www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.sq.html po/home.sq-en.html po/home.sq....


From: GNUN
Subject: www home.sq.html po/home.sq-en.html po/home.sq....
Date: Fri, 01 Jun 2012 20:01:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/06/01 20:01:30

Modified files:
    .       : home.sq.html 
    po       : home.sq-en.html home.sq.po 
    server     : takeaction.sq.html 
    server/po   : takeaction.sq-en.html takeaction.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.68&r2=1.69
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.72&r2=1.73
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.sq.html?cvsroot=www&r1=1.56&r2=1.57
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.61&r2=1.62

Patches:
Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.68
retrieving revision 1.69
diff -u -b -r1.68 -r1.69
--- home.sq.html    14 May 2012 02:01:42 -0000   1.68
+++ home.sq.html    1 Jun 2012 20:00:22 -0000    1.69
@@ -219,9 +219,9 @@
 GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime
 me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms.</p>
 
-<p id="unmaint"><strong>Can you take over an <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
-package</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
+<p id="unmaint"><strong>A mund t'i dilni zot një <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">pakete GNU pa
+mirëmbajtës</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
 href="/software/gnu-queue/">gnu-queue</a>, <a
@@ -235,10 +235,10 @@
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
 href="/software/thales/">thales</a>, <a
-href="/software/trueprint/">trueprint</a> are all <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for maintainers</a>. We also
-need <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure for
-Python packages</a>.</p>
+href="/software/trueprint/">trueprint</a> të gjitha presin <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">për mirëmbajtës</a>. Na nevojitet
+gjithashtu <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure
+për paketa Python</a>.</p>
 
 </div>
 </div>
@@ -282,7 +282,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2012/05/14 02:01:42 $
+$Date: 2012/06/01 20:00:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq-en.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- po/home.sq-en.html 1 May 2012 12:01:46 -0000    1.10
+++ po/home.sq-en.html 1 Jun 2012 20:00:51 -0000    1.11
@@ -24,7 +24,6 @@
 <div id="takeactionhomepage">
 <ul>
 <li><a 
href="http://www.fsf.org/blogs/community/stop-the-online-spying-bill";>Stop the 
Online Spying Bill </a></li>
-<li><a href="/software/soc-projects/guidelines.html">Volunteer for The GNU 
Project by participating in this years Google Summer of Code</a></li>
 </ul>
 </div>
 
@@ -237,7 +236,6 @@
  <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
  <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>,
  <a href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>,
- <a href="/software/sxml/">sxml</a>,
  <a href="/software/thales/">thales</a>,
  <a href="/software/trueprint/">trueprint</a>
 are all <a href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for
@@ -274,7 +272,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/01 12:01:46 $
+$Date: 2012/06/01 20:00:51 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.72
retrieving revision 1.73
diff -u -b -r1.72 -r1.73
--- po/home.sq.po    1 Jun 2012 19:02:57 -0000    1.72
+++ po/home.sq.po    1 Jun 2012 20:00:52 -0000    1.73
@@ -10,23 +10,32 @@
 "PO-Revision-Date: 2012-06-01 21:46+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2012-05-12 19:01-0300\n"
+"Language: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
+"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
+"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "Planet GNU"
@@ -42,12 +51,23 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
+"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
+"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
+"së përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/stop-the-online-spying-bill\";>Stop 
the Online Spying Bill </a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/stop-the-online-spying-bill\";>Ndalni 
Projekt-ligjin mbi Spiunimin Online </a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/stop-the-online-spying-bill";
+"\">Stop the Online Spying Bill </a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/stop-the-online-spying-bill";
+"\">Ndalni Projekt-ligjin mbi Spiunimin Online </a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -55,8 +75,16 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "GNU is a Unix-like operating system that is <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;it respects your 
freedom. You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\">Linux-based 
versions of GNU</a> which are entirely free software."
-msgstr "GNU është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;respekton 
lirinë tuaj. Mundeni të instaloni <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">versione të GNU-së me bazë Linux</a> që 
janë krejtësisht <em>software</em> i lirë."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
+"href=\"/distros/free-distros.html\">Linux-based versions of GNU</a> which "
+"are entirely free software."
+msgstr ""
+"GNU është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është <a 
href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;respekton lirinë tuaj. 
"
+"Mundeni të instaloni <a href=\"/distros/free-distros.html\">versione të 
GNU-"
+"së me bazë Linux</a> që janë krejtësisht <em>software</em> i lirë."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -71,16 +99,45 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> 
\"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying \"grew\" 
but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
-msgstr "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU system. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> 
\"GNU\" shqiptohet <em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur thuhet 
\"gru\" por duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
+msgid ""
+"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
+"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation."
+"html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like "
+"saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+msgstr ""
+"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU system. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i "
+"&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
+"\"> \"GNU\" shqiptohet <em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur "
+"thuhet \"gru\" por duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software 
collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a program 
to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe 
mjetesh programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për 
komunikim me hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid ""
+"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
+"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
+"programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim 
me "
+"hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is 
some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today 
with a kernel called Linux. This combination is the <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating 
system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
-msgstr "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli GNU</a>, ka edhe ca 
rrugë deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të përditshëm. Ndaj, 
zakonisht GNU-ja sot përdoret me një kernel të quajtur Linux. This 
combination is the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux 
operating system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is some "
+"way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today with "
+"a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
+"html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. GNU/Linux is used "
+"by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> call it \"Linux"
+"\" by mistake</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli GNU</a>, ka edhe ca rrugë 
"
+"deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të përditshëm. Ndaj, zakonisht 
GNU-ja "
+"sot përdoret me një kernel të quajtur Linux. This combination is the <a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -92,8 +149,12 @@
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në tani</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4><a>
-msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
-msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
+"gnu.org/rss20.xml\">"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
+"gnu.org/rss20.xml\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><h4><a><img>
 msgid "RSS Feed"
@@ -101,87 +162,186 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është 
gjuha zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh 
në qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>larmi veçorish të 
reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit të tij, libraritë, dhe mjedisi 
dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë të fuqishme për shkrim zbatimesh. 
 <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Bëhuni pjesë e 
bashkësisë tani!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
+"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
+"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
+"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
+"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
+"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNUstep"
 msgstr "GNUstep"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis 
zhvillimi plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen 
zhvillues që të shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë 
një përvojë të fuqishme për përdoruesit."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
+"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
+"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
+"për përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
-msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
+"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
+"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
+"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
+"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
+"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
+"it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
-msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Aksesi në kodin burim është parakusht për këtë."
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
+"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
+"tuaj (liria 2)."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
+"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
+"burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
-msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Join the protests against <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/wiki/How_to_act_against_ACTA\";>ACTA</a>, the 
European Anti-Sharing Directive <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/anti-sharing-directive-ipred\";>IPRED</a> 
and <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";> other abusive internet laws 
</a></strong>."
-msgstr "<strong>Bashkojuni protestave kundër <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/wiki/How_to_act_against_ACTA\";>ACTA</a>-s, 
Direktivës Europiane Kundër Ndarjes Me të Tjerët <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/anti-sharing-directive-ipred\";>IPRED</a> 
<a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";> dhe kundër ligjeve të tjera 
abuzive </a></strong>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
-msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
-msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "Students! <a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";> Claim a refund 
on your unused Microsoft Windows licences</a>."
-msgstr "Studentë! <a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Kërkoni t'ju 
kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të papërdorura</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
-msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
+"tanishme të FSF-së</a></strong>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Join the protests against <a href=\"http://www.laquadrature.net/wiki/";
+"How_to_act_against_ACTA\">ACTA</a>, the European Anti-Sharing Directive <a "
+"href=\"http://www.laquadrature.net/en/anti-sharing-directive-ipred\";>IPRED</"
+"a> and <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";> other abusive internet "
+"laws </a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong>Bashkojuni protestave kundër <a href=\"http://www.laquadrature.net/";
+"wiki/How_to_act_against_ACTA\">ACTA</a>-s, Direktivës Europiane Kundër "
+"Ndarjes Me të Tjerët <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/anti-sharing-";
+"directive-ipred\">IPRED</a> <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";> dhe "
+"kundër ligjeve të tjera abuzive </a></strong>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a href=\"http://";
+"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
+"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
+"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Students! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
+"\"> Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>."
+msgstr ""
+"Studentë! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
+"\">Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</"
+"a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
+"it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -189,29 +349,53 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
-msgstr "<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte me 
Përparësi të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim 
reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe 
gjithashtu zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe 
Oracle Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
+"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
+"përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
+"transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
+"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-#| "\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
-#| "\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a "
-#| "href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/"
-#| "\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and "
-#| "icecat), <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/"
-#| "software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
-#| "\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
-#| "software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, "
-#| "<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/"
-#| "sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a href=\"/"
-#| "software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/"
-#| "server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python "
-#| "packages</a>."
-msgid "<strong>Can you take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> 
<a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and icecat), <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also 
need <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for 
Python packages</a>."
-msgstr "<strong>A mund t'i dilni zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU pa 
mirëmbajtës</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and icecat), <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> të gjitha presin <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">për mirëmbajtës</a>. Na nevojitet 
gjithashtu <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure 
për paketa Python</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-"
+"queue</a>, <a href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and icecat), <a "
+"href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>A mund t'i dilni zot një <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">pakete GNU pa mirëmbajtës</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-"
+"queue</a>, <a href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and icecat), <a "
+"href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> të gjitha presin <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#unmaint\">për mirëmbajtës</a>. Na nevojitet gjithashtu <a 
"
+"href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure për paketa "
+"Python</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -221,16 +405,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a href=\"http://www.";
+"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
+"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: server/takeaction.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.sq.html,v
retrieving revision 1.56
retrieving revision 1.57
diff -u -b -r1.56 -r1.57
--- server/takeaction.sq.html  18 May 2012 20:01:20 -0000   1.56
+++ server/takeaction.sq.html  1 Jun 2012 20:01:04 -0000    1.57
@@ -92,7 +92,7 @@
 
 <!-- Don't expire, but do keep in sync with the home page list -->
 <h4 id="unmaint">Merrni përsipër një paketë GNU pa zot</h4>
- <p>These GNU packages are looking for a maintainer: <a
+ <p>Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës: <a
 href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
@@ -107,14 +107,14 @@
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
 href="/software/thales/">thales</a>, <a
-href="/software/trueprint/">trueprint</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
-the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>. See the package
-web pages for specific information, and <a
-href="/help/evaluation.html#whatmeans">this general information about GNU
-packages and maintenance</a>, and then email <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time
-and interest in taking over one of these projects.</p>
+href="/software/trueprint/">trueprint</a>. Kërkojmë gjithashtu një
+bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a href="/software/ferret/">ferret</a> 
dhe
+mjetin për ndjekje bug-esh <a href="/software/gnats/">gnats</a>. Për më
+tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe <a
+href="/help/evaluation.html#whatmeans">këto të dhëna të përgjithshme rreth
+paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> po qe se keni kohë
+dhe interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve.</p>
 
 <!-- Don't expire -->
 <h4 id="help_gnu_package">Kontribuoni te zhvillimi i një pakete GNU</h4>
@@ -225,7 +225,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2012/05/18 20:01:20 $
+$Date: 2012/06/01 20:01:04 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/takeaction.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq-en.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- server/po/takeaction.sq-en.html   1 May 2012 12:02:18 -0000    1.5
+++ server/po/takeaction.sq-en.html   1 Jun 2012 20:01:17 -0000    1.6
@@ -113,7 +113,6 @@
  <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
  <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>,
  <a href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>,
- <a href="/software/sxml/">sxml</a>,
  <a href="/software/thales/">thales</a>,
  <a href="/software/trueprint/">trueprint</a>.
   We are also looking for a co-maintainer for the CASE tool <a
@@ -229,56 +228,11 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/01 12:02:18 $
+$Date: 2012/06/01 20:01:17 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
-<!-- <div id="translations"> -->
-<!-- <h4>Translations of this page</h4> -->
-<!-- -->
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!--   Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!--   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
-->
-<!--   If you add a new language here, please -->
-<!--   advise address@hidden and add it to -->
-<!--    - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--    - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--    - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--    to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!--   Please also check you have the language code right; see: -->
-<!--   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!--   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!--   Please use W3C normative character entities. -->
-<!-- -->
-<!--   See also '(web-trans)Capitalization': -->
-<!--   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
 -->
-<!--   -->
-<!-- -->
-<!-- <ul class="translations-list"> -->
-<!-- Arabic -->
-<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
-<!-- Bulgarian -->
-<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 -->
-<!-- German -->
-<!-- <li><a href="/server/takeaction.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
-<!-- English -->
-<!-- <li><a href="/server/takeaction.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
-<!-- French -->
-<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.fr.html">fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
-<!-- Dutch -->
-<!-- <li><a href="/server/takeaction.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
-<!-- Polish -->
-<!-- <li><a href="/server/takeaction.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
-<!-- Albanian -->
-<!-- <li><a href="/server/takeaction.sq.html">shqip</a>&nbsp;[sq]</li> -->
-<!-- Serbian -->
-<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.sr.html">&#x441;&#x440;&#x43F;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 -->
-<!-- Ukrainian -->
-<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
 -->
-<!-- </ul> -->
-<!-- </div> -->
 </div>
 </body>
 </html>

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -b -r1.61 -r1.62
--- server/po/takeaction.sq.po 1 Jun 2012 19:03:29 -0000    1.61
+++ server/po/takeaction.sq.po 1 Jun 2012 20:01:17 -0000    1.62
@@ -10,11 +10,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2012-06-01 21:51+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2012-05-12 19:01-0300\n"
+"Language: \n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -22,8 +21,12 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 
{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
-msgstr "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content 
h4 { font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgid ""
+"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
+"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgstr ""
+"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
+"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -31,8 +34,14 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr "Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - 
<a href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
+msgid ""
+"Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
+"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr ""
+"Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev"
+"\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
+"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -46,8 +55,27 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF 
campaigns</a>, currently including: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>against DRM</a>, <a 
href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows&nbsp;7&nbsp;sins</a>, <a 
href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>against software patents</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>free BIOS</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against ACTA</a>. The overall 
community site for the global movement for free software is <a 
href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
-msgstr "Ju lutemi, përkrahni <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e FSF-së</a>, që tani 
përfshijnë: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>kundër 
DRM-së</a>, <a 
href=\"http://windows7sins.org/\";>mëkatet&nbsp;e&nbsp;Windows&nbsp;7&nbsp;-s</a>,
 <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>kundër ACTA-s</a>. Site-i 
përmbledhës i bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të 
lirë është <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgid ""
+"Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF campaigns</"
+"a>, currently including: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
+"\">against DRM</a>, <a href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows&nbsp;7&nbsp;"
+"sins</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a href=\"http://";
+"endsoftpatents.org/\">against software patents</a>, <a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/odf.html\">OpenDocument</a>, <a href=\"http://www.coreboot.org/";
+"\">free BIOS</a>, and <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against "
+"ACTA</a>. The overall community site for the global movement for free "
+"software is <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e 
FSF-"
+"së</a>, që tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
+"\">kundër DRM-së</a>, <a href=\"http://windows7sins.org/\";>mëkatet&nbsp;"
+"e&nbsp;Windows&nbsp;7&nbsp;-s</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</"
+"a>, <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi 
software-in</"
+"a>, <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a "
+"href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a href=\"http://www.";
+"fsf.org/campaigns/acta/\">kundër ACTA-s</a>. Site-i përmbledhës i "
+"bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të lirë është <a 
href="
+"\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -56,8 +84,19 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software 
patents</a> worldwide. Please also support <a 
href=\"http://eupat.ffii.org/\";>anti-software patent efforts in Europe</a> 
specifically. Watch and share the movie <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></a>."
-msgstr "Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet 
fund patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni 
veçanërisht <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>përpjekjet kundër patentave 
mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë 
film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i 
Patentave</cite></a>."
+msgid ""
+"Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software patents</a> "
+"worldwide. Please also support <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>anti-"
+"software patent efforts in Europe</a> specifically. Watch and share the "
+"movie <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></"
+"a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet fund "
+"patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni "
+"veçanërisht <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>përpjekjet kundër 
patentave "
+"mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë 
film "
+"<a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i Patentave</cite></"
+"a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -66,8 +105,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this 
declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgstr "Ju lutemi, <a 
href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni këtë 
deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e 
vet."
+msgid ""
+"Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this "
+"declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni "
+"këtë deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe 
misionin e "
+"vet."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -75,18 +119,34 @@
 msgstr "Zgjeroni Listën e Software-eve të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>helping
 with maintenance</a>."
-msgstr "Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e 
Software-eve të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra 
ekzistuese, dhe <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>ndihmoni
 në mirëmbajtjen e saj</a>."
+msgid ""
+"Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software "
+"Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a "
+"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
+"\">helping with maintenance</a>."
+msgstr ""
+"Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-eve 
"
+"të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra ekzistuese, 
dhe "
+"<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
+"\">ndihmoni në mirëmbajtjen e saj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid "Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's 
information"
-msgstr "Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na 
dërgoni të dhënat e grupit"
+msgid ""
+"Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's "
+"information"
+msgstr ""
+"Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na dërgoni të "
+"dhënat e grupit"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "For more information: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU Users Groups</a>."
-msgstr "Për më tepër të dhëna: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grupe Përdoruesish GNU</a>."
+msgid ""
+"For more information: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU "
+"Users Groups</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër të dhëna: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list";
+"\">Grupe Përdoruesish GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -96,12 +156,17 @@
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Contribute to high priority free software projects"
-msgstr "Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi 
të madhe"
+msgstr ""
+"Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi të 
madhe"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "As listed on the FSF's <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority projects web 
page</a>."
-msgstr "Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen web të FSF-së për 
projektet me përparësi të madhe</a>."
+msgid ""
+"As listed on the FSF's <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
+"\">high-priority projects web page</a>."
+msgstr ""
+"Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen "
+"web të FSF-së për projektet me përparësi të madhe</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -110,8 +175,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please contribute as a user and developer to <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework 
for application development, and help it achieve the status of a complete and 
featured desktop environment."
-msgstr "Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" 
i lirë, për zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një 
mjedisi të plotë desktop."
+msgid ""
+"Please contribute as a user and developer to <a href=\"http://www.gnustep.org";
+"\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for application "
+"development, and help it achieve the status of a complete and featured "
+"desktop environment."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a href=\"http://www.";
+"gnustep.org\">GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" i lirë, për "
+"zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një mjedisi të 
"
+"plotë desktop."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -120,28 +193,44 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/"
-#| "\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and "
-#| "icecat), <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/"
-#| "software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
-#| "\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
-#| "software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, "
-#| "<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/"
-#| "sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a href=\"/"
-#| "software/trueprint/\">trueprint</a>. We are also looking for a co-"
-#| "maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> and "
-#| "the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. See the "
-#| "package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
-#| "evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages "
-#| "and maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over "
-#| "one of these projects."
-msgid "These GNU packages are looking for a maintainer: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and icecat), <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. We are also looking for a 
co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> and 
the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. See the package 
web pages for specific information, and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU 
packages and maintenance</a>, and then email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time and interest 
in taking over one of these projects."
-msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and icecat), <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. Kërkojmë gjithashtu një 
bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> 
dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Për 
më tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme 
rreth paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> po qe se keni kohë dhe 
interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
+msgid ""
+"These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-"
+"queue</a>, <a href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and icecat), <a "
+"href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a>. We are also looking for a co-"
+"maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> and "
+"the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. See the "
+"package web pages for specific information, and <a href=\"/help/evaluation."
+"html#whatmeans\">this general information about GNU packages and "
+"maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over one "
+"of these projects."
+msgstr ""
+"Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës: <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-"
+"queue</a>, <a href=\"/software/gnuzilla/\">gnuzilla</a> (and icecat), <a "
+"href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/thales/\">thales</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a>. Kërkojmë gjithashtu një "
+"bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a 
href=\"/software/ferret/\">ferret</a> "
+"dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Për 
"
+"më tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe <a href=\"/help/"
+"evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme rreth paketave 
GNU "
+"dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a> po qe se keni kohë dhe interes "
+"që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -150,8 +239,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help 
wanted</a>&rdquo; requests from the maintainers of many packages."
-msgstr "Shihni kërkesat &ldquo;<a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset ndihmë</a>&rdquo; nga 
mirëmbajtësit e mjaft paketave."
+msgid ""
+"See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help wanted</a>&rdquo; "
+"requests from the maintainers of many packages."
+msgstr ""
+"Shihni kërkesat &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset "
+"ndihmë</a>&rdquo; nga mirëmbajtësit e mjaft paketave."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -159,8 +252,27 @@
 msgstr "GNU configure për paketa Python"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We need a <a 
href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">standard GNU 
configure</a> and make system for Python-based packages that use Python's 
<tt>build.py</tt> method. This would be immediately helpful for <a 
href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> and <a 
href=\"/software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>. (For example, the GNU <a 
href=\"/prep/standards/html_node/DESTDIR.html\">DESTDIR</a> may <a 
href=\"http://ghantoos.org/2008/10/19/creating-a-deb-package-from-a-python-setuppy/#Makefile\";>correspond
 well enough</a> to <tt>build.py --root</tt>. Other targets, such as 
<tt>install</tt>, have direct equivalents.)"
-msgstr "Na duhet një sistem standard <a 
href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">GNU configure</a> dhe 
make për paketa me bazë Python që përdorin metodën Python 
<tt>build.py</tt> method. Kjo do të ishte menjëherë e dobishme për <a 
href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> dhe <a 
href=\"/software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>. (Për shembull, GNU <a 
href=\"/prep/standards/html_node/DESTDIR.html\">DESTDIR</a> mund <a 
href=\"http://ghantoos.org/2008/10/19/creating-a-deb-package-from-a-python-setuppy/#Makefile\";>t'i
 përgjigjet goxha mirë</a> <tt>build.py --root</tt>. Të tjerë, të tillë 
si <tt>install</tt>, kanë të barazvlefshëm të drejtpërdrejtë.)"
+msgid ""
+"We need a <a href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">standard "
+"GNU configure</a> and make system for Python-based packages that use "
+"Python's <tt>build.py</tt> method. This would be immediately helpful for <a "
+"href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> and <a href=\"/software/"
+"mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>. (For example, the GNU <a href=\"/prep/"
+"standards/html_node/DESTDIR.html\">DESTDIR</a> may <a href=\"http://ghantoos.";
+"org/2008/10/19/creating-a-deb-package-from-a-python-setuppy/#Makefile"
+"\">correspond well enough</a> to <tt>build.py --root</tt>. Other targets, "
+"such as <tt>install</tt>, have direct equivalents.)"
+msgstr ""
+"Na duhet një sistem standard <a href=\"/prep/standards/standards."
+"html#Configuration\">GNU configure</a> dhe make për paketa me bazë Python 
që "
+"përdorin metodën Python <tt>build.py</tt> method. Kjo do të ishte 
menjëherë "
+"e dobishme për <a href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> dhe <a href=\"/"
+"software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>. (Për shembull, GNU <a href=\"/"
+"prep/standards/html_node/DESTDIR.html\">DESTDIR</a> mund <a href=\"http://";
+"ghantoos.org/2008/10/19/creating-a-deb-package-from-a-python-setuppy/"
+"#Makefile\">t'i përgjigjet goxha mirë</a> <tt>build.py --root</tt>. Të "
+"tjerë, të tillë si <tt>install</tt>, kanë të barazvlefshëm të "
+"drejtpërdrejtë.)"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -169,8 +281,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "To make your free software package part of the GNU System, see this <a 
href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your 
application</a>."
-msgstr "Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të 
lirë, shihni këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të 
dhëna rreth fillimit të zbatimit tuaj</a>."
+msgid ""
+"To make your free software package part of the GNU System, see this <a href="
+"\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your "
+"application</a>."
+msgstr ""
+"Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të lirë, 
shihni "
+"këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të dhëna rreth "
+"fillimit të zbatimit tuaj</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -184,8 +302,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software 
hosting site</a> sponsored by GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> more 
information</a>."
-msgstr "Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i 
strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër të dhëna</a>."
+msgid ""
+"Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software hosting "
+"site</a> sponsored by GNU: <a href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/";
+"HowToBecomeASavannahHacker\"> more information</a>."
+msgstr ""
+"Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i "
+"strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a href="
+"\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër "
+"të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -199,8 +324,10 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More 
information</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More information</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -214,17 +341,32 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>more 
information</a>."
-msgstr "Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: 
<a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më 
tepër të dhëna</a>."
+msgid ""
+"Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a href=\"http://www.";
+"gnu.org/server/standards/README.translations.html\">more information</a>."
+msgstr ""
+"Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: <a 
href="
+"\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më tepër 
të "
+"dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help 
the GNU Project</a> has more details and additional items."
-msgstr "Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr "Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - 
<a href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
+msgid ""
+"Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the "
+"GNU Project</a> has more details and additional items."
+msgstr ""
+"Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/"
+"help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
+"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr ""
+"Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
+"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -234,18 +376,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
+"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -253,8 +411,14 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -267,4 +431,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]