www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po mirror.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po mirror.sq.po
Date: Fri, 23 Dec 2011 16:16:05 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/12/23 16:16:05

Modified files:
    server/po   : mirror.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26

Patches:
Index: mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- mirror.sq.po    14 Oct 2011 00:34:29 -0000   1.25
+++ mirror.sq.po    23 Dec 2011 16:15:59 -0000   1.26
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-13 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-23 13:04+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,10 +17,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgid "Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -33,7 +31,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "First, for users/downloaders: the address <a href=\"http://ftpmirror.gnu.";
 #| "org/\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes between the mirrors, "
@@ -42,22 +39,8 @@
 #| "should go to a mirror's directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU "
 #| "Emacs</a>. We recommend using this generic address wherever possible in "
 #| "links, documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
-msgid ""
-"First, for users/downloaders: the address <a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
-"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes between the mirrors, trying to "
-"choose one that is nearby and up to date. E.g., <a href=\"http://ftpmirror.";
-"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> goes to a mirror's "
-"directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We recommend using "
-"this generic ftpmirror.gnu.org address wherever possible in links, "
-"documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
-msgstr ""
-"Së pari, për përdorues/shkarkues: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
-"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> është njëfarë shumëfishi i pasqyrave, 
që "
-"provon të zgjedhë një afër jush dhe që është e përditësuar. P.sh., 
<a href="
-"\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> do "
-"të shkonte te drejtoria e pasqyrës <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</"
-"a>. Këshillojmë përdorimin e kësaj adrese të përgjithshme kurdo që 
mundet, "
-"për të ulur ngarkesën në shërbyesin kryesor të GNU-së."
+msgid "First, for users/downloaders: the address <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes 
between the mirrors, trying to choose one that is nearby and up to date. E.g., 
<a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
goes to a mirror's directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We 
recommend using this generic ftpmirror.gnu.org address wherever possible in 
links, documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
+msgstr "Së pari, për përdoruesit/shkarkuesit: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> përpiqet të 
zgjedhë mes pasqyrave atë që është afër dhe që është e përditësuar. 
P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
hidhet te lista e pasqyrave për <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. 
Këshillojmë përdorimin nëpër lidhje, dokumentime, etj, të kësaj adrese 
të përgjithshme ftpmirror.gnu.org, për të ulur ngarkesën te shërbyesi 
kryesor i GNU-së."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -66,46 +49,29 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Mirroring the entire GNU FTP server requires approximately 100GB disk "
 #| "space (as of 3&nbsp;March&nbsp;2011), which is distributed in the "
 #| "following way (all values are greatly rounded):"
-msgid ""
-"Mirroring the GNU FTP server requires approximately 30GB disk space (as of "
-"October&nbsp;2011). You can rsync directly from ftp.gnu.org:"
-msgstr ""
-"Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 100GB hapësirë disku "
-"(deri më 3&nbsp;Mars&nbsp;2011), shpërndarë si më poshtë (me krejt 
vlerat të "
-"rrumbullakosura shumë):"
+msgid "Mirroring the GNU FTP server requires approximately 30GB disk space (as 
of October&nbsp;2011). You can rsync directly from ftp.gnu.org:"
+msgstr "Mirroring the GNU FTP server requires approximately 30GB disk space 
(as of October&nbsp;2011). You can rsync directly from ftp.gnu.org:Pasqyrimi i 
krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 30GB hapësirë disku (deri më 
Tetor&nbsp;2011). Mund të kryeni rsync drejt e nga ftp.gnu.org:"
 
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://mirror/source/ /your/dir/\n"
 msgid "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://ftp.gnu.org/gnu/ /your/dir/\n"
-msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://mirror/source/ /your/dir/\n"
+msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://ftp.gnu.org/gnu/ /your/dir/\n"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Due to resource and security concerns, we do not offer direct rsync or "
 #| "special FTP service to update mirrors. If you would like to use rsync "
 #| "(which is advisable), several reliable third party sites provide access "
 #| "to all the material on ftp.gnu.org. They update from us nightly and you "
 #| "may access them with (via rsync):"
-msgid ""
-"However, please consider mirroring from another site, again to reduce load "
-"on the GNU server. These sites provide access to all the material on ftp."
-"gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may access them "
-"with (via rsync):"
-msgstr ""
-"Për shkak arsyesh sigurie dhe burimesh, nuk ofrojmë më rsync të "
-"drejtpërdrejtë ose shërbim special FTP për përditësimin e pasqyrave. 
Nëse "
-"doni të përdorni rsync-un (çka është e këshillueshme), disa 
<em>site</em>-e "
-"të besueshëm palësh të treta ofrojnë hyrje te krej materiali i 
ftp.gnu.org. "
-"Përditësohen me materialin tonë përnatë dhe mund të hyni në ta 
(përmes rsync-"
-"ut) me:"
+msgid "However, please consider mirroring from another site, again to reduce 
load on the GNU server. These sites provide access to all the material on 
ftp.gnu.org. They update from us nightly (at least) and you may access them 
with (via rsync):"
+msgstr "Sidoqoftë, ju lutem, shqyrtojeni mundësinë e pasqyrimit prej një 
site-i tjetër, e themi prapë, për të zvogëluar ngarkesën te shërbyesi 
GNU. Këta site-e ofrojnë hyrje te krej materiali i ftp.gnu.org. 
Përditësohen me materialin tonë përnatë (e pakta) dhe mund të hyni në ta 
(përmes rsync-ut) me:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -139,103 +105,61 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
 #| "recommend rsync for mirror transfers. Specifically, with these options:"
-msgid ""
-"rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
-"recommend rsync for mirror transfers, with the options above, to ensure an "
-"exact copy."
-msgstr ""
-"rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa që "
-"këshillojmë përdorimin vetëm të rsync-ut për shpërngulje pasqyrash. "
-"Posaçërisht, me këto mundësi:"
+msgid "rsync is so much more efficient than other protocols that we always 
recommend rsync for mirror transfers, with the options above, to ensure an 
exact copy."
+msgstr "rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa 
që përherë këshillojmë përdorimin r rsync-ut për shpërngulje pasqyrash, 
me mundësitë e mësipërme, që të sigurohet kopjimi i përpiktë."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "You can keep your mirror private but if you would like to be added to the "
 #| "<a href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require at least a "
 #| "daily update frequency. <i>After</i> establishing your mirror contact <a "
 #| "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we "
 #| "can review it."
-msgid ""
-"You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you can "
-"make your mirror public. To add your mirror to the <a href=\"/order/ftp.html"
-"\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a daily update "
-"frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please contact <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can "
-"review it. Please provide the following:"
-msgstr ""
-"Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por nëse doni të shtoheni te <a 
href=\"/"
-"order/ftp.html\">lista publike e pasqyrave</a>, kërkojmë medoemos të 
paktën "
-"një përditësim në ditë. <i>Pas</i> vendosjes së pasqyrës, lidhuni me 
<a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që kështu të "
-"mund ta shqyrtojmë."
+msgid "You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you 
can make your mirror public. To add your mirror to the <a 
href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require (and recommend) a 
daily update frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please 
contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can 
review it. Please provide the following:"
+msgstr "Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por e vlerësojmë përkrahjen 
përmes bërjes publike të pasqyrës suaj. Që të shtohet pasyra juaj te <a 
href=\"/order/ftp.html\">lista e pasqyrave publike</a>, kërkojmë medoemos 
(dhe këshillojmë) përditësim ditor të saj. <em>Pas</em> vendosjes së 
pasqyrës, lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që të mund ta marrim 
në shqyrtim. Ju lutem na furnizoni sa vijon:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate),"
-msgstr ""
+msgstr "URL-ja e pasqyrës (ftp/http/rsync siç duhet),"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "country where the mirror is located,"
-msgstr ""
+msgstr "vendi ku gjendet pasqyra,"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "update frequency (once daily is recommended),"
-msgstr ""
+msgstr "shpeshti përditësimi (e këshillueshme një herë në ditë),"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"preferred contact information for any mirror-related issues (we will keep "
-"all contact information confidential), and"
-msgstr ""
+msgid "preferred contact information for any mirror-related issues (we will 
keep all contact information confidential), and"
+msgstr "të dhëna për kontaktin e parapëlqyer për çfarëdo çështjesh 
që lidhen me pasqyrimin (do t'i mbajmë të fshehta krejt të dhënat), dhe"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "whether your site can also be a source for other mirrors."
-msgstr ""
+msgstr "nëse mund të shërbejë site-i juaj si burim për pasqyra të tjera."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In general, mirrors run by both individuals and organizations that want to "
-"support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for "
-"the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, "
-"or that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
-msgstr ""
-"Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe individë që "
-"dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i 
"
-"çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh reklame ose tjetër "
-"vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari joetike, nuk pranohen 
"
-"në listën tonë."
+msgid "In general, mirrors run by both individuals and organizations that want 
to support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for 
the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, or 
that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
+msgstr "Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe 
individë që dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të 
mirëpritura dhe i çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh 
reklame ose tjetër vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari 
joetike, nuk pranohen në listën tonë."
 
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "Web server setup for mirrors"
 msgid "Web setup for mirrors"
-msgstr "Rregullim shërbyesi web për pasqyra"
+msgstr "Rregullime Web për pasqyrat"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If your mirror will be available to users via http (which is very useful, "
 #| "so please enable this if you can), please set up your configuration to "
 #| "avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of "
 #| "which there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this "
 #| "means:"
-msgid ""
-"It is very useful to make your mirror available to users via http, so please "
-"support this if you can. Please set up your web server configuration to "
-"avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of "
-"which there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this "
-"means:"
-msgstr ""
-"Nëse pasqyrën tuaj përdoruesit do të mund ta marrin përmes http-së, 
(çka "
-"është shumë e dobishme, ndaj aktivizojeni nëse mundni), ju lutem, "
-"rregullojeni formësimin tuaj që të shmangë dërgim kartelash 
<tt>.gz.sig</tt> "
-"(\"signatures of compressed files\", nga të cilat kemi plot në shërbyesat "
-"tanë) të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
+msgid "It is very useful to make your mirror available to users via http, so 
please support this if you can. Please set up your web server configuration to 
avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of which 
there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this means:"
+msgstr "Dhënia e mundësisë përdoruesve të përdorin pasqyrën tuaj 
përmes protokollit http është shumë e dobishmery, ndaj ju lutemi ta 
mundësoni këtë, nëse mundeni. Ju lutem, rregullojeni formësimin e 
shërbyesit tuaj web që që të shmangë dërgim kartelash <tt>.gz.sig</tt> 
(.sig kartelash të ngjeshura, nga të cilat kemi plot në shërbyesat tanë) 
të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -261,12 +185,8 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the "
-"extension, for instance like this:"
-msgstr ""
-"Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një pikë për 
"
-"zgjerimin, për shembull si kjo:"
+msgid "Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the 
extension, for instance like this:"
+msgstr "Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një 
pikë për zgjerimin, për shembull si kjo:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -277,18 +197,11 @@
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
 msgid "then the RemoveEncoding lines should also not have a leading dot."
-msgstr ""
-"atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin nga një 
"
-"pikë."
+msgstr "atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin 
nga një pikë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, we highly recommend the following setting, so that users can see "
-"full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
-msgstr ""
-"Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në 
listat e "
-"prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të "
-"cungohen:"
+msgid "Finally, we highly recommend the following setting, so that users can 
see full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
+msgstr "Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, 
në listat e prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në 
vend që këto të cungohen:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -300,48 +213,28 @@
 msgstr "lista postimesh ibiblio"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For those mirroring from ibiblio, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/";
-"listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> and <a href=\"http://lists.";
-"ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> are low-"
-"traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio servers. "
-"Also, specific questions and problem reports can be <a href=\"http://www.";
-"ibiblio.org/help/\">submitted to ibiblio</a>."
-msgstr ""
-"Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/";
-"mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> dhe <a href=\"http://";
-"lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> "
-"janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjësa site-sh që 
pasqyrojnë "
-"prej shërbyesave të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta dhe 
njoftime "
-"problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të parashtrohen te "
-"ibiblio</a>."
+msgid "For those mirroring from ibiblio, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 and <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 are low-traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio 
servers. Also, specific questions and problem reports can be <a 
href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>submitted to ibiblio</a>."
+msgstr "Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 dhe <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjësa site-sh që 
pasqyrojnë prej shërbyesave të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta 
dhe njoftime problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të 
parashtrohen te ibiblio</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "Mirroring the GNU Alpha FTP server"
 msgid "Mirroring the GNU Alpha release server"
-msgstr "Pasqyrim i shërbyesit FTP GNU Alpha"
+msgstr "Pasqyrim i shërbyesit të hedhjeve në qarkullim GNU Alpha"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "These sites also offer alpha.gnu.org (around 2GB) for your mirroring "
 #| "pleasure:"
-msgid ""
-"ftp.gnu.org and other sites also offer alpha.gnu.org (around 10GB) for your "
-"mirroring pleasure:"
-msgstr ""
-"Këta <em>site</em>-e ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org (rreth 2GB) për 
nevojat "
-"tuaja të pasqyrimit:"
+msgid "ftp.gnu.org and other sites also offer alpha.gnu.org (around 10GB) for 
your mirroring pleasure:"
+msgstr "ftp.gnu.org dhe <em>site</em>-e të tjerë ofrojnë po ashtu 
alpha.gnu.org (rreth 10GB) për nevojat tuaja të pasqyrimit:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt>"
 msgid "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt>"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.c3sl.ufpr.br/gnu/alpha/</tt>"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.gnu.org/alpha/</tt>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -361,9 +254,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Nightly updates are sufficient for GNU FTP and Alpha material."
-msgstr ""
-"Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e FTP-së 
GNU "
-"dhe Alpha."
+msgstr "Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e 
FTP-së GNU dhe Alpha."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -372,7 +263,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We are also looking for volunteers to mirror releases of the <em>nongnu</"
 #| "em> projects hosted at <a href=\"http://savannah.nongnu.org\";>savannah."
@@ -380,69 +270,37 @@
 #| "strongly suggest you retrieve and update the files using <tt>rsync&nbsp;-"
 #| "rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/releases/</"
 #| "tt>&nbsp;<i>yourdir</i>"
-msgid ""
-"We also greatly appreciate additional mirrors of the <em>nongnu</em> "
-"projects hosted at <a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu."
-"org</a>. The total is currently around 22GB. To do this, we recommend you "
-"retrieve and update the files using rsync, with the same options as above "
-"for ftp.gnu.org, namely:"
-msgstr ""
-"Po kërkojmë vullnetarë pasqyrash për hedhjet në qarkullim nga projektet "
-"<em>nongnu</em> të strehuar te <a href=\"http://savannah.nongnu.org";
-"\">savannah.nongnu.org</a>. Hëpërhë bëhen gjithsej rreth 12GB. Për 
këtë, "
-"këshillojmë me forcë që të merrni dhe përditësoni kartelat duke 
përdorur "
-"<tt>rsync&nbsp;-rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/"
-"releases/</tt>&nbsp;<i>yourdir</i>"
+msgid "We also greatly appreciate additional mirrors of the <em>nongnu</em> 
projects hosted at <a 
href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. The total is 
currently around 22GB. To do this, we recommend you retrieve and update the 
files using rsync, with the same options as above for ftp.gnu.org, namely:"
+msgstr "Çmojmë pa masë pasqyra shtesë të projekteve <em>nongnu</em> të 
strehuara te <a href=\"http://savannah.nongnu.org/\";>savannah.nongnu.org</a>. 
Hëpërhë bëhen gjithsej rreth 22GB. Për këtë, këshillojmë me forcë 
që të merrni dhe përditësoni kartelat duke përdorur rsync-un, me të 
njëjtat mundësi si më sipër për ftp.gnu.org, përkatësisht:"
 
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://mirror/source/ /your/dir/\n"
 msgid "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://dl.sv.gnu.org/releases/ 
/your/dir\n"
-msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://mirror/source/ /your/dir/\n"
+msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://dl.sv.gnu.org/releases/ 
/your/dir\n"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably be "
 #| "some permission errors; just ignore them. They are due to choices or "
 #| "mistakes by individual savannah project maintainers.)"
-msgid ""
-"These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably be "
-"some permission errors; just ignore them. They are due to choices or "
-"mistakes by individual project maintainers.)"
-msgstr ""
-"Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do të ketë 
pak "
-"gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose gabime "
-"mirëmbajtësish individualë te projekti Savannah.)"
+msgid "These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably 
be some permission errors; just ignore them. They are due to choices or 
mistakes by individual project maintainers.)"
+msgstr "Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do 
të ketë pak gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose 
gabime mirëmbajtësish individualë të projektit.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if you "
-"like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that "
-"dynamic."
-msgstr ""
-"Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë në 
ditë; dy "
-"herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet bandë, lënda 
nuk "
-"është edhe aq dinamike."
+msgid "It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if 
you like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that 
dynamic."
+msgstr "Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë 
në ditë; dy herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet 
bandë, lënda nuk është edhe aq dinamike."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you are able to help with this, please <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "org\">email us</a> with the url to your mirror so we can add you to the "
 #| "<a href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. "
 #| "Thanks!"
-msgid ""
-"If you can help with this, please <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">email us</a> with the url to your mirror so we can add you to the <a href="
-"\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
-msgstr ""
-"Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutem <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">na dërgoni një email</a> me url-në për te pasqyra juaj "
-"që kështu të mund ta shtojmë te <a href=\"http://dl.sv.gnu.org/";
-"releases/00_MIRRORS.html\">lista</a>. Faleminderit!"
+msgid "If you can help with this, please <a 
href=\"mailto:address@hidden";>email us</a> with the url to your mirror so we 
can add you to the <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
+msgstr "Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutem <a 
href=\"mailto:address@hidden";>na dërgoni një email</a> me url-në për te 
pasqyra juaj, që kështu të mund ta shtojmë te <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>lista</a>. 
Faleminderit!"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -451,35 +309,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out "
 #| "that (a)&nbsp;few users can use them, and (b)&nbsp;many mirrors either "
 #| "became out of date or went offline relatively frequently. We don't want "
 #| "outdated information about the GNU project to be disseminated."
-msgid ""
-"We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out that "
-"(a)&nbsp;few people can make use of them, and (b)&nbsp;many mirrors either "
-"became out of date or went offline relatively frequently. We don't want "
-"outdated information about the GNU project to be disseminated."
-msgstr ""
-"Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren "
-"nga pak përdoruesa, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose vjetërohen, ose nuk "
-"gjenden në linjë relatisht shpesh. Nuk duam të mbillen të dhëna të "
-"vjetruara për projektin GNU."
+msgid "We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out 
that (a)&nbsp;few people can make use of them, and (b)&nbsp;many mirrors either 
became out of date or went offline relatively frequently. We don't want 
outdated information about the GNU project to be disseminated."
+msgstr "Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren nga pak përdoruesa, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose 
vjetrohen, ose relativisht shpesh nuk gjenden në linjë. Nuk duam të mbillen 
të dhëna të vjetruara për projektin GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, that "
-"is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an "
-"<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt>:"
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, për 
ne nuk "
-"ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku keni një 
"
-"recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për <tt>&lt;"
-"VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
+msgid "Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, 
that is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an 
<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt>:"
+msgstr "Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, 
për ne nuk ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku 
keni një recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -499,11 +340,9 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Thanks to Juri Hoerner for providing this Apache information."
 msgid "(Thanks to Juri Hoerner for providing this Apache information.)"
-msgstr ""
-"Faleminderit Juri Hoerner për dhënien e këtij informacioni rreth 
Apache-it."
+msgstr "(Faleminderit Juri Hoerner-it për dhënien e këtij informacioni 
rreth Apache-it.)"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -513,34 +352,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -548,14 +371,8 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -583,30 +400,3 @@
 #~ "probleme me këtë pasqyrë. Krejt të dhënat e kontaktit do t'i mbajmë 
të "
 #~ "fshehta. Ju lutem, na bëni të ditur nëse site-i juaj mundet të ofrojë 
"
 #~ "hyrje të përgjithshme për pasqyra të tjera."
-
-# type: Content of: <pre>
-#~ msgid ""
-#~ "/gnu+linux-distros 60G\n"
-#~ "/gnu 25G\n"
-#~ "/video 10G\n"
-#~ "/old-gnu 3G\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "/gnu+linux-distros 60G\n"
-#~ "/gnu 25G\n"
-#~ "/video 10G\n"
-#~ "/old-gnu 3G\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "As you can see, more than half the space is taken by the <tt>gnu+linux-"
-#~ "distros</tt> images. Feel free to exclude those from your mirror if you "
-#~ "wish. The absolute minimal useful thing to mirror is the <tt>gnu</tt> "
-#~ "directory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Siç mund ta shihni, më tepër se gjysma e hapësirës zihet nga pamje 
<tt>gnu"
-#~ "+linux-distros</tt>. Jeni të lirë t'i lini jashtë pasqyrimit ato, 
nëse "
-#~ "dëshironi. Minimumi absolut i gjërave të dobishme për t'i pasur në 
një "
-#~ "pasqyrë është drejtoria <tt>gnu</tt>."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]