www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education po/edu-schools.sq.po po/edu-schoo...


From: GNUN
Subject: www/education po/edu-schools.sq.po po/edu-schoo...
Date: Thu, 13 Mar 2014 20:58:58 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   14/03/13 20:58:58

Modified files:
    education/po  : edu-schools.sq.po edu-schools.translist 
Added files:
    education   : edu-schools.sq.html 
    education/po  : edu-schools.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.sq.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.sq.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.translist?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/edu-schools.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.sq.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/edu-schools.sq.po    13 Mar 2014 20:53:51 -0000   1.3
+++ po/edu-schools.sq.po    13 Mar 2014 20:58:58 -0000   1.4
@@ -15,10 +15,11 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
-"Outdated-Since: 2014-03-09 21:28+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free 
Software Foundation"
+msgid ""
+"Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
 msgstr ""
 "Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë - 
"
 "Projekti GNU - Free Software Foundation"
@@ -52,19 +53,37 @@
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Ekipi i Arsimit</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools 
Should Exclusively Use Free Software"
-msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Arsimi</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">Më Në Thellësi</a> &rarr; Pse 
Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools Should "
+"Exclusively Use Free Software"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Arsimi</a> &rarr; <a href=\"/education/"
+"education.html#indepth\">Më Në Thellësi</a> &rarr; Pse Shkollat Do të 
Duhej "
+"të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Educational activities (including schools) have a moral duty to <a 
href=\"/education/education.html\">teach only free software.</a>"
-msgstr "Veprimtaritë arsimore (përfshi funksionimin e shkollave) kanë një 
detyrim moral <a href=\"/education/education.html\">të japin mësim vetëm 
software të lirë.</a>."
+msgid ""
+"Educational activities (including schools) have a moral duty to <a href=\"/"
+"education/education.html\">teach only free software.</a>"
+msgstr ""
+"Veprimtaritë arsimore (përfshi funksionimin e shkollave) kanë një detyrim 
"
+"moral <a href=\"/education/education.html\">të japin mësim vetëm software 
të "
+"lirë.</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "All computer users ought to insist on free software: it gives users the 
freedom to control their own computers&mdash;with proprietary software, the 
program does what its owner or developer wants it to do, not what the user 
wants it to do. Free software also gives users the freedom to cooperate with 
each other, to lead an upright life. These reasons apply to schools as they do 
to everyone. However, the purpose of this article is to present the additional 
reasons that apply specifically to education."
+msgid ""
+"All computer users ought to insist on free software: it gives users the "
+"freedom to control their own computers&mdash;with proprietary software, the "
+"program does what its owner or developer wants it to do, not what the user "
+"wants it to do. Free software also gives users the freedom to cooperate "
+"with each other, to lead an upright life. These reasons apply to schools as "
+"they do to everyone. However, the purpose of this article is to present the "
+"additional reasons that apply specifically to education."
 msgstr ""
 "Krejt përdoruesit e kompjuterit do të duhej të ngulnin këmbë në 
software-in "
 "e lirë: ai u jep përdoruesve lirinë për të kontrolluar kompjuterin e "
@@ -76,11 +95,27 @@
 "është të paraqesë arsyet shtesë që prekin posaçërisht arsimin."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Free software can save schools money, but this is a secondary benefit. 
Savings are possible because free software gives schools, like other users, the 
freedom to copy and redistribute the software; the school system can give a 
copy to every school, and each school can install the program in all its 
computers, with no obligation to pay for doing so."
-msgstr "Software-i i lirë mund t'i kursejë shkollës para, por ky është 
vetëm një përfitim dytësor. Kursimi është i mundshëm sepse software-i i 
lirë u jep shkollave, ashtu si cilitdo përdorues, lirinë për ta kopjuar dhe 
rishpërndarë software-in; sistemi i shkollës mund t'i japë një kopje çdo 
shkolle, dhe çdo shkollë mund ta instalojë programin në krejt kompjuterat e 
saj, pa qenë e detyruar të paguajë për ta bërë këtë."
+msgid ""
+"Free software can save schools money, but this is a secondary benefit. "
+"Savings are possible because free software gives schools, like other users, "
+"the freedom to copy and redistribute the software; the school system can "
+"give a copy to every school, and each school can install the program in all "
+"its computers, with no obligation to pay for doing so."
+msgstr ""
+"Software-i i lirë mund t'i kursejë shkollës para, por ky është vetëm 
një "
+"përfitim dytësor. Kursimi është i mundshëm sepse software-i i lirë u 
jep "
+"shkollave, ashtu si cilitdo përdorues, lirinë për ta kopjuar dhe "
+"rishpërndarë software-in; sistemi i shkollës mund t'i japë një kopje 
çdo "
+"shkolle, dhe çdo shkollë mund ta instalojë programin në krejt kompjuterat 
e "
+"saj, pa qenë e detyruar të paguajë për ta bërë këtë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "This benefit is useful, but we firmly refuse to give it first place, 
because it is shallow compared to the important ethical issues at stake. 
Moving schools to free software is more than a way to make education a little 
&ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good education instead of bad 
education. So let's consider the deeper issues."
+msgid ""
+"This benefit is useful, but we firmly refuse to give it first place, because "
+"it is shallow compared to the important ethical issues at stake. Moving "
+"schools to free software is more than a way to make education a little "
+"&ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good education instead of bad "
+"education. So let's consider the deeper issues."
 msgstr ""
 "Ky përfitim është i dobishëm, por ne hedhim poshtë vendosmërisht t'i 
japim "
 "vendin e parë, ngaqë është i cekët, krahasuar me problemet e 
rëndësishme "
@@ -90,19 +125,55 @@
 "arsimi të lig. Le të shohim, pra, problemet më të thella."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a 
strong, capable, independent, cooperating and free society. They should 
promote the use of free software just as they promote conservation and voting. 
By teaching students free software, they can graduate citizens ready to live in 
a free digital society. This will help society as a whole escape from being 
dominated by megacorporations."
-msgstr "Shkollat kanë një mision shoqëror: t'u mësojë nxënësve të 
jenë shtetas të një shoqërie të fortë, të aftë, të pavarur, 
bashkëpunuese dhe të lirë. Përdorimin e software-it të lirë do të duhej 
ta promovonin njësoj si promovojnë mbrojtjen e natyrës dhe të drejtën e 
votës. Duke u mësuar nxënësve software-in e lirë, këta mund ta dalin nga 
bankat e shkollave qytetarë të gatshëm për të jetuar në një shoqëri 
dixhitale të lirë. Kjo do ta ndihmojë shoqërinë si e tërë t'i ikë 
mbizotërimit nga megakorporatat."
+msgid ""
+"Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong, "
+"capable, independent, cooperating and free society. They should promote the "
+"use of free software just as they promote conservation and voting. By "
+"teaching students free software, they can graduate citizens ready to live in "
+"a free digital society. This will help society as a whole escape from being "
+"dominated by megacorporations."
+msgstr ""
+"Shkollat kanë një mision shoqëror: t'u mësojë nxënësve të jenë 
shtetas të "
+"një shoqërie të fortë, të aftë, të pavarur, bashkëpunuese dhe të 
lirë. "
+"Përdorimin e software-it të lirë do të duhej ta promovonin njësoj si "
+"promovojnë mbrojtjen e natyrës dhe të drejtën e votës. Duke u mësuar "
+"nxënësve software-in e lirë, këta mund ta dalin nga bankat e shkollave "
+"qytetarë të gatshëm për të jetuar në një shoqëri dixhitale të lirë. 
 Kjo do "
+"ta ndihmojë shoqërinë si e tërë t'i ikë mbizotërimit nga 
megakorporatat."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence, which 
goes counter to the schools' social mission. Schools should never do this."
-msgstr "Përkundrazi, të japësh mësim një program jo të lirë do të 
thotë të mbjellësh varësi, çka bie ndesh me misionin shoqëror të 
shkollës. Shkollat nuk do të duhej ta bënin kurrë këtë."
+msgid ""
+"In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence, which goes "
+"counter to the schools' social mission. Schools should never do this."
+msgstr ""
+"Përkundrazi, të japësh mësim një program jo të lirë do të thotë të 
mbjellësh "
+"varësi, çka bie ndesh me misionin shoqëror të shkollës. Shkollat nuk do 
të "
+"duhej ta bënin kurrë këtë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Why, after all, do some proprietary software developers offer gratis 
copies<a href=\"#note1\">(1)</a> of their nonfree programs to schools? Because 
they want to <em>use</em> the schools to implant dependence on their products, 
like tobacco companies distributing gratis cigarettes to school children<a 
href=\"#note2\">(2)</a>. They will not give gratis copies to these students 
once they've graduated, nor to the companies that they go to work for."
-msgstr "Pse, atëherë, disa programues software-i pronësor u ofrojnë 
shkollave kopje falas<a href=\"#note1\">(1)</a> të programeve të tyre jo të 
lira? Ngaqë duan të <em>përdorin</em> shkollat për të mbjellë varësinë 
nga produktet e tyre, njësoj si kompanitë e duhanit që u shpërndajnë 
cigare falas fëmijëve në shkolla<a href=\"#note2\">(2)</a>. Pasi këta 
nxënës të lënë shkollat, nuk do t'u japë më njeri kopje falas, as atyre, 
as kompanive ku shkojnë për të punuar."
+msgid ""
+"Why, after all, do some proprietary software developers offer gratis "
+"copies<a href=\"#note1\">(1)</a> of their nonfree programs to schools? "
+"Because they want to <em>use</em> the schools to implant dependence on their "
+"products, like tobacco companies distributing gratis cigarettes to school "
+"children<a href=\"#note2\">(2)</a>. They will not give gratis copies to "
+"these students once they've graduated, nor to the companies that they go to "
+"work for."
+msgstr ""
+"Pse, atëherë, disa programues software-i pronësor u ofrojnë shkollave 
kopje "
+"falas<a href=\"#note1\">(1)</a> të programeve të tyre jo të lira? Ngaqë 
duan "
+"të <em>përdorin</em> shkollat për të mbjellë varësinë nga produktet e 
tyre, "
+"njësoj si kompanitë e duhanit që u shpërndajnë cigare falas fëmijëve 
në "
+"shkolla<a href=\"#note2\">(2)</a>. Pasi këta nxënës të lënë shkollat, 
nuk "
+"do t'u japë më njeri kopje falas, as atyre, as kompanive ku shkojnë për 
të "
+"punuar."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Free software permits students to learn how software works. Some 
students, natural-born programmers, on reaching their teens yearn to learn 
everything there is to know about their computer and its software. They are 
intensely curious to read the source code of the programs that they use every 
day."
+msgid ""
+"Free software permits students to learn how software works. Some students, "
+"natural-born programmers, on reaching their teens yearn to learn everything "
+"there is to know about their computer and its software. They are intensely "
+"curious to read the source code of the programs that they use every day."
 msgstr ""
 "Software-i i lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon 
software-i. "
 "Disa nxënës, programues të lindur, kur mbërrijnë në moshën e 
adoleshencës, "
@@ -111,15 +182,38 @@
 "programeve që përdorin përditë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, 
&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; 
Proprietary software is the enemy of the spirit of education, so it should not 
be tolerated in a school, except as an object for reverse engineering."
-msgstr "Software-i pronësor e shkelmon etjen e tyre për dije: thotë, 
&ldquo;Dija që dëshironi është një e fshehtë&mdash;nuk lejohet të 
nxënit!&rdquo; Software-i pronësor është armiku i vetë thelbit të 
arsimit, ndaj nuk do të duhej toleruar në shkolla, hiq rastet për 
retroinxhinierim."
+msgid ""
+"Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, &ldquo;The "
+"knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; "
+"Proprietary software is the enemy of the spirit of education, so it should "
+"not be tolerated in a school, except as an object for reverse engineering."
+msgstr ""
+"Software-i pronësor e shkelmon etjen e tyre për dije: thotë, &ldquo;Dija 
që "
+"dëshironi është një e fshehtë&mdash;nuk lejohet të nxënit!&rdquo; 
Software-i "
+"pronësor është armiku i vetë thelbit të arsimit, ndaj nuk do të duhej "
+"toleruar në shkolla, hiq rastet për retroinxhinierim."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Free software encourages everyone to learn. The free software community 
rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general 
public in ignorance of how technology works; we encourage students of any age 
and situation to read the source code and learn as much as they want to know."
-msgstr "Software-i i lirë e nxit këdo të mësojë. Bashkësia e software-it 
të lirë e hedh tej &ldquo;idenë e priftërinjve të teknologjisë&rdquo;, 
që e mban publikun e përgjithshëm në padije lidhur me se si funksionon 
teknologjia; ne i nxisim nxënësit e cilësdo moshë dhe gjendje të lexojnë 
kodin burim dhe të mësojnë aq sa duan."
+msgid ""
+"Free software encourages everyone to learn. The free software community "
+"rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general "
+"public in ignorance of how technology works; we encourage students of any "
+"age and situation to read the source code and learn as much as they want to "
+"know."
+msgstr ""
+"Software-i i lirë e nxit këdo të mësojë. Bashkësia e software-it të 
lirë e "
+"hedh tej &ldquo;idenë e priftërinjve të teknologjisë&rdquo;, që e mban "
+"publikun e përgjithshëm në padije lidhur me se si funksionon teknologjia; 
ne "
+"i nxisim nxënësit e cilësdo moshë dhe gjendje të lexojnë kodin burim 
dhe të "
+"mësojnë aq sa duan."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Schools that use free software will enable gifted programming students 
to advance. How do natural-born programmers learn to be good programmers? They 
need to read and understand real programs that people really use. You learn to 
write good, clear code by reading lots of code and writing lots of code. Only 
free software permits this."
+msgid ""
+"Schools that use free software will enable gifted programming students to "
+"advance. How do natural-born programmers learn to be good programmers? They "
+"need to read and understand real programs that people really use. You learn "
+"to write good, clear code by reading lots of code and writing lots of code. "
+"Only free software permits this."
 msgstr ""
 "Shkollat që përdorin software të lirë do t'u krijojnë nxënësve me 
talent në "
 "programim mundësinë të përparojnë. Si mësojnë të lindurit për 
programim të "
@@ -129,11 +223,31 @@
 "i i lirë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "How do you learn to write code for large programs? You do that by 
writing lots of changes in existing large programs. Free Software lets you do 
this; proprietary software forbids this. Any school can offer its students the 
chance to master the craft of programming, but only if it is a free software 
school."
-msgstr "Si mësoni të shkruani kod për programe të mëdhenj? Këtë e bëni 
duke shkruar ndryshime të shumta në programe të mëdhenj ekzistues. 
Software-i i Lirë ju lejon ta bëni këtë; software-i pronësor këtë e 
ndalon. Cilado shkollë mund t'u ofrojë nxënësve të vet shansin të 
përvetësojë zanatin e programimit, por vetëm nëse është shkollë me 
software të lirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The deepest reason for using free software in schools is for moral 
education. We expect schools to teach students basic facts and useful skills, 
but that is only part of their job. The most fundamental task of schools is to 
teach good citizenship, including the habit of helping others. In the area of 
computing, this means teaching people to share software. Schools, starting 
from nursery school, should tell their students, &ldquo;If you bring software 
to school, you must share it with the other students. You must show the source 
code to the class, in case someone wants to learn. Therefore bringing nonfree 
software to class is not permitted, unless it is for reverse-engineering 
work.&rdquo;"
+msgid ""
+"How do you learn to write code for large programs? You do that by writing "
+"lots of changes in existing large programs. Free Software lets you do this; "
+"proprietary software forbids this. Any school can offer its students the "
+"chance to master the craft of programming, but only if it is a free software "
+"school."
+msgstr ""
+"Si mësoni të shkruani kod për programe të mëdhenj? Këtë e bëni duke 
shkruar "
+"ndryshime të shumta në programe të mëdhenj ekzistues. Software-i i Lirë 
ju "
+"lejon ta bëni këtë; software-i pronësor këtë e ndalon. Cilado shkollë 
mund "
+"t'u ofrojë nxënësve të vet shansin të përvetësojë zanatin e 
programimit, por "
+"vetëm nëse është shkollë me software të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The deepest reason for using free software in schools is for moral "
+"education. We expect schools to teach students basic facts and useful "
+"skills, but that is only part of their job. The most fundamental task of "
+"schools is to teach good citizenship, including the habit of helping others. "
+"In the area of computing, this means teaching people to share software. "
+"Schools, starting from nursery school, should tell their students, &ldquo;If "
+"you bring software to school, you must share it with the other students. "
+"You must show the source code to the class, in case someone wants to learn. "
+"Therefore bringing nonfree software to class is not permitted, unless it is "
+"for reverse-engineering work.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Arsyeja më e thellë për përdorimin e software-it të lirë në shkolla 
lidhet "
 "me edukimin moral. Nga shkollat presim që t'u mësojnë nxënësve fakte "
@@ -148,11 +262,23 @@
 "për punë retroinxhinierimi.&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Of course, the school must practice what it preaches: it should bring 
only free software to class (except objects for reverse-engineering), and share 
copies including source code with the students so they can copy it, take it 
home, and redistribute it further."
-msgstr "Sigurisht që shkolla duhet të praktikojë atë që predikon: klasave 
do të duhej t'u jepte vetëm software të lirë (hiq objekte për 
retroinxhinierim), dhe të ndajë me nxënësit kopje të tij, përfshi kodin 
burim, që këta të mund ta marrin në shtëpi dhe ta rishpërndajnë më tej."
+msgid ""
+"Of course, the school must practice what it preaches: it should bring only "
+"free software to class (except objects for reverse-engineering), and share "
+"copies including source code with the students so they can copy it, take it "
+"home, and redistribute it further."
+msgstr ""
+"Sigurisht që shkolla duhet të praktikojë atë që predikon: klasave do të 
"
+"duhej t'u jepte vetëm software të lirë (hiq objekte për 
retroinxhinierim), "
+"dhe të ndajë me nxënësit kopje të tij, përfshi kodin burim, që këta 
të mund "
+"ta marrin në shtëpi dhe ta rishpërndajnë më tej."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Teaching the students to use free software, and to participate in the 
free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students 
the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of 
school should use free software."
+msgid ""
+"Teaching the students to use free software, and to participate in the free "
+"software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students "
+"the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of "
+"school should use free software."
 msgstr ""
 "T'u mësosh nxënësve përdorimin e software-it të lirë, dhe pjesëmarrjen 
në "
 "bashkësinë e software-it të lirë, përbën mësim praktik qytetarie. U 
mëson "
@@ -161,22 +287,42 @@
 "lirë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you have a relationship with a school &mdash;if you are a student, a 
teacher, an employee, an administrator, a donor, or a parent&mdash; it's your 
responsibility to campaign for the school to migrate to free software. If a 
private request doesn't achieve the goal, raise the issue publicly in those 
communities; that is the way to make more people aware of the issue and find 
allies for the campaign."
-msgstr "Nëse ju lidh diçka me një shkollë &mdash;nëse jeni një studen, 
mësues, nëpunës, drejtues, dhurues, ose prind&mdash; është përgjegjësia 
juaj të bëni fushatë për shkollën që të migrojë te software i Lirë. 
Nëse një kërkesë private nuk ia arrin qëllimit, ngrijeni çështjen 
publikisht në këto bashkësi; kjo është rruga për të bërë më tepër 
njerëz të ndërgjegjshëm rreth çështjes dhe për të gjetu aleatë për 
fushatën."
+msgid ""
+"If you have a relationship with a school &mdash;if you are a student, a "
+"teacher, an employee, an administrator, a donor, or a parent&mdash; it's "
+"your responsibility to campaign for the school to migrate to free software. "
+"If a private request doesn't achieve the goal, raise the issue publicly in "
+"those communities; that is the way to make more people aware of the issue "
+"and find allies for the campaign."
+msgstr ""
+"Nëse ju lidh diçka me një shkollë &mdash;nëse jeni një studen, mësues, 
"
+"nëpunës, drejtues, dhurues, ose prind&mdash; është përgjegjësia juaj 
të bëni "
+"fushatë për shkollën që të migrojë te software i Lirë. Nëse një 
kërkesë "
+"private nuk ia arrin qëllimit, ngrijeni çështjen publikisht në këto "
+"bashkësi; kjo është rruga për të bërë më tepër njerëz të 
ndërgjegjshëm rreth "
+"çështjes dhe për të gjetu aleatë për fushatën."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<cite><a id=\"note1\"></a>Warning: a school that accepts such an offer 
may find subsequent upgrades rather expensive.</cite>"
-msgstr "<cite><a id=\"note1\"></a>Kujdes: një shkolle që pranon një ofertë 
të tillë, mund t'i duhet të paguajë shtrenjtë përmirësimet e 
mëvonshme.</cite>"
+msgid ""
+"<cite><a id=\"note1\"></a>Warning: a school that accepts such an offer may "
+"find subsequent upgrades rather expensive.</cite>"
+msgstr ""
+"<cite><a id=\"note1\"></a>Kujdes: një shkolle që pranon një ofertë të 
tillë, "
+"mund t'i duhet të paguajë shtrenjtë përmirësimet e mëvonshme.</cite>"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<cite><a id=\"note2\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 
2002 for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. 
 See <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>
 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
+msgid ""
+"<cite><a id=\"note2\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 2002 "
+"for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. "
+"See <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
+"tobaccotrial/usa.htm\"> http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/";
+"health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
 msgstr ""
 "<cite><a id=\"note2\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company u gjobit me 15 milionë 
"
 "dollarë më 2002-n, pse ofroi falas cigare për provë në veprimtari ku 
kish të "
-"pranishëm fëmijë. Shihni <a href=\""
-"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.";
-"htm\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial";
-"/usa.htm</a>. </cite>"
+"pranishëm fëmijë. Shihni <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/";
+"sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/";
+"worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>. </cite>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -184,8 +330,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -199,16 +356,28 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
 msgstr "Të Drejta Kopjimi &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: po/edu-schools.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.translist,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- po/edu-schools.translist  23 Feb 2014 14:29:02 -0000   1.14
+++ po/edu-schools.translist  13 Mar 2014 20:58:58 -0000   1.15
@@ -20,6 +20,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="pl" hreflang="pl" 
href="/education/edu-schools.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/edu-schools.pt-br.html">português&nbsp;do&nbsp;Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/edu-schools.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/education/edu-schools.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ta" hreflang="ta" 
href="/education/edu-schools.ta.html">தமிழ்</a>&nbsp;[ta]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/edu-schools.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="uz" hreflang="uz" 
href="/education/edu-schools.uz.html">Oʻzbekcha</a>&nbsp;[uz]</span>&nbsp;&nbsp;

Index: edu-schools.sq.html
===================================================================
RCS file: edu-schools.sq.html
diff -N edu-schools.sq.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-schools.sq.html 13 Mar 2014 20:58:57 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,217 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-schools.en.html" -->
+
+<title>Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të 
Lirë -
+Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<div id="education-content">
+<h2>Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të 
Lirë</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Lëndë Arsimore</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Shembuj</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Burime Arsimore</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Projekte Arsimore</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">Ekipi i Arsimit</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
+
+<!-- id="education-content" -->
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Arsimi</a> &rarr; <a
+href="/education/education.html#indepth">Më Në Thellësi</a> &rarr; Pse
+Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë</p>
+
+<p>nga <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>Veprimtaritë arsimore (përfshi funksionimin e shkollave) kanë një 
detyrim
+moral <a href="/education/education.html">të japin mësim vetëm software të
+lirë.</a>.</p>
+
+<p>Krejt përdoruesit e kompjuterit do të duhej të ngulnin këmbë në 
software-in
+e lirë: ai u jep përdoruesve lirinë për të kontrolluar kompjuterin e
+tyre&mdash;me software-in pronësor, kompjuteri bën atë çka do pronari ose
+programuesi i software-it, jo atë çka përdoruesi dëshiron të bëjë.
+Software-i i Lirë u jep përdoruesve edhe lirinë për të bashkëpunuar me
+njëri-tjetrin, për të rrojtur një jetë të drejtë. Këto arsye kanë 
vlerë për
+shkollat, ashtu si për këdo tjetër. Megjithatë qëllimi i këtij artikulli
+është të paraqesë arsyet shtesë që prekin posaçërisht arsimin.</p>
+
+<p>Software-i i lirë mund t'i kursejë shkollës para, por ky është vetëm 
një
+përfitim dytësor. Kursimi është i mundshëm sepse software-i i lirë u jep
+shkollave, ashtu si cilitdo përdorues, lirinë për ta kopjuar dhe
+rishpërndarë software-in; sistemi i shkollës mund t'i japë një kopje çdo
+shkolle, dhe çdo shkollë mund ta instalojë programin në krejt kompjuterat e
+saj, pa qenë e detyruar të paguajë për ta bërë këtë.</p>
+
+<p>Ky përfitim është i dobishëm, por ne hedhim poshtë vendosmërisht t'i 
japim
+vendin e parë, ngaqë është i cekët, krahasuar me problemet e rëndësishme
+etike që janë në lojë këtu. Kalimi i shkollave në software-in e lirë 
është
+më tepër se një rrugë për ta bërë arsimin pakëz &ldquo;më të 
mirë&rdquo;:
+është një çështje e realizimit të një arsimi të mirë, në vend se të 
një
+arsimi të lig. Le të shohim, pra, problemet më të thella.</p>
+
+<p>Shkollat kanë një mision shoqëror: t'u mësojë nxënësve të jenë 
shtetas të
+një shoqërie të fortë, të aftë, të pavarur, bashkëpunuese dhe të 
lirë.
+Përdorimin e software-it të lirë do të duhej ta promovonin njësoj si
+promovojnë mbrojtjen e natyrës dhe të drejtën e votës. Duke u mësuar
+nxënësve software-in e lirë, këta mund ta dalin nga bankat e shkollave
+qytetarë të gatshëm për të jetuar në një shoqëri dixhitale të lirë. 
Kjo do
+ta ndihmojë shoqërinë si e tërë t'i ikë mbizotërimit nga 
megakorporatat.</p>
+
+<p>Përkundrazi, të japësh mësim një program jo të lirë do të thotë 
të mbjellësh
+varësi, çka bie ndesh me misionin shoqëror të shkollës. Shkollat nuk do 
të
+duhej ta bënin kurrë këtë.</p>
+
+<p>Pse, atëherë, disa programues software-i pronësor u ofrojnë shkollave 
kopje
+falas<a href="#note1">(1)</a> të programeve të tyre jo të lira? Ngaqë duan
+të <em>përdorin</em> shkollat për të mbjellë varësinë nga produktet e 
tyre,
+njësoj si kompanitë e duhanit që u shpërndajnë cigare falas fëmijëve në
+shkolla<a href="#note2">(2)</a>. Pasi këta nxënës të lënë shkollat, nuk 
do
+t'u japë më njeri kopje falas, as atyre, as kompanive ku shkojnë për të
+punuar.</p>
+
+<p>Software-i i lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon 
software-i.
+Disa nxënës, programues të lindur, kur mbërrijnë në moshën e 
adoleshencës,
+kanë qejf të mësojnë çdo gjë që mund të njihet rreth kompjuterit dhe
+software-it. Janë thellësisht kureshtarë të lexojnë kodin burim të
+programeve që përdorin përditë.</p>
+
+<p>Software-i pronësor e shkelmon etjen e tyre për dije: thotë, &ldquo;Dija 
që
+dëshironi është një e fshehtë&mdash;nuk lejohet të nxënit!&rdquo; 
Software-i
+pronësor është armiku i vetë thelbit të arsimit, ndaj nuk do të duhej
+toleruar në shkolla, hiq rastet për retroinxhinierim.</p>
+
+<p>Software-i i lirë e nxit këdo të mësojë. Bashkësia e software-it të 
lirë e
+hedh tej &ldquo;idenë e priftërinjve të teknologjisë&rdquo;, që e mban
+publikun e përgjithshëm në padije lidhur me se si funksionon teknologjia; ne
+i nxisim nxënësit e cilësdo moshë dhe gjendje të lexojnë kodin burim dhe 
të
+mësojnë aq sa duan.</p>
+
+<p>Shkollat që përdorin software të lirë do t'u krijojnë nxënësve me 
talent në
+programim mundësinë të përparojnë. Si mësojnë të lindurit për 
programim të
+jenë programues të zot? U duhet të lexojnë dhe kuptojnë programe të 
vërteta
+që njerëzit i përdorin vërtet. Kod të mirë, të pastër mësoni të 
shkruani
+duke lexuar plot kod dhe duke shkruar plot kod. Këtë e lejon vetëm
+software-i i lirë.</p>
+
+<p>Si mësoni të shkruani kod për programe të mëdhenj? Këtë e bëni duke 
shkruar
+ndryshime të shumta në programe të mëdhenj ekzistues. Software-i i Lirë 
ju
+lejon ta bëni këtë; software-i pronësor këtë e ndalon. Cilado shkollë 
mund
+t'u ofrojë nxënësve të vet shansin të përvetësojë zanatin e 
programimit, por
+vetëm nëse është shkollë me software të lirë.</p>
+
+<p>Arsyeja më e thellë për përdorimin e software-it të lirë në shkolla 
lidhet
+me edukimin moral. Nga shkollat presim që t'u mësojnë nxënësve fakte
+themelore dhe aftësi të dobishme, por puna e tyre nuk vetëm kaq. Puna më
+themelore e shkollave është të përgatitin shtetas të mirë, çka përfshin
+zakonin e ndihmës për të tjerët. Në fushën e kompjuterit, kjo do të 
thotë
+t'u mësosh njerëzve të ndajnë software me njëri-tjetrin.  Shkollat, duke
+filluar që nga kopshti, do të duhej t'u thonin nxënësve, &ldquo;Nëse 
sillni
+software në shkollë, duhet ta ndani atë me nxënësit e tjerë. Duhet t'i
+tregoni klasës kodin burim, për raste kur dikush dëshiron të mësojë.
+Prandaj sjellja në klasë e software-it jo të lirë nuk lejohet, veç në 
qoftë
+për punë retroinxhinierimi.&rdquo;</p>
+
+<p>Sigurisht që shkolla duhet të praktikojë atë që predikon: klasave do 
të
+duhej t'u jepte vetëm software të lirë (hiq objekte për retroinxhinierim),
+dhe të ndajë me nxënësit kopje të tij, përfshi kodin burim, që këta 
të mund
+ta marrin në shtëpi dhe ta rishpërndajnë më tej.</p>
+
+<p>T'u mësosh nxënësve përdorimin e software-it të lirë, dhe 
pjesëmarrjen në
+bashkësinë e software-it të lirë, përbën mësim praktik qytetarie. U 
mëson
+nxënësve gjithashtu modelin e shërbimit publik, në vend se atë të
+manjatëve. Krejt nivelet e shkollave do të duhej të përdornin software të
+lirë.</p>
+
+<p>Nëse ju lidh diçka me një shkollë &mdash;nëse jeni një studen, 
mësues,
+nëpunës, drejtues, dhurues, ose prind&mdash; është përgjegjësia juaj të 
bëni
+fushatë për shkollën që të migrojë te software i Lirë. Nëse një 
kërkesë
+private nuk ia arrin qëllimit, ngrijeni çështjen publikisht në këto
+bashkësi; kjo është rruga për të bërë më tepër njerëz të 
ndërgjegjshëm rreth
+çështjes dhe për të gjetu aleatë për fushatën.</p>
+
+<ol>
+<li><cite><a id="note1"></a>Kujdes: një shkolle që pranon një ofertë të 
tillë,
+mund t'i duhet të paguajë shtrenjtë përmirësimet e mëvonshme.</cite></li>
+
+<li><cite><a id="note2"></a>RJ Reynolds Tobacco Company u gjobit me 15 milionë
+dollarë më 2002-n, pse ofroi falas cigare për provë në veprimtari ku kish 
të
+pranishëm fëmijë. Shihni <a
+href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
+</cite></li>
+</ol>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të këtij
+artikulli, ju lutemi, shihni <a
+href="/server/standards/README.translations.html">README për 
përkthimet</a>.</p>
+
+<p>Të Drejta Kopjimi &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+U përditësua më:
+
+$Date: 2014/03/13 20:58:57 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/edu-schools.sq-en.html
===================================================================
RCS file: po/edu-schools.sq-en.html
diff -N po/edu-schools.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/edu-schools.sq-en.html  13 Mar 2014 20:58:57 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,199 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - 
+Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="education-content">
+<h2>Why Schools Should Exclusively Use Free Software</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="education-content" -->
+
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Education</a> &rarr;
+<a href="/education/education.html#indepth">In Depth</a> &rarr;
+Why Schools Should Exclusively Use Free Software</p>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>Educational activities (including schools) have a moral duty
+to <a href="/education/education.html">teach only free
+software.</a></p>
+
+<p>All computer users ought to insist on free software: it gives users
+the freedom to control their own computers&mdash;with proprietary
+software, the program does what its owner or developer wants it to do,
+not what the user wants it to do. Free software also gives users the
+freedom to cooperate with each other, to lead an upright life. These
+reasons apply to schools as they do to everyone. However, the purpose
+of this article is to present the additional reasons that apply
+specifically to education.</p>
+
+<p>Free software can save schools money, but this is a secondary
+benefit. Savings are possible because free software gives schools,
+like other users, the freedom to copy and redistribute the software;
+the school system can give a copy to every school, and each school can
+install the program in all its computers, with no obligation to pay
+for doing so.</p>
+
+<p>This benefit is useful, but we firmly refuse to give it first place,
+because it is shallow compared to the important ethical issues at
+stake. Moving schools to free software is more than a way to make
+education a little &ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good
+education instead of bad education. So let's consider the deeper
+issues.</p>
+
+<p>Schools have a social mission: to teach students to be citizens of
+a strong, capable, independent, cooperating and free society. They
+should promote the use of free software just as they promote
+conservation and voting. By teaching students free software, they can
+graduate citizens ready to live in a free digital society. This will
+help society as a whole escape from being dominated by
+megacorporations.</p>
+
+<p>In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence,
+which goes counter to the schools' social mission. Schools should
+never do this.</p>
+
+<p>Why, after all, do some proprietary software developers offer
+gratis copies<a href="#note1">(1)</a> of their nonfree programs to
+schools? Because they want to <em>use</em> the schools to implant
+dependence on their products, like tobacco companies distributing
+gratis cigarettes to school children<a href="#note2">(2)</a>. They
+will not give gratis copies to these students once they've graduated,
+nor to the companies that they go to work for.</p>
+
+<p>Free software permits students to learn how software works. Some
+students, natural-born programmers, on reaching their teens yearn to
+learn everything there is to know about their computer and its
+software. They are intensely curious to read the source code of the
+programs that they use every day.</p>
+
+<p>Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says,
+&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is
+forbidden!&rdquo; Proprietary software is the enemy of the spirit of
+education, so it should not be tolerated in a school, except as an
+object for reverse engineering.</p>
+
+<p>Free software encourages everyone to learn. The free software
+community rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which
+keeps the general public in ignorance of how technology works; we
+encourage students of any age and situation to read the source code
+and learn as much as they want to know.</p>
+
+<p>Schools that use free software will enable gifted programming
+students to advance. How do natural-born programmers learn to be good
+programmers? They need to read and understand real programs that
+people really use. You learn to write good, clear code by reading
+lots of code and writing lots of code. Only free software permits
+this.</p>
+
+<p>How do you learn to write code for large programs? You do that by
+writing lots of changes in existing large programs. Free Software
+lets you do this; proprietary software forbids this. Any school can
+offer its students the chance to master the craft of programming, but
+only if it is a free software school.</p>
+
+<p>The deepest reason for using free software in schools is for moral
+education. We expect schools to teach students basic facts and useful
+skills, but that is only part of their job. The most fundamental task
+of schools is to teach good citizenship, including the habit of
+helping others. In the area of computing, this means teaching people
+to share software. Schools, starting from nursery school, should tell
+their students, &ldquo;If you bring software to school, you must share
+it with the other students. You must show the source code to the
+class, in case someone wants to learn. Therefore bringing nonfree
+software to class is not permitted, unless it is for
+reverse-engineering work.&rdquo;</p>
+
+<p>Of course, the school must practice what it preaches: it should
+bring only free software to class (except objects for
+reverse-engineering), and share copies including source code with the
+students so they can copy it, take it home, and redistribute it
+further.</p>
+
+<p>Teaching the students to use free software, and to participate in
+the free software community, is a hands-on civics lesson. It also
+teaches students the role model of public service rather than that of
+tycoons. All levels of school should use free software.</p>
+
+<p>If you have a relationship with a school &mdash;if you are a
+student, a teacher, an employee, an administrator, a donor, or a
+parent&mdash; it's your responsibility to campaign for the school to
+migrate to free software. If a private request doesn't achieve the
+goal, raise the issue publicly in those communities; that is the way
+to make more people aware of the issue and find allies for the
+campaign.</p>
+
+<ol>
+<li><cite><a id="note1"></a>Warning: a school that accepts such an
+offer may find subsequent upgrades rather expensive.</cite></li>
+
+<li><cite><a id="note2"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was
+fined $15m in 2002 for handing out free samples of cigarettes at
+events attended by children. See 
+<a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>
+http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite></li>
+</ol>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other
+corrections or suggestions can be sent to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
+information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2014/03/13 20:58:57 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]