www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-software.sq.po education/p...


From: Besnik Bleta
Subject: www education/po/edu-software.sq.po education/p...
Date: Mon, 29 Nov 2021 15:02:00 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/29 15:02:00

Added files:
    education/po  : edu-software.sq.po edu-faq.sq.po edu-team.sq.po 
    philosophy/po : free-doc.sq.po pragmatic.sq.po 
             javascript-trap.sq.po selling.sq.po 
    licenses/po  : copyleft.sq.po 

Log message:
    Adding new translations for articles in the the second priority section

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-faq.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-team.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-doc.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/pragmatic.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/selling.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/copyleft.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: education/po/edu-software.sq.po
===================================================================
RCS file: education/po/edu-software.sq.po
diff -N education/po/edu-software.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-software.sq.po   29 Nov 2021 20:01:54 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,272 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/education/edu-software.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-10-28 18:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-28 18:58+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Educational Free Software - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Software-i i Lirë Për Arsimin - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/edu-resources.html\">Resources</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Arsim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/edu-resources.html\">Burime</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Educational Free Software"
+msgstr "Software-i i Lirë Për Arsimin"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<em>The GNU project maintains a <a href=\"/software/free-software-for-"
+"education.html\">list of high quality free programs for education at all "
+"levels</a> that we recommend.</em>"
+msgstr ""
+"<em>Projekti GNU mirëmban një <a href=\"/software/free-software-for-"
+"education.html\">listë programesh të lira të cilësisë së lartë për 
arsimin "
+"në të gjitha nivelet</a>, të cilat i rekomandojmë.</em>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Before addressing the subject in this section, we would like to remind our "
+"readers that the word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; "
+"<strong>does not refer to price</strong> but to <strong>liberty</strong>. "
+"Free software is software that grants you <strong>freedom</strong>, namely "
+"the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the "
+"software. To learn more, see the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> free "
+"software definition</a>."
+msgstr ""
+"Para se të trajtojmë subjektin në këtë ndarje, do të donim t’u 
kujtonim "
+"lexuesve tanë se fjala “i lirë” te “software i lirë” <strong>nuk i 
referohet "
+"çmimit</strong> por <strong>lirisë</strong>. Software-i i lirë është "
+"<em>software</em> që ju akordon <strong>liri</strong>, më hollësisht 
lirinë "
+"për ta xhiruar, kopjuar, shpërndarë, studiuar dhe përmirësuar 
software-in. "
+"Për të mësuar më tepër, shihni <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> "
+"përkufizimin e software-it të lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "What you will find in this section"
+msgstr "Ç’do të gjeni në këtë ndarje"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page does not constitute an exhaustive listing of available educational "
+"free programs. Our aim is to present some examples so as to illustrate how "
+"educational institutions can put into practice and effectively apply the "
+"freedoms that free software grants them. For each program described, we will "
+"show how those freedoms were actually applied."
+msgstr ""
+"Kjo faqe nuk përbën një listë shteruese të programeve të lira edukative 
të "
+"gatshme. Synimi ynë është të paraqesim shembuj për të ilustruar se si "
+"institutet arsimore mund të zbatojnë në praktikë dhe të aplikojnë "
+"konkretisht liritë që software-i i lirë u akordon. Për çdo program të "
+"përshkruar, Do të tregojmë se si aplikohen faktikisht këto liri."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "The following are the examples that we present:"
+msgstr "Sa vijon janë shembujt që paraqesim:"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&nbsp;<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>&nbsp; "
+"&nbsp;<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">GIMP</a>&nbsp; &nbsp;<a "
+"href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>&nbsp;"
+msgstr ""
+"&nbsp;<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>&nbsp; "
+"&nbsp;<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">GIMP</a>&nbsp; &nbsp;<a "
+"href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Some of the programs presented here, like GCompris, are part of the GNU "
+"Project. This means that developers of these programs agree to pay attention "
+"to making the program work well with the rest of the GNU System. A GNU "
+"program uses the latest version of the license that the GNU Project "
+"recommends in order to protect the users' fundamental freedoms. A GNU "
+"program does not recommend the use of any nonfree program, and it does not "
+"refer the user to any nonfree documentation for free software, as defined in "
+"our campaign for <a href=\"/philosophy/free-doc.html\">free documentation</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Disa nga programet e paraqitura këtu, të tilla si GCompris, janë pjesë e "
+"Projektit GNU. Kjo do të thotë se zhvilluesit e këtyre programeve pajtohen 
"
+"t’i kushtojnë rëndësi bërjes së programit të funksionojë mirë me 
pjesën "
+"tjetër të Sistemit GNU. Një program GNU përdor versionin më të ri të "
+"licencës që rekomandon Projekti GNU, me qëllim që të mbrojë liritë 
themelore "
+"të përdoruesit. Një program GNU nuk rekomandon përdorimin e çfarëdo 
programi "
+"jo të lirë dhe nuk i referon përdoruesit çfarëdo dokumentimi jo të 
lirë për "
+"<em>software</em> të lirë, siç përkufizohet në fushatën tonë për <a 
href=\"/"
+"philosophy/free-doc.html\">dokumentim të lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"People who wish to migrate to free software or are looking for a free libre "
+"program to accomplish a particular task, should refer to the <a href="
+"\"http://directory.fsf.org\";>Free Software Directory</a>, which consists of "
+"a catalog of more than 6,000 free programs that run on <a href=\"/distros/"
+"free-distros.html\">free operating systems</a>. In particular, the <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/category/educ/\";>Education</a> section of the "
+"Directory lists programs inherent to different levels of education, from pre-"
+"elementary school to highly specialized levels, including university and "
+"research."
+msgstr ""
+"Ata që duan të migrojnë në software-in e lirë, ose që po kërkojnë 
një "
+"program të lirë/libre për të kryer një punë të caktuar, duhet të 
shohin te "
+"<a href=\"http://directory.fsf.org\";>Lista e Software-it të Lirë</a>, që "
+"është një katalog i më shumë se 6 mijë programesh të lirë që 
xhirojnë në <a "
+"href=\"/distros/free-distros.html\">sisteme operativë të lirë</a>. Në "
+"veçanti, ndarja <a href=\"http://directory.fsf.org/category/educ/\";>Edukim</"
+"a> e Listës paraqet programe që i takojnë shkallëve të ndryshme të 
arsimit, "
+"nga parashkollori te nivele shumë të specializuar, përfshi universitetin 
dhe "
+"kërkimin."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"https://usb.freeduc.org/index-en.html\";>Freeduc-USB</a> is a "
+"bootable USB stick that contains useful applications for the classroom."
+msgstr ""
+"<a href=\"https://usb.freeduc.org/index-en.html\";>Freeduc-USB</a> është 
një "
+"diskth USB që mund të niset si sistem, i cili përmban aplikacione të "
+"dobishme për klasën."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"If you know of a free software program that is being used by an educational "
+"institution for specific purposes, or has been modified or otherwise adapted "
+"by its users to meet their own educational needs, please let us know by "
+"sending an email to <a href=\"mailto:education@gnu.org\";>&lt;education@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Nëse dini një program <em>software</em> i lirë që përdoret nga një "
+"institucion arsimor për qëllime të caktuara, ose është ndryshuar, apo "
+"përshtatur njëfarësoj nga përdoruesit e tij për t’u pajtuar me nevojat 
e "
+"tyre arsimore, ju lutemi, na e bëni të ditur duke dërguar një email te <a 
"
+"href=\"mailto:education@gnu.org\";>&lt;education@gnu.org&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"We are looking for free educational games, or information about free games "
+"that can be used for educational purposes. Contact <a href=\"mailto:";
+"education@gnu.org\">&lt;education@gnu.org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Na duhen lojëra të lira edukative, ose informacion rreth lojërash të lira 
që "
+"mund të përdoreshin për qëllime edukative. Na shkruani te <a 
href=\"mailto:";
+"education@gnu.org\">&lt;education@gnu.org&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar më:"

Index: education/po/edu-faq.sq.po
===================================================================
RCS file: education/po/edu-faq.sq.po
diff -N education/po/edu-faq.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-faq.sq.po 29 Nov 2021 20:01:55 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,276 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/education/edu-faq.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-faq.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-31 05:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-28 19:23+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Frequently Asked Questions About Free Software and Education - GNU Project - "
+"Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Pyetje të Bëra Rëndom Rreth Software-it të Lirë dhe Edukimit - Projekti 
GNU "
+"- Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/"
+msgstr "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Frequently Asked Questions About Free Software and Education"
+msgstr "Pyetje të Bëra Rëndom Rreth Software-it të Lirë dhe Edukimit"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Many Free Software advocates encounter difficulties when talking to the "
+"administrators of educational institutions about the advantages of using and "
+"teaching Free Software. Often school administrators have never heard of Free "
+"Software or have heard only about &ldquo;open source&rdquo;, so they raise "
+"many doubts. Here we put together some of the most common questions and the "
+"best possible answers to eliminate uncertainties."
+msgstr ""
+"Mjaft militantë të Software-it të Lirë hasin vështirësi, kur bisedojnë 
me "
+"përgjegjës të institucioneve arsimore rreth përparësive të përdorimit 
dhe "
+"dhënies mësim të Software-it të Lirë. Shpesh përgjegjës shkollash 
s’kanë "
+"dëgjuar kurrë për Software-in e Lirë, ose kanë dëgjuar vetëm mbi 
“burimin e "
+"hapët”, ndaj shfaqin mjaft dyshime. Këtu mbledhim tok disa nga pyetjet 
më të "
+"rëndomta dhe përgjigjet më të mira të mundshme për të eliminuar 
paqartësi."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid ""
+"As a teacher, I've been trying hard to explain to the school's "
+"administrators the advantages that open source software can bring to our "
+"school, but they don't seem to be interested."
+msgstr ""
+"Si mësues, jam përpjekur shumë t’i shpjegoj administratorëve të 
shkollës "
+"përparësitë që software-i me burim të hapët mund t’i sjellë shkollë 
sonë, "
+"por nuk duket se u intereson."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"&ldquo;Open source&rdquo; refers only to the technical advantages of "
+"software. Schools may not be interested in that aspect since most probably "
+"technical requirements are already satisfied by the proprietary software in "
+"use. You need to talk to them in terms of Free Libre Software, not &ldquo;"
+"open source&rdquo;, so that you can explain to them the philosophical and "
+"ethical reasons why educational institutions should reject proprietary "
+"software."
+msgstr ""
+"“Burim i hapët” i referohet vetëm përparësive teknike të 
software-it. "
+"Shkollat mund të jenë të interesuara në atë pikëpamje, ngaqë ka shumë 
"
+"mundësi që domosdoshmëritë teknike të jenë plotësuar tashmë nga 
software-i "
+"pronësor në përdorim. Duhet t’u flisni me terma të Software-it të 
Lirë, jo "
+"atij me “burim të hapët”, që të mund t’u shpjegoni arsyet 
filozofike dhe "
+"etike pse institucionet arsimore duhet të hedhin poshtë software-in 
pronësor."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"See the reasons <a href=\"/education/edu-why.html\">why educational "
+"institutions should use and teach exclusively Free Software.</a>"
+msgstr ""
+"Njihuni me arsyet <a href=\"/education/edu-why.html\"> pse institucionet "
+"arsimore do të duhej të përdornin dhe të jepnin mësim Software të Lirë 
"
+"përjashtimisht.</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid ""
+"I would love to see all schools migrate to Free Software, but I think it's "
+"hopeless. Proprietary software companies have too much power, even over "
+"schools. The situation is discouraging."
+msgstr ""
+"Do të doja t’i shihja krejt shkollat të migrojnë në Software-in e 
Lirë, por "
+"mendoj se s’ka sy kjo punë. Shoqëritë e software-it pronësor kanë 
shumë më "
+"tepër fuqi, qoftë edhe mbi shkollat. Gjendja është dekurajuese."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"While it is true that proprietary software corporations have managed to "
+"impose their products on society by using schools as propaganda agents, it "
+"is also true that many schools around the world have adopted Free Software "
+"with excellent results. See our <a href=\"/education/edu-cases.html\">Case "
+"Studies</a> section for some examples."
+msgstr ""
+"Teksa është e vërtetë që korporatat e software-it pronësor kanë 
arritur të "
+"imponojnë produktet e tyre në shoqëri duke përdorur shkollat si agjentë "
+"propagande, është gjithashtu e vërtetë se mjaft shkolla anembanë botës 
kanë "
+"adoptuar Software të Lirë me rezultate të shkëlqyera. Për disa shembuj, 
"
+"shihni ndarjen tonë <a href=\"/education/edu-cases.html\">Shembuj</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"When we started the GNU Project back in 1983, the situation was very "
+"discouraging for us too. We started from zero, and today millions of people "
+"around the world use Free Libre Software."
+msgstr ""
+"Kur nisëm Projektin GNU dikur më 1983-shin, gjendja qe shumë dekurajuese "
+"edhe për ne. Filluam nga zeroja dhe sot miliona njerëz anembanë botës "
+"përdorin Software të Lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid ""
+"I am the head of a technical institute and I would like to teach our "
+"students the use and administration of a Free Libre platform, but I have to "
+"comply with the curriculum established by the Ministry of Education, which "
+"requires the teaching of proprietary platforms and programs."
+msgstr ""
+"Jam kreu i një instituti teknik dhe do të doja t’u mësoja nxënësve 
tanë "
+"përdorimin dhe administrimin e një platforme të Lirë, por më duhet të 
jem në "
+"pajtim me planet mësimore të caktuara nga Ministria e Arsimit, që 
kërkojnë "
+"doemos dhënien mësim të platformave dhe programeve pronësore."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you are literally forced to teach nonfree software, you should tell your "
+"students that you consider this software unethical, that you are doing this "
+"only because you are being forced, and that you will do as little of it as "
+"possible so that you can move on to freedom-respecting software."
+msgstr ""
+"Nëse jeni troç të detyruar të përdorni <em>software</em> jo të lirë, 
duhet "
+"t’u thoni nxënësve tuaj se e konsideroni jo etik këtë 
<em>software</em>, se "
+"e bëni vetëm ngaqë jeni i detyruar dhe se do ta shfrytëzoni sa më pak 
të "
+"jetë e mundur, që të mund të kaloni në <em>software</em> që respekton 
lirinë."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"We must not forget that schools have a great influence on society, so making "
+"our students aware of the advantages of Free Software is a way of putting "
+"pressure on decision makers. You can start by telling your students about "
+"Free Software and its ethical values, as they might never have heard of it. "
+"With your endorsement and support, this may lead to the formation of a <a "
+"href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Free Software Group</a> in "
+"your school. Then the group can make its voice heard by writing letters to "
+"the Ministry, holding events to promote Free Software, and other similar "
+"activities."
+msgstr ""
+"S’duhet të harrojmë që shkollat kanë ndikim të madh në shoqëri, ndaj 
"
+"ndërgjegjësimi i nxënësve tanë mbi përparësitë e Software-it të 
Lirë është "
+"një rrugë bërje presioni mbi vendimmarrësit. Mund t’ia filloni duke u "
+"treguar nxënësve tuaj mbi Software-in e Lirë dhe vlerat etike të tij, 
ngaqë "
+"mund të mos kenë dëgjuar kurrë për të. Duke e marrë ju përsipër dhe 
duke e "
+"përkrahur, kjo mund të sjellë formimin e një <a 
href=\"http://libreplanet.";
+"org/wiki/Group_list\">Grupi Software-i të Lirë</a> në shkollën tuaj. 
Mandej "
+"grupi mund të bëjë të dëgjohet zëri i tij duke i shkruar letra 
ministrisë, "
+"duke zhvilluar veprimtari që promovojnë Software-in e Lirë dhe veprimtari 
të "
+"tjera të ngjashme."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"When computer users will start demanding their rights, Governments will have "
+"to issue their laws accordingly. That is why political and social awareness "
+"is a fundamental aspect which cannot be left aside when talking about Free "
+"Software."
+msgstr ""
+"Kur përdoruesit e kompjuterave do të kërkojnë të drejtat e tyre, 
qeverive do "
+"t’u duhet të nxjerrin ligje për këtë. Kjo është arsyeja pse 
ndërgjegjësimi "
+"politik dhe shoqëror është një aspekt themelor që s’mund të lihet 
mënjanë, "
+"kur flitet për Software-in e Lirë."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2016, 2020 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2016, 2020 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: education/po/edu-team.sq.po
===================================================================
RCS file: education/po/edu-team.sq.po
diff -N education/po/edu-team.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-team.sq.po 29 Nov 2021 20:01:55 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,258 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/education/edu-team.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-team.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-07-31 08:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-28 20:18+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The Education Team - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Ekipi i Arsimit - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/"
+msgstr "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "The GNU Education Team"
+msgstr "Ekipi GNU i Edukimit"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The GNU Education Team was initially created to carry out the task of "
+"building a section within the gnu.org website to specifically address the "
+"importance of using Free Software in the education field. We believe that "
+"the achievements of the <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">GNU Project</"
+"a> must be applied to all areas of education if they are to have an "
+"effective positive influence on society as a whole."
+msgstr ""
+"Ekipi GNU i Arsimit qe krijuar fillimisht për t’u marrë me krijimin e 
një "
+"ndarjeje brenda sajtit gnu.org që do të trajtonte posaçërisht 
rëndësinë e "
+"Software-it të Lirë në fushën e arsimit. Besojmë se arritjet e <a 
href=\"/"
+"gnu/the-gnu-project.html\">Projektit GNU</a> duhet të aplikohen në krejt "
+"fushat e arsimit, nëse bëhet fjalë të kenë ndikim efikas pozitiv në "
+"shoqërinë si e tërë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The Team provides an answer to the need for a comprehensive approach to the "
+"adoption of <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> Free Software</a> by "
+"educational institutions. Along with technical support and availability of "
+"adequate free educational software, an improved understanding of the "
+"fundamentals of the <a href=\"/philosophy/philosophy.html\">GNU philosophy</"
+"a> will significantly aid the decisional process at times when schools and "
+"universities are considering the possibility of installing or migrating to "
+"Free Software. For this reason, <strong>we aim at emphasizing the importance "
+"of the ethical principles of Free Software since they are in line with the "
+"goals of educational institutions of all levels</strong>. This approach will "
+"ensure success and effectiveness of the migration experience over time. "
+"Raising awareness about these principles is the main goal of our Team."
+msgstr ""
+"Ekipi i jep një përgjigje nevojës për një trajtim të plotë adoptimit 
të <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\"> Software-it të Lirë</a> nga 
institucionet "
+"arsimore. Tok me asistencën teknike dhe qenien gati të software-it adekuat "
+"të lirë për arsimin, një kuptim më i mirë i themeleve të <a href=\"/"
+"philosophy/philosophy.html\">filozofisë së GNU-së</a> do të ndihmojë 
shumë "
+"procesin e marrjes së vendimeve, kur shkolla dhe universitete të marrin në 
"
+"shqyrtim mundësinë e instalimit apo migrimi në Software të Lirë. Për 
këtë "
+"arsye, <strong>synojmë ta vëmë theksin te rëndësia e parimeve etike të "
+"Software-it të Lirë, ngaqë janë në një vijë me objektivat e 
institucioneve "
+"arsimore të të gjitha niveleve</strong>. Ky trajtim do të sigurojë sukses 
"
+"dhe efikasitet të migrimit, përgjatë kohës. Shtimi i ndërgjegjësimit 
mbi "
+"këto parime është synimi kryesor i ekipit tonë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"We oppose any measures undertaken by governments or educational institutions "
+"to impose the use of proprietary software and standards in the school. We "
+"stand up for the right of teachers and students to use Free Software at "
+"school."
+msgstr ""
+"Ne kundërshtojmë çfarëdo masash të ndërmarra nga qeveri apo 
institucione "
+"arsimore për të imponuar përdorimin software-it dhe standardeve pronësore 
në "
+"shkollë. Jemi për të drejtën e mësuesve dhe nxënësve të përdorin 
Software të "
+"Lirë në shkollë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"With our work, we also want to provide evidence that the freedoms granted by "
+"Free Software live not in the realm of abstract theories but can be "
+"exercised by all users, including educational institutions. Universities "
+"and schools can and should put those freedoms to good use, and our aim is to "
+"show how."
+msgstr ""
+"Me punën tonë, duam të japin gjithashtu prova se liritë e akorduara nga "
+"Software-i i Lirë nuk janë pjesë teorish abstrakte, por mund të ushtrohen 
"
+"nga krejt përdoruesit, përfshi institucionet arsimore. Universitetet dhe "
+"shkollat munden dhe duhet t’i vënë këto liri në përdorim të mbarë 
dhe synimi "
+"ynë është t’u tregojmë se si."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"With those objectives in mind, the Team intends to perform the following "
+"tasks:"
+msgstr "Me këto objektiva në mendje, ekipi synon të plotësojë pikat 
vijuese:"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Present cases of educational institutions around the world who are "
+"successfully using and teaching Free Software."
+msgstr ""
+"Të paraqesë raste institucionesh arsimore anembanë botës që janë të "
+"suksesshme në përdorimin dhe dhënien mësim të Software-it të Lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Show examples of how free programs are being used by educational "
+"institutions to improve the learning and teaching processes."
+msgstr ""
+"Të shfaqë shembuj se si programet e lira përdoren nga institucione 
arsimore "
+"për të përmirësuar proceset e të nxënit dhe të mësimdhënies."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Publish articles on the various aspects involved in the use of Free Software "
+"by educational institutions."
+msgstr ""
+"Të botojë artikuj mbi aspekte të ndryshme që lidhen me përdorimin e 
Software-"
+"it të Lirë nga institucione arsimore."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Maintain a dialogue with teachers, students and administrators of "
+"educational institutions to listen to their difficulties and provide support."
+msgstr ""
+"Të mbajë hapur një dialog me mësues, nxënës dhe administratorë "
+"institucionesh arsimore, për të njohur vështirësitë e tyre dhe për të 
dhënë "
+"asistencë për to."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Keep in contact with other groups around the world committed to the "
+"promotion of Free Software in education."
+msgstr ""
+"Të mbajë lidhje me grupe të tjera anembanë botës të përkushtuar 
promovimit "
+"të Software-it të Lirë në arsim."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"If you are interested in our work and wish to help, if you have any "
+"questions or suggestions, or if you know of educational institutions around "
+"the world who follow the GNU philosophy and have successfully implemented "
+"Free Software, please drop us a note at <a href=\"mailto:education@gnu.org";
+"\">&lt;education@gnu.org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Nëse ju intereson puna jonë dhe dëshironi të ndihmoni, nëse keni 
çfarëdo "
+"pyetjesh apo sugjerimesh, ose dini institucione arsimore në botë që 
ndjekin "
+"filozofinë e GNU-së dhe kanë sendërtuar me sukses Software të Lirë, ju "
+"lutemi, na shkruani dy rreshta te <a href=\"mailto:education@gnu.org\";>&lt;"
+"education@gnu.org&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2016, 2020 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2016, 2020 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: philosophy/po/free-doc.sq.po
===================================================================
RCS file: philosophy/po/free-doc.sq.po
diff -N philosophy/po/free-doc.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/free-doc.sq.po    29 Nov 2021 20:01:55 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,374 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: free-doc.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-12-27 22:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-28 22:34+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Why Free Software needs Free Documentation - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Pse Software-i i Lirë lyp Dokumentim të Lirë - Projekti GNU - Free 
Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Why Free Software needs Free Documentation"
+msgstr "Pse Software-i i Lirë lyp Dokumentim të Lirë"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Join our mailing list "
+"about the dangers of eBooks</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Bëhuni pjesë e listës 
"
+"sonë të postimeve mbi rreziqet e e-librave</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">The GNU Free Documentation License</a>"
+msgstr ""
+"Licenca <a href=\"/copyleft/fdl.html\">The GNU Free Documentation License</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The biggest deficiency in free operating systems is not in the "
+"software&mdash;it is the lack of good free manuals that we can include in "
+"these systems. Many of our most important programs do not come with full "
+"manuals. Documentation is an essential part of any software package; when "
+"an important free software package does not come with a free manual, that is "
+"a major gap. We have many such gaps today."
+msgstr ""
+"Mangësia më e madhe në sistemet operative të lirë s’është software-i 
- është "
+"mungesa e doracakëve të lirë të mirë që mund t’i përfshijmë në 
këto "
+"sisteme. Mjaft nga programet tona më të rëndësishme nuk vijnë me 
doracakë "
+"të plotë. Dokumentimi është një pjesë thelbësore e cilësdo paketë "
+"<em>software</em>; kur një paketë software-i të rëndësishëm të lirë 
nuk vjen "
+"me një doracak të lirë, ky është një boshllëk i madh. Sot kemi shumë 
"
+"boshllëqe të tilla."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once upon a time, many years ago, I thought I would learn Perl. I got a "
+"copy of a free manual, but I found it hard to read. When I asked Perl users "
+"about alternatives, they told me that there were better introductory "
+"manuals&mdash;but those were not free (not freedom-respecting)."
+msgstr ""
+"Dikur, shumë vjet më parë, thashë të mësoja Perl. Mora një kopje të "
+"doracakut të lirë, por m’u duk i vështirë për t’u lexuar. Kur pyeta 
"
+"përdorues të Perl-it rreth alternativash, më thanë se kish doracakë për 
"
+"hyrje, më të mirë - por nuk qenë të lirë (në pikëpamjen e respektimit 
të "
+"lirisë)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Why was this? The authors of the good manuals had written them for O'Reilly "
+"Associates, which published them with restrictive terms&mdash;no copying, no "
+"modification, source files not available&mdash;which made them nonfree, thus "
+"excluded them from the Free World."
+msgstr ""
+"Pse qe kështu? Autorët e doracakëve të mirë i kishin shkruar për 
O'Reilly "
+"Associates, që i botoi me kushte kufizuese - ndalohet kopjimi, ndalohen "
+"ndryshimet, s’ka kartela burim - çka i bënte jo të lirë, duke i 
përjashtuar "
+"kështu nga Bota e Lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That wasn't the first time this sort of thing has happened, and (to our "
+"community's great loss) it was far from the last. Proprietary manual "
+"publishers have enticed a great many authors to restrict their manuals since "
+"then. Many times I have heard a GNU user eagerly tell me about a manual "
+"that he is writing, with which he expects to help the GNU Project&mdash;and "
+"then had my hopes dashed, as he proceeded to explain that he had signed a "
+"contract with a publisher that would restrict it so that we cannot use it."
+msgstr ""
+"Kjo s’qe hera e parë që kish ndodhur dhe (në dëm të madh ndaj 
bashkësisë "
+"sonë) s’qe as e fundit. Prej atëherë, botues doracakësh pronësorë 
kanë "
+"joshur një numër të madh autorësh t’i kufizojnë doracakët e tyre. 
Shumë "
+"herë kam dëgjuar përdorues të GNU-së të më thotë me etje rreth një 
doracaku "
+"që po, me të cilin pret të ndihmojë Projektin GNU - dhe mandej të humb "
+"shpresat, sepse eci më tej duke shpjeguar se iu desh të nënshkruante një "
+"kontratë me një botues që do ta kufizonte, që të mos mund ta përdorim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Given that writing good English is a rare skill among programmers, we can "
+"ill afford to lose manuals this way."
+msgstr ""
+"Për faktin se shkrimi i një anglishteje të mirë është aftësi e rrallë 
mes "
+"programuesve, s’ia dalim dot të humbim doracakë në të këtë mënyrë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. "
+"The problem with these manuals was not that O'Reilly Associates charged a "
+"price for printed copies&mdash;that in itself is fine. (The Free Software "
+"Foundation <a href=\"http://shop.fsf.org/category/books/\";>sells printed "
+"copies</a> of free <a href=\"/doc/doc.html\">GNU manuals</a>, too.) But GNU "
+"manuals are available in source code form, while these manuals are available "
+"only on paper. GNU manuals come with permission to copy and modify; the "
+"Perl manuals do not. These restrictions are the problems."
+msgstr ""
+"Dokumentimi i lirë, si software-i i lirë, është çështje lirie, jo 
çmimi. "
+"Problemi me këto doracakë s’qe pse O'Reilly Associates aplikonte çmim 
për "
+"kopjet e shtypura - kjo në vetvete s’ka gjë të keqe. (Edhe Free 
Software "
+"Foundation <a href=\"http://shop.fsf.org/category/books/\";>shet kopje të "
+"shtypura</a> <a href=\"/doc/doc.html\">doracakësh GNU</a> të lirë.) Por "
+"doracakët GNU mund të kihen në formën e kodit burim, teksa këto 
doracakë "
+"gjenden vetëm në letër. Doracakët GNU vijnë me leje për t’i kopjuar 
dhe "
+"ndryshuar; ata për Perl-in jo. Këto kufizime janë problemi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The criterion for a free manual is pretty much the same as for free "
+"software: it is a matter of giving all users certain freedoms. "
+"Redistribution (including commercial redistribution) must be permitted, so "
+"that the manual can accompany every copy of the program, on line or on "
+"paper. Permission for modification is crucial too."
+msgstr ""
+"Kriteri për një doracak të lirë është pak a shumë i njëjtë me atë 
për "
+"software-in e lirë: është çështje e dhënies së disa lirive krejt "
+"përdoruesve. Rishpërndarja (përfshi rishpërndarje komerciale) duhet 
lejuar, "
+"që kështu doracaku të mund të shoqërojë çdo kopje të programit, në 
internet "
+"apo në letër. Lejet për ta ndryshuar janë gjithashtu kyçe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a general rule, I don't believe that it is essential for people to have "
+"permission to modify all sorts of articles and books. The issues for "
+"writings are not necessarily the same as those for software. For example, I "
+"don't think you or I are obliged to give permission to modify articles like "
+"this one, which describe our actions and our views."
+msgstr ""
+"Si rregull i përgjithshëm, nuk besoj se është thelbësore për njerëzit 
të "
+"kenë leje të ndryshojnë gjithë llojet e artikujve dhe librave. Problemet 
"
+"për shkrimin nuk janë domosdo si ato të software-it. Për shembull, nuk "
+"mendoj se ju ose unë jemi të detyruar të japim leje për të ndryshuar 
artikuj "
+"si ky, që përshkruan veprimet dhe pikëpamjet tona."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
+"documentation for free software. When people exercise their right to modify "
+"the software, and add or change its features, if they are conscientious they "
+"will change the manual too&mdash;so they can provide accurate and usable "
+"documentation with the modified program. A manual which forbids programmers "
+"from being conscientious and finishing the job, or more precisely requires "
+"them to write a new manual from scratch if they change the program, does not "
+"fill our community's needs."
+msgstr ""
+"Por ka një arsye të veçantë pse liria për të ndryshuar është kyçe 
për "
+"dokumentimin për software-in e lirë. Kur njerëzit ushtrojnë të drejtën 
e "
+"tyre për të ndryshuar software-in dhe shtojnë ose ndryshojnë veçori të 
tij, "
+"nëse janë të ndërgjegjshëm, do të ndryshojnë edhe doracakun - që të 
mund të "
+"japin dokumentim të saktë dhe të përdorshëm, me programin e ndryshuar. 
Një "
+"doracak që u ndalon programuesve të jenë të ndërgjegjshëm dhe të 
përfundojnë "
+"punën e tyre, ose më saktë, që u kërkon atyre të shkruajnë një 
doracak të ri "
+"nga e para, nëse ndryshojnë programin, nuk plotëson nevojat e bashkësisë 
"
+"sonë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"While a blanket prohibition on modification is unacceptable, some kinds of "
+"limits on the method of modification pose no problem. For example, "
+"requirements to preserve the original author's copyright notice, the "
+"distribution terms, or the list of authors, are OK. It is also no problem "
+"to require modified versions to include notice that they were modified, even "
+"to have entire sections that may not be deleted or changed, as long as these "
+"sections deal with nontechnical topics. (Some GNU manuals have them.)"
+msgstr ""
+"Teksa një ndalim pa dallim i ndryshimeve është i papranueshëm, disa lloje 
"
+"kufizimesh mbi metodat e ndryshimit nuk sjellin problem. Për shembull, "
+"kërkesa që të ruhet shënimi mbi të drejta kopjimi i autorit origjinal, "
+"kushtet e shpërndarjes, ose lista e autorëve, janë OK. Gjithashtu 
s’është "
+"problem të kërkohet që versionet e ndryshuar të përfshijnë një shënim 
se "
+"qenë ndryshuar, madje edhe të kihen ndarje të tëra që s’i fshini apo "
+"ndryshoni dot, sa kohë që këto ndarje merren me subjekte jo teknike. (Ca "
+"prej doracakëve GNU kanë të tillë.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These kinds of restrictions are not a problem because, as a practical "
+"matter, they don't stop the conscientious programmer from adapting the "
+"manual to fit the modified program. In other words, they don't block the "
+"free software community from making full use of the manual."
+msgstr ""
+"Këto lloje kufizimesh s’janë problem, ngaqë, nga pikëpamja praktike, 
nuk e "
+"ndalojnë programuesin e ndërgjegjshëm t’ia përshtatë doracakun 
programit të "
+"ndryshuar. Me fjalë të tjera, nuk e pengojnë bashkësinë e software-it 
të "
+"lirë të përdorë plotësisht doracakun."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> content of "
+"the manual, and then distribute the result through all the usual media, "
+"through all the usual channels; otherwise, the restrictions do block the "
+"community, the manual is not free, and so we need another manual."
+msgstr ""
+"Megjithatë, duhet bërë e mundur të ndryshohet krejt lënda 
<em>teknike</em> e "
+"doracakut dhe mandej të rishpërndahet përfundimi përmes krejt mediave të 
"
+"zakonshme, përmes krejt kanaleve të zakonshëm; përndryshe, kufizimet i 
dalin "
+"përpara bashkësisë, doracaku s’është i lirë dhe neve na duhet një 
doracak "
+"tjetër."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unfortunately, it is often hard to find someone to write another manual when "
+"a proprietary manual exists. The obstacle is that many users think that a "
+"proprietary manual is good enough&mdash;so they don't see the need to write "
+"a free manual. They do not see that the free operating system has a gap "
+"that needs filling."
+msgstr ""
+"Mjerisht, shpesh është e vështirë të gjendet dikush të shkruajë një 
tjetër "
+"doracak, kur ka një doracak pronësor. Pengesa qëndron në faktin se mjaft 
"
+"përdorues mendojnë se një doracak pronësor është goxha i mirë - nuk 
shohin "
+"arsye pse duhet të shkruajnë një doracak të lirë. Nuk shohin se sistemi 
i "
+"lirë operativ ka një boshllëk që duhet mbushur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Why do users think that proprietary manuals are good enough? Some have not "
+"considered the issue. I hope this article will do something to change that."
+msgstr ""
+"Pse mendojnë përdoruesit se doracakët pronësorë janë goxha të mirë? 
Disa s’e "
+"kanë vrarë mendjen për problemin. Shpresoj që ky artikull të bëjë 
diçka për "
+"ta ndryshuar këtë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Other users consider proprietary manuals acceptable for the same reason so "
+"many people consider proprietary software acceptable: they judge in purely "
+"practical terms, not using freedom as a criterion. These people are "
+"entitled to their opinions, but since those opinions spring from values "
+"which do not include freedom, they are no guide for those of us who do value "
+"freedom."
+msgstr ""
+"Përdorues të tjerë i konsiderojnë doracakët pronësorë të pranueshëm 
për të "
+"njëjtën arsye që kaq shumë njerëz e konsiderojnë software-in pronësor 
të "
+"pranueshëm: gjykojnë thjesht në terma praktikë, jo duke përdorur lirinë 
si "
+"kriter. Këta njerëz kanë të drejtën e opinionit të tyre, por ngaqë 
këto "
+"opinione rrjedhin prej vlerash të cilat nuk përfshijnë lirinë, nuk janë "
+"udhërrëfyes për ne që vlerësojmë lirinë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please spread the word about this issue. We continue to lose manuals to "
+"proprietary publishing. If we spread the word that proprietary manuals are "
+"not sufficient, perhaps the next person who wants to help GNU by writing "
+"documentation will realize, before it is too late, that he must above all "
+"make it free."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, përhapni fjalën rreth këtij problemi. Vazhdojmë të humbim "
+"doracakë që i shkojnë botimeve pronësore. Nëse përhapim fjalën se 
doracakët "
+"pronësorë nuk janë të mjaftueshëm, ndoshta personi i ardhshëm që 
dëshiron të "
+"ndihmojë GNU-në duke shkruar dokumentim do të kuptojë, para se të jetë 
shumë "
+"vonë, se duhet, mbi të gjitha, ta bëjë të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We can also encourage commercial publishers to sell free, copylefted manuals "
+"instead of proprietary ones. One way you can help this is to check the "
+"distribution terms of a manual before you buy it, and prefer copylefted "
+"manuals to noncopylefted ones."
+msgstr ""
+"I nxisim gjithashtu botuesit komercialë të sheshin doracakë të lirë, 
nën "
+"<em>copyleft</em>, në vend se pronësorë. Një rrugë se si mund të 
ndihmoni "
+"në këtë është të kontrolloni kushtet e shpërndarjes së një doracaku, 
përpara "
+"se ta blini dhe të parapëlqeni doracakë nën <em>copyleft</em>, në vend 
se jo "
+"të tillë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"[Note: We maintain a <a href=\"/doc/other-free-books.html\">page that lists "
+"free books available from other publishers</a>]."
+msgstr ""
+"[Shënim: Mirëmbajmë një <a href=\"/doc/other-free-books.html\">faqe që "
+"radhit libra të lirë prej botuesish të tjerë</a>]."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2009, 2015, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2015, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: philosophy/po/pragmatic.sq.po
===================================================================
RCS file: philosophy/po/pragmatic.sq.po
diff -N philosophy/po/pragmatic.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/pragmatic.sq.po    29 Nov 2021 20:01:58 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,422 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: pragmatic.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-08-28 13:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-29 14:06+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Copyleft: Pragmatic Idealism - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Copyleft-i: Idealizëm Pragmatik - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Copyleft: Pragmatic Idealism"
+msgstr "Copyleft-i: Idealizëm Pragmatik"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "nga <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Every decision a person makes stems from the person's values and goals. "
+"People can have many different goals and values; fame, profit, love, "
+"survival, fun, and freedom, are just some of the goals that a good person "
+"might have. When the goal is a matter of principle, we call that idealism."
+msgstr ""
+"Çdo vendim që bën një njeri buron nga vlerat dhe synimet e personit. "
+"Njerëzit mund të keni synime dhe vlera të shumta të ndryshme; fama, 
fitimet, "
+"dashuria, mbijetesa, zbavitja dhe liria janë vetëm disa nga synimet që 
një "
+"person i mbarë mund të ketë. Kur synimi është çështje parimesh, 
këtë e "
+"quajmë idealizëm."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"My work on free software is motivated by an idealistic goal: spreading "
+"freedom and cooperation. I want to <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html"
+"\">encourage free software to spread</a>, replacing proprietary software "
+"that forbids cooperation, and thus make our society better."
+msgstr ""
+"Puna ime me software-in e lirë motivohet nga një synim idealist: përhapjen 
e "
+"lirisë dhe të bashkëpunimit. Dua të <a 
href=\"/philosophy/why-copyleft.html"
+"\">nxis përhapjen e software-it të lirë</a>, duke zëvendësuar 
software-in "
+"pronësor që ndalon bashkëpunimin, për ta bërë kështu më të mirë 
shoqërinë "
+"tonë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"That's the basic reason why the GNU General Public License is written the "
+"way it is&mdash;as a <a href=\"/licenses/copyleft.html\"> copyleft</a>. All "
+"code added to a GPL-covered program must be free software, even if it is put "
+"in a separate file. I make my code available for use in free software, and "
+"not for use in proprietary software, in order to encourage other people who "
+"write software to make it free as well. I figure that since proprietary "
+"software developers use copyright to stop us from sharing, we cooperators "
+"can use copyright to give other cooperators an advantage of their own: they "
+"can use our code."
+msgstr ""
+"Kjo është arsyeja bazë pse licenca GNU General Public License është 
shkruar "
+"siç është shkruar - si një <a href=\"/licenses/copyleft.html\"> 
copyleft</"
+"a>. Krejt kodi i shtuar te një program që mbulohet nga GPL-ja duhet të 
jetë "
+"software i lirë, edhe nëse vendoset në një kartelë më vete. Kodin tim 
e bëj "
+"të passhëm për përdorim në <em>software</em> të lirë dhe jo për 
përdorim në "
+"software pronësor, me qëllim që të nxis persona të tjerë që shkruajnë 
"
+"<em>software</em> ta bëjnë edhe ata të lirë. Mendoj se meqë zhvilluesit 
e "
+"software-it pronësor përdorin të drejtat e kopjimit për të na penguar 
të "
+"ndajmë gjëra me njëri-tjetrin, ne bashkëpunuesit mund t’i përdorim të 
"
+"drejtat e kopjimit për t’u dhënë të tjerë bashkëpunuesve një 
përparësi për "
+"veten: mund të përdorin kodin tonë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Not everyone who uses the GNU GPL has this goal. Many years ago, a friend "
+"of mine was asked to rerelease a copylefted program under noncopyleft terms, "
+"and he responded more or less like this:"
+msgstr ""
+"Jo gjithkush që përdor GNU GPL ka këtë synim. Shumë vjet më parë, 
një "
+"shokut tim i qe kërkuar që një program nën <em>copyleft</em> ta rihidhte 
në "
+"qarkullim nën kushte jo <em>copyleft</em> dhe ai u përgjigj pak a shumë "
+"kështu:"
+
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"&ldquo;Sometimes I work on free software, and sometimes I work on "
+"proprietary software&mdash;but when I work on proprietary software, I expect "
+"to get <em>paid</em>.&rdquo;"
+msgstr ""
+"“Ndonjëherë merrem me <em>software</em> të lirë dhe ndonjëherë merrem 
me "
+"<em>software</em> pronësor - por kur merrem me <em>software</em> pronësor, "
+"pres që prej kësaj <em>të paguhem</em>.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"He was willing to share his work with a community that shares software, but "
+"saw no reason to give a handout to a business making products that would be "
+"off-limits to our community. His goal was different from mine, but he "
+"decided that the GNU GPL was useful for his goal too."
+msgstr ""
+"Ishte i gatshëm ta ndante veprën e vet me bashkësinë që ndan 
<em>software</"
+"em>, por nuk pa arsye pse t’i jepte falas diçka një biznesi që krijon "
+"produkte të cilat bashkësia jonë nuk i merr dot. Synimi i tij qe i 
ndryshëm "
+"nga i imi, por vendosi që GNU GPL-ja qe e dobishme edhe për synimin e tij."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"If you want to accomplish something in the world, idealism is not "
+"enough&mdash;you need to choose a method that works to achieve the goal. In "
+"other words, you need to be &ldquo;pragmatic.&rdquo; Is the GPL pragmatic? "
+"Let's look at its results."
+msgstr ""
+"Nëse doni të arrini diçka në botë, idealizmi nuk mjafton - lypset të "
+"zgjidhni një metodë që funksionon, për të arritur synimin. Me fjalë 
të "
+"tjera, lypset të jeni “pragmatik”. A është pragmatike GPL-ja? Le të 
shohim "
+"përfundimet prej saj."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Consider GNU C++. Why do we have a free C++ compiler? Only because the GNU "
+"GPL said it had to be free. GNU C++ was developed by an industry "
+"consortium, MCC, starting from the GNU C compiler. MCC normally makes its "
+"work as proprietary as can be. But they made the C++ front end free "
+"software, because the GNU GPL said that was the only way they could release "
+"it. The C++ front end included many new files, but since they were meant to "
+"be linked with GCC, the GPL did apply to them. The benefit to our community "
+"is evident."
+msgstr ""
+"Le të marrim rastin e GNU C++. Pse kemi një përpilues të lirë C++? 
Vetëm "
+"sepse GNU GPL thotë se duhej të ishte i lirë. GNU C++ qe zhvilluar nga 
një "
+"konsorcium i industrisë përkatëse, MCC, duke zënë fill prej përpiluesit 
GNU "
+"C. MCC-ja normalisht i bën krijimet e saj aq pronësore sa më s’ka. Por 
"
+"krijuan software-in e lirë <em>front end</em> për C++, ngaqë GNU GPL 
thoshte "
+"se ishte rruga e vetme për ta hedhur në qarkullim. <em>Front end</em>-i 
për "
+"C++ përfshinte mjaft kartela të reja, por meqë qenë menduar për t’u 
lidhur "
+"me GCC-në, mbi to aplikohej GPL-ja. Përfitimi i bashkësisë tonë është 
i "
+"dukshëm."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Consider GNU Objective C. NeXT initially wanted to make this front end "
+"proprietary; they proposed to release it as <samp>.o</samp> files, and let "
+"users link them with the rest of GCC, thinking this might be a way around "
+"the GPL's requirements. But our lawyer said that this would not evade the "
+"requirements, that it was not allowed. And so they made the Objective C "
+"front end free software."
+msgstr ""
+"Le të marrim GNU Objective C. NeXT-i fillimisht donte ta bënte pronësor "
+"këtë <em>front end</em>; propozuan ta hedhin në qarkullim si kartela 
<samp>."
+"o</samp> dhe të liheshin përdoruesit ta lidhnin me pjesën tjetër të 
GCC-së, "
+"duke menduar se kjo mund të ishte një rrugë për të anashkaluar "
+"domosdoshmëritë e GPL-së. Por juristët tanë thanë se kjo nuk do të 
bënte "
+"dot heqje qafe të domosdoshmërive, se nuk ishte e lejuar. Ndaj krijuan "
+"software-in e lirë <em>front ende</em> Objective C."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Those examples happened years ago, but the GNU GPL continues to bring us "
+"more free software."
+msgstr ""
+"Këto shembuj ndodhën vite më parë, por GNU GPL-ja vazhdon të na sjellë 
më "
+"tepër <em>software</em> të lirë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Many GNU libraries are covered by the GNU Lesser General Public License, but "
+"not all. One GNU library which is covered by the ordinary GNU GPL is "
+"Readline, which implements command-line editing. I once found out about a "
+"nonfree program which was designed to use Readline, and told the developer "
+"this was not allowed. He could have taken command-line editing out of the "
+"program, but what he actually did was rerelease it under the GPL. Now it is "
+"free software."
+msgstr ""
+"Mjaft biblioteka GNU mbulohen nga licenca GNU Lesser General Public License, "
+"por jo të gjitha. Një bibliotekë GNU që mbulohet nga GNU GPL-ja e 
zakonshme "
+"është Readline, që sendërton përpunim në rresht urdhrash. Një herë 
mësova "
+"mbi një program jo të lirë që qe hartuar për të përdorur Readline-in 
dhe i "
+"thashë zhvilluesit se kjo nuk lejohej. Mund të kish hequr nga programi "
+"përpunimin në rresht urdhrash, por ajo që bëri aktualisht qe ta hidhte 
në "
+"qarkullim nën GPL. Tani është <em>software</em> i lirë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The programmers who write improvements to GCC (or Emacs, or Bash, or Linux, "
+"or any GPL-covered program) are often employed by companies or "
+"universities. When the programmer wants to return his improvements to the "
+"community, and see his code in the next release, the boss may say, &ldquo;"
+"Hold on there&mdash;your code belongs to us! We don't want to share it; we "
+"have decided to turn your improved version into a proprietary software "
+"product.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Programuesit që shkruajnë përmirësime për GCC-në (ose për Emacs, ose 
për "
+"Bash, ose për Linux, ose për çfarëdo programi të mbuluar nga GPL) shpesh 
"
+"janë të punësuar nga shoqëri apo universitete. Kur një programues 
dëshiron "
+"t’i kthejë bashkësisë së tij përmirësimet e veta dhe e sheh kodin e 
vet "
+"pjesë të hedhjes së ardhshme në qarkullim, padroni mund të thotë, “Pa 
dale "
+"- kodi juaj na përket ne! Nuk duam ta ndajmë me të tjerë; kemi vendosur 
ta "
+"kthejmë versionin tuaj të përmirësuar në një produkt software-i 
pronësor”."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Here the GNU GPL comes to the rescue. The programmer shows the boss that "
+"this proprietary software product would be copyright infringement, and the "
+"boss realizes that he has only two choices: release the new code as free "
+"software, or not at all. Almost always he lets the programmer do as he "
+"intended all along, and the code goes into the next release."
+msgstr ""
+"Këtu shpëtimi vjen nga GNU GPL-ja. Programuesi i tregon padronit se ky "
+"<em>software</em> pronësor mund të jetë shkelje të drejtash kopjimi dhe "
+"padroni kupton se ka vetëm dy zgjidhje: kodin e ri ta hedhë në qarkullim 
si "
+"<em>software</em> të lirë, ose të mos ta hedhë fare. Thuajse përherë 
ai e "
+"lejon programuesin të bëjë siç kishte menduar gjithë kohën dhe kodi 
bëhet "
+"pjesë e hedhjes pasuese në qarkullim."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU GPL is not Mr. Nice Guy. It says no to some of the things that "
+"people sometimes want to do. There are users who say that this is a bad "
+"thing&mdash;that the GPL &ldquo;excludes&rdquo; some proprietary software "
+"developers who &ldquo;need to be brought into the free software community."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"GNU GPL-ja s’është Z. Rob i Mirë. Thotë jo për disa gjëra që 
njerëzit duan "
+"të bëjnë ndonjë herë. Këta janë përdorues që thonë se kjo është 
gjë e keqe "
+"- që GPL-ja “përjashton” disa zhvillues software-i pronësor që 
“kanë nevojë "
+"të sillen te bashkësia e software-it të lirë”."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"But we are not excluding them from our community; they are choosing not to "
+"enter. Their decision to make software proprietary is a decision to stay "
+"out of our community. Being in our community means joining in cooperation "
+"with us; we cannot &ldquo;bring them into our community&rdquo; if they don't "
+"want to join."
+msgstr ""
+"Por nuk po i përjashtojmë nga bashkësia jonë; ata po zgjedhin të mos 
hyjnë "
+"në të. Vendimi i tyre për ta bërë software-in pronësor është një 
vendim për "
+"të qëndruar jashtë bashkësisë tonë. Të qenët brenda bashkësisë 
tonë do të "
+"thotë të përqafosh bashkëpunimin me ne; s’mund “t’i sjellim te 
bashkësia "
+"jonë”, nëse nuk duan të vinë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"What we <em>can</em> do is offer them an inducement to join. The GNU GPL is "
+"designed to make an inducement from our existing software: &ldquo;If you "
+"will make your software free, you can use this code.&rdquo; Of course, it "
+"won't win 'em all, but it wins some of the time."
+msgstr ""
+"Ajo që <em>mund</em> të bëjmë është t’u ofrojmë një shtysë për 
të ardhur. "
+"GNU GPL-ja është hartuar për ta dhënë këtë shtysë përmes software-it 
tonë "
+"ekzistues: “Nëse software-in tuaj e bëni të lirë, mund të përdorni 
këtë "
+"kod”. Sigurisht, nuk do t’u mbushë mendjen të tërëve."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Proprietary software development does not contribute to our community, but "
+"its developers often want handouts from us. Free software users can offer "
+"free software developers strokes for the ego&mdash;recognition and "
+"gratitude&mdash;but it can be very tempting when a business tells you, "
+"&ldquo;Just let us put your package in our proprietary program, and your "
+"program will be used by many thousands of people!&rdquo; The temptation can "
+"be powerful, but in the long run we are all better off if we resist it."
+msgstr ""
+"Zhvillimi pronësor i software-it nuk kontribuon në bashkësinë tonë, por "
+"zhvilluesit e tij shpesh duan gjëra falas prej nesh. Përdoruesit e 
software-"
+"it të lirë mund t’u ofrojnë zhvilluesve të këtij software-i këndellje 
për "
+"egon - mirënjohje dhe falënderim - por mund të jetë shumë tunduese kur 
një "
+"biznes ju thotë “Le ta vëmë paketën tuaj në programin tonë pronësor 
dhe "
+"programi juaj do të përdoret nga mijëra vetë”! Tundimi mund të jetë i 
"
+"fuqishëm, por parë me të ardhmen në mendje, jemi më mirë nëse i 
rezistojmë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The temptation and pressure are harder to recognize when they come "
+"indirectly, through free software organizations that have adopted a policy "
+"of catering to proprietary software. The X Consortium (and its successor, "
+"the Open Group) offers an example: funded by companies that made proprietary "
+"software, they strived for a decade to persuade programmers not to use "
+"copyleft. When the Open Group tried to <a href=\"/philosophy/x.html\">make "
+"X11R6.4 nonfree software</a>, those of us who had resisted that pressure "
+"were glad that we did."
+msgstr ""
+"Tundimi dhe presioni janë të zorshëm për t’u dalluar, kur vijnë 
tërthorazi, "
+"përmes entesh software-i të lirë që kanë adoptuar një politikë 
përkujdesjeje "
+"për software-in pronësor. X Consortium (dhe pasuesi i tij, Open Group) 
ofron "
+"një shembull: i financuar nga shoqëri që krijojnë <em>software</em> "
+"pronësor, u rrekën një dhjetëvjeçar për t’i bindur programuesit të 
mos "
+"përdorin <em>copyleft</em>. Kur Open Group provoi ta <a href=\"/philosophy/"
+"x.html\">bëjë X11R6.4 software jo të lirë</a>, ata prej nesh që i kishin 
"
+"rezistuar këtij presioni, qenë të gëzuar që patëm bërë ashtu."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"In September 1998, several months after X11R6.4 was released with nonfree "
+"distribution terms, the Open Group reversed its decision and rereleased it "
+"under the same noncopyleft free software license that was used for X11R6.3. "
+"Thank you, Open Group&mdash;but this subsequent reversal does not invalidate "
+"the conclusions we draw from the fact that adding the restrictions was "
+"<em>possible</em>."
+msgstr ""
+"Në shtator të 1998-s, disa muaj pasi X11R6.4 qe hedhur në qarkullim me "
+"kushte shpërndarjeje jo të lirë, Open Group e përmbysi vendimin e vet dhe 
e "
+"rihodhi në qarkullim nën të njëjtën licencë software-i të lirë, jo "
+"<em>copyleft</em> që qe përdorur për X11R6.3. Faleminderit, Open Group - "
+"por përmbysja që pasoi nuk zhvlerëson përfundimet që nxjerrim nga fakti 
se "
+"shtimi i kufizimeve qe <em>i mundshëm</em>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Pragmatically speaking, thinking about greater long-term goals will "
+"strengthen your will to resist this pressure. If you focus your mind on the "
+"freedom and community that you can build by staying firm, you will find the "
+"strength to do it. &ldquo;Stand for something, or you will fall for "
+"anything.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Duke folur si pragmatikë, duke menduar rreth synimeve afatgjata, do të "
+"forcojë vullnetin tuaj për t’i rezistuar kësaj trysnie. Nëse mendjen e 
"
+"përqendroni te liria dhe bashkësia që mund të krijoni duke qëndruar i "
+"palëkundur, do të gjeni forcë ta bëni. “Stand for something, or you 
will "
+"fall for anything”."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"And if cynics ridicule freedom, ridicule community&hellip;if &ldquo;hard-"
+"nosed realists&rdquo; say that profit is the only ideal&hellip;just ignore "
+"them, and use copyleft all the same."
+msgstr ""
+"Dhe nëse cinikët përqeshin lirinë, përqeshin bashkësinë… nëse 
“realistë të "
+"regjur” thonë se fitimi është i vetmi ideal… mos u vini veshin dhe 
përdorni "
+"prapëseprapë copyleft-in."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"https://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Kjo sprovë është botuar te <a href=\"https://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova të 
"
+"Përzgjedhura të Richard M. Stallman-it</cite></a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1998, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1998, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: philosophy/po/javascript-trap.sq.po
===================================================================
RCS file: philosophy/po/javascript-trap.sq.po
diff -N philosophy/po/javascript-trap.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/javascript-trap.sq.po 29 Nov 2021 20:01:59 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,570 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/philosophy/javascript-trap.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: javascript-trap.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-14 01:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-29 18:42+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The JavaScript Trap"
+msgstr "Kurthi JavaScript"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>You may be running nonfree programs on your computer every day "
+"without realizing it&mdash;through your web browser.</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>Mund të jeni duke xhiruar programe jo të lirë në kompjuterin tuaj 
"
+"çdo ditë, pa e ditur - përmes shfletuesit tuaj.</strong>"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"Webmasters: there are <a href=\"/software/librejs/free-your-javascript.html"
+"\">several ways</a> to indicate the license of JavaScript programs in a web "
+"site."
+msgstr ""
+"Webmasters: ka <a href=\"/software/librejs/free-your-javascript.html\">disa "
+"rrugë</a> për të treguar licencën e programeve JavaScript në një sajt."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the free software community, the idea that <a href=\"/philosophy/free-"
+"software-even-more-important.html\"> any nonfree program mistreats its "
+"users</a> is familiar. Some of us defend our freedom by rejecting all "
+"proprietary software on our computers. Many others recognize nonfreeness as "
+"a strike against the program."
+msgstr ""
+"Ideja se <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\"> "
+"cilido program jo i lirë keqtrajton përdoruesit e tij</a> është familjare 
"
+"për bashkësinë e software-it të lirë. Disa nga ne e mbrojnë lirinë 
tonë "
+"duke hedhur poshtë krejt programet jo të lira në kompjuterat tanë. Mjaft 
të "
+"tjerë e shohin të qenët jo të lirë si një goditje ndaj programit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many users are aware that this issue applies to the plug-ins that browsers "
+"offer to install, since they can be free or nonfree. But browsers run other "
+"nonfree programs which they don't ask you about, or even tell you "
+"about&mdash;programs that web pages contain or link to. These programs are "
+"most often written in JavaScript, though other languages are also used."
+msgstr ""
+"Mjaft përdorues janë në dijeni se ky problem aplikohet te shtojcat që "
+"shfletuesi ofron të instalohet, ngaqë ato mund të jenë të lira ose jo 
të "
+"lira. Por shfletuesi xhiron programe të tjera jo të lira, për të cilat 
nuk "
+"ju pyesin, ose madje nuk ua tregojnë - programe të cilat i përmbajnë ose 
te "
+"të cilat lidhen faqe web. Këto programe në shumicën e rasteve janë të "
+"shkruar në JavaScript, por përdoren edhe gjuhë të tjera."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"JavaScript (officially called ECMAScript, but few use that name) was once "
+"used for minor frills in web pages, such as cute but inessential navigation "
+"and display features. It was acceptable to consider these as mere "
+"extensions of HTML markup, rather than as true software, and disregard the "
+"issue."
+msgstr ""
+"JavaScript-i (i quajtur zyrtarisht ECMAScript, pro pak vetë e përdorin 
këtë "
+"emër) dikur përdorej për fru-fru të vockla në faqe web, bie fjala, për 
"
+"elementë të hijshëm, por jothelbësorë, lëvizjeje dhe shfaqjeje. Qe e "
+"pranueshme të konsideroheshin këto si zgjerime të thjeshta të gjuhës 
HTML, "
+"në vend se <em>software</em> i njëmendtë dhe të hidhej tej ajo punë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some sites still use JavaScript that way, but many use it for major programs "
+"that do large jobs. For instance, Google Docs tries to install into your "
+"browser a JavaScript program which measures half a megabyte, in a compacted "
+"form that we could call Obfuscript. This compacted form is made from the "
+"source code, by deleting the extra spaces that make the code readable and "
+"the explanatory remarks that make it comprehensible, and replacing each "
+"meaningful name in the code with an arbitrary short name so we can't tell "
+"what it is supposed to mean."
+msgstr ""
+"Disa sajte ende e përdorin JavaScript-in në këtë mënyrë, por shumë 
prej tyre "
+"e përdorin për programe të rëndësishme, që kryejnë punë të mëdha. 
Për "
+"shembull, Google Docs provon të instalojë në shfletuesin tuaj një program 
"
+"JavaScript që është gjysmë megabajt i madh, në një format të ngjeshur 
që "
+"mund ta quanim Obfuscript. Kjo formë e ngjeshur është krijuar nga kodi "
+"burim, duke fshirë hapësira ekstra që e bëjnë kodin të lexueshëm dhe "
+"shënimet shpjeguese, që e bëjnë të kuptueshëm, si dhe duke 
zëvendësuar te "
+"kodi çdo emër me kuptim me një emër arbitrar të shkurtër, që të mos 
mund të "
+"themi se ç’do të thotë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Part of the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">meaning of free software</"
+"a> is that users have access to the program's source code (its plan). The "
+"source code of a program means the preferred form for programmers to "
+"modify&mdash;including helpful spacing, explanatory remarks, and meaningful "
+"names. Compacted code is a bogus, useless substitute for source code; the "
+"real source code of these programs is not available to the users, so users "
+"cannot understand it; therefore the programs are nonfree."
+msgstr ""
+"Pjesë e <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">kuptimit të software-it të "
+"lirë</a> është se përdoruesit kanë mundësi të hyjnë te kodi burim i "
+"programit (plani i tij). Kodi burim i një programi do të thotë forma e "
+"parapëlqyer për programuesit për ta ndryshuar - përfshi hapësira të "
+"dobishme, shënime shpjeguese dhe emra të kuptimtë. Kodi i ngjeshur është 
një "
+"zëvendësim i gabuar, i padobishëm i kodit burim; kodi i vërtetë burim i "
+"këtyre programeve nuk mund të kihet nga përdoruesit, që përdoruesit të 
mund "
+"ta kuptojnë; ndaj programet nuk janë të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In addition to being nonfree, many of these programs are <em>malware</em> "
+"because they <a href=\"http://github.com/w3c/fingerprinting-guidance/";
+"issues/8\">snoop on the user</a>. Even nastier, some sites use services "
+"which record <a href=\"https://freedom-to-tinker.com/2017/11/15/no-";
+"boundaries-exfiltration-of-personal-data-by-session-replay-scripts/\">all "
+"the user's actions while looking at the page</a>. The services supposedly "
+"&ldquo;redact&rdquo; the recordings to exclude some sensitive data that the "
+"web site shouldn't get. But even if that works reliably, the whole purpose "
+"of these services is to give the web site other personal data that it "
+"shouldn't get."
+msgstr ""
+"Përveç të qenit jo të lirë, mjaft prej këtyre programeve janë 
<em>malware</"
+"em>, ngaqë <a href=\"http://github.com/w3c/fingerprinting-guidance/";
+"issues/8\">përgjojnë përdoruesin</a>. Edhe më të shpifur, disa sajte "
+"përdorin shërbime të cilat regjistrojnë <a 
href=\"https://freedom-to-tinker.";
+"com/2017/11/15/no-boundaries-exfiltration-of-personal-data-by-session-replay-"
+"scripts/\">krejt veprimet e përdoruesit teksa shohin një faqe</a>. Këto "
+"shërbime gjoja “i redaktojnë” regjistrimet, për të përjashtuar të 
dhëna "
+"rezervat që sajti s’duhet t’i marrë. Por edhe nëse kjo bëhet si 
duhet, "
+"qëllimi i këtyre shërbimeve është t’u japin sajteve të tjera të 
dhëna "
+"personale që s’duhet t’i marrin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Browsers don't normally tell you when they load JavaScript programs. Some "
+"browsers have a way to turn off JavaScript entirely, but even if you're "
+"aware of this issue, it would take you considerable trouble to identify the "
+"nontrivial nonfree programs and block them. However, even in the free "
+"software community most users are not aware of this issue; the browsers' "
+"silence tends to conceal it."
+msgstr ""
+"Zakonisht shfletuesit nuk ju thonë kur ngarkojnë programe JavaScript. Disa 
"
+"shfletues kanë një mënyrë për të çaktivizuar krejtësisht 
JavaScript-in, por "
+"edhe nëse jeni i ndërgjegjshëm për këtë pikë, do t’ju duhej mundim i 
madh "
+"për të identifikuar programe jo të lirë, jo trivialë dhe t’i bllokoni. 
 "
+"Megjithatë, madje edhe në bashkësinë e software-it të lirë, shumica e "
+"përdoruesve nuk e dinë këtë problem; heshtja e shfletuesve priret ta 
fshehë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is possible to release a JavaScript program as free software, by "
+"distributing the source code under a free software license. If the program "
+"is self-contained&mdash;if its functioning and purpose are independent of "
+"the page it came in&mdash;that is fine; you can copy it to a file on your "
+"machine, modify it, and visit that file with a browser to run it. But that "
+"is an unusual case."
+msgstr ""
+"Është e mundur të hidhet në qarkullim një program JavaScript si "
+"<em>software</em> i lirë, duke dhënë kodin e tij burim nën një licencë "
+"software-i të lirë. Nëse programi është “self-contained” - 
funksionimi dhe "
+"qëllimi i tij janë të pavarur nga faqja prej nga erdh - kjo është në "
+"rregull; mund ta kopjoni në një kartelë në makinën tuaj, ta ndryshoni 
dhe ta "
+"hapni atë kartelë me një shfletues, për ta xhiruar. Por ky s’është 
rast i "
+"rëndomtë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the usual case, JavaScript programs are meant to work with a particular "
+"page or site, and the page or site depends on them to function. Then "
+"another problem arises: even if the program's source is available, browsers "
+"do not offer a way to run your modified version instead of the original when "
+"visiting that page or site. The effect is comparable to tivoization, "
+"although in principle not quite so hard to overcome."
+msgstr ""
+"Në rastin e zakonshëm, programet JavaScript janë menduar të funksionojnë 
me "
+"një faqe ose sajt të dhënë dhe funksionimi i faqes ose sajtit varet prej "
+"tyre. Mandej del një problem tjetër: edhe nëse mund të kihet burimi i "
+"programit, shfletuesit nuk ofrojnë ndonjë mënyrë për të xhiruar 
versionin e "
+"ndryshuar në vend të origjinalit, kur vizitohet faqja apo sajti. Efekti "
+"është i krahasueshëm me tivoizimin, edhe pse, në parim, jo dhe aq i 
zorshëm "
+"për t’u tejkaluar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"JavaScript is not the only language web sites use for programs sent to the "
+"user. Flash supports programming through an extended variant of JavaScript; "
+"if we ever have a sufficiently complete free Flash player, we will need to "
+"deal with the issue of nonfree Flash programs. Silverlight seems likely to "
+"create a problem similar to Flash, except worse, since Microsoft uses it as "
+"a platform for nonfree codecs. A free replacement for Silverlight does not "
+"do the job for the free world unless it normally comes with free replacement "
+"codecs."
+msgstr ""
+"JavaScript-i s’është gjuha e vetme që sajtet përdorin për programe 
dërguar "
+"përdoruesit. Flash-i mbulon programim përmes një varianti të zgjeruar 
të "
+"JavaScript-it; edhe nëse do të kemi ndonjëherë një lojtës Flash 
plotësisht "
+"të lirë, do të na duhet të merremi me problemin e programeve Flash jo të 
"
+"lira. Silverlight duket se krijon një problem të ngjashëm me Flash-i, 
vetëm "
+"se më keq, ngaqë Microsoft-i e përdor si platformë për kodekë jo të 
lirë. "
+"Një zëvendësim i lirë për Silverlight-in nuk bën punë për botën e 
programeve "
+"të lira, veç në ardhtë me kodekë zëvendësimi të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Java applets also run in the browser, and raise similar issues. In general, "
+"any sort of applet system poses this sort of problem. Having a free "
+"execution environment for an applet only brings us far enough to encounter "
+"the problem."
+msgstr ""
+"Aplikacionthet Java xhirojnë gjithashtu në shfletues dhe nxjerrin probleme "
+"të ngjashme. Në përgjithësi, ky lloj problemi shtrohet për çfarëdo 
sistemi "
+"aplikacionthesh. Pasja e një mjedisi të lirë ekzekutimi vetëm se na 
shpie "
+"larg nga trajtimi i problemit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is theoretically possible to program in HTML and CSS, but in practice "
+"this capability is limited and inconvenient; merely to make it do something "
+"is an impressive hack. Such programs ought to be free, but CSS is not a "
+"serious problem for users' freedom as of 2019."
+msgstr ""
+"Teorikisht është e mundshme të programohet në HTML dhe CSS, por në 
praktikë "
+"kjo aftësi është e kufizuar dhe jo e leverdishme; thjesht për të arritur 
të "
+"bëjë diçka do punë mbresëlënëse. Programe të tillë duhet të jenë 
të lira, "
+"por CSS-ja s’është problem serioz për lirinë e përdoruesi, më 2019-n."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A strong movement has developed that calls for web sites to communicate only "
+"through formats and protocols that are free (some say &quot;open&quot;); "
+"that is to say, whose documentation is published and which anyone is free to "
+"implement. However, the presence of JavaScript programs in web pages makes "
+"that criterion insufficient. The JavaScript language itself, as a format, "
+"is free, and use of JavaScript in a web site is not necessarily bad. "
+"However, as we've seen above, it can be bad&mdash;if the JavaScript program "
+"is nonfree. When the site transmits a program to the user, it is not enough "
+"for the program to be written in a documented and unencumbered language; "
+"that program must be free, too. &ldquo;Transmits only free programs to the "
+"user&rdquo; must become part of the criterion for an ethical web site."
+msgstr ""
+"Është rritur një lëvizje e fuqishme që u bën thirrje sajteve të 
komunikojnë "
+"vetëm përmes formatesh dhe protokollesh që janë të lirë (ndonjë thotë 
“të "
+"hapët”); që do të thotë, dokumentimi i të cilave është i botuar dhe 
të cilat "
+"gjithkush është i lirë t’i vërë në përdorim. Por prania e 
programeve "
+"JavaScript në faqe web e bën të pamjaftueshëm këtë kriter. Vetëm 
gjuha "
+"JavaScript, si një format, është e lirë dhe përdorimi i JavaScript-it 
në një "
+"sajt s’është medoemos gjë e keqe. Por, siç e kemi parë më sipër, 
mund të "
+"jetë e keqe - nëse programi JavaScript është jo i lirë. Kur sajti i "
+"transmeton një program përdoruesit, nuk mjafton që programi të jetë 
shkuar "
+"në një gjuhë të dokumentuar dhe jo të koklavitur; ai program duhet të 
jetë "
+"gjithashtu i lirë. “I kalon përdoruesit vetëm programe të lira” 
duhet të "
+"bëhet pjesë e kriterit për një sajt etik."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Silently loading and running nonfree programs is one among several issues "
+"raised by &quot;web applications&quot;. The term &quot;web "
+"application&quot; was designed to disregard the fundamental distinction "
+"between software delivered to users and software running on a server. It "
+"can refer to a specialized client program running in a browser; it can refer "
+"to specialized server software; it can refer to a specialized client program "
+"that works hand in hand with specialized server software. The client and "
+"server sides raise different ethical issues, even if they are so closely "
+"integrated that they arguably form parts of a single program. This article "
+"addresses only the issue of the client-side software. We are addressing the "
+"server issue separately."
+msgstr ""
+"Ngarkimi dhe xhirimi heshtazi i programeve jo të lira është një nga disa "
+"problemet e lindura me “aplikacione web”. Termi “aplikacione web” qe 
"
+"konceptuar për të mos parë dallimin thelbësor mes software-i dhënë "
+"përdoruesit dhe software-i që xhiron në një shërbyes. Mund t’i 
referohet "
+"një programi klient të specializuar që xhiron në një shfletues; mund 
t’i "
+"referohet një software-i të specializuar shërbyesi; mund t’i referohet 
një "
+"programi klient të specializuar që funksionon krah për krah me software-in 
e "
+"specializuar të shërbyesit. Klienti dhe shërbyesi nxjerrin probleme të "
+"ndryshme etike, edhe nëse janë të integruar kaq ngushtë, saqë mund të 
thuhet "
+"se formojnë pjesë të një programi të vetëm. Ky artikull trajton vetëm 
"
+"problemin e software-it më anë të klientit. Problemin e shërbyesit e "
+"trajtojmë ndarazi prej tij."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In practical terms, how can we deal with the problem of nontrivial nonfree "
+"JavaScript programs in web sites? The first step is to avoid running it."
+msgstr ""
+"Nga ana praktike, si mund të trajtojmë problemin e programeve JavaScript jo 
"
+"trivialë, jo të lirë, në sajte? Hapi i parë është të shmanget xhirimi 
i tij."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What do we mean by &quot;nontrivial&quot;? It is a matter of degree, so this "
+"is a matter of designing a simple criterion that gives good results, rather "
+"than finding the one correct answer."
+msgstr ""
+"Ç’duam të themi me “jo trivial”? Është çështje që varet nga 
shkalla, pra "
+"është çështje e hartimit të një kriteri të thjeshtë që jep 
përfundime të "
+"mira, në vend se gjetje e përgjigjes së saktë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Our current criterion is to consider a JavaScript program nontrivial if any "
+"of these conditions is met:"
+msgstr ""
+"Kriteri ynë i tanishëm është të konsiderohet jo trivial një program "
+"JavaScript, nëse plotësohet cilido prej këtyre kushteve:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "it is referred to as an external script (from another page)."
+msgstr "i referohen si një programth i jashtëm (nga një faqe tjetër)."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "it declares an array more than 50 elements long."
+msgstr "deklaron një varg më të gjatë se 50 elementë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"it defines a named entity (function or method) that calls anything other "
+"than a primitive."
+msgstr ""
+"përkufizon një njësi të emërtuar (funksion ose metodë) që kryen 
thirrje ndaj "
+"çfarëdo gjëje tjetër nga një primitiv."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"it defines a named entity with more than three conditional constructs and "
+"loop construction."
+msgstr ""
+"përkufizon një njësi të emërtuar me më shumë se tre konstrukte 
kushtore dhe "
+"konstrukt qerthull."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"code outside of named definitions calls anything but primitives and "
+"functions defined further up in the page."
+msgstr ""
+"kod jashtë përkufizimesh të emërtuara thërret çfarëdo hiq primitivë 
dhe "
+"funksione të përkufizuar më sipër te faqja."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"code outside of named definitions contains more than three conditional "
+"constructs and loop construction, total."
+msgstr ""
+"kod jashtë përkufizimesh të emërtuara përmban më shumë se tre 
konstrukte "
+"kushtore dhe konstrukt qerthull, gjithsej."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "it calls <b>eval</b>."
+msgstr "kryen thirrje ndaj <b>eval</b>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "it does Ajax calls."
+msgstr "kryen thirrje Ajax."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"it uses bracket notation for dynamic object property access, which looks "
+"like <b><em>object</em>[<em>property</em>]</b>."
+msgstr ""
+"përdor shkrim kllapash për përdorim vetish objektesh dinamikë, që duket 
si "
+"<b><em>objekt</em>[<em>veti</em>]</b>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "it alters the DOM."
+msgstr "ndryshon DOM-in."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"it uses dynamic JavaScript constructs that are difficult to analyze without "
+"interpreting the program, or is loaded along with scripts that use such "
+"constructs. Specifically, using any other construct than a string literal "
+"with certain methods (<b>Obj.write</b>, <b>Obj.createElement</b>, and "
+"others)."
+msgstr ""
+"përdor konstrukte dinamike JavaScript që janë të vështirë për t’u 
analizuar "
+"pa interpretuar programin, ose ngarkohet tok me programthe që përdorin "
+"konstrukte të tillë. Në mënyrë specifike, duke përdorur çfarëdo 
konstrukti "
+"tjetër nga një varg literal me disa metoda (<b>Obj.write</b>, <b>Obj."
+"createElement</b>, dhe të tjerë)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How do we tell whether the JavaScript code is free? In a <a href=\"/licenses/"
+"javascript-labels.html\">separate article</a>, we propose a method by which "
+"a nontrivial JavaScript program in a web page can state the URL where its "
+"source code is located, and can state its license too, using stylized "
+"comments."
+msgstr ""
+"Si e marrim vesh nëse kodi JavaScript është apo jo i lirë? Në një <a 
href=\"/"
+"licenses/javascript-labels.html\">artikull më vete</a>, propozojmë një "
+"metodë me të cilën një program JavaScript jo trivial në një faqe web 
mund të "
+"deklarojë URL-në ku gjendet kodi burim dhe mund të deklarojë edhe 
licencën "
+"për të, duke përdorur komente të stilizuar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Finally, we need to change free browsers to detect and block nontrivial "
+"nonfree JavaScript in web pages. The program <a href=\"/software/librejs/"
+"\">LibreJS</a> detects nonfree, nontrivial JavaScript in pages you visit, "
+"and blocks it. LibreJS is included in IceCat, and available as an add-on "
+"for Firefox."
+msgstr ""
+"Së fundi, na duhet të ndryshojmë shfletues të lirë që të pikasin dhe "
+"bllokojnë JavaScript jo trivial dhe jo të lirë në faqe web. Programi <a "
+"href=\"/software/librejs/\">LibreJS</a> pikas JavaScript jo të lirë, jo "
+"trivial në faqe që vizitoni dhe e bllokon. LibreJS-i përfshihet në 
IceCat "
+"dhe mund të kihet si shtesë për Firefox."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Browser users also need a convenient facility to specify JavaScript code to "
+"use <em>instead</em> of the JavaScript in a certain page. (The specified "
+"code might be total replacement, or a modified version of the free "
+"JavaScript program in that page.) Greasemonkey comes close to being able to "
+"do this, but not quite, since it doesn't guarantee to modify the JavaScript "
+"code in a page before that program starts to execute. Using a local proxy "
+"works, but is too inconvenient now to be a real solution. We need to "
+"construct a solution that is reliable and convenient, as well as sites for "
+"sharing changes. The GNU Project would like to recommend sites which are "
+"dedicated to free changes only."
+msgstr ""
+"Përdoruesit e shfletuesve kanë gjithashtu nevojë për një mjet të "
+"përshtatshëm për të specifikuar kod JavaScript për t’u përdorur 
<em>në vend</"
+"em> të JavaScript-it në një faqe të dhënë. (Kodi i dhënë mund të 
jetë "
+"zëvendësim tërësor, ose një version i ndryshuar i programit të lirë "
+"JavaScript në atë faqe.) Greasemonkey është afër të qenit i aftë për 
ta "
+"bërë këtë, por jo dhe aq, ngaqë nuk garanton të ndryshojë kodin 
JavaScript "
+"në një faqe, përpara se programi fillon të ekzekutohet. Përdorimi i 
një "
+"ndërmjetësi vendor bën punë, por është shumë i papërshtatshëm tani 
për të "
+"qenë një zgjidhje reale. Na duhet të ndërtojmë një zgjidhje që 
është e "
+"qëndrueshme dhe me leverdi, si dhe sajte për të ndarë me të tjerët "
+"ndryshimet. Projekti GNU do të donte të rekomandonte sajte që u "
+"përkushtohen vetëm ndryshimeve të lira."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These features will make it possible for a JavaScript program included in a "
+"web page to be free in a real and practical sense. JavaScript will no "
+"longer be a particular obstacle to our freedom&mdash;no more than C and Java "
+"are now. We will be able to reject and even replace the nonfree nontrivial "
+"JavaScript programs, just as we reject and replace nonfree packages that are "
+"offered for installation in the usual way. Our campaign for web sites to "
+"free their JavaScript can then begin."
+msgstr ""
+"Këto veçori do t’i bëjnë të mundur një programi JavaScript të 
përfshirë në "
+"një faqe web të jetë i lirë në një kuptim real dhe praktik. 
JavaScript-i "
+"s’do të jetë më një pengesë e veçantë drejt lirisë tonë - jo më 
tepër se sa "
+"janë C-ja dhe Java. Do të jemi në gjendje të hedhim poshtë dhe madje 
të "
+"zëvendësojmë programe të lirë jo trivialë JavaScript, ashtu siç hedhim 
"
+"poshtë dhe zëvendësojmë paketa jo të lira që ofrohem për instalim në 
rrugën "
+"e zakonshme. Mandej mund të fillojë fushata jonë që sajte të çlirojnë 
"
+"JavaScript-in e tyre."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the mean time, there's one case where it is acceptable to run a nonfree "
+"JavaScript program: to send a complaint to the website operators saying they "
+"should free or remove the JavaScript code in the site. Please don't "
+"hesitate to enable JavaScript temporarily to do that&mdash;but remember to "
+"disable it again afterwards."
+msgstr ""
+"Ndërkohë, ka një rast kur është e pranueshme të xhirohet një program "
+"JavaScript jo i lirë: për të dërguar një ankesë te operatorët e sajtit 
për "
+"t’u thënë se duhet të bëjnë të lirë ose ta heqin fare kodin 
JavaScript. Ju "
+"lutemi, mos ngurroni ta aktivizoni përkohësisht JavaScript-in për të 
bërë "
+"këtë - por mos harroni ta çaktivizoni më pas."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>Acknowledgements:</strong> I thank <a href=\"/people/people."
+"html#mattlee\">Matt Lee</a> and <a href=\"http://ejohn.org\";>John Resig</a> "
+"for their help in defining our proposed criterion, and David Parunakian for "
+"bringing the problem to my attention."
+msgstr ""
+"<strong>Falënderime:</strong> Falënderoj <a href=\"/people/people."
+"html#mattlee\">Matt Lee-në</a> dhe <a href=\"http://ejohn.org\";>John Resig-"
+"un</a> për ndihmën e tyre në përkufizimin e kriterit tonë të propozuar, 
si "
+"dhe David Parunakian-in që më tërhoqi vëmendjen te problemi."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2009-2013, 2016, 2017, 2018, 2019 Richard Stallman"
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2009-2013, 2016, 2017, 2018, 2019 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: philosophy/po/selling.sq.po
===================================================================
RCS file: philosophy/po/selling.sq.po
diff -N philosophy/po/selling.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/selling.sq.po 29 Nov 2021 20:01:59 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,436 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/philosophy/selling.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: selling.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-01 05:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-29 20:37+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Selling Free Software - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Shitje Software-i të Lirë - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Selling Free Software"
+msgstr "Shitje Software-i të Lirë"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em><a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Some views on the ideas "
+"of selling exceptions to free software licenses, such as the GNU GPL</a> are "
+"also available.</em>"
+msgstr ""
+"<em>Ka gjithashtu <a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">disa "
+"këndvështrime rreth ideve përjashtimesh nga shitja te licenca software-i 
të "
+"lirë, bie fjala, GNU GPL</a>.</em>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many people believe that the spirit of the GNU Project is that you should "
+"not charge money for distributing copies of software, or that you should "
+"charge as little as possible&mdash;just enough to cover the cost. This is a "
+"misunderstanding."
+msgstr ""
+"Mjaft vetë besojnë se fryma e Projektit GNU është se nuk duhet të 
aplikoni "
+"çmime për shpërndarje kopjesh të software-it, ose se duhet të aplikoni 
aq "
+"pak sa të jetë e mundur - thjesht aq sa për të mbuluar koston. Ky 
është një "
+"keqkuptim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Actually, we encourage people who redistribute <a href=\"/philosophy/free-sw."
+"html\">free software</a> to charge as much as they wish or can. If a "
+"license does not permit users to make copies and sell them, it is a nonfree "
+"license. If this seems surprising to you, please read on."
+msgstr ""
+"Faktikisht, i nxisim njerëzit që rishpërndajnë <a 
href=\"/philosophy/free-sw."
+"html\">software të lirë</a> të vënë atë çmim që duan ose munden. 
Nëse një "
+"licencë s’u lejon përdoruesve të bëjnë kopje dhe t’i shesin, ajo 
është një "
+"licencë jo e lirë. Nëse kjo ju duket befasuese, ju lutemi, vazhdoni "
+"leximin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The word &ldquo;free&rdquo; has two legitimate general meanings; it can "
+"refer either to freedom or to price. When we speak of &ldquo;free "
+"software&rdquo;, we're talking about freedom, not price. (Think of &ldquo;"
+"free speech&rdquo;, not &ldquo;free beer&rdquo;.) Specifically, it means "
+"that a user is free to run the program, study and change the program, and "
+"redistribute the program with or without changes."
+msgstr ""
+"Fjala “i lirë” ka dy kuptime të përgjithshme të ligjshme; mund t’i 
referohet "
+"lirisë ose çmimit. Kur flasim për “software të lirë”, e kemi 
fjalën për "
+"lirinë, jo çmimin. (Mendoni “fjalën e lirë”, jo “birrën 
falas”.) Më "
+"hollësisht, do të thotë se një përdorues është i lirë ta xhirojë 
programin, "
+"studiojë dhe ndryshojë programin dhe ta rishpërndajë programin me ose pa "
+"ndryshime."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free programs are sometimes distributed gratis, and sometimes for a "
+"substantial price. Often the same program is available in both ways from "
+"different places. The program is free regardless of the price, because "
+"users have freedom in using it."
+msgstr ""
+"Ndonjëherë programet e lirë shpërndahen falas, ndonjëherë për çmim jo 
të "
+"pakët. Shpesh, i njëjti program mund të kihet në të dy rrugët prej 
vendesh "
+"të ndryshme. Programi është i lirë pavarësisht çmimit, ngaqë 
përdoruesit "
+"gëzojnë lirinë ta përdorin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Nonfree "
+"programs</a> are usually sold for a high price, but sometimes a store will "
+"give you a copy at no charge. That doesn't make it free software, though. "
+"Price or no price, the program is nonfree because its users are denied "
+"freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Programet jo të "
+"lira</a> zakonisht shiten me një çmim të lartë, por ndonjëherë një 
dyqan do "
+"t’ju japë një kopje pa kërkuar para. Kjo nuk e bën <em>software</em> 
të "
+"lirë, ama. Me çmim apo pa çmim, programi është jo i lirë, ngaqë 
përdoruesve "
+"të tij u mohohet liria."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since free software is not a matter of price, a low price doesn't make the "
+"software free, or even closer to free. So if you are redistributing copies "
+"of free software, you might as well charge a substantial fee and <em>make "
+"some money</em>. Redistributing free software is a good and legitimate "
+"activity; if you do it, you might as well make a profit from it."
+msgstr ""
+"Ngaqë software-i jo i lirë s’është punë çmimi, një çmim i ulët nuk 
e bën "
+"software-in të lirë, madje as afër të lirit. Ndaj nëse po rishpërndani 
"
+"kopje software-i të lirë, mund të doni të aplikoni një çmim jo të 
vogël dhe "
+"<em>të nxirrni ca para</em>. Rishpërndarja e software-it të lirë është 
"
+"veprimtari e mbarë dhe e ligjshme; nëse e bëni, mundet edhe të nxirrni 
fitim "
+"prej saj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software is a community project, and everyone who depends on it ought "
+"to look for ways to contribute to building the community. For a "
+"distributor, the way to do this is to give a part of the profit to free "
+"software development projects or to the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free "
+"Software Foundation</a>. This way you can advance the world of free "
+"software."
+msgstr ""
+"Software-i i lirë është një projekt bashkësie dhe cilido që varet prej 
tij "
+"duhet të kërkojë për rrugë si të japë ndihmesë në ndërtimin e 
bashkësisë. "
+"Për një shpërndarës, rruga për ta bërë këtë është të japë një 
pjesë të "
+"fitimit për projekte zhvillimi software-i të lirë, ose për <a 
href=\"/fsf/"
+"fsf.html\">Free Software Foundation</a>. Në këtë mënyrë mund të shpini 
"
+"përpara botën e software-it të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>Distributing free software is an opportunity to raise funds for "
+"development. Don't waste it!</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>Shpërndarja e software-it të lirë është një mundësi për të 
mbledhur "
+"fonde për zhvillimin e tij. Mos e çoni dëm!</strong>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In order to contribute funds, you need to have some extra. If you charge "
+"too low a fee, you won't have anything to spare to support development."
+msgstr ""
+"Që të mund të kontribuoni fonde, ju duhet të keni ca që tepron. Nëse "
+"aplikoni një çmim shumë të ulët, s’do t’ju mbetet gjë për të 
mbështetur "
+"zhvillimin."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Will a higher distribution price hurt some users?"
+msgstr "A do të lëndojë ca përdorues një çmim më i lartë 
shpërndarjeje?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People sometimes worry that a high distribution fee will put free software "
+"out of range for users who don't have a lot of money. With <a href=\"/"
+"philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>, a "
+"high price does exactly that&mdash;but free software is different."
+msgstr ""
+"Njerëzit ndonjëherë shqetësohen se një çmim i lartë shpërndarjeje do 
ta "
+"kalojë software-in e lirë atje ku nuk arrin përdoruesi që nuk ka shumë "
+"para. Me <a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware"
+"\">software-in pronësor</a>, një çmim i lartë kryen pikërisht këtë - 
por "
+"software-i i lirë është ndryshe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The difference is that free software naturally tends to spread around, and "
+"there are many ways to get it."
+msgstr ""
+"Diferenca qëndron në atë që software-i i lirë, në mënyrë natyrore 
priret të "
+"përhapet dhe ka shumë rrugë për ta pasur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software hoarders try their damnedest to stop you from running a proprietary "
+"program without paying the standard price. If this price is high, that does "
+"make it hard for some users to use the program."
+msgstr ""
+"Makutët e software-it s’lënë gur pa lëvizur për t’ju ndaluar të 
xhironi një "
+"program pronësor pa paguar çmimin standard. Nëse ky çmim është i 
lartë, kjo "
+"e bën të vështirë për disa përdorues të përdorin programin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With free software, users don't <em>have</em> to pay the distribution fee in "
+"order to use the software. They can copy the program from a friend who has "
+"a copy, or with the help of a friend who has network access. Or several "
+"users can join together, split the price of one CD-ROM, then each in turn "
+"can install the software. A high CD-ROM price is not a major obstacle when "
+"the software is free."
+msgstr ""
+"Me software-in e lirë, përdoruesve nuk <em>u duhet</em> të paguajnë 
çmimin e "
+"shpërndarjes, për të mundur të përdorin software-in. Ata mund ta 
kopjojnë "
+"programin prej një shoku që ka një kopje, ose me ndihmën e një shoku që 
ka "
+"internet. Ose disa përdorues mund të bëhen tok, të ndajnë mes tyre 
çmimin e "
+"një CD-ROM-i, mandej secili mund të instalojë software-in. Një çmim i 
lartë "
+"CD-ROM-i s’është pengesë e pakalueshme, kur software-i është i lirë."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Will a higher distribution price discourage use of free software?"
+msgstr ""
+"A do të shkurajojë përdorimin e software-it të lirë një çmim i lartë "
+"shpërndarjeje?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another common concern is for the popularity of free software. People think "
+"that a high price for distribution would reduce the number of users, or that "
+"a low price is likely to encourage users."
+msgstr ""
+"Një tjetër shqetësim i rëndomtë është për popullaritetin e 
software-it të "
+"lirë. Njerëzit mendojnë se një çmim i lartë për shpërndarjen do të "
+"reduktonte numrin e përdoruesve, ose se një çmim i ulët ka gjasa të 
nxisë "
+"përdoruesit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is true for proprietary software&mdash;but free software is different. "
+"With so many ways to get copies, the price of distribution service has less "
+"effect on popularity."
+msgstr ""
+"Kjo është e vërtetë për software-in pronësor - por software-i i lirë 
është "
+"ndryshe. Me kaq shumë rrugë për të pasur një kopje, çmimi i shërbimit 
të "
+"shpërndarjes ka më pak ndikim te popullariteti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the long run, how many people use free software is determined mainly by "
+"<em>how much free software can do</em>, and how easy it is to use. Many "
+"users do not make freedom their priority; they may continue to use "
+"proprietary software if free software can't do all the jobs they want done. "
+"Thus, if we want to increase the number of users in the long run, we should "
+"above all <em>develop more free software</em>."
+msgstr ""
+"Parë në perspektivë, se sa vetë përdorin software të lirë përcaktohet 
"
+"kryesisht nga <em>sa gjëra mund të arrihen nga software-i i lirë</em> dhe 
se "
+"sa e lehtë është të përdoret. Mjaft përdorues nuk e bëjnë lirinë 
përparësi "
+"të tyren; ata mund të vazhdojnë të përdorin <em>software</em> pronësor, 
nëse "
+"software-i i lirë s’mund të kryejë gjithë gjërat që ata duan t’i 
kryente. "
+"Ndaj, nëse duam të shtojmë numrin e përdoruesve të ardhshëm, duhet mbi 
të "
+"gjitha <em>të zhvillojmë më tepër software të lirë</em>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The most direct way to do this is by writing needed <a href=\"http://";
+"savannah.gnu.org/projects/tasklist\">free software</a> or <a href=\"/doc/doc."
+"html\">manuals</a> yourself. But if you do distribution rather than "
+"writing, the best way you can help is by raising funds for others to write "
+"them."
+msgstr ""
+"Rruga më e drejtpërdrejtë për ta bërë këtë është të shkruani ju 
vetë <a href="
+"\"http://savannah.gnu.org/projects/tasklist\";>software të lirë</a> të "
+"nevojshëm ose <a href=\"/doc/doc.html\">doracakë</a>. Por nëse merreni me 
"
+"shpërndarje, në vend se me programim, rruga më e mirë si mund të 
ndihmoni "
+"është duke mbledhur fonde për të tjerë t’i shkruajnë ato."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "The term &ldquo;selling software&rdquo; can be confusing too"
+msgstr "Edhe termi “shitje software-i” mund të jetë ngatërrues"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Strictly speaking, &ldquo;selling&rdquo; means trading goods for money. "
+"Selling a copy of a free program is legitimate, and we encourage it."
+msgstr ""
+"Thënë saktë, “shitje” do të thotë dhënie të mirash kundrejt 
parash. Shitja "
+"e një kopjeje të një programi të lirë është e ligjshme dhe ne e 
nxisim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, when people think of <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html#SellSoftware\">&ldquo;selling software&rdquo;</a>, they usually imagine "
+"doing it the way most companies do it: making the software proprietary "
+"rather than free."
+msgstr ""
+"Por, kur njerëzit mendojnë për <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html#SellSoftware\">&ldquo;shitje software-i&rdquo;</a>, zakonisht "
+"përfytyrojnë zhvillimin e kësaj në mënyrën që e zhvillojnë shumica e "
+"shoqërive: krijim software-i pronësor, në vend se të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So unless you're going to draw distinctions carefully, the way this article "
+"does, we suggest it is better to avoid using the term &ldquo;selling "
+"software&rdquo; and choose some other wording instead. For example, you "
+"could say &ldquo;distributing free software for a fee&rdquo;&mdash;that is "
+"unambiguous."
+msgstr ""
+"Ndaj, veç në i përcaktofshi me kujdes dallimet, ashtu siç bën ky 
artikull, "
+"sugjerojmë se është më mirë të shmanget përdorimi i termit “shitje 
software-"
+"i” dhe të zgjidhet më mirë një shprehje tjetër. Për shembull, mund 
të "
+"thoshit “shpërndarje software-i të lirë kundrejt një çmimi” - kjo 
është pa "
+"dykuptimësi."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "High or low fees, and the GNU GPL"
+msgstr "Çmime të larta ose të ulëta dhe GNU GPL-ja"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Except for one special situation, the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) has no requirements about how much you "
+"can charge for distributing a copy of free software. You can charge "
+"nothing, a penny, a dollar, or a billion dollars. It's up to you, and the "
+"marketplace, so don't complain to us if nobody wants to pay a billion "
+"dollars for a copy."
+msgstr ""
+"Hi rastin e një situate të veçantë, <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) nuk ka kërkesa mbi sa duhet të "
+"paguheni për shpërndarjen e një kopjeje të një software-i të lirë. 
Mund të "
+"kërkoni zero, një qindarkë, një euro ose një miliard euro. E keni ju 
në "
+"dorë dhe tregu, ndaj mos na u ankoni nëse askush s’dëshiron të paguajë 
një "
+"miliard euro për një kopje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The one exception is in the case where binaries are distributed without the "
+"corresponding complete source code. Those who do this are required by the "
+"GNU GPL to provide source code on subsequent request. Without a limit on "
+"the fee for the source code, they would be able set a fee too large for "
+"anyone to pay&mdash;such as a billion dollars&mdash;and thus pretend to "
+"release source code while in truth concealing it. So <a href=\"/licenses/"
+"gpl.html#section6\">in this case we have to limit the fee</a> for source in "
+"order to ensure the user's freedom. In ordinary situations, however, there "
+"is no such justification for limiting distribution fees, so we do not limit "
+"them."
+msgstr ""
+"Përjashtimi që thamë është në rastin kur dyorë shpërndahen pa kodin e 
plotë "
+"burim përkatës. Ata që bëjnë këtë, janë të detyruar nga GNU GPL-ja 
të japin "
+"kodin burim, kur u kërkohet. Pa një kufi mbi çmimin për kodin burim, ata 
do "
+"të ishin në gjendje të caktonin një çmim shumë të madh për t’u 
paguar nga "
+"cilido - miliarda euro - dhe kështu të pretendonin se e hedhin në 
qarkullim "
+"kodin burim, teksa në të vërtetë e fshehin. Ndaj, <a 
href=\"/licenses/gpl."
+"html#section6\">në këtë rast na duhet ta kufizojmë çmimin</a> për kodin 
"
+"durim, që të mund të garantohet liria e përdoruesve. Në situata të "
+"rëndomta, ama, nuk ka përligjje për kufizimin e çmimeve të 
shpërndarjeve, "
+"ndaj nuk i kufizojmë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Sometimes companies whose activities cross the line stated in the GNU GPL "
+"plead for permission, saying that they &ldquo;won't charge money for the GNU "
+"software&rdquo; or such like. That won't get them anywhere with us. Free "
+"software is about freedom, and enforcing the GPL is defending freedom. When "
+"we defend users' freedom, we are not distracted by side issues such as how "
+"much of a distribution fee is charged. Freedom is the issue, the whole "
+"issue, and the only issue."
+msgstr ""
+"Disa shoqëri, veprimtaria e të cilave kapërcen cakun e deklaruar te GNU 
GPL-"
+"ja luten për leje, duke thënë se “nuk do të aplikojnë çmim për 
software GNU” "
+"ose të ngjashëm. Kjo s’do t’u bëjë punë me ne. Software-i i lirë 
është për "
+"lirinë dhe zbatimi i GPL-së është mbrojtje e lirisë. Kur mbrojmë 
lirinë e "
+"përdoruesve, nuk shpërqendrohemi nga probleme anësore, të tilla si sa 
para "
+"kërkohen për një shpërndarje. Problemi është liria, problemi i plotë 
dhe i "
+"vetmi problem."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 Free "
+"Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007, 2015, 2016, 2017, "
+"2018 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: licenses/po/copyleft.sq.po
===================================================================
RCS file: licenses/po/copyleft.sq.po
diff -N licenses/po/copyleft.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/po/copyleft.sq.po 29 Nov 2021 20:02:00 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,399 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/licenses/copyleft.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: copyleft.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-01 05:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-29 21:57+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Ç'është Copyleft-i? - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What is Copyleft?"
+msgstr "Ç’është Copyleft-i?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft is a general method for making a program (or other work) free (<a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">in the sense of freedom, not &ldquo;zero "
+"price&rdquo;</a>), and requiring all modified and extended versions of the "
+"program to be free as well."
+msgstr ""
+"Copyleft-i është një metodë e përgjithshme për ta bërë një program 
(ose "
+"vepër tjetër) të lirë (<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">në kuptimin 
e "
+"lirisë, jo atë të “çmimit zero”</a>) dhe për të kërkuar doemos që 
krejt "
+"versionet e ndryshuara dhe të zgjeruara të programi të jenë gjithashtu 
të "
+"lira."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The simplest way to make a program free software is to put it in the <a href="
+"\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain</a>, "
+"uncopyrighted. This allows people to share the program and their "
+"improvements, if they are so minded. But it also allows uncooperative "
+"people to convert the program into <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>. They can make changes, "
+"many or few, and distribute the result as a proprietary product. People who "
+"receive the program in that modified form do not have the freedom that the "
+"original author gave them; the middleman has stripped it away."
+msgstr ""
+"Rruga më e thjeshtë për ta bërë <em>software</em> të lirë një program 
është "
+"të kalohet nën <a href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware"
+"\">përkatësi publike</a>, pa të drejta kopjimi fare. Kjo u lejon 
njerëzve "
+"të ndajnë me të tjerë programin dhe përmirësime të tij, nëse e 
gjykojnë "
+"kështu. Por kjo u lejon gjithashtu personave që s’duan bashkëpunim ta "
+"shndërrojnë programin në një <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#ProprietarySoftware\">software pronësor</a>. Këta mund të bëjnë "
+"ndryshime, shumë ose pak dhe përfundimin ta shpërndajnë si një produkt "
+"pronësor. Njerëzit që e marrin programin në këtë formë të ndryshuar 
nuk e "
+"gëzojnë lirinë që u dha autori origjinal; këtë ua hoqi personi në mes."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is to "
+"give <em>all</em> users the freedom to redistribute and change GNU "
+"software. If middlemen could strip off the freedom, our code might &ldquo;"
+"have many users,&rdquo; but it would not give them freedom. So instead of "
+"putting GNU software in the public domain, we &ldquo;copyleft&rdquo; it. "
+"Copyleft says that anyone who redistributes the software, with or without "
+"changes, must pass along the freedom to further copy and change it. "
+"Copyleft guarantees that every user has freedom."
+msgstr ""
+"Në <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">projektin GNU</a>, synimi ynë 
është "
+"t’u japim <em>krejt</em> përdoruesve lirinë për të rishpërndarë dhe "
+"ndryshuar software-n GNU. Nëse dikush në mes do t’i hiqte lirinë, kodi 
ynë "
+"mund “të kishte shumë përdorues”, por s’do t’u jepte lirinë. 
Ndaj në vend "
+"të vënies së software-it GNU në përkatësi publike, ne e kalojmë nën "
+"“copyleft”. Copyleft-i thotë se cili që rishpërndan software-in, me 
ose pa "
+"ndryshime,duhet të japë bashkë me të lirinë për ta kopjuar më tej dhe "
+"ndryshuar. Copyleft-i garanton që çdo përdorues gëzon liri."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft also provides an <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</"
+"a> for other programmers to add to free software. Important free programs "
+"such as the GNU C++ compiler exist only because of this."
+msgstr ""
+"Copyleft-i u ofron gjithashtu programuesve të tjerë një <a href=\"/"
+"philosophy/pragmatic.html\">shtysë</a> për të shtuar <em>software</em> të 
"
+"lirë. Programe të rëndësishme të lira, bie fjala, GNU C++, ekzistojnë 
vetëm "
+"prej kësaj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft also helps programmers who want to contribute <a href=\"/prep/tasks."
+"html\">improvements</a> to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a> get permission to do so. These programmers often work for "
+"companies or universities that would do almost anything to get more money. "
+"A programmer may want to contribute her changes to the community, but her "
+"employer may want to turn the changes into a proprietary software product."
+msgstr ""
+"Copyleft-i ndihmon gjithashtu programues që dëshirojnë të japin ndihmesë 
me "
+"<a href=\"/prep/tasks.html\">përmirësime</a> te <a href=\"/philosophy/free-"
+"sw.html\">software-i i lirë</a> të përfitojnë leje për ta bërë këtë. 
 Këta "
+"programues shpesh punojnë për shoqëri apo universitete që do të bënin "
+"thuajse gjithçka për të nxjerrë më shumë para. Një programues mund 
të dojë "
+"të kontribuojë te bashkësia përmes ndryshimeve të tij të programit, por 
"
+"punëdhënësi mund të dojë t’i shndërrojë këto ndryshime në një 
produkt "
+"software-i pronësor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When we explain to the employer that it is illegal to distribute the "
+"improved version except as free software, the employer usually decides to "
+"release it as free software rather than throw it away."
+msgstr ""
+"Kur i shpjegojmë punëdhënësit që është e paligjshme ta shpërndajë 
versionin "
+"e përmirësuar, hiq veçse si <em>software</em> të lirë, punëdhënësi 
zakonisht "
+"vendos ta hedhë në qarkullim si <em>software</em> të lirë, në vend se ta 
"
+"hedhë tutje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add "
+"distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the "
+"rights to use, modify, and redistribute the program's code, <em>or any "
+"program derived from it</em>, but only if the distribution terms are "
+"unchanged. Thus, the code and the freedoms become legally inseparable."
+msgstr ""
+"Për ta kaluar një program nën <em>copyleft</em>, së pari deklarojmë se "
+"gjendet nën të drejta kopjimi; mandej shtojmë kushte shpërndarjeje, që 
janë "
+"një mjet ligjor që i jep kujtdo të drejtën të përdorë, ndryshojë dhe "
+"rishpërndajë kodin e programit, <em>ose çfarëdo programi të rrjedhur 
prej "
+"tij</em>, por vetëm nëse kushtet e shpërndarjes mbeten të pandryshuara. "
+"Kështu, nga pikëpamja ligjore, kodi dhe liritë bëhen të pandashme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software developers use copyright to take away the users' "
+"freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we reverse "
+"the name, changing &ldquo;copyright&rdquo; into &ldquo;copyleft.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Zhvilluesit e software-it pronësor i përdorin të drejtat e kopjimit për 
t’u "
+"marrë lirinë përdoruesve; ne i përdorim të drejtat e kopjimit për t’u 
"
+"garantuar atyre lirinë. Kjo është arsyeja pse e kthejmë emrin së 
prapthi, "
+"duke e ndryshuar nga “copyright” në “copyleft”."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft is a way of using the copyright on the program. It doesn't mean "
+"abandoning the copyright; in fact, doing so would make copyleft impossible. "
+"The &ldquo;left&rdquo; in &ldquo;copyleft&rdquo; is not a reference to the "
+"verb &ldquo;to leave&rdquo;&mdash;only to the direction which is the mirror "
+"image of &ldquo;right&rdquo;."
+msgstr ""
+"Copyleft-i është një rrugë e përdorimit të të drejtave të kopjimit 
mbi "
+"programin. Nuk do të thotë braktisje e të drejtave të kopjimit; në 
fakt, po "
+"të bëhej kjo, copyleft-i do të bëhej i pamundur. Pjesa “left” te 
“copyleft” "
+"s’është ndonjë referencë ndaj foljes “to leave” - është vetëm 
një referencë "
+"ndaj kahut që është i kundërti i “right”."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft is a general concept, and you can't use a general concept directly; "
+"you can only use a specific implementation of the concept. In the GNU "
+"Project, the specific distribution terms that we use for most software are "
+"contained in the <a href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</"
+"a>. The GNU General Public License is often called the GNU GPL for short. "
+"There is also a <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked "
+"Questions</a> page about the GNU GPL. You can also read about <a href=\"/"
+"licenses/why-assign.html\">why the FSF gets copyright assignments from "
+"contributors</a>."
+msgstr ""
+"Copyleft-i është një koncept i përgjithshëm dhe s’mund të përdorni "
+"drejtpërdrejt një koncept të përgjithshëm; mund të përdorni vetëm 
një "
+"sendërtim specifik të konceptit. Në Projektin GNU, kushtet specifike të "
+"shpërndarjes që përdorim për shumicën e software-it përmbahen te 
licenca <a "
+"href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</a>. GNU General "
+"Public License shpesh thirret edhe GNU GPL për shkurt. Ka gjithashtu një "
+"faqe <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të Bëra Rëndom</a> mbi GNU "
+"GPL-në. Mundeni edhe të lexoni rreth <a href=\"/licenses/why-assign.html"
+"\">pse FSF-ja merr lënie të drejtash kopjimi nga kontribues</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An alternate form of copyleft, the <a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU "
+"Affero General Public License (AGPL)</a> is designed for programs that are "
+"likely to be used on servers. It ensures that modified versions used to "
+"implement services available to the public are released as source code to "
+"the public."
+msgstr ""
+"Një formë alternative e copyleft-it, licenca <a href=\"/licenses/agpl.html"
+"\">GNU Affero General Public License (AGPL)</a> është konceptuar për "
+"programe që ka gjasa të përdoren në shërbyes. Ajo garanton që 
versionet e "
+"ndryshuar të përdorur për sendërtime shërbimesh të passhme nga publiku 
të "
+"hidhen në qarkullim si kod burim për publikun."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A compromise form of copyleft, the <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU "
+"Lesser General Public License (LGPL)</a> applies to a few (but not all) GNU "
+"libraries. To learn more about properly using the LGPL, please read the "
+"article <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you shouldn't "
+"use the Lesser GPL for your next library</cite></a>."
+msgstr ""
+"Një formë kompromisi i copyleft-it, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU "
+"Lesser General Public License (LGPL)</a> aplikohet mbi pak (por jo të "
+"gjitha) bibliotekat GNU. Që të mësoni më tepër rreth përdorimi të 
drejtë të "
+"LGPL-së, ju lutemi, lexoni artikullin <a 
href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html"
+"\"><cite>Pse për bibliotekën tuaj të ardhshme s’duhet të përdorni 
Lesser "
+"GPL</cite></a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License (FDL)</a> "
+"is a form of copyleft intended for use on a manual, textbook or other "
+"document to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute "
+"it, with or without modifications, either commercially or noncommercially."
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/fdl.html\">Licenca GNU Për Dokumentin të Lirë 
(FDL)</a> "
+"është një formë copyleft-i e menduar për përdorim mbi një doracak, 
libër "
+"shkollor ose dokument tjetër, për t’i bërë të mundur gjithkush lirinë 
"
+"efektive për ta kopjuar dhe rishpërndarë, me ose pa ndryshime, në rrugë "
+"komerciale ose jo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The appropriate license is included in many manuals and in each GNU source "
+"code distribution."
+msgstr ""
+"Licenca e duhur përfshihet në shumë doracakë dhe te çdo shpërndarje e 
kodit "
+"burim të GNU-së."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All these licenses are designed so that you can easily apply them to your "
+"own works, assuming you are the copyright holder. You don't have to modify "
+"the license to do this, just include a copy of the license in the work, and "
+"add notices in the source files that refer properly to the license."
+msgstr ""
+"Krejt këto licenca janë hartuar që të mund t’i zbatoni lehtësisht në 
punët "
+"tuaja, duke pranuar se jeni mbajtësi i të drejtave të kopjimit. Për ta 
bërë "
+"këtë, nuk ju duhet të ndryshoni licencën, thjesht përfshini një kopje 
të "
+"licencës në veprën tuaj dhe shtoni te kartelat burim shënimet që i 
referohen "
+"licencës siç duhet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Using the same distribution terms for many different programs makes it easy "
+"to copy code between various different programs. When they all have the "
+"same distribution terms, there is no problem. The Lesser GPL, version 2, "
+"includes a provision that lets you alter the distribution terms to the "
+"ordinary GPL, so that you can copy code into another program covered by the "
+"GPL. Version 3 of the Lesser GPL is built as an exception added to GPL "
+"version 3, making the compatibility automatic."
+msgstr ""
+"Përdorimi i të njëjtave kushte shpërndarjeje për shumë programe të 
ndryshëm "
+"e bën të lehtë kopjimin e kodit mes disa programesh të ndryshëm. Kur 
ata "
+"kanë të njëjtat kushte shpërndarjeje, nuk ka problem. Licenca <em>Lesser 
"
+"GPL</em>, version 2, përfshin një klauzolë që ju lejon të ndryshoni 
kushtet "
+"e shpërndarjes te GPL-ja e zakonshme, që të mund të kopjoni kod te një "
+"tjetër program i mbuluar nga GPL-ja. Versioni 3 i licencës <em>Lesser 
GPL</"
+"em> është ndërtuar si një përjashtim shtuar versionit 3 të GPL-së, 
duke e "
+"bërë automatike përputhshmërinë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU LGPL, "
+"please see the <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">license instructions "
+"page</a> for advice. Please note that you must use the entire text of the "
+"license you choose. Each is an integral whole, and partial copies are not "
+"permitted."
+msgstr ""
+"Nëse doni ta vini nën <em>copyleft</em> programin tuaj përmes licencës 
GNU "
+"GPL apo GNU LGPL, ju lutemi, për t’u këshilluar, shihni <a 
href=\"/copyleft/"
+"gpl-howto.html\">faqen e udhëzimeve për licencën</a>. Ju lutemi, mbani "
+"shënim se duhet të përdorni krejt tekstin e licencës që zgjidhni. 
Secila "
+"është një e tërë integrale dhe nuk lejohen kopjime të pjesshme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you would like to copyleft your manual with the GNU FDL, please see the "
+"instructions at the <a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">end</a> of the "
+"FDL text, and the <a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">GFDL instructions "
+"page</a>. Again, partial copies are not permitted."
+msgstr ""
+"Nëse doni të kaloni nën <em>copyleft</em> doracakun tuaj me GNU FDL, ju "
+"lutemi, shihni udhëzimet te <a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">fundi</"
+"a> i tekstit të FDL-së dhe <a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">faqen e "
+"udhëzimeve për GFDL-në</a>. Sërish, nuk lejohen kopje të pjesshme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is a legal mistake to use a backwards C in a circle instead of a "
+"copyright symbol. Copyleft is based legally on copyright, so the work "
+"should have a copyright notice. A copyright notice requires either the "
+"copyright symbol (a C in a circle) or the word &ldquo;Copyright&rdquo;."
+msgstr ""
+"Është gabim juridik të përdore një C së prapthi brenda një rrethi, në 
vend "
+"se të simbolit të të drejtave të kopjimit. Copyleft-i bazohet 
ligjërisht në "
+"të drejtën e kopjimit, ndaj vepra duhet të ketë një shënim të drejtash 
"
+"kopjimi. Një shënim të drejtash kopjimi lyp ose simbolin e të drejtave 
të "
+"kopjimit (një C brenda një rrethi), ose fjalën “Copyright”."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A backwards C in a circle has no special legal significance, so it doesn't "
+"make a copyright notice. It may be amusing in book covers, posters, and "
+"such, but <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft#Symbol\";> be "
+"careful how you represent it in a web page!</a>"
+msgstr ""
+"Një C së prapthi brenda një rrethi nuk ka domethënie speciale ligjore, 
ndaj "
+"nuk përbën një shënim të drejtash kopjimi. Mund të jetë zbavitës në 
"
+"kopertina librash, afishe e me radhë, por <a 
href=\"https://en.wikipedia.org/";
+"wiki/Copyleft#Symbol\"> bëni kujdes si e përfaqësoni në një faqe 
web!</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Free "
+"Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]