www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-schools.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/education/po edu-schools.sq.po
Date: Thu, 13 Mar 2014 21:30:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   14/03/13 21:30:32

Modified files:
    education/po  : edu-schools.sq.po 

Log message:
    typo fixing and cosmetic changes

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: edu-schools.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- edu-schools.sq.po  13 Mar 2014 20:58:58 -0000   1.4
+++ edu-schools.sq.po  13 Mar 2014 21:30:32 -0000   1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-09 21:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-13 22:57+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-13 23:35+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: sq\n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,14 +15,11 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"Outdated-Since: 2014-03-09 21:28+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free "
-"Software Foundation"
-msgstr ""
-"Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë - 
"
-"Projekti GNU - Free Software Foundation"
+msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free 
Software Foundation"
+msgstr "Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të 
Lirë - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software"
@@ -53,276 +50,84 @@
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Ekipi i Arsimit</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
-"education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools Should "
-"Exclusively Use Free Software"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/education.html\">Arsimi</a> &rarr; <a href=\"/education/"
-"education.html#indepth\">Më Në Thellësi</a> &rarr; Pse Shkollat Do të 
Duhej "
-"të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë"
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools 
Should Exclusively Use Free Software"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Arsimi</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">Më Në Thellësi</a> &rarr; Pse 
Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Educational activities (including schools) have a moral duty to <a href=\"/"
-"education/education.html\">teach only free software.</a>"
-msgstr ""
-"Veprimtaritë arsimore (përfshi funksionimin e shkollave) kanë një detyrim 
"
-"moral <a href=\"/education/education.html\">të japin mësim vetëm software 
të "
-"lirë.</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"All computer users ought to insist on free software: it gives users the "
-"freedom to control their own computers&mdash;with proprietary software, the "
-"program does what its owner or developer wants it to do, not what the user "
-"wants it to do. Free software also gives users the freedom to cooperate "
-"with each other, to lead an upright life. These reasons apply to schools as "
-"they do to everyone. However, the purpose of this article is to present the "
-"additional reasons that apply specifically to education."
-msgstr ""
-"Krejt përdoruesit e kompjuterit do të duhej të ngulnin këmbë në 
software-in "
-"e lirë: ai u jep përdoruesve lirinë për të kontrolluar kompjuterin e "
-"tyre&mdash;me software-in pronësor, kompjuteri bën atë çka do pronari ose 
"
-"programuesi i software-it, jo atë çka përdoruesi dëshiron të bëjë.  "
-"Software-i i Lirë u jep përdoruesve edhe lirinë për të bashkëpunuar me 
njëri-"
-"tjetrin, për të rrojtur një jetë të drejtë. Këto arsye kanë vlerë 
për "
-"shkollat, ashtu si për këdo tjetër. Megjithatë qëllimi i këtij 
artikulli "
-"është të paraqesë arsyet shtesë që prekin posaçërisht arsimin."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Free software can save schools money, but this is a secondary benefit. "
-"Savings are possible because free software gives schools, like other users, "
-"the freedom to copy and redistribute the software; the school system can "
-"give a copy to every school, and each school can install the program in all "
-"its computers, with no obligation to pay for doing so."
-msgstr ""
-"Software-i i lirë mund t'i kursejë shkollës para, por ky është vetëm 
një "
-"përfitim dytësor. Kursimi është i mundshëm sepse software-i i lirë u 
jep "
-"shkollave, ashtu si cilitdo përdorues, lirinë për ta kopjuar dhe "
-"rishpërndarë software-in; sistemi i shkollës mund t'i japë një kopje 
çdo "
-"shkolle, dhe çdo shkollë mund ta instalojë programin në krejt kompjuterat 
e "
-"saj, pa qenë e detyruar të paguajë për ta bërë këtë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This benefit is useful, but we firmly refuse to give it first place, because "
-"it is shallow compared to the important ethical issues at stake. Moving "
-"schools to free software is more than a way to make education a little "
-"&ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good education instead of bad "
-"education. So let's consider the deeper issues."
-msgstr ""
-"Ky përfitim është i dobishëm, por ne hedhim poshtë vendosmërisht t'i 
japim "
-"vendin e parë, ngaqë është i cekët, krahasuar me problemet e 
rëndësishme "
-"etike që janë në lojë këtu. Kalimi i shkollave në software-in e lirë 
është "
-"më tepër se një rrugë për ta bërë arsimin pakëz &ldquo;më të 
mirë&rdquo;: "
-"është një çështje e realizimit të një arsimi të mirë, në vend se 
të një "
-"arsimi të lig. Le të shohim, pra, problemet më të thella."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong, "
-"capable, independent, cooperating and free society. They should promote the "
-"use of free software just as they promote conservation and voting. By "
-"teaching students free software, they can graduate citizens ready to live in "
-"a free digital society. This will help society as a whole escape from being "
-"dominated by megacorporations."
-msgstr ""
-"Shkollat kanë një mision shoqëror: t'u mësojë nxënësve të jenë 
shtetas të "
-"një shoqërie të fortë, të aftë, të pavarur, bashkëpunuese dhe të 
lirë. "
-"Përdorimin e software-it të lirë do të duhej ta promovonin njësoj si "
-"promovojnë mbrojtjen e natyrës dhe të drejtën e votës. Duke u mësuar "
-"nxënësve software-in e lirë, këta mund ta dalin nga bankat e shkollave "
-"qytetarë të gatshëm për të jetuar në një shoqëri dixhitale të lirë. 
 Kjo do "
-"ta ndihmojë shoqërinë si e tërë t'i ikë mbizotërimit nga 
megakorporatat."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence, which goes "
-"counter to the schools' social mission. Schools should never do this."
-msgstr ""
-"Përkundrazi, të japësh mësim një program jo të lirë do të thotë të 
mbjellësh "
-"varësi, çka bie ndesh me misionin shoqëror të shkollës. Shkollat nuk do 
të "
-"duhej ta bënin kurrë këtë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Why, after all, do some proprietary software developers offer gratis "
-"copies<a href=\"#note1\">(1)</a> of their nonfree programs to schools? "
-"Because they want to <em>use</em> the schools to implant dependence on their "
-"products, like tobacco companies distributing gratis cigarettes to school "
-"children<a href=\"#note2\">(2)</a>. They will not give gratis copies to "
-"these students once they've graduated, nor to the companies that they go to "
-"work for."
-msgstr ""
-"Pse, atëherë, disa programues software-i pronësor u ofrojnë shkollave 
kopje "
-"falas<a href=\"#note1\">(1)</a> të programeve të tyre jo të lira? Ngaqë 
duan "
-"të <em>përdorin</em> shkollat për të mbjellë varësinë nga produktet e 
tyre, "
-"njësoj si kompanitë e duhanit që u shpërndajnë cigare falas fëmijëve 
në "
-"shkolla<a href=\"#note2\">(2)</a>. Pasi këta nxënës të lënë shkollat, 
nuk "
-"do t'u japë më njeri kopje falas, as atyre, as kompanive ku shkojnë për 
të "
-"punuar."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Free software permits students to learn how software works. Some students, "
-"natural-born programmers, on reaching their teens yearn to learn everything "
-"there is to know about their computer and its software. They are intensely "
-"curious to read the source code of the programs that they use every day."
-msgstr ""
-"Software-i i lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon 
software-i. "
-"Disa nxënës, programues të lindur, kur mbërrijnë në moshën e 
adoleshencës, "
-"kanë qejf të mësojnë çdo gjë që mund të njihet rreth kompjuterit dhe "
-"software-it. Janë thellësisht kureshtarë të lexojnë kodin burim të "
-"programeve që përdorin përditë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, &ldquo;The "
-"knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; "
-"Proprietary software is the enemy of the spirit of education, so it should "
-"not be tolerated in a school, except as an object for reverse engineering."
-msgstr ""
-"Software-i pronësor e shkelmon etjen e tyre për dije: thotë, &ldquo;Dija 
që "
-"dëshironi është një e fshehtë&mdash;nuk lejohet të nxënit!&rdquo; 
Software-i "
-"pronësor është armiku i vetë thelbit të arsimit, ndaj nuk do të duhej "
-"toleruar në shkolla, hiq rastet për retroinxhinierim."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Free software encourages everyone to learn. The free software community "
-"rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general "
-"public in ignorance of how technology works; we encourage students of any "
-"age and situation to read the source code and learn as much as they want to "
-"know."
-msgstr ""
-"Software-i i lirë e nxit këdo të mësojë. Bashkësia e software-it të 
lirë e "
-"hedh tej &ldquo;idenë e priftërinjve të teknologjisë&rdquo;, që e mban "
-"publikun e përgjithshëm në padije lidhur me se si funksionon teknologjia; 
ne "
-"i nxisim nxënësit e cilësdo moshë dhe gjendje të lexojnë kodin burim 
dhe të "
-"mësojnë aq sa duan."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Schools that use free software will enable gifted programming students to "
-"advance. How do natural-born programmers learn to be good programmers? They "
-"need to read and understand real programs that people really use. You learn "
-"to write good, clear code by reading lots of code and writing lots of code. "
-"Only free software permits this."
-msgstr ""
-"Shkollat që përdorin software të lirë do t'u krijojnë nxënësve me 
talent në "
-"programim mundësinë të përparojnë. Si mësojnë të lindurit për 
programim të "
-"jenë programues të zot? U duhet të lexojnë dhe kuptojnë programe të 
vërteta "
-"që njerëzit i përdorin vërtet. Kod të mirë, të pastër mësoni të 
shkruani "
-"duke lexuar plot kod dhe duke shkruar plot kod. Këtë e lejon vetëm 
software-"
-"i i lirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"How do you learn to write code for large programs? You do that by writing "
-"lots of changes in existing large programs. Free Software lets you do this; "
-"proprietary software forbids this. Any school can offer its students the "
-"chance to master the craft of programming, but only if it is a free software "
-"school."
-msgstr ""
-"Si mësoni të shkruani kod për programe të mëdhenj? Këtë e bëni duke 
shkruar "
-"ndryshime të shumta në programe të mëdhenj ekzistues. Software-i i Lirë 
ju "
-"lejon ta bëni këtë; software-i pronësor këtë e ndalon. Cilado shkollë 
mund "
-"t'u ofrojë nxënësve të vet shansin të përvetësojë zanatin e 
programimit, por "
-"vetëm nëse është shkollë me software të lirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The deepest reason for using free software in schools is for moral "
-"education. We expect schools to teach students basic facts and useful "
-"skills, but that is only part of their job. The most fundamental task of "
-"schools is to teach good citizenship, including the habit of helping others. "
-"In the area of computing, this means teaching people to share software. "
-"Schools, starting from nursery school, should tell their students, &ldquo;If "
-"you bring software to school, you must share it with the other students. "
-"You must show the source code to the class, in case someone wants to learn. "
-"Therefore bringing nonfree software to class is not permitted, unless it is "
-"for reverse-engineering work.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Arsyeja më e thellë për përdorimin e software-it të lirë në shkolla 
lidhet "
-"me edukimin moral. Nga shkollat presim që t'u mësojnë nxënësve fakte "
-"themelore dhe aftësi të dobishme, por puna e tyre nuk vetëm kaq. Puna më "
-"themelore e shkollave është të përgatitin shtetas të mirë, çka 
përfshin "
-"zakonin e ndihmës për të tjerët. Në fushën e kompjuterit, kjo do të 
thotë "
-"t'u mësosh njerëzve të ndajnë software me njëri-tjetrin.  Shkollat, 
duke "
-"filluar që nga kopshti, do të duhej t'u thonin nxënësve, &ldquo;Nëse 
sillni "
-"software në shkollë, duhet ta ndani atë me nxënësit e tjerë. Duhet t'i 
"
-"tregoni klasës kodin burim, për raste kur dikush dëshiron të mësojë. "
-"Prandaj sjellja në klasë e software-it jo të lirë nuk lejohet, veç në 
qoftë "
-"për punë retroinxhinierimi.&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Of course, the school must practice what it preaches: it should bring only "
-"free software to class (except objects for reverse-engineering), and share "
-"copies including source code with the students so they can copy it, take it "
-"home, and redistribute it further."
-msgstr ""
-"Sigurisht që shkolla duhet të praktikojë atë që predikon: klasave do të 
"
-"duhej t'u jepte vetëm software të lirë (hiq objekte për 
retroinxhinierim), "
-"dhe të ndajë me nxënësit kopje të tij, përfshi kodin burim, që këta 
të mund "
-"ta marrin në shtëpi dhe ta rishpërndajnë më tej."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Teaching the students to use free software, and to participate in the free "
-"software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students "
-"the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of "
-"school should use free software."
-msgstr ""
-"T'u mësosh nxënësve përdorimin e software-it të lirë, dhe pjesëmarrjen 
në "
-"bashkësinë e software-it të lirë, përbën mësim praktik qytetarie. U 
mëson "
-"nxënësve gjithashtu modelin e shërbimit publik, në vend se atë të "
-"manjatëve. Krejt nivelet e shkollave do të duhej të përdornin software 
të "
-"lirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you have a relationship with a school &mdash;if you are a student, a "
-"teacher, an employee, an administrator, a donor, or a parent&mdash; it's "
-"your responsibility to campaign for the school to migrate to free software. "
-"If a private request doesn't achieve the goal, raise the issue publicly in "
-"those communities; that is the way to make more people aware of the issue "
-"and find allies for the campaign."
-msgstr ""
-"Nëse ju lidh diçka me një shkollë &mdash;nëse jeni një studen, mësues, 
"
-"nëpunës, drejtues, dhurues, ose prind&mdash; është përgjegjësia juaj 
të bëni "
-"fushatë për shkollën që të migrojë te software i Lirë. Nëse një 
kërkesë "
-"private nuk ia arrin qëllimit, ngrijeni çështjen publikisht në këto "
-"bashkësi; kjo është rruga për të bërë më tepër njerëz të 
ndërgjegjshëm rreth "
-"çështjes dhe për të gjetu aleatë për fushatën."
+msgid "Educational activities (including schools) have a moral duty to <a 
href=\"/education/education.html\">teach only free software.</a>"
+msgstr "Veprimtaritë arsimore (përfshi funksionimin e shkollave) kanë një 
detyrim moral <a href=\"/education/education.html\">të japin mësim vetëm 
software të lirë.</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "All computer users ought to insist on free software: it gives users the 
freedom to control their own computers&mdash;with proprietary software, the 
program does what its owner or developer wants it to do, not what the user 
wants it to do. Free software also gives users the freedom to cooperate with 
each other, to lead an upright life. These reasons apply to schools as they do 
to everyone. However, the purpose of this article is to present the additional 
reasons that apply specifically to education."
+msgstr "Krejt përdoruesit e kompjuterit do të duhej të ngulnin këmbë në 
software-in e lirë: ai u jep përdoruesve lirinë për të kontrolluar 
kompjuterin e tyre &mdash; me software-in pronësor, kompjuteri bën atë çka 
do pronari ose programuesi i software-it, jo atë çka përdoruesi dëshiron 
të bëjë.  Software-i i Lirë u jep përdoruesve edhe lirinë për të 
bashkëpunuar me njëri-tjetrin, për të rrojtur një jetë të drejtë. Këto 
arsye kanë vlerë për shkollat, ashtu si për këdo tjetër. Megjithatë 
qëllimi i këtij artikulli është të paraqesë arsyet shtesë që prekin 
posaçërisht arsimin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free software can save schools money, but this is a secondary benefit. 
Savings are possible because free software gives schools, like other users, the 
freedom to copy and redistribute the software; the school system can give a 
copy to every school, and each school can install the program in all its 
computers, with no obligation to pay for doing so."
+msgstr "Software-i i lirë mund t'i kursejë shkollës para, por ky është 
vetëm një përfitim dytësor. Kursimi është i mundshëm sepse software-i i 
lirë u jep shkollave, ashtu si cilitdo përdorues, lirinë për ta kopjuar dhe 
rishpërndarë software-in; sistemi i shkollës mund t'i japë një kopje çdo 
shkolle, dhe çdo shkollë mund ta instalojë programin në krejt kompjuterat e 
saj, pa qenë e detyruar të paguajë për ta bërë këtë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This benefit is useful, but we firmly refuse to give it first place, 
because it is shallow compared to the important ethical issues at stake. 
Moving schools to free software is more than a way to make education a little 
&ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good education instead of bad 
education. So let's consider the deeper issues."
+msgstr "Ky përfitim është i dobishëm, por ne hedhim poshtë vendosmërisht 
t'i japim vendin e parë, ngaqë është i cekët, krahasuar me problemet e 
rëndësishme etike që janë në lojë këtu. Kalimi i shkollave në 
software-in e lirë është diçka më tepër se sa një rrugë për ta bërë 
arsimin pakëz &ldquo;më të mirë&rdquo;: është çështje e realizimit të 
një arsimi të mirë, në vend se të një arsimi të lig. Le të shohim, 
pra, problemet më të thella."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a 
strong, capable, independent, cooperating and free society. They should 
promote the use of free software just as they promote conservation and voting. 
By teaching students free software, they can graduate citizens ready to live in 
a free digital society. This will help society as a whole escape from being 
dominated by megacorporations."
+msgstr "Shkollat kanë një mision shoqëror: t'u mësojë nxënësve të 
jenë shtetas të një shoqërie të fortë, të aftë, të pavarur, 
bashkëpunuese dhe të lirë. Përdorimin e software-it të lirë do të duhej 
ta promovonin njësoj si promovojnë mbrojtjen e natyrës dhe të drejtën e 
votës. Duke u mësuar nxënësve software-in e lirë, këta mund ta dalin nga 
bankat e shkollave qytetarë të gatshëm për të jetuar në një shoqëri 
dixhitale të lirë. Kjo do ta ndihmojë shoqërinë si e tërë t'i ikë 
mbizotërimit nga megakorporatat."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence, which 
goes counter to the schools' social mission. Schools should never do this."
+msgstr "Përkundrazi, të japësh mësim një program jo të lirë do të 
thotë të mbjellësh varësi, çka bie ndesh me misionin shoqëror të 
shkollës. Shkollat nuk do të duhej ta bënin kurrë këtë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Why, after all, do some proprietary software developers offer gratis 
copies<a href=\"#note1\">(1)</a> of their nonfree programs to schools? Because 
they want to <em>use</em> the schools to implant dependence on their products, 
like tobacco companies distributing gratis cigarettes to school children<a 
href=\"#note2\">(2)</a>. They will not give gratis copies to these students 
once they've graduated, nor to the companies that they go to work for."
+msgstr "Pse, atëherë, disa programues software-i pronësor u ofrojnë 
shkollave kopje falas<a href=\"#note1\">(1)</a> të programeve të tyre jo të 
lira? Ngaqë duan të <em>përdorin</em> shkollat për të mbjellë varësinë 
nga produktet e tyre, njësoj si kompanitë e duhanit që u shpërndajnë 
cigare falas fëmijëve në shkolla<a href=\"#note2\">(2)</a>. Pasi këta 
nxënës të lënë shkollat, nuk do t'u japë më njeri kopje falas, as atyre, 
as kompanive ku shkojnë për të punuar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free software permits students to learn how software works. Some 
students, natural-born programmers, on reaching their teens yearn to learn 
everything there is to know about their computer and its software. They are 
intensely curious to read the source code of the programs that they use every 
day."
+msgstr "Software-i i lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon 
software-i. Disa nxënës, programues të lindur, kur mbërrijnë në moshën 
e adoleshencës, kanë qejf të mësojnë çdo gjë që mund të njihet rreth 
kompjuterit dhe software-it. Janë thellësisht kureshtarë të lexojnë kodin 
burim të programeve që përdorin përditë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, 
&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; 
Proprietary software is the enemy of the spirit of education, so it should not 
be tolerated in a school, except as an object for reverse engineering."
+msgstr "Software-i pronësor e shkelmon etjen e tyre për dije: thotë, 
&ldquo;Dija që dëshironi është një e fshehtë&mdash;nuk lejohet të 
mësuarit e saj!&rdquo; Software-i pronësor është armiku i vetë thelbit të 
arsimit, ndaj nuk do të duhej toleruar në shkolla, hiq rastet për 
retroinxhinierim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free software encourages everyone to learn. The free software community 
rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general 
public in ignorance of how technology works; we encourage students of any age 
and situation to read the source code and learn as much as they want to know."
+msgstr "Software-i i lirë e nxit këdo të mësojë. Bashkësia e software-it 
të lirë e hedh tej &ldquo;idenë e priftërinjve të teknologjisë&rdquo;, e 
cila e mban publikun e përgjithshëm në padije lidhur me se si funksionon 
teknologjia; ne i nxisim nxënësit e cilësdo moshë dhe gjendje të lexojnë 
kodin burim dhe të mësojnë aq sa duan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Schools that use free software will enable gifted programming students 
to advance. How do natural-born programmers learn to be good programmers? They 
need to read and understand real programs that people really use. You learn to 
write good, clear code by reading lots of code and writing lots of code. Only 
free software permits this."
+msgstr "Shkollat që përdorin software të lirë do t'u krijojnë nxënësve 
me talent në programim mundësinë të përparojnë. Si mësojnë të 
lindurit për programim të jenë programues të zot? U duhet të lexojnë dhe 
kuptojnë programe të njëmendta, që njerëzit i përdorin vërtet. Kod të 
mirë, të pastër mësoni të shkruani duke lexuar plot kod dhe duke shkruar 
plot kod. Këtë e lejon vetëm software-i i lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "How do you learn to write code for large programs? You do that by 
writing lots of changes in existing large programs. Free Software lets you do 
this; proprietary software forbids this. Any school can offer its students the 
chance to master the craft of programming, but only if it is a free software 
school."
+msgstr "Si mësoni të shkruani kod për programe të mëdhenj? Këtë e bëni 
duke shkruar ndryshime të shumta në programe të mëdhenj ekzistues. 
Software-i i Lirë ju lejon ta bëni këtë; software-i pronësor këtë e 
ndalon. Cilado shkollë mund t'u ofrojë nxënësve të vet shansin të 
përvetësojë zanatin e programimit, por vetëm nëse është shkollë me 
software të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The deepest reason for using free software in schools is for moral 
education. We expect schools to teach students basic facts and useful skills, 
but that is only part of their job. The most fundamental task of schools is to 
teach good citizenship, including the habit of helping others. In the area of 
computing, this means teaching people to share software. Schools, starting 
from nursery school, should tell their students, &ldquo;If you bring software 
to school, you must share it with the other students. You must show the source 
code to the class, in case someone wants to learn. Therefore bringing nonfree 
software to class is not permitted, unless it is for reverse-engineering 
work.&rdquo;"
+msgstr "Arsyeja më e thellë për përdorimin e software-it të lirë në 
shkolla lidhet me edukimin moral. Nga shkollat presim që t'u mësojnë 
nxënësve fakte themelore dhe aftësi të dobishme, por puna e tyre nuk vetëm 
kaq. Puna më themelore e shkollave është të përgatitin shtetas të mirë, 
çka përfshin zakonin e ndihmës për të tjerët. Në fushën e kompjuterit, 
kjo do të thotë t'u mësosh njerëzve të ndajnë software me njëri-tjetrin. 
 Shkollat, duke filluar që nga kopshti, do të duhej t'u thonin nxënësve, 
&ldquo;Nëse sillni software në shkollë, duhet ta ndani atë me nxënësit e 
tjerë. Duhet t'i tregoni klasës kodin burim, për ato raste kur dikush 
dëshiron të mësojë. Prandaj sjellja në klasë e software-it jo të lirë 
nuk lejohet, veç në qoftë për punë retroinxhinierimi.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Of course, the school must practice what it preaches: it should bring 
only free software to class (except objects for reverse-engineering), and share 
copies including source code with the students so they can copy it, take it 
home, and redistribute it further."
+msgstr "Sigurisht që shkolla duhet të praktikojë atë që predikon: klasave 
do të duhej t'u jepte vetëm software të lirë (hiq objekte për 
retroinxhinierim), dhe të ndajë me nxënësit kopje të tij, përfshi kodin 
burim, që këta të mund ta marrin në shtëpi dhe ta rishpërndajnë më tej."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Teaching the students to use free software, and to participate in the 
free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students 
the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of 
school should use free software."
+msgstr "T'u mësosh nxënësve përdorimin e software-it të lirë, dhe 
pjesëmarrjen në bashkësinë e software-it të lirë, përbën mësim praktik 
qytetarie. U mëson nxënësve gjithashtu modelin e shërbimit publik, në 
vend se atë të manjatëve. Software të lirë do të duhej të përdornin 
të gjitha nivelet e shkollave."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you have a relationship with a school &mdash;if you are a student, a 
teacher, an employee, an administrator, a donor, or a parent&mdash; it's your 
responsibility to campaign for the school to migrate to free software. If a 
private request doesn't achieve the goal, raise the issue publicly in those 
communities; that is the way to make more people aware of the issue and find 
allies for the campaign."
+msgstr "Nëse ju lidh diçka me një shkollë &mdash; nëse jeni një 
student, mësues, nëpunës, drejtues, dhurues, ose prind &mdash; është 
përgjegjësia juaj të bëni fushatë që shkolla të migrojë në software i 
lirë. Nëse një kërkesë private nuk ia arrin qëllimit, ngrijeni 
çështjen publikisht në këto bashkësi; kjo është rruga për të bërë 
më tepër njerëz të ndërgjegjshëm rreth çështjes dhe për të gjetur 
aleatë për fushatën."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<cite><a id=\"note1\"></a>Warning: a school that accepts such an offer may "
-"find subsequent upgrades rather expensive.</cite>"
-msgstr ""
-"<cite><a id=\"note1\"></a>Kujdes: një shkolle që pranon një ofertë të 
tillë, "
-"mund t'i duhet të paguajë shtrenjtë përmirësimet e mëvonshme.</cite>"
+msgid "<cite><a id=\"note1\"></a>Warning: a school that accepts such an offer 
may find subsequent upgrades rather expensive.</cite>"
+msgstr "<cite><a id=\"note1\"></a>Kujdes: një shkolle që pranon një ofertë 
të tillë, mund t'i duhet të paguajë shtrenjtë përmirësimet e 
mëvonshme.</cite>"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<cite><a id=\"note2\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 2002 "
-"for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. "
-"See <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
-"tobaccotrial/usa.htm\"> http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/";
-"health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
-msgstr ""
-"<cite><a id=\"note2\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company u gjobit me 15 milionë 
"
-"dollarë më 2002-n, pse ofroi falas cigare për provë në veprimtari ku 
kish të "
-"pranishëm fëmijë. Shihni <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/";
-"sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/";
-"worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>. </cite>"
+msgid "<cite><a id=\"note2\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 
2002 for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. 
 See <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>
 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
+msgstr "<cite><a id=\"note2\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company u gjobit me 15 
milionë dollarë më 2002-n, pse ofroi falas cigare për provë në veprimtari 
ku kish të pranishëm fëmijë. Shihni <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
 </cite>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -330,19 +135,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -356,28 +150,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
 msgstr "Të Drejta Kopjimi &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -388,3 +170,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]