www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po wsis.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po wsis.pl.po
Date: Sun, 20 Mar 2016 04:08:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    16/03/20 04:08:53

Added files:
    philosophy/po : wsis.pl.po 

Log message:
    gnunified

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/wsis.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: wsis.pl.po
===================================================================
RCS file: wsis.pl.po
diff -N wsis.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ wsis.pl.po 20 Mar 2016 04:08:53 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,334 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/wsis.html
+# Copyright (C) 2004, 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Robert Jezierski, 2004.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2016.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: wsis.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-08-21 15:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-19 22:05-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"World Summit on the Information Society - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego - Projekt GNU - Free Software 
"
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "World Summit on the Information Society"
+msgstr "Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<em>(Originally published on Newsforge.)</em>"
+msgstr "<em>(pierwotnie opublikowane na&nbsp;witrynie Newsforge)</em>"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"At <abbr title=\"World Summit on the Information Society\">WSIS</abbr>, in a "
+"climate of suppression of dissent, the score is 0-0"
+msgstr ""
+"Na&nbsp;spotkaniu <abbr title=\"World Summit on the Information Society, "
+"Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego\">WSIS</abbr>, 
w&nbsp;klimacie "
+"tłumienia różnic poglądów, wynik 0:0"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid "<span style=\"margin-left: 30%\">-- Richard Stallman</span>"
+msgstr "<span style=\"margin-left: 30%\">&ndash; Richard Stallman</span>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The World Summit on the Information Society is supposed to formulate plans "
+"to end the &ldquo;digital divide&rdquo; and make the internet accessible to "
+"everyone on Earth. The negotiations were completed in November, so the big "
+"official meeting in Geneva last week was more of a trade show and conference "
+"than a real summit meeting."
+msgstr ""
+"Zamiarem Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego jest 
sformułowanie "
+"planów zakończenia &bdquo;cyfrowego podziału&rdquo; i&nbsp;uczynienia "
+"Internetu dostępnym dla każdego na&nbsp;Ziemi. Negocjacje zostały 
zakończone "
+"w&nbsp;listopadzie, więc&nbsp;wielki oficjalny zjazd w&nbsp;zeszłym 
tygodniu "
+"w&nbsp;Genewie był bardziej handlowym pokazem i&nbsp;konferencją niż "
+"prawdziwym &bdquo;spotkaniem na&nbsp;szczycie&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The summit procedures were designed so that non-governmental organizations "
+"(mainly those that promote human rights and equality, and work to reduce "
+"poverty) could attend, see the discussions, and comment. However, the "
+"actual declaration paid little attention to the comments and recommendations "
+"that these organizations made. In effect, civil society was offered the "
+"chance to speak to a dead mike."
+msgstr ""
+"Procedury Szczytu zostały zaprojektowane tak, żeby organizacje pozarządowe 
"
+"(głównie te, które promują prawa człowieka i&nbsp;równość 
oraz&nbsp;pracują "
+"na&nbsp;rzecz zmniejszenia ubóstwa) mogły być obecne, obserwować dyskusje 
"
+"i&nbsp;komentować. Jednakże, faktyczna deklaracja Szczytu przywiązuje "
+"niewielką wagę do&nbsp;komentarzy i&nbsp;zaleceń wysuniętych przez te "
+"organizacje. W&nbsp;rezultacie, społeczeństwo obywatelskie dostało 
szansę, "
+"aby&nbsp;przemówić przez wyłączony mikrofon."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The summit's declaration includes little that is bold or new. When it comes "
+"to the question of what people will be free to <em>do</em> with the "
+"internet, it responds to demands made by various governments to impose "
+"restrictions on citizens of cyberspace."
+msgstr ""
+"Mało jest w&nbsp;Deklaracji Szczytu rzeczy śmiałych i&nbsp;nowych. Gdy 
mowa "
+"o&nbsp;kwestii dotyczącej tego, co będzie wolno ludziom <em>robić</em> "
+"w&nbsp;Internecie, przychyla się do&nbsp;żądań różnych rządów, które 
"
+"chciałby narzucić ograniczenia obywatelom cyberprzestrzeni."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Part of the digital divide comes from artificial obstacles to the sharing of "
+"information. This includes the licenses of non-free software, and harmfully "
+"restrictive copyright laws. The Brazilian declaration sought measures to "
+"promote free software, but the US delegation was firmly against it (remember "
+"that the Bush campaign got money from Microsoft). The outcome was a sort of "
+"draw, with the final declaration presenting free software, open source, and "
+"proprietary software as equally legitimate. The US also insisted on "
+"praising so-called &ldquo;intellectual property rights&rdquo;. (That biased "
+"term <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty\"> "
+"promotes simplistic over-generalization</a>; for the sake of clear thinking "
+"about the issues of copyright law, and about the very different issues of "
+"patent law, that term should always be avoided.)"
+msgstr ""
+"Część &bdquo;cyfrowego podziału&rdquo; wynika ze sztucznych przeszkód 
wobec "
+"dzielenia się informacją. Wliczyć w&nbsp;to można licencje 
na&nbsp;niewolne "
+"oprogramowanie oraz&nbsp;szkodliwie restrykcyjne prawa autorskie. Deklaracja "
+"brazylijska poszukiwała metod wypromowania wolnego oprogramowania, ale&nbsp;"
+"delegacja Stanów Zjednoczonych mocno się temu sprzeciwiła (pamiętajcie, "
+"że&nbsp;Microsoft dał pieniądze na&nbsp;kampanię Busha). Rezultat to 
swego "
+"rodzaju remis, z&nbsp;końcową deklaracją, która przedstawia wolne "
+"oprogramowanie i&nbsp;oprogramowanie z&nbsp;otwartym kodem źródłowym "
+"oraz&nbsp;oprogramowaniem prawnie zastrzeżone jako jednakowo prawowite. USA "
+"nalegały też, aby&nbsp;zachwalać tak zwane &bdquo;prawa własności "
+"intelektualnej&rdquo;. (To zafałszowane i&nbsp;tendencyjne określenie <a "
+"href=\"/philosophy/words-to-avoid.pl.html#IntellectualProperty\">promuje "
+"uproszczoną i&nbsp;uogólnioną nadinterpretację</a>; jeśli ma się 
na&nbsp;"
+"celu klarowne rozumienie problemów prawa autorskiego i&nbsp;bardzo "
+"odmiennych kwestii prawa patentowego, nie powinno się nigdy używać takiego 
"
+"terminu)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The declaration calls on governments to ensure unhindered access to the "
+"public domain, but says nothing about whether any additional works should "
+"ever enter the public domain."
+msgstr ""
+"Deklaracja wzywa rządy, by zapewniły nieutrudniony dostęp 
do&nbsp;własności "
+"publicznej [<em>public domain</em>], ale&nbsp;nie mówi niczego o&nbsp;tym, "
+"czy&nbsp;jakiekolwiek jeszcze prace powinny stać się w&nbsp;przyszłości "
+"własnością ogółu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Human rights were given lip service, but the proposal for a &ldquo;right to "
+"communicate&rdquo; (not merely to access information) using the internet "
+"was shot down by many of the countries. The summit has been criticized for "
+"situating its 2005 meeting in Tunisia, which is a prime example of what the "
+"information society must not do. People have been <a href=\"http://news.bbc.";
+"co.uk/2/hi/africa/2777389.stm\"> imprisoned in Tunisia for using the "
+"internet to criticize the government</a>."
+msgstr ""
+"O prawach człowieka padło mnóstwo frazesów, lecz&nbsp;sam projekt &bdquo;"
+"prawa do&nbsp;komunikowania&rdquo; (a&nbsp;nie zaledwie dostępu do&nbsp;"
+"informacji) za&nbsp;pomocą sieci Internet został utrącony przez wiele "
+"krajów. Szczyt skrytykowano za&nbsp;zaplanowanie końcowego spotkania, 
w&nbsp;"
+"roku 2005, w&nbsp;Tunezji, kraju, który dał znakomity przykład czegoś, 
czego "
+"społeczeństwo informacyjne nie powinno robić. <a 
href=\"http://news.bbc.co.";
+"uk/2/hi/africa/2777389.stm\">W&nbsp;Tunezji uwięziono ludzi 
za&nbsp;używanie "
+"Internetu do&nbsp;krytykowania rządu</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Suppression of criticism has been evident here at the summit too. A counter-"
+"summit, actually a series of talks and discussions, was planned for last "
+"Tuesday, but it was shut down by the Geneva police who clearly were "
+"searching for an excuse to do so. First they claimed that the landlord did "
+"not approve use of the space, but the tenant who has a long-term lease for "
+"the space then arrived and said he had authorized the event. So the police "
+"cited a fire code violation which I'm told is applicable to most buildings "
+"in Geneva&mdash;in effect, an all-purpose excuse to shut down anything. "
+"Press coverage of this maneuver eventually forced the city to allow the "
+"counter-summit to proceed on Wednesday in a different location."
+msgstr ""
+"Tłumienie krytyki było widoczne także na&nbsp;samym Szczycie. 
W&nbsp;ostatni "
+"wtorek miał odbyć się &bdquo;kontr-szczyt&rdquo;, a&nbsp;właściwie seria 
"
+"rozmów i&nbsp;dyskusji, jednak&nbsp;został on zamknięty przez genewską "
+"policję, która wyraźnie szukała tylko pretekstu, by doń nie dopuścić. "
+"Najpierw stwierdzono, że&nbsp;właściciel terenu nie wyraził zgody 
na&nbsp;"
+"jego wykorzystanie. Okazało się jednak, że&nbsp;dzierżawca, mający "
+"długoterminową umowę na&nbsp;dzierżawę terenu, osobiście przyjechał 
i&nbsp;"
+"stwierdził, że&nbsp;zaaprobował wydarzenie. Wtedy to policja stwierdziła "
+"naruszenie przepisów przeciwpożarowych, które jak mi powiedziano można by 
"
+"zastosować do&nbsp;większości budynków w&nbsp;Genewie&nbsp;&ndash; był 
to "
+"więc&nbsp;uniwersalny pretekst do&nbsp;zamknięcia dowolnej imprezy. Relacje 
"
+"prasy opisującej tę intrygę zmusiły ostatecznie miasto 
do&nbsp;przyzwolenia "
+"na&nbsp;&bdquo;kontr-szczyt&rdquo; w&nbsp;środę w&nbsp;innym miejscu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In a more minor act of suppression, the moderator of the official round "
+"table in which I spoke told me &ldquo;your time is up&rdquo; well before the "
+"three minutes each participant was supposed to have. She later did the same "
+"thing to the EPIC representative. I later learned that she works for the "
+"International Chamber of Commerce&mdash;no wonder she silenced us. And how "
+"telling that the summit would put a representative of the ICC at the "
+"throttle when we spoke."
+msgstr ""
+"W&nbsp;znacznie drobniejszym akcie tłumienia krytyki, pani moderator "
+"oficjalnego okrągłego stołu, podczas którego przemawiałem powiedziała 
mi: "
+"&bdquo;pański czas już minął&rdquo; sporo przed upływem trzech minut, 
jakimi "
+"ponoć dysponował każdy uczestnik. Później zrobiła dokładnie to samo 
wobec "
+"reprezentanta EPIC (Electronic Privacy Information Center). Potem "
+"dowiedziałem się, że&nbsp;pracuje ona dla Międzynarodowej Izby Handlu "
+"(International Chamber of Commerce)&nbsp;&ndash; nic więc&nbsp;dziwnego, "
+"że&nbsp;nas uciszyła. I&nbsp;jak tu rozmawiać, skoro Szczyt umieściłby "
+"pewnie pracownika ICC przy wtyczce każdego z&nbsp;naszych mikrofonów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Suppression was also visible in the exclusion of certain NGOs from the "
+"summit because their focus on human rights might embarrass the governments "
+"that trample them. For instance, the summit <a href=\"http://www.hrichina.";
+"org/en/content/2301\"> refused to accredit Human Rights In China</a>, a "
+"group that criticizes the Chinese government for (among other things) "
+"censorship of the internet."
+msgstr ""
+"Tłumienie niewygodnych poglądów przejawiło się też w&nbsp;wykluczeniu "
+"niektórych organizacji pozarządowych z&nbsp;udziału w&nbsp;Szczycie, "
+"ponieważ&nbsp;akcentowanie przez nich praw człowieka mogło wprawić 
w&nbsp;"
+"zakłopotanie rządy, które je łamią. Szczyt <a 
href=\"http://www.hrichina.org/";
+"en/content/2301\">odmówił na&nbsp;przykład akredytacji organizacji &bdquo;"
+"Human Rights in China&rdquo;</a>, krytykującej chiński rząd 
za&nbsp;(między "
+"innymi) cenzurowanie Internetu."
+
+#. a href="http://ar.rsf.org/article.php3?id_article=8774";
+#. /a
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Reporters Without Borders was also excluded from the summit. To raise "
+"awareness of their exclusion, and of the censorship of the internet in "
+"various countries, they set up an unauthorized radio station in nearby "
+"France and handed out mini-radios, so that summit attendees could hear what "
+"the organization had been blocked from saying at the summit itself."
+msgstr ""
+"&bdquo;Reporterzy Bez&nbsp;Granic&rdquo; też zostali wykluczeni ze Szczytu. "
+"Aby&nbsp;nagłośnić fakt ich wykluczenia i&nbsp;cenzury Internetu w&nbsp;"
+"różnych krajach, uruchomili oni działającą bez&nbsp;zezwolenia stację "
+"radiową w&nbsp;pobliskiej Francji i&nbsp;wręczali mini-radyjka, aby&nbsp;"
+"uczestnicy Szczytu mogli sami usłyszeć, za&nbsp;głoszenie jakich prawd "
+"organizacja reporterów nie została dopuszczona do&nbsp;udziału 
w&nbsp;samym "
+"Szczycie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The summit may have a few useful side effects. For instance, several people "
+"came together to plan an organization to help organizations in Africa switch "
+"to GNU/Linux. But the summit did nothing to support this activity beyond "
+"providing an occasion for us to meet. Nor, I believe, was it intended to "
+"support any such thing. The overall attitude of the summit can be seen in "
+"its having invited Microsoft to speak alongside, and before, most of the "
+"various participating governments&mdash;as if to accord that criminal "
+"corporation the standing of a state."
+msgstr ""
+"Szczyt może nieść kilka dobrych efektów ubocznych. Kilku ludzi na&nbsp;"
+"przykład zeszło się razem, żeby stworzyć ciało pomagające różnym "
+"organizacjom w&nbsp;Afryce przenieść się na&nbsp;oprogramowanie GNU/Linux. 
"
+"Sam Szczyt nie zrobił jednak&nbsp;niczego, by poprzeć tę działalność 
poza "
+"stworzeniem samej okazji do&nbsp;spotkania się. Nie był zresztą, jak są
dzę, "
+"zorganizowany w&nbsp;celu popierania takich rzeczy. Ogólną orientację "
+"Szczytu widać w&nbsp;zaproszeniu Microsoftu, którego przedstawiciele "
+"przemawiali na&nbsp;równi z&nbsp;przedstawicielami uczestniczących rzą
dów, "
+"i&nbsp; to nawet zanim wypowiedziała się większość 
z&nbsp;nich&nbsp;&ndash; "
+"jakby przyznano tej łamiącej prawo korporacji rangę państwa."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
"
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody 
kontaktu "
+"z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href=\"/contact/contact.html"
+"\">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;"
+"inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, "
+"ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze 
odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">address@hidden</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat "
+"koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów 
znajdziecie "
+"na&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">stronie "
+"tłumaczeń</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2003 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2003 Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">licencji Creative Commons "
+"Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Robert Jezierski 2004; poprawki: Jan Owoc 2016."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]