www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses gpl-faq.pl.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/licenses gpl-faq.pl.html
Date: Sat, 20 Jul 2019 11:23:28 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/20 11:23:28

Modified files:
    licenses    : gpl-faq.pl.html 

Log message:
    Redirect to gpl-2.O-faq.pl.html or gpl-faq.en.html.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-faq.pl.html?cvsroot=www&r1=1.63&r2=1.64

Patches:
Index: gpl-faq.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/gpl-faq.pl.html,v
retrieving revision 1.63
retrieving revision 1.64
diff -u -b -r1.63 -r1.64
--- gpl-faq.pl.html   23 Apr 2017 15:12:48 -0000   1.63
+++ gpl-faq.pl.html   20 Jul 2019 15:23:27 -0000   1.64
@@ -1,2481 +1,46 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
-
-<head>
-<title>Czêsto zadawane pytania na temat GNU GPL
-    - Projekt GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: wkotwica -->
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+<title>Często zadawane pytania o licencjach GNU
+- Projekt GNU - Free Software Foundation</title> 
 </head>
 
-<body xml:lang="pl" lang="pl">
-
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
-
-<h2>Czêsto zadawane pytania na temat GNU GPL</h2>
-
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.pl.html">
-<img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek g³owy gnu] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
-
-<hr />
-
-<p>
-Ta strona zawiera odpowiedzi na zwykle zadawane pytania o Powszechn± Licencjê 
Publiczn± GNU (GPL). O&nbsp;innych licencjach Fundacji Wolnego
-Oprogramowania mo¿ecie dowiedzieæ siê wiêcej na <a 
href="/licenses/licenses.pl.html">naszej stronie po¶wiêconej licencjom</a>.</p>
-<p>
-Po przeczytaniu tego dokumentu <a 
href="http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi";>mo¿ecie sprawdziæ swoj± 
wiedzê na temat licencjonowania wolnego oprogramowania rozwi±zuj±c nasz 
quiz</a> (w&nbsp;jêzyku angielskim).</p>
-
-<!-- Replace this list with the page's contents. -->
-<h3>Spis tre¶ci</h3>
- <h4>Podstawowe pytania o GPL, Projekt GNU i Fundacjê Wolnego 
Oprogramowania</h4>
-
- <ul>
-
- <li><a href="#WhatDoesGPLStandFor" name="TOCWhatDoesGPLStandFor">
- Co to znaczy "GPL"?</a></li>
-
- <li><a href="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
- name="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">
- Czy wolne oprogramowanie oznacza programy stosuj±ce GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#WhyUseGPL" name="TOCWhyUseGPL">
- Dlaczego powinienem stosowaæ GNU GPL, a nie inne licencje wolnego
- oprogramowania?</a></li>
-
- <li><a href="#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
- name="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">
- Czy wszystkie programy GNU stosuj± GNU GPL jako swoj± licencjê?</a></li>
-
- <li><a href="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
- name="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
- Czy u¿ycie GPL dla programu czyni z niego oprogramowanie GNU?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLOtherThanSoftware" name="TOCGPLOtherThanSoftware">
- Czy mogê u¿yæ GPL do czego¶ innego ni¿ oprogramowanie?</a></li>
-
- <li><a href="#LGPLJava" name="TOCLGPLJava">Jak dzia³a LGPL
- w przypadku Javy?</a></li>
-
- <li><a href="#WhyNotGPLForManuals" name="TOCWhyNotGPLForManuals">
- Dlaczego nie stosujecie GPL do podrêczników?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLTranslations" name="TOCGPLTranslations">
- Czy istniej± t³umaczenia GPL na inne jêzyki?</a></li>
-
- <li><a href="#WhySomeGPLAndNotLGPL" name="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL">
- Dlaczego niektóre biblioteki GNU wydane s± na zwyk³ej GPL
- zamiast na Lesser GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#WhoHasThePower" name="TOCWhoHasThePower">
- Kto jest upowa¿niony do egzekwowania przestrzegania GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#AssignCopyright" name="TOCAssignCopyright">
- Dlaczego FSF wymaga od wnosz±cych swój wk³ad do programów, do których
- prawa autorskie ma FSF, przekazania praw autorskich na rzecz FSF?
- Czy je¶li mam prawa autorskie do programu na GPL, te¿ powinienem to zrobiæ?
- Je¶li tak, to w&nbsp;jaki sposób?</a></li>
-
- <li><a href="#ModifyGPL" name="TOCModifyGPL">Czy mogê zmodyfikowaæ GPL
- i utworzyæ zmodyfikowan± licencjê?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Ogólna orientacja w GPL</h4>
- 
- <ul>
-
- <li><a href="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
- name="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
- Dlaczego GPL pozwala u¿ytkownikom na publikacjê w³asnych zmodyfikowanych
- wersji?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLRequireSourcePostedPublic"
- name="TOCGPLRequireSourcePostedPublic">
- Czy GPL wymaga, by kod ¼ród³owy zmodyfikowanej wersji zosta³ udostêpniony
- publicznie?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLAndNonfreeOnSameMachine"
- name="TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine">
- Czy mogê w tym samym komputerze mieæ program objêty licencj± GPL
- i&nbsp;niezwi±zany z&nbsp;nim inny, nie-wolny program?</a></li>
-
- <li><a href="#CanIDemandACopy" name="TOCCanIDemandACopy">
- Je¶li znam kogo¶, kto ma kopiê programu wydanego na GPL, to czy mogê domagaæ 
siê od niego, ¿eby da³ mi kopiê?</a></li>
-
- <li><a href="#WhatDoesWrittenOfferValid" name="TOCWhatDoesWrittenOfferValid">
- Co oznacza "pisemna oferta wa¿na dla ka¿dej strony trzeciej"?
- Czy to znaczy, ¿e ka¿dy na ¶wiecie mo¿e dostaæ ¼ród³a dowolnego programu
- na GPL, wszystko jedno jakiego?</a></li>
-
- <li><a href="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
name="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
- W GPL powiedziano, ¿e zmodyfikowane wersje, je¶li s± publikowane, musz± byæ
- "licencjonowane...dla wszelkich stron trzecich".
- Kim s± te trzecie strony?</a></li>
-
- <li><a href="#DoesTheGPLAllowMoney" name="TOCDoesTheGPLAllowMoney">
- Czy GPL pozwala mi na sprzeda¿ kopii programu za pieni±dze?</a></li>
-
- <li><a href="#DoesTheGPLAllowDownloadFee"
- name="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">
- Czy GPL pozwala mi na pobieranie op³aty za pobranie programu z mojego
- serwera internetowego?</a></li>
-
- <li><a href="#DoesTheGPLAllowRequireFee" name="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">
- Czy GPL pozwala mi ¿±daæ od ka¿dego, kto otrzyma program wniesienia
- op³aty i/lub powiadomienia mnie?</a></li>
-
- <li><a href="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
- name="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">Czy je¶li dystrybuujê
- za odp³atno¶ci± oprogramowanie na GPL, muszê je równie¿ udostêpniæ
- ogó³owi bez op³at?</a></li>
-
- <li><a href="#DoesTheGPLAllowNDA" name="TOCDoesTheGPLAllowNDA">
- Czy GPL pozwala mi na dystrybucjê zmodyfikowanej wersji lub
- wersji beta na warunkach umowy o&nbsp;nieujawnianiu
- (nondisclosure agreement)?</a></li>
-
- <li><a href="#DevelopChangesUnderNDA" name="TOCDevelopChangesUnderNDA">
- Czy GPL pozwala mi na rozwijanie zmodyfikowanej wersji w&nbsp;ramach umowy
- o&nbsp;nieujawnianiu?</a></li>
-
- <li><a href="#WhyMustIInclude" name="TOCWhyMustIInclude">
- Dlaczego GPL wymaga do³±czania kopii GPL do ka¿dego egzemplarza
- programu?</a></li>
-
- <li><a href="#WhatIfWorkIsShort" name="TOCWhatIfWorkIsShort">
- A co je¶li dzie³o jest niewiele d³u¿sze ni¿ sama licencja?</a></li>
-
- <li><a href="#RequiredToClaimCopyright"
- name="TOCRequiredToClaimCopyright">Czy jestem zobowi±zany do og³oszenia
- praw autorskich (copyright) do w³asnych modyfikacji programu objêtego
- GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#CombinePublicDomainWithGPL"
- name="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Je¶li program ³±czy w sobie kod
- nale¿±cy do domeny publicznej (public domain) z&nbsp;kodem objêtym GPL,
- to czy mogê wzi±æ tê czê¶æ, która jest dobrem publicznym i&nbsp;korzystaæ
- z&nbsp;niej tak jak z&nbsp;kodu z&nbsp;domeny publicznej?</a></li>
-
- <li><a href="#IWantCredit" name="TOCIWantCredit">
- Chcê uznania za moj± pracê. Chcê, ¿eby ludzie wiedzieli, co napisa³em.
- Czy praca bêdzie mi nadal przypisywana je¶li stosujê GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLOmitPreamble" name="TOCGPLOmitPreamble">
- Czy dla zaoszczêdzenia miejsca mogê pomin±æ preambu³ê GPL lub wskazówki,
- jak stosowaæ tê licencjê do w³asnych programów?</a></li>
-
- <li><a href="#WhatIsCompatible" name="TOCWhatIsCompatible">
- Co to oznacza, ¿e dwie licencje s± zgodne?</a></li>
-
- <li><a href="#WhatDoesCompatMean" name="TOCWhatDoesCompatMean">
- Co znaczy, ¿e licencja jest &bdquo;zgodna z&nbsp;GPL&rdquo;?</a></li>
-
- <li><a href="#OrigBSD" name="TOCOrigBSD">
- Dlaczego pierwotna licencja BSD jest niezgodna z&nbsp;GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#MereAggregation" name="TOCMereAggregation">
- Czym siê ró¿ni± &bdquo;zwyczajne gromadzenie&rdquo;
- i&nbsp;&bdquo;po³±czenie dwu modu³ów w&nbsp;jeden program&rdquo;?</a></li>
-
- <li><a href="#AssignCopyright" name="TOCAssignCopyright">
- Dlaczego FSF wymaga od wnosz±cych swój wk³ad do programów, do których
- prawa autorskie ma FSF, przekazania praw autorskich na rzecz FSF?
- Czy je¶li mam prawa autorskie do programu na GPL, te¿ powinienem to zrobiæ?
- Je¶li tak, to w&nbsp;jaki sposób?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLCommercially" name="TOCGPLCommercially">
- Je¶li skorzystam z kawa³ka oprogramowania uzyskanego na GNU GPL,
- to czy wolno mi zmieniæ oryginalny kod w&nbsp;nowy program, a&nbsp;nastêpnie
- rozpowszechniaæ i&nbsp;sprzedawaæ taki nowy program komercyjnie?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLOtherThanSoftware" name="TOCGPLOtherThanSoftware">
- Czy mogê u¿yæ GPL do czego¶ innego ni¿ oprogramowanie?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Stosowanie GPL do w³asnych programów</h4>
-
- <ul>
-
- <li><a href="#CouldYouHelpApplyGPL" name="TOCCouldYouHelpApplyGPL">
- Czy mogliby¶cie podaæ szczegó³owe instrukcje, jak zastosowaæ GPL
- do mojego programu?</a></li>
-
- <li><a href="#WhyUseGPL" name="TOCWhyUseGPL">
- Dlaczego powinienem stosowaæ GNU GPL, a nie inne licencje wolnego
- oprogramowania?</a></li>
-
- <li><a href="#WhyMustIInclude" name="TOCWhyMustIInclude">
- Dlaczego GPL wymaga do³±czania kopii GPL do ka¿dego egzemplarza
- programu?</a></li>
-
- <li><a href="#WhatIfWorkIsShort" name="TOCWhatIfWorkIsShort">
- A co je¶li dzie³o jest niewiele d³u¿sze ni¿ sama licencja?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLOmitPreamble" name="TOCGPLOmitPreamble">
- Czy dla zaoszczêdzenia miejsca mogê pomin±æ preambu³ê GPL lub wskazówki,
- jak stosowaæ tê licencjê do w³asnych programów?</a></li>
-
- <li><a href="#HowIGetCopyright" name="TOCHowIGetCopyright">
- Jak mogê uzyskaæ prawa autorskie do swojego programu, by wydaæ
- go na GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#WhatIfSchool" name="TOCWhatIfSchool">
- Co je¶li moja szko³a zechce w³±czyæ mój program do swego w³asnego
- produktu oprogramowania prawnie zastrze¿onego?</a></li>
-
- <li><a href="#ReleaseUnderGPLAndNF" name="TOCReleaseUnderGPLAndNF">
- Chcia³bym wydaæ napisany przez siebie program na GNU GPL, ale chcia³bym
- wykorzystaæ ten sam kod w&nbsp;programach, które nie bêd± wolne.</a></li>
-
- <li><a href="#CanDeveloperThirdParty"
- name="TOCCanDeveloperThirdParty">
- Czy konstruktor programu, który wypu¶ci³ go na GPL mo¿e pó¼niej
- licencjonowaæ go innej stronie na zasadzie wy³±czno¶ci?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLUSGov" name="TOCGPLUSGov">Czy rz±d USA mo¿e wydaæ program
- na GNU GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLUSGovAdd" name="TOCGPLUSGovAdd">Czy rz±d USA mo¿e wydaæ
- ulepszenia do programu objêtego GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#VersionTwoOrLater" name="TOCVersionTwoOrLater">
- Dlaczego w programach powinno siê pisaæ &bdquo;w wersji 2 GPL lub dowolnej
- pó¼niejszej wersji&rdquo;?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLOutput" name="TOCGPLOutput">
- Czy jest jaki¶ sposób, w jaki mogê obj±æ przez GPL wyniki uzyskiwane
- z&nbsp;mojego programu? Na przyk³ad, je¶li program s³u¿y do opracowywania
- projektów sprzêtu, to czy mogê wymagaæ, by te projekty musia³y byæ 
wolne?</a></li>
-
- <li><a href="#WhyNotGPLForManuals" name="TOCWhyNotGPLForManuals">
- Dlaczego nie stosujecie GPL do podrêczników?</a></li>
-
- <li><a href="#FontException" name="TOCFontException">
- Jak stosuje siê GPL do fontów?</a></li>
- 
- <li><a href="#WMS" name="TOCWMS">Jakiej licencji powinienem u¿yæ
- dla systemu szablonów do zarz±dzania witryn± WWW?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Dystrybucja programów wydanych na GPL</h4>
-
- <ul>
-
- <li><a href="#ModifiedJustBinary"
- name="TOCModifiedJustBinary">Czy mogê zmodyfikowan± wersjê programu
- objêtego GPL wydaæ tylko w&nbsp;postaci binarnej?</a></li>
-
- <li><a href="#UnchangedJustBinary"
- name="TOCUnchangedJustBinary">Pobra³em z sieci tylko binaria.
- Czy je¶li rozprowadzam kopie, to muszê pobraæ ¼ród³a i&nbsp;je
- te¿ rozprowadzaæ?</a></li>
-
- <li><a href="#DistributeWithSourceOnInternet"
- name="TOCDistributeWithSourceOnInternet">
- Chcê rozprowadzaæ binaria na no¶niku fizycznym, ale bez towarzysz±cych
- ¼róde³. Czy mogê zapewniaæ dostêp do ¼róde³ przez FTP zamiast przesy³aæ
- je poczt±?</a></li>
-
- <li><a href="#RedistributedBinariesGetSource"
- name="TOCRedistributedBinariesGetSource">Znajomy dosta³ objêty GPL
- kod binarny z ofert± dostarczenia ¼róde³ i&nbsp;zrobi³ mi kopiê.
- Czy mogê wykorzystaæ tê ofertê, ¿eby otrzymaæ ¼ród³a?</a></li>
-
- <li><a href="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
- name="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites">
- Czy mogê umie¶ciæ binaria na swoim serwerze internetowym, a ¼ród³a
- w&nbsp;innym o¶rodku internetowym?</a></li>
-
- <li><a href="#DistributeExtendedBinary"
- name="TOCDistributeExtendedBinary">
- Chcia³bym rozpowszechniaæ poszerzon± wersjê programu objêtego GPL
- w&nbsp;postaci binarnej. Czy wystarczy rozpowszechniaæ ¼ród³a oryginalnej
- wersji?</a></li>
-
- <li><a href="#DistributingSourceIsInconvenient"
- name="TOCDistributingSourceIsInconvenient">
- Chcê rozprowadzaæ binaria, ale dystrybucja pe³nych ¼róde³ jest
- niewygodna. Czy by³oby w&nbsp;porz±dku, gdybym razem binariami dawa³ 
u¿ytkownikom
- pliki ró¿nic w&nbsp;stosunku do &bdquo;standardowej&rdquo; wersji?</a></li>
-
- <li><a href="#AnonFTPAndSendSources" name="TOCAnonFTPAndSendSource">
- Chcia³bym udostêpniæ binaria za po¶rednictwem anonimowego FTP, ale
- wysy³aæ ¼ród³a tylko tym, którzy ich za¿±daj±.</a></li>
-
- <li><a href="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
- name="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
- Jak mogê siê upewniæ, ¿e u¿ytkownik, który ¶ci±gn±³ binaria pobra³ równie¿
- ¼ród³a?</a></li>
-
- <li><a href="#ReleaseNotOriginal" name="TOCReleaseNotOriginal">
- Czy mogê wydaæ program na licencji stanowi±cej, ¿e mo¿na rozpowszechniaæ
- jego zmodyfikowane wersje na GPL, ale samego orygina³u nie mo¿na
- rozpowszechniaæ na GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#CompanyGPLCostsMoney" name="TOCCompanyGPLCostsMoney">
- W³a¶nie dowiedzia³em siê, ¿e pewna firma ma kopiê programu objêtego GPL,
- a&nbsp;¿eby go dostaæ trzeba zap³aciæ. Czy nie naruszaj± GPL nie 
udostêpniaj±c
- go w&nbsp;Internecie?</a></li>
-
- <li><a href="#UnreleasedMods" name="TOCUnreleasedMods">Na witrynie
- internetowej firmy dzia³a zmodyfikowana wersja programu wydanego na GPL.
- Czy wed³ug GPL firma musi wypu¶ciæ ¼ród³a tej swojej zmienionej 
wersji?</a></li>
-
- <li><a href="#InternalDistribution" name="TOCInternalDistribution">Czy
- wykonanie i u¿ywanie wielu kopii programu wewn±trz jednej instytucji
- lub firmy jest &bdquo;rozprowadzaniem&rdquo;?</a></li>
-
- <li><a href="#StolenCopy" name="TOCStolenCopy">Czy je¶li kto¶ ukradnie CD
- z&nbsp;pewn± wersj± programu objêtego GPL, to czy GPL daje mu prawo
- do redystrybucji tej wersji?</a></li>
-
- <li><a href="#TradeSecretRelease" name="TOCTradeSecretRelease">Co je¶li
- firma dystrybuuje kopie jako sekret handlowy?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLFairUse" name="TOCGPLFairUse">
- Czy mam prawo &bdquo;dozwolonego u¿ytku&rdquo; w korzystaniu z&nbsp;kodu 
¼ród³owego
- programu objêtego GPL?</a></li>
- 
- <li><a href="#DistributeSubsidiary" name="TOCDistributeSubsidiary"> 
- Czy przekazanie kopii firmie, w której ma siê udzia³y wiêkszo¶ciowe
- i&nbsp;któr± siê kontroluje, przedsiêbiorstwu zale¿nemu, stanowi
- rozprowadzanie?</a></li>
- 
- <li><a href="#ClickThrough" name="TOCClickThrough">Czy instalatory
- programów mog± prosiæ o klikniêcie wyra¿aj±ce zgodê na akceptacjê GPL?
- Je¶li dostanê jakie¶ programy na GPL, to czy muszê siê na co¶
- zgadzaæ?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Wykorzystywanie programów wydanych na GPL przy pisaniu innych 
programów</h4>
-
- <ul>
-
- <li><a href="#GPLAndNonfreeOnSameMachine"
- name="TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine">
- Czy mogê w tym samym komputerze mieæ program objêty licencj± GPL
- i&nbsp;niezwi±zany z&nbsp;nim inny, nie-wolny program?</a></li>
-
- <li><a href="#CanIUseGPLToolsForNF" name="TOCCanIUseGPLToolsForNF">
- Czy mogê korzystaæ z edytorów objêtych GPL do pisania programów, które
- nie s± wolne? Czy do ich kompilacji mogê wykorzystywaæ narzêdzia
- objête GPL, takie jak GCC?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLOutput" name="TOCGPLOutput">
- Czy jest jaki¶ sposób, w jaki mogê obj±æ przez GPL wyniki uzyskiwane
- z&nbsp;mojego programu? Na przyk³ad, je¶li program s³u¿y do opracowywania
- projektów sprzêtu, to czy mogê wymagaæ, by te projekty musia³y byæ 
wolne?</a></li>
-
- <li><a href="#WhatCaseIsOutputGPL" name="TOCWhatCaseIsOutputGPL">
- W jakich przypadkach wynik programu na GPL jest równie¿ objêty GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#PortProgramToGL" name="TOCPortProgramToGL">
- Czy je¶li przeniosê swój program na platformê GNU/Linux, to znaczy
- ¿e muszê wydaæ go jako Wolne Oprogramowanie na GPL czy jakiej¶ innej
- licencji Wolnego Oprogramowania?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLInProprietarySystem" name="TOCGPLInProprietarySystem">
- Chcia³bym do swego prawnie zastrze¿onego systemu wcieliæ
- oprogramowanie objête GPL. Czy mogê to zrobiæ?</a></li>
-
- <li><a href="#LibGCCException" name="TOCLibGCCException">Czy wyj±tek
- dla libstdc++ pozwala na dynamiczne ³±czenie?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>£±czenie pracy z kodem wydanym na GPL</h4>
-
- <ul>
-
- <li><a href="#MereAggregation" name="TOCMereAggregation">
- Czym siê ró¿ni± &bdquo;zwyczajne gromadzenie&rdquo; i &bdquo;po³±czenie
- dwu modu³ów w&nbsp;jeden program&rdquo;?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLFairUse" name="TOCGPLFairUse">
- Czy mam prawo &bdquo;dozwolonego u¿ytku&rdquo; w korzystaniu z&nbsp;kodu 
¼ród³owego
- programu objêtego GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLUSGov" name="TOCGPLUSGov">Czy rz±d USA mo¿e wydaæ program
- na GNU GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#IfLibraryIsGPL" name="TOCIfLibraryIsGPL">
- Czy je¶li bibliotekê wydano na warunkach GPL (nie LGPL), to znaczy,
- ¿e ka¿dy program, który jej u¿ywa musi byæ objêty GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#LinkingWithGPL" name="TOCLinkingWithGPL">
- Macie program na GPL, który chcia³bym po³±czyæ ze swoim kodem i&nbsp;zbudowaæ
- program prawnie zastrze¿ony. Czy z&nbsp;tego, ¿e ³±czê z&nbsp;waszym 
programem
- wynika, ¿e muszê wydaæ swój program na GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#SwitchToLGPL" name="TOCSwitchToLGPL">
- Je¶li tak, to czy istnieje mo¿liwo¶æ uzyskania licencji waszego
- programu na warunkach Lesser GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#WillYouMakeAnException"
- name="TOCWillYouMakeAnException">
- U¿ycie pewnego programu GNU na GPL nie pasuje do naszego zamierzenia
- zbudowania oprogramowania prawnie zastrze¿onego. Zrobicie dla nas wyj±tek?
- To oznacza³by wiêcej u¿ytkowników tego programu.</a></li>
-
- <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL">
- Czy je¶li interpreter jakiego¶ jêzyka programowania jest wydany na GPL,
- to programy napisane do interpretowania przez niego musz± byæ na licencji
- zgodnej z&nbsp;GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#InterpreterIncompat" name="TOCInterpreterIncompat">
- Je¶li interpreter pewnego jêzyka programowania ma licencjê,
- która jest niezgodna z&nbsp;GPL, to czy mogê na nim uruchamiaæ programy
- objête GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLModuleLicense" name="TOCGPLModuleLicense">
- Je¶li do³o¿ê modu³ do programu objêtego GPL, to czy muszê u¿yæ GPL jako
- licencji dla swojego modu³u?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLAndPlugins" name="TOCGPLAndPlugins">
- Je¶li w programie wydanym na GPL u¿ywane s± wtyczki (plug-ins), to jakie
- s± dla nich wymagania licencyjne?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLPluginsInNF" name="TOCGPLPluginsInNF">
- Czy mogê wydaæ niewolny program, zaprojektowany tak, ¿eby
- ³adowa³ wtyczkê wydan± na GPL?</a></li>
- 
- <li><a href="#NFUseGPLPlugins" name="TOCNFUseGPLPlugins">
- Czy mogê wydaæ niewolny program, zaprojektowany tak, ¿eby
- ³adowa³ wtyczkê wydan± na GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLInProprietarySystem" name="TOCGPLInProprietarySystem">
- Chcia³bym do swego prawnie zastrze¿onego systemu wcieliæ
- oprogramowanie objête GPL. Czy mogê to zrobiæ?</a></li>
-
- <li><a href="#FSWithNFLibs" name="TOCFSWithNFLibs">
- Czy mogê pisaæ wolne oprogramowanie korzystaj±ce z bibliotek,
- które nie s± wolne?</a></li>
+<body>
+<div id="content">
+<h2>Często zadawane pytania o licencjach GNU</h2>
 
- <li><a href="#GPLIncompatibleLibs" name="TOCGPLIncompatibleLibs">
- Jakie kwestie prawne pojawi± siê, je¶li z oprogramowaniem GPL
- zastosujê biblioteki niezgodne z&nbsp;GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#WindowsRuntimeAndGPL" name="TOCWindowsRuntimeAndGPL">
- Piszê w Microsoft Visual C++ aplikacjê do Windows i chcê j± wydaæ na GPL.
- Czy zgodnie z&nbsp;GPL dozwolone jest dynamiczne ³±czenie programu
- z&nbsp;bibliotek± wykonawcz± (run-time) Visual&nbsp;C++?</a></li>
-
- <li><a href="#MoneyGuzzlerInc" name="TOCMoneyGuzzlerInc">
- Chcia³bym zmodyfikowaæ programy objête GPL i skonsolidowaæ je
- z&nbsp;bibliotekami przeno¶no¶ci z&nbsp;Money Guzzler Inc. Nie mogê
- rozpowszechniaæ kodu ¼ród³owego tych bibliotek, wiêc ka¿dy u¿ytkownik,
- który chcia³by zmieniæ te wersje, musia³by osobno uzyskaæ biblioteki.
- Dlaczego GPL na to nie pozwala?</a></li>
-
- <li><a href="#GPLIncompatibleAlone" name="TOCGPLIncompatibleAlone">
- Je¶li licencja modu³u Q zawiera wymaganie niezgodne z&nbsp;GPL, ale ma ono
- zastosowanie tylko do sytuacji, gdy rozprowadzany jest sam modu³&nbsp;Q,
- a&nbsp;nie gdy Q jest w³±czony w&nbsp;wiêkszy program, to czy licencja ta 
jest
- zgodna z&nbsp;GPL? Czy mogê po³±czyæ lub skonsolidowaæ Q z&nbsp;programem 
objêtym
- GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#OOPLang" name="TOCOOPLANG">
- Je¶li w jêzyku obiektowym, takim jak Java, korzystam bez modyfikacji
- z&nbsp;klasy, która jest objêta GPL, a&nbsp;utworzê jej podklasê,
- to w&nbsp;jaki sposób GPL wp³ywa na powsta³y wiêkszy program?</a></li>
-
- <li><a href="#LinkingOverControlledInterface"
- name="TOCLinkingOverControlledInterface">W jaki sposób mogê zezwoliæ
- na ³±czenie modu³ów prawnie zastrze¿onych ze swoj± bibliotek± na GPL
- tylko za po¶rednictwem ustalonego interfejsu?</a></li>
-
- <li><a href="#Consider" name="TOCConsider">
- Rozwa¿my tak± sytuacjê:
- 1) X wypuszcza V1 projektu na GPL;
- 2) Y przyczynia siê do rozwoju V2, wprowadzaj±c zmiany i&nbsp;nowy kod 
oparty na V1;
- 3) X chce zmieniæ licencjê V2 na inn± ni¿ GPL.
- Czy X potrzebuje na to pozwolenia ze strony Y?</a></li>
-
- <li><a href="#ManyDifferentLicenses" name="TOCManyDifferentLicenses">
- Napisa³em aplikacjê, która ³±czy wiele ró¿nych komponentów maj±cych ró¿ne
- licencje. Jestem zdezorientowany: jakie wymogi licencyjne dotycz± mojego
- programu? Czy mogliby¶cie mi powiedzieæ, z&nbsp;jakich licencji mogê
- skorzystaæ?</a></li>
-
- </ul>
-
- <h4>Pytania o naruszenia GPL</h4>
-
- <ul>
-
- <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation">
- Co powinienem zrobiæ, je¶li wykryjê mo¿liwe naruszenie GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#WhoHasThePower" name="TOCWhoHasThePower">
- Kto jest upowa¿niony do egzekwowania przestrzegania GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#HeardOtherLicense" name="TOCHeardOtherLicense">
- S³ysza³em, ¿e kto¶ ma kopiê programu wydanego na GPL, ale z&nbsp;inn± 
licencj±.
- Czy to mo¿liwe?</a></li>
-
- <li><a href="#DeveloperViolate" name="TOCDeveloperViolate">
- Czy konstruktor programu objêtego GPL jest ni± zwi±zany? Czy jego dzia³ania
- mog± kiedykolwiek naruszaæ GPL?</a></li>
-
- <li><a href="#CompanyGPLCostsMoney" name="TOCCompanyGPLCostsMoney">
- W³a¶nie dowiedzia³em siê, ¿e pewna firma ma kopiê programu objêtego GPL,
- a&nbsp;¿eby go dostaæ trzeba zap³aciæ. Czy nie naruszaj± GPL nie 
udostêpniaj±c
- go w&nbsp;Internecie?</a></li>
-
- </ul>
-
-<hr />
-
-<dl class="ss">
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatDoesGPLStandFor" name="WhatDoesGPLStandFor">
-Co to znaczy &bdquo;GPL&rdquo;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-&bdquo;GPL&rdquo; oznacza &bdquo;General Public License&rdquo;, 
&bdquo;Powszechna Licencja Publiczna&rdquo;. Najbardziej rozpowszechnion± 
licencj± tego rodzaju jest Powszechna Licencja Publiczna GNU, lub krótko: GNU 
GPL. Mo¿na to potem skracaæ do &bdquo;GPL&rdquo;, gdy wiadomo, ¿e chodzi 
o&nbsp;GNU GPL.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL" 
name="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">
-Czy wolne oprogramowanie oznacza programy stosuj±ce GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Niekoniecznie &mdash; istnieje wiele innych licencji wolnego oprogramowania. 
Mamy <a href="/licenses/license-list.pl.html">niepe³n± ich listê</a>. Ka¿da 
z&nbsp;licencji, która zapewnia u¿ytkownikowi <a 
href="/philosophy/free-sw.pl.html">pewne szczególne wolno¶ci</a> jest licencj± 
wolnego oprogramowania.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhyUseGPL" name="WhyUseGPL">
-Dlaczego powinienem stosowaæ GNU GPL, a nie inne licencje wolnego
-oprogramowania?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Korzystanie z GNU GPL wymaga, by wszystkie <a 
href="/philosophy/pragmatic.pl.html">wydane ulepszone wersje by³y wolnym 
oprogramowaniem</a>. To znaczy, ¿e unikasz ryzyka konieczno¶ci konkurowania 
z&nbsp;prawnie zastrze¿on± zmienion± wersj± swojej w³asnej pracy. Jednak¿e, 
w&nbsp;pewnych specjalnych okoliczno¶ciach, mo¿e byæ lepsze u¿ycie <a 
href="/licenses/why-not-lgpl.pl.html">licencji zezwalaj±cej na wiêcej</a>.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense" 
name="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">
-Czy wszystkie programy GNU stosuj± GNU GPL jako swoj± licencjê?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Wiêkszo¶æ pakietów programowych GNU stosuje GNU GPL, ale jest kilka programów 
GNU (i&nbsp;czê¶ci programów), które korzystaj± z&nbsp;mniej rygorystycznych 
licencji, jak Lesser GPL. Kiedy siê to dzieje, jest kwesti± <a 
href="/licenses/why-not-lgpl.pl.html">strategii</a>.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware" 
name="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Czy u¿ycie GPL dla programu czyni z&nbsp;niego oprogramowanie GNU?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ka¿dy mo¿e opublikowaæ program na warunkach GNU GPL, ale to nie robi
-z tego programu pakietu GNU.
-<p>
-Uczynienie programu pakietem programowym GNU oznacza jawny wk³ad do Projektu 
GNU. Dzieje siê tak wtedy, gdy konstruktorzy programu i&nbsp;Projekt GNU siê na 
to zgodz±. Je¶li jeste¶ zainteresowany wniesieniem programu do Projektu GNU, 
napisz prosimy do <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCReportingViolation" name="ReportingViolation">
-Co powinienem zrobiæ, je¶li wykryjê mo¿liwe naruszenie GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Powiniene¶ <a href="/licenses/gpl-violation.pl.html">to zg³osiæ.</a> Po 
pierwsze, mo¿liwie najlepiej sprawd¼ ten fakt. Nastêpnie powiadom wydawcê lub 
posiadacza praw autorskich danego programu, wydanego na GPL. Je¶li jest to Free 
Software Foundation, pisz na adres <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. W&nbsp;przeciwnym 
razie, mo¿liwe, ¿e opiekun programu jest posiadaczem praw autorskich albo te¿ 
mo¿e wskazaæ Ci, jak siê z&nbsp;t± osob± skontaktowaæ, wiêc zg³o¶ to jemu.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
-name="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Dlaczego GPL pozwala u¿ytkownikom na publikacjê w³asnych zmodyfikowanych
-wersji?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Decyduj±cym aspektem wolnych programów jest swoboda wspó³pracy u¿ytkowników.
-Pozwolenie u¿ytkownikom, którzy chc± pomagaæ innym, na dzielenie siê w³asnymi
-poprawkami b³êdów i&nbsp;udoskonaleniami jest absolutnie kluczowe.
-<p>
-Niektórzy proponowali alternatywy dla GPL, które wymaga³y aby zmienione
-wersje przechodzi³y przez pierwotnego autora. W&nbsp;praktyce, póki dba³by on
-o&nbsp;potrzeby konserwacji programu, mog³oby to dzia³aæ dobrze.
-Jednak je¶li autor przestaje, mniej czy bardziej, zajmowaæ siê konserwacj±,
-by robiæ co¶ innego, lub gdy nie zwraca uwagi na wszystkie potrzeby
-u¿ytkowników, ten plan zawodzi. Pomijaj±c problemy praktyczne, taka metoda
-nie pozwala u¿ytkownikom na wzajemn± pomoc.</p>
-<p>
-Czasem proponuje siê kontrolê nad zmodyfikowanymi wersjami jako ¶rodek
-zapobiegaj±cy k³opotliwemu pomieszaniu miêdzy rozmaitymi wersjami
-utworzonymi przez u¿ytkowników. Wedle naszego do¶wiadczenia, to pomieszanie
-nie stanowi wiêkszego k³opotu. Wiele wersji Emacsa wykonano poza Projektem
-GNU, ale u¿ytkownicy potrafi± je odró¿niæ. GPL wymaga umieszczania 
w&nbsp;wersji
-nazwiska producenta, by odró¿niæ j± od innych wersji i&nbsp;chroniæ reputacjê
-pozosta³ych opiekunów.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
-    name="GPLRequireSourcePostedPublic">
-Czy GPL wymaga, by kod ¼ród³owy zmodyfikowanej wersji zosta³ udostêpniony
-publicznie?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GPL nie wymaga rozpowszechniania zmodyfikowanego przez Ciebie programu.
-Wolno Ci wprowadzaæ zmiany i&nbsp;korzystaæ z&nbsp;nich prywatnie, 
w&nbsp;ogóle bez ich
-wydawania. Odnosi siê to tak¿e do organizacji (³±cznie z&nbsp;firmami);
-organizacja mo¿e utworzyæ zmienion± wersjê i&nbsp;u¿ywaæ jej wewnêtrznie nigdy
-nie wydaj±c tej wersji na zewn±trz.
-<p>
-Ale <em>je¶li</em> w jaki¶ sposób publicznie wypuszczasz zmienion± wersjê,
-GPL wymaga by¶ udostêpni³ u¿ytkownikom programu zmodyfikowany kod ¼ród³owy,
-na warunkach GPL.</p>
-<p>
-Tak wiêc, GPL zezwala na pewne sposoby rozpowszechniania zmienionego
-programu, a&nbsp;na inne nie, ale decyzja o&nbsp;samym wypuszczeniu nale¿y do 
Ciebie.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine" 
name="GPLAndNonfreeOnSameMachine">
-Czy mogê w tym samym komputerze mieæ program objêty licencj± GPL
-i niezwi±zany z&nbsp;nim inny, nie-wolny program?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak. Zezwolenie na takie dzia³anie zosta³o w GPL wyra¿one wprost, 
w&nbsp;punkcie mówi±cym o&nbsp;&bdquo;zwyczajnym gromadzeniu&rdquo; 
(&bdquo;mere aggregation&rdquo;). Choæ ten zapis tylko akcentuje to, co naszym 
zdaniem i&nbsp;tak by zachodzi³o.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCanIDemandACopy" name="CanIDemandACopy">
-Je¶li znam kogo¶, kto ma kopiê programu wydanego na GPL, to czy mogê domagaæ 
siê od niego, ¿eby da³ mi kopiê?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie. Dziêki GPL otrzyma³ pozwolenie na wykonywanie i&nbsp;rozprowadzanie kopii 
programu <em>je¶li zechce to robiæ</em>. Ale ma on te¿ prawo nie rozprowadzaæ 
programu, je¶li tak woli.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" 
name="WhatDoesWrittenOfferValid">
-Co oznacza &bdquo;pisemna oferta wa¿na dla ka¿dej strony trzeciej&rdquo;?
-Czy to znaczy, ¿e ka¿dy na ¶wiecie mo¿e dostaæ ¼ród³a dowolnego programu
-na GPL, wszystko jedno jakiego?</a></b></dt>
-
-<dd>
-&bdquo;Wa¿na dla ka¿dej strony trzeciej&rdquo; (&bdquo;valid for any third 
party&rdquo;)
-oznacza, ¿e ka¿dy, to ma tê ofertê ma jest uprawiony do jej przyjêcia.
-<p>
-Je¶li komercyjnie rozpowszechniasz pliki binarne bez towarzysz±cego kodu
-¼ród³owego, GPL stanowi, ¿e musisz z³o¿yæ pisemn± ofertê dostarczenia kodu
-¼ród³owego pó¼niej. Kiedy u¿ytkownicy niekomercyjnie redystrybuuj± otrzymane
-od Ciebie binaria, musz± przekazaæ wraz z&nbsp;nimi kopiê tej pisemnej oferty.
-To znaczy, ¿e ludzie, którzy nie uzyskali binariów wprost od Ciebie,
-mimo to mog± otrzymaæ kopie kodów ¼ród³owych, zgodnie z&nbsp;ofert±.</p>
-<p>
-Wymagamy, ¿eby oferta by³a wa¿na dla ka¿dej strony trzeciej, po to, by
-osoby, które otrzyma³y binaria po¶rednio mog³y w&nbsp;ten sposób za¿±daæ kodu
-¼ród³owego od Ciebie.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions" 
name="TheGPLSaysModifiedVersions">
-W GPL powiedziano, ¿e zmodyfikowane wersje, je¶li s± publikowane, musz± byæ
-&bdquo;licencjonowane...dla wszelkich stron trzecich&rdquo;. Kim s± te 
trzecie strony?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Sekcja 2 mówi, ¿e zmienione wersje, które rozpowszechniasz musz± byæ 
licencjonowane dla wszelkich stron trzecich na warunkach GPL. &bdquo;Wszelkie 
strony trzecie&rdquo; oznacza dos³ownie ka¿dego&nbsp;&mdash; ale nie wymaga to, 
by¶ musia³ mieæ z&nbsp;nimi fizycznie do czynienia. Oznacza tylko, ¿e maj± od 
Ciebie licencjê, na GPL, dla Twojej wersji.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
- name="RequiredToClaimCopyright">Czy jestem zobowi±zany do jawnego
- og³oszenia praw autorskich (copyright) do w³asnych modyfikacji
- programu objêtego GPL?</a></b></dt>
- 
-<dd>
-Nie jeste¶ zobowi±zany do zg³aszania praw autorskich do w³asnych zmian.
-Jednak w&nbsp;wiêkszo¶ci krajów [tak¿e w&nbsp;Polsce] domy¶lnie
-dzieje siê to automatycznie, wiêc je¶li nie chcesz, by dzie³o by³o objête
-prawami autorskimi, powiniene¶ jawnie uczyniæ swoje zmiany dobrem publicznym
-(wydaæ je jako public domain).
-<p>
-Niezale¿nie od tego, czy bêdziesz sobie ro¶ci³ prawa autorskie do w³asnych
-zmian czy nie, musisz wydaæ zmodyfikowan± wersjê, jako ca³o¶æ, na GPL
-(<a href="#GPLRequireSourcePostedPublic">je¿eli w&nbsp;ogóle wydasz 
zmodyfikowan±
-przez siebie wersjê</a>).</p>
-</dd>
-
- 
-<dt><b><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
- name="CombinePublicDomainWithGPL">Je¶li program ³±czy w sobie kod
- nale¿±cy do domeny publicznej (public domain) z&nbsp;kodem objêtym GPL,
- to czy mogê wzi±æ tê czê¶æ, która jest dobrem publicznym i&nbsp;korzystaæ
- z&nbsp;niej tak jak z&nbsp;kodu z&nbsp;domeny publicznej?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Mo¿esz to zrobiæ, je¶li potrafisz odró¿niæ, która z&nbsp;czê¶ci jest dobrem
-publicznym i&nbsp;oddzieliæ j± od reszty. Je¶li kod zosta³ przez jego 
konstruktora
-umieszczony w&nbsp;domenie publicznej, to pozostaje dobrem publicznym bez
-wzglêdu na to, gdzie siê znajduje.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" name="DoesTheGPLAllowMoney">
-Czy GPL pozwala mi na sprzeda¿ kopii programu za pieni±dze?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak, GPL pozwala na to wszystkim. <a href="/philosophy/selling.pl.html">Prawo 
do sprzeda¿y kopii</a> jest czê¶ci± definicji wolnego oprogramowania. 
Z&nbsp;wyj±tkiem jednej, specyficznej sytuacji nie ma ¿adnych ograniczeñ co 
op³at, jakie zechcesz pobieraæ. (Tym wyj±tkiem jest wymagana w&nbsp;GPL pisemna 
oferta dostarczenia ¼róde³, jaka musi byæ do³±czona do oprogramowania, je¶li 
jest ono rozprowadzane w&nbsp;postaci samych binariów).
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee" 
name="DoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Czy GPL pozwala mi na pobieranie op³aty za pobranie programu z&nbsp;mojego
-serwera internetowego?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak. Za przekazanie kopii programu (rozpowszechnianie) mo¿esz pobieraæ dowoln± 
op³atê. Je¿eli binaria rozpowszechniasz udostêpniaj±c pliki do ¶ci±gniêcia, 
musisz zapewniæ &bdquo;równowa¿ny dostêp&rdquo; do pobierania 
¼róde³&nbsp;&mdash; zatem op³ata za ¶ci±gniêcie ¼róde³ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 
op³ata za ¶ci±gniêcie binariów.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee" 
name="DoesTheGPLAllowRequireFee">
-Czy GPL pozwala mi ¿±daæ od ka¿dego, kto otrzyma program wniesienia op³aty
-i/lub powiadomienia mnie?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie. W rzeczywisto¶ci, taki wymóg spowodowa³by, ¿e program nie by³by wolny. 
Je¶li ludzie musz± p³aciæ za otrzymanie kopii programu lub je¶li musz± 
specjalnie kogo¶ powiadamiaæ, to program nie jest wolny. Zobacz <a 
href="/philosophy/free-sw.pl.html">definicjê wolnego oprogramowania</a>.
-<p>
-GPL jest licencj± wolnego oprogramowania i dlatego zezwala ludziom na
-wykorzystywanie, a&nbsp;nawet redystrybucjê oprogramowania bez obowi±zku
-p³acenia za to komukolwiek.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
- name="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">Czy je¶li dystrybuujê
- za odp³atno¶ci± oprogramowanie na GPL, muszê je równie¿ udostêpniæ
- ogó³owi bez op³at?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie. Jednak¿e, je¶li kto¶ ui¶ci³ op³atê i otrzyma³ od Ciebie kopiê,
-GPL daje mu swobodê przekazania jej ogó³owi, za op³at± lub bez niej.
-Na przyk³ad, kto¶ móg³by Ci zap³aciæ, po czym umie¶ciæ swoj± kopiê
-na serwerze internetowym, udostêpniaj±c ogó³owi.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" name="DoesTheGPLAllowNDA">
- Czy GPL pozwala mi na dystrybucjê zmodyfikowanej wersji lub
- wersji beta na warunkach umowy o&nbsp;nieujawnianiu
- (nondisclosure agreement)?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie. GPL stanowi, ¿e ka¿dy, kto otrzyma od Ciebie kopiê Twojej wersji
-ma prawo rozprowadzaæ dalej kopie tej wersji (zmodyfikowane lub nie).
-Nie pozwala na rozpowszechnianie prac na bardziej restrykcyjnych warunkach.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDevelopChangesUnderNDA" name="DevelopChangesUnderNDA">
- Czy GPL pozwala mi na rozwijanie zmodyfikowanej wersji w ramach umowy
- o&nbsp;nieujawnianiu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak. Na przyk³ad, mo¿esz przyj±æ umowê na wykonanie zmian wvprogramie
-i&nbsp;zgodziæ siê na niewypuszczanie <em>swoich zmian</em> póki klient
-siê na to nie zgodzi. Jest to dozwolone, gdy¿ w&nbsp;tym przypadku
-¿aden objêty GPL kod nie jest rozprowadzany na zasadach zakazuj±cych
-ujawniania.
-<p>
-Mo¿esz tak¿e przekazaæ klientowi swoje modyfikacje na zasadach GPL,
-ale przystaæ na warunek nieudostêpniania ich komu innemu, chyba ¿e
-za jego zgod±.
-Równie¿ w&nbsp;tym przypadku ¿aden kod objêty GPL nie jest rozprowadzany
-z&nbsp;zakazem ujawniania czy innymi dodatkowymi ograniczeniami.</p>
-<p>
-GPL da³aby Twojemu klientowi prawo do redystrybucji zmienionej
-przez Ciebie wersji. W&nbsp;rozpatrywanej sytuacji zapewne zdecyduje siê
-z&nbsp;niego nie skorzystaæ, ale <em>ma</em> prawo.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCIWantCredit" name="IWantCredit">
-Chcê uznania za moj± pracê. Chcê, ¿eby ludzie wiedzieli, co napisa³em.
-Czy praca bêdzie mi nadal przypisywana je¶li stosujê GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Z pewno¶ci± uzyskasz nale¿ne uznanie dla swojej pracy. Czê¶ci± procesu
-wypuszczania programu na warunkach GPL jest napisanie informacji o&nbsp;prawach
-autorskich w&nbsp;twoim w³asnym imieniu (zak³adaj±c, ¿e jeste¶ posiadaczem praw
-autorskich). GPL ¿±da, by wszystkie kopie by³y opatrzone odpowiedni±
-informacj± o&nbsp;prawach autorskich.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhyMustIInclude" name="WhyMustIInclude">
-Dlaczego GPL wymaga do³±czania kopii GPL do ka¿dego egzemplarza
-programu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Do³±czanie kopii licencji do dzie³a jest istotne, gdy¿ dziêki temu ka¿dy
-otrzymuj±cy kopiê programu mo¿e siê dowiedzieæ, jakie ma prawa.
-<p>
-Mo¿e byæ kusz±ce zamieszczanie URL-a, który wskazuje na licencjê, zamiast
-samej licencji. Ale nie mo¿esz byæ pewien, ¿e za piêæ czy dziesiêæ lat
-ten odno¶nik bêdzie nadal prawid³owy. Za dwadzie¶cia lat mog± ju¿ nie
-istnieæ URL-e w&nbsp;postaci jak± znamy dzisiaj.</p>
-<p>
-Jedyn± metod± upewnienia siê, ¿e, pomimo wszelkich zmian, jakie zajd± 
w&nbsp;sieci,
-ludzie, którzy maj± kopie programu bêd± mogli przeczytaæ licencjê, jest
-do³±czenie jej kopii do programu.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatIfWorkIsShort" name="WhatIfWorkIsShort">
-A co je¶li dzie³o jest niewiele d³u¿sze ni¿ sama licencja?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li pojedynczy program jest tak krótki, mo¿na zamiast GNU GPL równie
-dobrze u¿yæ prostej licencji zezwalaj±cej na wszystko.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLOmitPreamble" name="GPLOmitPreamble">
-Czy dla zaoszczêdzenia miejsca mogê pomin±æ preambu³ê GPL lub wskazówki,
-jak stosowaæ tê licencjê do w³asnych programów?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Preambu³a i wskazówki s± integralnymi czê¶ciami GNU GPL i&nbsp;nie wolno
-ich pomijaæ. Faktycznie GPL [jako tekst] jest objêta prawem
-autorskim, a&nbsp;jej licencja zezwala wy³±cznie na dos³owne kopiowanie
-ca³o¶ci GPL. (Mo¿na wykorzystaæ warunki prawne z&nbsp;GPL do skonstruowania
-<a href="#ModifyGPL">innej licencji</a>, ale nie bêdzie to GNU GPL).
-<p>
-Preambu³a i wskazówki dodaj± oko³o 5000 znaków, mniej ni¿ 1/3 ca³kowitej
-wielko¶ci GPL. Nie powoduj± znacz±cej procentowo zmiany w&nbsp;rozmiarze 
pakietu
-oprogramowania, chyba ¿e sam pakiet jest ca³kiem ma³y. W&nbsp;takim wypadku,
-zamiast stosowaæ GPL mo¿esz równie dobrze skorzystaæ z&nbsp;jakiej¶ prostej,
-zezwalaj±cej na wszystko licencji.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatIsCompatible" name="WhatIsCompatible">
-Co to oznacza, ¿e dwie licencje s± "zgodne"?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Chc±c po³±czyæ dwa programy (lub ich znaczne czê¶ci) w&nbsp;wiêksz± pracê,
-musisz mieæ zezwolenie na u¿ycie w&nbsp;ten sposób obu programów. Je¶li 
licencje
-obu programów na to pozwalaj±, to s± one zgodne. Je¶li nie da siê
-jednocze¶nie spe³niæ obu licencji, to s± niezgodne.
-<p>
-W przypadku niektórych licencji, sposób, w jaki wykonywane ³±czone s±
-programy mo¿e wp³ywaæ na to, czy s± one zgodne. Mo¿e byæ, na przyk³ad,
-dopuszczalna wspólna konsolidacja dwu modu³ów, ale nie byæ dozwolone
-po³±czenie ich kodu w&nbsp;jednym module.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatDoesCompatMean" name="WhatDoesCompatMean">
-Co znaczy, ¿e licencja jest &bdquo;zgodna z&nbsp;GPL&rdquo;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-To znaczy, ¿e ta licencja i GPL s± zgodne: mo¿esz ³±czyæ kod wypuszczony na 
tej licencji z&nbsp;kodem wydanym na GPL w&nbsp;jeden wiêkszy program.
-<p>
-GPL zezwala na takie po³±czenie pod warunkiem, ¿e wynik zostanie wydany na 
warunkach GNU GPL. Inna licencja jest zgodna z&nbsp;GPL je¶li zezwala tak¿e na 
to.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCFSWithNFLibs" name="FSWithNFLibs">
- Czy mogê pisaæ wolne oprogramowanie korzystaj±ce z bibliotek,
- które nie s± wolne?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li to zrobisz, to Twój program nie bêdzie w pe³ni u¿yteczny w&nbsp;wolnym
-¶rodowisku. Je¿eli twemu programowi do wykonania pewnego zadania konieczna
-jest biblioteka, która nie jest wolna, to nie mo¿e on wykonaæ tego zadania
-w Wolnym ¦wiecie. Je¶li do tego, by w&nbsp;ogóle siê uruchomiæ zale¿y
-od biblioteki, która nie jest wolna, nie mo¿e byæ czê¶ci± wolnego systemu
-operacyjnego, takiego jak GNU. Jest ca³kowicie poza granicami Wolnego ¦wiata.
-<p>
-Wiêc zastanów siê, prosimy: czy mo¿esz znale¼æ sposób wykonania zadania
-bez u¿ycia tej biblioteki? Czy mo¿esz napisaæ wolny zastêpnik tej 
biblioteki?</p>
-<p>
-Je¶li program jest ju¿ napisany z wykorzystaniem biblioteki, która nie jest
-wolna, byæ mo¿e jest ju¿ za pó¼no na zmianê decyzji. Równie dobrze mo¿esz
-wypu¶ciæ program, jaki jest, zamiast nie wypuszczaæ go wcale. Wspomnij
-jednak, prosimy, w&nbsp;pliku README, ¿e wad± jest potrzeba u¿ycia biblioteki,
-która nie jest wolna, i&nbsp;zasugeruj pracê nad zmian± programu tak, aby
-wykonywa³ to samo zadanie bez niej. Prosimy, podpowiadaj ka¿demu, kto
-zastanawia siê nad zaanga¿owaniem siê w&nbsp;powa¿niejsz± pracê nad tym
-programem, ¿eby najpierw uwolni³ go od zale¿no¶ci od niewolnej biblioteki.</p>
-<p>
-Zwróæ uwagê, ¿e ³±czenie niektórych niewolnych bibliotek z&nbsp;Wolnym 
Oprogramowaniem objêtym GPL mo¿e rodziæ równie¿ problemy prawne. Wiêcej 
szczegó³ów na ten temat znajdziesz w&nbsp;odpowiedzi na <a 
href="#GPLIncompatibleLibs">pytanie o&nbsp;programy GPL z&nbsp;bibliotekami 
niezgodnymi z&nbsp;GPL</a>.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLIncompatibleLibs" name="GPLIncompatibleLibs">
- Jakie kwestie prawne pojawi± siê, je¶li z oprogramowaniem GPL
- zastosujê biblioteki niezgodne z&nbsp;GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li biblioteki, które do³±czasz zalicza siê do poni¿szego wyj±tku
-wymienionego w&nbsp;GPL:
-<blockquote><p>
-    However, as a special exception, the source code distributed need not
-    include anything that is normally distributed (in either source or
-    binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
-    the operating system on which the executable runs, unless that
-    component itself accompanies the executable.
-</p></blockquote>
-<blockquote><p>
-    Niemniej jednak, jako wyj±tek specjalny, dystrybuowany (w formie
-    ¼ród³owej albo binarnej) kod ¼ród³owy nie musi obejmowaæ niczego,
-    co jest normalnie rozprowadzane z&nbsp;g³ównymi komponentami
-    (kompilator, j±dro&nbsp;itd.) systemu operacyjnego, na którym pracuje
-    czê¶æ wykonywalna, o&nbsp;ile sam taki komponent towarzyszy tej czê¶ci.
-</p></blockquote>
-<p>
-to nie musisz robiæ niczego specjalnego, ¿eby ich u¿ywaæ&nbsp;&mdash; wymóg
-dystrybucji kodu ¼ród³owego ca³ego programu nie obejmuje tych bibliotek,
-nawet je¶li rozprowadzasz skonsolidowan± wersjê wykonywaln±, która
-je zawiera. Zatem, je¿eli biblioteki, których potrzebujesz s± dostarczane
-z&nbsp;g³ównymi sk³adowymi prawnie zastrze¿onego systemu operacyjnego,
-to wed³ug GPL ludzie mog± konsolidowaæ z&nbsp;nimi Twój program bez ¿adnych
-warunków.</p>
-<p>
-Je¶li chcesz, by Twój program by³ konsolidowany z&nbsp;bibliotekami, które
-nie spe³niaj± tego wyj±tku, powiniene¶ dodaæ w³asny wyj±tek, ca³kowicie
-poza GPL. Informacja o&nbsp;prawach autorskich i&nbsp;nota licencyjna 
zezwalaj±ce
-na konsolidacjê z&nbsp;programem FOO:</p>
-<blockquote><p>
-    Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;
-<br />
-    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-    it under the terms of the GNU General Public License as published by
-    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-    (at your option) any later version.
-<br />
-    This program is distributed in the hope that it will be useful,
-    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-    GNU General Public License for more details.
-<br />
-    You should have received a copy of the GNU General Public License
-    along with this program; if not, write to the Free Software
-    Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
-<br />
-    Linking ABC statically or dynamically with other modules is making
-    a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of
-    the GNU General Public License cover the whole combination.
-<br />
-    In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give
-    you permission to combine ABC program with free software programs or
-    libraries that are released under the GNU LGPL and with code included
-    in the standard release of DEF under the XYZ license (or modified
-    versions of such code, with unchanged license). You may copy and
-    distribute such a system following the terms of the GNU GPL for ABC
-    and the licenses of the other code concerned, provided that you
-    include the source code of that other code when and as the GNU GPL
-    requires distribution of source code.
-<br />
-    Note that people who make modified versions of ABC are not obligated
-    to grant this special exception for their modified versions; it is
-    their choice whether to do so. The GNU General Public License gives
-    permission to release a modified version without this exception; this
-    exception also makes it possible to release a modified version which
-    carries forward this exception.
-</p></blockquote>
-<blockquote><p>
-    Copyright (C) rrrr &lt;nazwa posiadacza praw autorskich&gt;
-<br />
-    Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go
-    rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej
-    Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego
-    Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug Twojego
-    wyboru) której¶ z&nbsp;pó¼niejszych wersji.
-<br />
-    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on
-    u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej
-    gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH
-    ZASTOSOWAÑ. W&nbsp;celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do
-    Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
-<br />
-    Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz
-    Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);
-    je¶li nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
-    Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
-<br />
-    Konsolidacja statyczna lub dynamiczna ABC z innymi modu³ami jest
-    tworzeniem pracy z³o¿onej, opartej na ABC. Dlatego warunki
-    Powszechnej Licencji Publicznej GNU obowi±zuj± w&nbsp;stosunku
-    do ca³o¶ci tak powsta³ej kombinacji.
-<br />
-    Dodatkowo, w ramach wyj±tku specjalnego, posiadacz praw autorskich
-    do ABC udziela zezwolenia na konsolidacjê tego programu z&nbsp;wolnymi
-    programami lub bibliotekami wydanymi na licencji GNU LGPL oraz
-    z&nbsp;kodem zawartym w&nbsp;standardowym wydaniu DEF na licencji
-    XYZ (lub ze zmodyfikowanymi wersjami takiego kodu na niezmienionej
-    licencji).
-    Mo¿esz kopiowaæ i&nbsp;dystrybuowaæ tak powsta³y system
-    przestrzegaj±c warunków GNU GPL dla ABC oraz odpowiednich licencji
-    dla reszty kodu, pod warunkiem, ¿e do³±czysz kod ¼ród³owy tego kodu
-    w&nbsp;przypadkach, kiedy w&nbsp;GNU GPL wymaga siê dystrybucji
-    kodu ¼ród³owego, i&nbsp;we wskazany w&nbsp;niej sposób.
-<br />
-    Zauwa¿, ¿e osoby, które utworz± zmodyfikowane wersje ABC, nie s±
-    zobowi±zane przyznawaæ do nich niniejszego wyj±tku; zale¿y to
-    wy³±cznie od nich. W&nbsp;Powszechnej Licencji Publicznej GNU
-    pozwala siê na wydawanie wersji bez tego wyj±tku; niniejszy
-    wyj±tek umo¿liwia tak¿e wydanie takiej zmodyfikowanej wersji,
-    w&nbsp;której zostanie zachowany.
-</p></blockquote>
-<p>
-Powiniene¶ umie¶ciæ ten tekst w ka¿dym pliku, którego dotyczy wyj±tek.
-</p>
-<p>
-Wyj±tek ten mo¿e byæ prawnie upe³nomocniony wy³±cznie przez posiadaczy
-praw autorskich. Je¶li sam napisa³e¶ ca³y program, to, zak³adaj±c, ¿e ani
-Twój pracodawca ani szko³a nie roszcz± sobie pretensji do praw autorskich,
-sam jeste¶ ich posiadaczem&nbsp;&mdash; zatem mo¿esz autoryzowaæ taki wyj±tek.
-Je¶li jednak chcia³by¶ wykorzystaæ w&nbsp;swoim kodzie czê¶ci innych programów
-objêtych GPL, napisanych przez innych autorów, nie mo¿esz za nich
-uprawomocniæ wyj±tku. Musisz uzyskaæ zgodê posiadaczy praw autorskich
-tych programów.</p>
-<p>
-Gdy inne osoby modyfikuj± program, nie musz± robiæ tego samego wyj±tku
-dla w³asnego kodu&nbsp;&mdash; wybór nale¿y do nich.</p>
-<p>
-Je¶li program jest ju¿ napisany z wykorzystaniem biblioteki, która nie jest
-wolna, byæ mo¿e jest ju¿ za pó¼no na zmianê decyzji. Mo¿esz te¿ wypu¶ciæ
-program, jaki jest, zamiast nie wypuszczaæ go wcale. Wspomnij jednak, prosimy,
-w&nbsp;pliku README, ¿e wad± jest potrzeba u¿ycia biblioteki, która nie jest
-wolna, i&nbsp;zasugeruj pracê nad zmian± programu tak, by wykonywa³ to samo
-zadanie bez niej.</p>
-<p>
-Je¶li biblioteki, z jakimi zamierzasz po³±czyæ program, nie s± wolne,
-przeczytaj, prosimy, <a href="#FSWithNFLibs">czê¶æ o&nbsp;pisaniu wolnego 
oprogramowania korzystaj±cego z&nbsp;bibliotek, które nie s± wolne</a>.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCHowIGetCopyright" name="HowIGetCopyright">
-Jak mogê uzyskaæ prawa autorskie do swojego programu, by wydaæ
-go na GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Zgodnie z Konwencj± Berneñsk±, wszystko co siê napisze jest automatycznie
-objête prawami autorskimi od momentu utrwalenia dzie³a. Nie musisz wiêc
-niczego robiæ, by &bdquo;uzyskaæ&rdquo; prawa autorskie do tego, co 
napisa³e¶&nbsp;&mdash; pod
-warunkiem, ¿e nikt inny nie mo¿e sobie ro¶ciæ praw w³asno¶ci do Twojej
-pracy.
-<p>
-Jednak w USA zarejestrowanie praw autorskich jest bardzo dobrym pomys³em.
-Daje wiêksz± si³ê przebicia w&nbsp;postêpowaniu z&nbsp;naruszaj±cymi je 
w&nbsp;USA.</p>
-<p>
-Przypadek, gdy kto¶ inny mo¿e prawdopodobnie ro¶ciæ sobie pretensje
-do praw autorskich zachodzi, gdy jeste¶ pracownikiem lub studentem.
-Wówczas pracodawca lub szko³a mo¿e twierdziæ, ¿e wykona³e¶ pracê dla nich
-i&nbsp;¿e prawa autorskie do nich nale¿±. Czy ich roszczenia s± s³uszne czy
-nie zale¿y od okoliczno¶ci takich jak miejscowe prawo, Twoja umowa o&nbsp;pracê
-i&nbsp;rodzaj pracy, jak± wykonujesz. W&nbsp;przypadku jakichkolwiek mo¿liwych
-w±tpliwo¶ci najlepiej poradziæ siê prawnika.</p>
-<p>
-Je¿eli s±dzisz, ¿e pracodawca lub szko³a mog³aby mieæ takie roszczenia,
-mo¿esz rozwi±zaæ bezspornie problem uzyskuj±c zrzeczenie siê praw autorskich
-podpisane przez odpowiednio upowa¿nionego urzêdnika firmy czy szko³y.
-(Twój bezpo¶redni szef czy nauczyciel zwykle NIE jest upowa¿niony do
-podpisywania takich dokumentów).</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatIfSchool" name="WhatIfSchool">
-Co je¶li moja szko³a zechce w³±czyæ mój program do swego w³asnego
-produktu oprogramowania prawnie zastrze¿onego?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Obecnie wiele uniwersytetów próbuje zwiêkszyæ swoje fundusze ograniczaj±c
-dostêp do wiedzy i&nbsp;informacji, które opracowuj±, w&nbsp;efekcie 
zachowuj±c siê
-niewiele inaczej ni¿ przedsiêbiorstwa komercyjne. (Zobacz &bdquo;The Kept
-University&rdquo;, Atlantic Monthly, marzec 2000, gdzie zamieszczono ogólne
-omówienie tego problemu i&nbsp;jego skutków).
-<p>
-Je¶li widzisz jak±kolwiek mo¿liwo¶æ, ¿e Twoja szko³a mog³aby odmówiæ
-pozwolenia na wypuszczenie Twojego programu jako wolnego oprogramowania,
-najlepiej podnie¶æ tê kwestiê na mo¿liwie najwcze¶niejszym etapie. Im bli¿ej
-do u¿ytecznego dzia³ania programu, tym wiêksz± mo¿e odczuwaæ pokusê
-administracja, by Ci go zabraæ i&nbsp;ukoñczyæ go bez Ciebie. Na wczesnym 
etapie
-masz du¿o wiêkszy wp³yw.</p>
-<p>
-Dlatego te¿ zalecamy, by¶ zwróci³ siê do nich wtedy gdy program jest tylko
-w&nbsp;po³owie gotowy, mówi±c, &bdquo;Je¶li zgodzicie siê na wypuszczenie go 
jako
-wolnego oprogramowania, skoñczê go&rdquo;. Nie traktuj tego jak blef.
-Aby wygraæ <!-- to prevail -->
-musisz mieæ odwagê powiedzieæ: &bdquo;mój program bêdzie wolny albo nigdy siê 
nie
-narodzi&rdquo;.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" name="CouldYouHelpApplyGPL">
-Czy mogliby¶cie podaæ szczegó³owe instrukcje, jak zastosowaæ GPL do mojego
-programu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Zobacz stronê <a href="/licenses/gpl-howto.pl.html">z instrukcjami GPL</a>.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCHeardOtherLicense" name="HeardOtherLicense">
- S³ysza³em, ¿e kto¶ ma kopiê programu wydanego na GPL, ale z&nbsp;inn± 
licencj±.
- Czy to mo¿liwe?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GNU GPL nie zezwala u¿ytkownikom na do³±czanie innych licencji do programu.
-Jednak posiadacz praw autorskich mo¿e wypu¶ciæ program pod kilkoma ró¿nymi
-licencjami równolegle. Jedn± z&nbsp;nich mo¿e byæ GNU GPL.
-<p>
-Ta licencja, która jest do³±czona do Twojej kopii, zak³adaj±c, ¿e zosta³a
-tam umieszczona przez posiadacza praw autorskich i&nbsp;¿e uzyska³e¶ kopiê
-zgodnie z&nbsp;prawem, jest licencj± maj±c± zastosowanie do Twojej kopii.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" name="ReleaseUnderGPLAndNF">
- Chcia³bym wydaæ napisany przez siebie program na GNU GPL, ale chcia³bym
- wykorzystaæ ten sam kod w&nbsp;programach, które nie bêd± wolne.</a></b></dt>
-
-<dd>
-Wypuszczenie programu, który nie jest wolny jest zawsze ska¿one etycznie,
-ale z&nbsp;punktu widzenia prawa nie ma przeszkód, by¶ to zrobi³. Je¶li masz
-prawa autorskie do kodu, mo¿esz wypuszczaæ go kilkakrotnie na rozmaitych
-ró¿ni±cych siê niewy³±cznych licencjach.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDeveloperViolate" name="DeveloperViolate">
- Czy konstruktor programu objêtego GPL jest ni± zwi±zany? Czy jego dzia³ania
- mog± kiedykolwiek naruszaæ GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Mówi±c ¶ci¶le, GPL jest licencj± na u¿ytkowanie, dystrybucjê i&nbsp;zmianê 
programu, któr± jego konstruktor udziela innym. Sam nie jest ni± zwi±zany, wiêc 
bez wzglêdu na to, co zrobi, nie jest to &bdquo;naruszenie&rdquo; GPL.
-<p>
-Jednak, je¶li uczyni co¶, co narusza³oby GPL, gdyby zrobi³ to kto¶ inny,
-z pewno¶ci± straci reputacjê w&nbsp;spo³eczno¶ci.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCanDeveloperThirdParty"
- name="CanDeveloperThirdParty">
- Czy konstruktor programu, który wypu¶ci³ go na GPL mo¿e pó¼niej 
licencjonowaæ go
- innej stronie na zasadzie wy³±czno¶ci?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie, gdy¿ spo³eczeñstwo ma ju¿ prawo do u¿ywania programu na zasadach GPL,
-a&nbsp;nie mo¿e ono zostaæ odwo³ane.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCanIUseGPLToolsForNF"
- name="CanIUseGPLToolsForNF">
- Czy mogê korzystaæ z edytorów objêtych GPL do pisania programów, które
- nie s± wolne? Czy do ich kompilacji mogê wykorzystywaæ narzêdzia
- objête GPL, takie jak GCC?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak, gdy¿ prawa autorskie zwi±zane z edytorami czy narzêdziami nie obejmuj±
-kodu, który piszesz. Zgodnie z&nbsp;prawem, korzystanie z&nbsp;nich nie 
nak³ada ¿adnych
-ograniczeñ na licencjê, jakiej zechcesz u¿yæ dla swojego kodu.
-<p>
-Niektóre z programów z powodów technicznych kopiuj± czê¶ci samych siebie
-na wyj¶cie&nbsp;&mdash; na przyk³ad, Bison do generowanego pliku wynikowego 
kopiuje
-standardowy program analizy sk³adni. W&nbsp;takich przypadkach, skopiowany na 
wyj¶cie
-tekst jest objêty t± sam± licencj±, która obejmuje kod ¼ród³owy. Z&nbsp;kolei
-czê¶æ wyj¶cia, która pochodzi od wej¶cia programu dziedziczy status prawny
-wej¶cia.</p>
-<p>
-Skoro tak, to tak¿e i Bison mo¿e byæ u¿ywany do budowania programów, które
-nie s± wolne. Jest tak dlatego, ¿e zdecydowali¶my jawnie zezwoliæ na u¿ycie
-bez ograniczeñ standardowego programu analizy sk³adni z&nbsp;Bisona 
w&nbsp;generowanych
-przezeñ plikach wyj¶ciowych. Podjêli¶my tê decyzjê, poniewa¿ s± inne
-narzêdzia porównywalne z&nbsp;Bisonem, które ju¿ pozwala³y na ich zastosowanie
-do programów, które nie s± wolne.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLFairUse" name="GPLFairUse">
- Czy mam prawo "dozwolonego u¿ytku" w korzystaniu
- z&nbsp;kodu ¼ród³owego programu objêtego GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak, masz. "Dozwolony u¿ytek" ("fair use") to u¿ytek, który jest dopuszczalny
-bez ¿adnych specjalnych zezwoleñ. Poniewa¿ nie potrzebujesz zezwolenia
-autorów na takie u¿ytkowanie, mo¿esz z&nbsp;niego korzystaæ bez wzglêdu na to,
-co o&nbsp;tym powiedzieli autorzy&nbsp;&mdash; w&nbsp;licencji czy gdzie¶ 
indziej, czy bêdzie
-to GNU GPL czy jakakolwiek inna licencja wolnego oprogramowania.
-<p>
-Zauwa¿ jednak, ¿e nie ma ogólnie przyjêtej na ¶wiecie zasady dozwolonego
-u¿ytku; jakie rodzaje wykorzystywania s± uwa¿ane za &bdquo;dozwolone&rdquo; 
zale¿y
-od konkretnego kraju.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLOutput" name="GPLOutput">
- Czy jest jaki¶ sposób, w jaki mogê obj±æ przez GPL wyniki, uzyskiwane
- z&nbsp;mojego programu? Na przyk³ad, je¶li program s³u¿y do opracowywania 
projektów
- sprzêtu, to czy mogê wymagaæ, by te projekty musia³y byæ wolne?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ogólnie rzecz bior±c jest to prawnie niemo¿liwe. Prawo autorskie nie daje Ci
-prawa g³osu co do tego, w&nbsp;jaki sposób kto¶ wykorzysta wyniki uzyskane
-przez niego ze swoich danych przy u¿yciu Twojego programu. Je¶li u¿ytkownik
-korzysta z&nbsp;Twojego programu do wprowadzania i&nbsp;przetwarzania w³asnych 
danych,
-to prawa autorskie do wyniku nale¿± do niego, nie do Ciebie. Ogólniej:
-gdy program przekszta³ca otrzymane dane wej¶ciowe w&nbsp;jak±¶ inn± postaæ,
-to status prawny wyniku jest taki sam, jak wej¶cia, z&nbsp;którego go 
utworzono.
-<p>
-Zatem jedyna sytuacja, w której mo¿esz mieæ co¶ do powiedzenia, co do
-u¿ycia wyników, zachodzi wówczas, gdy w&nbsp;znaczne czê¶ci wyniku skopiowane
-s± (mniej czy bardziej dok³adnie) z&nbsp;tekstu Twojego programu.
-Na przyk³ad, czê¶æ wyniku generowanego przez program Bison (zobacz wy¿ej)
-by³aby objêta przez GNU GPL, gdyby¶my nie zrobili wyj±tku w&nbsp;tym 
konkretnego
-przypadku.</p>
-<p>
-Móg³by¶ sztucznie spowodowaæ, by program kopiowa³ pewien tekst do generowanego
-wyj¶cia, nawet gdyby nie by³o do tego ¿adnego technicznego powodu. Jednak,
-je¶li tak skopiowany tekst nie mia³by praktycznego znaczenia, u¿ytkownik
-po prostu usun±³by go z&nbsp;uzyskanego wyniku i&nbsp;wykorzysta³ tylko resztê.
-W&nbsp;ten sposób nie musia³by przestrzegaæ warunków redystrybucji skopiowanego
-tekstu.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" name="WhatCaseIsOutputGPL">
-W jakich przypadkach wynik programu na GPL jest równie¿ objêty 
GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tylko wówczas, gdy program kopiuje do wyniku czê¶æ samego siebie.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLModuleLicense" name="GPLModuleLicense">
- Je¶li do³o¿ê modu³ do programu objêtego GPL, to czy muszê u¿yæ GPL jako
- licencji dla swojego modu³u?</a></b></dt>
-
-<dd>
-W GPL stwierdza siê, ¿e ca³y po³±czony program musi byæ wydany na warunkach
-GPL. Zatem Twój modu³ musi byæ dostêpny do wykorzystania na GPL.
-<p>
-Mo¿esz jednak udzieliæ dodatkowego zezwolenia na u¿ycie swojego kodu. Mo¿esz, 
je¶li chcesz, wypu¶ciæ program na licencji swobodniejszej ni¿ GPL, ale 
z&nbsp;ni± zgodnej. Na <a href="/licenses/license-list.pl.html">stronie 
z&nbsp;list± licencji</a> znajduje siê czê¶ciowy wykaz licencji zgodnych 
z&nbsp;GPL.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCIfLibraryIsGPL" name="IfLibraryIsGPL">
- Czy je¶li bibliotekê wydano na warunkach GPL (nie LGPL), to znaczy,
- ¿e ka¿dy program, który jej u¿ywa musi byæ objêty GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak, gdy¿ podczas dzia³ania faktycznie wykonywany program obejmuje tak¿e 
bibliotekê.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL">
- Czy je¶li interpreter jakiego¶ jêzyka programowania jest wydany na GPL,
- to programy napisane do interpretowania przez niego musz± byæ na licencji
- zgodnej z&nbsp;GPL?</a></b></dt>
-<dd>
-Je¶li ten interpreter tylko interpretuje jêzyk, to nie musz±.
-Interpretowany program to, dla interpretera, tylko dane&nbsp;&mdash; licencje 
wolnego
-oprogramowania, jak GPL, oparte na systemie praw autorskich, nie mog±
-ograniczaæ Ciê w&nbsp;tym, z&nbsp;jakimi danych u¿ywasz interpretera. Mo¿esz
-uruchamiaæ dla dowolnych danych (interpretowanego programu), w&nbsp;jaki 
zechcesz
-sposób, i&nbsp;nie istniej± ¿adne wymagania dotycz±ce licencjonowania tych 
danych
-na rzecz kogokolwiek.
-<p>
-Jednak¿e, gdy interpreter jest rozszerzony tak, by udostêpniaæ
-&bdquo;powi±zania&rdquo; z&nbsp;innymi mechanizmami wspomagaj±cymi
-(czêsto, choæ niekoniecznie, z&nbsp;bibliotekami), interpretowany program,
-praktycznie rzecz bior±c, jest po³±czony z&nbsp;mechanizmami, z&nbsp;jakich
-korzysta za po¶rednictwem tych powi±zañ. St±d te¿, je¶li mechanizmy
-wydano na GPL, to interpretowany program, który ich u¿ywa, musi byæ wydany
-w&nbsp;sposób zgodny z&nbsp;GPL. Przyk³adem takiego mechanizmu wi±zania
-jest JNI, czyli Java Native Interface: biblioteki, do których siêga siê
-t± metod±, s± dynamicznie ³±czone z&nbsp;programami Javy, które je wywo³uj±.
-Biblioteki te s± ³±czone równie¿ z&nbsp;interpreterem. Je¶li interpreter
-zosta³ skonsolidowany statycznie z&nbsp;tymi bibliotekami lub je¶li 
zaprojektowano
-go <a href="#GPLPluginsInNF">do ³±czenia dynamicznego z&nbsp;tymi konkretnymi
-bibliotekami</a>, to równie¿ on powinien zostaæ wydany w&nbsp;sposób zgodny
-z&nbsp;wymogami GPL.</p>
-
-<p>
-Innym podobnym i bardzo czêsto spotykanym przypadkiem jest dostarczanie wraz
-z interpreterem bibliotek, które same s± interpretowane. Na przyk³ad, Perl
-rozprowadzany jest z&nbsp;wieloma modu³ami perlowymi, a&nbsp;implementacje Javy
-z wieloma klasami Javy. Te biblioteki i&nbsp;programy, które je wywo³uj± s± 
zawsze
-dynamicznie ³±czone.</p>
-<p>
-Wskutek tego, je¶li zdecydowa³e¶ siê na u¿ycie w&nbsp;swoim programie wydanych
-na GPL modu³ów Perla czy klas Javy, musisz wydaæ go zgodnie z&nbsp;GPL, bez 
wzglêdu
-na to jakiej licencji u¿yto dla interpretera Perla czy Javy, przez który
-bêdzie wykonywany.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWindowsRuntimeAndGPL"
- name="WindowsRuntimeAndGPL">
- Piszê w Microsoft Visual C++ (lub w Visual Basicu) aplikacjê do Windows
- i&nbsp;chcê j± wydaæ na GPL.
- Czy zgodnie z&nbsp;GPL dozwolone jest dynamiczne ³±czenie programu
- z&nbsp;bibliotek± wykonawcz± (run-time) Visual&nbsp;C++ (Visual 
Basica)?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak, gdy¿ ta biblioteka wykonawcza zwykle jest dostarczana z&nbsp;kompilatorem
-lub interpreterem, którego u¿ywasz, czyli podpada pod wyj±tek opisany
-w&nbsp;Sekcji&nbsp;3 GPL. Takie dzia³anie jest zgodne z&nbsp;prawem.
-<p>
-Co nie oznacza, ¿e pisanie programu, który bêdzie dzia³aæ tylko 
w&nbsp;¶rodowisku Windows jest dobrym pomys³em. W&nbsp;efekcie powstanie 
program wolny, lecz <a href="/philosophy/java-trap.pl.html">&rdquo;w 
okowach&bdquo;</a> (w&nbsp;tym przypadku schwytany w&nbsp;pu³apkê przez 
Windows, a&nbsp;nie Javê, ale skutek jest ten sam).
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCOrigBSD" name="OrigBSD">
-Dlaczego pierwotna licencja BSD jest niezgodna z&nbsp;GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Poniewa¿ nak³ada pewne specyficzne wymaganie, którego nie ma w&nbsp;GPL.
-Konkretnie, chodzi o&nbsp;wymóg zwi±zany z&nbsp;reklamowaniem programu
-[wymaga siê zamieszczenia podziêkowañ w&nbsp;og³oszeniach lub dokumentacji
-zwi±zanej z&nbsp;pakietem].
-GPL stanowi:
-<blockquote><p>
-  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise
-  of the rights granted herein.
-</p></blockquote>
-<blockquote><p>
-  Na korzystanie przez odbiorcê z udzielonych w&nbsp;niniejszej Licencji praw
-  nie mo¿esz narzucaæ ju¿ dalszych ograniczeñ.
-</p></blockquote>
-<p>
-Klauzula og³oszeniowa stanowi takie w³a¶nie dalsze ograniczenie, zatem jest
-niezgodna z&nbsp;GPL.</p>
-<p>
-Poprawiona licencja BSD nie zawiera klauzuli og³oszeniowej, co rozwi±zuje
-problem.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLAndPlugins" name="GPLAndPlugins">
- Je¶li w programie wydanym na GPL u¿ywane s± wtyczki (plug-ins), to jakie
- s± dla nich wymagania licencyjne?</a></b></dt>
-
-<dd>
-To zale¿y od tego, w jaki sposób program wywo³uje wtyczki. Je¶li u¿ywa do
-tego fork i&nbsp;exec, to wtyczki s± odrêbnymi programami, wiêc licencja, któr±
-objêty jest g³ówny program nie nak³ada na nie ¿adnych wymagañ.
-<p>
-Je¶li program dynamicznie do³±cza wtyczki, wykonuj± one wzajemne wywo³ania
-funkcyjne i&nbsp;maj± wspólne struktury danych, to uwa¿amy, ¿e tworz± one jeden
-program, który musi byæ traktowany jako rozszerzenie zarówno programu g³ównego,
-jak i&nbsp;wtyczek. To znaczy, ¿e wtyczki musz± zostaæ wydane na GPL lub na 
licencji
-wolnego oprogramowania zgodnej z&nbsp;GPL, a&nbsp;przy ich rozprowadzaniu musz±
-byæ przestrzegane warunki GPL.</p>
-<p>
-Je¶li program dynamicznie do³±cza wtyczki, ale komunikacja pomiêdzy nimi
-ogranicza siê do wywo³ywania funkcji `main' wtyczki z&nbsp;jakimi¶ opcjami
-i&nbsp;oczekiwania na powrót sterowania, to jest to przypadek graniczny.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLPluginsInNF" name="GPLPluginsInNF">
- Czy mogê zastosowaæ GPL pisz±c wtyczkê do programu,
- który nie jest wolny?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li program do wywo³ywania wtyczek stosuje fork i exec, to wtyczki s±
-odrêbnymi programami, zatem licencja, któr± objêty jest g³ówny program, nie
-nak³ada na nie ¿adnych wymagañ. Mo¿esz wiêc u¿yæ GPL do wtyczki, i&nbsp;nie ma 
tu
-¿adnych specjalnych wymagañ.
-<p>
-Je¶li program dynamicznie do³±cza wtyczki, wykonuj± one wzajemne wywo³ania
-funkcyjne i&nbsp;maj± wspólne struktury danych, to uwa¿amy, ¿e tworz± one jeden
-program, który musi byæ traktowany jako rozszerzenie zarówno programu g³ównego,
-jak i&nbsp;wtyczek.
-To znaczy, ¿e po³±czenie objêtej GPL wtyczki z&nbsp;niewolnym programem
-g³ównym narusza³oby GPL. Mo¿na jednak rozwi±zaæ ten problem prawny, dodaj±c
-do licencji swojej wtyczki wyj±tek, zezwalaj±cy na ³±czenie wtyczki
-z&nbsp;konkretnym programem g³ównym, mimo ¿e nie jest on wolny.</p>
-<p>
-Zobacz tak¿e odpowied¼ na pytanie <a href="#FSWithNFLibs">Czy mogê pisaæ
-wolne oprogramowanie korzystaj±ce z&nbsp;bibliotek, które nie s± wolne?</a>
-</p>
-</dd>
-
-
-<dt><b><a href="#TOCNFUseGPLPlugins" name="NFUseGPLPlugins">
- Czy mogê wydaæ niewolny program, zaprojektowany tak, ¿eby
- ³adowa³ wtyczkê wydan± na GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-To zale¿y od sposobu, w jaki program wywo³uje wtyczki.
-Je¶li korzysta w&nbsp;tym celu z&nbsp;'fork' i&nbsp;'exec', wówczas
-wtyczki s± odrêbnymi programami, a&nbsp;wiêc licencja wtyczki
-nie stawia ¿adnych wymagañ co do g³ównego programu.
-<p>
-Je¿eli program do³±cza wtyczki dynamicznie, wykonuj± one wzajemne
-wywo³ania funkcyjne i&nbsp;maj± wspólne struktury danych, to uwa¿amy,
-¿e tworz± one jeden program, który musi byæ traktowany jako
-rozszerzenie zarówno programu g³ównego, jak i&nbsp;wtyczek.
-Program g³ówny, ¿eby móg³ korzystaæ z&nbsp;wtyczek objêtych GPL,
-musi zostaæ wydany na GPL lub na licencji wolnego oprogramowania
-zgodnej z&nbsp;GPL, a&nbsp;przy rozprowadzaniu programu do u¿ytku
-z&nbsp;tymi wtyczkami musz± byæ przestrzegane warunki GPL.</p>
-<p>
-Je¶li program dynamicznie do³±cza wtyczki, ale komunikacja pomiêdzy nimi
-ogranicza siê do wywo³ywania funkcji `main' wtyczki z&nbsp;jakimi¶ opcjami
-i&nbsp;oczekiwania na powrót sterowania, to jest to przypadek graniczny.</p>
-<p>
-Zobacz tak¿e odpowied¼ na pytanie <a href="#FSWithNFLibs">Czy mogê pisaæ
-wolne oprogramowanie korzystaj±ce z&nbsp;bibliotek, które nie s± wolne?</a>
-</p>
-</dd>
-
-
-<dt><b><a href="#TOCLinkingWithGPL" name="LinkingWithGPL">
- Macie program na GPL, który chcia³bym po³±czyæ ze swoim kodem i&nbsp;zbudowaæ
- program prawnie zastrze¿ony. Czy z&nbsp;tego, ¿e ³±czê z&nbsp;waszym 
programem
- wynika, ¿e muszê wydaæ swój program na GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCSwitchToLGPL" name="SwitchToLGPL">
- Je¶li tak, to czy istnieje mo¿liwo¶æ uzyskania licencji waszego
- programu na warunkach Lesser GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Mo¿esz zapytaæ, ale wiêkszo¶æ autorów nie ust±pi i odmówi. Ide± GPL jest:
-je¶li chcesz w³±czyæ nasz kod do swojego programu, to Twój program musi
-tak¿e byæ wolny. S±dzimy, ¿e bêdzie na Ciebie naciskaæ, by¶
-wypu¶ci³ program w&nbsp;sposób, który uczyni go czê¶ci± naszej spo³eczno¶ci.
-<p>
-Zawsze masz zgodne z prawem wyj¶cie: nie korzystaæ z&nbsp;naszego kodu.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
- name="LinkingOverControlledInterface">W jaki sposób mogê zezwoliæ
- na ³±czenie modu³ów prawnie zastrze¿onych ze swoj± bibliotek± na GPL
- tylko za po¶rednictwem ustalonego interfejsu?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Do informacji licencyjnej ka¿dego pliku pakietu, po fragmencie mówi±cym
-o&nbsp;tym, ¿e plik jest rozprowadzany na warunkach GNU GPL, powiniene¶
-dodaæ tekst:
-<blockquote><p>
-    Linking ABC statically or dynamically with other modules is making
-    a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of
-    the GNU General Public License cover the whole combination.
-<br />
-    In addition, as a special exception, the copyright holders of ABC give
-    you permission to combine ABC program with free software programs or
-    libraries that are released under the GNU LGPL and with independent
-    modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface.
-    You may copy and distribute such a system following the terms of the
-    GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided
-    that you include the source code of that other code when and as the
-    GNU GPL requires distribution of source code.
-<br />
-    Note that people who make modified versions of ABC are not obligated
-    to grant this special exception for their modified versions; it is
-    their choice whether to do so. The GNU General Public License gives
-    permission to release a modified version without this exception; this
-    exception also makes it possible to release a modified version which
-    caries forward this exception.
-</p></blockquote>
-<blockquote><p>
-<br />
-    Konsolidacja statyczna lub dynamiczna ABC z innymi modu³ami jest
-    tworzeniem pracy z³o¿onej, opartej na ABC. Dlatego warunki
-    Powszechnej Licencji Publicznej GNU obowi±zuj± w&nbsp;stosunku
-    do ca³o¶ci tak powsta³ej kombinacji.
-<br />
-    Dodatkowo, w ramach wyj±tku specjalnego, posiadacz praw autorskich
-    do ABC udziela zezwolenia na konsolidacjê tego programu z&nbsp;wolnymi
-    programami lub bibliotekami wydanymi na licencji GNU LGPL oraz
-    z&nbsp;niezale¿nymi modu³ami, które komunikuj± siê z&nbsp;ABC wy³±cznie
-    przez interfejs ABCDEF.
-    Mo¿esz kopiowaæ i&nbsp;dystrybuowaæ tak powsta³y system
-    przestrzegaj±c warunków GNU GPL dla ABC oraz odpowiednich licencji
-    dla reszty kodu, pod warunkiem, ¿e do³±czysz kod ¼ród³owy tego kodu
-    w&nbsp;przypadkach, kiedy w&nbsp;GNU GPL wymaga siê dystrybucji
-    kodu ¼ród³owego, i&nbsp;we wskazany w&nbsp;niej sposób.
-<br />
-    Zauwa¿, ¿e osoby, które utworz± zmodyfikowane wersje ABC, nie s±
-    zobowi±zane przyznawaæ do nich niniejszego wyj±tku; zale¿y to
-    wy³±cznie od nich. W&nbsp;Powszechnej Licencji Publicznej GNU
-    pozwala siê na wydawanie wersji bez tego wyj±tku; niniejszy
-    wyj±tek umo¿liwia tak¿e wydanie takiej zmodyfikowanej wersji,
-    w&nbsp;której zostanie zachowany.
-
-  Konsolidacja statyczna lub dynamiczna z&nbsp;innymi modu³ami jest
-  tworzeniem pracy z³o¿onej, opartej na FOO. St±d te¿, ca³o¶æ
-  pracy jest objêta warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
-<br />
-  W ramach wyj±tku specjalnego, posiadacze praw autorskich do FOO
-  udzielaj± Ci zezwolenia na konsolidacjê FOO z niezale¿nymi modu³ami,
-  komunikuj±cymi siê z&nbsp;FOO wy³±cznie za po¶rednictwem interfejsu
-  FOOBAR, niezale¿nie od warunków licencyjnych tych modu³ów, oraz
-  na kopiowanie i&nbsp;dystrybucjê powsta³ej pracy z³o¿onej na dowolnie
-  wybranych warunkach, pod warunkiem, ¿e ka¿dej kopii takiej pracy
-  towarzyszyæ bêdzie pe³na kopia kodu ¼ród³owego FOO (wersji FOO
-  u¿ytej do utworzenia pracy z³o¿onej), rozprowadzanej na warunkach
-  Powszechnej Licencji Publicznej GNU z&nbsp;dodanym niniejszym wyj±tkiem.
-  Modu³ niezale¿ny to modu³, który nie pochodzi od FOO ani nie jest
-  na nim oparty.
-<br />
-  Zwróæ uwagê, ¿e osoby tworz±ce zmodyfikowane wersje FOO nie s±
-  zobowi±zane do przyznawania tego wyj±tku specjalnego dla swoich
-  wersji, decyzja nale¿y do nich. Powszechna Licencja Publiczna GNU
-  zezwala na wydawanie zmodyfikowanych wersji bez tego wyj±tku; sam
-  wyj±tek umo¿liwia wydawanie tak¿e takich zmienionych wersji, które
-  go sobie kolejno przekazuj±.
-</p></blockquote>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCManyDifferentLicenses"
- name="ManyDifferentLicenses">
- Napisa³em aplikacjê, która ³±czy wiele ró¿nych komponentów maj±cych ró¿ne
- licencje. Jestem zdezorientowany: jakie wymogi licencyjne dotycz± mojego
- programu? Czy mogliby¶cie mi powiedzieæ, z&nbsp;jakich licencji mogê
- skorzystaæ?</a></b></dt>
-
-<dd>
-By móc odpowiedzieæ, musieliby¶my zobaczyæ listê wszystkich komponentów
-wykorzystanych w&nbsp;twoim programie, ich licencje i&nbsp;krótkie (kilka zdañ 
na ka¿dy
-sk³adnik powinno wystarczyæ) opisy sposobu, w&nbsp;jaki Twoja biblioteka 
korzysta
-z&nbsp;danego sk³adnika. Oto dwa przyk³ady:
 <ul>
-<li>Mój program, by dzia³aæ, musi byæ skonsolidowany z bibliotek± FOO,
-  dostêpn± na Lesser GPL.</li>
-<li>Mój program funkcj± systemow± (za pomoc± wiersza poleceñ, który zrobi³em)
-  uruchamia program BAR, który jest licencjonowany na &bdquo;GPL, ze 
specjalnym
-  wyj±tkiem zezwalaj±cym na ³±czenie z&nbsp;QUUX&rdquo;.</li>
+<li><p>Znajdziecie informacje o&nbsp;wersji 2 licencji GNU GPL na&nbsp;stronie
+o&nbsp;<a
+href="/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html">często zadawanych pytaniach na
+temat GNU GPL</a>, która ma w&nbsp;miarę kompletne polskie 
tłumaczenie.</p></li>
+
+<li><p>Aby otrzymać informację o&nbsp;innych licencjach GNU, w&nbsp;tym 
bieżącej
+wersji GNU GPL (v3), prosimy odwiedzić <a
+href="/licenses/gpl-faq.en.html">angielską wersję często zadawanych 
pytań</a>,
+lub stronę jednego z&nbsp;aktualnych tłumaczeń:</p></li>
 </ul>
-</dd>
-
-
-<dt><b><a href="#TOCMereAggregation" name="MereAggregation">
- Czym siê ró¿ni± &bdquo;zwyczajne gromadzenie&rdquo; i&nbsp;&bdquo;po³±czenie 
dwu modu³ów w&nbsp;jeden program&rdquo;?</a></b></dt>
 
-<dd>
-Zwyczajne zgromadzenie dwu programów oznacza umieszczenie ich obok siebie na
-tym samym CD-ROM-ie lub dysku twardym. Stosujemy to okre¶lenie 
w&nbsp;przypadku,
-gdy stanowi± one odrêbne programy, a&nbsp;nie czê¶ci jednego programu. 
W&nbsp;tym
-przypadku, je¶li jeden z&nbsp;programów jest objêty GPL, nie ma to ¿adnego 
wp³ywu
-na drugi.
+<div id="translations" style="font-size: 1.1em">
 <p>
-Po³±czenie dwu modu³ów oznacza z³±czenie ich tak, ¿e tworz± pojedynczy
-wiêkszy program. Je¶li która¶ z&nbsp;czê¶ci jest objêta GPL, to ca³e po³±czenie
-musi byæ równie¿ wydane na GPL. Je¶li nie mo¿esz lub nie chcesz tego zrobiæ,
-nie mo¿esz ich po³±czyæ.</p>
-<p>
-Co stanowi o po³±czeniu dwu czê¶ci w jeden program? Jest to kwestia prawna,
-o&nbsp;której ostatecznie zadecyduj± sêdziowie. Uwa¿amy, ¿e poprawne kryterium
-zale¿y zarówno od mechanizmu komunikacji (exec, potoki, rpc, wywo³ania
-funkcyjne wewn±trz wspólnej przestrzeni adresowej,&nbsp;itd.), jak i&nbsp;od 
jej
-semantyki (jakie rodzaje informacji s± wymieniane).</p>
-<p>
-Je¶li modu³y s± zawarte w tym samym pliku wykonywalnym, bez w±tpienia
-s± po³±czone w&nbsp;jeden program. Je¶li s± zaprojektowane do dzia³ania we
-wzajemnym po³±czeniu we wspólnej przestrzeni adresowej, to niemal na
-pewno oznacza po³±czenie w&nbsp;jeden program.</p>
-<p>
-W przeciwieñstwie do tego, potoki, gniazda i argumenty wiersza poleceñ to
-mechanizmy komunikacyjne normalnie u¿ywane miêdzy dwoma odrêbnymi programami.
-Je¶li jednak semantyka tej komunikacji jest wystarczaj±co za¿y³a, wystêpuje
-wymiana z³o¿onych wewnêtrznych struktur danych, to to równie¿ mo¿e byæ
-podstaw± do uwa¿ania tych dwu czê¶ci za po³±czone w&nbsp;wiêkszy program.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCAssignCopyright" name="AssignCopyright">
- Dlaczego FSF wymaga od wnosz±cych swój wk³ad do programów, do których
- prawa autorskie ma FSF, przekazania praw autorskich na rzecz FSF?
- Czy je¶li mam prawa autorskie do programu na GPL, te¿ powinienem to zrobiæ?
- Je¶li tak, to w&nbsp;jaki sposób?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nasi prawnicy powiedzieli, ¿e aby byæ
-w <a href="/licenses/why-assign.pl.html">najlepszej sytuacji
-wystêpuj±c przed s±dem przeciw naruszaniu GPL</a>,
-<!-- egzekwuj±c GPL w s±dzie przeciw naruszaj±cym, -->
-<!-- egzekwuj±c w s±dzie przestrzeganie GPL przez naruszaj±cych licencjê, -->
-powinni¶my staraæ siê utrzymaæ jak najprostszy status praw autorskich do
-programu. Robimy to prosz±c ka¿dego, kto wnosi swój wk³ad, by albo przekaza³
-prawa autorskie do niego na rzecz FSF, albo zrzek³ siê praw autorskich
-i&nbsp;w&nbsp;ten sposób udostêpni³ go jako public domain.
-<p>
-Osoby prywatne prosimy równie¿ o uzyskanie od pracodawców (je¶li ich maj±)
-pisemnego zrzeczenia siê praw autorskich. Dziêki temu mo¿emy byæ pewni, ¿e
-pracodawcy Ci nie bêd± sobie ro¶ciæ pretensji do przekazanych prac.</p>
-<p>
-Oczywi¶cie, je¶li wszyscy wspó³pracownicy udostêpnili swój kod jako public
-domain, to nie ma takiego prawa autorskiego, za pomoc± którego mo¿na by³oby
-narzuciæ GPL. Dlatego zachêcamy ludzi do przypisywania praw autorskich
-do du¿ego wk³adu w&nbsp;kod, a&nbsp;przekazywania jako public domain tylko 
niewielkich
-zmian.</p>
-<p>
-Je¶li chcesz podj±æ wysi³ek egzekwowania GPL w przypadku w³asnego programu,
-zapewne by³oby dobrze, gdyby¶ przestrzega³ podobnej polityki.
-Je¶li potrzebujesz wiêcej informacji, skontaktuj siê, prosimy,
-z&nbsp;<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCModifyGPL" name="ModifyGPL">Czy mogê zmodyfikowaæ GPL
-i utworzyæ zmodyfikowan± licencjê?</a></b></dt>
- 
-<dd>
-Mo¿esz wykorzystaæ warunki GPL (mog± byæ zmienione) w&nbsp;innej licencji, pod
-warunkiem, ¿e nazwiesz swoj± licencjê inaczej i&nbsp;nie zamie¶cisz w&nbsp;niej
-preambu³y zaczerpniêtej z&nbsp;GPL oraz zmienisz koñcow± instrukcjê stosowania
-licencji na tyle, ¿eby by³a wyra¼nie inaczej sformu³owana i&nbsp;nie
-wzmiankowa³a GPL (choæ faktyczna procedura w&nbsp;niej opisana mo¿e byæ
-podobna).
-<p>
-Je¶li w zmodyfikowanej licencji chcia³by¶ u¿yæ naszej preambu³y, napisz,
-prosimy do <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-o&nbsp;pozwolenie. Przed jego udzieleniem bêdziemy chcieli zapoznaæ siê
-z&nbsp;faktycznymi wymaganiami tej licencji, ¿eby sprawdziæ, czy je 
aprobujemy.</p>
-<p>
-Mimo ¿e nie bêdziemy zg³aszaæ prawnych sprzeciwów wobec licencji, któr±
-utworzysz w&nbsp;opisany sposób, mamy nadziejê, ¿e dobrze siê zastanowisz
-i&nbsp;nie zrobisz tego. Tak zmieniona licencja jest niemal na pewno
-<a href="#WhatIsCompatible">niezgodna z&nbsp;GNU GPL</a>, co blokuje przydatn±
-mo¿liwo¶æ ³±czenia modu³ów. Samo mno¿enie siê ró¿nych licencji wolnego
-oprogramowania jest ju¿ uci±¿liwe.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLCommercially" name="GPLCommercially">
- Je¶li skorzystam z kawa³ka oprogramowania uzyskanego na GNU GPL,
- to czy wolno mi zmieniæ oryginalny kod w&nbsp;nowy program, a&nbsp;nastêpnie
- rozpowszechniaæ i&nbsp;sprzedawaæ taki nowy program komercyjnie?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Wolno Ci sprzedawaæ kopie zmodyfikowanego programu komercyjnie, ale tylko
-na warunkach GNU GPL. Zatem, na przyk³ad, musisz udostêpniæ kod ¼ród³owy
-u¿ytkownikom programu, tak jak to opisano w&nbsp;GPL i&nbsp;zezwoliæ im na 
redystrybucjê
-i&nbsp;modyfikacje, jak opisano w&nbsp;GPL.
-<p>
-Spe³nienie tych wymagañ jest warunkiem w³±czenia do w³asnego programu kodu
-objêtego GPL, który otrzyma³e¶.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLOtherThanSoftware" name="GPLOtherThanSoftware">
-Czy mogê u¿yæ GPL do czego¶ innego ni¿ oprogramowanie?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Mo¿esz zastosowaæ GPL do dowolnego rodzaju dzie³a, dopóki jasne jest, co 
stanowi &bdquo;kod ¼ród³owy&rdquo; tego dzie³a. GPL definiuje go jako 
preferowan± postaæ dzie³a do dokonywania w&nbsp;nim zmian.
-<p>
-Jednak dla dokumentacji i podrêczników, czy bardziej ogólnie wszelkiego 
rodzaju pracy, której celem jest nauczanie jakiego¶ tematu, zalecamy u¿ycie 
raczej GFDL ni¿ GPL.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCLGPLJava" name="LGPLJava">Jak dzia³a LGPL w przypadku 
Javy?</a></b></dt>
-
-<dd>
-
-<p><a href="/licenses/lgpl-java.pl.html">Szczegó³y wyja¶niono w tym 
artykule</a>.
-Dzia³a tak, jak to zaprojektowano, zamierzono, zgodnie z&nbsp;oczekiwaniami.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCConsider" name="Consider">
-Rozwa¿my tak± sytuacjê: 1) X wypuszcza V1 projektu na GPL; 2) Y przyczynia siê 
do rozwoju V2, wprowadzaj±c zmiany i&nbsp;nowy kod oparty na V1; 3) X chce 
zmieniæ licencjê V2 na inn± ni¿ GPL.
-Czy X potrzebuje na to pozwolenia ze strony Y?</a></b></dt>
-
-
-<dd>
-Tak. Y musia³ wypu¶ciæ swoj± wersjê na GNU GPL, wskutek oparcia jej na wersji
-V1 wydanej przez X. Nic nie wymaga³o od Y wyra¿ania zgody na inn± licencjê
-na jego kod. A&nbsp;zatem, X musi uzyskaæ zezwolenie Y przed wypuszczeniem tego
-kodu na innej licencji.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLInProprietarySystem" name="GPLInProprietarySystem">
- Chcia³bym do swego prawnie zastrze¿onego systemu wcieliæ
- oprogramowanie objête GPL. Czy mogê to zrobiæ?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie mo¿esz wcieliæ oprogramowania objêtego GPL do systemu prawnie
-zastrze¿onego. Celem GPL jest przyznanie ka¿demu wolno¶ci kopiowania,
-redystrybucji, rozumienia ivmodyfikacji programu. Gdyby¶ móg³ w³±czyæ
-oprogramowanie objête GPL do systemu, który nie jest wolny, to wvefekcie
-<!-- tego programy te tak¿e nie by³yby byæ wolne. -->
-tego programy te tak¿e przesta³yby byæ wolne.
-<p>
-System w³±czaj±cy program na GPL jest rozszerzon± wersj± tego programu.
-GPL stanowi, ¿e wszelkie rozszerzone wersje programu musz± byæ wydane na GPL,
-je¶li maj± byæ w&nbsp;ogóle wydane. Jest tak z&nbsp;dwu powodów: aby zapewniæ, 
¿e
-u¿ytkownicy, którzy otrzymuj± oprogramowanie, otrzymuj± te¿ wolno¶æ, któr±
-<!-- to encourage people to give back improvements that they make -->
-powinni mieæ, oraz by zachêciæ ludzi do zwracania ulepszeñ, które 
poczynili.</p>
-<p>
-Jednak¿e, w wielu przypadkach mo¿esz rozpowszechniaæ oprogramowanie objête
-GPL razem <!-- alongside --> z&nbsp;prawnie zastrze¿onym systemem. Chc±c to 
zrobiæ
-w&nbsp;sposób wa¿ny, musisz zapewniæ, by programy wolne i&nbsp;nie bêd±ce 
wolnymi
-komunikowa³y siê ze sob± na dystans, by nie by³y po³±czone w&nbsp;sposób, który
-faktycznie czyni³by z&nbsp;nich jeden program.</p>
-<p>
-Ró¿nica pomiêdzy tym a &bdquo;wcielaniem&rdquo; programów objêtych GPL jest 
czê¶ciowo
-kwesti± tre¶ci, a&nbsp;czê¶ciowo formy. Czê¶æ dotycz±ca tre¶ci jest taka: je¶li
-dwa programy s± po³±czone w&nbsp;taki sposób, ¿e staj± siê faktycznie dwoma
-czê¶ciami jednego programu, to nie mo¿esz traktowaæ ich jako dwu osobnych
-programów. A&nbsp;zatem GPL musi obejmowaæ ca³o¶æ.</p>
-<p>
-Je¶li oba programy pozostaj± dobrze odseparowane, jak kompilator i&nbsp;j±dro,
-czy jak edytor i&nbsp;pow³oka, to mo¿esz traktowaæ je jako dwa odrêbne
-programy&nbsp;&mdash; ale musisz to robiæ poprawnie. Kwestia dotyczy w³a¶nie 
formy: jak
-opisujesz to, co robisz. Dlaczego zwracamy na to uwagê? Poniewa¿ chcemy
-mieæ pewno¶æ, ¿e u¿ytkownicy jasno rozumiej± wolny status umieszczonego
-w kolekcji oprogramowania objêtego GPL.</p>
-<p>
-Je¶li kto¶ rozpowszechnia³by programy objête GPL nazywaj±c je 
&bdquo;czê¶ci±&rdquo;
-systemu, o&nbsp;którym wiadomo, ¿e jest czê¶ciowo prawnie zastrze¿ony, 
u¿ytkownicy
-mogliby byæ niepewni swoich praw dotycz±cych oprogramowania objêtego GPL.
-Jednak je¶li bêd± wiedzieæ, ¿e to, co otrzymali to wolny program plus inny
-program, obok siebie, ich prawa bêd± jasne.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCLibGCCException" name="LibGCCException">Czy wyj±tek
- dla libstdc++ pozwala na dynamiczne ³±czenie?</a></b></dt>
-
-<dd>
-<p>Tak. Ten wyj±tek utworzono, ¿eby pozwoliæ ludziom na u¿ywanie gcc
-do kompilacji programów prawnie zastrze¿onych.
-</p>
-</dd>
-
-
-<dt><b><a href="#TOCMoneyGuzzlerInc" name="MoneyGuzzlerInc">
- Chcia³bym zmodyfikowaæ programy objête GPL i skonsolidowaæ je
- z&nbsp;bibliotekami przeno¶no¶ci z&nbsp;Money Guzzler Inc. Nie mogê 
rozpowszechniaæ
- kodu ¼ród³owego tych bibliotek, wiêc ka¿dy u¿ytkownik, który chcia³by
- zmieniæ te wersje musia³by osobno uzyskaæ biblioteki. Dlaczego GPL
- na to nie pozwala?</a></b></dt>
-
-<dd>
-S± dwa powody.
-<p>
-Pierwszy, ogólny. Je¶li pozwoliliby¶my firmie&nbsp;A na zrobienie prawnie
-zastrze¿onego pliku, a&nbsp;firmie&nbsp;B na dystrybucjê oprogramowania 
objêtego GPL
-po³±czonego z&nbsp;tym plikiem, to konsekwencj± by³aby dziura w&nbsp;GPL, 
przez któr±
-wjecha³aby ciê¿arówka. By³oby to wystawienie carte blanche dla odmawiania
-kodu ¼ród³owego do wszelkiego rodzaju zmian i&nbsp;rozszerzeñ programów 
objêtych
-GPL.</p>
-<p>
-Zapewnienie wszystkim u¿ytkownikom dostêpu do kodu ¼ród³owego jest jednym
-z&nbsp;naszych g³ównych celów, zatem ten skutek jest bez w±tpienia czym¶, czego
-chcieliby¶my unikn±æ.</p>
-<p>
-A wracaj±c do konkretów: wersje programów skonsolidowane z&nbsp;bibliotekami 
Money
-Guzzler nie by³yby naprawdê wolnym oprogramowaniem w&nbsp;sposób, w&nbsp;jaki
-rozumiemy ten termin. Nie by³yby dostarczane z&nbsp;pe³nym kodem ¼ród³owym, 
który
-umo¿liwia u¿ytkownikom zmianê i&nbsp;rekompilacjê programu.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLIncompatibleAlone" name="GPLIncompatibleAlone">
- Je¶li licencja modu³u Q zawiera wymaganie niezgodne z&nbsp;GPL, ale ma ono
- zastosowanie tylko do sytuacji, gdy rozprowadzany jest sam modu³&nbsp;Q,
- a&nbsp;nie gdy Q jest w³±czony w&nbsp;wiêkszy program, to czy licencja ta 
jest
- zgodna z&nbsp;GPL? Czy mogê po³±czyæ lub skonsolidowaæ Q z&nbsp;programem 
objêtym
- GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li program P wydano na GPL, oznacza to, ¿e *ka¿da dowolna jego czê¶æ*
-mo¿e byæ wykorzystywana na warunkach GPL. Je¶li integrujesz modu³ Q 
i&nbsp;wydajesz
-po³±czony program P+Q na GPL, oznacza to, ¿e ka¿da jego czê¶æ mo¿e byæ
-u¿ywana na warunkach GPL. Jedn± z&nbsp;czê¶ci P+Q jest Q. Zatem wydanie P+Q na 
GPL
-oznacza, ¿e Q mo¿e byæ wykorzystywana na warunkach GPL. Innymi s³owy,
-u¿ytkownik, który otrzyma³ P+Q objête GPL, mo¿e usun±æ P i&nbsp;pozostawiæ
-tylko Q, nadal na GPL.
-<p>
-Je¿eli licencja modu³u Q pozwala na takie dzia³anie, wówczas jest zgodna 
z&nbsp;GPL.
-W&nbsp;przeciwnym razie&nbsp;&mdash; nie jest zgodna.</p>
-<p>
-Je¶li w licencji Q jednoznacznie zapisano, ¿e gdy rozprowadzasz samo Q, to
-musisz zrobiæ pewne rzeczy (które nie s± zgodne z&nbsp;GPL), to nie pozwala ona
-na dystrybucjê Q na GPL. Z&nbsp;czego wynika, ¿e na GPL nie mo¿na tak¿e wydaæ 
P+Q.
-Nie mo¿na wiêc skonsolidowaæ lub po³±czyæ P&nbsp;z&nbsp;Q.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCModifiedJustBinary"
- name="ModifiedJustBinary">Czy mogê zmodyfikowan± wersjê programu
- objêtego GPL wydaæ tylko w&nbsp;postaci binarnej?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie. Sednem GPL jest to, ¿e wszystkie zmodyfikowane wersje musz± byæ
-<a href="/philosophy/free-sw.pl.html">wolnym oprogramowaniem</a>,
-co w&nbsp;szczególno¶ci oznacza, ¿e
-kod ¼ród³owy zmienionej wersji powinien byæ dostêpny dla u¿ytkowników.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCUnchangedJustBinary"
- name="UnchangedJustBinary">Pobra³em z sieci tylko binaria.
- Czy je¶li rozprowadzam kopie, to muszê pobraæ ¼ród³a i&nbsp;je
- te¿ rozprowadzaæ?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak. Ogólna regu³a brzmi: je¶li rozprowadzasz binaria, to musisz rozprowadzaæ 
równie¿ odpowiadaj±cy im kompletny kod ¼ród³owy. Wyj±tek, dla sytuacji, 
w&nbsp;której otrzyma³e¶ pisemn± ofertê na kod ¼ród³owy, dotyczy bardzo 
niewielkiej liczby przypadków.
-<p></p></dd>
-
-
-<dt><b><a href="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
- name="DistributeWithSourceOnInternet">
- Chcê rozprowadzaæ binaria na no¶niku fizycznym, ale bez towarzysz±cych
- ¼róde³. Czy mogê zapewniaæ dostêp do ¼róde³ przez FTP zamiast przesy³aæ
- je poczt±?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li kto¶ sobie tego za¿yczy, powiniene¶ dostarczyæ kod ¼ród³owy przesy³k±
-pocztow±, na fizycznym no¶niku danych. Mile widziane jest, ¿e oferujesz
-ludziom metodê skopiowania odpowiedniego kodu ¼ród³owego za pomoc± FTP,
-oprócz mo¿liwo¶ci wysy³ki poczt±, ale dostêp przez FTP nie wystarcza
-do spe³nienia warunku z&nbsp;sekcji&nbsp;3 GPL.
-<p>
-Kiedy u¿ytkownik zamawia ¼ród³a, musisz siê upewniæ, ¿e je otrzyma.
-Je¶li jaka¶ konkretna osoba mo¿e w&nbsp;dogodny sposób uzyskaæ od Ciebie ¼ród³a
-korzystaj±c z&nbsp;anonimowego FTP, to ¶wietnie&nbsp;&mdash; wystarczy.
-Jednak nie ka¿dy u¿ytkownik mo¿e to zrobiæ. Pozostali s± po prostu
-upowa¿nieni do uzyskania kodu ¼ród³owego od Ciebie. Zatem musisz
-byæ przygotowany na wys³anie im go zwyk³± poczt±.</p>
-<p>
-Je¶li dostêp przez FTP oka¿e siê wystarczaj±co wygodny, byæ mo¿e nikt
-nie zdecyduje siê na zamówienie kopii poczt±. Wówczas nigdy nie bêdziesz
-musia³ ich wysy³aæ. Ale nie mo¿esz tego z&nbsp;góry zak³adaæ.</p>
-<p>
-Oczywi¶cie, przede wszystkim naj³atwiej jest po prostu wys³aæ ¼ród³a razem
-z&nbsp;binariami.</p>
-</p>
-<p>
-Je¶li rozprowadzasz binaria przez FTP, to
-<a href="#AnonFTPAndSendSource">powiniene¶ przez FTP rozprowadzaæ
-¼ród³a.</a></p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCRedistributedBinariesGetSource"
- name="RedistributedBinariesGetSource">Znajomy dosta³ objêty GPL
- kod binarny z&nbsp;ofert± dostarczenia ¼róde³ i&nbsp;zrobi³ mi kopiê.
- Czy mogê wykorzystaæ tê ofertê, ¿eby otrzymaæ ¼ród³a?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Tak, mo¿esz. Oferta musi byæ wa¿na dla ka¿dego, kto ma kopie binariów,
-do których j± do³±czono. Dlatego w&nbsp;GPL stwierdza siê, ¿e Twój znajomy
-musi razem z&nbsp;kopi± plików binarnych przekazaæ Ci kopiê 
oferty&nbsp;&mdash; ¿eby¶
-móg³ z&nbsp;niej skorzystaæ.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
- name="SourceAndBinaryOnDifferentSites">
- Czy mogê umie¶ciæ binaria na swoim serwerze internetowym, a ¼ród³a
- w&nbsp;innym o¶rodku internetowym?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GPL stwierdza, ¿e musisz zaoferowaæ dostêp do kopii kodu ¼ród³owego 
&bdquo;z&nbsp;tego
-samego miejsca&rdquo;, to znaczy, najbli¿szego binariów. Je¶li jednak zawrzesz
-umowê z&nbsp;innym o¶rodkiem na zapewnianie dostêpno¶ci niezbêdnego kodu
-¼ród³owego i&nbsp;umie¶cisz w&nbsp;pobli¿u binariów odno¶nik hipertekstowy lub 
odsy³acz
-do tego kodu, to s±dzimy, ¿e kwalifikuje siê to jako &bdquo;z&nbsp;tego samego 
miejsca&rdquo;.
-<p>
-Zauwa¿, jednak, ¿e nie wystarczy znale¼æ jakie¶ miejsce, teraz akurat ma
-odpowiedni kod ¼ród³owy i&nbsp;wskazaæ ludziom, by tam siêgnêli. Jutro 
w&nbsp;tym
-o¶rodku mo¿e zostaæ skasowany lub po prostu zast±piony nowsz± wersj± tego
-samego programu. Wówczas nie bêdziesz ju¿ spe³nia³ wymagañ GPL. Chc±c
-podj±æ rozs±dny wysi³ek, by siê do nich zastosowaæ, powiniene¶ zawrzeæ
-skuteczn± umowê z&nbsp;tym o¶rodkiem, i&nbsp;w&nbsp;ten sposób zapewniæ, ¿e 
¼ród³a bêd±
-tam dostêpne tak d³ugo, jak d³ugo bêdziesz udostêpnia³ binaria.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDistributeExtendedBinary"
- name="DistributeExtendedBinary">
- Chcia³bym rozpowszechniaæ poszerzon± wersjê programu objêtego GPL
- w&nbsp;postaci binarnej. Czy wystarczy rozpowszechniaæ ¼ród³a oryginalnej
- wersji?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie, musisz dostarczyæ kod ¼ród³owy odpowiadaj±cy binarnemu. Odpowiadaj±ce
-binariom ¼ród³a oznaczaj± ¼ród³a, z&nbsp;których u¿ytkownicy mog± ponownie
-zbudowaæ te same binaria.
-<p>
-Czê¶ci± idei wolnego oprogramowania jest to, i¿ u¿ytkownicy powinni mieæ
-dostêp do kodu ¼ród³owego *programów, które u¿ywaj±*. U¿ywaj±cy Twojej wersji
-powinni mieæ dostêp do kodu ¼ród³owego Twojej wersji.</p>
-<p>
-G³ównym celem GPL jest zbudowanie Wolnego ¦wiata dziêki zagwarantowaniu, ¿e
-udoskonalenia wolnego programu same s± wolne. Je¶li wypuszczasz udoskonalon±
-wersjê programu objêtego GPL, musisz wypu¶ciæ na GPL udoskonalony kod
-¼ród³owy.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
- name="DistributingSourceIsInconvenient">
- Chcê rozprowadzaæ binaria, ale dystrybucja pe³nych ¼róde³ jest
- niewygodna. Czy by³oby w&nbsp;porz±dku, gdybym razem binariami dawa³ 
u¿ytkownikom
- pliki ró¿nic w&nbsp;stosunku do &bdquo;standardowej&rdquo; 
wersji?</a></b></dt>
-
-<dd>
-To pro¶ba o dobrych intencjach, ale ta metoda zapewniania ¼róde³
-w&nbsp;rzeczywisto¶ci nie spe³nia wymogów.
-<p>
-U¿ytkownik, który zechce kodu ¼ród³owego za rok mo¿e wówczas nie byæ 
w&nbsp;stanie
-uzyskaæ w³a¶ciwej wersji podstawowej z&nbsp;innego miejsca. Na serwerze
-prowadz±cym standardow± dystrybucjê mo¿e wtedy znajdowaæ siê ju¿ nowsza
-wersja, a&nbsp;te same pliki ró¿nicowe prawdopodobnie nie bêd± do niej 
pasowa³y.</p>
-<p>
-Tak wiêc z binariami powiniene¶ dostarczyæ pe³ne ¼ród³a, nie tylko pliki 
ró¿nic.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCAnonFTPAndSendSource"
- name="AnonFTPAndSendSources">
- Chcia³bym udostêpniæ binaria za po¶rednictwem anonimowego FTP, ale
- wysy³aæ ¼ród³a tylko tym, którzy ich za¿±daj±.</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li chcesz rozpowszechniaæ binaria za po¶rednictwem anonimowego FTP,
-musisz rozpowszechniaæ wraz z&nbsp;nimi i&nbsp;¼ród³a. To nie powinno byæ 
trudne.
-Je¶li mo¿esz znale¼æ jaki¶ o¶rodek, który rozpowszechnia³by Twój program,
-to z&nbsp;pewno¶ci± znajdziesz taki, który ma miejsce na ¼ród³a.
-<p>
-Kod ¼ród³owy, który dostarczasz musi dok³adnie odpowiadaæ binariom.
-W szczególno¶ci, musisz upewniæ siê, ¿e s± to ¼ród³a tej samej wersji
-programu&nbsp;&mdash; nie wersji starszej ani nowszej.</p>
-<p>
-Mo¿esz udostêpniæ ¼ród³a i binaria na ró¿nych maszynach, po warunkiem, ¿e
-dostêp do nich jest równie ³atwy, i&nbsp;¿e obok binariów pozostawisz 
informacjê,
-gdzie znale¼æ ¼ród³a.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
- name="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
- Jak mogê siê upewniæ, ¿e u¿ytkownik, który ¶ci±gn±³ binaria pobra³ równie¿
- ¼ród³a?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie musisz siê upewniaæ. Je¶li tylko udostêpni³e¶ ¼ród³a i&nbsp;binaria, tak 
¿e
-u¿ytkownicy widz±, co jest dostêpne i&nbsp;mog± wzi±æ, czego potrzebuj±, to
-zrobi³e¶ ju¿ to, czego siê od Ciebie wymaga. Czy ¶ci±gaæ ¼ród³a czy nie
-zale¿y od u¿ytkownika.
-<p>
-Intencj± naszych wymagañ dotycz±cych redystrybutorów jest zapewnienie
-u¿ytkownikom mo¿liwo¶ci uzyskania kodu ¼ród³owego, a&nbsp;nie zmuszanie ich
-do ¶ci±gania kodu nawet je¶li go nie chc±.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCUnreleasedMods" name="UnreleasedMods">Na witrynie
- internetowej firmy dzia³a zmodyfikowana wersja programu wydanego
- na GPL. Czy wed³ug GPL firma musi wypu¶ciæ ¼ród³a tej swojej zmienionej
- wersji?</a></b></dt>
-
-<dd>
-GPL zezwala ka¿demu na wykonanie zmodyfikowanej wersji i&nbsp;korzystanie
-z&nbsp;niej bez konieczno¶ci przekazywania innym. Dzia³ania tej firmy s±
-szczególnym przypadkiem takiej sytuacji. Dlatego firma nie musi wypuszczaæ
-zmodyfikowanych ¼róde³.
-<p>
-Najistotniejsze, ¿eby ludzie mieli swobodê dokonywania zmian i&nbsp;korzystania
-ze zmienionych wersji prywatnie, bez konieczno¶ci ich publikowania.
-Jednak umieszczenie programu na komputerze s³u¿±cym jako serwer, ¿eby
-ogó³ móg³ siê z&nbsp;nim porozumiewaæ, trudno uznaæ za &bdquo;prywatny&rdquo; 
u¿ytek,
-wiêc w&nbsp;tym szczególnym przypadku uprawnione by³oby ¿±daæ wypuszczenia
-kodu ¼ród³owego. My¶limy o&nbsp;zrobieniu czego¶ podobnego w&nbsp;trzeciej 
wersji
-GPL, ale jeszcze nie mamy wymy¶lonych precyzyjnych sformu³owañ.</p>
-<p>
-Na razie, je¶li chcecie, mo¿ecie dla programów przeznaczonych do u¿ytku na 
serwerach sieciowych zastosowaæ <a 
href="http://www.affero.org/oagpl.html";>Affero GPL</a>.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCInternalDistribution"
- name="InternalDistribution">
- Czy wykonanie i u¿ywanie wielu kopii programu wewn±trz jednej
- instytucji lub firmy jest &bdquo;rozprowadzaniem&rdquo;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie, w takim przypadku instytucja po prostu wykonuje kopie dla siebie.
-Skutkiem tego, firma lub inny podmiot mo¿e opracowaæ i&nbsp;zainstalowaæ
-zmodyfikowan± wersjê w³asnymi si³ami, bez udzielania personelowi
-zezwolenia na wydawanie takiej zmienionej wersji osobom z&nbsp;zewn±trz.
-<p>
-Jednak kiedy przekazuje kopie innej instytucji, firmie,
-organizacji czy osobom prywatnym, wówczas mamy do czynienia
-z&nbsp;rozprowadzaniem. W&nbsp;szczególno¶ci, rozprowadzaniem jest rozdawanie
-kopii wykonawcom kontraktu do u¿ytku poza firm±.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCStolenCopy" name="StolenCopy">
- Czy je¶li kto¶ ukradnie CD z pewn± wersj± programu objêtego GPL,
- to czy GPL daje mu prawo do redystrybucji tej wersji?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li ta wersja by³a ju¿ gdzie¶ indziej wypuszczona, to z³odziej
-zapewne ma prawo do robienia kopii i&nbsp;dalszego rozprowadzania ich
-na zasadach GPL, ale je¶li zostanie uwiêziony za kradzie¿, bêdzie
-musia³ poczekaæ do uwolnienia zanim z&nbsp;niego skorzysta.
-<p>
-Je¿eli wersji, o której mowa, nie publikowano a firma uwa¿a j± za swoj±
-tajemnicê handlow±, to upublicznienie mo¿e, zale¿nie od innych okoliczno¶ci,
-stanowiæ naruszenie prawa o&nbsp;tajemnicy handlowej. GPL tego nie zmienia.
-Gdyby firma próbowa³a wydaæ swoj± wersjê i&nbsp;nadal traktowaæ j± jak 
tajemnicê
-handlow±, narusza³aby GPL, ale je¶li jej nie wyda³a, takie naruszenie
-nie nast±pi³o.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCTradeSecretRelease" name="TradeSecretRelease">
- Co je¶li firma dystrybuuje kopie jako sekret handlowy?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li firma rozprowadza kopie i utrzymuje, ¿e s± objête tajemnic±
-handlow±, to narusza warunki GPL i&nbsp;musi zaprzestaæ dystrybucji.
-Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ten przypadek ró¿ni siê od opisanego powy¿ej
-przypadku kradzie¿y&nbsp;&mdash; wykradziona z&nbsp;firmy kopia nie jest przez 
ni±
-rozprowadzana celowo, wiêc wtedy firma nie narusza GPL.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL"
- name="WhySomeGPLAndNotLGPL">
- Dlaczego niektóre biblioteki GNU wydane s± na zwyk³ej GPL
- zamiast na Lesser GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Zastosowanie Lesser GPL do którejkolwiek konkretnej biblioteki to dla wolnego
-oprogramowania wycofywanie siê. Oznacza, ¿e czê¶ciowo porzucamy usi³owania
-obrony wolno¶ci u¿ytkowników i&nbsp;niektóre z&nbsp;wymagañ dotycz±cych 
dzielenia siê
-tym, co zbudowano na oprogramowaniu objêtym GPL.
-<!-- It means we partially abandon the attempt to defend the users'
-freedom, and some of the requirements to share what is built on top
-of GPL-covered software. -->
-Same w&nbsp;sobie, s± to zmiany na gorsze.
-<p>
-Czasami lokalny odwrót jest dobr± taktyk±. Czasem, stosuj±c LGPL do jakiej¶
-biblioteki mo¿e prowadziæ do szerszego jej u¿ytkowania, a&nbsp;zatem do 
wiêkszych
-mo¿liwo¶ci jej usprawniania, szerszego wspomagania wolnego oprogramowania,
-i&nbsp;tak dalej. Je¶li to zachodzi w&nbsp;znacznym natê¿eniu, mo¿e byæ dobre 
dla
-wolnego oprogramowania. Ale w&nbsp;jak du¿ym stopniu wyst±pi? Mo¿emy tylko
-spekulowaæ.</p>
-<p>
-By³oby mi³o wypróbowaæ na chwilê GPL dla ka¿dej biblioteki, zobaczyæ czy
-to pomaga, i&nbsp;zmieniæ z&nbsp;powrotem na GPL je¶li LGPL nie pomo¿e. Jednak 
co¶
-takiego jest niewykonalne. Kiedy ju¿ zastosowaliby¶my LGPL do konkretnej
-biblioteki, odwrócenie zmiany by³oby trudne.</p>
-<p>
-Dlatego te¿ o tym, jakiej licencji u¿yæ dla ka¿dej z&nbsp;bibliotek decydujemy 
w&nbsp;zale¿no¶ci od konkretnego przypadku. Mo¿na zapoznaæ siê z&nbsp;<a 
href="/licenses/why-not-lgpl.pl.html">obszernym wyja¶nieniem</a>, w&nbsp;jaki 
sposób rozstrzygamy tê kwestiê.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWillYouMakeAnException"
- name="WillYouMakeAnException">
- U¿ycie pewnego programu GNU na GPL nie pasuje do naszego zamierzenia
- zbudowania oprogramowania prawnie zastrze¿onego. Zrobicie dla nas wyj±tek?
- To oznacza³by wiêcej u¿ytkowników tego programu.</a></b></dt>
-
-<dd>
-Przykro mi, nie robimy takich wyj±tków. To nie by³oby s³uszne.
-<p>
-Maksymalizacja liczby u¿ytkowników nie jest naszym celem. W³a¶ciwie,
-usi³ujemy daæ decyduj±ce wolno¶ci mo¿liwie wielu u¿ytkownikom. Na ogó³
-projekty programów prawnie zastrze¿onych raczej przeszkadzaj± ni¿ pomagaj±
-sprawie wolno¶ci.</p>
-<p>
-Niekiedy zdarza siê, ¿e czynimy wyj±tki licencyjne, by wesprzeæ projekt
-rozwijaj±cy wolne oprogramowanie na licencji innej ni¿ GPL. Jednak musimy
-mieæ przedstawione dobre uzasadnienie tego, dlaczego popar³oby to sprawê
-wolnego oprogramowania.</p>
-<p>
-Czasami zmieniamy te¿ warunki dystrybucji pakietu, gdy jasno wygl±da to na
-s³uszny sposób przys³u¿enia siê sprawie wolnego oprogramowania, lecz jeste¶my
-przy tym bardzo ostro¿ni i&nbsp;bêdziesz nam musia³ przedstawiæ bardzo
-przekonuj±ce powody.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLUSGov" name="GPLUSGov">Czy rz±d USA mo¿e wydaæ
-program na GNU GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Je¶li dany program zosta³ napisany przez pracowników pañstwowych USA,
-w ramach obowi±zków s³u¿bowych, to jest dobrem publicznym, public
-domain, co znaczy, ¿e nie jest objêty prawem autorskim. Poniewa¿ GNU GPL
-bazuje na systemie praw autorskich, taki program nie mo¿e zostaæ
-wydany na GNU GPL. (Niemniej jednak, mimo to mo¿e byæ
-<a href="/philosophy/free-sw.pl.html">wolnym oprogramowaniem</a>&nbsp;&mdash;
-public domain jest wolne).
-<p>
-Jednak¿e, gdy która¶ z federalnych agencji rz±dowych USA wykonanie
-oprogramowania powierza zleceniobiorcom, sprawy wygl±daj± inaczej.
-Jednym z&nbsp;wymogów kontraktu mo¿e byæ wydanie programu przez wykonawcê
-na warunkach GNU GPL (w&nbsp;ten sposób opracowano GNU Adê).
-Albo te¿ kontrakt mo¿e ustalaæ, ¿e autorskie prawa maj±tkowe bêd±
-przys³ugiwaæ agencji rz±dowej, która potem mo¿e wydaæ oprogramowanie
-na GNU GPL.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLUSGovAdd" name="GPLUSGovAdd">Czy rz±d USA mo¿e
-wydaæ ulepszenia do programu objêtego GPL?</a></b></dt>
-<dd>
-Tak. Je¶li usprawnienia napisali w ramach swoich obowi±zków
-pracownicy pañstwowi USA, to s± one dobrem publicznym. Jednak¿e,
-ulepszona wersja, jako ca³o¶æ, pozostaje objêta licencj± GNU GPL.
-Taka sytuacja nie powoduje ¿adnych k³opotów.
-<p>
-Je¶li rz±d USA zleca tê pracê kontrahentom, to równie¿ same ulepszenia mog± 
zostaæ objête GPL.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCVersionTwoOrLater" name="VersionTwoOrLater">
-Dlaczego w programach powinno siê pisaæ &bdquo;GPL w wersji 2 lub dowolnej
-pó¼niejszej wersji&rdquo;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Od czasu do czasu, w odstêpach lat, zmieniamy GPL &mdash; czasem po to, by j±
-u¶ci¶liæ, czasem by zezwoliæ na pewne rodzaje wykorzystywania, które nie
-by³y uprzednio dozwolone, a&nbsp;czasami ¿eby zacie¶niæ wymagania. (Ostatnia
-zmiana by³a w&nbsp;1991). U¿ycie tego &bdquo;wska¼nika po¶redniego&rdquo; 
w&nbsp;ka¿dym programie
-umo¿liwia nam przy aktualizacji GPL zmianê warunków rozpowszechniania dla
-ca³ego zbioru oprogramowania GNU.
-<p>
-Gdyby w ka¿dym programie brakowa³o tego po¶redniego wskazania, byliby¶my
-zmuszeni szczegó³owo przedyskutowywaæ zmiany GPL z&nbsp;licznymi posiadaczami
-praw autorskich, co by³oby w³a¶ciwie niemo¿liwe. W&nbsp;praktyce, szanse 
uzyskania
-jednolitych warunków rozpowszechniania dla oprogramowania GNU by³yby 
zerowe.</p>
-<p>
-Za³ó¿my, ¿e w programie napisano &bdquo;GPL w wersji 2 lub dowolnej 
pó¼niejszej&rdquo;
-i&nbsp;zosta³a wydana nowa wersja GPL. Je¶li ta nowa wersja daje dodatkowe
-uprawnienie, to bêdzie ono natychmiast dostêpne dla wszystkich u¿ytkowników
-programu. Ale je¶li w&nbsp;nowej wersji GPL jest jakie¶ bardziej rygorystyczne
-wymaganie, to nie ograniczy ono u¿ytkowania aktualnej wersji programu, gdy¿
-nadal mo¿na z&nbsp;niego korzystaæ na warunkach GPL wersji&nbsp;2. Kiedy 
program
-zawiera klauzulê &bdquo;GPL w&nbsp;wersji&nbsp;2 lub dowolnej 
pó¼niejszej&rdquo;, u¿ytkownicy bêd± zawsze mogli go u¿yæ, a&nbsp;nawet 
zmieniæ, zgodnie z&nbsp;warunkami GPL
-w&nbsp;wersji&nbsp;2&nbsp;&mdash; nawet po udostêpnieniu pó¼niejszych wersji 
GPL.</p>
-<p>
-Je¶li mocniejsze wymaganie w nowej wersji GPL nie musi byæ przestrzegane,
-to jaki z&nbsp;niego po¿ytek? Od momentu wydania wersji&nbsp;3 GPL, autorzy 
wiêkszo¶ci
-programów objêtych GPL bêd± wypuszczaæ kolejne wersje swoich programów
-podaj±c &bdquo;GPL w&nbsp;wersji&nbsp;3 lub dowolnej pó¼niejszej&rdquo;. 
Wówczas, dla nastêpnych
-wersji programu, u¿ytkownicy bêd± musieli przestrzegaæ mocniejszych wymagañ
-z&nbsp;GPL wersji&nbsp;3.</p>
-<p>
-Jednak¿e autorzy nie s± zobligowani, by tak post±piæ. Je¶li wol±, mog± nadal
-zezwalaæ na korzystanie z&nbsp;poprzedniej wersji GPL.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhyNotGPLForManuals" name="WhyNotGPLForManuals">
-Dlaczego nie stosujecie GPL do podrêczników?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Zastosowanie GPL do podrêczników jest mo¿liwe, ale lepsza jest dla nich
-Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, GNU Free Documentation License (GFDL).
-<p>
-GPL zaprojektowano do programów: zawiera wiele skomplikowanych klauzul
-o&nbsp;decyduj±cym znaczeniu w&nbsp;przypadku programów, ale które by³yby 
nieporêczne, zawik³ane i&nbsp;zbêdne w&nbsp;przypadku ksi±¿ki czy podrêcznika. 
Na przyk³ad, ka¿dy wydaj±cy ksi±¿kê w&nbsp;postaci papierowej musia³by albo do 
ka¿dego wydrukowanego egzemplarza do³±czaæ mo¿liwy do odczytania przez 
urz±dzenia cyfrowe &bdquo;kod ¼ród³owy&rdquo; ksi±¿ki, albo do³±czaæ pisemn± 
ofertê przes³ania &bdquo;kodu ¼ród³owego&rdquo; pó¼niej.</p>
-<p>
-Z drugiej strony, GFDL zawiera klauzule, które pomagaj± wydawcom wolnych 
podrêczników zarabiaæ na sprzeda¿y kopii&nbsp;&mdash; na przyk³ad odnosz±ce siê 
do tekstów na ok³adce. Specjalne zasady dotycz±ce czê¶ci z&nbsp;Adnotacjami 
umo¿liwiaj± stosowanie GFDL do oficjalnych standardów. Zezwalaj± na tworzenie 
zmienionych wersji, które jednak nie mog± byæ oznakowane jako 
&bdquo;standard&rdquo;.</p>
-<p>
-U¿ywaj±c GFDL, zezwalamy na zmiany w tek¶cie podrêcznika dotycz±cym spraw 
technicznych. Mo¿liwo¶æ dokonywania takich zmian jest wa¿na, poniewa¿ ci, 
którzy zmieniaj± program powinni zmieniæ dokumentacjê, aby by³a zgodna. Swoboda 
dokonywania zmian w&nbsp;tek¶cie technicznym to imperatyw moralny.</p>
-<p>
-Nasze podrêczniki zawieraj± tak¿e czê¶ci wyra¿aj±ce nasze stanowisko 
polityczne na temat wolnego oprogramowania. Oznaczamy je jako 
&bdquo;niezmienne&rdquo;, dziêki czemu nie mog± byæ zmieniane ani usuwane. GFDL 
zawiera odpowiednie postanowienia dla takich &bdquo;sekcji 
niezmiennych&rdquo;.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCFontException" name="FontException">
-Jak stosuje siê GPL do fontów?</a></b></dt>
-<dd>
-Licencjonowanie fontów jest z³o¿on± kwesti±, która wymaga gruntownego
-rozwa¿enia. Ni¿ej podany wyj±tek licencyjny jest eksperymentalny, ale
-zaaprobowany do ogólnego zastosowania. bêdziemy wdziêczni za sugestie
-na ten temat&nbsp;&mdash; prosimy przesy³aæ je na adres
-<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
-<p>
-Chc±c u¿yæ takiego wyj±tku,
-do informacji licencyjnej ka¿dego pliku pakietu (na ile to mo¿liwe),
-po fragmencie mówi±cym o&nbsp;tym, ¿e plik jest rozprowadzany na warunkach
-GNU GPL, powiniene¶ dodaæ tekst:</p>
-<blockquote><p>
-As a special exception, if you create a document which uses
-this font, and embed this font or unaltered portions of this font into
-the document, this font does not by itself cause the resulting
-document to be covered by the GNU General Public License. This
-exception does not however invalidate any other reasons why the
-document might be covered by the GNU General Public License. If you
-modify this font, you may extend this exception to your version of the
-font, but you are not obligated to do so. If you do not wish to do so,
-delete this exception statement from your version.
-</p></blockquote>
-<blockquote><p>
-W ramach specjalnego wyj±tku, je¶li tworzysz dokument, który korzysta
-z&nbsp;tego fontu i&nbsp;osadzasz ten font lub jego niezmienione
-czê¶ci w&nbsp;dokumencie, to sam font nie powoduje objêcia powsta³ego
-dokumentu Powszechn± Licencj± Publiczn± GNU. Wyj±tek ten nie uniewa¿nia
-jednak¿e innych powodów, dla których dokument mo¿e byæ objêty Powszechn±
-Licencj± Publiczn± GNU. Je¿eli zmodyfikujesz ten font, mo¿esz rozszerzyæ
-niniejszy wyj±tek na swoj± wersjê fontu, ale nie masz takiego obowi±zku.
-Je¶li nie tego chcesz, usuñ niniejsze o¶wiadczenie ze swojej wersji.
-</p></blockquote>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWMS" name="WMS">
- Piszê system zarz±dzania witryn± WWW</a> (przez niektórych nazywany
- &bdquo;<a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.pl.html";>systemem
- zarz±dzania tre¶ci±</a>&rdquo;) lub jak±¶ inn± aplikacjê generuj±c±
- z&nbsp;szablonów strony internetowe. Jakiej licencji powinienem
- u¿yæ dla tych szablonów?</b></dt>
-
-<dd>
-Szablony s± tak drobn± rzecz±, ¿e nie warto ich obejmowaæ licencj±
-typu copyleft. Zazwyczaj zastosowanie licencji copyleft do pomniejszych
-prac jest nieszkodliwe, ale szablony s± przypadkiem szczególnym,
-poniewa¿ s± ³±czone z&nbsp;danymi dostarczonymi przez u¿ytkowników,
-a&nbsp;rozpowszechniane jest powsta³e po³±czenie. Dlatego zalecamy
-licencjonowanie szablonów na prostych liberalnych warunkach.</p>
-<p>
-Niektóre szablony wywo³uj± funkcje Javascriptu. Skoro kod w&nbsp;jêzyku
-Javascripyt jest czêsto niebanalny, to warto go obj±æ licencj± typu
-copyleft. Poniewa¿ szablony bêd± po³±czone z&nbsp;danymi pochodz±cymi
-od u¿ytkowników, niewykluczone, ¿e po³±czenie szablon + dane u¿ytkownika
-+ Javascript zosta³oby wed³ug prawa autorskiego uznane za pojedyncze
-dzie³o. Trzeba wykre¶liæ granicê pomiêdzy danym kodem Javascriptu
-(objêtym warunkami typu copyleft), a&nbsp;kodem u¿ytkownika (zwykle
-udostêpnianym na warunkach niezgodnych z&nbsp;warunkami copyleft).</p>
-
-<p><a href="template-diagram.png"><img src="template-diagram.png" alt="Schemat 
powy¿szej zawarto¶ci"></a></p>
-
-<p>Oto wyj±tek licencyjny dla kodu Javascript, dziêki któremu mo¿na
-to uzyskaæ:</p>
-
-<blockquote><p>As a special exception to GPL, any HTML file which merely makes
-function calls to this code, and for that purpose includes it by
-reference shall be deemed a separate work for copyright law purposes.
-In addition, the copyright holders of this code give you permission to
-combine this code with free software libraries that are released under
-the GNU LGPL. You may copy and distribute such a system following the
-terms of the GNU GPL for this code and the LGPL for the libraries. If
-you modify this code, you may extend this exception to your version of
-the code, but you are not obligated to do so. If you do not wish to do
-so, delete this exception statement from your version. 
-</p></blockquote>
-<blockquote><p>
-W ramach specjalnego wyj±tku w&nbsp;GPL, ka¿dy plik HTML, który
-tylko wywo³uje funkcje z&nbsp;tego kodu, i&nbsp;w&nbsp;tym celu
-do³±cza go przez wskazanie, powinien byæ z&nbsp;punktu widzenia
-prawa autorskiego uwa¿any za odrêbne dzie³o.
-Dodatkowo posiadacze praw autorskich do tego kodu udzielaj±
-zezwolenia na ³±czenie go z&nbsp;bibliotekami wolnego oprogramowania
-wydanymi na licencji GNU LGPL. Mo¿esz kopiowaæ i&nbsp;dystrybuowaæ
-tak powsta³y system przestrzegaj±c warunków GNU GPL dla tego kodu
-oraz LGPL dla bibliotek. Je¶li zmodyfikujesz ten kod, mo¿esz
-rozszerzyæ niniejszy wyj±tek na swoj± wersjê kodu, ale nie masz
-takiego obowi±zku. Je¶li nie tego chcesz, usuñ niniejsze o¶wiadczenie
-ze swojej wersji.
-</p></blockquote>
-</dd>
-
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLTranslations" name="GPLTranslations">
-Czy istniej± t³umaczenia GPL na inne jêzyki?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Przydatne by³oby mieæ t³umaczenia GPL na jêzyki inne ni¿ angielski.
-Ludzie nawet napisali t³umaczenia i&nbsp;przes³ali je nam. Ale nie o¶mielili¶my
-siê zatwierdziæ ich jako oficjalnie wa¿ne. Niesie to za sob± ryzyko tak
-wielkie, ¿e nie odwa¿ymy siê go zaakceptowaæ.
-<p>
-Dokument prawny do pewnego stopnia przypomina program. T³umaczenie go jest
-jak prze³o¿enie programu z&nbsp;jednego jêzyka i&nbsp;systemu operacyjnego na 
inny.
-Potrafi to zrobiæ tylko prawnik bardzo dobrze znaj±cy oba jêzyki, a&nbsp;nawet
-wówczas istnieje ryzyku wprowadzenia b³êdu.</p>
-<p>
-je¶li mieliby¶my zatwierdziæ, oficjalnie, jakie¶ t³umaczenie GPL, daliby¶my
-ka¿demu uprawnienie do zrobienia czegokolwiek, na co pozwala³oby t³umaczenie.
-Je¶li by³oby ca³kowicie wierne, to ¶wietnie. Ale je¶li by³by
-w&nbsp;nim b³±d, to skutki mog³yby byæ katastrof± nie do naprawienia.</p>
-<p>
-Je¶li jaki¶ program ma b³±d, mo¿emy wypu¶ciæ now± wersjê, i&nbsp;ostatecznie
-stara mniej czy bardziej zniknie. Jednak kiedy ju¿ damy komu¶ zezwolenie
-na dzia³anie zgodnie z&nbsp;jakim¶ konkretnym t³umaczeniem, nie mamy ¿adnych
-mo¿liwo¶ci odwo³ania tego pozwolenia je¶li pó¼niej znajdziemy w&nbsp;nim 
b³±d.</p>
-<p>
-Pomocni ludzie czasem oferuj± siê, ¿e zrobi± dla nas t³umaczenie.
-Gdyby k³opot polega³ na znalezieniu kogo¶, kto mia³by to zrobiæ, to by³by
-rozwi±zany. Jednak faktycznym problemem jest ryzyko b³êdu, a&nbsp;propozycja
-wykonania prac nie oddala tego ryzyka. W&nbsp;¿aden sposób nie mogliby¶my
-zatwierdziæ t³umaczenia napisanego przez kogo¶, kto nie jest prawnikiem.</p>
-<p>
-Z tego powodu, na razie, nie zatwierdzamy t³umaczeñ GPL jako ogólnie
-wa¿nych i&nbsp;wi±¿±cych. Natomiast robimy dwie rzeczy:</p>
-<ul>
-<li> Kierowanie ludzi do nieoficjalnych t³umaczeñ.
-<p>
-To znaczy, ¿e pozwalamy na pisanie t³umaczeñ GPL, ale nie zatwierdzamy ich
-jako prawnie wa¿nych i&nbsp;wi±¿±cych.</p>
-<p>
-T³umaczenie niezatwierdzone nie ma mocy prawnej i powinno to byæ w&nbsp;nim
-stwierdzone wprost. Powinno byæ oznaczone jak ni¿ej:</p>
-<blockquote><p>
-  This translation of the GPL is informal, and not officially approved
-  by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of
-  what is permitted, refer the original GPL (in English).
-</p></blockquote>
-<blockquote><p>
-  To t³umaczenie GPL jest nieformalne i nie jest oficjalnie zatwierdzone
-  przez Free Software Foundation jako wi±¿±ce. Pe³n± pewno¶æ, co do tego,
-  co jest dozwolone, uzyskasz odwo³uj±c siê do oryginalnej GPL (w jêzyku
-  angielskim).
-</p></blockquote>
-<p>
-Ale niezatwierdzone t³umaczenie mo¿e s³u¿yæ jako wskazówka, co do
-rozumienia angielskiej GPL. Dla wielu u¿ytkowników to wystarcza.</p>
-<p>
-Jednak¿e firmy korzystaj±ce z oprogramowania GNU w&nbsp;dzia³alno¶ci 
komercyjnej
-i&nbsp;osoby publicznie rozpowszechniaj±ce je przez ftp powinny sprawdziæ
-prawdziw± angielsk± GPL, by upewniæ siê, na co pozwala.</p>
-</li>
-<li>
-Publikowanie t³umaczeñ wa¿nych tylko w jednym kraju.
-<p>
-Rozwa¿amy pomys³ publikacji t³umaczeñ, które by³yby oficjalnie wa¿ne tylko
-w&nbsp;jednym kraju. W&nbsp;ten sposób, je¶li pope³niono by pomy³kê, by³aby 
ograniczona
-do jednego kraju, a&nbsp;szkoda nie by³aby nazbyt wielka.</p>
-<p>
-Mimo to, nadal do wykonania t³umaczenia potrzebne bêd± spore umiejêtno¶ci
-i&nbsp;wysi³ek ze strony ¿yczliwego i&nbsp;uzdolnionego prawnika, wiêc nie 
mo¿emy
-obiecaæ ¿adnych takich t³umaczeñ w&nbsp;najbli¿szym czasie.</p>
-</li>
-</ul>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCInterpreterIncompat" name="InterpreterIncompat">
- Je¶li interpreter pewnego jêzyka programowania ma licencjê,
- która jest niezgodna z&nbsp;GPL, to czy mogê na nim uruchamiaæ programy
- objête GPL?</a></b></dt>
-<dd>
-Je¶li ten interpreter tylko interpretuje jêzyk, to tak. Interpretowany program 
to, dla interpretera, tylko dane&nbsp;&mdash; GPL nie nak³ada ograniczeñ na 
narzêdzia, jakimi przetwarza siê program.
-<p>
-Jednak¿e, gdy interpreter jest rozszerzony tak, by udostêpniaæ 
&bdquo;powi±zania&rdquo; z&nbsp;innymi mechanizmami wspomagaj±cymi (czêsto, 
choæ niekoniecznie, z&nbsp;bibliotekami), interpretowany program praktycznie 
rzecz bior±c jest ³±czony z&nbsp;mechanizmami, z&nbsp;jakich korzysta za 
po¶rednictwem tych powi±zañ. Przyk³adem takiego mechanizmu jest JNI, czyli Java 
Native Interface: biblioteki, do których siêga siê t± metod±, s± dynamicznie 
konsolidowane z&nbsp;programami Javy, które je wywo³uj±.</p>
-<p>
-Zatem je¶li te mechanizmy wspomagaj±ce s± wydane na licencji niezgodnej 
z&nbsp;GPL, to sytuacja jest taka, jak w&nbsp;przypadku ka¿dego innego sposobu 
po³±czenia z&nbsp;bibliotek± niezgodn± z&nbsp;GPL. Sk±d wynika, ¿e:</p>
-<ol>
- <li>Je¶li napiszesz kod i wydasz go na GPL, mo¿esz ustanowiæ jawny wyj±tek
- zezwalaj±cy na ³±czenie go z&nbsp;danym mechanizmem niezgodnym 
z&nbsp;GPL.</li>
-
- <li>Je¶li napiszesz i wydasz na GPL program, a zaprojektowa³e¶ go
- specjalnie do pracy z&nbsp;tymi mechanizmami, ludzie mog± uwa¿aæ to za 
niejawny
- wyj±tek zezwalaj±cy im na ³±czenie z&nbsp;tymi mechanizmami. Jednak je¶li tak
- w³a¶nie zamierza³e¶, lepiej powiedzieæ to wprost.</li>
-
- <li>Nie mo¿esz wzi±æ cudzego kodu objêtego GPL i u¿yæ go w&nbsp;opisany 
sposób,
- czy dodaæ do niego takiego wyj±tku. Mog± go dodaæ tylko posiadacze praw
- autorskich do kodu.</li>
-</ol>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhoHasThePower" name="WhoHasThePower">
- Kto jest upowa¿niony do egzekwowania przestrzegania GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Poniewa¿ GPL jest licencj± praw autorskich, prawnie upowa¿nieni do 
egzekwowania przestrzegania GPL s± posiadacze praw autorskich do danego 
oprogramowania. Je¶li zauwa¿ysz naruszenie GPL, powiniene¶ poinformowaæ autorów 
programu, o&nbsp;który chodzi. Albo s± oni posiadaczami praw autorskich albo 
pozostaj± z&nbsp;nimi w&nbsp;kontakcie. <a
-href="#ReportingViolation">Dowiedz siê wiêcej na temat zg³aszania naruszeñ 
GPL.</a>
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCOOPLang" name="OOPLang">
- Je¶li w jêzyku obiektowym, takim jak Java, korzystam bez modyfikacji
- z&nbsp;klasy, która jest objêta GPL, a&nbsp;utworzê jej podklasê, to 
w&nbsp;jaki sposób
- GPL wp³ywa na powsta³y wiêkszy program?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Utworzenie podklasy to wykonanie pracy pochodnej. Dlatego warunki GPL bêd± 
dotyczyæ ca³o¶ci programu, w&nbsp;którym utworzono podklasê klasy objêtej GPL.
-<p></p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCPortProgramToGL" name="PortProgramToGL">
- Czy je¶li przeniosê swój program na platformê GNU/Linux, to znaczy
- ¿e muszê wydaæ go jako Wolne Oprogramowanie na GPL czy jakiej¶ innej
- licencji Wolnego Oprogramowania?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Ogólnie rzecz bior±c, odpowied¼ brzmi: nie &mdash; nie jest to prawnie 
wymagane. W&nbsp;konkretnym przypadku odpowied¼ zale¿y od tego, z&nbsp;jakich 
bibliotek skorzystaæ i&nbsp;jakie s± ich licencje. Wiêkszo¶æ bibliotek 
systemowych u¿ywa albo <a href="/copyleft/lesser.html">GNU Lesser GPL</a>, albo 
GNU GPL z&nbsp;dodanym wyj±tkiem zezwalaj±cym na ³±czenie tej biblioteki 
z&nbsp;czymkolwiek. Tych bibliotek mo¿na u¿ywaæ w&nbsp;programach, które nie s± 
wolne; jednak Lesser GPL zawiera pewne wymagania, których musisz przestrzegaæ.
-<p>
-Czê¶æ bibliotek wydana jest na samej licencji GNU GPL&nbsp;&mdash; by 
z&nbsp;nich korzystaæ musisz u¿yæ licencji zgodnej z&nbsp;GPL. Zwykle s± to 
jednak biblioteki bardziej specjalizowane i&nbsp;podobnych nie mia³e¶ na 
poprzedniej platformie, wiêc zapewne nie bêdziesz ich chcia³ ich u¿yæ przy 
zwyk³ym przeniesieniu programu.</p>
-<p>
-Oczywi¶cie, Twoje oprogramowanie nie jest wk³adem na rzecz naszej spo³eczno¶ci 
je¶li nie jest wolne, a&nbsp;ludzie ceni±cy sobie wolno¶æ odmówi± u¿ywania go. 
Bêd± go u¿ywaæ tylko ci, którzy decyduj± siê na rezygnacjê ze swej wolno¶ci, co 
znaczy, ¿e skutkiem tego bêdzie ono funkcjonowaæ jako pokusa, by ludzie 
porzucili wolno¶æ.</p>
-<p>
-Je¶li masz nadziejê pewnego dnia spojrzeæ wstecz na swoj± karierê i&nbsp;mieæ 
poczucie, ¿e przyczyni³e¶ siê do rozwoju dobrego i&nbsp;wolnego spo³eczeñstwa, 
powiniene¶ swe programy uczyniæ wolnymi.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCCompanyGPLCostsMoney" name="CompanyGPLCostsMoney">
- W³a¶nie dowiedzia³em siê, ¿e pewna firma ma kopiê programu objêtego GPL,
- a&nbsp;¿eby go dostaæ trzeba zap³aciæ. Czy nie naruszaj± GPL nie 
udostêpniaj±c
- go w&nbsp;Internecie?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie. GPL nie wymaga, by ktokolwiek do dystrybucji u¿ywa³ Internetu. Nie wymaga 
te¿, by ktokolwiek indywidualnie redystrybuowa³ program. A&nbsp;nawet (poza 
jednym specjalnym przypadkiem), je¶li kto¶ czasem zdecyduje siê na 
redystrybucjê danego programu, GPL nie stwierdza, ¿e musi przekazaæ kopiê 
konkretnie Tobie, czy jakiejkolwiek innej konkretnej osobie.
-<p>
-Wymaganie jest inne: musi on mieæ swobodê przekazania Ci kopii <em>je¶li tego 
zechce</em>. Po tym, gdy posiadacz praw autorskich przeka¿e kopiê programu 
komu¶ innemu, ten kto¶ mo¿e potem przekazaæ go Tobie czy komukolwiek innemu, 
jak uwa¿a za stosowne.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCReleaseNotOriginal" name="ReleaseNotOriginal">
- Czy mogê wydaæ program na licencji stanowi±cej, ¿e mo¿na rozpowszechniaæ
- jego zmodyfikowane wersje na GPL, ale samego orygina³u nie mo¿na
- rozpowszechniaæ na GPL?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Nie. Taka licencja by³aby wewnêtrznie sprzeczna. Przyjrzyjmy siê, jakie 
implikacje poci±ga za sob± dla mnie jako u¿ytkownika.
-<p>
-Za³ó¿my, ¿e zaczynam od oryginalnej wersji (nazwijmy j± wersj±&nbsp;A), 
dok³adam trochê kodu (powiedzmy, 1000 wierszy) i&nbsp;wypuszczam tak± 
zmodyfikowan± wersjê (nazwijmy j±&nbsp;B) na GPL. Wed³ug GPL ka¿dy mo¿e 
ponownie zmieniæ wersjê&nbsp;B i&nbsp;wypu¶ciæ wynik na warunkach GPL. Zatem ja 
sam (czy ktokolwiek inny) mogê usun±æ te 1000 wierszy, tworz±c wersjê&nbsp;C, 
która bêdzie mieæ ten sam kod, co wersja&nbsp;A, ale bêdzie objêta GPL.</p>
-<p>
-Móg³by¶ usi³owaæ zablokowaæ tê drogê, pisz±c wprost w&nbsp;licencji, ¿e nie 
wolno mi, przez usuniêcie wierszy z&nbsp;wersji&nbsp;B, odtworzyæ niczego 
identycznego z&nbsp;wersj±&nbsp;A na warunkach GPL. Wówczas jednak bêdzie to 
oznaczaæ, ¿e nie mogê w&nbsp;pe³ni wykorzystywaæ wersji&nbsp;B w&nbsp;ka¿dy 
sposób, na jaki zezwala GPL. Inaczej mówi±c, tak utworzona licencja 
w&nbsp;rzeczywisto¶ci nie pozwala³aby u¿ytkownikowi na wypuszczanie zmienionych 
wersji, takich jak B, na GPL.</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCDistributeSubsidiary">
- Czy przekazanie kopii firmie, w której ma siê udzia³y wiêkszo¶ciowe
- i&nbsp;któr± siê kontroluje, przedsiêbiorstwu zale¿nemu, stanowi
- rozprowadzanie?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Kwestia, czy przekazanie kopii do (lub od) firmy zale¿nej stanowi
-&bdquo;rozprowadzanie&rdquo;, powinna byæ rozstrzygana w&nbsp;ka¿dym
-z&nbsp;przypadków na podstawie przepisów prawa autorskiego stosownej
-jurysdykcji. GPL nie mo¿e byæ i&nbsp;nie jest nadrzêdna w&nbsp;stosunku
-do lokalnego prawa. Przepisy obowi±zuj±ce w&nbsp;USA s± w&nbsp;tym
-punkcie nie ca³kiem jasne, ale wydaje siê, ¿e nie uznaj± takiego przypadku
-za rozprowadzanie.
-<p>
-Je¶li w jakim¶ pañstwie uwa¿a siê to za rozprowadzanie i&nbsp;spó³ka
-zale¿na musi uzyskaæ prawo do redystrybuowania danego programu, to i&nbsp;tak
-nie ma praktycznej ró¿nicy. Spó³ka zale¿na jest kontrolowana przez
-macierzyst±&nbsp;&mdash; z&nbsp;prawami czy bez, nie bêdzie redystrybuowaæ
-programu, póki jej firma macierzysta o&nbsp;tym nie zdecyduje.
-</p>
-</dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCClickThrough" name="ClickThrough">
- Czy instalatory programów mog± prosiæ o klikniêcie wyra¿aj±ce zgodê
- na akceptacjê GPL? Je¶li dostanê jakie¶ programy na GPL, to czy
- muszê siê na co¶ zgadzaæ?</a></b></dt>
-<dd>
-W niektórych systemach pakietów dystrybucyjnych oprogramowania
-wystêpuje etap instalacji, na którym wymaga siê od u¿ytkownika
-klikniêcia lub w&nbsp;jaki¶ inny sposób wyra¿enia akceptacji warunków GPL.
-Nie jest to ani wymagane, ani zakazane. Z&nbsp;klikniêciem,
-czy bez niego, regu³y GPL pozostaj± takie same.
-<p>
-Samo wyra¿enie zgody na GPL nie nak³ada na Ciebie ¿adnych zobowi±zañ.
-Nie musisz siê na nic zgadzaæ, je¶li chcesz tylko u¿ywaæ programu,
-który wydano na licencji GNU GPL. Obowi±zki masz wy³±cznie wtedy,
-kiedy modyfikujesz lub rozprowadzasz taki program.
-Je¶li naprawdê przeszkadza Ci akceptowanie GPL klikniêciem,
-nic nie stoi na przeszkodzie, mo¿esz zhakowaæ program, ¿eby
-pomija³ ten krok.
-</p>
-</dd>
-
-</dl>
-
-<hr />
-<p><b><a href="/licenses/licenses.pl.html">Wiêcej o licencjach</a></b></p>
-<hr />
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[
- <a href="/licenses/gpl-faq.cs.html">&#x010c;esky</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.en.html">English</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.it.html">Italiano</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.pl.html">polski</a>
-| <a href="/licenses/gpl-faq.pt-br.html">Portugu&#x0ea;s</a>
-]
+<span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/licenses/gpl-faq.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span> &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="es" hreflang="es" 
href="/licenses/gpl-faq.es.html">español</a>&nbsp;[es]</span> &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/licenses/gpl-faq.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span> &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="it" hreflang="it" 
href="/licenses/gpl-faq.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</span> &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/licenses/gpl-faq.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span> &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/licenses/gpl-faq.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span> &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/licenses/gpl-faq.zh-cn.html">简体中文</a>&nbsp;[zh-cn]</span> &nbsp;
 </p>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-
-<p>Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.</p>
+<p style="margin-top: 2em"><em>
+Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości,
+ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
+tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
+w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie 
tłumaczeń</a>.</em></p>
 
-<p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e
-<a href="/contact/">inne sposoby skontaktowania siê</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
-Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, natomiast inne 
pytania na adres <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-<p>
-Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc., 59
-Temple Place - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
-</p>
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
-Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/04/23 15:12:48 $ $Author: th_g $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
 </div>
-
 </body>
 </html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]