www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-linux-faq.ca.html gnu/po/gnu-linux-...


From: GNUN
Subject: www gnu/gnu-linux-faq.ca.html gnu/po/gnu-linux-...
Date: Tue, 06 Jan 2015 12:28:21 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/01/06 12:28:21

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.ca.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.ca-en.html gnu-linux-faq.ca.po 
    server/standards: README.translations.ca.html 
    server/standards/po: README.translations.ca-en.html 
               README.translations.ca.po 
    software    : devel.ca.html 
    software/po  : devel.ca-en.html devel.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po?cvsroot=www&r1=1.61&r2=1.62
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.ca.html?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.111&r2=1.112
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/devel.ca.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.ca.po?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42

Patches:
Index: gnu/gnu-linux-faq.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- gnu/gnu-linux-faq.ca.html  1 Dec 2014 09:58:53 -0000    1.40
+++ gnu/gnu-linux-faq.ca.html  6 Jan 2015 12:28:18 -0000    1.41
@@ -1400,7 +1400,7 @@
 
 <dt id="knownname">No és millor anomenar el sistema amb el nom amb què la 
majoria dels usuaris
 ja el coneixen? <span class="anchor-reference-id">(<a
-href="#knownname">#somanyright</a>)</span></dt>
+href="#knownname">#knownname</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Els usuaris no són incapaços d'aprendre. Ja que &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
@@ -1500,7 +1500,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/12/01 09:58:53 $
+$Date: 2015/01/06 12:28:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html   1 Dec 2014 09:58:53 -0000    1.14
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html   6 Jan 2015 12:28:19 -0000    1.15
@@ -1398,7 +1398,7 @@
 </dd>
 
 <dt id="knownname">Isn't it better to call the
-  system by the name most users already know? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#knownname">#somanyright</a>)</span></dt>
+  system by the name most users already know? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#knownname">#knownname</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
@@ -1482,7 +1482,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/12/01 09:58:53 $
+$Date: 2015/01/06 12:28:19 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -b -r1.61 -r1.62
--- gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po 6 Jan 2015 12:10:25 -0000    1.61
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po 6 Jan 2015 12:28:19 -0000    1.62
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 13:09+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -3295,17 +3296,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't it better to call the system by the name most users already know? "
-#| "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#somanyright</"
-#| "a>)</span>"
 msgid ""
 "Isn't it better to call the system by the name most users already know? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#knownname</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
 "No és millor anomenar el sistema amb el nom amb què la majoria dels usuaris 
"
-"ja el coneixen? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#knownname\">#knownname</a>)</span>"
+"ja el coneixen? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname"
+"\">#knownname</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""

Index: server/standards/README.translations.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.ca.html,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- server/standards/README.translations.ca.html    1 Dec 2014 12:31:22 
-0000    1.44
+++ server/standards/README.translations.ca.html    6 Jan 2015 12:28:19 
-0000    1.45
@@ -224,11 +224,11 @@
  <li><p><strong>Surveillance</strong>. Aquesta paraula té parents falsos en 
les
 llengües romàniques a causa de la seva arrel llatina. En anglès significa
 específicament un observació de prop d'una persona o organització sota
-sospita de males pràctiques; aquesta observació incomoda al observat. En
-algunes llengües romàniques (per exemple en francès), el fals parent de
-&ldquo;surveillance&rdquo; s'utilitza en sentit més ampli; pot descriure la
-benevolent atenció d'un pastor sobre les seves ovelles o d'un professor
-sobre els alumnes.</p>
+sospita de males pràctiques; aquesta observació incomoda al observat. Per
+altra banda, en algunes llengües romàniques (per exemple en francès), el
+fals parent de &ldquo;surveillance&rdquo; s'utilitza en sentit més ampli;
+pot descriure la benevolent atenció d'un pastor sobre les seves ovelles o
+d'un professor sobre els alumnes.</p>
 
   <p>Quan traduïu &ldquo;surveillance,&rdquo;, assegureu-vos que no 
utilitzeu una
 paraula que pugui ser interpretada com a &ldquo;observació
@@ -653,7 +653,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/12/01 12:31:22 $
+$Date: 2015/01/06 12:28:19 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/standards/po/README.translations.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.ca-en.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- server/standards/po/README.translations.ca-en.html 1 Dec 2014 12:31:22 
-0000    1.19
+++ server/standards/po/README.translations.ca-en.html 6 Jan 2015 12:28:20 
-0000    1.20
@@ -229,17 +229,17 @@
   that.</p></li>
 
  <li><p><strong>Surveillance</strong>. This word has false-friends in 
-  roman languages because of its latin root. In English, it specifically 
+  Romance languages because of its Latin root. In English, it specifically 
   means the close observation of a person or organization under 
   suspicion of wrongdoing; this makes the surveillee unsafe. In some 
-  roman languages on the other hand (for instance in French), the 
+  Romance languages on the other hand (for instance in French), the 
   false-friend of &ldquo;surveillance&rdquo; is used more widely; it 
   may describe the benevolent watch of a shepherd over his sheep or of 
   a teacher over her students.</p>
 
-  <p>When translating &ldquo;surveillance,&rdquo; please make sure you 
+  <p>When translating &ldquo;surveillance&rdquo;, please make sure you 
   don't use a word which could be interpreted as &ldquo;benevolent 
-  watch.&rdquo; If there is no specialized term, the word which means 
+  watch&rdquo;. If there is no specialized term, the word which means 
   &ldquo;spying&rdquo; may be adequate in the context of proprietary 
   software.</p></li>
 </ul>
@@ -662,7 +662,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/12/01 12:31:22 $
+$Date: 2015/01/06 12:28:20 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/standards/po/README.translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.ca.po,v
retrieving revision 1.111
retrieving revision 1.112
diff -u -b -r1.111 -r1.112
--- server/standards/po/README.translations.ca.po    6 Jan 2015 12:21:04 
-0000    1.111
+++ server/standards/po/README.translations.ca.po    6 Jan 2015 12:28:20 
-0000    1.112
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 13:20+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -478,14 +479,6 @@
 "“Digital Restrictions Management”."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Surveillance</strong>. This word has false-friends in roman "
-#| "languages because of its latin root. In English, it specifically means "
-#| "the close observation of a person or organization under suspicion of "
-#| "wrongdoing; this makes the surveillee unsafe. In some roman languages on "
-#| "the other hand (for instance in French), the false-friend of &ldquo;"
-#| "surveillance&rdquo; is used more widely; it may describe the benevolent "
-#| "watch of a shepherd over his sheep or of a teacher over her students."
 msgid ""
 "<strong>Surveillance</strong>. This word has false-friends in Romance "
 "languages because of its Latin root. In English, it specifically means the "
@@ -498,17 +491,13 @@
 "<strong>Surveillance</strong>. Aquesta paraula té parents falsos en les "
 "llengües romàniques a causa de la seva arrel llatina. En anglès significa "
 "específicament un observació de prop d'una persona o organització sota "
-"sospita de males pràctiques; aquesta observació incomoda al observat. Per 
altra banda, en algunes llengües romàniques (per exemple en francès), el 
fals parent de "
-"&ldquo;surveillance&rdquo; s'utilitza en sentit més ampli; pot descriure la "
-"benevolent atenció d'un pastor sobre les seves ovelles o d'un professor "
-"sobre els alumnes."
+"sospita de males pràctiques; aquesta observació incomoda al observat. Per "
+"altra banda, en algunes llengües romàniques (per exemple en francès), el "
+"fals parent de &ldquo;surveillance&rdquo; s'utilitza en sentit més ampli; "
+"pot descriure la benevolent atenció d'un pastor sobre les seves ovelles o "
+"d'un professor sobre els alumnes."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-#| msgid ""
-#| "When translating &ldquo;surveillance,&rdquo; please make sure you don't "
-#| "use a word which could be interpreted as &ldquo;benevolent watch.&rdquo; "
-#| "If there is no specialized term, the word which means &ldquo;"
-#| "spying&rdquo; may be adequate in the context of proprietary software."
 msgid ""
 "When translating &ldquo;surveillance&rdquo;, please make sure you don't use "
 "a word which could be interpreted as &ldquo;benevolent watch&rdquo;. If "

Index: software/devel.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/devel.ca.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- software/devel.ca.html   1 Dec 2014 12:01:46 -0000    1.32
+++ software/devel.ca.html   6 Jan 2015 12:28:20 -0000    1.33
@@ -196,9 +196,7 @@
 
href="http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual";>PDF</a>).
 Per a més detalls, consulteu si us plau el <a
 
href="http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html";>manual
-de Nix</a> i <a
-href="http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html";>el
-manual de Nixpkgs</a>.</p>
+de Nix</a>.</p>
 
 
 <h3 id="platform-testers">comprovadors de plataformes: test manual de 
portabilitat</h3>
@@ -294,7 +292,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/12/01 12:01:46 $
+$Date: 2015/01/06 12:28:20 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/devel.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.ca-en.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- software/po/devel.ca-en.html    1 Dec 2014 12:01:47 -0000    1.15
+++ software/po/devel.ca-en.html    6 Jan 2015 12:28:20 -0000    1.16
@@ -189,9 +189,7 @@
 
href="http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual";>PDF</a>).
 For more details, please refer to the <a
 
href="http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html";>Nix
-manual</a> and <a
-href="http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html";>the
-Nixpkgs manual</a>.</p>
+manual</a>.</p>
 
 
 <h3 id="platform-testers">platform-testers: Manual portability testing</h3>
@@ -271,7 +269,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/12/01 12:01:47 $
+$Date: 2015/01/06 12:28:20 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: software/po/devel.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.ca.po,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- software/po/devel.ca.po   6 Jan 2015 12:14:36 -0000    1.41
+++ software/po/devel.ca.po   6 Jan 2015 12:28:21 -0000    1.42
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 13:13+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -430,15 +431,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "For technical information about Hydra, please consult the <a href="
-#| "\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/";
-#| "doc/manual\"> manual of Hydra</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/";
-#| "hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). "
-#| "For more details, please refer to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/";
-#| "job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">Nix manual</a> "
-#| "and <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/";
-#| "download/2/manual.html\">the Nixpkgs manual</a>."
 msgid ""
 "For technical information about Hydra, please consult the <a href=\"http://";
 "hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]