www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/education.sq.po gnu/po/thegnup...


From: Besnik Bleta
Subject: www education/po/education.sq.po gnu/po/thegnup...
Date: Mon, 25 Dec 2017 05:44:17 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   17/12/25 05:44:17

Modified files:
    education/po  : education.sq.po 
    gnu/po     : thegnuproject.sq.po 
    philosophy/po : philosophy.sq.po 
    server/po   : footer-text.sq.po mirror.sq.po whatsnew.sq.po 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    fixing more links and translation updates for sq

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.sq.po?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po?cvsroot=www&r1=1.74&r2=1.75
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.sq.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.98&r2=1.99
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/whatsnew.sq.po?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.83&r2=1.84

Patches:
Index: education/po/education.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.sq.po,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- education/po/education.sq.po    13 Sep 2016 16:03:20 -0000   1.42
+++ education/po/education.sq.po    25 Dec 2017 10:44:15 -0000   1.43
@@ -87,8 +87,8 @@
 "GNU operating system. As a result, today it is possible for anyone to use a "
 "computer in freedom."
 msgstr ""
-"Projekti GNU <a href=\" /gnu/initial-announcement.html\">u fillua</a> më "
-"1983 nga Richard Stallman për zhvillimin e një sistemi operativ Free Libre: 
"
+"Projekti GNU <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">u fillua</a> më 1983 
"
+"nga Richard Stallman për zhvillimin e një sistemi operativ Free Libre: "
 "sistemin operativ GNU. Si përfundim, sot për këdo është e mundur të 
përdorë "
 "i lirë një kompjuter."
 
@@ -112,7 +112,7 @@
 "Theora (ogv) free format."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.sq.ogv";
-"\"> Shkarkojeni dhe shiheni videon</a> në cilësi më të lartë, në 
formatin e "
+"\"> Shkarkojeni dhe shiheni videon</a> me cilësi më të lartë, në 
formatin e "
 "lirë Ogg Theora (ogv)."
 
 #. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 

Index: gnu/po/thegnuproject.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po,v
retrieving revision 1.74
retrieving revision 1.75
diff -u -b -r1.74 -r1.75
--- gnu/po/thegnuproject.sq.po 20 Nov 2017 14:00:03 -0000   1.74
+++ gnu/po/thegnuproject.sq.po 25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.75
@@ -1040,12 +1040,12 @@
 msgstr ""
 "Meqë interesi për përdorimin e Emacs-i po shtohej, te projekti GNU u "
 "përfshin të tjerë njerëz, dhe vendosëm që pat ardhur koha të shihnim 
sërish "
-"për financim. Kështu, më 1985 krijuam Free Software Foundation, një 
shoqatë "
-"bamirëse, e përjashtuar nga tatimet, për zhvillim software-i të lirë. "
-"<acronym title=\"Free Software Foundation\">FSF</acronym> mori përsipër 
edhe "
-"biznesin e shpërndarjes me kaseta të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi 
duke "
-"shtuar tjetër software të lirë (GNU dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur 
"
-"gjithashtu doracakë të lirë."
+"për financim. Kështu, më 1985 krijuam <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Free "
+"Software Foundation</a> (FSF), një shoqatë bamirëse, e përjashtuar nga "
+"tatimet, për zhvillim software-i të lirë. <acronym title=\"Free Software "
+"Foundation\">FSF</acronym> mori përsipër edhe biznesin e shpërndarjes me "
+"kaseta të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke shtuar tjetër software 
të "
+"lirë (GNU dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur gjithashtu doracakë të 
lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1086,8 +1086,8 @@
 "komunikuar me Linux-in nga çdo program që xhiron në një sistem GNU/Linux. 
 "
 "Qe hartuar nga një anëtar i stafit të Free Software Foundation-it, Roland "
 "McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux është 
<acronym "
-"title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, <i>the Bourne Again Shell</i>"
-"(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox."
+"title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, <i>the Bourne Again Shell</"
+"i>(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1847,8 +1847,9 @@
 "support them without nonfree &ldquo;blobs&rdquo;.)"
 msgstr ""
 "(Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka një BIOS 
të "
-"lirë, coreboot-i; problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që 
"
-"kështu coreboot-i t’i mbulojë ato.)"
+"lirë, <a href=\"http://www.libreboot.org/\";>LibreBoot</a> (një shpërndarje 
e "
+"coreboot-it); problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që "
+"kështu LibreBoot-i t’i mbulojë ato pa &ldquo;blobs&rdquo; jo të lirë.)"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>

Index: philosophy/po/philosophy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.sq.po,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- philosophy/po/philosophy.sq.po   24 Dec 2017 22:29:48 -0000   1.41
+++ philosophy/po/philosophy.sq.po   25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.42
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-09-25 09:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-25 12:42+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -158,7 +158,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html"
 "\">When Free Software Isn't (Practically) Superior</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_superior.html"
+"<a href=\"/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html"
 "\">Kur Software-i i Lirë S’është (Praktikisht) Më Superior</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -259,13 +259,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Të drejta kopjimi &copy; 2013, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."

Index: server/po/footer-text.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.sq.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- server/po/footer-text.sq.po 21 Dec 2017 20:59:34 -0000   1.32
+++ server/po/footer-text.sq.po 25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.33
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-12-21 20:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-20 14:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-25 11:48+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -62,20 +62,15 @@
 msgstr "[Logo FSF-je]"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "</a><strong>&ldquo;Our mission is to preserve, protect and promote the "
-#| "freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, "
-#| "and to defend the rights of Free Software users.&rdquo;</strong>"
 msgid ""
 "</a><strong> &ldquo;The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a "
 "worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of "
 "all software users.&rdquo;</strong>"
 msgstr ""
-"</a><strong>&ldquo;Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i "
-"lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë "
-"software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të "
-"Software-it të Lirë.&rdquo;</strong>"
+"</a><strong> &ldquo;The Free Software Foundation (FSF) është një ent "
+"jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së 
përdoruesit "
+"të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të 
software-it."
+"&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.98
retrieving revision 1.99
diff -u -b -r1.98 -r1.99
--- server/po/mirror.sq.po   22 Dec 2017 10:02:52 -0000   1.98
+++ server/po/mirror.sq.po   25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.99
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-12-22 09:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-20 14:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-25 12:13+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -73,80 +73,60 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "However, please consider mirroring from another site, again to reduce "
-#| "load on the GNU server. These sites provide access to all the material "
-#| "on ftp.gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may "
-#| "access them with (via rsync):"
 msgid ""
 "However, please consider mirroring from another site, again to reduce load "
 "on the GNU server. These sites provide access to all the material on ftp."
 "gnu.org. They update from us nightly (at least), and you may access them "
 "via rsync with the same options as above:"
 msgstr ""
-"Sidoqoftë, ju lutemi, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një sajti "
-"tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi GNU. 
Këta "
-"sajte ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me "
-"materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta (përmes 
rsync-ut) "
-"me:"
+"Sidoqoftë, ju lutemi, shihni mundësinë e pasqyrimit prej një sajti 
tjetër, e "
+"themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi GNU. Këta sajte "
+"ofrojnë hyrje te krejt materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me 
materialin "
+"tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta përmes rsync-ut me të 
njëjtat "
+"mundësi si më sipër:"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Africa"
-msgstr ""
+msgstr "Afrikë"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</tt> (South Africa)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</tt> (Afrikë e Jugut)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "North America"
-msgstr ""
+msgstr "Amerikë e Veriut"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</tt> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</tt> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</tt> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.csclub.uwaterloo.ca/gnu/</tt> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)"
 msgid "<tt>rsync://mirrors.peers.community/mirrors/gnu/</tt> (USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)"
+msgstr "<tt>rsync://mirrors.peers.community/mirrors/gnu/</tt> (ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (California, USA)"
 msgid "<tt>rsync://open-source-box.org/gnu/</tt> (California, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)"
+msgstr "<tt>rsync://open-source-box.org/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (California, USA)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (California, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -155,10 +135,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)"
 msgid "<tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)"
+msgstr "<tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -172,14 +150,12 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (California, USA)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</tt> (New York, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</tt> (Nju Jork, ShBA)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "South America"
-msgstr ""
+msgstr "Amerikë e Jugut"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -188,28 +164,22 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnu</tt> (Ecuador)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnu</tt> (Ekuador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://espejito.fder.edu.uy/gnu</tt> (Uruguay)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://espejito.fder.edu.uy/gnu</tt> (Uruguai)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Asia"
-msgstr ""
+msgstr "Azi"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</tt> (China)"
 msgid "<tt>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</tt> (China)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/</tt> (Kinë)"
+msgstr "<tt>rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gnu/</tt> (Kinë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -218,53 +188,41 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finland)"
 msgid "<tt>rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/</tt> (Japan)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finlandë)"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/GNU/</tt> (Japoni)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.jre655.com/GNU</tt> (Japan)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.jre655.com/GNU</tt> (Japoni)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Germany)"
 msgid "<tt>rsync://ftp.kaist.ac.kr/gnu/</tt> (Korea)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.kaist.ac.kr/gnu/</tt> (Kore)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finland)"
 msgid "<tt>rsync://ftp.yzu.edu.tw/pub/gnu/</tt> (Taiwan)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finlandë)"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.yzu.edu.tw/pub/gnu/</tt> (Tajvan)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Australia"
-msgstr ""
+msgstr "Australi"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu </tt> (Australia)"
 msgid "<tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu</tt> (Australia)"
-msgstr "<tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu </tt> (Australi)"
+msgstr "<tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu</tt> (Australi)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Europe"
-msgstr ""
+msgstr "Europë"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu </tt> (Australia)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnu/</tt> (Austria)"
-msgstr "<tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu </tt> (Australi)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnu/</tt> (Austri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -273,73 +231,54 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ca.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://fr.mirror.babylon.network/gnu/</tt> (France)"
-msgstr "<tt>rsync://ca.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://fr.mirror.babylon.network/gnu/</tt> (Francë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Germany)"
 msgid "<tt>rsync://ftp.heikorichter.name/gnu</tt> (Germany)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.heikorichter.name/gnu</tt> (Gjermani)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Germany)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</tt> (Germany)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</tt> (Gjermani)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ca.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://nl.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Netherlands)"
-msgstr "<tt>rsync://ca.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://nl.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Holandë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Germany)"
 msgid "<tt>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</tt> (Netherlands)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.hawo.stw.uni-erlangen.de/gnu</tt> (Gjermani)"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</tt> (Holandë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.koddos.net/gnu</tt> (Netherlands)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.koddos.net/gnu</tt> (Holandë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)"
 msgid "<tt>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</tt> (Norway)"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)"
+msgstr "<tt>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</tt> (Norvegji)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu/</tt> (Portugal)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu/</tt> (Portugali)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt>"
 msgid "<tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/gnu/</tt> (Sweden)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt>"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/gnu/</tt> (Suedi)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)"
 msgid "<tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.gnu.org/gnu/</tt> (UK)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)"
+msgstr ""
+"<tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/ftp.gnu.org/gnu/</tt> (Britani e Madhe)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -348,18 +287,16 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "South Pacific"
-msgstr ""
+msgstr "Paqësori Jugor"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.lagoon.nc/gnu/</tt> (New Caledonia)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.frgl.pw/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.lagoon.nc/gnu/</tt> (Kaledoni e Re)"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Making your mirror public"
-msgstr ""
+msgstr "Kalimi i pasqyrës suaj si publike"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -368,10 +305,16 @@
 "meet the following guidelines to be accepted on our <a href=\"/prep/ftp.html"
 "\">public mirror list</a>:"
 msgstr ""
+"Mund ta mbani pasqyrën tuaj private, por do t’ju ishim shumë 
mirënjohës, "
+"nëse përkrahni software-in e lirë duke e bërë atë publike. Por që të "
+"pranohet në <a href=\"/prep/ftp.html\">listën tonë të pasqyrave 
publike</a>, "
+"pasqyra juaj lypset të plotësojë udhëzimet vijuese:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Text (if any) should be as short as possible, and strictly explanatory."
 msgstr ""
+"Teksti (në u dashtë) duhet të jetë sa më i shkurtër që mundet, dhe 
vetëm "
+"shpjegues."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -379,6 +322,9 @@
 "devices with small screens, except if the images are on the site being "
 "mirrored."
 msgstr ""
+"Figurat, përfshi logo, do të duhej të shmangeshin, si mirësjellje ndaj "
+"personave që përdorin pajisje me ekrane të vegjël, hiq rastin kur figurat 
"
+"gjenden në sajtin që po pasqyrohet."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -386,38 +332,30 @@
 "reporting. Extra links are annoying for users, and in some cases are "
 "considered spam."
 msgstr ""
+"Kryet dhe fundfaqet s’duhet të përmbajnë lidhje, hiq rastin ndoshta, 
për "
+"njoftim të metash. Lidhjet ekstra janë të bezdisshme për përdoruesit, 
dhe në "
+"disa raste edhe të marra për <em>spam</em>."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you "
-#| "can make your mirror public. To add your mirror to the <a href=\"/order/"
-#| "ftp.html\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a daily "
-#| "update frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please "
-#| "contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
-#| "a> so we can review it. Please provide the following:"
 msgid ""
 "To add your mirror to the public mirror list, we require (and recommend) a "
 "daily update frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please "
 "contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> "
 "so we can review it. Please provide the following:"
 msgstr ""
-"Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen përmes "
-"bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasqyra juaj te <a 
href=\"/"
-"order/ftp.html\">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos (dhe "
-"këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës, "
-"lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
-"a> që të mund ta marrim në shqyrtim. Ju lutemi, na furnizoni sa vijon:"
+"Që pasqyra juaj të shtohet te lista e pasqyrave publike, kërkojmë 
medoemos "
+"(dhe këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së "
+"pasqyrës, lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> që të mund ta marrim në shqyrtim. Ju lutemi, na "
+"furnizoni sa vijon:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate),"
 msgid "URL of the mirror (https/http/ftp/rsync as appropriate),"
-msgstr "URL-ja e pasqyrës (ftp/http/rsync siç duhet),"
+msgstr "URL pasqyre (mundësisht https/http/ftp/rsyn),"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "country where the mirror is located,"
-msgstr "vendi ku gjendet pasqyra,"
+msgstr "vend ku gjendet pasqyra,"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "update frequency (once daily is recommended),"
@@ -441,45 +379,25 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It is very useful to make your mirror available to users via http, so "
-#| "please support this if you can. Please set up your web server "
-#| "configuration to avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of "
-#| "compressed files, of which there are many on our servers) as gzip-"
-#| "encoded. For Apache, this means:"
 msgid ""
 "It is very useful to make your mirror available to users via HTTP or HTTPS, "
 "so please support this if you can. We highly encourage new mirrors to "
 "support HTTPS as the most secure option."
 msgstr ""
-"Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj përmes 
protokollit "
-"http është shumë e dobishme, ndaj ju lutemi ta mundësoni këtë, nëse "
-"mundeni. Ju lutemi, rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që që 
të "
-"shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> (.sig kartelash të ngjeshura, 
nga "
-"të cilat kemi plot në shërbyesit tanë) të koduara si gzip. Për Apache, 
kjo "
-"do të ishte:"
+"Është shumë e dobishme t’u ofrohet pasqyra juaj përdoruesve përmes 
HTTP-je "
+"ose HTTPS-je, ndaj, ju lutemi, mbulojeni këtë, nëse mundeni. Nxisim fort "
+"krijimin e pasqyrave të reja që mbulojnë HTTPS-në, si mundësia më e 
sigurt."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It is very useful to make your mirror available to users via http, so "
-#| "please support this if you can. Please set up your web server "
-#| "configuration to avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of "
-#| "compressed files, of which there are many on our servers) as gzip-"
-#| "encoded. For Apache, this means:"
 msgid ""
 "Set up your web server configuration to avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files "
 "(signatures of compressed files, of which there are many on our servers) as "
 "gzip-encoded. For Apache, this means:"
 msgstr ""
-"Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj përmes 
protokollit "
-"http është shumë e dobishme, ndaj ju lutemi ta mundësoni këtë, nëse "
-"mundeni. Ju lutemi, rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që që 
të "
-"shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> (.sig kartelash të ngjeshura, 
nga "
-"të cilat kemi plot në shërbyesit tanë) të koduara si gzip. Për Apache, 
kjo "
-"do të ishte:"
+"Rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që të shmangë dërgim 
kartelash "
+"<tt>.gz.sig</tt> (nënshkrime kartelash të ngjeshura, nga të cilat kemi 
plot "
+"në shërbyesit tanë) të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -546,6 +464,11 @@
 "track mirrors with self-signed certificates. If you don't already have a "
 "valid signature, Let's Encrypt is a good place to get it."
 msgstr ""
+"Nëse rregulloni një pasqyrë, ju lutemi, garantoni që dëshmia SSL e saj 
të "
+"bartë një nënshkrim të vlefshëm nga një autoritet dëshmish; për ne 
është e "
+"vështirë të ndjekim pasqyra me dëshmi të vetë-nënshkruara. Nëse 
s’keni "
+"tashmë një nënshkrim të vlefshëm, Let's Encrypt është një vend i 
mirë për të "
+"marrë një të tillë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -563,75 +486,58 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt>"
 msgid "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt> (USA - primary site)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt>"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt> (ShBA - sajt parësor)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)"
 msgid "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt> (Brazil)"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/ftp/</tt> (Brazil)"
+msgstr "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt> (Brazil)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.ibiblio.org/gnualpha/</tt>"
 msgid "<tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnualpha</tt> (Ecuador)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.ibiblio.org/gnualpha/</tt>"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.cedia.org.ec/gnualpha</tt> (Ekuador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu </tt> (Australia)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnualpha/</tt> (Austria)"
-msgstr "<tt>rsync://uberglobalmirror.com/gnu </tt> (Australi)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.kumi.systems/gnualpha/</tt> (Austri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt>"
 msgid ""
 "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (Finland)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt>"
+msgstr ""
+"<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (Finlandë)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt>"
 msgid "<tt>rsync://gnualpha.uib.no/gnualpha</tt> (Norway)"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt>"
+msgstr "<tt>rsync://gnualpha.uib.no/gnualpha</tt> (Norvegji)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.ibiblio.org/gnualpha/</tt>"
 msgid "<tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu-alpha/</tt> (Portugal)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.ibiblio.org/gnualpha/</tt>"
+msgstr "<tt>rsync://mirrors.up.pt/pub/gnu-alpha/</tt> (Portugali)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt>"
 msgid "<tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/alpha/</tt> (Sweden)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt>"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/alpha/</tt> (Suedi)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt>"
 msgid "<tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (UK)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/mirrors/alpha.gnu.org/gnu/</tt>"
+msgstr ""
+"<tt>rsync://rsync.mirrorservice.org/alpha.gnu.org/gnu/</tt> (Britani e Madhe)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukraine)"
 msgid ""
 "<tt>rsync://alpha-gnu-org.ip-connect.vn.ua/alpha.gnu.org/</tt> (Ukraine)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp-gnu-org.ip-connect.vn.ua/ftp.gnu.org/</tt> (Ukrainë)"
+msgstr ""
+"<tt>rsync://alpha-gnu-org.ip-connect.vn.ua/alpha.gnu.org/</tt> (Ukrainë)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>

Index: server/po/whatsnew.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/whatsnew.sq.po,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- server/po/whatsnew.sq.po  10 Dec 2014 18:01:48 -0000   1.43
+++ server/po/whatsnew.sq.po  25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.44
@@ -5,16 +5,17 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-04-11 04:03-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-06 13:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-25 12:15+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2012-06-18 12:26-0300\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -51,6 +52,34 @@
 "të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
 
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <ahref=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tonaweb, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>.</p>"
+
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -346,11 +375,12 @@
 "href=\"http://www.gnu.org/philosophy/speeches-and-interview.html\";>Read the "
 "interview here.</a>"
 msgstr ""
-"Richard Stallman ka dhënë një intervistë për O'Reilly Media, në të 
cilën flet "
-"për lejet e <em>Software</em>-it të Lirë dhe një numër çështjesh të 
tjera të "
-"tanishme që përfshijnë patentat mbi <em>software</em>-in, përudhës të 
lirë "
-"pajisjesh, dhe fushata të tanishme të FSF-së. <a 
href=\"http://www.gnu.org/";
-"philosophy/speeches-and-interview.html\">Lexojeni intervistën këtu.</a>"
+"Richard Stallman ka dhënë një intervistë për O'Reilly Media, në të 
cilën "
+"flet për lejet e <em>Software</em>-it të Lirë dhe një numër çështjesh 
të "
+"tjera të tanishme që përfshijnë patentat mbi <em>software</em>-in, 
përudhës "
+"të lirë pajisjesh, dhe fushata të tanishme të FSF-së. <a 
href=\"http://www.";
+"gnu.org/philosophy/speeches-and-interview.html\">Lexojeni intervistën 
këtu.</"
+"a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.83
retrieving revision 1.84
diff -u -b -r1.83 -r1.84
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    11 Dec 2017 08:01:06 
-0000   1.83
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    25 Dec 2017 10:44:17 
-0000   1.84
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: README.translations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-12-11 07:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-03 21:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-25 12:13+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -1236,17 +1236,12 @@
 "Xie Wensheng</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-#| "\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "zerngjia\"> Cheng-Chia Tseng</a>)"
 msgid ""
 "<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw";
 "\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zerngjia";
 "\"> Cheng-Chia Tseng</a>)"
 msgstr ""
-"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw";
 "\">Kineze Tradicionale</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zerngjia";
 "\"> Cheng-Chia Tseng</a>)"
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]