www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www graphics/po/graphics.sq-diff.html graphics/...


From: GNUN
Subject: www graphics/po/graphics.sq-diff.html graphics/...
Date: Sat, 11 Mar 2023 06:29:39 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   23/03/11 06:29:39

Modified files:
    graphics/po  : graphics.sq-diff.html graphics.sq.po 
    philosophy   : who-does-that-server-really-serve.sq.html 
             words-to-avoid.sq.html 
    philosophy/po : essays-and-articles.sq.po 
             who-does-that-server-really-serve.sq-en.html 
             who-does-that-server-really-serve.sq.po 
             words-to-avoid.sq-en.html words-to-avoid.sq.po 
    server     : sitemap.sq.html 
    server/po   : sitemap.sq.po 
    thankgnus   : thankgnus.sq.html 
    thankgnus/po  : thankgnus.sq-en.html thankgnus.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html?cvsroot=www&r1=1.94&r2=1.95
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.194&r2=1.195
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.sq.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.sq.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.152&r2=1.153
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.sq.html?cvsroot=www&r1=1.437&r2=1.438
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.524&r2=1.525
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/thankgnus.sq.html?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po?cvsroot=www&r1=1.62&r2=1.63

Patches:
Index: graphics/po/graphics.sq-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html,v
retrieving revision 1.94
retrieving revision 1.95
diff -u -b -r1.94 -r1.95
--- graphics/po/graphics.sq-diff.html  28 Feb 2023 10:31:30 -0000   1.94
+++ graphics/po/graphics.sq-diff.html  11 Mar 2023 11:29:36 -0000   1.95
@@ -1288,7 +1288,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2023/02/28 10:31:30 $
+$Date: 2023/03/11 11:29:36 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.194
retrieving revision 1.195
diff -u -b -r1.194 -r1.195
--- graphics/po/graphics.sq.po 11 Mar 2023 11:20:34 -0000   1.194
+++ graphics/po/graphics.sq.po 11 Mar 2023 11:29:36 -0000   1.195
@@ -184,7 +184,6 @@
 msgstr "Ç’ka të re?"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/ai-art.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/babiichuk-devil-eula.html\">"
 msgstr "<a href=\"/graphics/babiichuk-devil-eula.html\">"
 
@@ -201,7 +200,6 @@
 msgstr "Shkurt 2023: EULA Djallëzore"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#| msgid "<small>by Sven H.</small>"
 msgid "<small>by Yevhen Babiichuk</small>"
 msgstr "<small>nga Yevhen Babiichuk</small>"
 
@@ -212,8 +210,8 @@
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Banner in cartoon style promoting free software]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Banderolë në stil filmi vizatimor që promovon software-in e "
-"lirë]&nbsp;"
+"&nbsp;[Banderolë në stil filmi vizatimor që promovon software-in e lirë]"
+"&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "October 2022: I Love Free Software"
@@ -768,8 +766,8 @@
 "<small>by Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (and other versions)</"
 "small>"
 msgstr ""
-"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të "
-"tjera)</small>"
+"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të 
tjera)"
+"</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">"
@@ -1307,8 +1305,8 @@
 "&nbsp;[Freedo stands in place of the 0 of 2019, and the gnu is holding the "
 "9.]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-"
-"n.]&nbsp;"
+"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-n.]"
+"&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Happy GNU Year 2019!"

Index: philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html    4 Dec 2022 
22:03:34 -0000    1.12
+++ philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html    11 Mar 2023 
11:29:37 -0000   1.13
@@ -82,13 +82,15 @@
 mandej ju dërgon përfundimet ose ndryshe vepron drejtpërsëdrejti si
 mëkëmbësi juaj.</p>
 
-<p>Ç’kuptim ka të thuhet se një veprimtari e dhënë punimi në kompjuter 
është i
-<em>juaji</em>? Do të thotë se pjesë e tij s’është askush tjetër. Që 
të
-qartësohet kuptimi i “të qenit pjesë”, ju paraqesim një eksperiment të
-menduar. Le të mendojmë se çfarëdo software-i i lirë që mund t’ju 
duhet për
-punën, mund ta keni, si dhe çfarëdo të dhënash që mund t’ju duhen, si 
dhe
-kompjutera me çfarëdo shpejtësie, funksionesh dhe aftësish që mund të 
jetë e
-nevojshme. A do ta bënit atë punën krejtësisht brenda këtyre 
kompjuterave,
+<p>Ç’kuptim ka të thuhet se një veprimtari e dhënë punimi në kompjuter 
është e
+<em>juaja</em>? Do të thotë se, për nga vetë natyra e aktit, në të nuk
+përzihet askush tjetër. Që të qartësohet kuptimi i “për nga natyra e 
vetë
+aktit, nuk përzihet askush”, ju paraqesim një eksperiment të menduar. Le 
të
+mendojmsë se çfarëdo hapi me <em>software</em> që mund t’ju duhet për 
të
+mbaruar punë, është sendërtuar si <em>software</em> i lirë dhe keni kopje,
+si dhe keni çfarëdo të dhënash që mund t’ju duhen, si dhe kompjutera me
+çfarëdo shpejtësie, funksionesh dhe aftësish që mund të jetë e 
nevojshme. A
+do ta bënit atë punim në kompjuter krejtësisht brenda këtyre kompjuterave,
 pa komunikuar me kompjuterat e cilitdo tjetër?</p>
 
 <p>Nëse po, atëherë veprimtaria është <em>tërësisht e juaja</em>. Për 
hir të
@@ -256,19 +258,19 @@
 
 <p>Të mos pranosh SaaSS nuk do të thotë të refuzosh të përdorësh 
çfarëdo
 shërbyesi rrjeti të xhiruar nga kushdo tjetër veç jush. Shumica e
-shërbyesve nuk janë SaaSS, ngaqë punët që bëjnë janë një lloj 
komunikimi, në
-vend se përllogaritje në këmbë të përdoruesit.</p>
+shërbyesve nuk janë SaaSS, ngaqë punët që bëjnë janë një lloj 
komunikimi me
+vizitorët, në vend se punim kompjuterik për secilin vizitor.</p>
 
-<p>Ideja origjinale për shërbyesit web nuk qe të bënin përllogaritje për 
ju, qe
-botimi i të dhënave për ju, që të mund t’i përdorni. Madje edhe sot, 
kjo
-është ajo çka bëjnë shumica e sajteve, dhe nuk shtrohet problemi SaaSS,
+<p>Ideja origjinale për shërbyesit web nuk qe të bënin punë kompjuterike 
për
+ju, qe botimi i të dhënave për ju, që të mund t’i përdorni. Madje 
edhe sot,
+kjo është ajo çka bëjnë shumica e sajteve dhe nuk shtrohet problemi SaaSS,
 ngaqë përdorimi i informacioneve të botuara të dikujt nuk përbën kryerje
-përllogaritjesh në këmbë të tij. Dhe i tillë s’është as përdorimi 
i një
-blogu për të botuar vepra tuajat, apo përdorimi i një shërbimi 
mikroblogimi
-si Twitter ose StatusNet. (Këto shërbime mund të kenë ose jo probleme të
-tjera, në varësi të hollësive që merren në shqyrtim.) E njëjta gjë 
vlen
-edhe për komunikime të tjera që nuk janë konceptuar për të qenë private,
-b.f. grupe fjalosjesh.</p>
+pune kompjuterike tuajën. Dhe i tillë s’është as përdorimi i një 
blogu për
+të botuar vepra tuajat, apo përdorimi i një shërbimi mikroblogimi si 
Twitter
+ose StatusNet. (Këto shërbime mund të kenë ose jo probleme të tjera, në
+varësi të hollësive që merren në shqyrtim.) E njëjta gjë vlen edhe për
+komunikime të tjera që nuk janë konceptuar për të qenë private, b.f. 
grupe
+fjalosjesh.</p>
 
 <p>Në thelbin e saj, lidhja përmes rrjetesh shoqërore është një formë 
botimi
 dhe komunikimi, jo SaaSS. Sidoqoftë, një shërbim që përbërëse bazë ka
@@ -505,7 +507,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023
 Richard Stallman</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
@@ -521,7 +523,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2022/12/04 22:03:34 $
+$Date: 2023/03/11 11:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/words-to-avoid.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.sq.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- philosophy/words-to-avoid.sq.html  4 Dec 2022 22:03:34 -0000    1.32
+++ philosophy/words-to-avoid.sq.html  11 Mar 2023 11:29:37 -0000   1.33
@@ -1536,7 +1536,7 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 1996-2018, 2020, 2021, 2022 Free Software
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 1996-2018, 2020, 2021, 2022, 2023 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
@@ -1552,7 +1552,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2022/12/04 22:03:34 $
+$Date: 2023/03/11 11:29:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/essays-and-articles.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.sq.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/po/essays-and-articles.sq.po   11 Mar 2023 11:20:32 -0000   
1.10
+++ philosophy/po/essays-and-articles.sq.po   11 Mar 2023 11:29:37 -0000   
1.11
@@ -674,8 +674,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\"> Free Software and (e-)Government</"
 "a> (by RMS)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/second-sight.html\"> Software-i i Lirë dhe "
-"(e-)Qeveria</a> (nga RMS)"
+"<a href=\"/philosophy/second-sight.html\"> Software-i i Lirë dhe (e-)"
+"Qeveria</a> (nga RMS)"
 
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
 #. [2005]</span>'

Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html 1 Dec 2022 
10:31:06 -0000    1.9
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html 11 Mar 2023 
11:29:37 -0000   1.10
@@ -80,11 +80,12 @@
 is <em>your own</em>? It means that no one else is inherently
 involved in it. To clarify the meaning of &ldquo;inherently
 involved,&rdquo; we present a thought experiment. Suppose that any
-free software you might need for the job is available to you, and
-whatever data you might need, as well as computers of whatever speed,
-functionality and capacity might be required. Could you do this
-particular computing activity entirely within those computers, not
-communicating with anyone else's computers?</p>
+software tasks you might need for the job are implemented in free
+software and you have copies, and you have whatever data you might
+need, as well as computers of whatever speed, functionality and
+capacity might be required. Could you do this particular computing
+activity entirely within those computers, not communicating with
+anyone else's computers?</p>
 
 <p>If you could, then the activity is <em>entirely your own</em>. For
 your freedom's sake, you deserve to control it. If you do it by
@@ -250,18 +251,18 @@
 
 <p>Rejecting SaaSS does not mean refusing to use any network servers
 run by anyone other than you. Most servers are not SaaSS because the
-jobs they do are some sort of communication, rather than the user's
-own computing.</p>
+jobs they do are some sort of communication with visitors, rather than
+each visitor's own computing.</p>
 
-<p>The original idea of web servers wasn't to do computing for you, it
-was to publish information for you to access. Even today this is what
-most web sites do, and it doesn't pose the SaaSS problem, because
-accessing someone's published information isn't doing your own
-computing. Neither is use of a blog site to publish your own works,
-or using a microblogging service such as Twitter or StatusNet. (These
-services may or may not have other problems, depending on details.)
-The same goes for other communication not meant to be private, such as
-chat groups.</p>
+<p>The original idea of web servers wasn't to do computing for you, a
+visitor; it was to publish information for you to access. Even today
+this is what most web sites do, and it doesn't pose the SaaSS problem,
+because accessing someone's published information on a web site isn't
+doing your own computing. Neither is use of a blog site to publish
+your own works, or using a microblogging service such as Twitter or
+StatusNet. (These services may or may not have other problems,
+depending on details.) The same goes for other communication not
+meant to be private, such as chat groups.</p>
 
 <p>In its essence, social networking is a form of communication and
 publication, not SaaSS. However, a service whose main facility is
@@ -484,7 +485,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 Richard 
Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023 Richard 
Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -494,7 +495,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2022/12/01 10:31:06 $
+$Date: 2023/03/11 11:29:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    11 Mar 2023 
11:20:32 -0000   1.34
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    11 Mar 2023 
11:29:37 -0000   1.35
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2023-02-26 13:27+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
@@ -101,11 +100,11 @@
 msgid ""
 "Our solution to this problem is developing <em>free software</em> and "
 "rejecting proprietary software. Free software means that you, as a user, "
-"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, "
-"(1)&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, "
-"(2)&nbsp;to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies "
-"of your modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-"\">free software definition</a>.)"
+"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, (1)"
+"&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, (2)&nbsp;"
+"to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies of your "
+"modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software definition</a>.)"
 msgstr ""
 "Zgjidhja jonë për këtë problem është zhvillimi i <em>software-it të 
lirë</"
 "em> dhe mospranimi i software-it pronësor. Software-i i lirë do të thotë 
që "

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html   9 Nov 2022 21:00:33 -0000    
1.22
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html   11 Mar 2023 11:29:38 -0000   
1.23
@@ -616,8 +616,9 @@
 
 <p>
 In most cases, that term really refers to a system for updating pages
-on a web site. For that, we recommend the term &ldquo;web site revision
-system&rdquo; (WRS).</p>
+on a web site. For that, we recommend the term &ldquo;web site
+revision system&rdquo; or &ldquo;website revision system&rdquo;
+(WRS).</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 <!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
@@ -1519,7 +1520,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996-2018, 2020, 2021, 2022 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996-2018, 2020, 2021, 2022, 2023 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -1529,7 +1530,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2022/11/09 21:00:33 $
+$Date: 2023/03/11 11:29:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.152
retrieving revision 1.153
diff -u -b -r1.152 -r1.153
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 11 Mar 2023 11:20:32 -0000   1.152
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 11 Mar 2023 11:29:38 -0000   1.153
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2023-02-12 20:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: server/sitemap.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.sq.html,v
retrieving revision 1.437
retrieving revision 1.438
diff -u -b -r1.437 -r1.438
--- server/sitemap.sq.html   25 Feb 2023 18:03:36 -0000   1.437
+++ server/sitemap.sq.html   11 Mar 2023 11:29:38 -0000   1.438
@@ -712,7 +712,7 @@
  <dt><a href="/graphics/avatars.html">avatars.html</a></dt>
  <dd>Avatarë GNU</dd>
  <dt><a 
href="/graphics/babiichuk-devil-eula.html">babiichuk-devil-eula.html</a></dt>
- <dd>Devil EULA</dd>
+ <dd>EULA Djallësore</dd>
  <dt><a href="/graphics/babygnu.html">babygnu.html</a></dt>
  <dd>GNU Foshnjë</dd>
  <dt><a href="/graphics/barr-gnu.html">barr-gnu.html</a></dt>
@@ -1733,7 +1733,7 @@
  <dd>Gracka e Sistemit X të Dritareve</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/you-the-problem-tpm2-solves.html">you-the-problem-tpm2-solves.html</a></dt>
- <dd>You, the Problem TPM2 Solves</dd>
+ <dd>Ju, Problemi Që Zgjidh TPM2</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html">your-freedom-needs-free-software.html</a></dt>
  <dd>Liria Juaj Lyp Software të Lirë</dd>
@@ -2339,7 +2339,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2023/02/25 18:03:36 $
+$Date: 2023/03/11 11:29:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.524
retrieving revision 1.525
diff -u -b -r1.524 -r1.525

Index: thankgnus/thankgnus.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/thankgnus.sq.html,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- thankgnus/thankgnus.sq.html 4 Dec 2022 22:03:36 -0000    1.44
+++ thankgnus/thankgnus.sq.html 11 Mar 2023 11:29:39 -0000   1.45
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/thankgnus/thankgnus.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.97 -->
+<!-- Parent-Version: 1.98 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Thank GNUs - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
@@ -18,6 +18,8 @@
 <h3>Lista vjetore kontribuesish:</h3>
 <ul class="columns">
 <li><a href="/thankgnus/2022supporters.html">Listë e Përkrahësve për
+2023-shin</a></li>
+<li><a href="/thankgnus/2022supporters.html">Listë e Përkrahësve për
 2022-shin</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2021supporters.html">Listë e Përkrahësve për
 2021-shin</a></li>
@@ -125,7 +127,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2015-2022, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2015-2023 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -140,7 +142,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2022/12/04 22:03:36 $
+$Date: 2023/03/11 11:29:39 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html  1 Feb 2022 23:31:54 -0000    1.26
+++ thankgnus/po/thankgnus.sq-en.html  11 Mar 2023 11:29:39 -0000   1.27
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.97 -->
+<!-- Parent-Version: 1.98 -->
 <title>Thank GNUs
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
@@ -14,6 +14,8 @@
 
 <h3>Yearly lists of contributors:</h3>
 <ul class="columns">
+<li><a href="/thankgnus/2023supporters.html">List of 2023
+Supporters</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2022supporters.html">List of 2022
 Supporters</a></li>
 <li><a href="/thankgnus/2021supporters.html">List of 2021
@@ -130,7 +132,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2015-2022 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2015-2023 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -140,7 +142,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2022/02/01 23:31:54 $
+$Date: 2023/03/11 11:29:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: thankgnus/po/thankgnus.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- thankgnus/po/thankgnus.sq.po    11 Mar 2023 11:20:34 -0000   1.62
+++ thankgnus/po/thankgnus.sq.po    11 Mar 2023 11:29:39 -0000   1.63
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2023-02-07 15:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]