www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/who-does-that-server-really-s...


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/who-does-that-server-really-s...
Date: Sat, 11 Mar 2023 06:20:35 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   23/03/11 06:20:35

Modified files:
    philosophy/po : who-does-that-server-really-serve.sq.po 
             essays-and-articles.sq.po words-to-avoid.sq.po 
    thankgnus/po  : thankgnus.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po 

Log message:
    Monthly update for sq translations

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.sq.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.151&r2=1.152
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po?cvsroot=www&r1=1.61&r2=1.62
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.193&r2=1.194
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.523&r2=1.524

Patches:
Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    26 Feb 2023 
18:30:36 -0000   1.33
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    11 Mar 2023 
11:20:32 -0000   1.34
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: who-does-that-server-really-serve.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2023-02-26 18:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-12-01 11:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-03-11 13:10+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: besnik@programeshqip.org\n"
 "Language: sq\n"
@@ -101,11 +101,11 @@
 msgid ""
 "Our solution to this problem is developing <em>free software</em> and "
 "rejecting proprietary software. Free software means that you, as a user, "
-"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, (1)"
-"&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, (2)&nbsp;"
-"to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies of your "
-"modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software definition</a>.)"
+"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, "
+"(1)&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, "
+"(2)&nbsp;to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies "
+"of your modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">free software definition</a>.)"
 msgstr ""
 "Zgjidhja jonë për këtë problem është zhvillimi i <em>software-it të 
lirë</"
 "em> dhe mospranimi i software-it pronësor. Software-i i lirë do të thotë 
që "
@@ -158,16 +158,6 @@
 "mëkëmbësi juaj."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "What does it mean to say that a given computing activity is <em>your own</"
-#| "em>? It means that no one else is inherently involved in it. To clarify "
-#| "the meaning of &ldquo;inherently involved,&rdquo; we present a thought "
-#| "experiment. Suppose that any free software you might need for the job is "
-#| "available to you, and whatever data you might need, as well as computers "
-#| "of whatever speed, functionality and capacity might be required. Could "
-#| "you do this particular computing activity entirely within those "
-#| "computers, not communicating with anyone else's computers?"
 msgid ""
 "What does it mean to say that a given computing activity is <em>your own</"
 "em>? It means that no one else is inherently involved in it. To clarify the "
@@ -179,13 +169,15 @@
 "entirely within those computers, not communicating with anyone else's "
 "computers?"
 msgstr ""
-"Ç’kuptim ka të thuhet se një veprimtari e dhënë punimi në kompjuter 
është i "
-"<em>juaji</em>? Do të thotë se pjesë e tij s’është askush tjetër. 
Që të "
-"qartësohet kuptimi i “të qenit pjesë”, ju paraqesim një eksperiment 
të "
-"menduar. Le të mendojmë se çfarëdo software-i i lirë që mund t’ju 
duhet për "
-"punën, mund ta keni, si dhe çfarëdo të dhënash që mund t’ju duhen, si 
dhe "
-"kompjutera me çfarëdo shpejtësie, funksionesh dhe aftësish që mund të 
jetë e "
-"nevojshme. A do ta bënit atë punën krejtësisht brenda këtyre 
kompjuterave, "
+"Ç’kuptim ka të thuhet se një veprimtari e dhënë punimi në kompjuter 
është e "
+"<em>juaja</em>? Do të thotë se, për nga vetë natyra e aktit, në të nuk "
+"përzihet askush tjetër. Që të qartësohet kuptimi i “për nga natyra e 
vetë "
+"aktit, nuk përzihet askush”, ju paraqesim një eksperiment të menduar. 
Le të "
+"mendojmsë se çfarëdo hapi me <em>software</em> që mund t’ju duhet për 
të "
+"mbaruar punë, është sendërtuar si <em>software</em> i lirë dhe keni 
kopje, "
+"si dhe keni çfarëdo të dhënash që mund t’ju duhen, si dhe kompjutera 
me "
+"çfarëdo shpejtësie, funksionesh dhe aftësish që mund të jetë e 
nevojshme. A "
+"do ta bënit atë punim në kompjuter krejtësisht brenda këtyre 
kompjuterave, "
 "pa komunikuar me kompjuterat e cilitdo tjetër?"
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -546,11 +538,6 @@
 "SaaSS."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Rejecting SaaSS does not mean refusing to use any network servers run by "
-#| "anyone other than you. Most servers are not SaaSS because the jobs they "
-#| "do are some sort of communication, rather than the user's own computing."
 msgid ""
 "Rejecting SaaSS does not mean refusing to use any network servers run by "
 "anyone other than you. Most servers are not SaaSS because the jobs they do "
@@ -559,20 +546,10 @@
 msgstr ""
 "Të mos pranosh SaaSS nuk do të thotë të refuzosh të përdorësh 
çfarëdo "
 "shërbyesi rrjeti të xhiruar nga kushdo tjetër veç jush. Shumica e "
-"shërbyesve nuk janë SaaSS, ngaqë punët që bëjnë janë një lloj 
komunikimi, në "
-"vend se përllogaritje në këmbë të përdoruesit."
+"shërbyesve nuk janë SaaSS, ngaqë punët që bëjnë janë një lloj 
komunikimi me "
+"vizitorët, në vend se punim kompjuterik për secilin vizitor."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The original idea of web servers wasn't to do computing for you, it was "
-#| "to publish information for you to access. Even today this is what most "
-#| "web sites do, and it doesn't pose the SaaSS problem, because accessing "
-#| "someone's published information isn't doing your own computing. Neither "
-#| "is use of a blog site to publish your own works, or using a microblogging "
-#| "service such as Twitter or StatusNet. (These services may or may not "
-#| "have other problems, depending on details.) The same goes for other "
-#| "communication not meant to be private, such as chat groups."
 msgid ""
 "The original idea of web servers wasn't to do computing for you, a visitor; "
 "it was to publish information for you to access. Even today this is what "
@@ -583,16 +560,16 @@
 "may or may not have other problems, depending on details.) The same goes "
 "for other communication not meant to be private, such as chat groups."
 msgstr ""
-"Ideja origjinale për shërbyesit web nuk qe të bënin përllogaritje për 
ju, qe "
-"botimi i të dhënave për ju, që të mund t’i përdorni. Madje edhe sot, 
kjo "
-"është ajo çka bëjnë shumica e sajteve, dhe nuk shtrohet problemi SaaSS, "
+"Ideja origjinale për shërbyesit web nuk qe të bënin punë kompjuterike 
për "
+"ju, qe botimi i të dhënave për ju, që të mund t’i përdorni. Madje 
edhe sot, "
+"kjo është ajo çka bëjnë shumica e sajteve dhe nuk shtrohet problemi 
SaaSS, "
 "ngaqë përdorimi i informacioneve të botuara të dikujt nuk përbën 
kryerje "
-"përllogaritjesh në këmbë të tij. Dhe i tillë s’është as përdorimi 
i një "
-"blogu për të botuar vepra tuajat, apo përdorimi i një shërbimi 
mikroblogimi "
-"si Twitter ose StatusNet. (Këto shërbime mund të kenë ose jo probleme 
të "
-"tjera, në varësi të hollësive që merren në shqyrtim.) E njëjta gjë 
vlen "
-"edhe për komunikime të tjera që nuk janë konceptuar për të qenë 
private, b."
-"f. grupe fjalosjesh."
+"pune kompjuterike tuajën. Dhe i tillë s’është as përdorimi i një 
blogu për "
+"të botuar vepra tuajat, apo përdorimi i një shërbimi mikroblogimi si 
Twitter "
+"ose StatusNet. (Këto shërbime mund të kenë ose jo probleme të tjera, 
në "
+"varësi të hollësive që merren në shqyrtim.) E njëjta gjë vlen edhe 
për "
+"komunikime të tjera që nuk janë konceptuar për të qenë private, b.f. 
grupe "
+"fjalosjesh."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -1003,15 +980,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 Richard "
-#| "Stallman"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023 Richard "
 "Stallman"
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 "
+"Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023 "
 "Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/essays-and-articles.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.sq.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/essays-and-articles.sq.po   4 Dec 2022 21:40:02 -0000    
1.9
+++ philosophy/po/essays-and-articles.sq.po   11 Mar 2023 11:20:32 -0000   
1.10
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: essays-and-articles.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2022-01-01 17:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-12-01 11:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-03-11 13:12+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -674,8 +674,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/second-sight.html\"> Free Software and (e-)Government</"
 "a> (by RMS)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/second-sight.html\"> Software-i i Lirë dhe (e-)"
-"Qeveria</a> (nga RMS)"
+"<a href=\"/philosophy/second-sight.html\"> Software-i i Lirë dhe "
+"(e-)Qeveria</a> (nga RMS)"
 
 #. #set var='DATE' value='<span class="date-tag">
 #. [2005]</span>'
@@ -1198,6 +1198,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\"> The Curious Incident of Sun "
 "in the Night-Time</a> (by RMS)"
 msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">Incidenti i Çuditshëm i "
+"Diellit gjatë Natës</a> (nga RMS)"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Legal issues"

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.151
retrieving revision 1.152
diff -u -b -r1.151 -r1.152
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 12 Feb 2023 21:01:11 -0000   1.151
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 11 Mar 2023 11:20:32 -0000   1.152
@@ -1186,11 +1186,6 @@
 "programet."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In most cases, that term really refers to a system for updating pages on "
-#| "a web site. For that, we recommend the term &ldquo;web site revision "
-#| "system&rdquo; (WRS)."
 msgid ""
 "In most cases, that term really refers to a system for updating pages on a "
 "web site. For that, we recommend the term &ldquo;web site revision "
@@ -2754,15 +2749,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996-2018, 2020, 2021, 2022 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996-2018, 2020, 2021, 2022, 2023 Free Software Foundation, "
 "Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2018, 2020, 2021, 2022 Free Software "
+"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2018, 2020, 2021, 2022, 2023 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: thankgnus/po/thankgnus.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -b -r1.61 -r1.62
--- thankgnus/po/thankgnus.sq.po    7 Feb 2023 15:59:38 -0000    1.61
+++ thankgnus/po/thankgnus.sq.po    11 Mar 2023 11:20:34 -0000   1.62
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: thankgnus.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2023-02-07 15:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-02-01 15:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-03-11 13:15+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -38,12 +38,9 @@
 msgstr "Lista vjetore kontribuesish:"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/thankgnus/2022supporters.html\">List of 2022 Supporters</a>"
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2023supporters.html\">List of 2023 Supporters</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2022supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 2022-"
+"<a href=\"/thankgnus/2022supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 2023-"
 "shin</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
@@ -274,11 +271,8 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2015-2022 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2015-2023 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2015-2022, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2015-2023 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.193
retrieving revision 1.194
diff -u -b -r1.193 -r1.194
--- graphics/po/graphics.sq.po 27 Feb 2023 21:30:28 -0000   1.193
+++ graphics/po/graphics.sq.po 11 Mar 2023 11:20:34 -0000   1.194
@@ -103,20 +103,16 @@
 msgstr "Emacs"
 
 #. type: Content of: <div><form><div><select><option>
-#, fuzzy
-#| msgid "Other free software / FSF"
 msgid "other free software / FSF"
-msgstr "Tjetër software i lirë / FSF"
+msgstr "tjetër <em>software</em> i lirë / FSF"
 
 #. type: Content of: <div><form><div><select><option>
-#, fuzzy
-#| msgid "license"
 msgid "licenses"
-msgstr "licencë"
+msgstr "licenca"
 
 #. type: Content of: <div><form><div><select><option>
 msgid "proprietary malware"
-msgstr ""
+msgstr "malware pronësor"
 
 #. #endif 
 #. type: Content of: <div><form><div>
@@ -141,13 +137,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><form><div><select><option>
 msgid "banner"
-msgstr ""
+msgstr "banderolë"
 
 #. type: Content of: <div><form><div><select><option>
-#, fuzzy
-#| msgid "banner / badge / t-shirt"
 msgid "badge / t-shirt"
-msgstr "banderolë / stemë / bluzë"
+msgstr "stemë / bluzë"
 
 #. type: Content of: <div><form><div><select><option>
 msgid "button / stamp / sticker"
@@ -190,16 +184,13 @@
 msgstr "Ç’ka të re?"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/graphics/ai-art.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/babiichuk-devil-eula.html\">"
-msgstr "<a href=\"/graphics/ai-art.html\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/babiichuk-devil-eula.html\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "&nbsp;[Statue of Liberty protecting software freedoms]&nbsp;"
 msgid "&nbsp;[Satire on EULA and proprietary software]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[Statuja e Lirisë në mbrojtje të lirive të 
software-it]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Satirë mb EULA-në dhe software-in pronësor]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "</a>"
@@ -207,13 +198,12 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "February 2023: Devil EULA"
-msgstr ""
+msgstr "Shkurt 2023: EULA Djallëzore"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "<small>by Sven H.</small>"
 msgid "<small>by Yevhen Babiichuk</small>"
-msgstr "<small>nga Sven H.</small>"
+msgstr "<small>nga Yevhen Babiichuk</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/chan-i-love-fs-banner.html\">"
@@ -222,8 +212,8 @@
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Banner in cartoon style promoting free software]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Banderolë në stil filmi vizatimor që promovon software-in e lirë]"
-"&nbsp;"
+"&nbsp;[Banderolë në stil filmi vizatimor që promovon software-in e "
+"lirë]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "October 2022: I Love Free Software"
@@ -555,7 +545,7 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Devil EULA"
-msgstr ""
+msgstr "EULA Djallëzore"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/babygnu.html\">"
@@ -778,8 +768,8 @@
 "<small>by Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (and other versions)</"
 "small>"
 msgstr ""
-"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të 
tjera)"
-"</small>"
+"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të "
+"tjera)</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">"
@@ -1317,8 +1307,8 @@
 "&nbsp;[Freedo stands in place of the 0 of 2019, and the gnu is holding the "
 "9.]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-n.]"
-"&nbsp;"
+"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-"
+"n.]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Happy GNU Year 2019!"
@@ -2337,13 +2327,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996-2007, 2010, 2012-2022 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996-2007, 2010, 2012-2023 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2007, 2010, 2012-2022 Free Software "
+"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2007, 2010, 2012-2023 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.523
retrieving revision 1.524
diff -u -b -r1.523 -r1.524
--- server/po/sitemap.sq.po   25 Feb 2023 18:03:37 -0000   1.523
+++ server/po/sitemap.sq.po   11 Mar 2023 11:20:34 -0000   1.524
@@ -2075,7 +2075,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Devil EULA"
-msgstr ""
+msgstr "EULA Djallësore"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/babygnu.html\">babygnu.html</a>"
@@ -5848,7 +5848,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "You, the Problem TPM2 Solves"
-msgstr ""
+msgstr "Ju, Problemi Që Zgjidh TPM2"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]