www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.htm...


From: GNUN
Subject: www philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.htm...
Date: Wed, 3 Jul 2019 04:58:40 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/07/03 04:58:40

Modified files:
    philosophy   : surveillance-vs-democracy.sq.html 
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.sq-en.html 
             surveillance-vs-democracy.sq.po 
    server     : body-include-2.sq.html 
    server/po   : body-include-2.sq.po 
    server/standards: README.translations.sq.html 
    server/standards/po: README.translations.sq-en.html 
               README.translations.sq.po 
    software    : devel.sq.html 
    software/po  : devel.sq-en.html devel.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.93&r2=1.94
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.sq.html?cvsroot=www&r1=1.122&r2=1.123
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.sq.po?cvsroot=www&r1=1.134&r2=1.135
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.95&r2=1.96
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/devel.sq.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29

Patches:
Index: philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    3 Jun 2019 11:32:02 
-0000    1.35
+++ philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    3 Jul 2019 08:58:39 
-0000    1.36
@@ -26,13 +26,13 @@
 
 <!-- rms: I deleted the link because of Wired's announced
   anti-ad-block system -->
-<blockquote class="center"><p>Një version i këtij artikulli u botua së pari 
në <cite>Wired</cite> në
-Tetor&nbsp;2013.<br />
+<blockquote class="center"><p><em>Një version i këtij artikulli u botua së 
pari në <cite>Wired</cite> në
+tetor&nbsp;2013.<br />
 Shihni edhe mundësinë e leximit të &ldquo;<a
 
href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance";>Një
-propozim radikal për t’i mbajtur të parrezikuara të dhënat tuaja
+propozim radikal për t’i mbajtur të parrezik të dhënat tuaja
 personale</a>,&rdquo; botuar në <cite>The Guardian</cite> në
-Prill&nbsp;2018.</p></blockquote>
+prill&nbsp;2018.</em></p></blockquote>
 
 <div class="article">
 
@@ -294,7 +294,8 @@
 me mesataren e përdorimit për atë periudhë. I njëjti përfitim, ama pa
 mbikëqyrje!</p>
 
-<p>Na duhet të hartojmë të tillë privatësi në krejt sistemet tona 
dixhitale.</p>
+<p>Na duhet të hartojmë të tillë privatësi në krejt sistemet tona
+dixhitale.&nbsp;[<a href="#ambientprivacy">1</a>].</p>
 </div>
 
 <h3 class="subheader">Kurë për Grumbullimin e të Dhënave: Të Lihen të 
Hapërdara</h3>
@@ -575,6 +576,14 @@
 të përgjoheshin më shumë se sa qenë përgjuar Bashkimi Sovjetik dhe 
Gjermania
 Lindore. Kjo lyp ndaljen e grumbullimit masiv të të dhënave rreth 
njerëzve.</p>
 </div>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 style="font-size: 1.2em">Shënim Fundi</h3>
+<ol>
+<li id="ambientprivacy">Kushtit të <em>të qenit i pambikëqyrur</em> i 
është referuar si <a
+href="https://idlewords.com/2019/06/the_new_wilderness.htm";>privatësi
+mjedisi</a>.</li>
+</ol>
 </div>
 
 <div class="translators-notes">
@@ -651,7 +660,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/06/03 11:32:02 $
+$Date: 2019/07/03 08:58:39 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html 3 Jun 2019 11:32:03 
-0000    1.25
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html 3 Jul 2019 08:58:39 
-0000    1.26
@@ -20,12 +20,12 @@
 
 <!-- rms: I deleted the link because of Wired's announced
   anti-ad-block system -->
-<blockquote class="center"><p>A version of this article was first published in
+<blockquote class="center"><p><em>A version of this article was first 
published in
 <cite>Wired</cite> in October&nbsp;2013.<br />
 Also consider reading &ldquo;<a
 
href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance";>A
 radical proposal to keep your personal data safe</a>,&rdquo; published in
-<cite>The Guardian</cite> in April&nbsp;2018.</p></blockquote>
+<cite>The Guardian</cite> in April&nbsp;2018.</em></p></blockquote>
 
 <div class="article">
 
@@ -281,7 +281,8 @@
 any desired period of time, with the average usage pattern for that
 period. The same benefit, with no surveillance!</p>
 
-<p>We need to design such privacy into all our digital systems.</p>
+<p>We need to design such privacy into all our digital
+systems&nbsp;[<a href="#ambientprivacy">1</a>].</p>
 </div>
 
 <h3 class="subheader">Remedy for Collecting Data: Leaving It Dispersed</h3>
@@ -318,7 +319,7 @@
 occasionally, but the systematic accumulation of such data on the
 Internet must be limited.</p>
 
-<p><a name="privatespace"><b>*</b></a>I assume here that the security
+<p><a name="privatespace"><b>*</b></a> I assume here that the security
 camera points at the inside of a store, or at the street. Any camera
 pointed at someone's private space by someone else violates privacy,
 but that is another issue.</p>
@@ -551,6 +552,15 @@
 Soviet Union and East Germany were, we must reverse this increase.
 That requires stopping the accumulation of big data about people.</p>
 </div>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 style="font-size: 1.2em">End Note</h3>
+<ol>
+<li id="ambientprivacy">The condition of <em>not being monitored</em>
+has been referred to as <a
+href="https://idlewords.com/2019/06/the_new_wilderness.htm";>ambient
+privacy</a>.</li>
+</ol>
 </div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
@@ -610,7 +620,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/06/03 11:32:03 $
+$Date: 2019/07/03 08:58:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.93
retrieving revision 1.94
diff -u -b -r1.93 -r1.94
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    3 Jul 2019 08:34:16 
-0000    1.93
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    3 Jul 2019 08:58:39 
-0000    1.94
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-06-26 12:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: server/body-include-2.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.sq.html,v
retrieving revision 1.122
retrieving revision 1.123
diff -u -b -r1.122 -r1.123
--- server/body-include-2.sq.html    18 Jun 2019 22:30:08 -0000   1.122
+++ server/body-include-2.sq.html    3 Jul 2019 08:58:40 -0000    1.123
@@ -2,14 +2,15 @@
 
 <!-- start of server/body-include-2 -->
 <div id="fsf-2019-spring-banner">
-<p><strong>Help the FSF fight for user freedom!</strong></p>
-<p>28 days. 200 new members. Join us before July 15.</p>
-<p>Associate members help the Free Software Foundation remain proudly
-independent. Small contributions create a big impact!</p>
+<p><strong>Ndihmojeni FSF-në të luftojë për lirinë e 
përdoruesve!</strong></p>
+<p>28 ditë. 200 anëtarë të rinj. Bëhuni pjesë e jona para 15 
korrikut.</p>
+<p>Anëtarët shok ndihmojnë që Free Software Foundation të mbesë me 
krenari i
+pavarur. Kontributet e vockla e kanë ndikimin të madh!</p>
 <p><a
-href="https://www.fsf.org/appeal?pk_campaign=fr_sp2019&amp;pk_kwd=learn-more&amp;pk_source=banner";>READ
-MORE</a> | <a
-href="https://my.fsf.org/join?pk_campaign=fr_sp2019&amp;pk_source=banner";>JOIN</a></p>
+href="https://www.fsf.org/appeal?pk_campaign=fr_sp2019&amp;pk_kwd=learn-more&amp;pk_source=banner";>LEXONI
+MË TEPËR</a> | <a
+href="https://my.fsf.org/join?pk_campaign=fr_sp2019&amp;pk_source=banner";>BËHUNI
+PJESË</a></p>
 </div>
 
 <div id="header">

Index: server/po/body-include-2.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.sq.po,v
retrieving revision 1.134
retrieving revision 1.135
diff -u -b -r1.134 -r1.135
--- server/po/body-include-2.sq.po   3 Jul 2019 08:34:22 -0000    1.134
+++ server/po/body-include-2.sq.po   3 Jul 2019 08:58:40 -0000    1.135
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-06-18 10:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -35,11 +34,6 @@
 "pavarur. Kontributet e vockla e kanë ndikimin të madh!"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<a class=\"donate\" href=\"http://my.fsf.org/donate?";
-#| "pk_campaign=2017_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Donate\"> Donate</a> <a "
-#| "class=\"join\" href=\"http://my.fsf.org/join?";
-#| "pk_campaign=2017_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Join\"> Join</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal?pk_campaign=fr_sp2019&amp;pk_kwd=learn-";
 "more&amp;pk_source=banner\">READ MORE</a> | <a href=\"https://my.fsf.org/";

Index: server/standards/README.translations.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.sq.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- server/standards/README.translations.sq.html    3 Jun 2019 10:31:48 
-0000    1.21
+++ server/standards/README.translations.sq.html    3 Jul 2019 08:58:40 
-0000    1.22
@@ -487,8 +487,8 @@
 të ri) </li>
   
  <li><code>ml</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";>Malajalame</a> (Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ml">Malajalame</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/aiswarya">Aiswarya Kaitheri Kandoth</a>)</li>
   
  <li><code>nb</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Norvegjishte
@@ -656,7 +656,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/06/03 10:31:48 $
+$Date: 2019/07/03 08:58:40 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/standards/po/README.translations.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq-en.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- server/standards/po/README.translations.sq-en.html 3 Jun 2019 10:31:48 
-0000    1.8
+++ server/standards/po/README.translations.sq-en.html 3 Jul 2019 08:58:40 
-0000    1.9
@@ -493,8 +493,9 @@
   coordinator needed) </li>
   
  <li><code>ml</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";>Malayalam</a> 
-  (New coordinator needed) </li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ml">Malayalam</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/aiswarya">Aiswarya Kaitheri
+   Kandoth</a>)</li>
   
  <li><code>nb</code> - 
   <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Norwegian 
@@ -652,7 +653,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/06/03 10:31:48 $
+$Date: 2019/07/03 08:58:40 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -b -r1.95 -r1.96
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    3 Jul 2019 08:34:22 
-0000    1.95
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    3 Jul 2019 08:58:40 
-0000    1.96
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-06-29 06:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -1039,10 +1038,6 @@
 "\">Kurde</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-#| "\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan "
-#| "Owoc</a>)"
 msgid ""
 "<code>ml</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ml\">Malayalam</"
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/aiswarya\">Aiswarya Kaitheri Kandoth</"

Index: software/devel.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/devel.sq.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- software/devel.sq.html   24 Dec 2017 22:29:49 -0000   1.24
+++ software/devel.sq.html   3 Jul 2019 08:58:40 -0000    1.25
@@ -70,11 +70,11 @@
 mirëmbajtësi i paketës mendon se mund të jetë e dobishme.</p>
 
 <p>Arkivat e listave të postimeve për lista të administruara automatikisht 
mund
-t’i gjeni te <a href="http://lists.gnu.org/";>lists.gnu.org</a> (<a
-href="rsync://lists.gnu.org/">arkiva mbox që mund t’i merrni me rsync</a>
-dhe <a href="ftp://lists.gnu.org/";>ftp</a>), si edhe përmes administruesit
-të listës. Arkivat për lista që mirëmbahen dorazi mbahen zakonisht në
-<code>/com/archive</code> te makinat e GNU-së.</p>
+t’i gjeni te <a href="https://lists.gnu.org/";>lists.gnu.org</a> (arkiva mbox
+që mund të shkarkohen përmes <a
+href="https://lists.gnu.org/archive/mbox/";>HTTPS</a>-së), si edhe përmes
+administruesit të listës. Arkivat për lista që mirëmbahen dorazi mbahen
+zakonisht në <code>/com/archive</code> te makinat e GNU-së.</p>
 
 <p>Nëse një listë postimesh bëhet aq e madhe sa ta përligjë këtë, mund 
të
 rregullojmë një grup lajmesh <code>gnu.*</code> me lidhje të dyanshme te
@@ -262,7 +262,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -276,11 +276,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -291,7 +291,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/12/24 22:29:49 $
+$Date: 2019/07/03 08:58:40 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/devel.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq-en.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- software/po/devel.sq-en.html    12 Jan 2015 19:26:53 -0000   1.11
+++ software/po/devel.sq-en.html    3 Jul 2019 08:58:40 -0000    1.12
@@ -66,9 +66,10 @@
 maintainer finds to be useful.</p>
 
 <p>Mailing list archives for automatically-managed lists are available
-at <a href="http://lists.gnu.org/";>lists.gnu.org</a> (<a
-href="rsync://lists.gnu.org/">mbox archives available through rsync</a>
-and <a href="ftp://lists.gnu.org/";>ftp</a>), as well as through the list
+at <a href="https://lists.gnu.org/";>lists.gnu.org</a> (mbox archives
+can be downloaded by <a
+href="https://lists.gnu.org/archive/mbox/";>HTTPS</a>),
+as well as through the list
 manager. Archives for hand-maintained lists are generally kept in
 <code>/com/archive</code> on the GNU machines.</p>
 
@@ -244,7 +245,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -259,17 +260,17 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/01/12 19:26:53 $
+$Date: 2019/07/03 08:58:40 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: software/po/devel.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- software/po/devel.sq.po   3 Jul 2019 08:34:23 -0000    1.28
+++ software/po/devel.sq.po   3 Jul 2019 08:58:40 -0000    1.29
@@ -9,13 +9,12 @@
 "POT-Creation-Date: 2019-06-24 11:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-07-03 11:27+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-06-24 11:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
-"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU Development Resources - GNU Project - Free Software Foundation"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]