www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po mirror.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po mirror.sq.po
Date: Sun, 30 Mar 2014 18:11:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   14/03/30 18:11:51

Modified files:
    server/po   : mirror.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.66&r2=1.67

Patches:
Index: mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.66
retrieving revision 1.67
diff -u -b -r1.66 -r1.67
--- mirror.sq.po    30 Mar 2014 17:26:33 -0000   1.66
+++ mirror.sq.po    30 Mar 2014 18:11:51 -0000   1.67
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Translation into Albanian of minimial gnu.org site pages
 # Copyright (C) 2010Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Besnik Bleta <address@hidden> 2010.
+# Besnik Bleta <address@hidden> 2010-2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-14 04:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-02 20:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-30 21:05+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -18,8 +18,7 @@
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr ""
-"Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+msgstr "Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software 
Foundation"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -32,22 +31,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"First, for users/downloaders: the address <a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
-"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes between the mirrors, trying to "
-"choose one that is nearby and up to date. E.g., <a href=\"http://ftpmirror.";
-"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> goes to a mirror's "
-"directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We recommend using "
-"this generic ftpmirror.gnu.org address wherever possible in links, "
-"documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
-msgstr ""
-"Së pari, për përdoruesit/shkarkuesit: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.";
-"org/\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> përpiqet të zgjedhë mes pasqyrave 
atë "
-"që është afër dhe që është e përditësuar. P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.";
-"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> hidhet te lista e "
-"pasqyrave për <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. Këshillojmë "
-"përdorimin nëpër lidhje, dokumentime, etj, të kësaj adrese të 
përgjithshme "
-"ftpmirror.gnu.org, për të ulur ngarkesën te shërbyesi kryesor i GNU-së."
+msgid "First, for users/downloaders: the address <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes 
between the mirrors, trying to choose one that is nearby and up to date. E.g., 
<a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
goes to a mirror's directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We 
recommend using this generic ftpmirror.gnu.org address wherever possible in 
links, documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
+msgstr "Së pari, për përdoruesit/shkarkuesit: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> përpiqet të 
zgjedhë mes pasqyrave atë që është afër dhe që është e përditësuar. 
P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
hidhet te lista e pasqyrave për <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. 
Këshillojmë përdorimin nëpër lidhje, dokumentime, etj, të kësaj adrese 
të përgjithshme ftpmirror.gnu.org, për të ulur ngarkesën te shërbyesi 
kryesor i GNU-së."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -56,12 +41,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Mirroring the GNU FTP server requires approximately 46GB disk space (as of "
-"June&nbsp;2013). You can rsync directly from ftp.gnu.org:"
-msgstr ""
-"Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 30GB hapësirë disku 
(deri "
-"më Qershor&nbsp;2013). Mund të kryeni rsync drejt e nga ftp.gnu.org:"
+msgid "Mirroring the GNU FTP server requires approximately 46GB disk space (as 
of June&nbsp;2013). You can rsync directly from ftp.gnu.org:"
+msgstr "Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 30GB hapësirë 
disku (deri më Qershor&nbsp;2013). Mund të kryeni rsync drejt e nga 
ftp.gnu.org:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -70,17 +51,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, please consider mirroring from another site, again to reduce load "
-"on the GNU server. These sites provide access to all the material on ftp."
-"gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may access them "
-"with (via rsync):"
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, ju lutemi, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një sajti "
-"tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi GNU. 
Këta "
-"sajte ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me "
-"materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta (përmes 
rsync-ut) "
-"me:"
+msgid "However, please consider mirroring from another site, again to reduce 
load on the GNU server. These sites provide access to all the material on 
ftp.gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may access them 
with (via rsync):"
+msgstr "Sidoqoftë, ju lutemi, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një 
sajti tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi 
GNU. Këta sajte ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. 
Përditësohen me materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta 
(përmes rsync-ut) me:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -129,30 +101,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
-"recommend rsync for mirror transfers, with the options above, to ensure an "
-"exact copy."
-msgstr ""
-"rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa që 
përherë "
-"këshillojmë përdorimin r rsync-ut për shpërngulje pasqyrash, me 
mundësitë e "
-"mësipërme, që të sigurohet kopjimi i përpiktë."
+msgid "rsync is so much more efficient than other protocols that we always 
recommend rsync for mirror transfers, with the options above, to ensure an 
exact copy."
+msgstr "rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa 
që përherë këshillojmë përdorimin r rsync-ut për shpërngulje pasqyrash, 
me mundësitë e mësipërme, që të sigurohet kopjimi i përpiktë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you can "
-"make your mirror public. To add your mirror to the <a href=\"/order/ftp.html"
-"\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a daily update "
-"frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please contact <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can "
-"review it. Please provide the following:"
-msgstr ""
-"Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen përmes "
-"bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasqyra juaj te <a 
href=\"/"
-"order/ftp.html\">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos (dhe "
-"këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës, "
-"lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
-"a> që të mund ta marrim në shqyrtim. Ju lutemi, na furnizoni sa vijon:"
+msgid "You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you 
can make your mirror public. To add your mirror to the <a 
href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a 
daily update frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please 
contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can 
review it. Please provide the following:"
+msgstr "Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen 
përmes bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasqyra juaj te <a 
href=\"/order/ftp.html\">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos 
(dhe këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës, lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që të mund ta marrim 
në shqyrtim. Ju lutemi, na furnizoni sa vijon:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate),"
@@ -167,12 +121,8 @@
 msgstr "shpeshti përditësimi (e këshillueshme një herë në ditë),"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"preferred contact information for any mirror-related issues (we will keep "
-"all contact information confidential), and"
-msgstr ""
-"të dhëna për kontaktin e parapëlqyer për çfarëdo çështjesh që 
lidhen me "
-"pasqyrimin (do t'i mbajmë të fshehta krejt të dhënat), dhe"
+msgid "preferred contact information for any mirror-related issues (we will 
keep all contact information confidential), and"
+msgstr "të dhëna për kontaktin e parapëlqyer për çfarëdo çështjesh 
që lidhen me pasqyrimin (do t'i mbajmë të fshehta krejt të dhënat), dhe"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "whether your site can also be a source for other mirrors."
@@ -197,19 +147,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is very useful to make your mirror available to users via http, so please "
-"support this if you can. Please set up your web server configuration to "
-"avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of "
-"which there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this "
-"means:"
-msgstr ""
-"Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj përmes 
protokollit "
-"http është shumë e dobishme, ndaj ju lutemi ta mundësoni këtë, nëse "
-"mundeni. Ju lutemi, rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që që 
të "
-"shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> (.sig kartelash të ngjeshura, 
nga "
-"të cilat kemi plot në shërbyesit tanë) të koduara si gzip. Për Apache, 
kjo "
-"do të ishte:"
+msgid "It is very useful to make your mirror available to users via http, so 
please support this if you can. Please set up your web server configuration to 
avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of which 
there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this means:"
+msgstr "Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj 
përmes protokollit http është shumë e dobishme, ndaj ju lutemi ta 
mundësoni këtë, nëse mundeni. Ju lutemi, rregullojeni formësimin e 
shërbyesit tuaj web që që të shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> 
(.sig kartelash të ngjeshura, nga të cilat kemi plot në shërbyesit tanë) 
të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -235,12 +174,8 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the "
-"extension, for instance like this:"
-msgstr ""
-"Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një pikë për 
"
-"zgjerimin, për shembull si kjo:"
+msgid "Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the 
extension, for instance like this:"
+msgstr "Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një 
pikë për zgjerimin, për shembull si kjo:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -251,18 +186,11 @@
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
 msgid "then the RemoveEncoding lines should also not have a leading dot."
-msgstr ""
-"atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin nga një 
"
-"pikë."
+msgstr "atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin 
nga një pikë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, we highly recommend the following setting, so that users can see "
-"full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
-msgstr ""
-"Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në 
listat e "
-"prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të "
-"cungohen:"
+msgid "Finally, we highly recommend the following setting, so that users can 
see full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
+msgstr "Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, 
në listat e prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në 
vend që këto të cungohen:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -274,21 +202,8 @@
 msgstr "lista postimesh ibiblio"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For those mirroring from ibiblio, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/";
-"listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> and <a href=\"http://lists.";
-"ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> are low-"
-"traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio servers. "
-"Also, specific questions and problem reports can be <a href=\"http://www.";
-"ibiblio.org/help/\">submitted to ibiblio</a>."
-msgstr ""
-"Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/";
-"mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> dhe <a href=\"http://";
-"lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> "
-"janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjës sajtesh që 
pasqyrojnë "
-"prej shërbyesve të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta dhe njoftime 
"
-"problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të parashtrohen te "
-"ibiblio</a>."
+msgid "For those mirroring from ibiblio, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 and <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 are low-traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio 
servers. Also, specific questions and problem reports can be <a 
href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>submitted to ibiblio</a>."
+msgstr "Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 dhe <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjës sajtesh që pasqyrojnë 
prej shërbyesve të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta dhe njoftime 
problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të parashtrohen te 
ibiblio</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -327,9 +242,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Nightly updates are sufficient for GNU FTP and Alpha material."
-msgstr ""
-"Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e FTP-së 
GNU "
-"dhe Alpha."
+msgstr "Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e 
FTP-së GNU dhe Alpha."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -338,18 +251,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We also greatly appreciate additional mirrors of the <em>nongnu</em> "
-"projects hosted at <a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu."
-"org</a>. The total is currently around 22GB. To do this, we recommend you "
-"retrieve and update the files using rsync, with the same options as above "
-"for ftp.gnu.org, namely:"
-msgstr ""
-"Çmojmë pa masë pasqyra shtesë të projekteve <em>nongnu</em> të 
strehuara te "
-"<a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. Hëpërhë "
-"bëhen gjithsej rreth 22GB. Për këtë, këshillojmë me forcë që të 
merrni dhe "
-"përditësoni kartelat duke përdorur rsync-un, me të njëjtat mundësi si 
më "
-"sipër për ftp.gnu.org, përkatësisht:"
+msgid "We also greatly appreciate additional mirrors of the <em>nongnu</em> 
projects hosted at <a 
href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. The total is 
currently around 22GB. To do this, we recommend you retrieve and update the 
files using rsync, with the same options as above for ftp.gnu.org, namely:"
+msgstr "Çmojmë pa masë pasqyra shtesë të projekteve <em>nongnu</em> të 
strehuara te <a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. 
Hëpërhë bëhen gjithsej rreth 22GB. Për këtë, këshillojmë me forcë 
që të merrni dhe përditësoni kartelat duke përdorur rsync-un, me të 
njëjtat mundësi si më sipër për ftp.gnu.org, përkatësisht:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -357,37 +260,18 @@
 msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://dl.sv.gnu.org/releases/ 
/your/dir\n"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably be "
-"some permission errors; just ignore them. They are due to choices or "
-"mistakes by individual project maintainers.)"
-msgstr ""
-"Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do të ketë 
pak "
-"gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose gabime "
-"mirëmbajtësish individualë të projektit.)"
+msgid "These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably 
be some permission errors; just ignore them. They are due to choices or 
mistakes by individual project maintainers.)"
+msgstr "Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do 
të ketë pak gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose 
gabime mirëmbajtësish individualë të projektit.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if you "
-"like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that "
-"dynamic."
-msgstr ""
-"Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë në 
ditë; dy "
-"herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet bandë, lënda 
nuk "
-"është edhe aq dinamike."
+msgid "It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if 
you like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that 
dynamic."
+msgstr "Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë 
në ditë; dy herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet 
bandë, lënda nuk është edhe aq dinamike."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you can help with this, please <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">email us</a> with the url to your mirror so we can add you to the <a href="
-"\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
-msgstr ""
-"Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutemi, <a 
href=\"mailto:";
-"address@hidden">na dërgoni një email</a> me url-në për te pasqyra juaj, "
-"që kështu të mund ta shtojmë te <a href=\"http://dl.sv.gnu.org/";
-"releases/00_MIRRORS.html\">lista</a>. Faleminderit!"
+msgid "If you can help with this, please <a 
href=\"mailto:address@hidden";>email us</a> with the url to your mirror so we 
can add you to the <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
+msgstr "Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutemi, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>na dërgoni një email</a> me url-në për te 
pasqyra juaj, që kështu të mund ta shtojmë te <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>lista</a>. 
Faleminderit!"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -396,29 +280,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out that "
-"(a)&nbsp;few people can make use of them, and (b)&nbsp;many mirrors either "
-"became out of date or went offline relatively frequently. We don't want "
-"outdated information about the GNU project to be disseminated."
-msgstr ""
-"Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren "
-"nga pak përdorues, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose vjetrohen, ose relativisht 
"
-"shpesh nuk gjenden në linjë. Nuk duam të mbillen të dhëna të vjetruara 
për "
-"projektin GNU."
+msgid "We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out 
that (a)&nbsp;few people can make use of them, and (b)&nbsp;many mirrors either 
became out of date or went offline relatively frequently. We don't want 
outdated information about the GNU project to be disseminated."
+msgstr "Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren nga pak përdorues, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose 
vjetrohen, ose relativisht shpesh nuk gjenden në linjë. Nuk duam të mbillen 
të dhëna të vjetruara për projektin GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, that "
-"is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an "
-"<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt>:"
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, për 
ne nuk "
-"ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku keni një 
"
-"recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
+msgid "Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, 
that is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an 
<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt>:"
+msgstr "Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, 
për ne nuk ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku 
keni një recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -439,9 +307,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "(Thanks to Juri Hoerner for providing this Apache information.)"
-msgstr ""
-"(Faleminderit Juri Hoerner-it për dhënien e këtij informacioni rreth 
Apache-"
-"it.)"
+msgstr "(Faleminderit Juri Hoerner-it për dhënien e këtij informacioni 
rreth Apache-it.)"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -476,32 +342,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -513,16 +363,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
-#~ "\">other ways can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së "
-#~ "dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
 Ka "
-#~ "gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> "
-#~ "FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla 
të "
-#~ "tjera mund të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]