www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po android-and-users-freedom.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po android-and-users-freedom.pl.po
Date: Mon, 26 Sep 2011 16:00:47 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/26 16:00:47

Added files:
    philosophy/po : android-and-users-freedom.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Daniel Oźminkowski, Paweł Różański and 
Jan Owoc

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/android-and-users-freedom.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: android-and-users-freedom.pl.po
===================================================================
RCS file: android-and-users-freedom.pl.po
diff -N android-and-users-freedom.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ android-and-users-freedom.pl.po   26 Sep 2011 15:59:29 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,485 @@
+# Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: android-and-users-freedom.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-23 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-26 09:57-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Android and Users' Freedom - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Android a&nbsp;wolność użytkowników - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Android and Users' Freedom"
+msgstr "Android a&nbsp;wolność użytkowników"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by Richard Stallman"
+msgstr "Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First published in <a href=\"http://www.guardian.co.uk/technology/2011/";
+"sep/19/android-free-software-stallman\"> The Guardian</a>"
+msgstr ""
+"Pierwotnie opublikowano w&nbsp;<a href=\"http://www.guardian.co.uk/";
+"technology/2011/sep/19/android-free-software-stallman\">The Guardian</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To what extent does Android respect the freedom of its users? For a computer "
+"user that values freedom, that is the most important question to ask about "
+"any software system."
+msgstr ""
+"Do&nbsp;jakiego stopnia Android szanuje wolność swoich użytkowników? Dla "
+"ceniącego sobie wolność użytkownika to najważniejsza kwestia odnośnie "
+"dowolnego oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the <a href=\"http://fsf.org\";>free/libre software movement</a>, we "
+"develop software that respects users' freedom, so we and you can escape from "
+"software that doesn't. By contrast, the idea of &ldquo;open source&rdquo; "
+"focuses on how to develop code; it is a different current of thought whose "
+"principal value is <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html"
+"\">code quality rather than freedom</a>. Thus, the concern here is not "
+"whether Android is &ldquo;open&rdquo;, but whether it allows users to be "
+"free."
+msgstr ""
+"W&nbsp;<a href=\"http://fsf.org\";>ruchu wolnego oprogramowania</a>, "
+"rozwijamy oprogramowanie które respektuje wolność użytkowników, byśmy "
+"zarówno my jak i&nbsp;Wy mogli uniknąć oprogramowania, które tego nie 
robi. "
+"W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;tego, idea &bdquo;open source&rdquo; skupia "
+"się na&nbsp;tym, jak rozwijać kod; jest to inny sposób myślenia od&nbsp;"
+"tego, gdzie wartością nadrzędną jest raczej <a href=\"/philosophy/open-"
+"source-misses-the-point.html\">jakość kodu, nie wolność</a>. Zatem, 
kwestią "
+"tutaj nie jest, czy&nbsp;Android jest &bdquo;otwarty&rdquo;, ale&nbsp;czy "
+"pozwala użytkownikom na&nbsp;bycie wolnymi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Android is an operating system primarily for mobile phones, which consists "
+"of Linux (Torvalds' kernel), some libraries, a Java platform and some "
+"applications. Linux aside, the software of Android versions 1 and 2 was "
+"mostly developed by Google; Google released it under the Apache 2.0 license, "
+"which is a lax free software license without <a href=\"/copyleft/copyleft."
+"html\">copyleft</a>."
+msgstr ""
+"Android to system operacyjny głównie dla telefonów komórkowych 
na&nbsp;który "
+"składa się Linux (jądro systemu, napisane przez Torvaldsa), trochę "
+"bibliotek, platforma Java i&nbsp;nieco aplikacji. Poza Linuksem, "
+"oprogramowanie składające się na&nbsp;Androida w&nbsp;wersji 1 i&nbsp;2 "
+"zostało stworzone przez Google i&nbsp;wypuszczone na&nbsp;licencji Apache "
+"2.0, która jest wolną licencją bez&nbsp;<a href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"\">copyleft</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The version of Linux included in Android is not entirely free software, "
+"since it contains nonfree &ldquo;binary blobs&rdquo; (just like Torvalds' "
+"version of Linux), some of which are really used in some Android devices. "
+"Android platforms use other nonfree firmware, too, and nonfree libraries. "
+"Aside from those, the source code of Android versions 1 and 2, as released "
+"by Google, is free software&mdash;but this code is insufficient to run the "
+"device. Some of the applications that generally come with Android are "
+"nonfree, too."
+msgstr ""
+"Wersja Linuksa zawarta w&nbsp;Androidzie nie jest całkowicie wolnym "
+"oprogramowanie ponieważ&nbsp;zawiera &bdquo;binarne kleksy&rdquo; (tak jak "
+"Linux w&nbsp;wersji Torvalda) z&nbsp;których część jest faktycznie 
używana "
+"w&nbsp;niektórych urządzeniach z&nbsp;Androidem. Używane są też inne "
+"niewolne firmware oraz&nbsp;niewolne biblioteki. Poza tymi elementami, kod "
+"składający się na&nbsp;Androida w&nbsp;wersji 1 i&nbsp;2, w&nbsp;formie "
+"w&nbsp;jakiej został wypuszczony przez Google, jest wolnym "
+"oprogramowaniem&nbsp;&ndash; ale&nbsp;on sam nie wystarczy, żeby uruchomić "
+"urządzenie. Niektóre aplikacje zwykle dostarczane z&nbsp;Androidem 
również "
+"są niewolne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Android is very different from the <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">GNU/"
+"Linux operating system</a> because it contains very little of GNU. Indeed, "
+"just about the only component in common between Android and GNU/Linux is "
+"Linux, the kernel. People who erroneously think &ldquo;Linux&rdquo; refers "
+"to the entire GNU/Linux combination get tied in knots by these facts, and "
+"make paradoxical statements such as &ldquo;Android contains Linux, but it "
+"isn't Linux.&rdquo; If we avoid starting from the confusion, the situation "
+"is simple: Android contains Linux, but not GNU; thus, Android and GNU/Linux "
+"are mostly different."
+msgstr ""
+"Android różni się bardzo od&nbsp;<a href=\"/gnu/the-gnu-project.html"
+"\">systemu operacyjnego GNU/Linux</a>, ponieważ&nbsp;zawiera bardzo mało "
+"GNU. Właściwie jedyny komponent wspólny dla Androida i&nbsp;GNU/Linux to 
sam "
+"kernel (Linux). Ludzie, którzy omylnie myślą, że&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; 
"
+"odnosi się do&nbsp;całej kombinacji GNU/Linux plączą się z&nbsp;faktami "
+"i&nbsp;stawiają paradoksalne stwierdzenia takie jak &bdquo;Android zawiera "
+"Linuksa, ale&nbsp;to nie Linux.&rdquo; Jeśli nie zaczynamy od&nbsp;"
+"pomylonych stwierdzeń, sytuacja jest prosta: Android zawiera Linuksa, "
+"ale&nbsp;nie GNU, a&nbsp;zatem Android i&nbsp;GNU/Linux to z&nbsp;grubsza "
+"różne rzeczy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Within Android, Linux the kernel remains a separate program, with its source "
+"code under <a href=\"/licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL version 2</a>. To "
+"combine Linux with code under the Apache 2.0 license would be copyright "
+"infringement, since GPL version 2 and Apache 2.0 are <a href=\"/licenses/"
+"license-list.html#apache2\">incompatible</a>. Rumors that Google has "
+"somehow converted Linux to the Apache license are erroneous; Google has no "
+"power to change the license on the code of Linux, and did not try. If the "
+"authors of Linux allowed its use under <a href=\"/licenses/gpl.html\">GPL "
+"version 3</a>, then that code could be combined with Apache-licensed code, "
+"with the combination could be released under GPL version 3. But Linux has "
+"not been released that way."
+msgstr ""
+"W&nbsp;Android, jądro Linux pozostaje osobnym programem, którego kod "
+"źródłowy pozostaje na&nbsp;licencji <a href=\"/licenses/gpl-2.0.html\">GNU 
"
+"GPLv2</a>. Połączeniem Linuksa z&nbsp;kodem na&nbsp;licencji Apache 2.0 "
+"byłoby pogwałceniem praw autorskich, gdyż GPLv2 i&nbsp;Apache 2.0 są <a 
href="
+"\"/licenses/license-list.html#apache2\">niekompatybilne</a>. Wszelkie "
+"pogłoski, że&nbsp;Google jakoś przepisał Linuksa na&nbsp;licencję Apache 
są "
+"błędne; Google nie ma prawa zmienić licencji na&nbsp;Linuksie, i&nbsp;nie "
+"próbował. Gdyby autorzy Linuksa dozwolili używanie na&nbsp;licencji <a 
href="
+"\"/licenses/gpl.html\">GPLv3</a>, to można by ten kod połączyć 
z&nbsp;kodem "
+"na&nbsp;licencji Apache, a&nbsp;całość wydać na&nbsp;licencji GPLv3. "
+"Ale&nbsp;Linux nie został wydany w&nbsp;ten sposób."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Google has complied with the requirements of the GNU General Public License "
+"for Linux, but the Apache license on the rest of Android does not require "
+"source release. Google has said it will never publish the source code of "
+"Android 3.0 (aside from Linux), even though executables have been released "
+"to the public. Android 3.1 source code is also being withheld. Thus, Android "
+"3, apart from Linux, is nonfree software pure and simple."
+msgstr ""
+"Google spełnił wymogi GNU GPL dla Linuksa, ale&nbsp;licencja Apache, którą
 "
+"jest objęta reszta systemu Android, nie wymaga wydania źródeł. Google "
+"oświadczył, że&nbsp;nigdy nie opublikuje kodu źródłowego Android 3.0 
(za "
+"wyjątkiem Linuksa) mimo, że&nbsp;pliki wykonalne zostały opublikowane. Kod 
"
+"do&nbsp;Android 3.1 też nie jest publikowany. To sprawia, że&nbsp;Android 
3, "
+"za&nbsp;wyjątkiem Linuksa, jest po&nbsp;prostu niewolnym oprogramowaniem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Google said it withheld the 3.0 source code because it was buggy, and that "
+"people should wait for the next release. That may be good advice for people "
+"who simply want to run the Android system, but the users should be the ones "
+"to decide this. Anyway, developers and tinkerers who want to include some of "
+"the changes in their own versions could use that code just fine."
+msgstr ""
+"Google mówił, że&nbsp;ukrywał kod źródłowy do&nbsp;3.0 
ponieważ&nbsp;był "
+"pełen dziur [<em>ang.: buggy</em>] i&nbsp;powinniśmy czekać 
na&nbsp;następne "
+"wydanie. To może być dobra rada dla tych, którzy po&nbsp;prostu chcą "
+"uruchomić system Android, ale&nbsp;to użytkownicy powinni o tym 
zadecydować. "
+"Jeśli programiści i&nbsp;inni lubiący się pobawić by chcieli coś 
zmienić "
+"w&nbsp;swoich wersjach, taki kod by im wystarczał."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The nonrelease of two versions' source code raises concern that Google might "
+"intend to turn Android proprietary permanently; that the release of some "
+"Android versions as free software may have been a temporary ploy to get "
+"community assistance in improving a <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a> product. Let us hope "
+"that does not happen."
+msgstr ""
+"Niewydanie kodu do&nbsp;dwóch wersji sprawia wrażenie, że&nbsp;Google 
może "
+"chcieć zmienić Androida na&nbsp;oprogramowanie własnościowe. Wydanie "
+"niektórych wersji Androida jako wolne oprogramowanie było tymczasowym "
+"chwytem aby&nbsp;społeczność pomagała ulepszać 
a&nbsp;href=\"/philosophy/"
+"categories.html#ProprietarySoftware\">oprogramowanie własnościowe</a>. "
+"Miejmy nadzieję, że&nbsp;tak się nie stanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In any case, most of the source code of some versions of Android has been "
+"released as free software. Does that mean that products using those Android "
+"versions respect users' freedom? No, for several reasons."
+msgstr ""
+"W&nbsp;każdym razie, większość kodu źródłowego niektórych wersji 
Androida "
+"została opublikowana jako wolne oprogramowanie. Czy&nbsp;to oznacza, 
że&nbsp;"
+"produkty używające tych wersji Androida respektują wolność 
użytkowników? "
+"Nie, z&nbsp;kilku powodów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First of all, most of them contain nonfree Google applications for talking "
+"to services such as YouTube and Google Maps. These are officially not part "
+"of Android, but that doesn't make the product ok. There are also nonfree "
+"libraries; whether they are part of Android is a moot point. What matters is "
+"that various functionalities need them."
+msgstr ""
+"Przede wszystkim, większość z&nbsp;nich zawiera niewolne aplikacje Google "
+"do&nbsp;połączeń z&nbsp;serwisami takimi jak YouTube i&nbsp;Google Maps. 
Nie "
+"są one oficjalnie częścią Androida, ale&nbsp;nie usprawiedliwia to 
produktu. "
+"Są także niewolne biblioteki; czy&nbsp;są one częścią Androida, jest 
kwestią "
+"uboczną. Co jest istotne, to fakt, że&nbsp;różne część 
funkcjonalności "
+"Androida je potrzebuje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Even the executables that are officially part of Android may not correspond "
+"to the source code Google releases. Manufacturers may change this code, and "
+"often they don't release the source code for their versions. The GNU GPL "
+"requires them to distribute the code for their versions of Linux, if they "
+"comply. The rest of the code, under the lax Apache license, does not require "
+"them to release the source version that they really use."
+msgstr ""
+"Nawet pliki wykonywalne, które są oficjalnie częścią Androida, mogą nie 
"
+"odpowiadać wydaniom kodu źródłowego Google. Producenci mogą zmieniać 
ten "
+"kod, i&nbsp;często nie publikują kodu źródłowego dla swoich wersji. GNU 
GPL "
+"wymaga od&nbsp;nich dystrybucji kodu ich wersji Linuksa, jeśli to uszanują. 
"
+"Reszta kodu, na&nbsp;licencji Apache, nie zobowiązuje ich do&nbsp;"
+"publikowania używanego przez nich kodu źródłowego."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a>, a free version of Android "
+"that supports just a few phone models, has replaced many of these libraries, "
+"and you can do without the nonfree apps. But there are other problems."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a>, wolna wersja Androida, która "
+"wspiera zaledwie parę modeli telefonów, zastąpiła wiele z&nbsp;tych "
+"bibliotek, a&nbsp;można się obyć bez&nbsp;niewolnych aplikacji. Ale&nbsp;"
+"istnieją inne problemy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some device models are designed to stop users from installing and using "
+"modified software. In that situation, the executables are not free even if "
+"they were made from sources that are free and available to you. However, "
+"some Android devices can be &ldquo;rooted&rdquo; so users can install "
+"different software."
+msgstr ""
+"Niektóre modele urządzeń są zaprojektowane tak, aby&nbsp;powstrzymać "
+"użytkowników od&nbsp;instalowania i&nbsp;używania zmodyfikowanego "
+"oprogramowania. W&nbsp;takiej sytuacji, pliki wykonywalne nie są wolne nawet 
"
+"jeśli były zrobione ze źródeł które są dla Was wolne i&nbsp;dostępne. 
"
+"Jednakże, niektóre urządzenia Androida mogą być &bdquo;rootowane&rdquo; "
+"aby&nbsp;użytkownicy mogli instalować różne oprogramowanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Important firmware or drivers are generally proprietary also. These handle "
+"the phone network radio, WiFi, bluetooth, GPS, 3D graphics, the camera, the "
+"speaker, and in some cases the microphone too. On some models, a few of "
+"these drivers are free, and there are some that you can do without&mdash;but "
+"you can't do without the microphone or the phone network radio."
+msgstr ""
+"Ważne firmware'y czy&nbsp;sterowniki są generalnie także własnościowe. 
Te "
+"obsługujące nadajnik sieci telefonicznej (obsługa GSM), WiFi, bluetooth, "
+"GPS, grafikę 3D, aparat fotograficzny, głośnik, a&nbsp;w niektórych "
+"przypadkach także mikrofon. W&nbsp;niektórych modelach, niektóre 
z&nbsp;nich "
+"są wolne, i&nbsp;jest kilka, bez&nbsp;których możecie się obejść&nbsp;"
+"&ndash; ale&nbsp;nie możecie się obejść bez&nbsp;mikrofonu czy&nbsp;"
+"nadajnika sieci telefonicznej."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The phone network firmware comes preinstalled. If all it did was sit there "
+"and run, we could regard it as equivalent to a circuit. When we insist that "
+"the software in a computing device must be free, we can overlook "
+"preinstalled firmware that will never be upgraded, because it makes no "
+"difference to the user that it's a program rather than a circuit."
+msgstr ""
+"Firmware do&nbsp;nadajnika sieci telefonicznej jest zainstalowany "
+"fabrycznie. Jeśli wszystko co robił to bycie tam i&nbsp;działanie, 
mogliśmy "
+"go traktować jako ekwiwalent obwodu elektrycznego. Kiedy nalegamy na&nbsp;"
+"to, by oprogramowanie w&nbsp;urządzeniu obliczeniowym było wolne, możemy "
+"przymknąć oko na&nbsp;zainstalowany firmware, który nigdy nie będzie "
+"aktualizowany, ponieważ&nbsp;nie ma różnicy dla użytkownika, 
czy&nbsp;jest "
+"to program, czy&nbsp;raczej obwód."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unfortunately, in this case it would be a malicious circuit. Malicious "
+"features are unacceptable no matter how they are implemented."
+msgstr ""
+"Niestety, w&nbsp;tym przypadku byłby to szkodliwy obwód. Szkodliwe cechy są
 "
+"nieakceptowalne, bez&nbsp;znaczenia jak są implementowane."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"On most Android phones, this firmware has so much control that it could turn "
+"the product into a listening device. On some, it controls the microphone. On "
+"some, it can take full control of the main computer, through shared memory, "
+"and can thus override or replace whatever free software you have installed. "
+"With some models it is possible to exercise remote control of this firmware, "
+"and thus of the phone's computer, through the phone radio network. The point "
+"of free software is that we have control of our computing, and this doesn't "
+"qualify. While any computing system might HAVE bugs, these devices might BE "
+"bugs. (Craig Murray, in <a href=\"http://www.guardian.co.uk/books/2006/";
+"aug/12/politics\">Murder in Samarkand</a>, relates his involvement in an "
+"intelligence operation that remotely converted an unsuspecting target's non-"
+"Android portable phone into a listening device.)"
+msgstr ""
+"W&nbsp;większości telefonów z&nbsp;Androidem, ten firmware ma tak dużą "
+"kontrolę, że&nbsp;może zmienić produkt w&nbsp;urządzenie nasłuchujące. 
"
+"W&nbsp;niektórych, kontroluje mikrofon. W&nbsp;niektórych, może przejąć "
+"pełną kontrolę nad&nbsp;głównym komputerem poprzez&nbsp;pamięć 
współdzieloną "
+"i&nbsp;w taki sposób nadpisać lub&nbsp;zastąpić jakiekolwiek 
zainstalowane "
+"wolne oprogramowanie. W&nbsp;niektórych modelach jest możliwe uzyskanie "
+"zdalnej kontroli nad&nbsp;tym firmware, i&nbsp;w ten sposób nad&nbsp;"
+"komputerem telefonu, poprzez&nbsp;radiową sieć telefoniczną (sieć GSM). "
+"Celem wolnego oprogramowania jest, żebyśmy mieli kontrolę nad&nbsp;naszymi 
"
+"obliczeniami, a&nbsp;to się nie kwalifikuje. O ile system obliczeniowy może 
"
+"MIEĆ bugi te urządzenia może SĄ bugami. (Craig Murray, w&nbsp;książce 
<a "
+"href=\"http://www.guardian.co.uk/books/2006/aug/12/politics\";>Morderstwo "
+"w&nbsp;Samarkand</a>, relacjonuje swoje zaangażowanie w&nbsp;operację "
+"wywiadowczą, która zdalnie przerobiła przenośny telefon nie-Androidowy "
+"na&nbsp;urządzenie nasłuchujące)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In any case, the phone network firmware in an Android device is not "
+"equivalent to a circuit, because the hardware allows installation of new "
+"versions and this is actually done. Since it is proprietary firmware, in "
+"practice only the manufacturer can make new versions&mdash;users can't."
+msgstr ""
+"W&nbsp;każdym razie, firmware sieci telefonicznej w&nbsp;urządzeniach 
z&nbsp;"
+"Androidem nie jest odpowiednikiem obwodu, ponieważ&nbsp;sprzęt pozwala "
+"na&nbsp;instalację nowych wersji, i&nbsp;jest to faktycznie robione. "
+"Ponieważ&nbsp;jest to firmware własnościowy, w&nbsp;praktyce tylko 
producent "
+"może tworzyć nowe wersje&nbsp;&ndash; użytkownicy nie mogą."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Putting these points together, we can tolerate nonfree phone network "
+"firmware provided new versions of it won't be loaded, it can't take control "
+"of the main computer, and it can only communicate when and as the free "
+"operating system chooses to let it communicate. In other words, it has to be "
+"equivalent to circuitry, and that circuitry must not be malicious. There is "
+"no obstacle to building an Android phone which has these characteristics, "
+"but we don't know of any."
+msgstr ""
+"Łącząc te punkty, możemy tolerować niewolny firmware sieci telefonicznej 
"
+"pod&nbsp;warunkiem, że&nbsp;nowe jego wersje nie będą wgrywane, nie może 
ono "
+"przejmować kontroli nad&nbsp;głównym komputerem i&nbsp;może tylko "
+"komunikować się w&nbsp;czasie i&nbsp;sposób określonym przez wolny system 
"
+"operacyjny. Innymi słowy, musi być ekwiwalentem obwodu, a&nbsp;ten obwód 
nie "
+"może być złośliwy. Nie ma przeszkód, by budować telefonu 
z&nbsp;Androidem, "
+"który posiadałby taką charakterystykę, ale&nbsp;nie wiemy o żadnym."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Recent press coverage of Android focuses on the patent wars. During 20 years "
+"of campaigning for the abolition of software patents, we have warned such "
+"wars could happen. Software patents could force elimination of features from "
+"Android, or even make it unavailable. See <a href=\"http://endsoftpatents.";
+"org\">endsoftpatents.org</a> for more information about why software patents "
+"must be abolished."
+msgstr ""
+"Ostatnio pisze się o wojnach na&nbsp;patenty. Podczas ostatnich 20 lat kiedy 
"
+"prowadziliśmy kampanię na&nbsp;rzecz likwidacji patentów ostrzegaliśmy, "
+"że&nbsp;takie wojny mogłyby wybuchnąć. Patenty na&nbsp;oprogramowanie 
mogą "
+"spowodować usunięcie niektórych możliwości Androida, lub&nbsp;uczynić 
go "
+"całkiem niedostępnym. Więcej informacji o tym dlaczego nie powinno być "
+"patentów na&nbsp;oprogramowanie znajdziecie na&nbsp;stronie <a 
href=\"http://";
+"endsoftpatents.org\">endsoftpatents.org</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, the patent attacks and Google's responses are not directly relevant "
+"to the topic of this article: how Android products approach an ethically "
+"system of distribution and how they fall short. This issue merits the "
+"attention of the press too."
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;ataki patentowe i&nbsp;odpowiedzi Google nie są bezpośrednio "
+"związane z&nbsp;tematem tego artykułu: jak produkty Androida podchodzą "
+"etycznie do&nbsp;systemu dystrybucji i&nbsp;jakie mają niedociągnięcia. To 
"
+"także wymaga uwagi mediów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Android is a major step towards an ethical, user-controlled, free software "
+"portable phone, but there is a long way to go. Hackers are working on <a "
+"href=\"http://replicant.us\";>Replicant</a>, but it's a big job to support a "
+"new phone model, and there remains the problem of the firmware. Even though "
+"the Android phones of today are considerably less bad than Apple or Windows "
+"smartphones, they cannot be said to respect your freedom."
+msgstr ""
+"Android jest dużym krokiem do&nbsp;przodu do&nbsp;etycznego, kontrolowanego "
+"przez użytkownika, wolnego, przenośnego telefonu, ale&nbsp;droga jest "
+"jeszcze długa. Hackerzy pracują nad&nbsp;<a href=\"http://replicant.us";
+"\">Replicant</a>, ale&nbsp;wsparcie każdego nowego modelu telefonu kosztuje "
+"sporo pracy, a&nbsp;także pozostaje problem firmware. Mimo, 
że&nbsp;telefony "
+"z&nbsp;Androidem na&nbsp;dziś dzień są o wiele mniej złe niż smartfony 
Apple "
+"lub&nbsp;Windows, nie można o nich powiedzieć, że&nbsp;szanują Waszą 
wolność."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Daniel Oźminkowski 2011, Paweł Różański 2011, Jan Owoc 
2011. "
+"Poprawki: Jan Wieremjewicz 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]