www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server list-mirrors.es.html list-mirrors.ko...


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/server list-mirrors.es.html list-mirrors.ko...
Date: Fri, 21 Jun 2013 14:05:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    13/06/21 14:05:26

Removed files:
    server     : list-mirrors.es.html list-mirrors.ko.html 
             list-mirrors.pl.html list-mirrors.pt-br.html 

Log message:
    Remove orphan translations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/list-mirrors.es.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/list-mirrors.ko.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/list-mirrors.pl.html?cvsroot=www&r1=1.113&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/list-mirrors.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=0

Patches:
Index: list-mirrors.es.html
===================================================================
RCS file: list-mirrors.es.html
diff -N list-mirrors.es.html
--- list-mirrors.es.html    18 Feb 2007 15:45:24 -0000   1.22
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1 +0,0 @@
-<meta http-equiv="refresh" content="0; url=/server/mirror.es.html">

Index: list-mirrors.ko.html
===================================================================
RCS file: list-mirrors.ko.html
diff -N list-mirrors.ko.html
--- list-mirrors.ko.html    14 May 2012 16:36:13 -0000   1.8
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,423 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=EUC-KR">
-<TITLE>www.gnu.org ¹Ì·¯ »çÀÌÆ® ¾È³» - GNU ÇÁ·ÎÁ§Æ® - ÀÚÀ¯ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Àç´Ü 
(FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>www.gnu.org ¹Ì·¯ »çÀÌÆ® ¾È³»</H3>
-<A HREF="/graphics/atypinggnu.ko.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
-  ALT=" [ŸÀÌÇÎÇÏ´Â GNU ÇØÄ¿ À̹ÌÁö] "
-  WIDTH="137" HEIGHT="114"></A>
-
-[ <A HREF="/server/list-mirrors.en.html">English</A>
-| <A HREF="/server/list-mirrors.ko.html">Korean</A>
-]
-
-<P>
-<A HREF="/fsf/fsf.ko.html">ÀÚÀ¯ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Àç´Ü</A>ÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î Á¦°øµÇ°í ÀÖ´Â
-<A HREF="/gnu/gnu-history.html">GNU ÇÁ·ÎÁ§Æ®</A> À¥¼­¹öÀÎ
-<A HREF="http://www.gnu.org/home.ko.html";>www.gnu.org</A>ÀÇ ±¹°¡º° ¹Ì·¯ »çÀÌÆ® 
¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù. 
-
-<P>
-¹Ì·¯ »çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇÒ ÀÇÇâÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â
-¸ÕÀú, <A HREF="/server/mirror.ko.html">¾È³»¹®</A>À» Àо½Å ÈÄ¿¡
-¹Ì·¯ »çÀÌÆ®¸¦ ¼³Á¤ÇÏ°í <A HREF="mailto:address@hidden";>address@hidden</A>·Î
-¹Ì·¯ »çÀÌÆ® Á¤º¸¸¦ º¸³»Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ±×·¯¸é ÀÌ ¸ñ·Ï¿¡ º¸³»ÁֽŠ³»¿ëÀ» 
Ãß°¡Çϵµ·Ï
-ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. 
-
-<P>
-GNU ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ <A HREF="list-mirrors.ko.html#PrimaryWebSite" 
NAME="TOCPrimaryWebSite">¸ÞÀÎ 
-¼­¹ö</A>´Â ¸Å¿ì ¸¹Àº Á¢¼Ó·®À» °®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 
-µû¶ó¼­ ¸ÞÀÏ ¼­¹ö¿¡ Á¢¼ÓÇÏÁö ¸øÇÒ °æ¿ì¿¡´Â, °¡±î¿î °÷¿¡ ÀÖ´Â ¹Ì·¯ »çÀÌÆ®¸¦ 
ÀÌ¿ëÇØ
-Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
-
-<P>
-www ¹Ì·¯ »çÀÌÆ®¸¦ °®°í ÀÖ´Â ±¹°¡µéÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù. 
-
-<P>
- <A HREF="list-mirrors.ko.html#Australia"
-   NAME="TOCAustralia">È£ÁÖ</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Austria"
-   NAME="TOCAustria">¿À½ºÆ®¸®¾Æ</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Belgium"
-   NAME="TOCBelgium">º§±â¿¡</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Brazil"
-   NAME="TOCBrazil">ºê¶óÁú</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#China"
-   NAME="TOCChina">Áß±¹</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#France"
-   NAME="TOCFrance">ÇÁ¶û½º</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Germany"
-   NAME="TOCGermany">µ¶ÀÏ</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Greece"
-   NAME="TOCGreece">±×¸®½º</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Hungary"
-   NAME="TOCHungary">Çë°¡¸®</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#HongKong"
-   NAME="TOCHongKong">È«Äá</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#India"
-   NAME="TOCIndia">Àεµ</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Indonesia"
-   NAME="TOCIndonesia">Àεµ³×½Ã¾Æ</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Italy"
-   NAME="TOCItaly">ÀÌÅ»¸®¾Æ</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Ireland"
-   NAME="TOCIreland">¾ÆÀÏ·£µå</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Japan"
-   NAME="TOCJapan">ÀϺ»</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Korea"
-   NAME="TOCKorea">Çѱ¹</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Norway"
-   NAME="TOCNorway">³ë¸£¿þÀÌ</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Peru"
-   NAME="TOCPeru">Æä·ç</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Poland"
-   NAME="TOCPoland">Æú¶õµå</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Portugal"
-   NAME="TOCPortugal">Æ÷¸£Åõ°¥</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Russia"
-   NAME="TOCRussia">·¯½Ã¾Æ</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Sweden"
-   NAME="TOCSweden">½º¿þµ§</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Taiwan"
-   NAME="TOCTaiwan">´ë¸¸</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Turkey"
-   NAME="TOCTurkey">ÅÍÅ°</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#UnitedKingdom"
-   NAME="TOCUnitedKingdom">¿µ±¹</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#UnitedStates"
-   NAME="TOCUnitedStates">¹Ì±¹</A>
-| <A HREF="list-mirrors.ko.html#Yugoslavia"
-   NAME="TOCYugoslavia">À¯°í½½¶óºñ¾Æ</A>
-
-<P>
-www ¹Ì·¯ »çÀÌÆ®¸¦ °®°í ÀÖ´Â ±¹°¡µéÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù. 
-
-<P>
-<UL>
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCAustralia"
-    NAME="Australia"><B>È£ÁÖ</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.cs.ntu.edu.au";>http://gnu.cs.ntu.edu.au</A>
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCAustria"
-    NAME="Austria"><B>¿À½ºÆ®¸®¾Æ</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gd.tuwien.ac.at/gnu/www.gnu.org/";>
-      http://gd.tuwien.ac.at/gnu/www.gnu.org/</A>
-      - ¹®ÀÇó Antonin Sprinzl,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;
-      </A>
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCBelgium"
-    NAME="Belgium"><B>º§±â¿¡</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.be.gnu.org/";>http://www.be.gnu.org/</A>
-      - ¹®ÀÇó Michael C. Vergallen,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;
-      </A>
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCBrazil"
-    NAME="Brazil"><B>ºê¶óÁú</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gnu.mirrors.com.br";>http://gnu.mirrors.com.br</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-      - ¹®ÀÇó Emerson,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-    <LI><A HREF="http://gnu.matrix.com.br";>http://gnu.matrix.com.br</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-      - ¹®ÀÇó Roberto Gaiser
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-   </UL>
- 
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCChina"
-    NAME="China"><B>Áß±¹</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.cn.gnu.org";>http://www.cn.gnu.org</A>
-      - ¹®ÀÇó
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-   </UL>
- 
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCFrance"
-    NAME="France"><B>ÇÁ¶û½º</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.april.org";>http://gnu.april.org</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó Frederic Couchet,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
- <LI><A HREF="http://gnu.via.ecp.fr";>http://gnu.via.ecp.fr</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó Yann Doussot,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCGermany"
-    NAME="Germany"><B>µ¶ÀÏ</B></A>
- <UL>
- <LI><A 
HREF="http://agnes.dida.physik.uni-essen.de/~gnu";>http://agnes.dida.physik.uni-essen.de/~gnu</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="http://agnes.dida.physik.uni-essen.de/~peter";>Peter
-    Gerwinski</A>,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-    - this site is also known as
-    <A HREF="http://home.pages.de/~GNU/";>http://home.pages.de/~GNU/</A>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCGreece"
-    NAME="Greece"><B>±×¸®½º</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://www.auth.gr/gnu";>http://www.auth.gr/gnu</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó Thalis Kalfigopoulos
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- </UL>
-
- <LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCHungary"
-    NAME="Hungary"><B>Çë°¡¸®</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.sote.hu/";>http://gnu.sote.hu/</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó Laszlo L. Tornoci
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- </UL>
-
- <LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCHongKong"
-   NAME="HongKong"><B>È«Äá</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gnu.linux.com.hk/";>
-       http://gnu.linux.com.hk/</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-      - ¹®ÀÇó <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
- <LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCIndia"
-   NAME="India"><B>Àεµ</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://imtech.chd.nic.in:8081/";>
-       http://imtech.chd.nic.in:8081/</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-      - ¹®ÀÇó <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCIndonesia"
-   NAME="Indonesia"><B>Àεµ³×½Ã¾Æ</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gnu.vlsm.org/";>
-       http://gnu.vlsm.org/</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-      - ¹®ÀÇó 
-        <a href="http://rms46.vlsm.org/";>Rahmat M. Samik-Ibrahim</a>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCItaly"
-   NAME="Italy"><B>ÀÌÅ»¸®¾Æ</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://it.gnu.org/";>http://it.gnu.org/</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-      - ¹®ÀÇó <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCIreland"
-   NAME="Ireland"><B>¾ÆÀÏ·£µå</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.ie.gnu.org/";>http://www.ie.gnu.org/</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-      - ¹®ÀÇó <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCJapan"
-   NAME="Japan"><B>ÀϺ»</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gnu.nucba.ac.jp/";>http://gnu.nucba.ac.jp/</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-      - ¹®ÀÇó <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCKorea"
-   NAME="Korea"><B>Çѱ¹</B></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.kr.gnu.org/";>http://www.kr.gnu.org/</A>
-      - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 2½Ã°£
-      - ¹®ÀÇó Jun Ha Lee <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCNorway"
-    NAME="Norway"><B>³ë¸£¿þÀÌ</B></A>
- <UL>
- <LI><A 
HREF="http://classic.csc.no/~jonr/www.gnu.org/";>http://classic.csc.no/~jonr/www.gnu.org/</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó Jon Ross,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCPeru"
-    NAME="Peru"><B>Æä·ç</B></A>
-   <UL>
-    <lI><A HREF="http://www.pe.gnu.org/";>http://www.pe.gnu.org/</A>
-      - ¹®ÀÇó <A HREF="mailto:address@hidden";>
-      &lt;address@hidden&gt;</A>.
-      </UL>
-      
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCPoland"
-    NAME="Poland"><B>Æú¶õµå</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://pl.gnu.org";>http://pl.gnu.org</A>
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>Wojtek Sylwestrzak 
&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-
- <LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCPortugal"
-    NAME="Portugal"><B>Æ÷¸£Åõ°¥</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.ist.utl.pt";>http://gnu.ist.utl.pt</A>
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCRussia"
-    NAME="Russia"><B>·¯½Ã¾Æ</B></A>
- <UL>
- <li><a href="http://gnu.chg.ru/";>http://gnu.chg.ru</a>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCSweden"
-    NAME="Sweden"><B>½º¿þµ§</B></A>
- <UL>
-  <LI><A HREF="http://www.se.gnu.org";>http://www.se.gnu.org</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-  <LI><A HREF="http://gnu.coyote.org";>http://gnu.coyote.org</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-  <LI><A HREF="http://gnu.archive.sunet.se";>http://gnu.archive.sunet.se</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-<!--
-  <LI><A HREF="http://gnu.nocrew.org";>http://gnu.nocrew.org</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
--->
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCTaiwan"
-    NAME="Taiwan"><B>´ë¸¸</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://www.tw.gnu.org/";>http://www.tw.gnu.org/</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCTurkey"
-    NAME="Turkey"><B>ÅÍÅ°</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.bilkent.edu.tr/";>http://gnu.bilkent.edu.tr/</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- <LI><A HREF="http://gnu.baskent.edu.tr/";>http://gnu.baskent.edu.tr/</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCUnitedKingdom"
-    NAME="UnitedKingdom"><B>¿µ±¹</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://www.uk.gnu.org/";>http://www.uk.gnu.org/</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCUnitedStates"
-    NAME="UnitedStates"><B>¹Ì±¹</B></A>
- <UL>
-
- <LI><A HREF="http://gnu.internexus.net";>http://gnu.internexus.net</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- <LI><A HREF="http://gnu.chatsubo.org/";>http://gnu.chatsubo.org/</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó <A HREF="mailto:address@hidden";>
-    &lt;address@hidden&gt;</A>. 
- <LI><A 
HREF="http://www.free-soft.org/mirrors/www.gnu.org/";>http://www.free-soft.org/mirrors/www.gnu.org/</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCYugoslavia"
-    NAME="Yugoslavia"><B>À¯°í½½¶óºñ¾Æ</B></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.fon.bg.ac.yu";>http://gnu.fon.bg.ac.yu</A>
-    - ¹Ì·¯¸µ ÁÖ±â 1ÀÏ
-    - ¹®ÀÇó
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-
-</UL>
-
-<P>
-GNU ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ 
-<A HREF="list-mirrors.ko.html#TOCPrimaryWebSite" NAME="PrimaryWebSite">¸ÞÀÎ 
À¥»çÀÌÆ®</A> 
-ÁÖ¼Ò´Â <A HREF="http://www.gnu.org/home.ko.html";>http://www.gnu.org</A>ÀÔ´Ï´Ù. 
-±×·¯³ª ¸ÞÀÎ ¼­¹ö´Â ¸Å¿ì ¸¹Àº Á¢¼Ó·®À» °®°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î, °¡´ÉÇÏ´Ù¸é À§ÀÇ ¹Ì·¯ 
»çÀÌÆ®¸¦
-ÀÌ¿ëÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
-<P>
-
-<HR>
-GNU ȨÆäÀÌÁöÀÇ <A HREF="/home.ko.html">¸ÞÀÎ È­¸é</A>À¸·Î µ¹¾Æ°©´Ï´Ù.
-
-<P>
-ÀÚÀ¯ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Àç´Ü°ú GNU ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®Àº <A 
HREF="mailto:address@hidden";>address@hidden</A>·Î 
-º¸³»Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
-
-<P>
-GNU¿¡ ´ëÇÑ Áú¹® ÀÌ¿Ü¿¡ ȨÆäÀÌÁö ÀÚü¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®Àº <A 
HREF="mailto:address@hidden";>address@hidden</A>·Î 
-º¸³»Áֽðí, ±×¹ÛÀÇ ¿¬¶ô ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇؼ­´Â <A 
HREF="/home.ko.html#ContactInfo">¿¬¶ôó ¾È³»</a> ºÎºÐÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
-
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2003 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-
-<P>
-ÀúÀ۱ǿ¡ ´ëÇÑ º» »çÇ×ÀÌ ¸í½ÃµÇ´Â ÇÑ, ¾î¶°ÇÑ Á¤º¸ ¸Åü¿¡ ÀÇÇÑ º»¹®ÀÇ ÀüÀ糪 
¹ßÃéµµ ¹«»óÀ¸·Î Çã¿ëµË´Ï´Ù.
-
-<P>
-ÃÖ±Ù ¼öÁ¤ÀÏ:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/14 16:36:13 $ $Author: ineiev $
-<!-- timestamp end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
-
-

Index: list-mirrors.pl.html
===================================================================
RCS file: list-mirrors.pl.html
diff -N list-mirrors.pl.html
--- list-mirrors.pl.html    14 May 2012 16:36:13 -0000   1.113
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,667 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="pl" lang="pl">
-
-<head>
-<title>Serwery lustrzane www.gnu.org
-        - Projekt GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl. wkotwica -->
-</head>
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
-
-<h2>Serwery lustrzane www.gnu.org</h2>
-
-<p>
-<a href="/graphics/atypinggnu.pl.html">
-<img src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek GNU pisz±cej na klawiaturze] "
-    width="137" height="114" /></a>
-</p>
-
-<p>
-Oto uporz±dkowana wed³ug krajów lista serwerów lustrzanych witryny <a 
href="http://www.gnu.org/home.pl.html";>www.gnu.org</a>, g³ównego <a 
href="/server/server.pl.html">serwera</a> www <a 
href="/gnu/gnu-history.pl.html">Projektu GNU</a>, sponsorowanego przez <a 
href="/fsf/fsf.pl.html">Fundacjê Wolnego Oprogramowania (Free Software 
Foundation, FSF)</a>. Prowadzimy te¿
-<a href="/order/ftp.html">listê serwerów lustrzanych naszego o¶rodka 
FTP</a>.</p>
-<p>
-Je¶li chcieliby¶cie uruchomiæ serwer lustrzany, prosimy o&nbsp;przeczytanie 
naszych <a href="/server/mirror.pl.html">porad</a>, a&nbsp;nastêpnie, po 
uruchomieniu kopii lustrzanej, o&nbsp;zwrócenie siê do <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> z&nbsp;pro¶b± 
o&nbsp;do³±czenie waszego o¶rodka do niniejszego zestawienia.</p>
-<p>
-<a href="#PrimaryWebSite" id="TOCPrimaryWebSite">G³ówny o¶rodek WWW</a> 
Projektu GNU jest dosyæ obci±¿ony. Prosimy o&nbsp;korzystanie z&nbsp;którego¶ 
z&nbsp;poni¿szych serwerów lustrzanych, takiego który jest blisko was.</p>
-<p>
-Kraje, w których znajduj± siê o¶rodki lustrzane:</p>
-<p>
- <a href="#Argentina"
-    id="TOCArgentina">Argentyna</a>
-| <a href="#Australia"
-    id="TOCAustralia">Australia</a>
-| <a href="#Austria"
-    id="TOCAustria">Austria</a>
-| <a href="#Belgium"
-    id="TOCBelgium">Belgia</a>
-| <a href="#Belarus"
-    id="TOCBelarus">Bia³oru¶</a>
-| <a href="#BosniaHerzegovina"
-    id="TOCBosniaHerzegovina">Bo¶nia i Hercegowina</a>
-<!--
-| <a href="#Brazil"
-    id="TOCBrazil">Brazylia</a>
--->
-| <a href="#Bulgaria"
-    id="TOCBulgaria">Bu³garia</a>
-| <a href="#China"
-    id="TOCChina">Chiny</a>
-| <a href="#Czech"
-    id="TOCCzech">Czechy</a>
-<!--
-| <a href="#Philippines"
-    id="TOCPhilippines">Filipiny</a>
--->
-| <a href="#Denmark"
-    id="TOCDenmark">Dania</a>
-| <a href="#Estonia"
-    id="TOCEstonia">Estonia</a>
-| <a href="#France"
-    id="TOCFrance">Francja</a>
-<!--
-| <a href="#Greece"
-    id="TOCGreece">Grecja</a>
--->
-| <a href="#Spain"
-    id="TOCSpain">Hiszpania</a>
-| <a href="#Netherlands"
-    id="TOCNetherlands">Holandia</a>
-| <a href="#HongKong"
-    id="TOCHongKong">Hong Kong</a>
-<!--
-| <a href="#India"
-    id="TOCIndia">Indie</a>
--->
-| <a href="#Indonesia"
-    id="TOCIndonesia">Indonezja</a>
-| <a href="#Ireland"
-    id="TOCIreland">Irlandia</a>
-| <a href="#Iceland"
-    id="TOCiceland">Islandia</a>
-| <a href="#Israel"
-    id="TOCIsrael">Izrael</a>
-<!--
-| <a href="#Japan"
-    id="TOCJapan">Japonia</a>
-| <a href="#Yugoslavia"
-    id="TOCYugoslavia">Jugos³awia</a>
--->
-| <a href="#Canada"
-    id="TOCCanada">Kanada</a>
-<!-- re-add this if we get a colombian mirror back
-| <a href="#Colombia"
-    id="TOCColombia">Kolumbia</a>
--->
-<!--
-| <a href="#SouthKorea"
-    id="TOCSouthKorea">Korea Po³udniowa</a>
--->
-<!--
-| <a href="#Mexico"
-    id="TOCMexico">Meksyk</a>
--->
-| <a href="#Germany"
-    id="TOCGermany">Niemcy</a>
-| <a href="#Norway"
-    id="TOCNorway">Norwegia</a>
-| <a href="#Poland"
-    id="TOCPoland">Polska</a>
-| <a href="#Romania"
-    id="TOCRomania">Rumunia</a>
-| <a href="#Russia"
-    id="TOCRussia">Rosja</a>
-| <a href="#Singapore"
-   id="TOCSingapore">Singapur</a>
-| <a href="#Slovakia"
-    id="TOCSlovakia">S³owacja</a>
-| <a href="#Slovenia"
-   id="TOCSlovenia">S³owenia</a>
-| <a href="#UnitedStates"
-    id="TOCUnitedStates">Stany Zjednoczone</a>
-| <a href="#Switzerland"
-    id="TOCSwitzerland">Szwajcaria</a>
-| <a href="#Sweden"
-    id="TOCSweden">Szwecja</a>
-| <a href="#Taiwan"
-    id="TOCTaiwan">Tajwan</a>
-| <a href="#Turkey"
-    id="TOCTurkey">Turcja</a>
-| <a href="#Ukraine"
-    id="TOCUkraine">Ukraina</a>
-| <a href="#Hungary"
-    id="TOCHungary">Wêgry</a>
-| <a href="#Italy"
-    id="TOCItaly">W³ochy</a>
-| <a href="#UnitedKingdom"
-    id="TOCUnitedKingdom">Zjednoczone Królestwo</a>
-</p>
-
-<p>
-O¶rodki lustrzane WWW wed³ug krajów:</p>
-
-<ul>
-
-<li><a href="#TOCArgentina" id="Argentina"><strong>Argentyna</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.usla.org.ar/";>http://gnu.usla.org.ar/</a>
-    - prowadzi Daniel Coletti <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCAustralia" id="Australia"><strong>Australia</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a 
href="http://gnu.mirror.pacific.net.au/";>http://gnu.mirror.pacific.net.au/</a>
-    - ostatnia aktualizacja 22 lipca 2003
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.mirrors.ilisys.com.au";>http://gnu.mirrors.ilisys.com.au</a>
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>David Wilcox</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCAustria" id="Austria"><strong>Austria</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a 
href="http://gd.tuwien.ac.at/www.gnu.org/";>http://gd.tuwien.ac.at/www.gnu.org/</a>
-    - ostatnia aktualizacja 22 lipca 2003
-    - prowadzi Antonin Sprinzl, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-<!-- So outdated I'm commenting this out and emailing them - JLPence -->
-<!--
-    <li><a href="http://gnu.atnet.at/";>http://gnu.atnet.at</a>
-    - ostatnia aktualizacja 22 lipca 2003
-    - prowadzi Guenther Starnberger, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
--->
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCBelgium" id="Belgium"><strong>Belgia</strong></a>
-    <ul>
-        <li><a href="http://www.be.gnu.org/";>http://www.be.gnu.org/</a>
-    - prowadzi Alexandre Dulaunoy <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.lineo.be";>http://gnu.lineo.be</a>
-    - prowadzi Sven Cranshoff <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCBelarus" id="Belarus"><strong>Bia³oru¶</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://www.gnu.msn.by/";>http://www.gnu.msn.by/</a>
-    - prowadzi Andrej Marozau <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCBosniaHerzegovina" id="BosniaHerzegovina"><strong>Bo¶nia i 
Hercegowina</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.blic.net";>gnu.blic.net</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>Predrag Malicevic</a></li>
-    </ul></li>
-
-<!-- Both Brazilian mirrors are down
-<li><a href="#TOCBrazil" id="Brazil"><strong>Brazylia</strong></a>
-    <ul>
--->
-<!-- Mirror is 2 year old, remove if after 01 Mar 05
-    <li><a href="http://gnu.matrix.com.br";>http://gnu.matrix.com.br</a>
-    - prowadzi Roberto Gaiser, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
--->
-<!-- Mirror is down
-    <li><a href="http://gnu.pucpr.br";>http://gnu.pucpr.br</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi to Juan Andres Mussini, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
--->
-
-<li><a href="#TOCBulgaria" id="Bulgaria"><strong>Bu³garia</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.vlasath.org/";>http://gnu.vlasath.org/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi Juan Andres Mussini, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCChina" id="China"><strong>Chiny</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.linuxforum.net";>http://gnu.linuxforum.net</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi David Deng, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.songzhuo.com";>http://gnu.songzhuo.com</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi Wenzhuo Zhang, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCCzech" id="Czech"><strong>Czechy</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.mirror.styx.cz/";>http://gnu.mirror.styx.cz/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCDenmark" id="Denmark"><strong>Dania</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu-mirror.dkuug.dk";>http://gnu-mirror.dkuug.dk</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.download-by.net/";>http://gnu.download-by.net/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="http://www.download-by.net/";>http://www.download-by.net</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.cofman.dk/";>http://gnu.cofman.dk/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a href="http://www.cofman.com/";>Claus Larsen</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCEstonia" id="Estonia"><strong>Estonia</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href=" http://gnu.wildyou.net";>http://gnu.wildyou.net</a>
-    - aktualizowane dwa razy dziennie
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCFrance" id="France"><strong>Francja</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a 
href="http://gnu.mirrors.typhon.net";>http://gnu.mirrors.typhon.net</a>
-    - synchronizowany codziennie
-    - ostatnia aktualizacja 22 lipca 2003
-    - prowadzi Jules Vo-Dinh <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.april.org";>http://gnu.april.org</a>
-    - synchronizowany codziennie
-    - prowadzi Frederic Couchet, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.j1b.org/";>http://gnu.j1b.org/</a>
-    - prowadzi BERGAMO jean-Louis, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.cict.fr/";>http://gnu.cict.fr/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi Phillipe BAQU&Eacute;, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.mirror.fr/";>http://gnu.mirror.fr/</a>
-    - aktualizowany co tydzieñ
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.univ-paris.com/";>http://gnu.univ-paris.com/</a>
-    - aktualizowany co tydzieñ
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<!--
-<li><a href="#TOCGreece" id="Greece"><strong>Grecja</strong></a>
-    <ul>
-</ul></li>
--->
-
-<li><a href="#TOCSpain" id="Spain"><strong>Hiszpania</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://mirror.gnu.cype.es/";>http://mirror.gnu.cype.es/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.cdmon.org/";>http://gnu.cdmon.org/</a>
-    - aktualizowany co tydzieñ
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-
-<li><a href="#TOCNetherlands" id="Netherlands"><strong>Holandia</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnuweb.kookel.org/";>http://gnuweb.kookel.org/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-
-    <li><a href="#TOCHongKong" id="HongKong"><strong>Hong Kong</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.archive.hk";>http://gnu.archive.hk</a>
-    - synchronizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-    <!-- These sites no longer appears to be available
-<li><a href="#TOCIndia"id="India"><strong>Indie</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a 
href="http://www.imtech.res.in:8084/";>http://www.imtech.res.in:8084/</a>
-    - synchronizowany co tydzieñ
-    - prowadzi
-    <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-    -->
-
-<li><a href="#TOCIndonesia" id="Indonesia"><strong>Indonezja</strong></a>
-    <ul>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCIreland" id="Ireland"><strong>Irlandia</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://www.ie.gnu.org/";>http://www.ie.gnu.org/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.oss-mirror.org/";>http://gnu.oss-mirror.org/</a>
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden ">&lt;admin at realhost dot 
de&gt;</a>.
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCiceland" id="Iceland"><strong>Islandia</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.rhnet.is";>http://gnu.rhnet.is</a>
-    - E-mail: <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCIsrael" id="Israel"><strong>Izrael</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.active.co.il/";>http://gnu.active.co.il/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>Rami Addadi</a></li>
-    </ul></li>
-
-<!--
-<li><a href="#TOCJapan" id="Japan"><strong>Japonia</strong></a>
-    <ul>
-    </ul></li>
--->
-
-<li><a href="#TOCCanada" id="Canada"><strong>Kanada</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.paracoda.com";>http://gnu.paracoda.com</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="http://www.paracoda.com";>http://www.paracoda.com</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.garayed.com";>http://gnu.garayed.com</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="http://www.garayed.com";>http://www.garayed.com</a></li>
-    </ul></li>
-
-<!--
-<li><a href="#TOCColombia" id="Colombia"><strong>Kolumbia</strong></a>
-    <ul>
-</ul></li>
--->
-
-<!-- These no longer appear available
-<li><a href="#TOCKorea" id="Korea"><strong>Korea</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://www.kr.gnu.org/";>http://www.kr.gnu.org/</a>
-    - synchronizowany co dwie godziny
-    - prowadzi Jun Ha Lee, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://webmirror.hanyang.ac.kr";>http://webmirror.hanyang.ac.kr</a>
-    - synchronizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
--->
-
-<!-- Server error, uncomment when server is fixed.
-<li><a href="#TOCSouthKorea" id="SouthKorea"><strong>Korea 
PO³udniowa</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.xinicks.com";>http://gnu.xinicks.com/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
--->
-
-<!-- These no longer appear available
-<li><a href="#TOCMexico" id="Mexico"><strong>Meksyk</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://www.gnu.unam.mx";>http://www.gnu.unam.mx</a>
-    - synchronizowany codziennie
-    - prowadzi Alfredo Aguayo, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
--->
-
-<li><a href="#TOCGermany" id="Germany"><strong>Niemcy</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.autinity.de";>http://gnu.autinity.de</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi Axel Friedrich, <a href="mailto: 
address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.mirror.xaranet.de";>http://gnu.mirror.xaranet.de</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.ghks.de";>http://gnu.dhks.de</a>
-    - prowadzi Gottfried Hamm, <a href="mailto: 
address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://www.tech-mirror.com/";>http://www.tech-mirror.com</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://www.gnu.ftp.uni-erlangen.de/";>http://www.gnu.ftp.uni-erlangen.de</a>
-    - dla IPv6: <a 
href="http://www6.gnu.ftp.uni-erlangen.de/";>http://www6.gnu.ftp.uni-erlangen.de</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.miscellaneousmirror.org";>http://gnu.miscellaneousmirror.org</a>
-    - synchronizowany codziennie
-    - prowadzi <a href="http://www.miscellaneousdata.de/kontakt.html";>Simon 
Hardy-Francis</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.mirrorplus.org/";>http://gnu.mirrorplus.org</a>
-    - po³o¿ony w Monachium
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.freemirror.de/";>http://gnu.freemirror.de</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://www.millybox.com/";>http://www.millybox.com/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.xedio.de/";>http://gnu.xedio.de/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>&lt;zedler at xedio dot 
de&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.visioindex.com/";>http://gnu.visioindex.com/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>&lt;christian.basler at 
visio7 dot com&gt;</a>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCNorway" id="Norway"><strong>Norwegia</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://www.gnu.no/";>http://www.gnu.no/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCPoland" id="Poland"><strong>Polska</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://pl.gnu.org";>http://pl.gnu.org</a>
-    - prowadzi Wojtek Sylwestrzak, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-
-<li><a href="#TOCRussia" id="Russia"><strong>Rosja</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a 
href="http://gnu.directory.net.ru";>http://gnu.directory.net.ru</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="http://www.directory.net.ru";>http://www.directory.net.ru</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCRomania" id="Romania"><strong>Rumunia</strong></a>
-    <ul>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCSingapore" id="Singapore"><strong>Singapur</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.acnova.com/";>http://gnu.acnova.com/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-
-<li><a href="#TOCSlovakia" id="Slovakia"><strong>S³owacja</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.fyxm.net/";>http://gnu.fyxm.net/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCSlovenia" id="Slovenia"><strong>S³owenia</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.wsection.com/";>http://gnu.wsection.com/</a>
-    - synchronizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCUnitedStates" id="UnitedStates"><strong>Stany 
Zjednoczone</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.combose.com";>http://gnu.combose.com</a>
-    - prowadzi <a 
href="http://mirrors.combose.com/contact.html";>http://mirrors.combose.com/contact.html</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.gnusoft.net/";>http://gnu.gnusoft.net/</a>
-    - o¶rodek lustrzany po³o¿ony w Teksasie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://www.mirror5.com";>http://www.mirror5.com</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.sunsite.utk.edu";>http://gnu.sunsite.utk.edu</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-<!-- Server down
-    <li><a href="http://gnu.freehistory.org";>http://gnu.freehistory.org/</a>
-    - o¶rodek lustrzany po³o¿ony na Rhode Island
-    - prowadzi Chris Jordan <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
--->
-    <li><a href="http://gnu.teleglobe.net/";>http://gnu.teleglobe.net/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.tutorgig.com";>http://gnu.tutorgig.com</a>
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnuweb.binarycompass.org";>http://gnuweb.binarycompass.org</a>
-    - po³o¿ony w Los Angeles, w stanie Kalifornia
-    - synchronizowany codziennie
-    - prowadzi Henri Asseily <a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.intissite.com/";>http://gnu.intissite.com/</a>
-    - po³o¿ony w Nowym Jorku
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.bestwebcover.com/";>http://gnu.bestwebcover.com/</a>
-    - po³o¿ony w New Jersey
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.signal42.com/";>http://gnu.signal42.com/</a>
-    - po³o¿ony w Kaliforni
-    - prowadzi <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.edgescape.com/";>http://gnu.edgescape.com/</a>
-    - po³o¿ony w Dallas, stan Teksas
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://www.gnu.mirrors.hoobly.com";>http://www.gnu.mirrors.hoobly.com</a>
-    - po³o¿ony w Chicago, stan Illinois
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.open-mirror.com";>http://www.gnu.open-mirror.com</a>
-    - po³o¿ony w Miami, stan Floryda
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.trexle.net/";>http://gnu.trexle.net</a>
-    - po³o¿ony w Teksasie
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="http://www.trexle.net";>http://www.trexle.net</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.mirrors.pair.com";>http://gnu.mirrors.pair.com</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi Kevin Martin <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.mirrormonster.com/";>http://gnu.mirrormonster.com/</a>
-    - po³o¿ony w Kalifornii
-    - prowadzi Mike &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;</li>
-    <li><a 
href="http://gnu.tournamentmonitor.com/";>http://gnu.tournamentmonitor.com/</a>
-    - po³o¿ony w Phoenix
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi Michael Miller &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;</li>
-    <li><a href="http://gnu.allegrius.com/";>http://gnu.allegrius.com/</a>
-    - po³o¿ony w Saint Louis, stan Missouri
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;</li>
-    <li><a 
href="http://gnu2.download-by.net/";>http://gnu2.download-by.net/</a>
-    - po³o¿ony w Tampie, stan Floryda
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="http://www.download-by.net";>http://www.download-by.net</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCSwitzerland" id="Switzerland"><strong>Szwajcaria</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnuwww.epfl.ch/";>http://gnuwww.epfl.ch/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.prokmu.com/";>http://gnu.prokmu.com/</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCSweden" id="Sweden"><strong>Szwecja</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a 
href="http://gnu.archive.sunet.se";>http://gnu.archive.sunet.se</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCTaiwan" id="Taiwan"><strong>Tajwan</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a 
href="http://gnu.cdpa.nsysu.edu.tw/";>http://gnu.cdpa.nsysu.edu.tw/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a href="http://gnu.cs.pu.edu.tw";>http://gnu.cs.pu.edu.tw</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCTurkey" id="Turkey"><strong>Turcja</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.bilkent.edu.tr/";>http://gnu.bilkent.edu.tr/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#Ukraine" id="Ukraine"><strong>Ukraina</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.dp.ua/";>http://gnu.dp.ua/</a>
-    - synchronizowany codziennie
-    - prowadzi Alexander Ryumshin <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-</ul></li>
-
-<li><a href="#TOCHungary" id="Hungary"><strong>Wêgry</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.sote.hu/";>http://gnu.sote.hu/</a>
-    - prowadzi Laszlo L. Tornoci, <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCItaly" id="Italy"><strong>W³ochy</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a 
href="http://gnu.digitaltrust.it/";>http://gnu.digitaltrust.it/</a></li>
-<!-- These sites are not available anymore or too much outdated
-    <li><a 
href="http://www.negrito.it/~onofrio/gnu/";>http://www.negrito.it/~onofrio/gnu/</a></li>
-    <li><a 
href="http://www.gnu.inetcosmos.org";>http://www.gnu.inetcosmos.org</a>
-    - aktualizowany codziennie
-    - prowadzi &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;</li>
--->
-    </ul></li>
-
-<li><a href="#TOCUnitedKingdom" id="UnitedKingdom"><strong>Zjednoczone 
Królestwo</strong></a>
-    <ul>
-    <li><a href="http://gnu.hands.com/";>http://gnu.hands.com/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-    <li><a 
href="http://gnu.paradoxical.co.uk/";>http://gnu.paradoxical.co.uk/</a>
-    - prowadzi <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
- </ul></li>
-
-</ul>
-
-<p>
-<a href="#TOCPrimaryWebSite" id="PrimaryWebSite">G³ównym o¶rodkiem WWW</a> 
Projektu GNU jest <a 
href="http://www.gnu.org/home.pl.html";>http://www.gnu.org</a>. Jest on dosyæ 
obci±¿ony. Prosimy o&nbsp;korzystanie z&nbsp;którego¶ z&nbsp;wymienionych 
powy¿ej serwerów WWW.</p>
-
-<hr />
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[
- <a href="/server/list-mirrors.en.html">English</a>
-| <a href="/server/list-mirrors.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="/server/list-mirrors.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>
-| <a href="/server/list-mirrors.pl.html">polski</a>
-| <a href="/server/list-mirrors.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e <a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania 
siê</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
-Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, natomiast inne 
pytania na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
-<p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 <br />
-Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301, USA
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
-</p>
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
-Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/14 16:36:13 $ $Author: ineiev $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-
-</body>
-</html>

Index: list-mirrors.pt-br.html
===================================================================
RCS file: list-mirrors.pt-br.html
diff -N list-mirrors.pt-br.html
--- list-mirrors.pt-br.html   14 May 2012 16:36:13 -0000   1.2
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,515 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>Mirrors of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>Espelhos do www.gnu.org</H3>
-<A HREF="/graphics/atypinggnu.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
-  ALT=" [image of the typing GNU] "
-  WIDTH="137" HEIGHT="114"></A>
-
-[
- <A HREF="/server/list-mirrors.ko.html">Coreano</A>
-| <A HREF="/server/list-mirrors.en.html">Inglês</A>
-]
-
-<P> Aqui esta uma lista, por pa&iacute;s, dos espelhos do <A
-HREF="http://www.gnu.org/home.pt-br.html";>www.gnu.org</A>, o <A
-HREF="/server/server.html">server</A> primario da World Wide Web do 
-<A HREF="/gnu/gnu-history.pt-br.html"> Projeto GNU </A>foi patrocinado pela <A
-HREF="/fsf/fsf.pt-br.html">Free Software Foundation (FSF)</A>.
-Aqui esta a
-<a href="/order/ftp.html">lista</A> dos nossos espelhos de FTP .
-<P>
-
-
-Se voc&ecirc; gostaria de criar um espelho desse site, por favor leia os
-<A HREF="/server/mirror.html">conselhos(vou mudar isso)</A>, e depois fale ao
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>
-par adicionar voc&ecirc; a esta lista quando voc&ecirc; tiver criado um 
espelho desse site.
-<P>
-
-O 
-<A HREF="list-mirrors.html#PrimaryWebSite"
-  NAME="TOCPrimaryWebSite">Web site primario</A>
-do Projeto GNU esta razoavelmente ocupado.
-Por favor, use um dos espelhos do nosso Web sever primario que estiver mais 
perto de você.
-<P>
-
-Este são os paises que possuem espelhos:
-<P>
- <A HREF="list-mirrors.html#Germany"
-   NAME="TOCGermany">Alemanha</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Australia"
-   NAME="TOCAustralia">Australia</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Austria"
-   NAME="TOCAustria">Austria</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Belgium"
-   NAME="TOCBelgium">Belgica</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Brazil"
-   NAME="TOCBrazil">Brasil</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#China"
-   NAME="TOCChina">China</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Colombia"
-   NAME="TOCColombia">Colombia</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#France"
-   NAME="TOCFrance">Fran&ccedil;a</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Greece"
-   NAME="TOCGreece">Grecia</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Hungary"
-   NAME="TOCHungary">Hungria</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#HongKong"
-   NAME="TOCHongKong">Hong Kong</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#India"
-   NAME="TOCIndia">India</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Indonesia"
-   NAME="TOCIndonesia">Indonesia</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Italy"
-   NAME="TOCItaly">Italia</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Ireland"
-   NAME="TOCIreland">Irlanda</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Japan"
-   NAME="TOCJapan">Jap&atilde;o</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Korea"
-   NAME="TOCKorea">Korea</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Mexico"
-   NAME="TOCMexico">Mexico</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Netherland"
-   NAME="TOCNetherland">Pa&iacute;ses Baixos</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Norway"
-   NAME="TOCNorway">Noruega</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Peru"
-   NAME="TOCPeru">Peru</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Poland"
-   NAME="TOCPoland">Polonia</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Portugal"
-   NAME="TOCPortugal">Portugal</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Russia"
-   NAME="TOCRussia">Russia</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Sweden"
-   NAME="TOCSweden">Sui&ccedil;a</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Taiwan"
-   NAME="TOCTaiwan">Taiwan</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Turkey"
-   NAME="TOCTurkey">Turquia</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#UnitedKingdom"
-   NAME="TOCUnitedKingdom">Reino Unido</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#UnitedStates"
-   NAME="TOCUnitedStates">Estados Unidos</A>
-| <A HREF="list-mirrors.html#Yugoslavia"
-   NAME="TOCYugoslavia">Iugoslavia</A>
-
-<P>
-Este s&atilde;o os sites espelhos listados por pa&iacute;s:
-
-<P>
-<UL>
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCAustralia"
-    NAME="Australia"><STRONG>Australia</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.cs.ntu.edu.au";>http://gnu.cs.ntu.edu.au</A>
-    - perguntas para 
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCAustria"
-    NAME="Austria"><STRONG>Austria</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A 
HREF="http://gd.tuwien.ac.at/www.gnu.org/";>http://gd.tuwien.ac.at/www.gnu.org/</A>
-      - perguntas para Antonin Sprinzl,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-
-   <LI><A HREF="http://gnu.atnet.at/";>http://gnu.atnet.at</A>
-     - perguntas para Guenther Starnberger,
-     <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-
-
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCBelgium"
-    NAME="Belgium"><STRONG>Belgica</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.be.gnu.org/";>http://www.be.gnu.org/</A>
-      - perguntas para Michael C. Vergallen,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCBrazil"
-    NAME="Brazil"><STRONG>Brasil</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gnu.mirrors.com.br";>http://gnu.mirrors.com.br</A>
-      - espelhado diariamente
-      - perguntas para Emerson,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-    <LI><A HREF="http://gnu.matrix.com.br";>http://gnu.matrix.com.br</A>
-      - mirrored daily
-      - perguntas para Roberto Gaiser,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCChina"
-    NAME="China"><STRONG>China</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.cn.gnu.org";>http://www.cn.gnu.org</A>
-      - perguntas para
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-    <LI><A HREF="http://gnu.sea9.com/";>http://gnu.sea9.com/</a>
-      - perguntas para Paul Lai
-      <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-
-    <LI><A HREF="http://gnu.hopestar.org";>http://gnu.hopestar.org</A>
-      - perguntas para Jim Huang, <A HREF="mailto:address@hidden";>
-       &lt;address@hidden&gt;</A>.
-    
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCColombia"
-    NAME="Colombia"><STRONG>Colombia</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gnu.cetcol.net.co";>http://gnu.cetcol.net.co</A>
-      - espelhado diariamente
-      - perguntas para Andres Ballestas,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-   </UL>
-      
-   
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCFrance"
-    NAME="France"><STRONG>Fra&ccedil;ça</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.april.org";>http://gnu.april.org</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Frederic Couchet,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
- <LI><A HREF="http://gnu.via.ecp.fr";>http://gnu.via.ecp.fr</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Yann Doussot,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-  <LI><A HREF="http://gnu.lolix.org";>http://gnu.lolix.org</a>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Rodolphe Quiedeville 
-    <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-
-  <LI><A HREF="http://gnu.fuitad.net";>http://gnu.fuitad.net</A>
-    - espelhado toda hora
-    - perguntas para <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-  <LI><A HREF="http://gnu.j1b.org/";>http://gnu.j1b.org/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para BERGAMO jean-Louis, <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCGermany"
-    NAME="Germany"><STRONG>Alemanha</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A 
HREF="http://agnes.dida.physik.uni-essen.de/~gnu";>http://agnes.dida.physik.uni-essen.de/~gnu</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="http://agnes.dida.physik.uni-essen.de/~peter";>Peter
-    Gerwinski</A>,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-    - este site tamb&eacute;m &eacute; conhecido como
-    <A HREF="http://home.pages.de/~GNU/";>http://home.pages.de/~GNU/</A>
- <LI><A HREF="http://gnu.ghks.de";>http://gnu.dhks.de</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Gottfried Hamm, <A HREF="mailto: 
address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</A>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCGreece"
-    NAME="Greece"><STRONG>Gr&eacute;cia</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A 
HREF="http://www.auth.gr/mirrors/gnu";>http://www.auth.gr/mirrors/gnu</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Thalis Kalfigopoulos,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- </UL>
-
- <LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCHungary"
-    NAME="Hungary"><STRONG>Hungria</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.sote.hu/";>http://gnu.sote.hu/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Laszlo L. Tornoci,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- </UL>
-
- <LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCHongKong"
-   NAME="HongKong"><STRONG>Hong Kong</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gnu.xcyber.org/";>http://gnu.xcyber.org/</A>
-    - perguntas para
-  <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
- <LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCIndia"
-   NAME="India"><STRONG>India</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A 
HREF="http://imtech.chd.nic.in:8084/";>http://imtech.chd.nic.in:8084/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-  <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCIndonesia"
-   NAME="Indonesia"><STRONG>Indonesia</STRONG></A>
-   <UL>
-   <LI><A HREF="http://gnu.vlsm.org/";>http://gnu.vlsm.org/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <a href="http://rms46.vlsm.org/";>Rahmat M. Samik-Ibrahim</a>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCItaly"
-   NAME="Italy"><STRONG>Italia</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://it.gnu.org/";>http://it.gnu.org/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-  <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCIreland"
-   NAME="Ireland"><STRONG>Irlanda</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.ie.gnu.org/";>http://www.ie.gnu.org/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-  <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCJapan"
-   NAME="Japan"><STRONG>Jap&atilde;o</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://gnu.nucba.ac.jp/";>http://gnu.nucba.ac.jp/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-  <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-   </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCKorea"
-   NAME="Korea"><STRONG>Korea</STRONG></A>
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.kr.gnu.org/";>http://www.kr.gnu.org/</A>
-      - espelhado a cada duas horas
-      - perguntas para Jun Ha Lee,
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-    <LI><A 
HREF="http://webmirror.hanyang.ac.kr";>http://webmirror.hanyang.ac.kr</a>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-   <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-
-
-   <LI><A
-   HREF="http://gnu.metagensoft.com";>http://gnu.metagensoft.com</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-  <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-
-</UL>
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCMexico" 
NAME="Mexico"><STRONG>Mexico</STRONG></A>
-
-   <UL>
-    <LI><A HREF="http://www.gnu.unam.mx";>http://www.gnu.unam.mx</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Alfredo Aguayo, <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-    <LI><A
-    HREF="http://gnu.cem.itesm.mx";>http://gnu.cem.itesm.mx</A>
-    - perguntas para Allan Baker, <A
-    HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-  </UL>
-      
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCNetherland"
-      NAME="Netherland"><STRONG>Pa&iacute;ses Baixos</STRONG></A>
-    <UL>
-     <LI><A HREF="http://gnu.jvb.tudelft.nl";>http://gnu.jvb.tudelft.nl</a>
-        - espelhado diariamente
-        <!--
-        Questions to address@hidden (Do not publish)
-        -->
-    </ul>
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCNorway"
-    NAME="Norway"><STRONG>Noruega</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A 
HREF="http://193.69.106.171/~jonr/www.gnu.org/";>http://193.69.106.171/~jonr/www.gnu.org/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Jon Ross,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- <LI><A HREF="http://www.gnu.no/";>http://www.gnu.no/</A>
-    - perguntas para <A
-    HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCPeru"
-    NAME="Peru"><STRONG>Peru</STRONG></A>
-   <UL>
-    <lI><A HREF="http://www.pe.gnu.org/";>http://www.pe.gnu.org/</A>
-      - perguntas para
-      <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-      </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCPoland"
-    NAME="Poland"><STRONG>Polonia</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://pl.gnu.org";>http://pl.gnu.org</A>
-    - perguntas Wojtek Sylwestrzak,
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-
- <LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCPortugal"
-    NAME="Portugal"><STRONG>Portugal</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.ist.utl.pt";>http://gnu.ist.utl.pt</A>
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-  <LI><a href="http://gnu.netvisao.pt";>http://gnu.netvisao.pt</a>
-    - perguntas para
-    <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCRussia"
-    NAME="Russia"><STRONG>Russia</STRONG></A>
- <UL>
- <li><a href="http://gnu.chg.ru/";>http://gnu.chg.ru</a>
-    - espelhado durente a noite
-    - perguntas para    
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCSweden"
-    NAME="Sweden"><STRONG>Sui&ccedil;a</STRONG></A>
- <UL>
-  <LI><A HREF="http://www.se.gnu.org";>http://www.se.gnu.org</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-  <LI><A HREF="http://gnu.coyote.org";>http://gnu.coyote.org</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-  <LI><A HREF="http://gnu.archive.sunet.se";>http://gnu.archive.sunet.se</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-<!--
-  &lt;LI&gt;&lt;A 
HREF="http://gnu.nocrew.org"&gt;http://gnu.nocrew.org&lt;/A&gt;
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    &lt;A HREF="mailto:address@hidden"&gt;&lt;address@hidden&gt;&lt;/A&gt;.
--->
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCTaiwan"
-    NAME="Taiwan"><STRONG>Taiwan</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://www.tw.gnu.org/";>http://www.tw.gnu.org/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCTurkey"
-    NAME="Turkey"><STRONG>Turquia</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.bilkent.edu.tr/";>http://gnu.bilkent.edu.tr/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- <LI><A HREF="http://gnu.baskent.edu.tr/";>http://gnu.baskent.edu.tr/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCUnitedKingdom"
-    NAME="UnitedKingdom"><STRONG>Reino Unido</STRONG></A>
- <UL>
-  <LI><A HREF="http://www.uk.gnu.org/";>http://www.uk.gnu.org/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-   <li><a HREF="http://gnu.leguin.org.uk";>http://gnu.leguin.org.uk</a>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-   <a HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
- </UL>
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCUnitedStates"
-    NAME="UnitedStates"><STRONG>Estados Unidos</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.internexus.net";>http://gnu.internexus.net</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- <LI><A HREF="http://gnu.chatsubo.org/";>http://gnu.chatsubo.org/</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- <LI><A HREF="http://gnu.mscnetworks.com";>http://gnu.mscnetworks.com</a>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para Steven Cortez,
-    <A href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
- <LI><A HREF="ftp://ftp.twtelecom.net/";>ftp://ftp.twtelecom.net/</A>.
-    - espelhado 4 vezes ao dia.
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- <LI><A HREF="http://gnu.sunsite.utk.edu";>http://gnu.sunsite.utk.edu</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
- <LI><A HREF="http://oak.oakland.edu/gnu";>http://oak.oakland.edu/gnu</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
- </UL>
-
-<LI><A HREF="list-mirrors.html#TOCYugoslavia"
-    NAME="Yugoslavia"><STRONG>Yugoslavia</STRONG></A>
- <UL>
- <LI><A HREF="http://gnu.fon.bg.ac.yu";>http://gnu.fon.bg.ac.yu</A>
-    - espelhado diariamente
-    - perguntas para
-    <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
-
- </UL>
-
-
-</UL>
-
-<P>
-O
-<A HREF="list-mirrors.html#TOCPrimaryWebSite"
-  NAME="PrimaryWebSite"> Web site primario </A>
-do Projeto GNU &eacute;
-<A HREF="http://www.gnu.org";>http://www.gnu.org</A>.
-Ele est&aacute; razoavelmente ocupato.
-Por favor, use um dos espelhos listados acima
-<P>
-
-<HR>
-
-
-Retorna à <A href="/home.pt-br.html">P&aacute;gina inicial do GNU</A>.
-<P>
-Por favor, envie d&uacute;vidas ou quest&otilde;es sobre FSF e/ou GNU para <A
-href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-H&aacute; tamb&eacute;m <A href="/home.pt-br.html#ContactInfo">outros meios de 
contactar</A>
-a FSF.
-<P>
-Por favor envie coment&aacute;rios sobre estas p&aacute;ginas web para <A
-href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-envie outras quest&otilde;es para <A 
href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 59
-Temple Place - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA 
-<P>
-A c&oacute;pia fiel e a distribui&ccedil;&atilde;o deste artigo completo 
&eacute;
-permitida em qualquer meio, desde que esta nota seja preservada.
-<P>
-Traduzido por: H&eacute;lder M. Botter Ribas
-<A href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>
-<P>
-
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]