www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy wsis.pl.html po/wsis.pl-en.html


From: GNUN
Subject: www/philosophy wsis.pl.html po/wsis.pl-en.html
Date: Sun, 20 Mar 2016 04:27:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/03/20 04:27:54

Modified files:
    philosophy   : wsis.pl.html 
Added files:
    philosophy/po : wsis.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/wsis.pl.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/wsis.pl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: wsis.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/wsis.pl.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- wsis.pl.html    30 Dec 2011 05:19:19 -0000   1.7
+++ wsis.pl.html    20 Mar 2016 04:27:53 -0000   1.8
@@ -1,121 +1,199 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
-
-<head>
-<title>¦wiatowy Szczyt Spo³eczeñstwa Informacyjnego
-        - Projekt GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: Robert Jezierski -->
-</head>
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/wsis.en.html" -->
 
-<body xml:lang="pl" lang="pl">
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
 
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego - Projekt GNU - Free 
Software
+Foundation</title>
 
-<h2>¦wiatowy Szczyt Spo³eczeñstwa Informacyjnego</h2>
-<p>
-autor: <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></p>
+<!--#include virtual="/philosophy/po/wsis.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego</h2>
 
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.pl.html">
-<img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek g³owy GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
+<p><a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
 
-<p><em>(pierwotnie opublikowane na witrynie Newsforge)</em></p>
+<p><em>(pierwotnie opublikowane na&nbsp;witrynie Newsforge)</em></p>
 
 <blockquote>
-<p>Na spotkaniu <abbr title="World Summit on the Information Society, ¦wiatowy 
Szczyt Spo³eczeñstwa Informacyjnego">WSIS</abbr>,
-w klimacie t³umienia ró¿nic pogl±dów, wynik 0:0<br />
+<p>Na&nbsp;spotkaniu <abbr title="World Summit on the Information Society,
+Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego">WSIS</abbr>, w&nbsp;klimacie
+tłumienia różnic poglądów, wynik 0:0<br />
 <span style="margin-left: 30%">&ndash; Richard Stallman</span></p>
 </blockquote>
 
-<p>
-Zamiarem ¦wiatowego Szczytu Spo³eczeñstwa Informacyjnego jest sformu³owanie 
planów zakoñczenia &bdquo;cyfrowego podzia³u&rdquo; i&nbsp;uczynienia Internetu 
dostêpnym dla ka¿dego na Ziemi. Negocjacje zosta³y zakoñczone 
w&nbsp;listopadzie, wiêc wielki oficjalny zjazd w&nbsp;zesz³ym tygodniu 
w&nbsp;Genewie by³ bardziej handlowym pokazem i&nbsp;konferencj± ni¿ prawdziwym 
&bdquo;spotkaniem na szczycie&rdquo;.</p>
-<p>
-Procedury Szczytu zosta³y zaprojektowane tak, ¿eby organizacje pozarz±dowe 
(g³ównie te, które promuj± prawa cz³owieka i&nbsp;równo¶æ oraz pracuj± na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa) mog³y byæ obecne, obserwowaæ dyskusje i&nbsp;komentowaæ. 
Jednak¿e, faktyczna deklaracja Szczytu przywi±zuje niewielk± wagê do komentarzy 
i&nbsp;zaleceñ wysuniêtych przez te organizacje. W&nbsp;rezultacie, 
spo³eczeñstwo obywatelskie dosta³o szansê, aby przemówiæ przez wy³±czony 
mikrofon.</p>
-<p>
-Ma³o jest w Deklaracji Szczytu rzeczy ¶mia³ych i nowych. Gdy mowa 
o&nbsp;kwestii dotycz±cej tego, co bêdzie wolno ludziom <em>robiæ</em> 
w&nbsp;Internecie, przychyla siê do ¿±dañ ró¿nych rz±dów, które chcia³by 
narzuciæ ograniczenia obywatelom cyberprzestrzeni.</p>
-<p>
-Czê¶æ &bdquo;cyfrowego podzia³u&rdquo; wynika ze sztucznych przeszkód wobec 
dzielenia siê informacj±. Wliczyæ w&nbsp;to mo¿na licencje na nie-wolne 
oprogramowanie oraz szkodliwie restrykcyjne prawa autorskie. Deklaracja 
brazylijska poszukiwa³a metod wypromowania wolnego oprogramowania, ale 
delegacja Stanów Zjednoczonych mocno siê temu sprzeciwi³a (pamiêtajcie, ¿e 
Microsoft da³ pieni±dze na kampaniê Busha). Rezultat to swego rodzaju remis, 
z&nbsp;koñcow± deklaracj±, która przedstawia wolne oprogramowanie 
i&nbsp;oprogramowanie z otwartym kodem ¼ród³owym oraz oprogramowaniem prawnie 
zastrze¿one jako jednakowo prawowite.
-USA nalega³y te¿, aby zachwalaæ tak zwane &bdquo;prawa w³asno¶ci 
intelektualnej&rdquo;. (To zafa³szowane i&nbsp;tendencyjne okre¶lenie <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.pl.html#IntellectualProperty";>promuje
 uproszczon± i&nbsp;uogólnion± nadinterpretacjê</a>; je¶li ma siê na celu 
klarowne rozumienie problemów prawa autorskiego i&nbsp;bardzo odmiennych 
kwestii prawa patentowego, nie powinno siê nigdy u¿ywaæ takiego terminu).</p>
-<p>
-Deklaracja wzywa rz±dy, by zapewni³y nieutrudniony dostêp do w³asno¶ci 
publicznej (public domain), ale nie mówi niczego o&nbsp;tym, czy jakiekolwiek 
jeszcze prace powinny staæ siê w&nbsp;przysz³o¶ci w³asno¶ci± ogó³u.</p>
-<p>
-O prawach cz³owieka pad³o mnóstwo frazesów, lecz sam projekt &bdquo;prawa do 
komunikowania siê&rdquo; (a&nbsp;nie zaledwie dostêpu do informacji) za pomoc± 
sieci Internet zosta³ utr±cony przez wiele krajów. Szczyt skrytykowano za 
zaplanowanie koñcowego spotkania, w&nbsp;roku 2005, w&nbsp;Tunezji, kraju, 
który da³ znakomity przyk³ad czego¶, czego spo³eczeñstwo informacyjne nie 
powinno robiæ. <a 
href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/2777389.stm";>W&nbsp;Tunezji 
uwiêziono ludzi za u¿ywanie Internetu do krytykowania rz±du</a>.</p>
-<p>
-T³umienie krytyki by³o widoczne tak¿e na samym Szczycie. W&nbsp;ostatni wtorek 
mia³ odbyæ siê &bdquo;kontr-szczyt&rdquo;, a&nbsp;w³a¶ciwie seria rozmów 
i&nbsp;dyskusji, jednak zosta³ on zamkniêty przez szwajcarsk± policjê, która 
wyra¼nie szuka³a tylko pretekstu, by doñ nie dopu¶ciæ. Najpierw stwierdzono, ¿e 
w³a¶ciciel terenu nie wyrazi³ zgody na jego wykorzystanie. Okaza³o siê jednak, 
¿e dzier¿awca, maj±cy d³ugoterminow± umowê na dzier¿awê terenu, osobi¶cie 
przyjecha³ i&nbsp;stwierdzi³, ¿e zaaprobowa³ wydarzenie. Wtedy to policja 
stwierdzi³a naruszenie przepisów przeciwpo¿arowych, które jak mi powiedziano 
mo¿na by zastosowaæ do wiêkszo¶ci budynków w&nbsp;Genewie&nbsp;&ndash; by³ to 
wiêc uniwersalny pretekst do zamkniêcia dowolnej imprezy. Relacje prasy 
opisuj±cej tê intrygê zmusi³y ostatecznie miasto do przyzwolenia na 
&bdquo;kontr-szczyt&rdquo; we ¶rodê w&nbsp;innym miejscu.</p>
-<p>
-W znacznie drobniejszym akcie t³umienia krytyki, pani moderator oficjalnego 
okr±g³ego sto³u, podczas którego przemawia³em powiedzia³a mi: &bdquo;pañski 
czas ju¿ min±³&rdquo; sporo przed up³ywem trzech minut, jakimi ponoæ dysponowa³ 
ka¿dy uczestnik. Pó¼niej zrobi³a dok³adnie to samo wobec reprezentanta EPIC 
(Electronic Privacy Information Center). Potem dowiedzia³em siê, ¿e pracuje ona 
dla Miêdzynarodowej Izby Handlu (International Chamber of 
Commerce)&nbsp;&ndash; nic wiêc dziwnego, ¿e nas uciszy³a. I&nbsp;jak tu 
rozmawiaæ, skoro Szczyt umie¶ci³by pewnie
-pracownika ICC przy wtyczce ka¿dego z&nbsp;naszych mikrofonów.</p>
-<p>
-T³umienie niewygodnych pogl±dów przejawi³o siê te¿ w&nbsp;wykluczeniu 
niektórych organizacji pozarz±dowych z&nbsp;udzia³u w&nbsp;Szczycie, poniewa¿ 
akcentowanie przez nich praw cz³owieka mog³o wprawiæ w&nbsp;zak³opotanie rz±dy, 
które je ³ami±. Szczyt <a 
href="http://iso.hrichina.org/iso/news_item.adp?news_id=1527";>odmówi³ na 
przyk³ad akredytacji organizacji &bdquo;Human Rights in China&rdquo;</a>, 
krytykuj±cej chiñski rz±d za (miêdzy innymi) cenzurowanie Internetu.</p>
-<p>
-<a href="http://www.rsf.org/article.php3?id_article=8774";>&bdquo;Reporterzy 
Bez Granic&rdquo; te¿ zostali wykluczeni ze Szczytu</a>. Aby nag³o¶niæ fakt ich 
wykluczenia i&nbsp;cenzury Internetu w&nbsp;ró¿nych krajach, uruchomili oni 
dzia³aj±c± bez zezwolenia stacjê radiow± w&nbsp;pobliskiej Francji 
i&nbsp;wrêczali mini-radyjka, aby uczestnicy Szczytu mogli sami us³yszeæ, za 
g³oszenie jakich prawd organizacja reporterów nie zosta³a dopuszczona do 
udzia³u w&nbsp;samym Szczycie.</p>
-<p>
-Szczyt mo¿e nie¶æ kilka dobrych efektów ubocznych. Kilku ludzi na przyk³ad 
zesz³o siê razem, ¿eby stworzyæ cia³o pomagaj±ce ró¿nym organizacjom 
w&nbsp;Afryce przenie¶æ siê na oprogramowanie GNU/Linux. Sam Szczyt nie zrobi³ 
jednak niczego, by poprzeæ tê dzia³alno¶æ poza stworzeniem samej okazji do 
spotkania siê. Nie by³ zreszt±, jak s±dzê, zorganizowany w&nbsp;celu popierania 
takich rzeczy. Ogóln± orientacjê Szczytu widaæ w&nbsp;zaproszeniu Microsoftu, 
którego przedstawiciele przemawiali na równi z&nbsp;przedstawicielami 
uczestnicz±cych rz±dów, i&nbsp; to nawet zanim wypowiedzia³a siê wiêkszo¶æ 
z&nbsp;nich&nbsp;&ndash; jakby przyznano tej ³ami±cej prawo korporacji rangê 
pañstwa.</p>
+<p>Zamiarem Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego jest 
sformułowanie
+planów zakończenia &bdquo;cyfrowego podziału&rdquo; i&nbsp;uczynienia
+Internetu dostępnym dla każdego na&nbsp;Ziemi. Negocjacje zostały 
zakończone
+w&nbsp;listopadzie, więc&nbsp;wielki oficjalny zjazd w&nbsp;zeszłym tygodniu
+w&nbsp;Genewie był bardziej handlowym pokazem i&nbsp;konferencją niż
+prawdziwym &bdquo;spotkaniem na&nbsp;szczycie&rdquo;.</p>
+
+<p>Procedury Szczytu zostały zaprojektowane tak, żeby organizacje pozarzą
dowe
+(głównie te, które promują prawa człowieka i&nbsp;równość 
oraz&nbsp;pracują
+na&nbsp;rzecz zmniejszenia ubóstwa) mogły być obecne, obserwować dyskusje
+i&nbsp;komentować. Jednakże, faktyczna deklaracja Szczytu przywiązuje
+niewielką wagę do&nbsp;komentarzy i&nbsp;zaleceń wysuniętych przez te
+organizacje. W&nbsp;rezultacie, społeczeństwo obywatelskie dostało szansę,
+aby&nbsp;przemówić przez wyłączony mikrofon.</p>
+
+<p>Mało jest w&nbsp;Deklaracji Szczytu rzeczy śmiałych i&nbsp;nowych. Gdy 
mowa
+o&nbsp;kwestii dotyczącej tego, co będzie wolno ludziom <em>robić</em>
+w&nbsp;Internecie, przychyla się do&nbsp;żądań różnych rządów, które
+chciałby narzucić ograniczenia obywatelom cyberprzestrzeni.</p>
+
+<p>Część &bdquo;cyfrowego podziału&rdquo; wynika ze sztucznych przeszkód 
wobec
+dzielenia się informacją. Wliczyć w&nbsp;to można licencje na&nbsp;niewolne
+oprogramowanie oraz&nbsp;szkodliwie restrykcyjne prawa autorskie. Deklaracja
+brazylijska poszukiwała metod wypromowania wolnego oprogramowania,
+ale&nbsp;delegacja Stanów Zjednoczonych mocno się temu sprzeciwiła
+(pamiętajcie, że&nbsp;Microsoft dał pieniądze na&nbsp;kampanię
+Busha). Rezultat to swego rodzaju remis, z&nbsp;końcową deklaracją, która
+przedstawia wolne oprogramowanie i&nbsp;oprogramowanie z&nbsp;otwartym kodem
+źródłowym oraz&nbsp;oprogramowaniem prawnie zastrzeżone jako jednakowo
+prawowite. USA nalegały też, aby&nbsp;zachwalać tak zwane &bdquo;prawa
+własności intelektualnej&rdquo;. (To zafałszowane i&nbsp;tendencyjne
+określenie <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.pl.html#IntellectualProperty">promuje
+uproszczoną i&nbsp;uogólnioną nadinterpretację</a>; jeśli ma się
+na&nbsp;celu klarowne rozumienie problemów prawa autorskiego i&nbsp;bardzo
+odmiennych kwestii prawa patentowego, nie powinno się nigdy używać takiego
+terminu).</p>
+
+<p>Deklaracja wzywa rządy, by zapewniły nieutrudniony dostęp 
do&nbsp;własności
+publicznej [<em>public domain</em>], ale&nbsp;nie mówi niczego o&nbsp;tym,
+czy&nbsp;jakiekolwiek jeszcze prace powinny stać się w&nbsp;przyszłości
+własnością ogółu.</p>
+
+<p>O prawach człowieka padło mnóstwo frazesów, lecz&nbsp;sam projekt
+&bdquo;prawa do&nbsp;komunikowania&rdquo; (a&nbsp;nie zaledwie dostępu
+do&nbsp;informacji) za&nbsp;pomocą sieci Internet został utrącony przez
+wiele krajów. Szczyt skrytykowano za&nbsp;zaplanowanie końcowego spotkania,
+w&nbsp;roku 2005, w&nbsp;Tunezji, kraju, który dał znakomity przykład
+czegoś, czego społeczeństwo informacyjne nie powinno robić. <a
+href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2777389.stm";>W&nbsp;Tunezji
+uwięziono ludzi za&nbsp;używanie Internetu do&nbsp;krytykowania rządu</a>.
+</p>
+
+<p>Tłumienie krytyki było widoczne także na&nbsp;samym Szczycie. 
W&nbsp;ostatni
+wtorek miał odbyć się &bdquo;kontr-szczyt&rdquo;, a&nbsp;właściwie seria
+rozmów i&nbsp;dyskusji, jednak&nbsp;został on zamknięty przez genewską
+policję, która wyraźnie szukała tylko pretekstu, by doń nie
+dopuścić. Najpierw stwierdzono, że&nbsp;właściciel terenu nie wyraził 
zgody
+na&nbsp;jego wykorzystanie. Okazało się jednak, że&nbsp;dzierżawca, mający
+długoterminową umowę na&nbsp;dzierżawę terenu, osobiście przyjechał
+i&nbsp;stwierdził, że&nbsp;zaaprobował wydarzenie. Wtedy to policja
+stwierdziła naruszenie przepisów przeciwpożarowych, które jak mi 
powiedziano
+można by zastosować do&nbsp;większości budynków 
w&nbsp;Genewie&nbsp;&ndash;
+był to więc&nbsp;uniwersalny pretekst do&nbsp;zamknięcia dowolnej
+imprezy. Relacje prasy opisującej tę intrygę zmusiły ostatecznie miasto
+do&nbsp;przyzwolenia na&nbsp;&bdquo;kontr-szczyt&rdquo; w&nbsp;środę
+w&nbsp;innym miejscu.</p>
+
+<p>W&nbsp;znacznie drobniejszym akcie tłumienia krytyki, pani moderator
+oficjalnego okrągłego stołu, podczas którego przemawiałem powiedziała mi:
+&bdquo;pański czas już minął&rdquo; sporo przed upływem trzech minut, 
jakimi
+ponoć dysponował każdy uczestnik. Później zrobiła dokładnie to samo 
wobec
+reprezentanta EPIC (Electronic Privacy Information Center). Potem
+dowiedziałem się, że&nbsp;pracuje ona dla Międzynarodowej Izby Handlu
+(International Chamber of Commerce)&nbsp;&ndash; nic więc&nbsp;dziwnego,
+że&nbsp;nas uciszyła. I&nbsp;jak tu rozmawiać, skoro Szczyt umieściłby
+pewnie pracownika ICC przy wtyczce każdego z&nbsp;naszych mikrofonów.</p>
+
+<p>Tłumienie niewygodnych poglądów przejawiło się też w&nbsp;wykluczeniu
+niektórych organizacji pozarządowych z&nbsp;udziału w&nbsp;Szczycie,
+ponieważ&nbsp;akcentowanie przez nich praw człowieka mogło wprawić
+w&nbsp;zakłopotanie rządy, które je łamią. Szczyt <a
+href="http://www.hrichina.org/en/content/2301";>odmówił na&nbsp;przykład
+akredytacji organizacji &bdquo;Human Rights in China&rdquo;</a>,
+krytykującej chiński rząd za&nbsp;(między innymi) cenzurowanie 
Internetu.</p>
+
+<p><!--a href="http://ar.rsf.org/article.php3?id_article=8774"-->
+<!--/a-->
+&bdquo;Reporterzy Bez&nbsp;Granic&rdquo; też zostali wykluczeni ze
+Szczytu. Aby&nbsp;nagłośnić fakt ich wykluczenia i&nbsp;cenzury Internetu
+w&nbsp;różnych krajach, uruchomili oni działającą bez&nbsp;zezwolenia 
stację
+radiową w&nbsp;pobliskiej Francji i&nbsp;wręczali mini-radyjka,
+aby&nbsp;uczestnicy Szczytu mogli sami usłyszeć, za&nbsp;głoszenie jakich
+prawd organizacja reporterów nie została dopuszczona do&nbsp;udziału
+w&nbsp;samym Szczycie.</p>
+
+<p>Szczyt może nieść kilka dobrych efektów ubocznych. Kilku ludzi
+na&nbsp;przykład zeszło się razem, żeby stworzyć ciało pomagające 
różnym
+organizacjom w&nbsp;Afryce przenieść się na&nbsp;oprogramowanie
+GNU/Linux. Sam Szczyt nie zrobił jednak&nbsp;niczego, by poprzeć tę
+działalność poza stworzeniem samej okazji do&nbsp;spotkania się. Nie był
+zresztą, jak sądzę, zorganizowany w&nbsp;celu popierania takich
+rzeczy. Ogólną orientację Szczytu widać w&nbsp;zaproszeniu Microsoftu,
+którego przedstawiciele przemawiali na&nbsp;równi z&nbsp;przedstawicielami
+uczestniczących rządów, i&nbsp; to nawet zanim wypowiedziała się 
większość
+z&nbsp;nich&nbsp;&ndash; jakby przyznano tej łamiącej prawo korporacji rangę
+państwa.</p>
 
-<hr />
-<p><b><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">Inne teksty</a></b></p>
-<hr />
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[
- <a href="/philosophy/wsis.en.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/wsis.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="/philosophy/wsis.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="/philosophy/wsis.pl.html">polski</a>
-]
-</p>
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
-</p>
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody kontaktu
+z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a
+href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających
+odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać
+na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości,
+ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
+tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
+w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
+</div>
 
-<p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a>
-z&nbsp;FSF.
-<br />
-Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
-(lub propozycje) prosimy wysy³aæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-<p>
-Copyright (C) 2003 Richard M. Stallman
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
-</p>
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
+<p>Copyright &copy; 2003 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
+Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Robert Jezierski 2004; poprawki: Jan Owoc 2016.</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:19:19 $ $Author: ineiev $
+
+$Date: 2016/03/20 04:27:53 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
+</div>
 </body>
 </html>

Index: po/wsis.pl-en.html
===================================================================
RCS file: po/wsis.pl-en.html
diff -N po/wsis.pl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/wsis.pl-en.html 20 Mar 2016 04:27:54 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,164 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<title>World Summit on the Information Society - GNU Project - Free Software 
Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/wsis.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+  
+<h2>World Summit on the Information Society</h2>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
+
+<p><em>(Originally published on Newsforge.)</em></p>
+
+<blockquote>
+<p>At <abbr title="World Summit on the Information Society">WSIS</abbr>,
+in a climate of suppression of dissent, the score is 0-0<br />
+<span style="margin-left: 30%">-- Richard Stallman</span></p>
+</blockquote>
+
+<p>The World Summit on the Information Society is supposed to
+formulate plans to end the &ldquo;digital divide&rdquo; and make the
+internet accessible to everyone on Earth. The negotiations were
+completed in November, so the big official meeting in Geneva last week
+was more of a trade show and conference than a real summit
+meeting.</p>
+
+<p>The summit procedures were designed so that non-governmental
+organizations (mainly those that promote human rights and equality,
+and work to reduce poverty) could attend, see the discussions, and
+comment. However, the actual declaration paid little attention to the
+comments and recommendations that these organizations made. In effect,
+civil society was offered the chance to speak to a dead mike.</p>
+
+<p>The summit's declaration includes little that is bold or new. When
+it comes to the question of what people will be free to <em>do</em>
+with the internet, it responds to demands made by various governments
+to impose restrictions on citizens of cyberspace.</p>
+
+<p>Part of the digital divide comes from artificial obstacles to the
+sharing of information. This includes the licenses of non-free
+software, and harmfully restrictive copyright laws. The Brazilian
+declaration sought measures to promote free software, but the US
+delegation was firmly against it (remember that the Bush campaign got
+money from Microsoft). The outcome was a sort of draw, with the final
+declaration presenting free software, open source, and proprietary
+software as equally legitimate. The US also insisted on praising
+so-called &ldquo;intellectual property rights&rdquo;. (That biased
+term <a href="/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty">
+promotes simplistic over-generalization</a>; for the sake of clear
+thinking about the issues of copyright law, and about the very
+different issues of patent law, that term should always be
+avoided.)</p>
+
+<p>The declaration calls on governments to ensure unhindered access to
+the public domain, but says nothing about whether any additional works
+should ever enter the public domain.</p>
+
+<p>Human rights were given lip service, but the proposal for a
+&ldquo;right to communicate&rdquo; (not merely to access information)
+using the internet was shot down by many of the countries. The summit
+has been criticized for situating its 2005 meeting in Tunisia, which
+is a prime example of what the information society must not do.
+People have
+been <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2777389.stm";>
+imprisoned in Tunisia for using the internet to criticize the
+government</a>.
+</p>
+
+<p>Suppression of criticism has been evident here at the summit too.
+A counter-summit, actually a series of talks and discussions, was
+planned for last Tuesday, but it was shut down by the Geneva police
+who clearly were searching for an excuse to do so. First they claimed
+that the landlord did not approve use of the space, but the tenant who
+has a long-term lease for the space then arrived and said he had
+authorized the event. So the police cited a fire code violation which
+I'm told is applicable to most buildings in Geneva&mdash;in effect, an
+all-purpose excuse to shut down anything. Press coverage of this
+maneuver eventually forced the city to allow the counter-summit to
+proceed on Wednesday in a different location.</p>
+
+<p>In a more minor act of suppression, the moderator of the official
+round table in which I spoke told me &ldquo;your time is up&rdquo;
+well before the three minutes each participant was supposed to have.
+She later did the same thing to the EPIC representative. I later
+learned that she works for the International Chamber of
+Commerce&mdash;no wonder she silenced us. And how telling that the
+summit would put a representative of the ICC at the throttle when we
+spoke.</p>
+
+<p>Suppression was also visible in the exclusion of certain NGOs from
+the summit because their focus on human rights might embarrass the
+governments that trample them. For instance, the
+summit <a href="http://www.hrichina.org/en/content/2301";>
+refused to accredit Human Rights In China</a>, a group that criticizes
+the Chinese government for (among other things) censorship of the
+internet.</p>
+
+<p><!--a href="http://ar.rsf.org/article.php3?id_article=8774"-->Reporters
+Without Borders was also excluded<!--/a--> from the summit. To raise
+awareness of their exclusion, and of the censorship of the internet in
+various countries, they set up an unauthorized radio station in nearby
+France and handed out mini-radios, so that summit attendees could hear
+what the organization had been blocked from saying at the summit
+itself.</p>
+
+<p>The summit may have a few useful side effects. For instance,
+several people came together to plan an organization to help
+organizations in Africa switch to GNU/Linux. But the summit did
+nothing to support this activity beyond providing an occasion for us
+to meet. Nor, I believe, was it intended to support any such thing.
+The overall attitude of the summit can be seen in its having invited
+Microsoft to speak alongside, and before, most of the various
+participating governments&mdash;as if to accord that criminal
+corporation the standing of a state.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2003 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2016/03/20 04:27:54 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]