www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-schools.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/education/po edu-schools.sq.po
Date: Wed, 12 Mar 2014 10:53:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   14/03/12 10:53:22

Added files:
    education/po  : edu-schools.sq.po 

Log message:
    Adding translation fo sq locale

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-schools.sq.po
===================================================================
RCS file: edu-schools.sq.po
diff -N edu-schools.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-schools.sq.po  12 Mar 2014 10:53:20 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,139 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-12 12:57+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të 
Lirë - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software"
+msgstr "Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të 
Lirë"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Lëndë Arsimore</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Shembuj</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Burime Arsimore</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekte Arsimore</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Ekipi i Arsimit</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools 
Should Exclusively Use Free Software"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Arsimi</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">Më Në Thellësi</a> &rarr; Pse 
Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "There are general reasons why all computer users should insist on free 
software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;with 
proprietary software, the computer does what the software owner wants it to do, 
not what the user wants it to do. Free software also gives users the freedom 
to cooperate with each other, to lead an upright life. These reasons apply to 
schools as they do to everyone. The purpose of this article is to state 
additional reasons that apply specifically to education."
+msgstr "Ka arsye të përgjithshme pse përdoruesit e kompjuterit do të duhej 
të ngulnin këmbë në software-in e lirë: ai u jep përdoruesve lirinë për 
të kontrolluar kompjuterin e tyre&mdash;me software-in pronësor, kompjuteri 
bën atë çka do pronari i software-it, jo atë çka përdoruesi dëshiron të 
bëjë. Software-i i Lirë u jep përdoruesve lirinë për të bashkëpunuar 
me njëri-tjetrin, për të rrojtur një jetë të drejtë. Këto arsye kanë 
vlerë për shkollat, ashtu si për këdo tjetër. Qëllimi i këtij artikulli 
është të paraqesë arsye shtesë që prekin posaçërisht arsimin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Educational activities (including schools) have a <a 
href=\"/education/education.html\">duty to teach only free software.</a> Here 
are the reasons."
+msgstr "Veprimtaritë arsimore (përfshi funksionimin e shkollave) kanë <a 
href=\"/education/education.html\">një detyrim të japin mësim vetëm 
software të lirë.</a> Ja cilat janë arsyet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "First, free software can save schools money. Free software gives 
schools, like other users, the freedom to copy and redistribute the software, 
so the school system can make copies for all the computers they have. In poor 
countries, this can help close the digital divide."
+msgstr "Së pari, software-i i lirë mund t'i kursejë shkollës para. 
Software-i i lirë u jep shkollave, ashtu si cilitdo përdorues, lirinë për 
ta kopjuar dhe rishpërndarë software-in, kështu që sistemi i shkollës mund 
të bëjë kopje për krejt kompjuterat që janë pjesë e tij. Në vende të 
varfra, kjo mund të ndihmojë në mbylljen e hendekut dixhital."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This obvious reason, while important in practical terms, is rather 
shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason by 
donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an offer 
may have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper reasons."
+msgstr "Kjo arsye e kuptueshme, edhe pse e rëndësishme nga ana praktike, 
është pak a shumë e cekët. Dhe zhvilluesit e software-it pronësor mund ta 
nxjerrin jashtë loje këtë arsye duke ua dhuruar shkollave kopjet e tyre. 
(Kujdes: një shkolle që pranon një ofertë të tillë, mund t'i duhet të 
paguajë për përmirësime të programit më vonë.) Le të shohim atëherë 
arsyet më të thella."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a 
strong, capable, independent, cooperating and free society. They should 
promote the use of free software just as they promote recycling. If schools 
teach students free software, then the students will tend to use free software 
after they graduate. This will help society as a whole escape from being 
dominated (and gouged) by megacorporations."
+msgstr "Shkolla ka një mision shoqëror: t'u mësojë nxënësve të jenë 
shtetas të një shoqërie të fortë, të aftë, të pavarur, bashkëpunuese 
dhe të lirë. Përdorimi i software-it të lirë do të duhej promovuar 
njësoj si promovohet riciklimi. Nëse shkolla u mëson nxënësve software-in 
e lirë, nxënësit do të priren të përdorin software-in e lirë, pas 
përfundimit të shkollës. Kjo do të ndihmojë që shoqëria si e tërë t'i 
ikë mbizotërimit (dhe rrjepjes) nga megakorporatat."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "What schools should refuse to do is teach dependence. Those 
corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco 
companies distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a 
href=\"#note1\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once 
they've grown up and graduated."
+msgstr "Ajo që shkollat nuk duhet të pranojnë ta japin mësim është 
varësia. Korporatat u ofrojnë shkollave prova falas për të njëjtën arsye 
që kompanitë e duhanit u shpërndajnë cigare falas të miturve: që 
fëmijët të bëhen të varur <a href=\"#note1\">(1)</a>. Pasi këta nxënës 
të jenë rritur dhe diplomuar, nuk do t'u japin më ulje çmimesh."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free software permits students to learn how software works. Some 
students, on reaching their teens, want to learn everything there is to know 
about their computer and its software. They are intensely curious to read the 
source code of the programs that they use every day. To learn to write good 
code, students need to read lots of code and write lots of code. They need to 
read and understand real programs that people really use. Only free software 
permits this."
+msgstr "Software-i i lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon 
software-i. Disa nxënës, në moshën e adoleshencës, kanë qejf të 
mësojnë çdo gjë që mund të njihet rreth kompjuterit dhe software-it. 
Janë thellësisht kureshtarë të lexojnë kodin burim të programeve që 
përdorin përditë. Që të mësojnë të shkruajnë kod të mirë, 
nxënësit lypset të lexojnë kod plot dhe të shkruajnë kod plot. U duhet 
të lexojnë dhe kuptojnë programe të vërteta që njerëzit i përdorin 
vërtet. Këtë e lejon vetëm software-i i lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, 
&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; 
Free software encourages everyone to learn. The free software community rejects 
the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general public in 
ignorance of how technology works; we encourage students of any age and 
situation to read the source code and learn as much as they want to know. 
Schools that use free software will enable gifted programming students to 
advance."
+msgstr "Software-i pronësor e shkelmon etjen e tyre për dije: thotë, 
&ldquo;Dija që dëshironi është një e fshehtë&mdash;nuk lejohet të 
nxënit!&rdquo; Software-i i lirë e nxit këdo të mësojë. Bashkësia e 
software-it të lirë e hedh tej &ldquo;idenë e priftërinjve të 
teknologjisë&rdquo;, që e mban publikun e përgjithshëm në padije lidhur me 
se si funksionon teknologjia; ne i nxisim nxënësit e cilësdo moshë dhe 
gjendje të lexojnë kod burim dhe të mësojnë aq sa duan. Shkollat që 
përdorin software të lirë do t'u lejojnë nxënësve të talentuar të 
bëjnë përpara."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The deepest reason for using free software in schools is for moral 
education. We expect schools to teach students basic facts and useful skills, 
but that is not their whole job. The most fundamental job of schools is to 
teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In the area 
of computing, this means teaching people to share software. Schools, starting 
from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If you bring software to 
school, you must share it with the other students. And you must show the 
source code to the class, in case someone wants to learn.&rdquo;"
+msgstr "Arsyeja më e thellë për përdorimin e software-it të lirë në 
shkolla lidhet me edukimin moral. Nga shkollat presim që t'u mësojnë 
nxënësve fakte themelore dhe aftësi të dobishme, por puna e tyre nuk vetëm 
kaq. Puna më themelore e shkollave është të përgatitin shtetas të mirë, 
çka përfshin zakonin e ndihmës për të tjerët. Për fushën e kompjuterit, 
kjo do të thotë t'u mësosh njerëzve të ndajnë me njëri-tjetrin software. 
 Shkollat, duke filluar që nga kopshti, do të duhej t'u thonin nxënësve, 
&ldquo;Nëse sillni software në shkollë, duhet ta ndani atë me nxënësit e 
tjerë. Dhe duhet t'i tregoni klasës kodin burim, për raste kur dikush 
dëshiron të mësojë.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Of course, the school must practice what it preaches: all the software 
installed by the school should be available for students to copy, take home, 
and redistribute further."
+msgstr "Sigurisht që shkolla duhet të praktikojë atë që predikon: krejt 
software-i i instaluar nga shkolla duhet të jetë i kopjueshëm nga 
nxënësit, të mund ta marrin në shtëpi dhe të rishpërndajnë më tej."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Teaching the students to use free software, and to participate in the 
free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students 
the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of 
school should use free software."
+msgstr "T'u mësosh nxënësve përdorimin e software-it të lirë, dhe 
pjesëmarrjen në bashkësinë e software-it të lirë, përbën mësim praktik 
qytetarie. U mëson nxënësve gjithashtu modelin e shërbimit publik, në vend 
se atë të manjatëve. Krejt nivelet e shkollave do të duhej të përdornin 
software të lirë."
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid "<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 
2002 for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. 
 See <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
 </cite>"
+msgstr "<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company u gjobit me 15 
milionë dollarë më 2002-n, pse ofroi falas cigare për provë në veprimtari 
ku kish të pranishëm fëmijë. Shihni <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
 </cite>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
Përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
+msgstr "Të Drejta Kopjimi &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]