+      <dt>Rajesh Vaidheeswarran</dt>
+      <dd> Mant&eacute; <a href="http://www.dsmit.com/cons";>cons</a>, 
&eacute;s
+       autor i coordinador de <a 
href="http://www.dsmit.com/lisp/";>whitespace.el
+       (part de GNU Emacs)</a> i d'algunes altres biblioteques
+       d'emacs-lisp. Tamb&eacute; &eacute;s un dels webm&agrave;sters
+       i administradors de sistemes de GNU. </dd>
+      <dt><a href="http://www.engelschall.com/";>Ralf S. 
Engelschall</a></dt>
+      <dd> Contribueix a la comunitat del programari lliure
+       des de fa molts anys. Les seves contribucions m&eacute;s
+       populars s&oacute;n <a 
href="http://www.engelschall.com/sw/wml/";>WML</a>, <a 
href="http://www.engelschall.com/sw/eperl/";>ePerl</a>, <a 
href="http://www.engelschall.com/sw/iselect/";>iSelect</a>, <a 
href="http://www.engelschall.com/sw/mm/";>MM</a>,
+       i <a href="http://www.engelschall.com/sw/nps/";>NPS</a>. &Eacute;s
+       un dels membres de l'equip central del grup Apache i
+       ha aportat algunes coses molt conegudes a la comunitat
+       Apache, com ara <a 
href="http://www.apache.org/docs/mod/mod_rewrite.html";>mod_rewrite</a>, <a 
href="http://www.modssl.org/";>mod_ssl</a>, <a 
href="http://www.apache.org/docs/dso.html";>DSO</a>,
+       la interf&iacute;cie Apache Autoconf-style Interface
+       (APACI), etc. &Eacute;s tamb&eacute; un dels fundadors
+       del projecte <a href="http://www.openssl.org/";>OpenSSL</a>.
+       Al Projecte GNU, per &uacute;ltim, hi ha contribu&iuml;t
+       amb <a 
href="http://www.gnu.org/software/shtool/shtool.html";>shtool</a> i <a 
href="http://www.gnu.org/software/pth/pth.html";>Pth</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.zerobeat.in";>Ramakrishnan 
Muthukrishnan</a></dt>
+      <dd> Va ser un dels webm&agrave;sters de GNU. &Eacute;s
+       un ferm seguidor i defensor del programari lliure i
+       tamb&eacute; un dels desenvolupadors de <a 
href="http://www.debian.org"; >Debian</a>. </dd>
+      <dt> <a href="http://ramprasadb.blogspot.com/";>Ramprasad
+        B</a> <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> Va ser reclutat per <a href="http://www.stallman.org";>Richard
+        M. Stallman</a> per mantenir les <a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/windows/big.html";>preguntes
+        freq&uuml;ents</a> sobre GNU Emacs w32 i &eacute;s <a 
href="http://www.gnu.org/people/webmeisters.html";>webm&agrave;ster
+        del Projecte GNU</a>. Tamb&eacute; treballa en altres <a 
href="http://savannah.gnu.org/users/ramprasadb/";>projectes
+        GNU</a>, i participa o organitza diversos actes sobre
+        programari lliure i codi obert. &Eacute;s de Bangalore, 
&Iacute;ndia. </dd>
+      <dt> Reed Loden <a 
href="mailto:reed-gnu.org";>&lt;address@hidden&gt;</a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s webm&agrave;ster de <a 
href="http://www.gnu.org/";>GNU</a>, <a 
href="http://member.fsf.org/join?referrer=3569";>membre
+        associat</a> de la <a href="http://www.fsf.org/";>FSF</a> i
+        desenvolupador de <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html";>programari
+        lliure</a>. </dd>
+      <dt id="rms"><a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+        Stallman</a></dt>
+      <dd> Va fundar el Projecte GNU el 1984. &Eacute;s el principal
+       i inicial autor de <a href="/software/emacs/emacs.html">GNU
+       Emacs</a>, del compilador <a href="/software/gcc/gcc.html">GNU
+       C Compiler</a>, del depurador GNU Debugger GDB i de
+       parts d'altres paquets. &Eacute;s el president de la <a 
href="/fsf/fsf.html">Fundaci&oacute; per
+       al Programari Lliure (FSF)</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://oregonstate.edu/~creliar/";>Rick Crelia</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un defensor del programari lliure i ha
+       treballat al grup d'avaluaci&oacute; de programari de
+       GNU. Actualment treballa com a administrador de sistemes
+       per la Biblioteca Valley de la Universitat d'Oregon
+       a Corvallis, als Estats Units. </dd>
+      <dt><a href="http://www.rattlesnake.com/";>Robert J. 
Chassell</a></dt>
+      <dd> D&oacute;na confer&egrave;ncies sobre temes de programari
+       lliure i treballa per millorar la documentaci&oacute; del
+       programari lliure. </dd>
+      <dt><a href="http://www.math.arizona.edu/~rsm/";>Robert
+        Maier</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal autor de les utilitats <a 
href="/software/plotutils">GNU
+        plotutils</a> i el dissenyador de la biblioteca <a 
href="/software/libxmi"><code>libxmi</code></a> per
+        a la conversi&oacute; d'imatges escanejades. Ensenya
+        matem&agrave;tiques a la Universitat d'Arizona. </dd>
+      <dt><a href="http://www.welcomehome.org/rob.html";>Rob
+        Savoye</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor de DejaGnu, un entorn de treball
+       per a tests de regressi&oacute; de GNU, i de libgloss,
+       una biblioteca BSP per a les eines GNU per a sistemes
+       inserits. </dd>
+      <dt><a href="http://www.frob.com/~roland";>Roland McGrath</a></dt>
+      <dd> Va treballar en el Projecte GNU des de 1987 fins
+       a 1996. &Eacute;s el principal autor de la biblioteca
+       GNU <a href="/software/libc/libc.html">C Library</a>,
+       coautor de <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>,
+       coautor de GNU Make i va fer importants contribucions
+       a GNU Autoconf. Ha treballat tamb&eacute; en molts altres
+       programes GNU al llarg dels anys. </dd>
+      <dt><a href="http://www.rolandstigge.de/";>Roland Stigge</a></dt>
+      <dd> Mant&eacute; <a href="http://www.antcom.de/gtick/";>GNU
+        GTick</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.podval.org/~sds/";>Sam Steingold</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un coordinador de <a 
href="http://clisp.cons.org";>GNU
+        CLISP</a>, una implementaci&oacute; de Lisp. Tamb&eacute; fa
+        aportacions a <a href="/software/emacs/emacs.html">GNU
+        Emacs</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://kickino.org";>Sebastian Wieseler</a></dt>
+      <dd> Va comen&ccedil;ar idle-ing a Savannah el 17 de juliol
+       de 2004 i despr&eacute;s d'acabar els seus estudis ha
+       esdevingut un membre molt actiu des de maig de 2005. </dd>
+      <dt><a href="http://gray.gnu.org.ua";>Sergey Poznyakoff</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/radius/radius.html">GNU
+        Radius</a>. Tamb&eacute; desenvolupa i ajuda a mantenir
+        alguns altres projectes de GNU, com ara <a 
href="/software/mailutils/mailutils.html">Mailutils</a> i <a 
href="/software/tar/tar.html">Tar</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.tamacom.com/~shigio/";>Shigio 
Yamaguchi</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor del sistema d'etiquetes de codi
+       font <a href="/software/global/global.html">GNU GLOBAL</a> que
+       funciona de la mateixa manera en diferents entorns. </dd>
+      <dt><a href="http://www.ifi.uio.no/~steinkr";>Stein 
Krogdahl</a></dt>
+      <dd> Autor de Class Simulation, incl&ograve;s al compilador
+       GNU Simula Compiler, <a href="/software/cim/cim.html">Cim</a>. 
</dd>
+      <dt><a href="http://home.earthlink.net/~sbooth/";>Stephen
+        F. Booth</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="/software/cgicc/cgicc.html">GNU
+        Cgicc</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.steve.org.uk/";>Steve Kemp</a></dt>
+      <dd> Va mantenir les <a 
href="http://www.gnu.org/software/emacs/windows/faq.html";>preguntes
+        freq&uuml;ents sobre NTEmacs</a> fins el 2002, i defensa
+        l'&uacute;s del programari GNU sobre la plataforma
+        Windows. </dd>
+      <dt><a href="http://www.rulabinsky.com/steve";>Steven M.
+        Rubin</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor d'<a 
href="/software/electric/electric.html">Electric</a>,
+       el sistema CAD de GNU per a circuits integrats i disseny
+       esquem&agrave;tic, que continua mantenint i perfeccionant.
+       Tamb&eacute; &eacute;s el cantant de <a 
href="http://www.std.org";>Severe
+       Tire Damage</a>, el primer grup que toca en directe
+       per Internet. </dd>
+      <dt><a href="http://www.oualline.com";>Steve Oualline</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s un enginyer de programari que treballa
+       al sud de Calif&ograve;rnia. Ha contribu&iuml;t al Projecte
+       GNU amb el programa proto. </dd>
+      <dt>Susan Bassein</dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal autor i coordinador del paquet
+       d'estad&iacute;stiques i gr&agrave;fiques <a 
href="/software/dap/dap.html">Dap</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.ifi.uio.no/~sj";>Sverre Hvammen
+        Johansen</a></dt>
+      <dd> Autor i coordinador del compilador GNU Simula Compiler, <a 
href="/software/cim/cim.html">Cim</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://beuc.net";>Sylvain Beucler</a></dt>
+      <dd> Va comen&ccedil;ar a treballar en Savannah despr&eacute;s
+       del per&iacute;ode m&eacute;s comprom&egrave;s, des
+       del 7 de febrer de 2004, de manera que ha tingut temps
+       de treballar en cada aspecte d'aquest servei. &Eacute;s
+       a m&eacute;s l'autor i coordinador de GNU FreeDink. </dd>
+      <dt>Terje Mjs </dt>
+      <dd> Autor del compilador GNU Simula, <a 
href="/software/cim/cim.html">Cim</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.mit.edu/~tb/";>Thomas Bushnell,
+        BSG</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal arquitecte de <a 
href="/software/hurd/hurd.html">GNU
+        Hurd</a>, que &eacute;s el nucli del sistema GNU.
+        Pr&egrave;viament mantenia GNU tar, i fins i tot va
+        escriure un int&egrave;rpret de BASIC. Ha fet tamb&eacute; 
moltes
+        altres coses, algunes de les quals no tenen res a
+        veure amb els ordinadors.<br />
+ Thomas va canviar de nom (es deia Michael Bushnell) el 1996. </dd>
+      <dt>Tom Cato Amundsen &lt;address@hidden&gt;</dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor de <a 
href="/software/solfege/solfege.html">GNU
+        Solfege</a>, un programa d'audici&oacute; musical
+        per a GNOME, i tamb&eacute; ha treballat una mica
+        en fonts i en <a href="http://www.lilypond.org";>GNU
+        Lilypond</a>.<br />
+ Recentment va finalitzar el seu M&agrave;ster en Educaci&oacute; Musical,
+ per&ograve; dedica molt m&eacute;s temps a programar Solfege i a
+ utilitzar programari lliure. </dd>
+      <dt><a href="http://www.guug.de/~Werner.Koch";>Werner Koch</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s el principal autor de <a 
href="/software/gnupg/gnupg.html">GNU
+        Privacy Guard</a>, que continua desenvolupant i mantenint. 
</dd>
+      <dt><a href="http://www.wernergkrebs.com/";>W. G. Krebs</a></dt>
+      <dd> Va ser l'autor original de GNU Queue. </dd>
+      <dt> <a href="http://www.cs.indiana.edu/hyplan/wmperry.html";> 
William
+        M. Perry </a> </dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor d'<a 
href="http://www.cs.indiana.edu/elisp/w3/docs.html";>Emacs/W3</a>,
+       el navegador web d'Emacs. </dd>
+      <dt><a href="http://www.gnu.org.ua/~polak/";>Wojciech Polak</a></dt>
+      <dd> &Eacute;s l'autor i coordinador de <a 
href="http://www.gnu.org/software/anubis/";>GNU
+        Anubis</a>. Tamb&eacute; &eacute;s un desenvolupador
+        de <a href="http://www.gnu.org/software/mailutils/";>GNU
+        Mailutils</a>. </dd>
+      <dt><a href="http://www.yngve.com";>Yngve Svendsen</a></dt>
+      <dd> Mant&eacute; Gnatsweb, una interf&iacute;cie web
+       per al sistema d'an&agrave;lisi d'errors Gnats.</dd>
  </dl>
+    </div>
 
-  <hr />
 
-  <a name="translations"></a>
-  <h5 class="netscape4">Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h5>
-  <!-- Please keep this list alphabetical -->
-  <!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-  <ul class="translations-list">
-    <li>
-        <!-- Czech -->
-            <a href="/people/people.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- 
Catalan -->
-    </li>
-    <li>
-        <!-- Czech -->
-        <a href="/people/people.cs.html">Czech</a>
-    </li>
-    <li>
-        <!-- English -->
-        <a href="/people/people.html">English</a>
-    </li>
-    <li>
-        <!-- Portuguese -->
-        <a href="/people/people.pt.html">Portuguese</a>
-    </li>
-  </ul>
-  <!-- Please keep this list alphabetical -->
-  <!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+  <div id="footer">
 
  <p>
-        Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del 
projecte GNU</a>.
+     Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+     Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de 
contactar</a> amb la FSF.<br />
+     Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o 
suggeriments) a 
+     <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
  </p>
 
-  <div class="copyright">
-   
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
-</p>
+   <p>
+     Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html"> 
Translations 
+     README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i
+     publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+   </p>
 
    <p>
-     Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 
2006<br />
-     Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, 
-     MA 02110-0301, USA.<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+     Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004,
+     2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+   <address>51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-0301, 
USA</address>
+   <p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+    article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre
+    que hi aparegui aquesta nota.
    </p>
 
    <p>
     Updated:
     <!-- timestamp start -->
-     $Date: 2007/02/07 02:35:27 $ $Author: mattl $
+     $Date: 2007/10/04 15:58:08 $
     <!-- timestamp end -->
    </p>
  </div>
+  <div id="translations">
+  <h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+  <!-- Please keep this list alphabetical -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bosnian -->
+<li><a href="/people/people.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/people/people.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/people/people.cs.html">Czech</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/people/people.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/people/people.pt.html">Portuguese</a>&nbsp;[pt]</li>
+</ul>
+  <!-- Please keep this list alphabetical -->
+</div>
+  </div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]