www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy essays-and-articles.ca.html righ...


From: GNUN
Subject: www/philosophy essays-and-articles.ca.html righ...
Date: Tue, 06 Jan 2015 11:58:03 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/01/06 11:58:03

Modified files:
    philosophy   : essays-and-articles.ca.html 
             right-to-read.ca.html 
    philosophy/po : essays-and-articles.ca-en.html 
             essays-and-articles.ca.po 
             right-to-read.ca-en.html right-to-read.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/essays-and-articles.ca.html?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.ca.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po?cvsroot=www&r1=1.81&r2=1.82
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.ca.po?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55

Patches:
Index: essays-and-articles.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/essays-and-articles.ca.html,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- essays-and-articles.ca.html 1 Dec 2014 11:27:15 -0000    1.43
+++ essays-and-articles.ca.html 6 Jan 2015 11:58:01 -0000    1.44
@@ -479,11 +479,12 @@
 moviment del programari lliure i el del codi obert.</li>
  <li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Categories de programari lliure 
i
 no lliure</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/loyal-computers.html"> Què significa ser lleial 
per al
+vostre ordinadorl?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/fs-translations.ca.html">Traduccions de l'expressió
 "programari lliure"</a> a diverses llengües</li>
  <li><a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Per què anomeno 
"Swindle"
 ("l'engany") al Kindle</a></li>
-
 </ul>
 
 <h3 id="upholding">Mantenint la llibertat del programari</h3>
@@ -572,7 +573,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/12/01 11:27:15 $
+$Date: 2015/01/06 11:58:01 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: right-to-read.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.ca.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- right-to-read.ca.html    12 Apr 2014 13:57:32 -0000   1.29
+++ right-to-read.ca.html    6 Jan 2015 11:58:01 -0000    1.30
@@ -1,11 +1,9 @@
-
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/right-to-read.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
- <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/right-to-read.en.html" -->
-
 <title>El dret a llegir - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/right-to-read.translist" -->
@@ -166,10 +164,20 @@
 objectius centrals.</p>
 
 
-<h3 id="AuthorsNote">Nota de l'autor</h3>
+<h3 id="AuthorsNote">Notes de l'autor</h3>
 
-<p>[Aquesta nota s'ha actualitzat diverses vegades des de la primera 
publicació
-del conte.]</p>
+<ul>
+<li>Aquest conte és suposadament un article històric que algú escriurà en 
el
+futur, i descriu la joventut de Dan Halbert sota una societat repressiva
+formada per enemics que utilitzen el terme "pirateria" com a propaganda; per
+això s'utilitza la terminologia d'aquella societat. He intentat projectar-lo
+des del present per tal que soni fins i tot més opressiu. Vegeu <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html#Piracy">&ldquo;Pirateria&rdquo;</a>.
+</li>
+
+<li>
+<p>Aquesta nota s'ha actualitzat diverses vegades des de la primera publicació
+del conte.</p>
 
 <p>
 El dret a llegir és una batalla que s'està lluitant avui dia. Encara que
@@ -297,6 +305,8 @@
 Aquesta és una interpretació interessant de la Quarta esmena de la
 Constitució dels EUA: obligar els usuaris a renunciar, per endavant, als
 drets que s'hi reconeixen.</p>
+</li>
+</ul>
 
 <h3 id="BadNews">Males notícies</h3>
 
@@ -427,7 +437,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010, 2014 Richard Stallman</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
@@ -438,13 +448,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Darrera revisió: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 3 de febrer de
-2013.</div>
+Darrera revisió: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 6 de gener de
+2015.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/04/12 13:57:32 $
+$Date: 2015/01/06 11:58:01 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/essays-and-articles.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca-en.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- po/essays-and-articles.ca-en.html  1 Dec 2014 11:27:15 -0000    1.24
+++ po/essays-and-articles.ca-en.html  6 Jan 2015 11:58:02 -0000    1.25
@@ -449,11 +449,12 @@
    between the Free Software and Open Source movements.</li>
  <li><a href="/philosophy/categories.html">Categories of Free and
    Non-Free Software</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/loyal-computers.html">
+ What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/fs-translations.html">Translations of the
  term &ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages</li>
  <li><a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Why call it the
    Swindle</a></li>
-
 </ul>
 
 <h3 id="upholding">Upholding Software Freedom</h3>
@@ -524,7 +525,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/12/01 11:27:15 $
+$Date: 2015/01/06 11:58:02 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/essays-and-articles.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po,v
retrieving revision 1.81
retrieving revision 1.82
diff -u -b -r1.81 -r1.82
--- po/essays-and-articles.ca.po    6 Jan 2015 11:44:24 -0000    1.81
+++ po/essays-and-articles.ca.po    6 Jan 2015 11:58:02 -0000    1.82
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 12:43+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -1332,14 +1333,12 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/gov-promote.html\">How Should Governments Promote "
-#| "Free Software?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/loyal-computers.html\"> What Does It Mean for Your "
 "Computer to Be Loyal?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/loyal-computers.html\"> Què significa ser lleial per 
al vostre ordinadorl?</a>"
+"<a href=\"/philosophy/loyal-computers.html\"> Què significa ser lleial per "
+"al vostre ordinadorl?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: po/right-to-read.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.ca-en.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- po/right-to-read.ca-en.html 12 Apr 2014 13:59:42 -0000   1.14
+++ po/right-to-read.ca-en.html 6 Jan 2015 11:58:02 -0000    1.15
@@ -152,10 +152,21 @@
 universal right to read soon became one of its central aims.</p>
 
 
-<h3 id="AuthorsNote">Author's Note</h3>
+<h3 id="AuthorsNote">Author's Notes</h3>
 
-<p>[This note has been updated several times since the first
-publication of the story.]</p>
+<ul>
+<li>This story is supposedly a historical article that will be written in
+the future by someone else, describing Dan Halbert's youth under a
+repressive society shaped by the enemies that use &ldquo;pirate&rdquo; as
+propaganda. So it uses the terminology of that society.
+I have tried to project it from today so as to sound even more
+oppressive. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">&ldquo;Piracy&rdquo;</a>.
+</li>
+
+<li>
+<p>The following note has been updated several times since the first
+publication of the story.</p>
 
 <p>
 The right to read is a battle being fought today. Although it may
@@ -278,6 +289,8 @@
 <p>
 This is an interesting approach to the Fourth Amendment: pressure most
 everyone to agree, in advance, to waive their rights under it.</p>
+</li>
+</ul>
 
 <h3 id="BadNews">Bad News</h3>
 
@@ -399,7 +412,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010, 2014 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
@@ -409,7 +422,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/04/12 13:59:42 $
+$Date: 2015/01/06 11:58:02 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/right-to-read.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.ca.po,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- po/right-to-read.ca.po   6 Jan 2015 11:44:24 -0000    1.54
+++ po/right-to-read.ca.po   6 Jan 2015 11:58:02 -0000    1.55
@@ -12,9 +12,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 12:40+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -333,7 +334,6 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#| msgid "Author's Note"
 msgid "Author's Notes"
 msgstr "Notes de l'autor"
 
@@ -345,13 +345,17 @@
 "So it uses the terminology of that society. I have tried to project it from "
 "today so as to sound even more oppressive. See <a href=\"/philosophy/words-"
 "to-avoid.html#Piracy\">&ldquo;Piracy&rdquo;</a>."
-msgstr "Aquest conte és suposadament un article històric que algú escriurà 
en el futur, i descriu la joventut de Dan Halbert sota una societat repressiva 
formada per enemics que utilitzen el terme \"pirateria\" com a propaganda; per 
això s'utilitza la terminologia d'aquella societat. He intentat projectar-lo 
des del present per tal que soni fins i tot més opressiu. Vegeu <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html#Piracy\">&ldquo;Pirateria&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Aquest conte és suposadament un article històric que algú escriurà en el "
+"futur, i descriu la joventut de Dan Halbert sota una societat repressiva "
+"formada per enemics que utilitzen el terme \"pirateria\" com a propaganda; "
+"per això s'utilitza la terminologia d'aquella societat. He intentat "
+"projectar-lo des del present per tal que soni fins i tot més opressiu. Vegeu 
"
+"<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html#Piracy\">&ldquo;Pirateria&rdquo;"
+"</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-#| msgid ""
-#| "[This note has been updated several times since the first publication of "
-#| "the story.]"
 msgid ""
 "The following note has been updated several times since the first "
 "publication of the story."
@@ -824,7 +828,6 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010, 2014 Richard Stallman"
 msgstr "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010, 2014 Richard Stallman"
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]