www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu gnu.mk.html manifesto.mk.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/gnu gnu.mk.html manifesto.mk.html
Date: Mon, 1 May 2017 12:24:56 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/01 12:24:55

Modified files:
    gnu      : gnu.mk.html manifesto.mk.html 

Log message:
    Regenerate HTML from outdated PO (archived in Trans-Coord task #14498).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.mk.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.mk.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: gnu.mk.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/gnu.mk.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- gnu.mk.html 30 Dec 2011 05:12:34 -0000   1.7
+++ gnu.mk.html 1 May 2017 16:24:55 -0000    1.8
@@ -1,89 +1,162 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//MK">
-<!-- saved from url=(0023)http://www.gnu.org/gnu/ -->
-<HTML><HEAD><TITLE>Çà GNU ïðîåêòîò - GNU Ïðîåêò - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
-<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"><LINK 
-rev=made href="mailto:address@hidden";>
-</HEAD>
-<BODY text=#000000 vLink=#9900dd aLink=#ff0000 link=#1f00ff bgColor=#ffffff>
-<H3>Çà GNU Ïðîåêòîò</H3>
-<A 
-href="http://www.gnu.org/graphics/agnuhead.html";><IMG height=122 
-alt=" [image of the Head of a GNU] " 
-src="/graphics/gnu-head-sm.jpg" 
-width=129></A> [ <!-- Please keep this list alphabetical --><!-- PLEASE UPDATE 
THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
- <a href="/gnu/gnu.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/gnu/gnu.en.html">English</a>
-| <a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>    <!-- Spanish -->
-| <a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
   <!-- Macedonian -->
-| <a href="/gnu/gnu.pl.html">polski</a>    <!-- Polish -->
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A --><!-- Please keep this 
list alphabetical --><!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE 
PAGE TOO! -->] 
-<P><!-- Replace this list with the page's contents. -->
-<H4>Ñîäðæèíà</H4>
-<UL>
- <LI><A name=TOCabout href="http://www.gnu.org/gnu/#about";>Èíôîðìàöèè çà GNU 
-  ïðîåêòîò </A> 
- <LI><A name=TOCgnulinux href="http://www.gnu.org/gnu/#gnulinux";>GNU è 
Ëèíóêñ</A> 
- <LI><A name=TOCmisc href="http://www.gnu.org/gnu/#misc";>Äðóãè òåìè ïîâðçàíè 
-  ñî GNU</A> </LI>
-</UL>
-<P>
-<HR>
-
-<P>
-<H4><A name=about href="http://www.gnu.org/gnu/#TOCabout";>Èíôîðìàöèè çà GNU 
ïðîåêòîò</A></H4>
-<P>
-<UL>
- <LI><A href="http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html";>Ïðåãëåä íà GNU</A> 
- <LI><A href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html";>Èñòîðè¼à çà GNU 
ïðîåêòîò</A> 
- <LI><A href="http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html";>Íà¼àâàòà</A> 
-  çà ïðîåêòîò. 
- <LI><A href="http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html";>GNU ìàíèôåñò</A> 
- <LI><A href="http://www.gnu.org/gnu/byte-interview.html";>BYTE èíòåðâ¼ó ñî 
Richard 
-  Stallman</A> (1986) </LI>
-</UL>
-<P>
-<H4><A name=gnulinux href="http://www.gnu.org/gnu/#TOCgnulinux";>GNU è 
Ëèíóêñ</A></H4>
-<P>
-<UL>
- <LI><A href="http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html";>Âðñêàòà ïîìåƒó GNU è 
-  Ëèíóêñ </A> 
- <LI><A href="http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html";>Çîøòî &quot;Ëèíóêñ 
ñèñòåìîò&quot; 
-  ñå âèêà GNU/Linux</A> </LI>
-</UL>
-<P>
-<H4><A name=misc href="http://www.gnu.org/gnu/#TOCmisc";>Äðóãè òåìè ïîâðçàíè ñî 
- GNU </A></H4>
-<P>
-<UL>
- <LI><A href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-user-groups.html";>GNU/Linux è 
GNU/Hurd 
-  êîðèñíè÷êè ãðóïè</A> </LI>
-</UL>
-<P><!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, 
--><!-- all pages on the GNU web server should have the section about  
--><!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   
--><!-- with the webmasters first.                    -->
-<HR>
-[ <!-- Please keep this list alphabetical --><!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT 
THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
- <a href="/gnu/gnu.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/gnu/gnu.en.html">English</a>
-| <a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>    <!-- Spanish -->
-| <a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
   <!-- Macedonian -->
-| <a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a> <!-- Norwegian (bokmål) -->
-| <a href="/gnu/gnu.pl.html">polski</a>    <!-- Polish -->
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A --><!-- Please keep this 
list alphabetical --><!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE 
PAGE TOO! -->] 
-<P>Âðàòè ñå íà ïðâàòà ñòðàíà íà <A 
href="http://www.gnu.org/home.html";>GNU.org</A>. 
-<P>Âå ìîëèìå ñèòå âàøè FSF è GNU ïðàøàœà äà ãè ïðààòå íà <A 
-href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>. Ïîñòî¼àò è <A 
-href="http://www.gnu.org/home.html#ContactInfo";>äðóãè íà÷èíè</A> äà 
êîíòàêòèðàòå 
- ñî FSF. 
-<P>Âå ìîëèìå âàøèòå êîìåíòàðè çà âåá ñòðàíèöèòå äà ãè ïðààòå íà <A 
-href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>, äðóãèòå ïðàøàœà 
- íà <A href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>. 
-<P>Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St - Suite 
-330, Boston, MA 02110, USA 
-<P>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in 
any 
- medium, provided this notice is preserved.
-<P>Page translated by <a href="mailto:address@hidden";>ufo</a>, 
http://www.linux.net.mk.
-<P>Translation coordination: address@hidden
-<br><br>
-<P>Èçìåíåòî íà: 
-<!-- timestamp start -->$Date: 2011/12/30 05:12:34 $ $Author: ineiev $ <!-- 
timestamp end --> 
-<HR>
-</BODY></HTML>
+<!--#set var="PO_FILE" value=''
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/gnu.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-09-24" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.mk.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+
+<!-- TRANSLATORS: This page was generated locally by GNUN. Please do
+   not update it manually, update the corresponding PO file instead.
+   The PO is archived in trans-coord task #14498 (file: mk-POs.tar.gz).
+   For more info, contact address@hidden -->
+
+<title>Оперативниот систем GNU - GNU Проект - 
Фондација за слободен софтвер</title>
+
+<style type="text/css" media="print,screen">
+<!--
+#dynamic-duo { display: none; }
address@hidden (min-width: 48em) {
+  #dynamic-duo {
+   display: block;
+   float: right;
+   width: 20em;
+   max-width: 40%;
+   text-align: center;
+   padding: .9em;
+   margin: .3em 0 1em 1.5em;
+   background: #f9f9f9;
+   border: .3em solid #acc890;
+  }
+  #dynamic-duo p strong {
+   font-size: 1.3em;
+  }
+  #dynamic-duo img { width: 100%; }
+}
+-->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX = /[.](ar|fa|he)/" -->
+<!--
address@hidden (min-width: 48em) {
+  #dynamic-duo {
+   float: left;
+   margin: .3em 1.5em 1em 0;
+  }
+} -->
+<!--#endif -->
+
+</style>
+
+<!--#include virtual="/gnu/po/gnu.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.mk.html" -->
+<!--#include virtual="/server/outdated.html" -->
+<h2>Оперативниот систем GNU</h2>
+
+<div id="dynamic-duo">
+
+<p><a href="/distros/free-distros.html">
+<img src="/graphics/gnu-and-penguin-color-300x276.jpg" alt="GNU и 
Линукс" /></a></p>
+<p><strong><a href="/distros/free-distros.html">Слободни GNU/Linux
+дистрибуции</a></strong>
+</p>
+</div>
+
+<ul>
+ <li><a href="/gnu/about-gnu.html">За оперативниот систем 
GNU</a></li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Преглед на GNU</a></li>
+ <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">Историја за GNU 
проектот</a></li>
+ <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">Најавата</a> за 
проектот.</li>
+ <li><a href="/gnu/manifesto.html">GNU манифест</a></li>
+ <li><a href="/gnu/byte-interview.html">BYTE интервју со Richard 
Stallman</a>
+(1986)</li>
+</ul>
+
+<h3><a id="gnulinux"></a>GNU и Линукс</h3>
+
+<ul>
+ <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Врската помеѓу GNU и 
Линукс</a></li>
+ <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Зошто „Линукс 
системот” се вика
+GNU/Linux</a></li>
+</ul>
+
+<h3><a id="misc"></a>Други теми поврзани со GNU</h3>
+
+<ul>
+ <li><a href="http://libreplanet.org/wiki/Group_list";>GNU/Linux и GNU/Hurd
+кориснички групи</a></li>
+</ul>
+
+<div style="clear:both"></div>
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.mk.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Ве молиме сите ваши FSF и GNU прашања да ги 
праќате на <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Постојат и <a
+href="/contact/">други начини</a> да контактирате 
со FSF. Ве молиме вашите
+коментари за веб страничите да ги праќате 
на <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a>
+for information on coordinating and submitting translations of this 
article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 2001 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Translated by ufo, http://www.linux.net.mk</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Updated:
+
+$Date: 2017/05/01 16:24:55 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: manifesto.mk.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/manifesto.mk.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- manifesto.mk.html  29 Apr 2014 12:43:30 -0000   1.7
+++ manifesto.mk.html  1 May 2017 16:24:55 -0000    1.8
@@ -1,732 +1,724 @@
+<!--#set var="PO_FILE" value=''
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/manifesto.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2009-12-14" -->
+
 <!--#include virtual="/server/header.mk.html" -->
-<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
 
-<title>Манифестот на GNU - GNU Проект - Фондација 
за слободен софтвер (FSF)</title>
+<!-- TRANSLATORS: This page was generated locally by GNUN. Please do
+   not update it manually, update the corresponding PO file instead.
+   The PO is archived in trans-coord task #14498 (file: mk-POs.tar.gz).
+   For more info, contact address@hidden -->
 
-<!-- Fixed by hand on April 16, 2014:
-   - add out-of-date notice and disable top-addendum,
-   - remove #translations,
-   - translist before banner.
--->
+<title>Манифестот на GNU - GNU Проект - Фондација 
за слободен софтвер</title>
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/manifesto.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.mk.html" -->
- <!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/manifesto.html" -->
- <!--#set var="DIFF_FILE" value="" -->
- <!--#include virtual="/server/outdated.html" -->
+<!--#include virtual="/server/outdated.html" -->
 <h2>Манифестот на GNU</h2>
 
-<p>Манифестот на GNU подолу беше напишан
-од <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> на
-почетокот на проектот, како барање за 
учество и поддршка. Во првите
-неколку години беше ажуриран во мала мера 
за да се изрази развојот, но
-сега веројатно е најдобро да се остави 
непроменет со оглед на тоа што
-голем број луѓе веќе го виделе.</p>
-
-<p>Од тогаш, научивме за одредени 
недоразбирања што може да се
-избегнат со одредени зборови. Фуснотите 
се додадени во 1993 за да се
-дополнат овие ставови.</p>
-
-<p>Ажурирани информации за пристапот до GNU 
софтверот, видете ја
-информацијата достапна на нашиот <a 
href="/home.html">веб сервер</a>,
-а посебно нашиот <a href="/software/software.html">список 
на
-програми</a>. За како да помогнете,
-видете <a href="/help/">http://www.gnu.org/help</a>.</p>
-
-
-<h3>Што е GNU? GNU не е Unix</h3>
-
-<p>
-GNU не е Unix (GNU is not Unix), е името на целосен Unix 
компатибилен
-софтверски систем кој го пишувам со што ќе 
можам слободно да го
-споделам со секој кој сака да го користи.<a 
href="#f1">(1)</a> Ми
-помагаат неколку останати доброволци. 
Прилози за време, пари,
-програми и опрема се особено 
добредојдени.</p>
-
-<p>
-Досега го имаме Emacs уредувачот за текст со 
Lisp за извршување
-команди за уредување, откривач на грешки 
во изворен код, генератор за
-расчленување компатибилен со Yacc, 
поврзувач и околу 35 други алатки.
-Школката (командниот интерпретер) речиси е 
завршена. Нов прилагодлив
-оптимизиран преведувач на код за C се 
преведе себеси и може да биде
-објавен во текот на оваа година. Почетна 
фаза на јадро постои но
-потребни се многу други можности за да се 
емулира Unix средина. Штом
-јадрото и преведувачот на код се завршат, 
ќе може да се дистрибуира
-GNU систем способен за развој на програми. 
Ќе користиме TeX како
-алатка за форматирање на текст, а исто така 
се работи и врз nroff.
-Исто така ќе го користиме и слободниот 
прилагодлив X систем за
-прозорци. После тоа ќе додадеме 
прилагодлив Common Lisp, играта
+<p> Манифестот на GNU подолу беше напишан од <a
+href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> на почетокот 
на
+проектот, како барање за учество и 
поддршка. Во првите неколку години беше
+ажуриран во мала мера за да се изрази 
развојот, но сега веројатно е најдобро
+да се остави непроменет со оглед на тоа што 
голем број луѓе веќе го виделе.</p>
+
+<p>Од тогаш, научивме за одредени 
недоразбирања што може да се избегнат со
+одредени зборови. Фуснотите се додадени во 
1993 за да се дополнат овие
+ставови.</p>
+
+<p>Ажурирани информации за пристапот до GNU 
софтверот, видете ја информацијата
+достапна на нашиот <a href="/home.html">веб 
сервер</a>, а посебно нашиот <a
+href="/software/software.html">список на програми</a>. За 
како да помогнете,
+видете <a href="/help/help.html">http://www.gnu.org/help</a>.</p>
+
+<h3 id="whats-gnu">Што е GNU? GNU не е Unix</h3>
+
+<p>
+  GNU не е Unix (GNU is not Unix), е името на целосен Unix 
компатибилен
+софтверски систем кој го пишувам со што ќе 
можам слободно да го споделам со
+секој кој сака да го користи.<a href="#f1">(1)</a> Ми 
помагаат неколку
+останати доброволци. Прилози за време, 
пари, програми и опрема се особено
+добредојдени.</p>
+
+<p>
+  Досега го имаме Emacs уредувачот за текст 
со Lisp за извршување команди за
+уредување, откривач на грешки во изворен 
код, генератор за расчленување
+компатибилен со Yacc, поврзувач и околу 35 
други алатки. Школката
+(командниот интерпретер) речиси е 
завршена. Нов прилагодлив оптимизиран
+преведувач на код за C се преведе себеси и 
може да биде објавен во текот на
+оваа година. Почетна фаза на јадро постои 
но потребни се многу други
+можности за да се емулира Unix средина. Штом 
јадрото и преведувачот на код
+се завршат, ќе може да се дистрибуира GNU 
систем способен за развој на
+програми. Ќе користиме TeX како алатка за 
форматирање на текст, а исто така
+се работи и врз nroff. Исто така ќе го 
користиме и слободниот прилагодлив X
+Систем за прозорци. После тоа ќе додадеме 
прилагодлив Common Lisp, играта
 Empire, табеларен уредувач и стотици други 
алатки, плус онлајн
-документација. Се надеваме дека ќе 
овозможиме, евентуално, се што е
-корисно и што доаѓа со стандарден Unix 
систем, и многу повеќе.</p>
+документација. Се надеваме дека ќе 
овозможиме, евентуално, се што е корисно
+и што доаѓа со стандарден Unix систем, и 
многу повеќе.</p>
 
 <p>
-Unix програмите ќе можат да работат и на GNU, 
но GNU нема да е
-идентичен со Unix. Ќе ги направиме сите 
подобрувања кои ќе ја олеснат
-работата на корисниците, базирани на 
нашето искуство со другите
-оперативни системи. Особено имаме во план 
да овозможиме долги имиња
-за датотеки, верзии на датотеките, 
безбеден и стабилен датотечен
-систем, дополнување на имиња на датотеки 
веројатно, поддршка за
-терминално-независен приказ и веројатно 
Lisp базиран систем за
-прозорци преку кој неколку Lisp и вообичани 
Unix апликации ќе може да
-го споделуваат екранот. И C и Lisp ќе бидат 
достапни како јазици за
-програмирање. Ќе се обидеме да ги 
поддржиме UUCP, MIT, Chaosnet и
+  Unix програмите ќе можат да работат и на GNU, 
но GNU нема да е идентичен со
+Unix. Ќе ги направиме сите подобрувања кои ќе 
ја олеснат работата на
+корисниците, базирани на нашето искуство 
со другите оперативни
+системи. Особено имаме во план да 
овозможиме долги имиња за датотеки, верзии
+на датотеките, безбеден и стабилен 
датотечен систем, дополнување на имиња на
+датотеки веројатно, поддршка за 
терминално-независен приказ и веројатно Lisp
+базиран систем за прозорци преку кој 
неколку Lisp и вообичани Unix апликации
+ќе може да го споделуваат екранот. И C и Lisp 
ќе бидат достапни како јазици
+за програмирање. Ќе се обидеме да ги 
поддржиме UUCP, MIT, Chaosnet и
 Интернет протоколите за комуникација.</p>
 
 <p>
-GNU првенствено е наменет за машини во 
класата 68000/16000 со
-виртуелна меморија, затоа што тие се 
наједноставните машини на кои
-може да работи. Диполнителни напори да се 
пушта и на послаби машини
-ќе бидат оставени за некој кој сака да 
користи GNU на таков
-хардвер.</p>
+  GNU првенствено е наменет за машини во 
класата 68000/16000 со виртуелна
+меморија, затоа што тие се наједноставните 
машини на кои може да
+работи. Диполнителни напори да се пушта и 
на послаби машини ќе бидат
+оставени за некој кој сака да користи GNU на 
таков хардвер.</p>
 
 <p>
-За да се избегнат страшни забуни, 
изговарајте го 'G' во зборот 'GNU'
+  За да се избегнат страшни забуни, 
изговарајте го <em>g</em> во зборот „GNU”
 кога се работи за името на овој проект.</p>
 
-<h3>Зошто морам да го напишам GNU</h3>
+<h3 id="why-write">Зошто морам да го напишам GNU</h3>
 
 <p>
-Сметам дека постои златно правило кое вели 
дека ако мене ми се допаѓа
-некоја програма, тогаш треба да имам право 
да ја споделам со други
-корисници на кои им се допаѓа. Продавачите 
на софтвер сакаат да ги
-разединат корисниците и да им кажуваат што 
да прават (да завладеат со
-нив), со што корисникот би се сложил да не 
го споделува софтверот со
-други корисници. Одбивам да бидам 
несолидарен кон другите корисници
-на овој начин. Не можам да дозволам при 
здрав разум да се согласам со
-договор кој нема да дозволи обелоденување 
на софтверот. Со години
-работев во лабораторијата за вештачка 
интелегенција врз
-спротивставување на такви тенденции и 
други негостопримливи
-активности, но за жал тие претераа: не 
можев да останам во институција
-каде што нештата се прават за мене против 
мојата волја.</p>
+  Сметам дека постои златно правило кое 
вели дека ако мене ми се допаѓа некоја
+програма, тогаш треба да имам право да ја 
споделам со други корисници на кои
+им се допаѓа. Продавачите на софтвер 
сакаат да ги разединат корисниците и да
+им кажуваат што да прават (да завладеат со 
нив), со што корисникот би се
+сложил да не го споделува софтверот со 
други корисници. Одбивам да бидам
+несолидарен кон другите корисници на овој 
начин. Не можам да дозволам при
+здрав разум да се согласам со договор кој 
нема да дозволи обелоденување на
+софтверот. Со години работев во 
лабораторијата за вештачка интелегенција
+(<abbr title="Artificial Intelligence Laboratory">AI Lab</abbr>) врз
+спротивставување на такви тенденции и 
други негостопримливи активности, но
+за жал тие претераа: не можев да останам во 
институција каде што нештата се
+прават за мене против мојата волја.</p>
 
 <p>
-Но, бидејќи сакав да користам компјутери 
без обесправување, решив да
-склопам „тело“ од слободен софтвер со што 
ќе можам да се справам со
-секој софтвер кој не е слободен. Се 
откажав од Al lab за да се
-заштитам во случај да MIT се обиде да ме 
спречи да го дадам GNU
-слободно.</p>
+  Но, бидејќи сакав да користам компјутери 
без обесправување, решив да склопам
+„тело“ од слободен софтвер со што ќе 
можам да се справам со секој софтвер
+кој не е слободен. Се откажав од AI Lab за да 
се заштитам во случај да MIT
+се обиде да ме спречи да го дадам GNU 
слободно.</p>
 
-<h3>Зошто GNU ќе е компатибилен со Unix</h3>
+<h3 id="compatible">Зошто GNU ќе е компатибилен со 
Unix</h3>
 
 <p>
-Unix не е мојот идеален систем, но не е толку 
лош. Основните можности
-на Unix се добри и сметам дека ќе надополнам 
се што недостасува кај
-Unix без нивно расипување. Освен тоа, ќе биде 
полесно за луѓето да
-прифатат систем компатибилен со Unix.</p>
+  Unix не е мојот идеален систем, но не е 
толку лош. Основните можности на
+Unix се добри и сметам дека ќе надополнам се 
што недостасува кај Unix без
+нивно расипување. Освен тоа, ќе биде 
полесно за луѓето да прифатат систем
+компатибилен со Unix.</p>
 
-<h3>Како GNU ќе биде достапен</h3>
+<h3 id="available">Како GNU ќе биде достапен</h3>
 
 <p>
-GNU не е јавна сопственост. Секој има 
дозвола да го изменува и
-редистрибуира GNU, но дистрибутерот ќе нема 
право да забрани негово
-понатамошно редистрибуирање.
-Така, <a href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">
-неслободни</a> измени нема да бидат 
дозволени. Сакам да осигурам дека
-сите верзии на GNU ќе останат слободни.</p>
+  GNU не е јавна сопственост. Секој има 
дозвола да го изменува и редистрибуира
+GNU, но дистрибутерот ќе нема право да 
забрани негово понатамошно
+редистрибуирање. Така, <a
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">неслободни</a>
 измени
+нема да бидат дозволени. Сакам да осигурам 
дека сите верзии на GNU ќе
+останат слободни.</p>
 
-<h3>Зошто многу други програмери сакаат да 
помогнат</h3>
+<h3 id="why-help">Зошто многу други програмери 
сакаат да помогнат</h3>
 
 <p>
-Најдов многу други програмери кои се 
возбудени околу GNU и сакаат да
+  Најдов многу други програмери кои се 
возбудени околу GNU и сакаат да
 помогнат.</p>
 
 <p>
-Многу програмери не се среќни со 
комерцијализацијата на системскиот
-софтвер. Тој може да им донесе многу 
поголема заработувачка, но од
-нив бара да се чувствуваат како да се во 
судир со другите програмери,
-наместо да ги чувствуваат како другари. 
Основното начело на
-другарството помеѓу програмерите е 
споделување на програмите;
-денешните маркетиншки договори 
забрануваат програмерите да се
-однесуваат спрема другите како другари. 
Набавувачот на софтвер мора
-да избере помеѓу пријателство и 
почитување на законот. Нормално,
-многу одлучуваат дека другарството е 
поважно. Но оние кои веруваат во
-законот често не се чувствуваат комотно со 
ниеден избор. Стануваат
-цинични и сметаат дека програмирањето е 
само начин за правење
-пари.</p>
-
-<p>
-Работејќи на GNU и користејќи го него 
наместо неслободни програми,
-можеме да бидеме гостопримливи за секого и 
воедно да го почитуваме
-законот. Покрај тоа, GNU служи за пример да 
инспирира и како реклама
-да ги повика другите да ни се придружат во 
споделувањето. Ова може да
-ни даде чувство на хармонија која е 
невозможна доколку користиме
-софтвер кој не е слободен. Со речиси 
половина од програмерите со кои
-зборував, тоа е важен момент на среќа кој 
парите не можат да го
-заменат.</p>
+  Многу програмери не се среќни со 
комерцијализацијата на системскиот
+софтвер. Тој може да им донесе многу 
поголема заработувачка, но од нив бара
+да се чувствуваат како да се во судир со 
другите програмери, наместо да ги
+чувствуваат како другари. Основното 
начело на другарството помеѓу
+програмерите е споделување на програмите; 
денешните маркетиншки договори
+забрануваат програмерите да се однесуваат 
спрема другите како
+другари. Набавувачот на софтвер мора да 
избере помеѓу пријателство и
+почитување на законот. Нормално, многу 
одлучуваат дека другарството е
+поважно. Но оние кои веруваат во законот 
често не се чувствуваат комотно со
+ниеден избор. Стануваат цинични и сметаат 
дека програмирањето е само начин
+за правење пари.</p>
+
+<p>
+  Работејќи на GNU и користејќи го него 
наместо неслободни програми, можеме да
+бидеме гостопримливи за секого и воедно да 
го почитуваме законот. Покрај
+тоа, GNU служи за пример да инспирира и како 
реклама да ги повика другите да
+ни се придружат во споделувањето. Ова може 
да ни даде чувство на хармонија
+која е невозможна доколку користиме 
софтвер кој не е слободен. Со речиси
+половина од програмерите со кои зборував, 
тоа е важен момент на среќа кој
+парите не можат да го заменат.</p>
 
-<h3>Како можете да помогнете</h3>
+<h3 id="contribute">Како можете да помогнете</h3>
 
 <blockquote>
 <p>
-(Денес може да го
-прегледате <a href="http://savannah.gnu.org/projects/tasklist";>
-списокот на задачи на GNU</a> на кои треба да 
се работи. Друг начин
-на кои можете да помогнете, можете да 
видите на
-<a href="/help/">http://www.gnu.org/help</a>.)
+(Денес може да го прегледате <a
+href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";>списокот на 
задачи на
+GNU</a> на кои треба да се работи. Друг начин 
на кои можете да помогнете,
+можете да видите на <a 
href="/help/help.html">http://www.gnu.org/help</a>.)
 </p>
 </blockquote>
 
 <p>
-Барам од производителите на компјутери 
прилози во машини и пари. Ги
-замолувам поединците да придонесат со 
прилози во програми и
-работа.</p>
+  Барам од производителите на компјутери 
прилози во машини и пари. Ги
+замолувам поединците да придонесат со 
прилози во програми и работа.</p>
 
 <p>
-Доколку донирате компјутер, можете за брзо 
време да очекувате GNU да
-работи и на нив. Машините би требало да 
бидат потполни системи,
-подготвени за употреба, со дозвола за 
работа во населени области и без
-потреба за комплициран систем за ладење 
или напојување.</p>
+  Доколку донирате компјутер, можете за 
брзо време да очекувате GNU да работи
+и на нив. Машините би требало да бидат 
потполни системи, подготвени за
+употреба, со дозвола за работа во населени 
области и без потреба за
+комплициран систем за ладење или 
напојување.</p>
 
 <p>
-Пронајдов многу програмери желни за х
онорарно работење во GNU
-проектот. За поголемиот број проекти, 
таквите хонорарни ангажмани за
-групна работа би биле многу тешки за 
координирање; независно
-напишаните делови не би функционирале 
меѓусебно. Но за конкретната
-задача за замена на Unix овие проблеми не 
постојат. Целосен Unix
-систем содржи стотици помошни програми, 
секоја посебно документирана.
-Повеќете спецификации за интерфејси се во 
согласност со Unix. Доколку
-секој придонесувач може да напише 
соодветна замена за некоја Unix
-алатка и да овозможи нејзино 
функционирање на оригинален Unix систем,
-тогаш овие алатки ќе работат и кога ќе се 
состават. Дури и ако Марфи
-предизвика неколку неочекувани проблеми, 
составувањето на одделните
-парчиња би била изводлива задача. (Јадрото 
ќе бара поблиска
-комуникација и ќе биде работено од мала, 
потесна група).</p>
+  Пронајдов многу програмери желни за х
онорарно работење во GNU проектот. За
+поголемиот број проекти, таквите х
онорарни ангажмани за групна работа би
+биле многу тешки за координирање; 
независно напишаните делови не би
+функционирале меѓусебно. Но за 
конкретната задача за замена на Unix овие
+проблеми не постојат. Целосен Unix систем 
содржи стотици помошни програми,
+секоја посебно документирана. Повеќете 
спецификации за интерфејси се во
+согласност со Unix. Доколку секој 
придонесувач може да напише соодветна
+замена за некоја Unix алатка и да овозможи 
нејзино функционирање на
+оригинален Unix систем, тогаш овие алатки ќе 
работат и кога ќе се
+состават. Дури и ако Марфи предизвика 
неколку неочекувани проблеми,
+составувањето на одделните парчиња би 
била изводлива задача. (Јадрото ќе
+бара поблиска комуникација и ќе биде 
работено од мала, потесна група).</p>
 
 <p>
-Ако добијам донации во пари, ќе бидам во 
можност да вработам неколку
-луѓе за хонорарна работа. Платата нема да 
биде голема во однос на
-стандардите на програмерите, но потрени се 
луѓе на кои важноста од
-градење дух на заедништво е исто толку 
важна како и заработувањето.
-На ова гледам како на начин за 
овозможување на посветените луѓе да ја
-посветат сета своја сила за работа на GNU со 
што ќе се поштедат од
-потребата да заработуваат за живот на друг 
начин.</p>
+  Ако добијам донации во пари, ќе бидам во 
можност да вработам неколку луѓе за
+хонорарна работа. Платата нема да биде 
голема во однос на стандардите на
+програмерите, но потрени се луѓе на кои 
важноста од градење дух на
+заедништво е исто толку важна како и 
заработувањето. На ова гледам како на
+начин за овозможување на посветените луѓе 
да ја посветат сета своја сила за
+работа на GNU со што ќе се поштедат од 
потребата да заработуваат за живот на
+друг начин.</p>
 
-<h3>Зошто сите корисници на компјутери ќе 
имаат корист</h3>
+<h3 id="benefit">Зошто сите корисници на 
компјутери ќе имаат корист</h3>
 
 <p>
-Штом ќе се напише GNU, секој ќе биде во 
можност да набави добар
-системски софтвер слободно, исто како и 
воздухот што го
-дише.<a href="#f2">(2)</a></p>
+  Штом ќе се напише GNU, секој ќе биде во 
можност да набави добар системски
+софтвер слободно, исто како и воздухот што 
го дише.<a href="#f2">(2)</a></p>
 
 <p>
-Ова ќе значи многу повеќе од избегнувањето 
на високите цени за лиценци
-на Unix. Ова значи дека ќе се избегне 
непотребно удвојување на труд
-за системско програмирање. Тие напори 
може да се искористат за
-дополнително унапредување на можностите 
на софтверот.</p>
+  Ова ќе значи многу повеќе од 
избегнувањето на високите цени за лиценци 
на
+Unix. Ова значи дека ќе се избегне непотребно 
удвојување на труд за
+системско програмирање. Тие напори може да 
се искористат за дополнително
+унапредување на можностите на софтверот.</p>
 
 <p>
-Целоснен изворен код на системот ќе им 
биде достапен на секого. Како
-последица на ова, корисникот кој има 
потреба од измени во системот
-секогаш ќе има можност да ги направи 
самиот, или да најми програмер
-или компанија да ги направат за него. 
Корисниците нема да бидат
-препуштени на милоста на еден програмер 
или компанија која го поседува
-изворниот код и е во позиција да прави 
измени.</p>
+  Целоснен изворен код на системот ќе им 
биде достапен на секого. Како
+последица на ова, корисникот кој има 
потреба од измени во системот секогаш
+ќе има можност да ги направи самиот, или да 
најми програмер или компанија да
+ги направат за него. Корисниците нема да 
бидат препуштени на милоста на еден
+програмер или компанија која го поседува 
изворниот код и е во позиција да
+прави измени.</p>
 
 <p>
-Училиштата ќе можат да овозможат подобра 
образовна средина со
-охрабрување на студентите да го 
проучуваат и подобруваат системскиот
-код. Во лабораторијата на Харвард 
постоеше правило кое велеше дека
-ниедна програма не смее да биде 
инсталирана на системот доколку
-нејзиниот изворен код не беше јавно 
достапен и тие се придржуваа до
-тоа правило не дозволувајќи да 
инсталираат одредени програми. Тоа
-беше голема инспирација за мене.</p>
+  Училиштата ќе можат да овозможат подобра 
образовна средина со охрабрување на
+студентите да го проучуваат и подобруваат 
системскиот код. Во лабораторијата
+на Харвард постоеше правило кое велеше 
дека ниедна програма не смее да биде
+инсталирана на системот доколку нејзиниот 
изворен код не беше јавно достапен
+и тие се придржуваа до тоа правило не 
дозволувајќи да инсталираат одредени
+програми. Тоа беше голема инспирација за 
мене.</p>
 
 <p>
-На крајот, ќе престане прекумерената 
контрола за тоа кој го поседува
+  На крајот, ќе престане прекумерената 
контрола за тоа кој го поседува
 системскиот софтвер и што смее и не смее да 
прави со него.</p>
 
 <p>
-Договорите кои ги тераат луѓето да плаќаат 
за користење на програма,
-вклучувајќи лиценцирање на копии, секогаш 
сносат огромна цена за
-општеството преку незгодни механизми 
потребни за да се процени колку
-(во смисла програми) некој мора да плати. 
Само полициска држава може
-да примора некој да се покори пред нив. Да 
земеме за пример вселенска
-станица каде што воздухот треба да се 
произведува за висока цена:
-наплатувањето за секој кој дише по литар 
воздух може да биде фер, но
-носењето на гас маска со мерач која треба 
да се носи по цел ден и ноќ
-не може да се толерира, дури и секој да може 
да си дозволи да ја плати
-сметката за воздух. И камерите поставени 
насекаде кои ќе можат да
-забележат дали вие ја вадите маската би 
биле вистинска срамота.
-Подобро е да поддржите фабрика за воздух 
со давачки по глава на жител
-и да се ослободите од маските.</p>
+  Договорите кои ги тераат луѓето да 
плаќаат за користење на програма,
+вклучувајќи лиценцирање на копии, секогаш 
сносат огромна цена за општеството
+преку незгодни механизми потребни за да се 
процени колку (во смисла
+програми) некој мора да плати. Само 
полициска држава може да примора некој
+да се покори пред нив. Да земеме за пример 
вселенска станица каде што
+воздухот треба да се произведува за висока 
цена: наплатувањето за секој кој
+дише по литар воздух може да биде фер, но 
носењето на гас маска со мерач
+која треба да се носи по цел ден и ноќ не 
може да се толерира, дури и секој
+да може да си дозволи да ја плати сметката 
за воздух. И камерите поставени
+насекаде кои ќе можат да забележат дали 
вие ја вадите маската би биле
+вистинска срамота. Подобро е да поддржите 
фабрика за воздух со давачки по
+глава на жител и да се ослободите од 
маските.</p>
 
 <p>
-Копирањето на целата или делови од 
програмата е природно за
-програмерот како и дишењето, и исто толку 
продуктивно. И мора да биде
-исто толку бесплатно.</p>
-
-<h3>Некои приговори за целите на GNU проектот 
кои лесно можат да се
-побијат</h3>
+  Копирањето на целата или делови од 
програмата е природно за програмерот како
+и дишењето, и исто толку продуктивно. И 
мора да биде исто толку бесплатно.</p>
 
-<p>
-<strong>"Никој нема да го користи ако е 
бесплатен, затоа што тоа значи
-дека не можат да се надеваат на 
поддршка."</strong></p>
+<h3 id="rebutted-objections">Некои приговори за целите 
на GNU проектот кои лесно можат да се 
побијат</h3>
 
-<p>
-<strong>"Мора да наплаќате за програмата за да 
се плати овозможување на
-поддршка."</strong></p>
+<p id="support">
+<strong>„Никој нема да го користи ако е 
бесплатен, затоа што тоа значи дека
+не можат да се надеваат на 
поддршка.”</strong></p>
 
 <p>
-Ако луѓето радо би платиле за GNU со 
поддршка отколку да го набават
-бесплатно без поддршка, компанијата која 
обезбедува само поддршка за
-луѓето кои го набавиле GNU бесплатно би 
требало да биде
-профитабилна.<a href="#f3">(3)</a></p>
+<strong>„Мора да наплаќате за програмата за 
да се плати овозможување на
+поддршка.”</strong></p>
 
 <p>
-Мора да направиме разлика помеѓу поддршка 
во форма на вистинско
-програмирање и обично одржување. Првото е 
нешто на кое некој не може
-да се надева од продавачот на софтвер. Ако 
вашиот проблем не е
-споделен со доволен број на луѓе, тој ќе ви 
каже да му се губите од
-пред очи.</p>
+  Ако луѓето радо би платиле за GNU со 
поддршка отколку да го набават
+бесплатно без поддршка, компанијата која 
обезбедува само поддршка за луѓето
+кои го набавиле GNU бесплатно би требало да 
биде профитабилна.<a
+href="#f3">(3)</a></p>
 
 <p>
-Ако вашиот бизнис мора да се потпре на 
поддршка, единствениот начин
-таа да се добие е да се имаат сите потребни 
изворни кодови и алатки.
-Тогаш можете да ја најмите било која 
личност да го поправи вашиот
-проблем; не сте препуштени на милоста на 
една личност. Со Unix,
-поради високата цена на изворниот код, 
многу фирми не ни размислуваат
-за тоа. Со GNU тоа е лесно. Сеуште е можно да 
не постои компетентна
-личност, но за тој проблем не може да се 
обвини начинот на
-распределба. GNU не ги решава сите светски 
проблеми, туку само некои
-од нив.</p>
+  Мора да направиме разлика помеѓу 
поддршка во форма на вистинско 
програмирање
+и обично одржување. Првото е нешто на кое 
некој не може да се надева од
+продавачот на софтвер. Ако вашиот проблем 
не е споделен со доволен број на
+луѓе, тој ќе ви каже да му се губите од пред 
очи.</p>
 
 <p>
-Во меѓувреме на корисниците што не знаат 
ништо за компјутери им треба
-одржување: помош околу работи кои и тие 
лесно ќе можат да ги направат,
-само не знаат како.</p>
+  Ако вашиот бизнис мора да се потпре на 
поддршка, единствениот начин таа да
+се добие е да се имаат сите потребни 
изворни кодови и алатки. Тогаш можете
+да ја најмите било која личност да го 
поправи вашиот проблем; не сте
+препуштени на милоста на една личност. Со 
Unix, поради високата цена на
+изворниот код, многу фирми не ни 
размислуваат за тоа. Со GNU тоа е
+лесно. Сеуште е можно да не постои 
компетентна личност, но за тој проблем не
+може да се обвини начинот на распределба. 
GNU не ги решава сите светски
+проблеми, туку само некои од нив.</p>
 
 <p>
-Такви услуги може да бидат достапни од 
компании што нудат услуги за
-поддршка. Ако е точно дека корисниците 
повеќе би сакале да потрошат
-пари за да добијат производ и поддршка, 
тогаш тие исто така би сакале
-да добијат поддршка, а производот да го 
добијат бесплатно. Фирмите за
-поддршка ќе си конкурираат за квалитетот и 
цената; корисниците нема да
-бидат приврзани со само една фирма. 
Притоа, тие кои не сакаат
-поддршка ќе можат да ја користат 
програмата без да платат за
-поддршка.</p>
+  Во меѓувреме на корисниците што не знаат 
ништо за компјутери им треба
+одржување: помош околу работи кои и тие 
лесно ќе можат да ги направат, само
+не знаат како.</p>
 
 <p>
-<strong>"Не можете да стигнете до многу луѓе 
без рекламирање, затоа
-мора да наплаќате за програмата."</strong></p>
+  Такви услуги може да бидат достапни од 
компании што нудат услуги за
+поддршка. Ако е точно дека корисниците 
повеќе би сакале да потрошат пари за
+да добијат производ и поддршка, тогаш тие 
исто така би сакале да добијат
+поддршка, а производот да го добијат 
бесплатно. Фирмите за поддршка ќе си
+конкурираат за квалитетот и цената; 
корисниците нема да бидат приврзани со
+само една фирма. Притоа, тие кои не сакаат 
поддршка ќе можат да ја користат
+програмата без да платат за поддршка.</p>
 
-<p>
-<strong>"Нема корист од рекламирање на 
програма што луѓето ја добиваат
-бесплатно."</strong></p>
+<p id="advertising">
+<strong>„Не можете да стигнете до многу луѓе 
без рекламирање, затоа мора да
+наплаќате за програмата.”</strong></p>
 
 <p>
-Има различни форми на бесплатно или многу 
ефтино објавување кое може
-да се искористи за информирање на 
многубројни корисници на компјутери
-за нешто како GNU. Најверојатно некој може 
да стигне до повеќе
-корисници на компјутери со рекламирање. 
Ако тоа е навистина така,
-фирма која рекламира услуги за копирање и 
испраќање на GNU по пошта за
-одредена цена, треба да е доволно успешна 
да плати за сопствено
-рекламирање и да заработи. На тој начин 
неа ќе ја плаќаат само
-корисници што имаат корист од 
рекламирањето. На овој начин, само
-корисниците што имаа придобивка од 
рекламирање плаќаат за него.</p>
+<strong>„Нема корист од рекламирање на 
програма што луѓето ја добиваат
+бесплатно.”</strong></p>
 
 <p>
-Од друга страна, ако многу луѓе го добијат 
GNU од своите пријатели и
-фирмите за поддршка не успеат, тоа ќе 
покаже дека рекламата и не е
-пресудна за ширењето на GNU. Зошто тие кои 
го застапуваат слободниот
-пазар не сакаат да остават слободниот 
пазар да одлучи за
-ова?<a href="#f4">(4)</a></p>
+  Има различни форми на бесплатно или 
многу ефтино објавување кое може да се
+искористи за информирање на многубројни 
корисници на компјутери за нешто
+како GNU. Најверојатно некој може да стигне 
до повеќе корисници на
+компјутери со рекламирање. Ако тоа е 
навистина така, фирма која рекламира
+услуги за копирање и испраќање на GNU по 
пошта за одредена цена, треба да е
+доволно успешна да плати за сопствено 
рекламирање и да заработи. На тој
+начин неа ќе ја плаќаат само корисници што 
имаат корист од рекламирањето. На
+овој начин, само корисниците што имаа 
придобивка од рекламирање плаќаат за
+него.</p>
 
 <p>
-<strong>"Мојата компанија за остварување на 
предност пред
-конкуренцијата има потреба од неслободен 
оперативен
-систем."</strong></p>
+  Од друга страна, ако многу луѓе го 
добијат GNU од своите пријатели и фирмите
+за поддршка не успеат, тоа ќе покаже дека 
рекламата и не е пресудна за
+ширењето на GNU. Зошто тие кои го 
застапуваат слободниот пазар не сакаат да
+остават слободниот пазар да одлучи за 
ова?<a href="#f4">(4)</a></p>
 
-<p>
-GNU ќе го отстрани софтверот за оперативни 
системи од светот на
-конкуренцијата. Нема да имате можност да 
имате предност во таа
-област, а исто така и вашата конкуренција 
нема да има предност пред
-вас. Ќе можете да се натпреварувате во 
други области, додека во оваа
-ќе придонесувате заеднички. Ако вие 
продавате оперативни системи,
-нема да ви се допадне GNU, но тоа е ваш 
проблем. Ако вашиот бизнис е
-нешто друго, GNU може да ве спаси од 
вовлекување во скап бизнис за
-продажба на оперативни системи.</p>
+<p id="competitive">
+<strong>„Мојата компанија за остварување на 
предност пред конкуренцијата има
+потреба од неслободен оперативен 
систем.”</strong></p>
 
 <p>
-Би сакал да го видам развојот на GNU 
поддржан со подароци од многу
-производители и корисници, намалувајќи ги 
трошоците за
-сите.<a href="#f5">(5)</a></p>
+  GNU ќе го отстрани софтверот за оперативни 
системи од светот на
+конкуренцијата. Нема да имате можност да 
имате предност во таа област, а
+исто така и вашата конкуренција нема да 
има предност пред вас. Ќе можете да
+се натпреварувате во други области, додека 
во оваа ќе придонесувате
+заеднички. Ако вие продавате оперативни 
системи, нема да ви се допадне GNU,
+но тоа е ваш проблем. Ако вашиот бизнис е 
нешто друго, GNU може да ве спаси
+од вовлекување во скап бизнис за продажба 
на оперативни системи.</p>
 
 <p>
-<strong>"Зарем програмерите не заслужуваат 
награда за нивната
-креативност?"</strong></p>
+  Би сакал да го видам развојот на GNU 
поддржан со подароци од многу
+производители и корисници, намалувајќи ги 
трошоците за сите.<a
+href="#f5">(5)</a></p>
 
-<p>
-Ако нешто заслужува награда, тоа е 
општествениот придонес.
-Креативноста може да биде општествен 
придонес, но само ако општеството
-е во можност да ги користи нејзините 
резултати. Ако програмерите
-заслужуваат да бидат наградени за 
создавањето иновативни програми,
-аналогно тие исто така заслужуваат да 
бидат и казнети ако ја ограничат
-употребата на истите.</p>
+<p id="deserve">
+<strong>„Зарем програмерите не заслужуваат 
награда за нивната
+креативност?”</strong></p>
 
 <p>
-<strong>"Зарем програмерот не би требало да 
бара награда за неговата
-креативност?"</strong></p>
+  Ако нешто заслужува награда, тоа е 
општествениот придонес. Креативноста може
+да биде општествен придонес, но само ако 
општеството е во можност да ги
+користи нејзините резултати. Ако 
програмерите заслужуваат да бидат 
наградени
+за создавањето иновативни програми, 
аналогно тие исто така заслужуваат да
+бидат и казнети ако ја ограничат 
употребата на истите.</p>
 
-<p>
-Нема ништо лошо во тоа да се бара исплаќање 
на сработеното или да се
-зголеми нечиј приход, се додека некој не 
користи средства кои се
-деструктивни. Но средствата кои денес се 
вообичаени на полето на
-софтверот се засновани на деструкција.</p>
+<p id="reward">
+<strong>„Зарем програмерот не би требало да 
бара награда за неговата
+креативност?”</strong></p>
 
 <p>
-Извлекувањето на пари од корисници на 
програма со забранување на
-нејзиното користење е деструктивно затоа 
што забраните ја намалуваат
-можноста и начините програмата да биде 
користена. Тоа ја намалува
-можноста за збогатување што човештвото го 
добива од програмата. Кога
-намерно е одлучено да се ограничи, 
штетните последици се намерна
+  Нема ништо лошо во тоа да се бара 
исплаќање на сработеното или да се зголеми
+нечиј приход, се додека некој не користи 
средства кои се деструктивни. Но
+средствата кои денес се вообичаени на 
полето на софтверот се засновани на
 деструкција.</p>
 
 <p>
-Причината поради која добриот граѓанин не 
користи такви деструктивни
-средства за да се збогати е што, ако сите би 
го правеле истото, сите
-би станале посиромашни заради меѓусебната 
деструктивност. Тоа е
-Кантова етика или златно правило. Затоа 
што не ми се допаѓаат
-последиците кои би произлегле од тоа да 
секој прикрива информации, тоа
-морам да го сфатам како погрешно. 
Исклучиво, желбата нечија
-креативност да биде наградена не го 
оправдува лишењето на останатиот
-свет од цела или дел од таа креативност.</p>
+  Извлекувањето на пари од корисници на 
програма со забранување на нејзиното
+користење е деструктивно затоа што 
забраните ја намалуваат можноста и
+начините програмата да биде користена. Тоа 
ја намалува можноста за
+збогатување што човештвото го добива од 
програмата. Кога намерно е одлучено
+да се ограничи, штетните последици се 
намерна деструкција.</p>
 
 <p>
-<strong>"Дали програмерите ќе умрат од 
глад?"</strong></p>
+  Причината поради која добриот граѓанин 
не користи такви деструктивни
+средства за да се збогати е што, ако сите би 
го правеле истото, сите би
+станале посиромашни заради меѓусебната 
деструктивност. Тоа е Кантова етика
+или златно правило. Затоа што не ми се 
допаѓаат последиците кои би
+произлегле од тоа да секој прикрива 
информации, тоа морам да го сфатам како
+погрешно. Исклучиво, желбата нечија 
креативност да биде наградена не го
+оправдува лишењето на останатиот свет од 
цела или дел од таа креативност.</p>
 
-<p>
-Можам да одговорам дека никој не е 
приморан да биде програмер.
-Повеќето од нас нема да успеат да 
заработат стоејќи на улица како
-патномимичари. Но затоа пак никој од нас 
не е предодреден да
-заработува за живот стоејќи на улица 
правејќи гримаси и гладувајќи.
-Затоа работиме нешто друго.</p>
+<p id="starve">
+<strong>„Дали програмерите ќе умрат од 
глад?”</strong></p>
 
 <p>
-Но тоа е грешен одговор, бидејќи ја прифаќа 
скриената порака на
-прашањето дека без сопственост врз 
софтверот, програмерите не можат да
-бидат исплатени. Се или ништо.</p>
+  Можам да одговорам дека никој не е 
приморан да биде програмер. Повеќето од
+нас нема да успеат да заработат стоејќи на 
улица како патномимичари. Но
+затоа пак никој од нас не е предодреден да 
заработува за живот стоејќи на
+улица правејќи гримаси и гладувајќи. Затоа 
работиме нешто друго.</p>
 
 <p>
-Вистинската причина поради која 
програмерите нема да гладуваат е тоа
-што сеуште постои можност да им биде 
платено за програмирање, само не
-толку како сега.</p>
+  Но тоа е грешен одговор, бидејќи ја 
прифаќа скриената порака на прашањето
+дека без сопственост врз софтверот, 
програмерите не можат да бидат
+исплатени. Се или ништо.</p>
 
 <p>
-Ограничувањето на копирањето не е 
единствена можност за софтверски
-бизнис. Тоа е најчеста причина бидејќи 
носи најмногу пари. Кога би
-била одбиена од страна на купувачите, 
тогаш софтверскиот бизнис би се
-заосновал на други можности кои денеска се 
помалку се искористуваат.
-Постојат многубројни начини да се 
организира било каков бизнис.</p>
+  Вистинската причина поради која 
програмерите нема да гладуваат е тоа што
+сеуште постои можност да им биде платено 
за програмирање, само не толку како
+сега.</p>
 
-<p>Веројатно програмирањето нема да биде 
толку профитабилно на друга
-основа како што е сега. Но тоа не е 
аргумент против промена.
-Висината на денешната плата на 
службениците не се смета за неправда.
-Ако програмерите го прават истото, тоа 
нема да биде неправедно исто
-така. (во пракса тие сеуште би 
заработувале значително многу
-повеќе).</p>
+<p>
+  Ограничувањето на копирањето не е 
единствена можност за софтверски
+бизнис. Тоа е најчеста причина бидејќи 
носи најмногу пари. Кога би била
+одбиена од страна на купувачите, тогаш 
софтверскиот бизнис би се заосновал
+на други можности кои денеска се помалку 
се искористуваат. Постојат
+многубројни начини да се организира било 
каков бизнис.</p>
 
 <p>
-<strong>"Зарем луѓето немаат право да 
контролираат како се користи
-нивната креативност?"</strong></p>
+  Веројатно програмирањето нема да биде 
толку профитабилно на друга основа
+како што е сега. Но тоа не е аргумент против 
промена. Висината на денешната
+плата на службениците не се смета за 
неправда. Ако програмерите го прават
+истото, тоа нема да биде неправедно исто 
така. (во пракса тие сеуште би
+заработувале значително многу повеќе).</p>
+
+<p id="right-to-control">
+<strong>„Зарем луѓето немаат право да 
контролираат како се користи нивната
+креативност?”</strong></p>
 
 <p>
 „Контрола врз користење нечии идеи“ 
впрочем воспоставува контрола врз
-животите на другите луѓе и најчесто се 
користи да им се отежни
-животот.</p>
+животите на другите луѓе и најчесто се 
користи да им се отежни животот.</p>
 
-<p>Луѓето што внимателно ги проучувале 
прашањата за интелектуалната
-сопственост<a href="#f6">(6)</a> (како што се 
правниците) велат дека
-не постојат суштински права на 
интелектуалната сопственост. Видовите
-на т.н. права на интелектуална сопственост 
што ги препишува владата се
+<p>
+  Луѓето што внимателно ги проучувале 
прашањата за интелектуалната
+сопственост<a href="#f6">(6)</a> (како што се 
правниците) велат дека не
+постојат суштински права на 
интелектуалната сопственост. Видовите на
+т.н. права на интелектуална сопственост 
што ги препишува владата се
 создадени со посебни правни акти за 
конкретни потреби.</p>
 
 <p>
-На пример, системот за патенти е 
воспоставен за да се охрабрат
-изумителите да ги откријат деталите на 
нивните изуми. Неговата цел е
-да му се помогне повеќе на општеството 
отколку на изумителите. Тогаш,
-животниот век на патентите траел 17 години 
и бил краток во споредба со
-брзината на развој на технологијата. 
Поради тоа што патентите се само
-од значење за производителите, за кои 
цената и трудот на договорот за
-лиценцирањето се мали кога ќе се споредат 
со воспосатвеното
-произведство, патентите често не се многу 
штетни. Тие не им сметаат
-на мнозинството поединци кои користат 
патентирани производи.</p>
-
-<p>
-Идејата за авторски права не постоела во 
старите времиња, кога
-авторите често копирале други автори во 
областа на неинтелектуални
-трудови. Оваа практика се покажала како 
корисна и била единствен
-начин со кој многу авторски трудови 
опстојале до денес макар и
-делумно. Системот за авторски права беше 
веднаш создаден за
-охрабрување на авторството. Во доменот за 
кој бил измислен – книгите,
-кои ефтино можеле да се копираат само 
преку печатарска преса, направи
-мала штета, и не претсавувал пречка за 
индивидуалците што читале
-книги.</p>
+  На пример, системот за патенти е 
воспоставен за да се охрабрат изумителите
+да ги откријат деталите на нивните изуми. 
Неговата цел е да му се помогне
+повеќе на општеството отколку на 
изумителите. Тогаш, животниот век на
+патентите траел 17 години и бил краток во 
споредба со брзината на развој на
+технологијата. Поради тоа што патентите се 
само од значење за
+производителите, за кои цената и трудот на 
договорот за лиценцирањето се
+мали кога ќе се споредат со воспосатвеното 
произведство, патентите често не
+се многу штетни. Тие не им сметаат на 
мнозинството поединци кои користат
+патентирани производи.</p>
+
+<p>
+  Идејата за авторски права не постоела во 
старите времиња, кога авторите
+често копирале други автори во областа на 
неинтелектуални трудови. Оваа
+практика се покажала како корисна и била 
единствен начин со кој многу
+авторски трудови опстојале до денес макар 
и делумно. Системот за авторски
+права беше веднаш создаден за охрабрување 
на авторството. Во доменот за кој
+бил измислен – книгите, кои ефтино можеле 
да се копираат само преку
+печатарска преса – направи мала штета, и 
не претсавувал пречка за
+индивидуалците што читале книги.</p>
 
 <p>
-Сите права за интелектуална сопственост 
се само лиценци одобрени од
+  Сите права за интелектуална сопственост 
се само лиценци одобрени од
 општеството, затоа што се мислеше, 
правилно или погрешно, дека цело
-општество ќе има придобивка со нивно 
одобрување. Но во конкретна
-ситуација мораме да се запрашаме: дали 
навистина ќе биде подобро за
-нас да одобриме такви лиценци? Што 
дозволуваме одредена личност да
-прави?</p>
+општество ќе има придобивка со нивно 
одобрување. Но во конкретна ситуација
+мораме да се запрашаме: дали навистина ќе 
биде подобро за нас да одобриме
+такви лиценци? Што дозволуваме одредена 
личност да прави?</p>
 
 <p>
-Случајот со програмите денес е многу 
различен од оној со книгите пред
-стотици години. Фактот дека најлесниот 
начин да се копира програма е
-од еден сосед на друг, фактот дека 
програмата ги има и изворниот код и
-објектниот код кои се различни, и фактот 
дека програмата се користи, а
-не се чита и доживува, се комбинираат при 
што се создава ситуација во
-која личноста која наметнува авторски 
права му штети на општеството во
-целост и материјално и духовно, а тоа не би 
смеела да го прави без
-разлика дали законот дозволува или не.</p>
+  Случајот со програмите денес е многу 
различен од оној со книгите пред
+стотици години. Фактот дека најлесниот 
начин да се копира програма е од еден
+сосед на друг, фактот дека програмата ги 
има и изворниот код и објектниот
+код кои се различни, и фактот дека 
програмата се користи, а не се чита и
+доживува, се комбинираат при што се 
создава ситуација во која личноста која
+наметнува авторски права му штети на 
општеството во целост и материјално и
+духовно, а тоа не би смеела да го прави без 
разлика дали законот дозволува
+или не.</p>
 
-<p>
-<strong>"Конкурентноста овозможува работите 
да се сработуваат
-подобро"</strong></p>
+<p id="competition">
+<strong>„Конкурентноста овозможува работите 
да се сработуваат
+подобро”</strong></p>
 
 <p>
-Парадигмата на конкурентноста е трка: со 
наградување на победникот
-сите се охрабрени да трчаат побрзо. Кога 
капитализмот навистина
-функционира вака, тоа е добро, но неговите 
бранители грешат кога
-мислат дека секогаш функциоира вака. Ако 
тркачите заборават зошто
-наградата е понудена и сакаат да победат 
по секоја цена, ќе пронајдат
-други стратегии, како што се напаѓање на 
другите тркачи. Ако тркачите
-се степаат, сите ќе закаснат на целта.</p>
+  Парадигмата на конкурентноста е трка: со 
наградување на победникот сите се
+охрабрени да трчаат побрзо. Кога 
капитализмот навистина функционира вака,
+тоа е добро, но неговите бранители грешат 
кога мислат дека секогаш
+функциоира вака. Ако тркачите заборават 
зошто наградата е понудена и сакаат
+да победат по секоја цена, ќе пронајдат 
други стратегии, како што се
+напаѓање на другите тркачи. Ако тркачите 
се степаат, сите ќе закаснат на
+целта.</p>
 
 <p>
-Неслободниот и тајниот софтвер е морален 
еквивалент на тркачите кои се
-тепаат. За жал, на единствениот судија не 
му смета тоа, тој само ја
-регулира тепачката („на секои десет 
истрчани метри, може да удрите
-само еднаш“). А би требало да ги раздели и 
казни само поради обидот
-за тепање.</p>
+  Неслободниот и тајниот софтвер е морален 
еквивалент на тркачите кои се
+тепаат. За жал, на единствениот судија не 
му смета тоа, тој само ја регулира
+тепачката („на секои десет истрчани метри, 
може да удрите само еднаш“). А би
+требало да ги раздели и казни само поради 
обидот за тепање.</p>
 
-<p>
-<strong>"Дали програмерите ќе програмираат 
без паричен
-надомест?"</strong></p>
+<p id="stop-programming">
+<strong>„Дали програмерите ќе програмираат 
без паричен надомест?”</strong></p>
 
 <p>
-Впрочем, многу луѓе ќе програмираат со 
апсолутно никаков паричен
-надомест. Програмирањето е неодоливо 
воодушевување за некои луѓе,
-особено луѓето кои се најдобри во тоа. Не 
постои недостиг на
-професионални музичари кои се бават со 
музика, иако тие не се надеваат
-дека со тоа ќе заработат за живот.</p>
+  Впрочем, многу луѓе ќе програмираат со 
апсолутно никаков паричен
+надомест. Програмирањето е неодоливо 
воодушевување за некои луѓе, особено
+луѓето кои се најдобри во тоа. Не постои 
недостиг на професионални музичари
+кои се бават со музика, иако тие не се 
надеваат дека со тоа ќе заработат за
+живот.</p>
 
 <p>
-Но ова прашање, иако често поставувано, не 
е соодветно за ситуацијава.
-Плаќањето на програмерите нема да исчезне, 
само ќе се намали. Така,
-правото прашање е, дали постои некој ќе 
програмира со намален паричен
-надомест? Моето искуство вели дека 
постои.</p>
+  Но ова прашање, иако често поставувано, 
не е соодветно за
+ситуацијава. Плаќањето на програмерите 
нема да исчезне, само ќе се
+намали. Така, правото прашање е, дали 
постои некој ќе програмира со намален
+паричен надомест? Моето искуство вели дека 
постои.</p>
 
 <p>
-Повеќе од десет години, најдобрите светски 
програмери работеа во
-Лабораторијата за вештачка интелегенција 
за многу помалку пари од тоа
-што можеа да го добијат на друго место. Но 
добија многу непарични
-награди: на пр., слава и почит. Покрај тоа, 
креативноста е исто така
-забавна, што е награда сама по себе.</p>
+  Повеќе од десет години, најдобрите 
светски програмери работеа во
+Лабораторијата за вештачка интелегенција 
за многу помалку пари од тоа што
+можеа да го добијат на друго место. Но 
добија многу непарични награди: на
+пр., слава и почит. Покрај тоа, креативноста 
е исто така забавна, што е
+награда сама по себе.</p>
 
 <p>
-Потоа најголемиот дел од нив заминаат кога 
видоа дека можат да ја
-извршуваат истата работа за многу пари.</p>
+  Потоа најголемиот дел од нив заминаат 
кога видоа дека можат да ја извршуваат
+истата работа за многу пари.</p>
 
 <p>
-Фактите покажуваат дека луѓето 
програмираат и поради други причини
-освен богатство; но ако им се даде шанса да 
заработат, тоа и ќе го
-посакуваат. Организациите кои плаќаат 
малку поминуваат послабо
-финансиски од оние кои наплаќаат многу, но 
тоа нема да се случува ако
-првите се рестриктираат.</p>
+  Фактите покажуваат дека луѓето 
програмираат и поради други причини освен
+богатство; но ако им се даде шанса да 
заработат, тоа и ќе го
+посакуваат. Организациите кои плаќаат 
малку поминуваат послабо финансиски од
+оние кои наплаќаат многу, но тоа нема да се 
случува ако првите се
+рестриктираат.</p>
 
-<p>
-<strong>"Очајно ни требаат програмери. Ако тие 
побараат да престанеме
-да им помагаме на соседите, треба да ги 
послушаме."</strong></p>
+<p id="desperate">
+<strong>„Очајно ни требаат програмери. Ако 
тие побараат да престанеме да им
+помагаме на соседите, треба да ги 
послушаме.”</strong></p>
 
 <p>
-Никогаш нема да бидете толку очајни за да 
го остварите ова барање. Се
+  Никогаш нема да бидете толку очајни за да 
го остварите ова барање. Се
 сеќавате: милиони за одбрана, ни денар за 
народот!</p>
 
-<p>
-<strong>"Програмерите мора некако да 
заработуваат."</strong></p>
+<p id="living">
+<strong>„Програмерите мора некако да 
заработуваат.”</strong></p>
 
 <p>
-На прв поглед тоа е точно. Но постојат 
многу начини на кои
-програмерите ќе заработуваат отколку да 
го продаваат правото за
-користење на програмата. Тоа е сега 
вообичаено затоа што на
-програмерите и бизнисмените им носи многу 
пари, не заради тоа што е
-единствен начин да се заработи. Лесно е да 
се најдат други начини ако
-сакате да ги најдете. Еве неколку 
примери:</p>
+  На прв поглед тоа е точно. Но постојат 
многу начини на кои програмерите ќе
+заработуваат отколку да го продаваат 
правото за користење на програмата. Тоа
+е сега вообичаено затоа што на 
програмерите и бизнисмените им носи многу
+пари, не заради тоа што е единствен начин 
да се заработи. Лесно е да се
+најдат други начини ако сакате да ги 
најдете. Еве неколку примери:</p>
 
 <p>
-Производител кој ќе направи нов компјутер 
ќе плати за прилагодување на
+  Производител кој ќе направи нов 
компјутер ќе плати за прилагодување на
 оперативниот систем на новиот хардвер.</p>
 
 <p>
-Услуги за обука и одржување исто така може 
да понуди можност за
+  Услуги за обука и одржување исто така 
може да понуди можност за
 заработување.</p>
 
 <p>
-Луѓе со нови идеи може да дистрибуираат 
програми како
-фривер<a href="#f7">(7)</a>, со што ќе бараат 
донации од задоволни
-корисници, или да наплаќаат услуги за 
поддршка. Сум сретнал луѓе кои
-на овој начин работат доста успешно.</p>
+  Луѓе со нови идеи може да дистрибуираат 
програми како фривер<a
+href="#f7">(7)</a>, со што ќе бараат донации од 
задоволни корисници, или да
+наплаќаат услуги за поддршка. Сум сретнал 
луѓе кои на овој начин работат
+доста успешно.</p>
 
 <p>
-Корисници со слични потреби може да 
формираат групи на корисници и да
-наплаќаат членарина. Групата би се 
договорила со програмерски компании
-да им пишуваат програми кои членовите на 
групата сакаат да ги
-користат.</p>
+  Корисници со слични потреби може да 
формираат групи на корисници и да
+наплаќаат членарина. Групата би се 
договорила со програмерски компании да им
+пишуваат програми кои членовите на 
групата сакаат да ги користат.</p>
 
-<p>Сите начини на развој може да се 
наплаќаат со софтверски
-даноци:</p>
+<p>
+  Сите начини на развој може да се 
наплаќаат со софтверски даноци:</p>
 
 <p>
-Замислете секој кој купува компјутер мора 
да плати X проценти од
-цената како софтверски данок. Владата тоа 
би го давала на агенции како
-ННФ (Националната научна фондација) за 
развој на дополнителен
-софтвер.</p>
+   Замислете секој кој купува компјутер 
мора да плати X проценти од цената како
+софтверски данок. Владата тоа би го давала 
на агенции како ННФ (Националната
+научна фондација) за развој на 
дополнителен софтвер.</p>
 
 <p>
-Но ако купувачот на компјутер самиот вложи 
за развој на
-софтвер, тогаш тој би бил исклучен од 
потребата за плаќање софтверски
-даноци. Може да вложи во проект по негова 
желба, бидејќи се надева
-дека ќе го користи крајниот производ. Може 
да биде заслужен за било
-кој вложен износ до сумата која требало да 
ја плати како софтверски
-данок.</p>
+   Но ако купувачот на компјутер самиот 
вложи за развој на софтвер, тогаш тој
+би бил исклучен од потребата за плаќање 
софтверски даноци. Може да вложи во
+проект по негова желба, бидејќи се надева 
дека ќе го користи крајниот
+производ. Може да биде заслужен за било кој 
вложен износ до сумата која
+требало да ја плати како софтверски 
данок.</p>
 
 <p>
-Вклупната сума на данокот би можела да се 
одлучува со гласање на оние
-кои го плаќаат, измерен според сумата која 
ќе ја плаќаат.</p>
+   Вклупната сума на данокот би можела да 
се одлучува со гласање на оние кои го
+плаќаат, измерен според сумата која ќе ја 
плаќаат.</p>
 
 <p>
-Последици:</p>
+   Последици:</p>
 
 <ul>
-<li>Заедницата на корисници на компјутери 
ќе поддржува развој на
- софтвер.</li>
-<li>Оваа заедница ќе одлучува колкав степен 
на поддршка е
- потребен.</li>
-<li>Корисниците на кои им е важно за кој 
проект нивниот влог е
- искористен ќе може самите да одлучуваат 
за тоа.</li>
+<li>Заедницата на корисници на компјутери 
ќе поддржува развој на софтвер.</li>
+<li>Оваа заедница ќе одлучува колкав степен 
на поддршка е потребен.</li>
+<li>Корисниците на кои им е важно за кој 
проект нивниот влог е искористен ќе
+може самите да одлучуваат за тоа.</li>
 </ul>
 <p>
-Во оваа долга трка, правењето слободни 
програми е чекор кон
-пост-сиромашен свет, во кој никој нема да 
работи напорно само за да
-преживее. Луѓето ќе бидат слободни по 
неопходните десет работни
-часови неделно потрошени за работните 
задачи како што е
-законодавството, семејното советување, 
поправката на роботи и поглед
-кон иднината, да се посветат на забавни 
активности како што е
-програмирањето. Нема да има потреба да 
бидеме способни да
-заработуваме од програмирање.</p>
-
-<p>
-Веќе многу ја намаливме потребната работа 
што треба да ја направи
-целото општество за да биде продуктивно, 
но само мал дел од неа се
-пренесува на слободното време на 
работниците бидејќи многу
-непродуктивни активности ги придружуваат 
продуктивните активности.
-Главните причини за ова се бирократијата и 
не еднаквоста во борбата со
-конкуренцијата. Слободниот софтвер во 
голема мерка ќе ги намали овие
-појави во областа на производство на 
софтвер. Ова мораме да го
-направиме со цел техничките придобивки во 
продуктивноста да ги
-претвориме во помалку работа за нас.</p>
-
+  Во оваа долга трка, правењето слободни 
програми е чекор кон пост-сиромашен
+свет, во кој никој нема да работи напорно 
само за да преживее. Луѓето ќе
+бидат слободни по неопходните десет 
работни часови неделно потрошени за
+работните задачи како што е 
законодавството, семејното советување,
+поправката на роботи и поглед кон 
иднината, да се посветат на забавни
+активности како што е програмирањето. Нема 
да има потреба да бидеме способни
+да заработуваме од програмирање.</p>
+
+<p>
+  Веќе многу ја намаливме потребната 
работа што треба да ја направи целото
+општество за да биде продуктивно, но само 
мал дел од неа се пренесува на
+слободното време на работниците бидејќи 
многу непродуктивни активности ги
+придружуваат продуктивните активности. 
Главните причини за ова се
+бирократијата и не еднаквоста во борбата 
со конкуренцијата. Слободниот
+софтвер во голема мерка ќе ги намали овие 
појави во областа на производство
+на софтвер. Ова мораме да го направиме со 
цел техничките придобивки во
+продуктивноста да ги претвориме во 
помалку работа за нас.</p>
 
-<h4>Фусноти</h4>
+<h3 id="footnotes">Фусноти</h3>
 
 <ol>
-<li><a name="f1"></a>Изборот на зборови овде беше 
направен
-невнимателно. Намерата беше да се каже 
дека никој нема да треба да
-плати <b>дозвола</b> да користење на GNU 
системот. Но употребените
-зборови тоа не го потенцираат јасно и 
луѓето често го толкуваат тоа
-како да е кажано дека копии од GNU секогаш 
треба да бидат многу ефтини
-или бесплатни. Тоа никогаш не била 
намерата. Подолу во манифестот се
-споменуваат можности, компании кои нудат 
услуги за дистрибуирање за
-тоа да профитираат. Подоцна научив 
внимателно да правам разлика
-помеѓу слободно во контекст на слободната 
и бесплатно во контекст на
-цената. Слободниот софтвер е софтвер кој 
корисниците имаат право да
-го редистрибуираат и изменуваат. Некои 
корисници можеби ќе добијат
-копија бесплатно, додека други ќе платат 
за тоа, доколку така се
-pпомага идниот развој на софтверот, уште 
подобро. Важно е да се каже
-дека секој што поседува копија има слобода 
да соработува со другите
-што исто така користат одреден софтвер.</li>
-
-<li><a name="f2"></a>Ова е втор пат каде внимателно 
не правам разлика
-помеѓу значењето на двата поими (слободно 
и бесплатно, free во
-англискиот јазик се користи и за двата 
термини). Изразот како што е
-напишан не е погрешен, вие може да добиете 
копија од GNU софтверот
-бесплатно, од вашите другари или од 
мрежата. Но тој сепак наведува на
-погрешен заклучок.</li>
-
-<li><a name="f3"></a>Неколку такви компании денес 
постојат.</li>
-
-<li><a name="f4"></a>Фондацијата за слободен 
софтвер, 10 години своите
-финансии ги добиваше од услуги на 
дистрибуирање, иако се работи за
-добротворна организација, а не компанија. 
Можете и
-да <a href="/order/order.html">вршите нарачки од FSF</a>.</li>
-
-<li><a name="f5"></a>Неколку компјтерски компании, 
околу
-1991г. спонзорираа одржување на 
преведувачот за C кој произлезе од GNU
-проектот.</li>
-
-<li><a name="f6"></a>Во 80тите сеуште немав сфатено 
колку е збунувачки
-да се зборува за „прашања“ на 
„интелектуална сопственост“. Терминот
-очигледно произлегува од двосмисленост. 
Посуптилен е фактот дека тој
-изедначува различни закони, кои покреваат 
сосем различни прашања.
-Сега од сите барам целосно да го отфрлат 
користењето на терминот
-„интелектуална сопственост“, со што 
никој нема да помисли дека овие
-закони се однесуваат само на едно 
заедничко прашање. Начинот на кој
-може да се добие појасна слике е да се 
зборува за патенти, авторски
-права и заштитни знаци сосема одвоено. 
Видете
-го <a href="/philosophy/not-ipr.html">понатамошното 
објаснување</a> за
-тоа како овој израз е збунувачки и 
двосмислен.</li>
-
-<li><a name="f7"></a>Дополнително научивме да 
разликуваме „слободен
-софтвер“ и „фривер“. Изразот „фривер“ 
значи дека софтверот кој го
-користите е бесплатен но најчесто не ви е 
дозволено да го проучувате и
-изменувате изворниот код, такашто речиси 
сите „фривер“ проекти не се
-слободен софтвер. <a 
href="/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware">
-Страна со збунувачки зборови и фрази</a> за 
дополнително
-објаснување.</li>
+<li id="f1">Изборот на зборови овде беше 
направен невнимателно. Намерата беше да се 
каже
+дека никој нема да треба да плати 
<em>дозвола</em> да користење на GNU
+системот. Но употребените зборови тоа не 
го потенцираат јасно и луѓето често
+го толкуваат тоа како да е кажано дека 
копии од GNU секогаш треба да бидат
+многу ефтини или бесплатни. Тоа никогаш не 
била намерата. Подолу во
+манифестот се споменуваат можности, 
компании кои нудат услуги за
+дистрибуирање за тоа да профитираат. 
Подоцна научив внимателно да правам
+разлика помеѓу слободно во контекст на 
слободната и бесплатно во контекст на
+цената. Слободниот софтвер е софтвер кој 
корисниците имаат право да го
+редистрибуираат и изменуваат. Некои 
корисници можеби ќе добијат копија
+бесплатно, додека други ќе платат за тоа, 
доколку така се pпомага идниот
+развој на софтверот, уште подобро. Важно е 
да се каже дека секој што
+поседува копија има слобода да соработува 
со другите што исто така користат
+одреден софтвер.</li>
+
+<li id="f2">Ова е втор пат каде внимателно не 
правам разлика помеѓу значењето на двата
+поими (слободно и бесплатно, free во 
англискиот јазик се користи и за двата
+термини). Изразот како што е напишан не е 
погрешен, вие може да добиете
+копија од GNU софтверот бесплатно, од вашите 
другари или од мрежата. Но тој
+сепак наведува на погрешен заклучок.</li>
+
+<li id="f3">Неколку такви компании денес 
постојат.</li>
+
+<li id="f4">Фондацијата за слободен софтвер, 10 
години своите финансии ги добиваше од
+услуги на дистрибуирање, иако се работи за 
добротворна организација, а не
+компанија. Можете и да <a 
href="/order/order.html">вршите нарачки од
+FSF</a>.
+</li>
+
+<li id="f5">Неколку компјтерски компании, околу 
1991г. спонзорираа одржување на
+преведувачот за C кој произлезе од GNU 
проектот.</li>
+
+<li id="f6">Во 1980тите сеуште немав сфатено 
колку е збунувачки да се зборува за
+„прашања“ на „интелектуална 
сопственост“. Терминот очигледно 
произлегува од
+двосмисленост. Посуптилен е фактот дека 
тој изедначува различни закони, кои
+покреваат сосем различни прашања. Сега од 
сите барам целосно да го отфрлат
+користењето на терминот „интелектуална 
сопственост“, со што никој нема да
+помисли дека овие закони се однесуваат 
само на едно заедничко
+прашање. Начинот на кој може да се добие 
појасна слике е да се зборува за
+патенти, авторски права и заштитни знаци 
сосема одвоено. Видете го <a
+href="/philosophy/not-ipr.html">понатамошното 
објаснување</a> за тоа како
+овој израз е збунувачки и двосмислен.</li>
+
+<li id="f7">Дополнително научивме да 
разликуваме „слободен софтвер“ и 
„фривер“. Изразот
+„фривер“ значи дека софтверот кој го 
користите е бесплатен но најчесто не ви
+е дозволено да го проучувате и изменувате 
изворниот код, такашто речиси сите
+„фривер“ проекти не се слободен софтвер. 
Страна со збунувачки зборови и
+фрази за дополнително објаснување.</li>
+
 </ol>
 
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.mk.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
-the FSF.
-<br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+<p>Ве молиме сите ваши FSF и GNU прашања да ги 
праќате на <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Постојат и <a
+href="/contact/">други начини</a> да контактирате 
со FSF. Ве молиме вашите
+коментари за веб страничите да ги праќате 
на <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a>
+for information on coordinating and submitting translations of this 
article.</p>
+</div>
 
-<p>
-Please see the
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting
-translations of this article.
-</p>
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2008, 2009 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
-<p>Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007
-Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
 <p>
-Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies
-of this document, in any medium, provided that the copyright notice and
+Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of
+this document, in any medium, provided that the copyright notice and
 permission notice are preserved, and that the distributor grants the
-recipient permission for further redistribution as permitted by this
-notice.
+recipient permission for further redistribution as permitted by this notice.
 <br />
 Modified versions may not be made.
 </p>
 
-<p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Translated by Aleksandar Balalovski.</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/04/29 12:43:30 $
+
+$Date: 2017/05/01 16:24:55 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]