www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq....


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq....
Date: Wed, 3 Jul 2019 04:34:23 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   19/07/03 04:34:23

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.sq.po 
    server/po   : body-include-2.sq.po 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 
    software/po  : devel.sq.po 

Log message:
    Monthly update for sq translations

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.92&r2=1.93
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.sq.po?cvsroot=www&r1=1.133&r2=1.134
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.94&r2=1.95
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28

Patches:
Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.92
retrieving revision 1.93
diff -u -b -r1.92 -r1.93
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    26 Jun 2019 12:29:58 
-0000   1.92
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    3 Jul 2019 08:34:16 
-0000    1.93
@@ -34,24 +34,14 @@
 msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p><em>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A version of this article was first published in <cite>Wired</cite> in "
-#| "October&nbsp;2013."
 msgid ""
 "<em>A version of this article was first published in <cite>Wired</cite> in "
 "October&nbsp;2013."
 msgstr ""
-"Një version i këtij artikulli u botua së pari në <cite>Wired</cite> në "
-"Tetor&nbsp;2013."
+"<em>Një version i këtij artikulli u botua së pari në <cite>Wired</cite> 
në "
+"tetor&nbsp;2013."
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Also consider reading &ldquo;<a href=\"https://www.theguardian.com/";
-#| "commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-"
-#| "surveillance\">A radical proposal to keep your personal data safe</a>,"
-#| "&rdquo; published in <cite>The Guardian</cite> in April&nbsp;2018."
 msgid ""
 "Also consider reading &ldquo;<a href=\"https://www.theguardian.com/";
 "commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-"
@@ -60,9 +50,9 @@
 msgstr ""
 "Shihni edhe mundësinë e leximit të &ldquo;<a 
href=\"https://www.theguardian.";
 "com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-"
-"surveillance\">Një propozim radikal për t’i mbajtur të parrezikuara të "
-"dhënat tuaja personale</a>,&rdquo; botuar në <cite>The Guardian</cite> në "
-"Prill&nbsp;2018."
+"surveillance\">Një propozim radikal për t’i mbajtur të parrezik të 
dhënat "
+"tuaja personale</a>,&rdquo; botuar në <cite>The Guardian</cite> në "
+"prill&nbsp;2018.</em>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/dog.html\">"
@@ -587,13 +577,12 @@
 "mbikëqyrje!"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "We need to design such privacy into all our digital systems."
 msgid ""
 "We need to design such privacy into all our digital systems&nbsp;[<a href="
 "\"#ambientprivacy\">1</a>]."
 msgstr ""
 "Na duhet të hartojmë të tillë privatësi në krejt sistemet tona 
dixhitale."
+"&nbsp;[<a href=\"#ambientprivacy\">1</a>]."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Remedy for Collecting Data: Leaving It Dispersed"
@@ -668,12 +657,6 @@
 "Internet i të dhënave të tilla duhet të kufizohet."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>I assume here that the security "
-#| "camera points at the inside of a store, or at the street. Any camera "
-#| "pointed at someone's private space by someone else violates privacy, but "
-#| "that is another issue."
 msgid ""
 "<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a> I assume here that the security camera "
 "points at the inside of a store, or at the street. Any camera pointed at "
@@ -1164,7 +1147,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "End Note"
-msgstr ""
+msgstr "Shënim Fundi"
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 msgid ""
@@ -1172,6 +1155,9 @@
 "href=\"https://idlewords.com/2019/06/the_new_wilderness.htm\";>ambient "
 "privacy</a>."
 msgstr ""
+"Kushtit të <em>të qenit i pambikëqyrur</em> i është referuar si <a href="
+"\"https://idlewords.com/2019/06/the_new_wilderness.htm\";>privatësi mjedisi</"
+"a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>

Index: server/po/body-include-2.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.sq.po,v
retrieving revision 1.133
retrieving revision 1.134
diff -u -b -r1.133 -r1.134
--- server/po/body-include-2.sq.po   18 Jun 2019 22:30:09 -0000   1.133
+++ server/po/body-include-2.sq.po   3 Jul 2019 08:34:22 -0000    1.134
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-06-18 22:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-09 19:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-03 11:22+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -20,26 +20,21 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "<strong>Help the FSF fight for user freedom!</strong>"
 msgstr ""
+"<strong>Ndihmojeni FSF-në të luftojë për lirinë e përdoruesve!</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "28 days. 200 new members. Join us before July 15."
-msgstr ""
+msgstr "28 ditë. 200 anëtarë të rinj. Bëhuni pjesë e jona para 15 
korrikut."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our "
-#| "goal of <b>700</b> new members or donate by December 31st!"
 msgid ""
 "Associate members help the Free Software Foundation remain proudly "
 "independent. Small contributions create a big impact!"
 msgstr ""
-"Anëtarët shok bëjnë të mundur funksionimin e fondacionit Free Software "
-"Foundation. Ndihmoni të arrijmë synimin tonë të <b>700</b> anëtarëve 
të "
-"rinj ose dhuroni deri më 31 Dhjetor!"
+"Anëtarët shok ndihmojnë që Free Software Foundation të mbesë me krenari 
i "
+"pavarur. Kontributet e vockla e kanë ndikimin të madh!"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a class=\"donate\" href=\"http://my.fsf.org/donate?";
 #| "pk_campaign=2017_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Donate\"> Donate</a> <a "
@@ -50,10 +45,9 @@
 "more&amp;pk_source=banner\">READ MORE</a> | <a href=\"https://my.fsf.org/";
 "join?pk_campaign=fr_sp2019&amp;pk_source=banner\">JOIN</a>"
 msgstr ""
-"<a class=\"donate\" href=\"http://my.fsf.org/donate?";
-"pk_campaign=2017_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Donate\"> Dhuroni</a> <a class="
-"\"join\" href=\"http://my.fsf.org/join?";
-"pk_campaign=2017_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Join\"> Bëhuni Pjesë</a>"
+"<a href=\"https://www.fsf.org/appeal?pk_campaign=fr_sp2019&amp;pk_kwd=learn-";
+"more&amp;pk_source=banner\">LEXONI MË TEPËR</a> | <a href=\"https://my.fsf.";
+"org/join?pk_campaign=fr_sp2019&amp;pk_source=banner\">BËHUNI PJESË</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "<a href=\"//www.fsf.org/fss\">Free Software Supporter</a>"

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.94
retrieving revision 1.95
diff -u -b -r1.94 -r1.95
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    29 Jun 2019 06:32:18 
-0000   1.94
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    3 Jul 2019 08:34:22 
-0000    1.95
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: README.translations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-06-29 06:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-03 13:09+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-03 11:23+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -1039,7 +1039,6 @@
 "\">Kurde</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
 #| "\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan "
@@ -1049,9 +1048,9 @@
 "a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/aiswarya\">Aiswarya Kaitheri Kandoth</"
 "a>)"
 msgstr ""
-"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-"\">Polonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan "
-"Owoc</a>)"
+"<code>ml</code> - <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/www-ml\">Malajalame</"
+"a> (<a href=\"//savannah.gnu.org/users/aiswarya\">Aiswarya Kaitheri Kandoth</"
+"a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: software/po/devel.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- software/po/devel.sq.po   24 Jun 2019 11:31:42 -0000   1.27
+++ software/po/devel.sq.po   3 Jul 2019 08:34:23 -0000    1.28
@@ -7,15 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: devel.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-06-24 11:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-03 11:27+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2019-06-24 11:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU Development Resources - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -149,14 +149,6 @@
 "mirëmbajtësi i paketës mendon se mund të jetë e dobishme."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Mailing list archives for automatically-managed lists are available at <a "
-#| "href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a href=\"rsync://lists."
-#| "gnu.org/\">mbox archives available through rsync</a> and <a href=\"ftp://";
-#| "lists.gnu.org/\">ftp</a>), as well as through the list manager. Archives "
-#| "for hand-maintained lists are generally kept in <code>/com/archive</code> "
-#| "on the GNU machines."
 msgid ""
 "Mailing list archives for automatically-managed lists are available at <a "
 "href=\"https://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (mbox archives can be "
@@ -165,11 +157,11 @@
 "generally kept in <code>/com/archive</code> on the GNU machines."
 msgstr ""
 "Arkivat e listave të postimeve për lista të administruara automatikisht 
mund "
-"t’i gjeni te <a href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a href="
-"\"rsync://lists.gnu.org/\">arkiva mbox që mund t’i merrni me rsync</a> dhe 
"
-"<a href=\"ftp://lists.gnu.org/\";>ftp</a>), si edhe përmes administruesit të 
"
-"listës. Arkivat për lista që mirëmbahen dorazi mbahen zakonisht në 
<code>/"
-"com/archive</code> te makinat e GNU-së."
+"t’i gjeni te <a href=\"https://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (arkiva "
+"mbox që mund të shkarkohen përmes <a href=\"https://lists.gnu.org/archive/";
+"mbox/\">HTTPS</a>-së), si edhe përmes administruesit të listës. Arkivat 
për "
+"lista që mirëmbahen dorazi mbahen zakonisht në <code>/com/archive</code> 
te "
+"makinat e GNU-së."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -511,25 +503,18 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]