www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po manifesto.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po manifesto.sq.po
Date: Fri, 23 Dec 2011 16:07:00 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/12/23 16:07:00

Modified files:
    gnu/po     : manifesto.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.sq.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: manifesto.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.sq.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- manifesto.sq.po   20 Sep 2011 17:12:19 -0000   1.3
+++ manifesto.sq.po   23 Dec 2011 16:06:55 -0000   1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-20 12:27-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-04 21:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-22 10:48+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,43 +27,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"http://www.";
-"stallman.org/\">Richard Stallman</a> at the beginning of the GNU Project, to "
-"ask for participation and support. For the first few years, it was updated "
-"in minor ways to account for developments, but now it seems best to leave it "
-"unchanged as most people have seen it."
-msgstr ""
-"Manifesti i GNU-së (që jepet më poshtë) u shkruajt nga <a 
href=\"http://www.";
-"stallman.org/\">Richard Stallman</a> në fillimet e Projektit GNU, për të "
-"kërkuar pjesëmarrje dhe mbështetje. Gjatë pak viteve të para, 
përditësohej "
-"nga pak për ta mbajtur në një hap me zhvillimet, por tani duket se më e 
mira "
-"është të lihet i pandryshuar si e kanë parë shumica e njerëzve."
+msgid "The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> at the beginning of the 
GNU Project, to ask for participation and support. For the first few years, it 
was updated in minor ways to account for developments, but now it seems best to 
leave it unchanged as most people have seen it."
+msgstr "Manifesti i GNU-së (që jepet më poshtë) u shkruajt nga <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> në fillimet e Projektit 
GNU, për të kërkuar pjesëmarrje dhe mbështetje. Gjatë pak viteve të 
para, përditësohej nga pak për ta mbajtur në një hap me zhvillimet, por 
tani duket se më e mira është të lihet i pandryshuar si e kanë parë 
shumica e njerëzve."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Since that time, we have learned about certain common misunderstandings that "
-"different wording could help avoid. Footnotes added since 1993 help clarify "
-"these points."
-msgstr ""
-"Që prej asaj kohe, kemi nxjerrë ca mësime mbi disa keqkuptime të 
rëndomta të "
-"cilat, me ndihmën e një shprehjeje ndryshe, mund të shmangen. "
-"Poshtëshënimet e shtuara më 1993 ndihmojnë në kthjellimin e këtyre 
pikave."
+msgid "Since that time, we have learned about certain common misunderstandings 
that different wording could help avoid. Footnotes added since 1993 help 
clarify these points."
+msgstr "Që prej asaj kohe, kemi nxjerrë ca mësime mbi disa keqkuptime të 
rëndomta të cilat, me ndihmën e një shprehjeje ndryshe, mund të shmangen. 
Poshtëshënimet e shtuara më 1993 ndihmojnë në kthjellimin e këtyre 
pikave."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For up-to-date information about the available GNU software, please see the "
-"information available on our <a href=\"/home.html\">web server</a>, in "
-"particular our <a href=\"/software/software.html\">list of software</a>. "
-"For how to contribute, see <a href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a>."
-msgstr ""
-"Për të dhëna të përditësuara rreth <em>software</em>-it GNU që mund 
të "
-"kihet, ju lutem, shihni të dhënat te <a href=\"/home.html\">shërbyesi 
web</"
-"a> i yni, veçanërisht <a href=\"/software/software.html\">listën tonë me "
-"<em>software</em></a>. Rreth se si mund të kontribuohej, shihni <a href=\"/"
-"help/\">http://www.gnu.org/help</a>."
+msgid "For up-to-date information about the available GNU software, please see 
the information available on our <a href=\"/home.html\">web server</a>, in 
particular our <a href=\"/software/software.html\">list of software</a>. For 
how to contribute, see <a href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a>."
+msgstr "Për të dhëna të përditësuara rreth <em>software</em>-it GNU që 
mund të kihet, ju lutem, shihni të dhënat te <a 
href=\"/home.html\">shërbyesi web</a> i yni, veçanërisht <a 
href=\"/software/software.html\">listën tonë me <em>software</em></a>. Rreth 
se si mund të kontribuohej, shihni <a 
href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -72,100 +47,28 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-"compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-"free to everyone who can use it.<a href=\"#f1\">(1)</a> Several other "
-"volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and "
-"equipment are greatly needed."
-msgstr ""
-"GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-"compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-"free to everyone who can use it.<a href=\"#f1\">(1)</a> Several other "
-"volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and "
-"equipment are greatly needed.GNU, që është shkrutim për Gnu's Not Unix, "
-"është emri i një sistemi të plotë <em>software</em>-i, të ngjashëm me 
Unix, "
-"të cilin po e shkruaj që ta jap lirisht te cilido që mund ta përdorë. <a 
"
-"href=\"#f1\">(1)</a> Po më ndihmojnë disa vullnetarë të tjerë. 
Kontribute "
-"në kohë, para, programe dhe pajisje na janë shumë të nevojshme."
+msgid "GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete 
Unix-compatible software system which I am writing so that I can give it away 
free to everyone who can use it.<a href=\"#f1\">(1)</a> Several other 
volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and 
equipment are greatly needed."
+msgstr "GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete 
Unix-compatible software system which I am writing so that I can give it away 
free to everyone who can use it.<a href=\"#f1\">(1)</a> Several other 
volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and 
equipment are greatly needed.GNU, që është shkrutim për Gnu's Not Unix, 
është emri i një sistemi të plotë <em>software</em>-i, të ngjashëm me 
Unix, të cilin po e shkruaj që ta jap lirisht te cilido që mund ta 
përdorë. <a href=\"#f1\">(1)</a> Po më ndihmojnë disa vullnetarë të 
tjerë. Kontribute në kohë, para, programe dhe pajisje na janë shumë të 
nevojshme."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"So far we have an Emacs text editor with Lisp for writing editor commands, a "
-"source level debugger, a yacc-compatible parser generator, a linker, and "
-"around 35 utilities. A shell (command interpreter) is nearly completed. A "
-"new portable optimizing C compiler has compiled itself and may be released "
-"this year. An initial kernel exists but many more features are needed to "
-"emulate Unix. When the kernel and compiler are finished, it will be "
-"possible to distribute a GNU system suitable for program development. We "
-"will use TeX as our text formatter, but an nroff is being worked on. We "
-"will use the free, portable X Window System as well. After this we will add "
-"a portable Common Lisp, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of other "
-"things, plus online documentation. We hope to supply, eventually, "
-"everything useful that normally comes with a Unix system, and more."
-msgstr ""
-"Deri këtu kemi përpunuesin Emacs të teksteve me Lisp për shkrim urdhrash 
për "
-"përpunuesin, një diagnostikues në nivel burimi, një gjenerator 
përtypjesh "
-"(\"parser\") të përputhshëm me yacc, një \"linker\", dhe nja 35 mjete të 
"
-"dobishme (\"utilities\"). Thuajse është përfunduar një shell 
(interpretues "
-"urdhrash). Një përpilues C i ri, dhe i kalueshëm, optimizimesh, ka 
arritur "
-"të përpilojë veten dhe mund të hidhet në qarkullim këtë vit. Ekziston 
një "
-"kernel fillestar, por i duhen ende shumë karakteristika që të arrijë të "
-"imitojë Unix-in. Kur të jenë përfunduar kerneli dhe përpiluesi, do të 
jetë "
-"e mundur të shpërndahet një sistem GNU i përshtatshëm për zhvillim "
-"programesh. Do të përdorim TeX-in si formatues tekstesh, por po punohet 
për "
-"një nroff. Do të përdorim gjithashtu sistemin e lirë dhe të kalueshëm 
X të "
-"dritareve. Pas kësaj do të shtojmë një Common Lisp të kalueshëm, një 
lojë "
-"Empire, një fletëllogaritës, dhe qindra gjëra të tjera, plus dokumentim "
-"online. Shpresojmë të furnizojmë, tek e fundit, gjithçka të dobishme 
që "
-"normalisht vjen me një sistem Unix, dhe më tepër."
+msgid "So far we have an Emacs text editor with Lisp for writing editor 
commands, a source level debugger, a yacc-compatible parser generator, a 
linker, and around 35 utilities. A shell (command interpreter) is nearly 
completed. A new portable optimizing C compiler has compiled itself and may be 
released this year. An initial kernel exists but many more features are needed 
to emulate Unix. When the kernel and compiler are finished, it will be 
possible to distribute a GNU system suitable for program development. We will 
use TeX as our text formatter, but an nroff is being worked on. We will use 
the free, portable X Window System as well. After this we will add a portable 
Common Lisp, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of other things, plus 
online documentation. We hope to supply, eventually, everything useful that 
normally comes with a Unix system, and more."
+msgstr "Deri këtu kemi përpunuesin Emacs të teksteve me Lisp për shkrim 
urdhrash për përpunuesin, një diagnostikues në nivel burimi, një 
gjenerator përtypjesh (\"parser\") të përputhshëm me yacc, një \"linker\", 
dhe nja 35 mjete të dobishme (\"utilities\"). Thuajse është përfunduar 
një shell (interpretues urdhrash). Një përpilues C i ri, dhe i kalueshëm, 
optimizimesh, ka arritur të përpilojë veten dhe mund të hidhet në 
qarkullim këtë vit. Ekziston një kernel fillestar, por i duhen ende shumë 
karakteristika që të arrijë të imitojë Unix-in. Kur të jenë përfunduar 
kerneli dhe përpiluesi, do të jetë e mundur të shpërndahet një sistem GNU 
i përshtatshëm për zhvillim programesh. Do të përdorim TeX-in si 
formatues tekstesh, por po punohet për një nroff. Do të përdorim 
gjithashtu sistemin e lirë dhe të kalueshëm X të dritareve. Pas kësaj do 
të shtojmë një Common Lisp të kalueshëm, një lojë Empire, një 
fletëllogaritës, dhe qindra gjëra të tjera, plus dokumentim online. 
Shpresojmë të furnizojmë, tek e fundit, gjithçka të dobishme që 
normalisht vjen me një sistem Unix, dhe më tepër."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to Unix. "
-"We will make all improvements that are convenient, based on our experience "
-"with other operating systems. In particular, we plan to have longer file "
-"names, file version numbers, a crashproof file system, file name completion "
-"perhaps, terminal-independent display support, and perhaps eventually a Lisp-"
-"based window system through which several Lisp programs and ordinary Unix "
-"programs can share a screen. Both C and Lisp will be available as system "
-"programming languages. We will try to support UUCP, MIT Chaosnet, and "
-"Internet protocols for communication."
-msgstr ""
-"GNU-ja do të jetë në gjendje të xhirojë programe Unix, por nuk do të 
jetë "
-"identik me Unix-in. Do të bëjmë krejt përmirësimet që ia vlejnë, 
bazuar në "
-"përvojën tonë me sistemem të tjera operative. Veçanërisht, kemi në 
plan të "
-"realizojmë emra më të gjatë kartelash, numra versioni kartelash, një 
sistem "
-"kartelash të pathyeshëm, ndoshta plotësim emrash kartelash, mbulim 
shfaqjeje "
-"të pavarur nga terminali, dhe ndoshta në fund edhe sistem dritaresh me 
bazë "
-"Lisp përmes të cilit disa programe Lisp dhe programe të zakonshëm Unix 
të "
-"ndajnë së bashku të njëjtin ekran. Do të mund të përdoren të dyja, 
si C, "
-"ashtu edhe Lisp si gjuhë programimi sistemi. Për komunikime, do të 
provojmë "
-"të ofrojmë mbulim për UUCP, MIT Chaosnet, dhe protokollet Internet."
+msgid "GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to 
Unix. We will make all improvements that are convenient, based on our 
experience with other operating systems. In particular, we plan to have longer 
file names, file version numbers, a crashproof file system, file name 
completion perhaps, terminal-independent display support, and perhaps 
eventually a Lisp-based window system through which several Lisp programs and 
ordinary Unix programs can share a screen. Both C and Lisp will be available 
as system programming languages. We will try to support UUCP, MIT Chaosnet, 
and Internet protocols for communication."
+msgstr "GNU-ja do të jetë në gjendje të xhirojë programe Unix, por nuk do 
të jetë identik me Unix-in. Do të bëjmë krejt përmirësimet që ia 
vlejnë, bazuar në përvojën tonë me sistemem të tjera operative. 
Veçanërisht, kemi në plan të realizojmë emra më të gjatë kartelash, 
numra versioni kartelash, një sistem kartelash të pathyeshëm, ndoshta 
plotësim emrash kartelash, mbulim shfaqjeje të pavarur nga terminali, dhe 
ndoshta në fund edhe sistem dritaresh me bazë Lisp përmes të cilit disa 
programe Lisp dhe programe të zakonshëm Unix të ndajnë së bashku të 
njëjtin ekran. Do të mund të përdoren të dyja, si C, ashtu edhe Lisp si 
gjuhë programimi sistemi. Për komunikime, do të provojmë të ofrojmë 
mbulim për UUCP, MIT Chaosnet, dhe protokollet Internet."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"GNU is aimed initially at machines in the 68000/16000 class with virtual "
-"memory, because they are the easiest machines to make it run on. The extra "
-"effort to make it run on smaller machines will be left to someone who wants "
-"to use it on them."
-msgstr ""
-"GNU-ja synon fillimisht makinat e llojit 68000/16000 me kujtesë virtuale, "
-"ngaqë këto janë makinat më të thjeshta për ta bërë të xhirojë në 
to. "
-"Përpjekjet ekstra për ta bërë të xhirojë në makina më të vogla do 
t'i lihet "
-"atyre që duan ta përdorin atë në to."
+msgid "GNU is aimed initially at machines in the 68000/16000 class with 
virtual memory, because they are the easiest machines to make it run on. The 
extra effort to make it run on smaller machines will be left to someone who 
wants to use it on them."
+msgstr "GNU-ja synon fillimisht makinat e llojit 68000/16000 me kujtesë 
virtuale, ngaqë këto janë makinat më të thjeshta për ta bërë të 
xhirojë në to. Përpjekjet ekstra për ta bërë të xhirojë në makina më 
të vogla do t'i lihet atyre që duan ta përdorin atë në to."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
-"&ldquo;GNU&rdquo; when it is the name of this project."
-msgstr ""
-"Për të shmangur ngatërresa të tmerrshme, ju lutem, shqiptojeni 
<em>g</em>-në "
-"te fjala &lsquo;GNU&rsquo;, kur është fjala për emrin e projektit."
+msgid "To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the 
word &ldquo;GNU&rdquo; when it is the name of this project."
+msgstr "Për të shmangur ngatërresa të tmerrshme, ju lutem, shqiptojeni 
<em>g</em>-në te fjala &lsquo;GNU&rsquo;, kur është fjala për emrin e 
projektit."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -174,43 +77,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I consider that the Golden Rule requires that if I like a program I must "
-"share it with other people who like it. Software sellers want to divide the "
-"users and conquer them, making each user agree not to share with others. I "
-"refuse to break solidarity with other users in this way. I cannot in good "
-"conscience sign a nondisclosure agreement or a software license agreement. "
-"For years I worked within the Artificial Intelligence Lab to resist such "
-"tendencies and other inhospitalities, but eventually they had gone too far: "
-"I could not remain in an institution where such things are done for me "
-"against my will."
-msgstr ""
-"Jam i mendimit që rregulli i artë kërkon që, nëse më pëlqen një 
program, ta "
-"ndaj atë me të tjerë persona që mund ta pëlqejnë. Shitësit e 
<em>software</"
-"em>-eve duan t'i përçajnë përdoruesit dhe t'i mposhtin, duke e bërë 
çdo "
-"përdorues të pranojë që nuk do të ndajë gjë me të tjerët. Nuk 
pranoj ta "
-"thyej solidaritetin me përdoruesit e tjerë në këtë mënyrë. Nuk 
mundem, me "
-"dëshirën time, të nënshkruaj një marrëveshje \"nondisclosure\" apo një 
"
-"marrëveshje lejeje <em>software</em>-i. Për vite të tëra u përpoqa 
brenda "
-"Artificial Intelligence Lab t'u bëja qëndresë këtyre prirjeve dhe të 
tjerave "
-"të ngjashme, por në fund ato patën përparuar shumë: nuk mund të rrija 
më në "
-"një institucion ku gjëra të tilla bëhen kundër vullnetit tim."
+msgid "I consider that the Golden Rule requires that if I like a program I 
must share it with other people who like it. Software sellers want to divide 
the users and conquer them, making each user agree not to share with others. I 
refuse to break solidarity with other users in this way. I cannot in good 
conscience sign a nondisclosure agreement or a software license agreement. For 
years I worked within the Artificial Intelligence Lab to resist such tendencies 
and other inhospitalities, but eventually they had gone too far: I could not 
remain in an institution where such things are done for me against my will."
+msgstr "Jam i mendimit që rregulli i artë kërkon që, nëse më pëlqen 
një program, ta ndaj atë me të tjerë persona që mund ta pëlqejnë. 
Shitësit e <em>software</em>-eve duan t'i përçajnë përdoruesit dhe t'i 
mposhtin, duke e bërë çdo përdorues të pranojë që nuk do të ndajë gjë 
me të tjerët. Nuk pranoj ta thyej solidaritetin me përdoruesit e tjerë në 
këtë mënyrë. Nuk mundem, me dëshirën time, të nënshkruaj një 
marrëveshje \"nondisclosure\" apo një marrëveshje lejeje 
<em>software</em>-i. Për vite të tëra u përpoqa brenda Artificial 
Intelligence Lab t'u bëja qëndresë këtyre prirjeve dhe të tjerave të 
ngjashme, por në fund ato patën përparuar shumë: nuk mund të rrija më në 
një institucion ku gjëra të tilla bëhen kundër vullnetit tim."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided to "
-"put together a sufficient body of free software so that I will be able to "
-"get along without any software that is not free. I have resigned from the "
-"AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU away.<a "
-"href=\"#f2a\">(2)</a>"
-msgstr ""
-"Ndaj që të mund të vazhdoj të përdor kompjuterat pa humbur në nder, kam 
"
-"vendosur të bëj tok një trupë të mjaftueshme <em>software</em>-i të 
lirë që "
-"të mund të jem në gjendje të vazhdoj pa ia pasur nevojën ndonjë "
-"<em>software</em>-i që nuk është i lirë. Kam dhënë dorëheqjen nga "
-"laboratori AI që t'i heq MIT-it çfarëdo justifikimi ligjor për të më 
ndaluar "
-"ta jap GNU-në falas.<a href=\"#f2a\">(2)</a>"
+msgid "So that I can continue to use computers without dishonor, I have 
decided to put together a sufficient body of free software so that I will be 
able to get along without any software that is not free. I have resigned from 
the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU away.<a 
href=\"#f2a\">(2)</a>"
+msgstr "Ndaj që të mund të vazhdoj të përdor kompjuterat pa humbur në 
nder, kam vendosur të bëj tok një trupë të mjaftueshme <em>software</em>-i 
të lirë që të mund të jem në gjendje të vazhdoj pa ia pasur nevojën 
ndonjë <em>software</em>-i që nuk është i lirë. Kam dhënë dorëheqjen 
nga laboratori AI që t'i heq MIT-it çfarëdo justifikimi ligjor për të më 
ndaluar ta jap GNU-në falas.<a href=\"#f2a\">(2)</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -219,17 +92,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Unix is not my ideal system, but it is not too bad. The essential features "
-"of Unix seem to be good ones, and I think I can fill in what Unix lacks "
-"without spoiling them. And a system compatible with Unix would be "
-"convenient for many other people to adopt."
-msgstr ""
-"Unix-i nuk është sistemi im ideal, por nuk është dhe aq i keq. 
Veçoritë "
-"thelbësore të Unix-it duket se janë nga ato të mirat, dhe mendoj se mund 
të "
-"plotësoj ato që i mungojnë Unix-it, pa cënuar të parat. Dhe një sistem 
i "
-"përputhshëm me Unix-in do të ishte i përshtatshëm për ta birësuar 
mjaft të "
-"tjerë."
+msgid "Unix is not my ideal system, but it is not too bad. The essential 
features of Unix seem to be good ones, and I think I can fill in what Unix 
lacks without spoiling them. And a system compatible with Unix would be 
convenient for many other people to adopt."
+msgstr "Unix-i nuk është sistemi im ideal, por nuk është dhe aq i keq. 
Veçoritë thelbësore të Unix-it duket se janë nga ato të mirat, dhe mendoj 
se mund të plotësoj ato që i mungojnë Unix-it, pa cënuar të parat. Dhe 
një sistem i përputhshëm me Unix-in do të ishte i përshtatshëm për ta 
birësuar mjaft të tjerë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -238,18 +102,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and "
-"redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further "
-"redistribution. That is to say, <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> modifications will not be "
-"allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free."
-msgstr ""
-"GNU-ja nuk është në përkatësi publike. GJithkush do të mundë të 
ndryshojë "
-"dhe rishpërndajë GNU-në, por asnjë shpërndarës nuk do të lejohet të 
kufizojë "
-"shpërndarjen e tij të mëtejshme. Ose e thënë ndryshe, ndryshimet <a 
href=\"/"
-"philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">pronësore</a> nuk do të "
-"lejohen. Dua të sigurohem që çdo version i GNU-së do të mbesë i lirë."
+msgid "GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify 
and redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its 
further redistribution. That is to say, <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> 
modifications will not be allowed. I want to make sure that all versions of 
GNU remain free."
+msgstr "GNU-ja nuk është në përkatësi publike. GJithkush do të mundë 
të ndryshojë dhe rishpërndajë GNU-në, por asnjë shpërndarës nuk do të 
lejohet të kufizojë shpërndarjen e tij të mëtejshme. Ose e thënë 
ndryshe, ndryshimet <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">pronësore</a> nuk do 
të lejohen. Dua të sigurohem që çdo version i GNU-së do të mbesë i 
lirë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -258,55 +112,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I have found many other programmers who are excited about GNU and want to "
-"help."
-msgstr ""
-"Kam gjetur mjaft programuesa të tjerë që janë të ngazëllyer për 
GNU-në dhe "
-"duan të ndihmojnë."
+msgid "I have found many other programmers who are excited about GNU and want 
to help."
+msgstr "Kam gjetur mjaft programuesa të tjerë që janë të ngazëllyer për 
GNU-në dhe duan të ndihmojnë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Many programmers are unhappy about the commercialization of system "
-"software. It may enable them to make more money, but it requires them to "
-"feel in conflict with other programmers in general rather than feel as "
-"comrades. The fundamental act of friendship among programmers is the "
-"sharing of programs; marketing arrangements now typically used essentially "
-"forbid programmers to treat others as friends. The purchaser of software "
-"must choose between friendship and obeying the law. Naturally, many decide "
-"that friendship is more important. But those who believe in law often do "
-"not feel at ease with either choice. They become cynical and think that "
-"programming is just a way of making money."
-msgstr ""
-"Mjaft programuesa janë të pakënaqur me komercializimin e 
<em>software</em>-"
-"eve të sistemit. Mund t'u sjellë më tepër para, por në përgjithësi u 
kërkon "
-"të ndihen në përplasje me të tjerë programuesa, se sa të ndihen si 
shokë. "
-"Veprimi themelor i miqësisë mes programuesave është shkëmbimi i 
programeve; "
-"ujditë e tregtimit të përdorura përgjithësisht tani, në thelb, ua 
ndalojnë "
-"programuesave ta trajtojnë tjetrit si shok. Blerësi i <em>software</em>-it 
"
-"duhet të zgjedhjë mes miqësisë dhe bindjes ndaj ligjit. Natyrisht, 
shumë e "
-"ndajnë mendjen që miqësia është më e rëndësishme. Por ata që 
besojnë në "
-"ligj shpesh nuk ndihen mirë me asnjë prej zgjedhjeve. Shndërrohen në 
cinikë "
-"dhe mendojnë se programimi është thjesht një rrugë për të bërë para."
+msgid "Many programmers are unhappy about the commercialization of system 
software. It may enable them to make more money, but it requires them to feel 
in conflict with other programmers in general rather than feel as comrades. 
The fundamental act of friendship among programmers is the sharing of programs; 
marketing arrangements now typically used essentially forbid programmers to 
treat others as friends. The purchaser of software must choose between 
friendship and obeying the law. Naturally, many decide that friendship is more 
important. But those who believe in law often do not feel at ease with either 
choice. They become cynical and think that programming is just a way of making 
money."
+msgstr "Mjaft programuesa janë të pakënaqur me komercializimin e 
<em>software</em>-eve të sistemit. Mund t'u sjellë më tepër para, por në 
përgjithësi u kërkon të ndihen në përplasje me të tjerë programuesa, se 
sa të ndihen si shokë. Veprimi themelor i miqësisë mes programuesave 
është shkëmbimi i programeve; ujditë e tregtimit të përdorura 
përgjithësisht tani, në thelb, ua ndalojnë programuesave ta trajtojnë 
tjetrit si shok. Blerësi i <em>software</em>-it duhet të zgjedhjë mes 
miqësisë dhe bindjes ndaj ligjit. Natyrisht, shumë e ndajnë mendjen që 
miqësia është më e rëndësishme. Por ata që besojnë në ligj shpesh nuk 
ndihen mirë me asnjë prej zgjedhjeve. Shndërrohen në cinikë dhe mendojnë 
se programimi është thjesht një rrugë për të bërë para."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"By working on and using GNU rather than proprietary programs, we can be "
-"hospitable to everyone and obey the law. In addition, GNU serves as an "
-"example to inspire and a banner to rally others to join us in sharing. This "
-"can give us a feeling of harmony which is impossible if we use software that "
-"is not free. For about half the programmers I talk to, this is an important "
-"happiness that money cannot replace."
-msgstr ""
-"Duke punuar për GNU-në dhe duke e përdorur atë në vend të programeve "
-"pronësore, mund të jemi mikpritës për këdo që i bindet ligjit. Për më 
tepër, "
-"GNU-ja shërben si një shembull frymëzues dhe flamur për mbledhjen rreth 
nesh "
-"të të tjerëve që duan të shkëmbejnë. Kjo mundet të na japë ndjenjën 
e "
-"harmonisë që është e pamundur të vijë nga përdorimi i 
<em>software</em>-it "
-"që nuk është i lirë. Për gati gjysmën e programuesave me të cilët 
bisedoj, "
-"kjo është ndjenjë e rëndësishme gëzimi që nuk mund ta zëvendësojë 
paraja."
+msgid "By working on and using GNU rather than proprietary programs, we can be 
hospitable to everyone and obey the law. In addition, GNU serves as an example 
to inspire and a banner to rally others to join us in sharing. This can give 
us a feeling of harmony which is impossible if we use software that is not 
free. For about half the programmers I talk to, this is an important happiness 
that money cannot replace."
+msgstr "Duke punuar për GNU-në dhe duke e përdorur atë në vend të 
programeve pronësore, mund të jemi mikpritës për këdo që i bindet ligjit. 
Për më tepër, GNU-ja shërben si një shembull frymëzues dhe flamur për 
mbledhjen rreth nesh të të tjerëve që duan të shkëmbejnë. Kjo mundet të 
na japë ndjenjën e harmonisë që është e pamundur të vijë nga përdorimi 
i <em>software</em>-it që nuk është i lirë. Për gati gjysmën e 
programuesave me të cilët bisedoj, kjo është ndjenjë e rëndësishme 
gëzimi që nuk mund ta zëvendësojë paraja."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -315,93 +132,28 @@
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid ""
-"(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a href=\"http://fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects\">High Priority Projects list</a> and the <a "
-"href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted list</a>, "
-"the general task list for GNU software packages. For other ways to help, see "
-"<a href=\"http://gnu.org/help/help.html\";>the guide to helping the GNU "
-"operating system</a>.)"
-msgstr ""
-"(Sot, për punë software-i me të cilat mund të merreni, shihni <a href="
-"\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";>listën e Projekteve me "
-"Përparësi të Lartë</a> dhe <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?";
-"type_id=1\">listën Kërkohet Ndihmë për GNU-në</a>, lista e përgjithshme 
e "
-"punëve për paketat e software-it GNU. Për rrugë të tjera ndihmese, 
shihni <a "
-"href=\"http://gnu.org/help/help.html\";>udhërrëfyesin se si të ndihmoni 
për "
-"sistemin operativ GNU</a>.)"
+msgid "(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a 
href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";>High Priority Projects 
list</a> and the <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help 
Wanted list</a>, the general task list for GNU software packages. For other 
ways to help, see <a href=\"http://gnu.org/help/help.html\";>the guide to 
helping the GNU operating system</a>.)"
+msgstr "(Sot, për punë software-i me të cilat mund të merreni, shihni <a 
href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";>listën e Projekteve me 
Përparësi të Lartë</a> dhe <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>listën Kërkohet Ndihmë 
për GNU-në</a>, lista e përgjithshme e punëve për paketat e software-it 
GNU. Për rrugë të tjera ndihmese, shihni <a 
href=\"http://gnu.org/help/help.html\";>udhërrëfyesin se si të ndihmoni për 
sistemin operativ GNU</a>.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. I'm "
-"asking individuals for donations of programs and work."
-msgstr ""
-"U kërkoj prodhuesve të kompjuterave dhurime në formë makinash apo paraje. 
 U "
-"kërkoj individëve të dhurojnë në formë programesh dhe pune."
+msgid "I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. 
 I'm asking individuals for donations of programs and work."
+msgstr "U kërkoj prodhuesve të kompjuterave dhurime në formë makinash apo 
paraje. U kërkoj individëve të dhurojnë në formë programesh dhe pune."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"One consequence you can expect if you donate machines is that GNU will run "
-"on them at an early date. The machines should be complete, ready to use "
-"systems, approved for use in a residential area, and not in need of "
-"sophisticated cooling or power."
-msgstr ""
-"Një pasojë që mund të pritet nëse dhuroni makina është GNU-ja do të 
xhirojë "
-"në to më herët. Makinat duhet të jenë të plota, sisteme gati për 
përdorim, "
-"me miratim për përdorim në zona të banuara, dhe që nuk kanë nevojë 
për "
-"ftohje ose ushqim të sofistikuar."
+msgid "One consequence you can expect if you donate machines is that GNU will 
run on them at an early date. The machines should be complete, ready to use 
systems, approved for use in a residential area, and not in need of 
sophisticated cooling or power."
+msgstr "Një pasojë që mund të pritet nëse dhuroni makina është GNU-ja 
do të xhirojë në to më herët. Makinat duhet të jenë të plota, sisteme 
gati për përdorim, me miratim për përdorim në zona të banuara, dhe që 
nuk kanë nevojë për ftohje ose ushqim të sofistikuar."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I have found very many programmers eager to contribute part-time work for "
-"GNU. For most projects, such part-time distributed work would be very hard "
-"to coordinate; the independently written parts would not work together. But "
-"for the particular task of replacing Unix, this problem is absent. A "
-"complete Unix system contains hundreds of utility programs, each of which is "
-"documented separately. Most interface specifications are fixed by Unix "
-"compatibility. If each contributor can write a compatible replacement for a "
-"single Unix utility, and make it work properly in place of the original on a "
-"Unix system, then these utilities will work right when put together. Even "
-"allowing for Murphy to create a few unexpected problems, assembling these "
-"components will be a feasible task. (The kernel will require closer "
-"communication and will be worked on by a small, tight group.)"
-msgstr ""
-"Kam gjetur mjaft programuesa që mezi presin të japin kontribut me kohë të 
"
-"pjesshme te GNU-ja. Për shumicën e projekteve, një funksionim i tillë i "
-"shpërndarë, me kohë të pjesshme, do të ishte shumë i vështirë për 
t'u "
-"bashkërenduar; pjesët e shkruara në mënyrë të pavarur nuk do të 
punonin dot "
-"bashkë. Por për rastin e veçantë të zëvendësimit të Unix-it, ky 
problem nuk "
-"qëndron. Një sistem i plotë Unix përmban qindra programe të dobishme, "
-"secili i dokumentuar veçmas. Shumica e parametrave për ndërfaqen janë 
të "
-"fiksuara nga standardet mbi përputhshmërinë me Unix-in. Nëse çdo "
-"kontributor mundet të shkruajë një zëvendësim të përputhshëm për 
një nga "
-"mjetet e Unix-it, dhe ta bëjë që të punojë si duhet, në vend të 
origjinalit "
-"në një sistem Unix, atëherë këto mjete do të punojnë si duhet kur t'i 
bëjmë "
-"tok. Edhe duke lejuar një koeficient për Murphy-in që të krijojë ndoca "
-"probleme të paparashikuara, mbledhja tok e këtyre përbërësve do të 
jetë punë "
-"që bëhet. (Kerneli do të kërkojë komunikim më nga afër dhe do të 
punohet "
-"nga një grup i vogël, i ngushtë.)"
+msgid "I have found very many programmers eager to contribute part-time work 
for GNU. For most projects, such part-time distributed work would be very hard 
to coordinate; the independently written parts would not work together. But 
for the particular task of replacing Unix, this problem is absent. A complete 
Unix system contains hundreds of utility programs, each of which is documented 
separately. Most interface specifications are fixed by Unix compatibility. If 
each contributor can write a compatible replacement for a single Unix utility, 
and make it work properly in place of the original on a Unix system, then these 
utilities will work right when put together. Even allowing for Murphy to 
create a few unexpected problems, assembling these components will be a 
feasible task. (The kernel will require closer communication and will be 
worked on by a small, tight group.)"
+msgstr "Kam gjetur mjaft programuesa që mezi presin të japin kontribut me 
kohë të pjesshme te GNU-ja. Për shumicën e projekteve, një funksionim i 
tillë i shpërndarë, me kohë të pjesshme, do të ishte shumë i vështirë 
për t'u bashkërenduar; pjesët e shkruara në mënyrë të pavarur nuk do të 
punonin dot bashkë. Por për rastin e veçantë të zëvendësimit të 
Unix-it, ky problem nuk qëndron. Një sistem i plotë Unix përmban qindra 
programe të dobishme, secili i dokumentuar veçmas. Shumica e parametrave 
për ndërfaqen janë të fiksuara nga standardet mbi përputhshmërinë me 
Unix-in. Nëse çdo kontributor mundet të shkruajë një zëvendësim të 
përputhshëm për një nga mjetet e Unix-it, dhe ta bëjë që të punojë si 
duhet, në vend të origjinalit në një sistem Unix, atëherë këto mjete do 
të punojnë si duhet kur t'i bëjmë tok. Edhe duke lejuar një koeficient 
për Murphy-in që të krijojë ndoca probleme të paparashikuara, mbledhja tok 
e këtyre përbërësve do të jetë punë që bëhet. (Kerneli do të 
kërkojë komunikim më nga afër dhe do të punohet nga një grup i vogël, i 
ngushtë.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or part "
-"time. The salary won't be high by programmers' standards, but I'm looking "
-"for people for whom building community spirit is as important as making "
-"money. I view this as a way of enabling dedicated people to devote their "
-"full energies to working on GNU by sparing them the need to make a living in "
-"another way."
-msgstr ""
-"Nëse marr dhurime në para, mund të jem në gjendje të punësoj një dorë 
"
-"njerëzish me kohë të pjesshme ose të plotë. Rroga nuk do të jetë e 
lartë, "
-"sipas standardeve të programuesave, por po kërkoj njerë për të cilët 
formimi "
-"i frymës së bashkësisë është po aq i rëndësishëm sa edhe fitimi i 
parave. E "
-"shoh këtë si një rrugë për t'u mundësuar njerëzve të përkushtuar tua 
"
-"kushtojnë tërë energjitë punës me GNU-në, duke u kursyer atyre nevojën 
e "
-"fitimit të bukës së përditshme me mënyra të tjera."
+msgid "If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or 
part time. The salary won't be high by programmers' standards, but I'm looking 
for people for whom building community spirit is as important as making money. 
I view this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies 
to working on GNU by sparing them the need to make a living in another way."
+msgstr "Nëse marr dhurime në para, mund të jem në gjendje të punësoj 
një dorë njerëzish me kohë të pjesshme ose të plotë. Rroga nuk do të 
jetë e lartë, sipas standardeve të programuesave, por po kërkoj njerë për 
të cilët formimi i frymës së bashkësisë është po aq i rëndësishëm sa 
edhe fitimi i parave. E shoh këtë si një rrugë për t'u mundësuar 
njerëzve të përkushtuar tua kushtojnë tërë energjitë punës me GNU-në, 
duke u kursyer atyre nevojën e fitimit të bukës së përditshme me mënyra 
të tjera."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -410,105 +162,38 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-"free, just like air.<a href=\"#f2\">(3)</a>"
-msgstr ""
-"Pasi GNU-ja të jetë shkruajtur, gjithkush do të jetë në gjendje të 
ketë "
-"<em>software</em> sistemi të mirë dhe lirisht, njësoj si ajrin.<a 
href=\"#f2"
-"\">(3)</a>"
+msgid "Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system 
software free, just like air.<a href=\"#f2\">(3)</a>"
+msgstr "Pasi GNU-ja të jetë shkruajtur, gjithkush do të jetë në gjendje 
të ketë <em>software</em> sistemi të mirë dhe lirisht, njësoj si ajrin.<a 
href=\"#f2\">(3)</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This means much more than just saving everyone the price of a Unix license. "
-"It means that much wasteful duplication of system programming effort will be "
-"avoided. This effort can go instead into advancing the state of the art."
-msgstr ""
-"Kjo do të thotë shumë më tepër se sa kursimi për këdo i parave sa 
çmimi i "
-"një lejeje Unix-i. Do të thotë që do të shmangen shumë nga përpjekjet 
e "
-"çuara dëm për bërjen dy herë të programimit të sistemit. Këto 
përpjekje "
-"mund të përdoren më mirë për çuarjen përpara të gjendjes së tanishme 
të "
-"gjërave."
+msgid "This means much more than just saving everyone the price of a Unix 
license. It means that much wasteful duplication of system programming effort 
will be avoided. This effort can go instead into advancing the state of the 
art."
+msgstr "Kjo do të thotë shumë më tepër se sa kursimi për këdo i parave 
sa çmimi i një lejeje Unix-i. Do të thotë që do të shmangen shumë nga 
përpjekjet e çuara dëm për bërjen dy herë të programimit të sistemit. 
Këto përpjekje mund të përdoren më mirë për çuarjen përpara të 
gjendjes së tanishme të gjërave."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Complete system sources will be available to everyone. As a result, a user "
-"who needs changes in the system will always be free to make them himself, or "
-"hire any available programmer or company to make them for him. Users will "
-"no longer be at the mercy of one programmer or company which owns the "
-"sources and is in sole position to make changes."
-msgstr ""
-"Burimin e plotë të sistemit do të mund ta ketë kushdo. Për pasojë, 
një "
-"përdorues që ka nevojë për ndryshime në sistem do të jetë përherë i 
lirë t'i "
-"bëjë vetë ato, ose të punësojë cilindo programues apo shoqëri të 
gatshme për "
-"t'ia bërë. Përdoruesit nuk do të jenë më në mëshirë të një 
programuesi apo "
-"një shoqërie që zotëron burimin dhe është e vetmja që mund të bëjë "
-"ndryshimet."
+msgid "Complete system sources will be available to everyone. As a result, a 
user who needs changes in the system will always be free to make them himself, 
or hire any available programmer or company to make them for him. Users will 
no longer be at the mercy of one programmer or company which owns the sources 
and is in sole position to make changes."
+msgstr "Burimin e plotë të sistemit do të mund ta ketë kushdo. Për 
pasojë, një përdorues që ka nevojë për ndryshime në sistem do të jetë 
përherë i lirë t'i bëjë vetë ato, ose të punësojë cilindo programues 
apo shoqëri të gatshme për t'ia bërë. Përdoruesit nuk do të jenë më 
në mëshirë të një programuesi apo një shoqërie që zotëron burimin dhe 
është e vetmja që mund të bëjë ndryshimet."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Schools will be able to provide a much more educational environment by "
-"encouraging all students to study and improve the system code. Harvard's "
-"computer lab used to have the policy that no program could be installed on "
-"the system if its sources were not on public display, and upheld it by "
-"actually refusing to install certain programs. I was very much inspired by "
-"this."
-msgstr ""
-"Shkollat, përmes nxitjes së tërë nxënësve ta studiojnë dhe ta 
përmirësojnë "
-"kodin e sistemit, do të jenë në gjendje të ofrojnë një mjedis shumë 
më tepër "
-"edukues. Laboratori i kompjuterave në Harvard kish dikur një rregull që 
nuk "
-"instaloje dot një program në sistem, nëse kodi i tij nuk mund të shihej "
-"publikisht, dhe i qëndroi duke mos pranuar faktikisht instalimin e disa "
-"programeve. Kjo më ka frymëzuar jo pak."
+msgid "Schools will be able to provide a much more educational environment by 
encouraging all students to study and improve the system code. Harvard's 
computer lab used to have the policy that no program could be installed on the 
system if its sources were not on public display, and upheld it by actually 
refusing to install certain programs. I was very much inspired by this."
+msgstr "Shkollat, përmes nxitjes së tërë nxënësve ta studiojnë dhe ta 
përmirësojnë kodin e sistemit, do të jenë në gjendje të ofrojnë një 
mjedis shumë më tepër edukues. Laboratori i kompjuterave në Harvard kish 
dikur një rregull që nuk instaloje dot një program në sistem, nëse kodi i 
tij nuk mund të shihej publikisht, dhe i qëndroi duke mos pranuar faktikisht 
instalimin e disa programeve. Kjo më ka frymëzuar jo pak."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, the overhead of considering who owns the system software and what "
-"one is or is not entitled to do with it will be lifted."
-msgstr ""
-"Së fundi, dilema se cili është pronar i <em>software</em>-it të sistemit "
-"dhe, se çfarë ka ose nuk ka të drejtë të bëjë me të, do të zhduket."
+msgid "Finally, the overhead of considering who owns the system software and 
what one is or is not entitled to do with it will be lifted."
+msgstr "Së fundi, dilema se cili është pronar i <em>software</em>-it të 
sistemit dhe, se çfarë ka ose nuk ka të drejtë të bëjë me të, do të 
zhduket."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Arrangements to make people pay for using a program, including licensing of "
-"copies, always incur a tremendous cost to society through the cumbersome "
-"mechanisms necessary to figure out how much (that is, which programs) a "
-"person must pay for. And only a police state can force everyone to obey "
-"them. Consider a space station where air must be manufactured at great "
-"cost: charging each breather per liter of air may be fair, but wearing the "
-"metered gas mask all day and all night is intolerable even if everyone can "
-"afford to pay the air bill. And the TV cameras everywhere to see if you "
-"ever take the mask off are outrageous. It's better to support the air plant "
-"with a head tax and chuck the masks."
-msgstr ""
-"Ujditë për t'i bërë njerëzit të paguajnë përdorimin e një programi, 
përfshi "
-"lejimin e kopjeve, sjellin përherë një kosto të rëndë për shoqërinë 
përmes "
-"mekanizmave kaba të nevojshëm për të nxjerrë se sa (domethënë, cilët "
-"programe) duhet të paguajë një person. Dhe vetëm një shtet policor mund 
të "
-"detyrojë gjithkënd t'i bindet atij. Mendoni një stacion hapësinor ku 
ajri "
-"duhet prodhuar me një kosto të madhe: të paguajë secili sipas litrash 
ajri "
-"mund të jetë e ndershme, por të mbash të veshur natë e ditë maskën me 
matës "
-"të ajrit është e padurueshme edhe sikur gjithkush të kish mundësi të "
-"paguante llogarinë e ajrit. Dhe kamerat televizive të kudogjendura, për 
të "
-"parë se mos e hiqni ndonjëherë maskën të çakërdisin nervat. Më 
mirë të "
-"mbështesësh një fabrikë ajri e një taksë për kokë dhe t'i hedhësh 
maskat në "
-"tokë."
+msgid "Arrangements to make people pay for using a program, including 
licensing of copies, always incur a tremendous cost to society through the 
cumbersome mechanisms necessary to figure out how much (that is, which 
programs) a person must pay for. And only a police state can force everyone to 
obey them. Consider a space station where air must be manufactured at great 
cost: charging each breather per liter of air may be fair, but wearing the 
metered gas mask all day and all night is intolerable even if everyone can 
afford to pay the air bill. And the TV cameras everywhere to see if you ever 
take the mask off are outrageous. It's better to support the air plant with a 
head tax and chuck the masks."
+msgstr "Ujditë për t'i bërë njerëzit të paguajnë përdorimin e një 
programi, përfshi lejimin e kopjeve, sjellin përherë një kosto të rëndë 
për shoqërinë përmes mekanizmave kaba të nevojshëm për të nxjerrë se 
sa (domethënë, cilët programe) duhet të paguajë një person. Dhe vetëm 
një shtet policor mund të detyrojë gjithkënd t'i bindet atij. Mendoni një 
stacion hapësinor ku ajri duhet prodhuar me një kosto të madhe: të paguajë 
secili sipas litrash ajri mund të jetë e ndershme, por të mbash të veshur 
natë e ditë maskën me matës të ajrit është e padurueshme edhe sikur 
gjithkush të kish mundësi të paguante llogarinë e ajrit. Dhe kamerat 
televizive të kudogjendura, për të parë se mos e hiqni ndonjëherë maskën 
 të çakërdisin nervat. Më mirë të mbështesësh një fabrikë ajri e 
një taksë për kokë dhe t'i hedhësh maskat në tokë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copying all or parts of a program is as natural to a programmer as "
-"breathing, and as productive. It ought to be as free."
-msgstr ""
-"Kopjimi i krejt, ose një pjese të, programit është po aq e natyrshme për 
"
-"programuesin sa edhe frymëmarrja, dhe po aq frytdhënëse. Duhet të jetë 
e "
-"lirë."
+msgid "Copying all or parts of a program is as natural to a programmer as 
breathing, and as productive. It ought to be as free."
+msgstr "Kopjimi i krejt, ose një pjese të, programit është po aq e 
natyrshme për programuesin sa edhe frymëmarrja, dhe po aq frytdhënëse. 
Duhet të jetë e lirë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -517,268 +202,103 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Nobody will use it if it is free, because that means they "
-"can't rely on any support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;S'ka për ta përdorur kush po qe se është i lirë, ngaqë 
kjo do "
-"të thotë se nuk mund të kenë shpresa për asistencë.&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;Nobody will use it if it is free, because that means 
they can't rely on any support.&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;S'ka për ta përdorur kush po qe se është i lirë, 
ngaqë kjo do të thotë se nuk mund të kenë shpresa për 
asistencë.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You have to charge for the program to pay for providing the "
-"support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;Duhet të zbatoni njëfarë çmimi për programin që të 
mbuloni "
-"dhënie asistence.&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;You have to charge for the program to pay for providing 
the support.&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;Duhet të zbatoni njëfarë çmimi për programin që 
të mbuloni dhënie asistence.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
-"service, a company to provide just service to people who have obtained GNU "
-"free ought to be profitable.<a href=\"#f3\">(4)</a>"
-msgstr ""
-"Nëse njerëzit më mirë do të paguanin për GNU plus shërbim, se sa të 
merrnin "
-"GNU-në falas pa shërbim, një shoqëri që do të ofronte thjesht shërbim 
për "
-"njerëzit që e kanë marrë falas GNU, i bie të ishte me leverdi.<a 
href=\"#f3"
-"\">(4)</a>"
+msgid "If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free 
without service, a company to provide just service to people who have obtained 
GNU free ought to be profitable.<a href=\"#f3\">(4)</a>"
+msgstr "Nëse njerëzit më mirë do të paguanin për GNU plus shërbim, se 
sa të merrnin GNU-në falas pa shërbim, një shoqëri që do të ofronte 
thjesht shërbim për njerëzit që e kanë marrë falas GNU, i bie të ishte 
me leverdi.<a href=\"#f3\">(4)</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We must distinguish between support in the form of real programming work and "
-"mere handholding. The former is something one cannot rely on from a "
-"software vendor. If your problem is not shared by enough people, the vendor "
-"will tell you to get lost."
-msgstr ""
-"Duhet të bëjmë dallimin mes asistencës në trajtën e punës me programin 
të "
-"njëmendtë dhe asaj në trajtën thjesht të dorës mbi shpatulla. E para 
është "
-"diçka për të cilën nuk mund të mbështeteni te një shitës 
<em>software</em>-"
-"esh. Nëse problemin tuaj nuk e kanë edhe mjaft të tjerë, shitësi do 
t'ju "
-"thotë \"thyej qafën\"."
+msgid "We must distinguish between support in the form of real programming 
work and mere handholding. The former is something one cannot rely on from a 
software vendor. If your problem is not shared by enough people, the vendor 
will tell you to get lost."
+msgstr "Duhet të bëjmë dallimin mes asistencës në trajtën e punës me 
programin të njëmendtë dhe asaj në trajtën thjesht të dorës mbi 
shpatulla. E para është diçka për të cilën nuk mund të mbështeteni te 
një shitës <em>software</em>-esh. Nëse problemin tuaj nuk e kanë edhe 
mjaft të tjerë, shitësi do t'ju thotë \"thyej qafën\"."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If your business needs to be able to rely on support, the only way is to "
-"have all the necessary sources and tools. Then you can hire any available "
-"person to fix your problem; you are not at the mercy of any individual. "
-"With Unix, the price of sources puts this out of consideration for most "
-"businesses. With GNU this will be easy. It is still possible for there to "
-"be no available competent person, but this problem cannot be blamed on "
-"distribution arrangements. GNU does not eliminate all the world's problems, "
-"only some of them."
-msgstr ""
-"Nëse biznesi juaj ka nevojë të mbështetet në asistencë, rruga e vetme 
është "
-"të zotërojë krejt burimet dhe mjetet e nevojshme. Mandej mund të 
punoësoni "
-"cilindo person të përshtatshëm për të ndrequr problemin tuaj; kështu 
nuk "
-"jeni në dorën e ndonjë individi. Me Unix-in, çmimi i burimeve e qit 
këtë "
-"jashtë diksutimi për shumicën e bizneseve. Me GNU-në kjo do të jetë e "
-"lehtë. Ekziston prapë mundësia që të mos ketë dikë të zotin e të 
gatshëm, "
-"por ky problem nuk rrjedh nga ujditë e shpërndarjes. GNU-ja nuk zhduk 
krejt "
-"problemet e botës, vetëm disa prej tyre."
+msgid "If your business needs to be able to rely on support, the only way is 
to have all the necessary sources and tools. Then you can hire any available 
person to fix your problem; you are not at the mercy of any individual. With 
Unix, the price of sources puts this out of consideration for most businesses. 
With GNU this will be easy. It is still possible for there to be no available 
competent person, but this problem cannot be blamed on distribution 
arrangements. GNU does not eliminate all the world's problems, only some of 
them."
+msgstr "Nëse biznesi juaj ka nevojë të mbështetet në asistencë, rruga e 
vetme është të zotërojë krejt burimet dhe mjetet e nevojshme. Mandej mund 
të punoësoni cilindo person të përshtatshëm për të ndrequr problemin 
tuaj; kështu nuk jeni në dorën e ndonjë individi. Me Unix-in, çmimi i 
burimeve e qit këtë jashtë diksutimi për shumicën e bizneseve. Me GNU-në 
kjo do të jetë e lehtë. Ekziston prapë mundësia që të mos ketë dikë 
të zotin e të gatshëm, por ky problem nuk rrjedh nga ujditë e 
shpërndarjes. GNU-ja nuk zhduk krejt problemet e botës, vetëm disa prej 
tyre."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Meanwhile, the users who know nothing about computers need handholding: "
-"doing things for them which they could easily do themselves but don't know "
-"how."
-msgstr ""
-"Ndërkohë, përdoruesit që s'dinë gjë mbi kompjuterat kanë nevojë për 
një "
-"dorë: kryerjen për ta të ca gjërave që mund t'i bënin vetë kollaj, por 
që "
-"nuk dinë se si."
+msgid "Meanwhile, the users who know nothing about computers need handholding: 
doing things for them which they could easily do themselves but don't know how."
+msgstr "Ndërkohë, përdoruesit që s'dinë gjë mbi kompjuterat kanë 
nevojë për një dorë: kryerjen për ta të ca gjërave që mund t'i bënin 
vetë kollaj, por që nuk dinë se si."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Such services could be provided by companies that sell just handholding and "
-"repair service. If it is true that users would rather spend money and get a "
-"product with service, they will also be willing to buy the service having "
-"got the product free. The service companies will compete in quality and "
-"price; users will not be tied to any particular one. Meanwhile, those of us "
-"who don't need the service should be able to use the program without paying "
-"for the service."
-msgstr ""
-"Shërbime të tilla mund të ofrohen nga shoqëri që thjesht shesin 
shërbime "
-"asistence të thjeshtë dhe riparimi. Po qe se është e vërtetë që 
përdoruesit "
-"më mirë do të shpenzonin para dhe të kishin një produkt të shoqëruar 
me "
-"shërbim, i bie që do të donin të blinin shërbimin, meqë produktin e 
kanë "
-"falas. Shoqëritë e shërbimit do të ushtrojnë konkurencën mes tyre për 
"
-"cilësinë dhe çmimet; përdoruesit nuk do të jenë të lidhur te një 
dikush i "
-"veçantë. Ndërkohë, ata prej nesh që nuk kanë nevojë për shërbimin, 
do të "
-"jenë në gjendje të përdorin programin pa qenë në gjendje të paguajnë 
për "
-"shërbimin."
+msgid "Such services could be provided by companies that sell just handholding 
and repair service. If it is true that users would rather spend money and get 
a product with service, they will also be willing to buy the service having got 
the product free. The service companies will compete in quality and price; 
users will not be tied to any particular one. Meanwhile, those of us who don't 
need the service should be able to use the program without paying for the 
service."
+msgstr "Shërbime të tilla mund të ofrohen nga shoqëri që thjesht shesin 
shërbime asistence të thjeshtë dhe riparimi. Po qe se është e vërtetë 
që përdoruesit më mirë do të shpenzonin para dhe të kishin një produkt 
të shoqëruar me shërbim, i bie që do të donin të blinin shërbimin, meqë 
produktin e kanë falas. Shoqëritë e shërbimit do të ushtrojnë 
konkurencën mes tyre për cilësinë dhe çmimet; përdoruesit nuk do të 
jenë të lidhur te një dikush i veçantë. Ndërkohë, ata prej nesh që nuk 
kanë nevojë për shërbimin, do të jenë në gjendje të përdorin programin 
pa qenë në gjendje të paguajnë për shërbimin."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You cannot reach many people without advertising, and you "
-"must charge for the program to support that.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;Pa reklamë, nuk mund të mbërrini te shumë njerëz, dhe 
duhet "
-"të vini një çmim për programin që ta bëni të mundur 
këtë.&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;You cannot reach many people without advertising, and 
you must charge for the program to support that.&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;Pa reklamë, nuk mund të mbërrini te shumë njerëz, 
dhe duhet të vini një çmim për programin që ta bëni të mundur 
këtë.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;It's no use advertising a program people can get free.&rdquo;"
-"</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;Nuk ka vlerë reklama për një program që njerëzit mund ta "
-"marrin falas.&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;It's no use advertising a program people can get 
free.&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;Nuk ka vlerë reklama për një program që njerëzit 
mund ta marrin falas.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There are various forms of free or very cheap publicity that can be used to "
-"inform numbers of computer users about something like GNU. But it may be "
-"true that one can reach more microcomputer users with advertising. If this "
-"is really so, a business which advertises the service of copying and mailing "
-"GNU for a fee ought to be successful enough to pay for its advertising and "
-"more. This way, only the users who benefit from the advertising pay for it."
-msgstr ""
-"Ka forma të ndryshme reklame falas ose shumë të lirë që mund të 
përdorej për "
-"të njoftuar përdoruesa kompjuterash mbi diçka si GNU-ja. Por mund të 
thuhej "
-"edhe se dikush mund të mbërrijë te më tepër përdoruesa 
mikrokompjuterash "
-"përmes reklamës. Nëse është vërtet kështu, një biznes që reklamon 
rreth "
-"shërbimit të kopjimit dhe dërgimit me postë të GNU-së kundrejt një 
pagese i "
-"bie të jetë aq i suksesshëm sa të paguajë për reklamën e vet e më 
tepër. Në "
-"këtë mënyrë, vetëm përdoruesit që përfitojnë prej reklamës 
paguajnë për të."
+msgid "There are various forms of free or very cheap publicity that can be 
used to inform numbers of computer users about something like GNU. But it may 
be true that one can reach more microcomputer users with advertising. If this 
is really so, a business which advertises the service of copying and mailing 
GNU for a fee ought to be successful enough to pay for its advertising and 
more. This way, only the users who benefit from the advertising pay for it."
+msgstr "Ka forma të ndryshme reklame falas ose shumë të lirë që mund të 
përdorej për të njoftuar përdoruesa kompjuterash mbi diçka si GNU-ja. Por 
mund të thuhej edhe se dikush mund të mbërrijë te më tepër përdoruesa 
mikrokompjuterash përmes reklamës. Nëse është vërtet kështu, një 
biznes që reklamon rreth shërbimit të kopjimit dhe dërgimit me postë të 
GNU-së kundrejt një pagese i bie të jetë aq i suksesshëm sa të paguajë 
për reklamën e vet e më tepër. Në këtë mënyrë, vetëm përdoruesit 
që përfitojnë prej reklamës paguajnë për të."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-"companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-"necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want to "
-"let the free market decide this?<a href=\"#f4\">(5)</a>"
-msgstr ""
-"Nga ana tjetër, nëse mjaft njerëz e marrin GNU-në nga miq të tyre, dhe "
-"shoqëri të tilla nuk kanë sukses, kjo do të tregonte që reklama nuk do 
të qe "
-"vërtet e nevojshme për përhapjen e GNU-së. Pse avokatët e tregut të 
lirë "
-"nuk duan ta lënë tregun e lirë të vendosë këtu?<a href=\"#f4\">(5)</a>"
+msgid "On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such 
companies don't succeed, this will show that advertising was not really 
necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want to 
let the free market decide this?<a href=\"#f4\">(5)</a>"
+msgstr "Nga ana tjetër, nëse mjaft njerëz e marrin GNU-në nga miq të 
tyre, dhe shoqëri të tilla nuk kanë sukses, kjo do të tregonte që reklama 
nuk do të qe vërtet e nevojshme për përhapjen e GNU-së. Pse avokatët e 
tregut të lirë nuk duan ta lënë tregun e lirë të vendosë këtu?<a 
href=\"#f4\">(5)</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;My company needs a proprietary operating system to get a "
-"competitive edge.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;Shoqëria ime ka nevojë për një sistem operativ pronësor 
që të "
-"ketë një shans në konkurrencë.&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;My company needs a proprietary operating system to get a 
competitive edge.&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;Shoqëria ime ka nevojë për një sistem operativ 
pronësor që të ketë një shans në konkurrencë.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"GNU will remove operating system software from the realm of competition. "
-"You will not be able to get an edge in this area, but neither will your "
-"competitors be able to get an edge over you. You and they will compete in "
-"other areas, while benefiting mutually in this one. If your business is "
-"selling an operating system, you will not like GNU, but that's tough on "
-"you. If your business is something else, GNU can save you from being pushed "
-"into the expensive business of selling operating systems."
-msgstr ""
-"GNU-ja do ta heqë <em>software</em>-in e sistemave operativë nga lëmi i "
-"konkurrencës. Nuk do të jenë në gjendje të keni një shans në këtë 
zonë, por "
-"as konkurrentët tuaj nuk do të jenë në gjendje të kenë një përparësi 
mbi "
-"ju. Ju dhe ata do të konkurroni në zona të tjera, ndërkohë që të dy 
palët "
-"do të përfitojnë në këtë të këtushmen. Nëse fusha e biznesit tuaj 
është "
-"shitja e një sistemi operativ, nuk keni për ta dashur GNU-në, për për 
të "
-"keqen tuaj. Nëse biznesi juaj është diçka tjetër, GNU-ja mund t'ju 
shpëtojë "
-"prej përfundimit në krahët e bizneseve të shtrenjta që merren me shitje "
-"sistemesh operativë."
+msgid "GNU will remove operating system software from the realm of 
competition. You will not be able to get an edge in this area, but neither 
will your competitors be able to get an edge over you. You and they will 
compete in other areas, while benefiting mutually in this one. If your 
business is selling an operating system, you will not like GNU, but that's 
tough on you. If your business is something else, GNU can save you from being 
pushed into the expensive business of selling operating systems."
+msgstr "GNU-ja do ta heqë <em>software</em>-in e sistemave operativë nga 
lëmi i konkurrencës. Nuk do të jenë në gjendje të keni një shans në 
këtë zonë, por as konkurrentët tuaj nuk do të jenë në gjendje të kenë 
një përparësi mbi ju. Ju dhe ata do të konkurroni në zona të tjera, 
ndërkohë që të dy palët do të përfitojnë në këtë të këtushmen. 
Nëse fusha e biznesit tuaj është shitja e një sistemi operativ, nuk keni 
për ta dashur GNU-në, për për të keqen tuaj. Nëse biznesi juaj është 
diçka tjetër, GNU-ja mund t'ju shpëtojë prej përfundimit në krahët e 
bizneseve të shtrenjta që merren me shitje sistemesh operativë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-"manufacturers and users, reducing the cost to each.<a href=\"#f5\">(6)</a>"
-msgstr ""
-"Do të doja ta shihja zhvillimin e GNU-së të mbështetur përmes dhurimesh 
nga "
-"plot prodhuesa dhe përdoruesa, duke ulur kështu kostot për të dy 
palët.<a "
-"href=\"#f5\">(6)</a>"
+msgid "I would like to see GNU development supported by gifts from many 
manufacturers and users, reducing the cost to each.<a href=\"#f5\">(6)</a>"
+msgstr "Do të doja ta shihja zhvillimin e GNU-së të mbështetur përmes 
dhurimesh nga plot prodhuesa dhe përdoruesa, duke ulur kështu kostot për të 
dy palët.<a href=\"#f5\">(6)</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't programmers deserve a reward for their creativity?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;A nuk e meritojnë programuesit një shpërblim për 
krijimtarinë "
-"e tyre?&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;Don't programmers deserve a reward for their 
creativity?&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;A nuk e meritojnë programuesit një shpërblim për 
krijimtarinë e tyre?&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If anything deserves a reward, it is social contribution. Creativity can be "
-"a social contribution, but only in so far as society is free to use the "
-"results. If programmers deserve to be rewarded for creating innovative "
-"programs, by the same token they deserve to be punished if they restrict the "
-"use of these programs."
-msgstr ""
-"Po qe se ka diçka që meriton shpërblim, është kontributi shoqëror. "
-"Krijimtaria mund të jetë kontribut shoqëror, por vetëm atëherë kur 
shoqëria "
-"është e lirë të përdorë përfundimet e saj. Nëse programuesit 
meritojnë të "
-"shpërblehen kur krijojnë programe risore, sipas të njëjtit kut meritojnë 
të "
-"ndëshkohen, në rast se kufizojnë përdorimin e këtyre programeve."
+msgid "If anything deserves a reward, it is social contribution. Creativity 
can be a social contribution, but only in so far as society is free to use the 
results. If programmers deserve to be rewarded for creating innovative 
programs, by the same token they deserve to be punished if they restrict the 
use of these programs."
+msgstr "Po qe se ka diçka që meriton shpërblim, është kontributi 
shoqëror. Krijimtaria mund të jetë kontribut shoqëror, por vetëm 
atëherë kur shoqëria është e lirë të përdorë përfundimet e saj. 
Nëse programuesit meritojnë të shpërblehen kur krijojnë programe risore, 
sipas të njëjtit kut meritojnë të ndëshkohen, në rast se kufizojnë 
përdorimin e këtyre programeve."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Shouldn't a programmer be able to ask for a reward for his "
-"creativity?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;A s'do të duhej që një programues të ishte në gjendje të 
"
-"kërkonte një shpërblim për krijimtarinë e tij?&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;Shouldn't a programmer be able to ask for a reward for 
his creativity?&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;A s'do të duhej që një programues të ishte në 
gjendje të kërkonte një shpërblim për krijimtarinë e tij?&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There is nothing wrong with wanting pay for work, or seeking to maximize "
-"one's income, as long as one does not use means that are destructive. But "
-"the means customary in the field of software today are based on destruction."
-msgstr ""
-"S'ka asgjë të keqe të duash pagesë për punën, ose të kërkosh të 
shtosh të "
-"ardhurat, për sa kohë që dikush nuk përdor mjete që janë shkatërruese. 
 Por "
-"mjetet e zakonshme të fushës së <em>software</em>-it sot janë të bazuara 
në "
-"shkatërrimin."
+msgid "There is nothing wrong with wanting pay for work, or seeking to 
maximize one's income, as long as one does not use means that are destructive. 
But the means customary in the field of software today are based on 
destruction."
+msgstr "S'ka asgjë të keqe të duash pagesë për punën, ose të kërkosh 
të shtosh të ardhurat, për sa kohë që dikush nuk përdor mjete që janë 
shkatërruese. Por mjetet e zakonshme të fushës së <em>software</em>-it sot 
janë të bazuara në shkatërrimin."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Extracting money from users of a program by restricting their use of it is "
-"destructive because the restrictions reduce the amount and the ways that the "
-"program can be used. This reduces the amount of wealth that humanity "
-"derives from the program. When there is a deliberate choice to restrict, "
-"the harmful consequences are deliberate destruction."
-msgstr ""
-"Të nxjerrësh para nga përdoruesit e një programi duke kufizuar 
përdorimin e "
-"tij është shkatërruese ngaqë kufizimi zvogëlon shkallën dhe mënyrat 
sipas të "
-"cilave programi mund të përdoret. Kjo zvogëlon sasinë e pasurisë që "
-"njerëzimi përfton prej programit. Kur bëhet fjalë për një zgjedhje me "
-"dashje të kufizimit, pasojat e dëmshme janë shkatërrim me dashje."
+msgid "Extracting money from users of a program by restricting their use of it 
is destructive because the restrictions reduce the amount and the ways that the 
program can be used. This reduces the amount of wealth that humanity derives 
from the program. When there is a deliberate choice to restrict, the harmful 
consequences are deliberate destruction."
+msgstr "Të nxjerrësh para nga përdoruesit e një programi duke kufizuar 
përdorimin e tij është shkatërruese ngaqë kufizimi zvogëlon shkallën dhe 
mënyrat sipas të cilave programi mund të përdoret. Kjo zvogëlon sasinë e 
pasurisë që njerëzimi përfton prej programit. Kur bëhet fjalë për një 
zgjedhje me dashje të kufizimit, pasojat e dëmshme janë shkatërrim me 
dashje."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The reason a good citizen does not use such destructive means to become "
-"wealthier is that, if everyone did so, we would all become poorer from the "
-"mutual destructiveness. This is Kantian ethics; or, the Golden Rule. Since "
-"I do not like the consequences that result if everyone hoards information, I "
-"am required to consider it wrong for one to do so. Specifically, the desire "
-"to be rewarded for one's creativity does not justify depriving the world in "
-"general of all or part of that creativity."
-msgstr ""
-"Arsyeja pse një qytetar i mirë nuk përdor rrugë të tilla 
shkatërruesepër t'u "
-"bërë më i pasur është që, nëse këtë e bën gjithkush, ne të gjithë 
do të "
-"bëheshim më të varfër prej shkatërrimit të ndërsjelltë. Kjo është 
etika "
-"Kantiane; ose, Rregulla e Artë. Ngaqë nuk më pëlqejnë pasojat që 
vijnë po "
-"qe se secili vë mënjanë informacion, më duhet ta shoh si rrugë të 
gabuar për "
-"ta ndjekur. Më troç, dëshira e dikujt për t'u shpërblyer për 
krijimtarinë "
-"nuk përligj lënies e botës pa këtëj krijimtari ose një pjese të saj."
+msgid "The reason a good citizen does not use such destructive means to become 
wealthier is that, if everyone did so, we would all become poorer from the 
mutual destructiveness. This is Kantian ethics; or, the Golden Rule. Since I 
do not like the consequences that result if everyone hoards information, I am 
required to consider it wrong for one to do so. Specifically, the desire to be 
rewarded for one's creativity does not justify depriving the world in general 
of all or part of that creativity."
+msgstr "Arsyeja pse një qytetar i mirë nuk përdor rrugë të tilla 
shkatërruesepër t'u bërë më i pasur është që, nëse këtë e bën 
gjithkush, ne të gjithë do të bëheshim më të varfër prej shkatërrimit 
të ndërsjelltë. Kjo është etika Kantiane; ose, Rregulla e Artë. Ngaqë 
nuk më pëlqejnë pasojat që vijnë po qe se secili vë mënjanë 
informacion, më duhet ta shoh si rrugë të gabuar për ta ndjekur. Më 
troç, dëshira e dikujt për t'u shpërblyer për krijimtarinë nuk përligj 
lënies e botës pa këtëj krijimtari ose një pjese të saj."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -787,432 +307,168 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I could answer that nobody is forced to be a programmer. Most of us cannot "
-"manage to get any money for standing on the street and making faces. But we "
-"are not, as a result, condemned to spend our lives standing on the street "
-"making faces, and starving. We do something else."
-msgstr ""
-"Mund të përgjigjesha askush nuk është bërë programues me zor. Shumica 
jonë "
-"nuk ia dalin dot të nxjerrin një dyshkë duke ndejtur në rrugë e duke "
-"përqeshur kalimtarët. Por nuk jemi, për pasojë, të dënuar të kalojmë 
jetën "
-"duke ndejtur në rrugë e përqeshur kalimtarët, duke ngordhur urie. 
Bëjmë "
-"diçka tjetër."
+msgid "I could answer that nobody is forced to be a programmer. Most of us 
cannot manage to get any money for standing on the street and making faces. 
But we are not, as a result, condemned to spend our lives standing on the 
street making faces, and starving. We do something else."
+msgstr "Mund të përgjigjesha askush nuk është bërë programues me zor. 
Shumica jonë nuk ia dalin dot të nxjerrin një dyshkë duke ndejtur në 
rrugë e duke përqeshur kalimtarët. Por nuk jemi, për pasojë, të dënuar 
të kalojmë jetën duke ndejtur në rrugë e përqeshur kalimtarët, duke 
ngordhur urie. Bëjmë diçka tjetër."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But that is the wrong answer because it accepts the questioner's implicit "
-"assumption: that without ownership of software, programmers cannot possibly "
-"be paid a cent. Supposedly it is all or nothing."
-msgstr ""
-"Por kjo është përgjigja e gabuar, ngaqë pranon pikënisjen e nënkuptuar 
të "
-"pyetësit: që pa pronësi <em>software</em>-esh, programuesit nuk ka gjasa 
të "
-"paguhen ndonjë qindarkë. Pra sikur të qe o gjithshka, o asgjë."
+msgid "But that is the wrong answer because it accepts the questioner's 
implicit assumption: that without ownership of software, programmers cannot 
possibly be paid a cent. Supposedly it is all or nothing."
+msgstr "Por kjo është përgjigja e gabuar, ngaqë pranon pikënisjen e 
nënkuptuar të pyetësit: që pa pronësi <em>software</em>-esh, programuesit 
nuk ka gjasa të paguhen ndonjë qindarkë. Pra sikur të qe o gjithshka, o 
asgjë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The real reason programmers will not starve is that it will still be "
-"possible for them to get paid for programming; just not paid as much as now."
-msgstr ""
-"Arsyeja e vërtetë pse programuesit nuk do të vdesin urie është që 
prapë do "
-"të jetë e mundur për ta të paguhen për programim; vetëm se jo kaq 
shumë sa "
-"tani."
+msgid "The real reason programmers will not starve is that it will still be 
possible for them to get paid for programming; just not paid as much as now."
+msgstr "Arsyeja e vërtetë pse programuesit nuk do të vdesin urie është 
që prapë do të jetë e mundur për ta të paguhen për programim; vetëm se 
jo kaq shumë sa tani."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
-"the most common basis<a href=\"#f8\">(7)</a> because it brings in the most "
-"money. If it were prohibited, or rejected by the customer, software "
-"business would move to other bases of organization which are now used less "
-"often. There are always numerous ways to organize any kind of business."
-msgstr ""
-"Kufizimi i kopjimit nuk është baza e vetme për biznes me 
<em>software</em>-"
-"et. Është baza më e zakonshme<a href=\"#f8\">(7)</a>, sepse sjell më 
shumë "
-"para. Po të qe e ndaluar, ose e papranuar nga klientët, biznesi i "
-"<em>software</em>-eve do të kalonte mbi baza të tjera organizimi, të cilat 
"
-"tani përdoren më pak. Gjithmonë ka shumë mënyra për organizimin e 
çfarëdo "
-"lloji biznesi."
+msgid "Restricting copying is not the only basis for business in software. It 
is the most common basis<a href=\"#f8\">(7)</a> because it brings in the most 
money. If it were prohibited, or rejected by the customer, software business 
would move to other bases of organization which are now used less often. There 
are always numerous ways to organize any kind of business."
+msgstr "Kufizimi i kopjimit nuk është baza e vetme për biznes me 
<em>software</em>-et. Është baza më e zakonshme<a href=\"#f8\">(7)</a>, 
sepse sjell më shumë para. Po të qe e ndaluar, ose e papranuar nga 
klientët, biznesi i <em>software</em>-eve do të kalonte mbi baza të tjera 
organizimi, të cilat tani përdoren më pak. Gjithmonë ka shumë mënyra 
për organizimin e çfarëdo lloji biznesi."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Probably programming will not be as lucrative on the new basis as it is "
-"now. But that is not an argument against the change. It is not considered "
-"an injustice that sales clerks make the salaries that they now do. If "
-"programmers made the same, that would not be an injustice either. (In "
-"practice they would still make considerably more than that.)"
-msgstr ""
-"Ka gjasa që programimi, mbi bazën e re, nuk do të jetë kaq fitimprurës 
sa "
-"tani. Por ky nuk është argument për të mos ndryshuar. Nuk quhet 
padrejtësi "
-"që nëpunësit e shitjeve marrin rrogat që marrin sot. Sikur të ndodhte "
-"kështu me programuesit, as këtu nuk do të kishte padrejtësi. 
(Praktikisht "
-"do të fitonin prapë shumë më tepër se aq.)"
+msgid "Probably programming will not be as lucrative on the new basis as it is 
now. But that is not an argument against the change. It is not considered an 
injustice that sales clerks make the salaries that they now do. If programmers 
made the same, that would not be an injustice either. (In practice they would 
still make considerably more than that.)"
+msgstr "Ka gjasa që programimi, mbi bazën e re, nuk do të jetë kaq 
fitimprurës sa tani. Por ky nuk është argument për të mos ndryshuar. Nuk 
quhet padrejtësi që nëpunësit e shitjeve marrin rrogat që marrin sot. 
Sikur të ndodhte kështu me programuesit, as këtu nuk do të kishte 
padrejtësi. (Praktikisht do të fitonin prapë shumë më tepër se aq.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't people have a right to control how their creativity is "
-"used?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;A nuk kanë njerëzit të drejtën të kontrollojnë se si 
përdoret "
-"krijimtaria e tyre?&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;Don't people have a right to control how their 
creativity is used?&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;A nuk kanë njerëzit të drejtën të kontrollojnë se 
si përdoret krijimtaria e tyre?&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"&ldquo;Control over the use of one's ideas&rdquo; really constitutes control "
-"over other people's lives; and it is usually used to make their lives more "
-"difficult."
-msgstr ""
-"&ldquo;Kontrolli mbi përdorimin e ideve të dikujt&rdquo; vërtet përbën "
-"kontroll mbi jetën e të tjerëve; dhe zakonisht përdoret për t'ua bërë 
jetën "
-"më të vështirë."
+msgid "&ldquo;Control over the use of one's ideas&rdquo; really constitutes 
control over other people's lives; and it is usually used to make their lives 
more difficult."
+msgstr "&ldquo;Kontrolli mbi përdorimin e ideve të dikujt&rdquo; vërtet 
përbën kontroll mbi jetën e të tjerëve; dhe zakonisht përdoret për t'ua 
bërë jetën më të vështirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"People who have studied the issue of intellectual property rights<a href="
-"\"#f6\">(8)</a> carefully (such as lawyers) say that there is no intrinsic "
-"right to intellectual property. The kinds of supposed intellectual property "
-"rights that the government recognizes were created by specific acts of "
-"legislation for specific purposes."
-msgstr ""
-"Njerëzit që kanë studiuar me kujdes çështjen e të drejtave të 
pronësisë "
-"intelektuale<a href=\"#f6\">(8)</a> (juristët, fjala vjen) thonë se nuk ka "
-"të drejta qenësore për pronësi intelektuale. Llojet e të drejtave të "
-"supozuara mbi pronësinë intelektuale që qeveria njeh, kanë qenë krijuar 
nga "
-"akte të veçanta ligjvënie, për qëllime të veçanta."
+msgid "People who have studied the issue of intellectual property rights<a 
href=\"#f6\">(8)</a> carefully (such as lawyers) say that there is no intrinsic 
right to intellectual property. The kinds of supposed intellectual property 
rights that the government recognizes were created by specific acts of 
legislation for specific purposes."
+msgstr "Njerëzit që kanë studiuar me kujdes çështjen e të drejtave të 
pronësisë intelektuale<a href=\"#f6\">(8)</a> (juristët, fjala vjen) thonë 
se nuk ka të drejta qenësore për pronësi intelektuale. Llojet e të 
drejtave të supozuara mbi pronësinë intelektuale që qeveria njeh, kanë 
qenë krijuar nga akte të veçanta ligjvënie, për qëllime të veçanta."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For example, the patent system was established to encourage inventors to "
-"disclose the details of their inventions. Its purpose was to help society "
-"rather than to help inventors. At the time, the life span of 17 years for a "
-"patent was short compared with the rate of advance of the state of the art. "
-"Since patents are an issue only among manufacturers, for whom the cost and "
-"effort of a license agreement are small compared with setting up production, "
-"the patents often do not do much harm. They do not obstruct most "
-"individuals who use patented products."
-msgstr ""
-"Për shembull, sistemi i patentave u vendos për të nxitur shpikësit të "
-"nxjerrin në dritë të diellit hollësitë e shpikjeve të tyre. Qëllimi i 
tij "
-"ishte të ndihmohej shoqëria, më shumë se sa të ndihmoheshin shpikësit. 
Në "
-"atë kohë jetëgjatësia prej 17 vitesh për një patentë që e shkurtër 
krahasuar "
-"me shkallën e përparimit të fushës përkatëse. Ngaqë patentat janë 
problem "
-"vetëm mes prodhuesve, për të cilët kostoja dhe përpjekjet për një ujdi 
"
-"lejeje janë pako gjë krahasuar me bërjen gati për hedhje në prodhim, "
-"patentat shpesh nuk bëjnë shumë dëm. Nuk u mbyllin rrugët shumicës së 
"
-"individëve që përdorin produkte të patentuar."
+msgid "For example, the patent system was established to encourage inventors 
to disclose the details of their inventions. Its purpose was to help society 
rather than to help inventors. At the time, the life span of 17 years for a 
patent was short compared with the rate of advance of the state of the art. 
Since patents are an issue only among manufacturers, for whom the cost and 
effort of a license agreement are small compared with setting up production, 
the patents often do not do much harm. They do not obstruct most individuals 
who use patented products."
+msgstr "Për shembull, sistemi i patentave u vendos për të nxitur shpikësit 
të nxjerrin në dritë të diellit hollësitë e shpikjeve të tyre. Qëllimi 
i tij ishte të ndihmohej shoqëria, më shumë se sa të ndihmoheshin 
shpikësit. Në atë kohë jetëgjatësia prej 17 vitesh për një patentë 
që e shkurtër krahasuar me shkallën e përparimit të fushës përkatëse. 
Ngaqë patentat janë problem vetëm mes prodhuesve, për të cilët kostoja 
dhe përpjekjet për një ujdi lejeje janë pako gjë krahasuar me bërjen gati 
për hedhje në prodhim, patentat shpesh nuk bëjnë shumë dëm. Nuk u 
mbyllin rrugët shumicës së individëve që përdorin produkte të patentuar."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors "
-"frequently copied other authors at length in works of nonfiction. This "
-"practice was useful, and is the only way many authors' works have survived "
-"even in part. The copyright system was created expressly for the purpose of "
-"encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;"
-"books, which could be copied economically only on a printing press&mdash;it "
-"did little harm, and did not obstruct most of the individuals who read the "
-"books."
-msgstr ""
-"The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors "
-"frequently copied other authors at length in works of nonfiction. This "
-"practice was useful, and is the only way many authors' works have survived "
-"even in part. The copyright system was created expressly for the purpose of "
-"encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;"
-"books, which could be copied economically only on a printing press&mdash;it "
-"did little harm, and did not obstruct most of the individuals who read the "
-"books.Ideja e të drejtave të kopjimit nuk ka ekzistuar në kohët e lashta, 
"
-"kur autorët rëndom kopjonin gjerë e gjatë autorë të tjerë në vepra "
-"joletrare. Kjo praktikë qe e dobishme, dhe është e vetmja mënyrë me të 
"
-"cilën mbijetuan veprat e shumë autorëve, qoftë edhe pjesërisht. Sistemi 
i "
-"të drejtave të kopjimit u krijua shprehimisht për qëllimin e nxitjes së "
-"autorësisë. Në fushën për të cilën u shpik&mdash;librat, që vetëm 
në "
-"shtypshkronja mund të kopjoheshin në rrugë ekonomike&mdash;bëri pak 
dëm, "
-"dhe nuk u zuri rrugën shumicës së individëve që lexojnë libra."
+msgid "The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors 
frequently copied other authors at length in works of nonfiction. This 
practice was useful, and is the only way many authors' works have survived even 
in part. The copyright system was created expressly for the purpose of 
encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;books, 
which could be copied economically only on a printing press&mdash;it did little 
harm, and did not obstruct most of the individuals who read the books."
+msgstr "The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors 
frequently copied other authors at length in works of nonfiction. This 
practice was useful, and is the only way many authors' works have survived even 
in part. The copyright system was created expressly for the purpose of 
encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;books, 
which could be copied economically only on a printing press&mdash;it did little 
harm, and did not obstruct most of the individuals who read the books.Ideja e 
të drejtave të kopjimit nuk ka ekzistuar në kohët e lashta, kur autorët 
rëndom kopjonin gjerë e gjatë autorë të tjerë në vepra joletrare. Kjo 
praktikë qe e dobishme, dhe është e vetmja mënyrë me të cilën mbijetuan 
veprat e shumë autorëve, qoftë edhe pjesërisht. Sistemi i të drejtave të 
kopjimit u krijua shprehimisht për qëllimin e nxitjes së autorësisë. Në 
fushën për të cilën u shpik&mdash;librat, që vetëm në shtypshkronja 
mund të kopjoheshin në rrugë ekonomike&mdash;bëri pak dëm, dhe nuk u zuri 
rrugën shumicës së individëve që lexojnë libra."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"All intellectual property rights are just licenses granted by society "
-"because it was thought, rightly or wrongly, that society as a whole would "
-"benefit by granting them. But in any particular situation, we have to ask: "
-"are we really better off granting such license? What kind of act are we "
-"licensing a person to do?"
-msgstr ""
-"Krejt të drejtat e pronësisë intelektuale janë veç leje të akorduara 
nga "
-"shoqëria sepse mendohej, me të drejtë ose gabimisht, që shoqëria si e 
tërë "
-"do të përfitonte nga akordimi i tyre. Por në cilëndo situatë të 
veçantë, "
-"duhet bërë pyetja: vërtet na del më mirë të akordojmë leje të tillë? 
Ç'lloj "
-"veprimi po i lejojmë një personi të kryejë?"
+msgid "All intellectual property rights are just licenses granted by society 
because it was thought, rightly or wrongly, that society as a whole would 
benefit by granting them. But in any particular situation, we have to ask: are 
we really better off granting such license? What kind of act are we licensing a 
person to do?"
+msgstr "Krejt të drejtat e pronësisë intelektuale janë veç leje të 
akorduara nga shoqëria sepse mendohej, me të drejtë ose gabimisht, që 
shoqëria si e tërë do të përfitonte nga akordimi i tyre. Por në cilëndo 
situatë të veçantë, duhet bërë pyetja: vërtet na del më mirë të 
akordojmë leje të tillë? Ç'lloj veprimi po i lejojmë një personi të 
kryejë?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The case of programs today is very different from that of books a hundred "
-"years ago. The fact that the easiest way to copy a program is from one "
-"neighbor to another, the fact that a program has both source code and object "
-"code which are distinct, and the fact that a program is used rather than "
-"read and enjoyed, combine to create a situation in which a person who "
-"enforces a copyright is harming society as a whole both materially and "
-"spiritually; in which a person should not do so regardless of whether the "
-"law enables him to."
-msgstr ""
-"Rasti i programeve sot është shumë i ndryshëm nga ai i librave njëqind 
vjet "
-"më parë. Fakti që mënyra më e lehtë për kopjimin e një programi 
është nga "
-"një fqinj te tjetri, fakti që një program ka kod burim dhe kod objekt, të 
"
-"cilët janë të dallueshëm, dhe fakti që një program përdoret dhe jo 
lexohet "
-"apo shijohet, ndërthuren për të krijuar një situatë në të cilën një 
person, "
-"i cili bën të detyrueshme një të drejtë kopjimi, e dëmton shoqërinë 
si të "
-"tërë, qoftë materialisht, qoftë shpirtërisht; një situatë në të 
cilën një "
-"person nuk duhej të bënte kështu, pavarësisht se e lejon a jo ligji."
+msgid "The case of programs today is very different from that of books a 
hundred years ago. The fact that the easiest way to copy a program is from one 
neighbor to another, the fact that a program has both source code and object 
code which are distinct, and the fact that a program is used rather than read 
and enjoyed, combine to create a situation in which a person who enforces a 
copyright is harming society as a whole both materially and spiritually; in 
which a person should not do so regardless of whether the law enables him to."
+msgstr "Rasti i programeve sot është shumë i ndryshëm nga ai i librave 
njëqind vjet më parë. Fakti që mënyra më e lehtë për kopjimin e një 
programi është nga një fqinj te tjetri, fakti që një program ka kod burim 
dhe kod objekt, të cilët janë të dallueshëm, dhe fakti që një program 
përdoret dhe jo lexohet apo shijohet, ndërthuren për të krijuar një 
situatë në të cilën një person, i cili bën të detyrueshme një të 
drejtë kopjimi, e dëmton shoqërinë si të tërë, qoftë materialisht, 
qoftë shpirtërisht; një situatë në të cilën një person nuk duhej të 
bënte kështu, pavarësisht se e lejon a jo ligji."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Competition makes things get done better.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;Konkurrenca i bën gjërat të bëhen më 
mirë.&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;Competition makes things get done 
better.&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;Konkurrenca i bën gjërat të bëhen më 
mirë.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The paradigm of competition is a race: by rewarding the winner, we encourage "
-"everyone to run faster. When capitalism really works this way, it does a "
-"good job; but its defenders are wrong in assuming it always works this way. "
-"If the runners forget why the reward is offered and become intent on "
-"winning, no matter how, they may find other strategies&mdash;such as, "
-"attacking other runners. If the runners get into a fist fight, they will "
-"all finish late."
-msgstr ""
-"Thelbi i konkurencë është gara: duke shpërblyer fituesin, nxisim këdo 
të "
-"rendë më shpejt. Kur kapitalizmi vërtet funksionon në këtë mënyrë, e 
bën "
-"mirë punën; por mbrojtësit e tij e kanë gabim që e marrin për të 
mirëqenë se "
-"funksionon përherë kështu. Nëse vrapuesit harrojnë se për çfarë po 
ofrohet "
-"shpërblimi dhe mendjen e kalojnë te fitorja, pak rëndësi ka se si, mund 
të "
-"gjejnë të tjera strategji&mdash;fjala vjen, duke sulmuar vrapuesit e 
tjerë. "
-"Po filluan vrapuesit të zihen me grushte, të tërë do mbërrijnë vonë 
në "
-"finish."
+msgid "The paradigm of competition is a race: by rewarding the winner, we 
encourage everyone to run faster. When capitalism really works this way, it 
does a good job; but its defenders are wrong in assuming it always works this 
way. If the runners forget why the reward is offered and become intent on 
winning, no matter how, they may find other strategies&mdash;such as, attacking 
other runners. If the runners get into a fist fight, they will all finish 
late."
+msgstr "Thelbi i konkurencë është gara: duke shpërblyer fituesin, nxisim 
këdo të rendë më shpejt. Kur kapitalizmi vërtet funksionon në këtë 
mënyrë, e bën mirë punën; por mbrojtësit e tij e kanë gabim që e marrin 
për të mirëqenë se funksionon përherë kështu. Nëse vrapuesit harrojnë 
se për çfarë po ofrohet shpërblimi dhe mendjen e kalojnë te fitorja, pak 
rëndësi ka se si, mund të gjejnë të tjera strategji&mdash;fjala vjen, duke 
sulmuar vrapuesit e tjerë. Po filluan vrapuesit të zihen me grushte, të 
tërë do mbërrijnë vonë në finish."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary and secret software is the moral equivalent of runners in a fist "
-"fight. Sad to say, the only referee we've got does not seem to object to "
-"fights; he just regulates them (&ldquo;For every ten yards you run, you can "
-"fire one shot&rdquo;). He really ought to break them up, and penalize "
-"runners for even trying to fight."
-msgstr ""
-"<em>Software</em>-i pronësor dhe sekret është i njëvlefshmi moral i "
-"vrapuesve në grushta e sipër. E trishtë të thuhet, por i vetmi arbitër 
që "
-"kemi nuk duket se është kundër sherreve; thjesht i sistemon ato 
(&ldquo;Për "
-"çdo dhjetë metra vrap, mund të shtini një herë&rdquo;). Ai duhej në 
të "
-"vërtetë t'i ndante, dhe të dënonte vrapuesit edhe nëse vetëm provonin 
të "
-"ziheshin."
+msgid "Proprietary and secret software is the moral equivalent of runners in a 
fist fight. Sad to say, the only referee we've got does not seem to object to 
fights; he just regulates them (&ldquo;For every ten yards you run, you can 
fire one shot&rdquo;). He really ought to break them up, and penalize runners 
for even trying to fight."
+msgstr "<em>Software</em>-i pronësor dhe sekret është i njëvlefshmi moral 
i vrapuesve në grushta e sipër. E trishtë të thuhet, por i vetmi arbitër 
që kemi nuk duket se është kundër sherreve; thjesht i sistemon ato 
(&ldquo;Për çdo dhjetë metra vrap, mund të shtini një herë&rdquo;). Ai 
duhej në të vërtetë t'i ndante, dhe të dënonte vrapuesit edhe nëse 
vetëm provonin të ziheshin."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Won't everyone stop programming without a monetary incentive?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;A nuk do të reshtë kushdo së programuari, pa një nxitje "
-"monetare?&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;Won't everyone stop programming without a monetary 
incentive?&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;A nuk do të reshtë kushdo së programuari, pa një 
nxitje monetare?&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Actually, many people will program with absolutely no monetary incentive. "
-"Programming has an irresistible fascination for some people, usually the "
-"people who are best at it. There is no shortage of professional musicians "
-"who keep at it even though they have no hope of making a living that way."
-msgstr ""
-"Në fakt, mjaft vetë do të programojnë pa as edhe një nxitje monetare. "
-"Programimi ushtron një tërheqje të papërballueshme për disa njerëz, "
-"zakonisht për ata që janë më të mirët në të. Nuk mbarohen 
muzikantët "
-"profesionistë që nuk i ndahen muzikës, edhe pse nuk kanë shpresa se me 
të "
-"mund të fitojnë jetesën."
+msgid "Actually, many people will program with absolutely no monetary 
incentive. Programming has an irresistible fascination for some people, 
usually the people who are best at it. There is no shortage of professional 
musicians who keep at it even though they have no hope of making a living that 
way."
+msgstr "Në fakt, mjaft vetë do të programojnë pa as edhe një nxitje 
monetare. Programimi ushtron një tërheqje të papërballueshme për disa 
njerëz, zakonisht për ata që janë më të mirët në të. Nuk mbarohen 
muzikantët profesionistë që nuk i ndahen muzikës, edhe pse nuk kanë 
shpresa se me të mund të fitojnë jetesën."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But really this question, though commonly asked, is not appropriate to the "
-"situation. Pay for programmers will not disappear, only become less. So "
-"the right question is, will anyone program with a reduced monetary "
-"incentive? My experience shows that they will."
-msgstr ""
-"Po kjo pyetje, edhe pse e bërë shpesh, vërtet nuk është e përshtatshme 
për "
-"situatën. Paga për programuesit nuk do të zhduket, vetëm se do të "
-"pakësohet. Ndaj pyetja e duhur është, a do të programojë njeri me 
nxitje "
-"monetare më të ulët? Përvoja ime tregon se kjo do të ndodhë."
+msgid "But really this question, though commonly asked, is not appropriate to 
the situation. Pay for programmers will not disappear, only become less. So 
the right question is, will anyone program with a reduced monetary incentive? 
My experience shows that they will."
+msgstr "Po kjo pyetje, edhe pse e bërë shpesh, vërtet nuk është e 
përshtatshme për situatën. Paga për programuesit nuk do të zhduket, 
vetëm se do të pakësohet. Ndaj pyetja e duhur është, a do të programojë 
njeri me nxitje monetare më të ulët? Përvoja ime tregon se kjo do të 
ndodhë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For more than ten years, many of the world's best programmers worked at the "
-"Artificial Intelligence Lab for far less money than they could have had "
-"anywhere else. They got many kinds of nonmonetary rewards: fame and "
-"appreciation, for example. And creativity is also fun, a reward in itself."
-msgstr ""
-"Për më tepër se dhjetë vjetë, mjaft nga programuesat më të mirë të 
botës "
-"punuan në Artificial Intelligence Lab për shumë më pak para se sa mund 
të "
-"merrnin kudo gjetkë. Patën mjaft shpërblime jomonetare: famë dhe 
vlerësim, "
-"për shembull. Dhe krijimtaria ka lezetin e vet, në vetvete shpërblim edhe 
"
-"ky."
+msgid "For more than ten years, many of the world's best programmers worked at 
the Artificial Intelligence Lab for far less money than they could have had 
anywhere else. They got many kinds of nonmonetary rewards: fame and 
appreciation, for example. And creativity is also fun, a reward in itself."
+msgstr "Për më tepër se dhjetë vjetë, mjaft nga programuesat më të 
mirë të botës punuan në Artificial Intelligence Lab për shumë më pak 
para se sa mund të merrnin kudo gjetkë. Patën mjaft shpërblime jomonetare: 
famë dhe vlerësim, për shembull. Dhe krijimtaria ka lezetin e vet, në 
vetvete shpërblim edhe ky."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Then most of them left when offered a chance to do the same interesting work "
-"for a lot of money."
-msgstr ""
-"Mandej shumica prej tyre ikën kur iu dha një shans të bënin të njëjtën 
punë "
-"interesante për goxha para."
+msgid "Then most of them left when offered a chance to do the same interesting 
work for a lot of money."
+msgstr "Mandej shumica prej tyre ikën kur iu dha një shans të bënin të 
njëjtën punë interesante për goxha para."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"What the facts show is that people will program for reasons other than "
-"riches; but if given a chance to make a lot of money as well, they will come "
-"to expect and demand it. Low-paying organizations do poorly in competition "
-"with high-paying ones, but they do not have to do badly if the high-paying "
-"ones are banned."
-msgstr ""
-"Ajo çka tregojnë faktet është që njerëzit do të programojnë për 
arsye të "
-"tjera tej pasurimit; por nëse u jepet mundësia të bëjnë edhe goxha para "
-"ndërkohë, do të mësohen ta presin këtë e ta kërkojnë. Organizmat ku 
paguhet "
-"pak dalin dobët në konkurrencë me ato ku paguhet shumë, por nuk ka arsye 
të "
-"dalin keq nëse ato ku paguhet shumë nxirren jashtë loje."
+msgid "What the facts show is that people will program for reasons other than 
riches; but if given a chance to make a lot of money as well, they will come to 
expect and demand it. Low-paying organizations do poorly in competition with 
high-paying ones, but they do not have to do badly if the high-paying ones are 
banned."
+msgstr "Ajo çka tregojnë faktet është që njerëzit do të programojnë 
për arsye të tjera tej pasurimit; por nëse u jepet mundësia të bëjnë 
edhe goxha para ndërkohë, do të mësohen ta presin këtë e ta kërkojnë. 
Organizmat ku paguhet pak dalin dobët në konkurrencë me ato ku paguhet 
shumë, por nuk ka arsye të dalin keq nëse ato ku paguhet shumë nxirren 
jashtë loje."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;We need the programmers desperately. If they demand that we "
-"stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;Programuesit na duhen se s'bën. Nëse ata kërkojnë që të 
"
-"reshtim së ndihmuari fqinjët tanë, duhet të bindemi.&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;We need the programmers desperately. If they demand 
that we stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;Programuesit na duhen se s'bën. Nëse ata kërkojnë 
që të reshtim së ndihmuari fqinjët tanë, duhet të 
bindemi.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You're never so desperate that you have to obey this sort of demand. "
-"Remember: millions for defense, but not a cent for tribute!"
-msgstr ""
-"Nuk jeni kurrë kaq të pashpresë sa t'ju duhet t'i bindeni kërkesës së 
këtij "
-"lloji. Mos harroni: miliona për mbrojtjen, por as edhe një dysh si nderim!"
+msgid "You're never so desperate that you have to obey this sort of demand. 
Remember: millions for defense, but not a cent for tribute!"
+msgstr "Nuk jeni kurrë kaq të pashpresë sa t'ju duhet t'i bindeni 
kërkesës së këtij lloji. Mos harroni: miliona për mbrojtjen, por as edhe 
një dysh si nderim!"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Programmers need to make a living somehow.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;Programuesit duhet të nxjerrin shpenzimet e jetësës në 
një "
-"farë mënyre.&rdquo;</strong>"
+msgid "<strong>&ldquo;Programmers need to make a living 
somehow.&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>&ldquo;Programuesit duhet të nxjerrin shpenzimet e jetësës 
në një farë mënyre.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In the short run, this is true. However, there are plenty of ways that "
-"programmers could make a living without selling the right to use a program. "
-"This way is customary now because it brings programmers and businessmen the "
-"most money, not because it is the only way to make a living. It is easy to "
-"find other ways if you want to find them. Here are a number of examples."
-msgstr ""
-"Parë në perspektivë afatshkurtër, kjo është e vërtetë. Megjithatë, 
ka plot "
-"mënyra me të cilat programuesit mund të fitonin të ardhurat për jetesën 
pa u "
-"dashur të shesin të drejta përdorimi të një programi. Kjo mënyrë 
është e "
-"përhapur tani ngaqë u sjell programuesve dhe biznesmenëve më shumë para, 
jo "
-"ngaqë është e vetmja mënyrë për të siguruar jetesën. Është e 
lehtë të "
-"gjenden mënyra të tjera nëse doni t'i gjeni ato. Ja një numër 
shembujsh."
+msgid "In the short run, this is true. However, there are plenty of ways that 
programmers could make a living without selling the right to use a program. 
This way is customary now because it brings programmers and businessmen the 
most money, not because it is the only way to make a living. It is easy to 
find other ways if you want to find them. Here are a number of examples."
+msgstr "Parë në perspektivë afatshkurtër, kjo është e vërtetë. 
Megjithatë, ka plot mënyra me të cilat programuesit mund të fitonin të 
ardhurat për jetesën pa u dashur të shesin të drejta përdorimi të një 
programi. Kjo mënyrë është e përhapur tani ngaqë u sjell programuesve 
dhe biznesmenëve më shumë para, jo ngaqë është e vetmja mënyrë për të 
siguruar jetesën. Është e lehtë të gjenden mënyra të tjera nëse doni 
t'i gjeni ato. Ja një numër shembujsh."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A manufacturer introducing a new computer will pay for the porting of "
-"operating systems onto the new hardware."
-msgstr ""
-"Një prodhues që po krijon një kompjuter të ri do të paguajë për 
kalimin e "
-"sistemeve operative në \"hardware\"-in e ri."
+msgid "A manufacturer introducing a new computer will pay for the porting of 
operating systems onto the new hardware."
+msgstr "Një prodhues që po krijon një kompjuter të ri do të paguajë për 
kalimin e sistemeve operative në \"hardware\"-in e ri."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The sale of teaching, handholding and maintenance services could also employ "
-"programmers."
-msgstr ""
-"Programuesa mundet të punësoheshin gjithashtu në mësimdhënie, asistencë 
dhe "
-"shërbime të mirëmbajtjes me pagesë."
+msgid "The sale of teaching, handholding and maintenance services could also 
employ programmers."
+msgstr "Programuesa mundet të punësoheshin gjithashtu në mësimdhënie, 
asistencë dhe shërbime të mirëmbajtjes me pagesë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"People with new ideas could distribute programs as freeware<a href=\"#f7\">"
-"(9)</a>, asking for donations from satisfied users, or selling handholding "
-"services. I have met people who are already working this way successfully."
-msgstr ""
-"Njerëzit me ide të reja mund t'i shpërndanin programet si \"freeware\"<a "
-"href=\"#f7\">(9)</a>, duke kërkuar dhurime nga përdorues të kënaqur, ose "
-"duke shitur shërbime asistence. Kam takuar persona që punojnë me sukses 
në "
-"këtë mënyrë."
+msgid "People with new ideas could distribute programs as freeware<a 
href=\"#f7\">(9)</a>, asking for donations from satisfied users, or selling 
handholding services. I have met people who are already working this way 
successfully."
+msgstr "Njerëzit me ide të reja mund t'i shpërndanin programet si 
\"freeware\"<a href=\"#f7\">(9)</a>, duke kërkuar dhurime nga përdorues të 
kënaqur, ose duke shitur shërbime asistence. Kam takuar persona që punojnë 
me sukses në këtë mënyrë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Users with related needs can form users' groups, and pay dues. A group "
-"would contract with programming companies to write programs that the group's "
-"members would like to use."
-msgstr ""
-"Përdoruesit me nevoja të përafërta mund të krijojnë grupe 
përdoruesish, dhe "
-"të paguajnë çfarë nevojitet. Një grup mund të lidhet me shoqëri 
programimi "
-"për shkrim programesh të cilat anëtarët e grupit do të donin t'i 
përdornin."
+msgid "Users with related needs can form users' groups, and pay dues. A group 
would contract with programming companies to write programs that the group's 
members would like to use."
+msgstr "Përdoruesit me nevoja të përafërta mund të krijojnë grupe 
përdoruesish, dhe të paguajnë çfarë nevojitet. Një grup mund të lidhet 
me shoqëri programimi për shkrim programesh të cilat anëtarët e grupit do 
të donin t'i përdornin."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "All sorts of development can be funded with a Software Tax:"
-msgstr ""
-"Me një Taksë <em>Software</em>-i mund të financoheshin krejt llojet e "
-"programimeve:"
+msgstr "Me një Taksë <em>Software</em>-i mund të financoheshin krejt llojet 
e programimeve:"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Suppose everyone who buys a computer has to pay x percent of the price as a "
-"software tax. The government gives this to an agency like the NSF to spend "
-"on software development."
-msgstr ""
-"Le të hamendësojmë që gjithkush që blen një kompjuter të paguante x 
përqind "
-"të çmimit si një taksë për <em>software</em>-in. Qeveria ia jep këtë 
një "
-"agjencie si NSF për ta shpenzuar për zhvillim <em>software</em>-i."
+msgid "Suppose everyone who buys a computer has to pay x percent of the price 
as a software tax. The government gives this to an agency like the NSF to 
spend on software development."
+msgstr "Le të hamendësojmë që gjithkush që blen një kompjuter të 
paguante x përqind të çmimit si një taksë për <em>software</em>-in. 
Qeveria ia jep këtë një agjencie si NSF për ta shpenzuar për zhvillim 
<em>software</em>-i."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But if the computer buyer makes a donation to software development himself, "
-"he can take a credit against the tax. He can donate to the project of his "
-"own choosing&mdash;often, chosen because he hopes to use the results when it "
-"is done. He can take a credit for any amount of donation up to the total "
-"tax he had to pay."
-msgstr ""
-"Por nëse blerësi i kompjuterit bën vetë një dhurim për zhvillim "
-"<em>software</em>-i, mund t'i jepet një lehtësim te taksa. Mund ta bëjë "
-"dhurimin te projekti që dëshiron&mdash;zgjedhur, shpesh, ngaqë shpreson 
të "
-"përdorë përfundimet kur të mbarojë zhvillimi. Mund të lehtësohet me 
çfarëdo "
-"sasie deri sa shuma gjithsej që i duhet të paguajë për taksën."
+msgid "But if the computer buyer makes a donation to software development 
himself, he can take a credit against the tax. He can donate to the project of 
his own choosing&mdash;often, chosen because he hopes to use the results when 
it is done. He can take a credit for any amount of donation up to the total 
tax he had to pay."
+msgstr "Por nëse blerësi i kompjuterit bën vetë një dhurim për zhvillim 
<em>software</em>-i, mund t'i jepet një lehtësim te taksa. Mund ta bëjë 
dhurimin te projekti që dëshiron&mdash;zgjedhur, shpesh, ngaqë shpreson të 
përdorë përfundimet kur të mbarojë zhvillimi. Mund të lehtësohet me 
çfarëdo sasie deri sa shuma gjithsej që i duhet të paguajë për taksën."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The total tax rate could be decided by a vote of the payers of the tax, "
-"weighted according to the amount they will be taxed on."
-msgstr ""
-"Përqindja gjithsej e taksës do të duhej të vendosej përmes votës së 
paguesve "
-"të taksës, peshuar në përputhje me sasinë mbi të cilën do të vendoset 
taksa."
+msgid "The total tax rate could be decided by a vote of the payers of the tax, 
weighted according to the amount they will be taxed on."
+msgstr "Përqindja gjithsej e taksës do të duhej të vendosej përmes votës 
së paguesve të taksës, peshuar në përputhje me sasinë mbi të cilën do 
të vendoset taksa."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1222,9 +478,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The computer-using community supports software development."
-msgstr ""
-"Bashkësia e përdorimit të kompjuterave e mbështet zhvillimin e 
<em>software</"
-"em>-it."
+msgstr "Bashkësia e përdorimit të kompjuterave e mbështet zhvillimin e 
<em>software</em>-it."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -1233,52 +487,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Users who care which projects their share is spent on can choose this for "
-"themselves."
-msgstr ""
-"Përdoruesve që u intereson se në cilët projekte shpenzohet paraja e tyre, 
"
-"mund ta zgjedhin vetë këtë."
+msgid "Users who care which projects their share is spent on can choose this 
for themselves."
+msgstr "Përdoruesve që u intereson se në cilët projekte shpenzohet paraja 
e tyre, mund ta zgjedhin vetë këtë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In the long run, making programs free is a step toward the postscarcity "
-"world, where nobody will have to work very hard just to make a living. "
-"People will be free to devote themselves to activities that are fun, such as "
-"programming, after spending the necessary ten hours a week on required tasks "
-"such as legislation, family counseling, robot repair and asteroid "
-"prospecting. There will be no need to be able to make a living from "
-"programming."
-msgstr ""
-"Parë në perspektivë, t'i bësh programet të lirë është një hap më 
tej drejt "
-"botës post-skarcitet, në të cilën askujt nuk do t'i duhet të punojë 
shumë, "
-"vetëm sa për të siguruar jetesën. Njerëzit do të jenë të lirë t'i 
kushtohen "
-"veprimtarive që janë zbavitëse, të tilla si programimi, pasi të 
harxhojnë "
-"dhjetë orët e nevojshme në javë në punë të domosdoshme si ligjvënie, "
-"këshillim familjesh, riparim robotësh dhe eksplorim asteroidësh. Nuk do 
të "
-"ketë nevojë të jesh në gjendje të sigurosh jetesën nga programimi."
+msgid "In the long run, making programs free is a step toward the postscarcity 
world, where nobody will have to work very hard just to make a living. People 
will be free to devote themselves to activities that are fun, such as 
programming, after spending the necessary ten hours a week on required tasks 
such as legislation, family counseling, robot repair and asteroid prospecting. 
There will be no need to be able to make a living from programming."
+msgstr "Parë në perspektivë, t'i bësh programet të lirë është një hap 
më tej drejt botës post-skarcitet, në të cilën askujt nuk do t'i duhet të 
punojë shumë, vetëm sa për të siguruar jetesën. Njerëzit do të jenë 
të lirë t'i kushtohen veprimtarive që janë zbavitëse, të tilla si 
programimi, pasi të harxhojnë dhjetë orët e nevojshme në javë në punë 
të domosdoshme si ligjvënie, këshillim familjesh, riparim robotësh dhe 
eksplorim asteroidësh. Nuk do të ketë nevojë të jesh në gjendje të 
sigurosh jetesën nga programimi."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We have already greatly reduced the amount of work that the whole society "
-"must do for its actual productivity, but only a little of this has "
-"translated itself into leisure for workers because much nonproductive "
-"activity is required to accompany productive activity. The main causes of "
-"this are bureaucracy and isometric struggles against competition. Free "
-"software will greatly reduce these drains in the area of software "
-"production. We must do this, in order for technical gains in productivity "
-"to translate into less work for us."
-msgstr ""
-"Ne tashmë e kemi zvogëluar fort vëllimin e punës që do t'i duhej të 
kryente "
-"shoqërisë, si e tërë, për prodhimtarinë e saj të tanishme, por vetëm 
pak nga "
-"kjo është pasqyruar si lehtësim për punonjësit, ngaqë shumë veprimtari 
"
-"joprodhuese shoqëron veprimtarinë prodhuese. Shkaqet kryesore të kësaj 
janë "
-"burokracia dhe betejat izometrike kundër konkurrencës. <em>Software</em>-i 
"
-"i lirë do t'i zvogëlojë mjaft këto rrjedhje në fushën e prodhimit të "
-"<em>software</em>-eve. Duhet ta bëjmë këtë, me qëllim që përfitimet 
teknike "
-"në prodhimtari të pasqyrohen si më pak punë për ne."
+msgid "We have already greatly reduced the amount of work that the whole 
society must do for its actual productivity, but only a little of this has 
translated itself into leisure for workers because much nonproductive activity 
is required to accompany productive activity. The main causes of this are 
bureaucracy and isometric struggles against competition. Free software will 
greatly reduce these drains in the area of software production. We must do 
this, in order for technical gains in productivity to translate into less work 
for us."
+msgstr "Ne tashmë e kemi zvogëluar fort vëllimin e punës që do t'i duhej 
të kryente shoqërisë, si e tërë, për prodhimtarinë e saj të tanishme, 
por vetëm pak nga kjo është pasqyruar si lehtësim për punonjësit, ngaqë 
shumë veprimtari joprodhuese shoqëron veprimtarinë prodhuese. Shkaqet 
kryesore të kësaj janë burokracia dhe betejat izometrike kundër 
konkurrencës. <em>Software</em>-i i lirë do t'i zvogëlojë mjaft këto 
rrjedhje në fushën e prodhimit të <em>software</em>-eve. Duhet ta bëjmë 
këtë, me qëllim që përfitimet teknike në prodhimtari të pasqyrohen si 
më pak punë për ne."
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -1287,67 +507,18 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a name=\"f1\"></a>The wording here was careless. The intention was that "
-"nobody would have to pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But "
-"the words don't make this clear, and people often interpret them as saying "
-"that copies of GNU should always be distributed at little or no charge. "
-"That was never the intent; later on, the manifesto mentions the possibility "
-"of companies providing the service of distribution for a profit. "
-"Subsequently I have learned to distinguish carefully between &ldquo;"
-"free&rdquo; in the sense of freedom and &ldquo;free&rdquo; in the sense of "
-"price. Free software is software that users have the freedom to distribute "
-"and change. Some users may obtain copies at no charge, while others pay to "
-"obtain copies&mdash;and if the funds help support improving the software, so "
-"much the better. The important thing is that everyone who has a copy has "
-"the freedom to cooperate with others in using it."
-msgstr ""
-"<a name=\"f1\"></a>Shprehja këtu qe e pakujdesshme. Ideja që që askujt 
nuk "
-"do t'i duhejt të paguante për <b>leje</b> për të përdorur sistemin GNU. 
Por "
-"fjalët nuk e bëjnë të qartë këtë, dhe njerëzit shpesh e 
interpretojnë si të "
-"thuhej që kopjet e GNU-së do të duhej të shpërndaheshi përherë ose pa 
pagesë "
-"ose me shumë pak. Ky nuk qenë kurrë mendimi ynë; më poshtë, manifesti "
-"përmend mundësinë e ekzistencës së shoqërive që ofrojnë, për fitim, "
-"shërbimin e shpërndarjes. Më pas mësova të bëj me kujdes dallimin mes "
-"&ldquo;të lirës&rdquo; në kuptimin e lirisë dhe &ldquo;të lirës&rdquo; 
në "
-"kuptimin e çmimit. <em>Software</em> i lirë është <em>software</em>-i 
për "
-"të cilin përdoruesit janë të lirë ta shpërndajnë dhe ndryshojnë. 
Disa "
-"përdoruesa mund të marrin kopje të tij pa pagesë, ndërkohë që të 
tjerë "
-"paguajnë për të patur kopjet&mdash;dhe nëse fondet ndihmojnë për 
mbështetjes "
-"e përmirësimeve të <em>software</em>-it, aq më mirë. E rëndësishme 
është që "
-"gjithkush që ka një kopje është i lirë të bashkëpunojë me të tjetër 
gjatë "
-"përdorimit të saj."
+msgid "<a name=\"f1\"></a>The wording here was careless. The intention was 
that nobody would have to pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But 
the words don't make this clear, and people often interpret them as saying that 
copies of GNU should always be distributed at little or no charge. That was 
never the intent; later on, the manifesto mentions the possibility of companies 
providing the service of distribution for a profit. Subsequently I have 
learned to distinguish carefully between &ldquo;free&rdquo; in the sense of 
freedom and &ldquo;free&rdquo; in the sense of price. Free software is 
software that users have the freedom to distribute and change. Some users may 
obtain copies at no charge, while others pay to obtain copies&mdash;and if the 
funds help support improving the software, so much the better. The important 
thing is that everyone who has a copy has the freedom to cooperate with others 
in using it."
+msgstr "<a name=\"f1\"></a>Shprehja këtu qe e pakujdesshme. Ideja që që 
askujt nuk do t'i duhejt të paguante për <b>leje</b> për të përdorur 
sistemin GNU. Por fjalët nuk e bëjnë të qartë këtë, dhe njerëzit 
shpesh e interpretojnë si të thuhej që kopjet e GNU-së do të duhej të 
shpërndaheshi përherë ose pa pagesë ose me shumë pak. Ky nuk qenë kurrë 
mendimi ynë; më poshtë, manifesti përmend mundësinë e ekzistencës së 
shoqërive që ofrojnë, për fitim, shërbimin e shpërndarjes. Më pas 
mësova të bëj me kujdes dallimin mes &ldquo;të lirës&rdquo; në kuptimin e 
lirisë dhe &ldquo;të lirës&rdquo; në kuptimin e çmimit. <em>Software</em> 
i lirë është <em>software</em>-i për të cilin përdoruesit janë të lirë 
ta shpërndajnë dhe ndryshojnë. Disa përdoruesa mund të marrin kopje të 
tij pa pagesë, ndërkohë që të tjerë paguajnë për të patur 
kopjet&mdash;dhe nëse fondet ndihmojnë për mbështetjes e përmirësimeve 
të <em>software</em>-it, aq më mirë. E rëndësishme është që gjithkush 
që ka një kopje është i lirë të bashkëpunojë me të tjetër gjatë 
përdorimit të saj."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a name=\"f2a\"></a>The expression &ldquo;give away&rdquo; is another "
-"indication that I had not yet clearly separated the issue of price from that "
-"of freedom. We now recommend avoiding this expression when talking about "
-"free software. See <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-"html#GiveAwaySoftware\"> <q>Confusing Words and Phrases</q></a> for more "
-"explanation."
-msgstr ""
-"<a name=\"f2a\"></a>Shprehja &ldquo;jap&rdquo; është një tjetër tregues 
që "
-"ende nuk e kisha ndarë qartë çështjen e çmimit nga ajo e lirisë. Tani 
ne "
-"këshillojmë të shmanget kjo shprehje, kur flitet për <em>software</em> 
të "
-"lirë. Për më tepër shpjegime, shihni <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-"html#GiveAwaySoftware\"> <q>Fjalë dhe Fjali Që të Ngatërrojnë</q></a>."
+msgid "<a name=\"f2a\"></a>The expression &ldquo;give away&rdquo; is another 
indication that I had not yet clearly separated the issue of price from that of 
freedom. We now recommend avoiding this expression when talking about free 
software. See <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware\"> 
<q>Confusing Words and Phrases</q></a> for more explanation."
+msgstr "<a name=\"f2a\"></a>Shprehja &ldquo;jap&rdquo; është një tjetër 
tregues që ende nuk e kisha ndarë qartë çështjen e çmimit nga ajo e 
lirisë. Tani ne këshillojmë të shmanget kjo shprehje, kur flitet për 
<em>software</em> të lirë. Për më tepër shpjegime, shihni <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware\"> <q>Fjalë dhe Fjali 
Që të Ngatërrojnë</q></a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a name=\"f2\"></a>This is another place I failed to distinguish carefully "
-"between the two different meanings of &ldquo;free&rdquo;. The statement as "
-"it stands is not false&mdash;you can get copies of GNU software at no "
-"charge, from your friends or over the net. But it does suggest the wrong "
-"idea."
-msgstr ""
-"<a name=\"f2\"></a>Ky është një vend tjetër ku nuk arrita të bëj me 
kujdes "
-"dallimin mes dy domethënieve të ndryshme të &ldquo;së lirës&rdquo;. 
Pohimi, "
-"ashtu si është, nuk është i rremë&mdash;mund të merrni kopje të "
-"<em>software</em>-it GNU pa pagesë, prej miqve apo nga rrjeti. Por ta shpie 
"
-"mendjen te ideja e gabuar."
+msgid "<a name=\"f2\"></a>This is another place I failed to distinguish 
carefully between the two different meanings of &ldquo;free&rdquo;. The 
statement as it stands is not false&mdash;you can get copies of GNU software at 
no charge, from your friends or over the net. But it does suggest the wrong 
idea."
+msgstr "<a name=\"f2\"></a>Ky është një vend tjetër ku nuk arrita të bëj 
me kujdes dallimin mes dy domethënieve të ndryshme të &ldquo;së 
lirës&rdquo;. Pohimi, ashtu si është, nuk është i rremë&mdash;mund të 
merrni kopje të <em>software</em>-it GNU pa pagesë, prej miqve apo nga 
rrjeti. Por ta shpie mendjen te ideja e gabuar."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
@@ -1356,90 +527,28 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a name=\"f4\"></a> Although it is a charity rather than a company, the Free "
-"Software Foundation for 10 years raised most of its funds from its "
-"distribution service. You can <a href=\"/order/order.html\">order things "
-"from the FSF</a> to support its work."
-msgstr ""
-"<a name=\"f4\"></a>Free Software Foundation për 10 vjetë e grumbulloi "
-"shumicën e fondeve të veta nga shërbimi i vet i shpërndarjeve, edhe pse "
-"është një bamirësi më tepër se një shoqëri. Si përkrahje për 
punën e tij "
-"mund të <a href=\"/order/order.html\">porosisni gjëra prej FSF-së</a>."
+msgid "<a name=\"f4\"></a> Although it is a charity rather than a company, the 
Free Software Foundation for 10 years raised most of its funds from its 
distribution service. You can <a href=\"/order/order.html\">order things from 
the FSF</a> to support its work."
+msgstr "<a name=\"f4\"></a>Free Software Foundation për 10 vjetë e 
grumbulloi shumicën e fondeve të veta nga shërbimi i vet i shpërndarjeve, 
edhe pse është një bamirësi më tepër se një shoqëri. Si përkrahje 
për punën e tij mund të <a href=\"/order/order.html\">porosisni gjëra prej 
FSF-së</a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a name=\"f5\"></a>A group of computer companies pooled funds around 1991 to "
-"support maintenance of the GNU C Compiler."
-msgstr ""
-"<a name=\"f5\"></a>Një grup shoqërish kompjuteri mblodhën fonde diku aty 
nga "
-"1991 në mbështetje të mirëmbajtjes së GNU C Compiler-it."
+msgid "<a name=\"f5\"></a>A group of computer companies pooled funds around 
1991 to support maintenance of the GNU C Compiler."
+msgstr "<a name=\"f5\"></a>Një grup shoqërish kompjuteri mblodhën fonde 
diku aty nga 1991 në mbështetje të mirëmbajtjes së GNU C Compiler-it."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a name=\"f8\"></a>I think I was mistaken in saying that proprietary "
-"software was the most common basis for making money in software. It seems "
-"that actually the most common business model was and is development of "
-"custom software. That does not offer the possibility of collecting rents, "
-"so the business has to keep doing real work in order to keep getting "
-"income. The custom software business would continue to exist, more or less "
-"unchanged, in a free software world. Therefore, I no longer expect that "
-"most paid programmers would earn less in a free software world."
-msgstr ""
-"<a name=\"f8\"></a>Mendoj se e pata gabim kur thoja se <em>software</em>-i "
-"pronësor qe rruga më e rëndomtë për të bërë para nga 
<em>software</em>-et. "
-"Duket se në falt modeli më i rëndomtë i biznesit qe dhe është hartimi i 
"
-"<em>software</em>-eve të përshtatur. Kjo nuk ofron mundësi vjeljeje 
rentë, "
-"kështu që biznesit i duhet të bëjë punë të njëmendtë që të ketë 
të ardhura. "
-"Biznesi i <em>software</em>-eve të përshtatur do të vazhdojë të 
ekzistojë, "
-"pak a shumë i pandryshuar, në botën e <em>software</em>-it të lirë. 
Kështu "
-"që, nuk pres që programuesit më të paguar të fitojnë më pak në botën 
e "
-"<em>software</em>-it të lirë."
+msgid "<a name=\"f8\"></a>I think I was mistaken in saying that proprietary 
software was the most common basis for making money in software. It seems that 
actually the most common business model was and is development of custom 
software. That does not offer the possibility of collecting rents, so the 
business has to keep doing real work in order to keep getting income. The 
custom software business would continue to exist, more or less unchanged, in a 
free software world. Therefore, I no longer expect that most paid programmers 
would earn less in a free software world."
+msgstr "<a name=\"f8\"></a>Mendoj se e pata gabim kur thoja se 
<em>software</em>-i pronësor qe rruga më e rëndomtë për të bërë para 
nga <em>software</em>-et. Duket se në falt modeli më i rëndomtë i biznesit 
qe dhe është hartimi i <em>software</em>-eve të përshtatur. Kjo nuk ofron 
mundësi vjeljeje rentë, kështu që biznesit i duhet të bëjë punë të 
njëmendtë që të ketë të ardhura. Biznesi i <em>software</em>-eve të 
përshtatur do të vazhdojë të ekzistojë, pak a shumë i pandryshuar, në 
botën e <em>software</em>-it të lirë. Kështu që, nuk pres që 
programuesit më të paguar të fitojnë më pak në botën e 
<em>software</em>-it të lirë."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a name=\"f6\"></a>In the 1980s I had not yet realized how confusing it was "
-"to speak of &ldquo;the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property&rdquo;. "
-"That term is obviously biased; more subtle is the fact that it lumps "
-"together various disparate laws which raise very different issues. Nowadays "
-"I urge people to reject the term &ldquo;intellectual property&rdquo; "
-"entirely, lest it lead others to suppose that those laws form one coherent "
-"issue. The way to be clear is to discuss patents, copyrights, and "
-"trademarks separately. See <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">further "
-"explanation</a> of how this term spreads confusion and bias."
-msgstr ""
-"<a name=\"f6\"></a>Gjatë viteve '80 nuk e pata kuptuar se sa ngatërruese qe 
"
-"të flitej mbi &ldquo;çështjen&rdquo; e &ldquo;pronësisë "
-"intelektuale&rdquo;. Ky term është pa dyshim i paragjykuar; më i hollë "
-"është fakti që ai mbledh në një thes ligje krejt të ndryshëm njëri 
nga "
-"tjetri, që merren me çështje fare të ndryshme. Sot i ftoj me forcë 
njerëzit "
-"ta hedhin tej termin &ldquo;pronësi intelektuale&rdquo; krejtësisht; më e "
-"pakta që bën është që i shpie të tjerët të hamendësojnë që këto 
ligje "
-"formojnë një bllok koherent. Rruga për të qenë të kthjellët është 
të "
-"diskutohet veçmas për patenta, të drejta kopjimi, dhe shenja tregtare. "
-"Shihni <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">shpjegimin e mëtejshëm</a> se 
si "
-"ky term përhap ngatërresë dhe njëanshmëri."
+msgid "<a name=\"f6\"></a>In the 1980s I had not yet realized how confusing it 
was to speak of &ldquo;the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property&rdquo;. 
 That term is obviously biased; more subtle is the fact that it lumps together 
various disparate laws which raise very different issues. Nowadays I urge 
people to reject the term &ldquo;intellectual property&rdquo; entirely, lest it 
lead others to suppose that those laws form one coherent issue. The way to be 
clear is to discuss patents, copyrights, and trademarks separately. See <a 
href=\"/philosophy/not-ipr.html\">further explanation</a> of how this term 
spreads confusion and bias."
+msgstr "<a name=\"f6\"></a>Gjatë viteve '80 nuk e pata kuptuar se sa 
ngatërruese qe të flitej mbi &ldquo;çështjen&rdquo; e &ldquo;pronësisë 
intelektuale&rdquo;. Ky term është pa dyshim i paragjykuar; më i hollë 
është fakti që ai mbledh në një thes ligje krejt të ndryshëm njëri nga 
tjetri, që merren me çështje fare të ndryshme. Sot i ftoj me forcë 
njerëzit ta hedhin tej termin &ldquo;pronësi intelektuale&rdquo; 
krejtësisht; më e pakta që bën është që i shpie të tjerët të 
hamendësojnë që këto ligje formojnë një bllok koherent. Rruga për të 
qenë të kthjellët është të diskutohet veçmas për patenta, të drejta 
kopjimi, dhe shenja tregtare. Shihni <a 
href=\"/philosophy/not-ipr.html\">shpjegimin e mëtejshëm</a> se si ky term 
përhap ngatërresë dhe njëanshmëri."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a name=\"f7\"></a>Subsequently we learned to distinguish between &ldquo;"
-"free software&rdquo; and &ldquo;freeware&rdquo;. The term &ldquo;"
-"freeware&rdquo; means software you are free to redistribute, but usually you "
-"are not free to study and change the source code, so most of it is not free "
-"software. See <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\"> "
-"<q>Confusing Words and Phrases</q></a> for more explanation."
-msgstr ""
-"<a name=\"f7\"></a>Më vonë mësuam të bëjmë dallimin mes 
&ldquo;<em>software</"
-"em>-it të lirë&rdquo; dhe &ldquo;freeware&rdquo;-it. Termi &ldquo;"
-"freeware&rdquo; do të thotë <em>software</em> që jeni i lirë ta "
-"rishpërndani, por zakonisht nuk jeni i lirë ta studioni dhe ndryshoni kodin 
"
-"burim, ndaj shumica e tyre nuk janë <em>software</em> i lirë. Për më 
tepër "
-"shpejgime, shihni <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\"> "
-"<q>faqen e Fjalëve dhe Togfjalëshave Ngatërrues</q></a>."
+msgid "<a name=\"f7\"></a>Subsequently we learned to distinguish between 
&ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;freeware&rdquo;. The term 
&ldquo;freeware&rdquo; means software you are free to redistribute, but usually 
you are not free to study and change the source code, so most of it is not free 
software. See <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\"> 
<q>Confusing Words and Phrases</q></a> for more explanation."
+msgstr "<a name=\"f7\"></a>Më vonë mësuam të bëjmë dallimin mes 
&ldquo;<em>software</em>-it të lirë&rdquo; dhe &ldquo;freeware&rdquo;-it. 
Termi &ldquo;freeware&rdquo; do të thotë <em>software</em> që jeni i lirë 
ta rishpërndani, por zakonisht nuk jeni i lirë ta studioni dhe ndryshoni 
kodin burim, ndaj shumica e tyre nuk janë <em>software</em> i lirë. Për më 
tepër shpejgime, shihni <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\"> 
<q>faqen e Fjalëve dhe Togfjalëshave Ngatërrues</q></a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -1449,83 +558,46 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet dërgojini te FSF &amp; GNU <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të 
tjera "
-"për t'u lidhur</a> me FSF-në. <br /> Ju lutem, për lidhje të dëmtuara 
dhe "
-"ndreqje të tjera na njoftoni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet lidhur me FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet dërgojini te FSF &amp; GNU <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të 
tjera "
-"për t'u lidhur</a> me FSF-në. <br /> Ju lutem, për lidhje të dëmtuara 
dhe "
-"ndreqje të tjera na njoftoni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera na njoftoni 
te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Free "
-"Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Free 
"
-"Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Free 
Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 
2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
 #| "this document, in any medium, provided that the copyright notice and "
 #| "permission notice are preserved, and that the distributor grants the "
 #| "recipient permission for further redistribution as permitted by this "
 #| "notice. <br /> Modified versions may not be made."
-msgid ""
-"Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
-"this document, in any medium, provided that the copyright notice and "
-"permission notice are preserved, and that the distributor grants the "
-"recipient permission for further redistribution as permitted by this notice."
-msgstr ""
-"Cilitdo i akordohet leja të bëjë ose të shpërndajë kopje fjalë për 
fjalë të "
-"këtij dokumenti, në çfarëdo mediumi, me kusht që shënimi për të 
drejtat e "
-"kopjimit dhe shënimi për lejimin të ruhen, dhe që shpërndarësi t'i 
akordojë "
-"marrësit lejen për rishpërndarje të mëtejshme siç lejohet përmes 
këtij "
-"shënimi. <br /> Nuk lejohen versione të ndryshuara."
+msgid "Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies 
of this document, in any medium, provided that the copyright notice and 
permission notice are preserved, and that the distributor grants the recipient 
permission for further redistribution as permitted by this notice."
+msgstr "Cilitdo i akordohet leja të bëjë ose të shpërndajë kopje fjalë 
për fjalë të këtij dokumenti, në çfarëdo mediumi, me kusht që shënimi 
për të drejtat e kopjimit dhe shënimi për lejimin të ruhen, dhe që 
shpërndarësi t'i akordojë marrësit lejen për rishpërndarje të mëtejshme 
siç lejohet përmes këtij shënimi."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Modified versions may not be made."
@@ -1543,6 +615,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Përditësuar:"
 
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Përkthime të kësaj faqe"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]