glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] patatiepatata


From: Rudy Gevaert
Subject: [Glms-hackers] patatiepatata
Date: Sat, 19 Apr 2003 17:21:32 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

Ik heb juist een symbolische tag aan alle huidige revisions toegevoegd
in de cvs: release-0-2

Dit is voor als we in de toekomst de versie nodig hebben die we juist
hebben uitgegeven. 

-- 
Rudy Gevaert        address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux user and Savannah hacker http://savannah.gnu.org
If I Like it, I say it's mine. If I don't, I say it's a fake.
    -- Picasso
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]