www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po freedom-or-power.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po freedom-or-power.pl.po
Date: Tue, 06 Sep 2011 15:58:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/06 15:58:26

Modified files:
    philosophy/po : freedom-or-power.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/freedom-or-power.pl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12

Patches:
Index: freedom-or-power.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/freedom-or-power.pl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- freedom-or-power.pl.po   5 Sep 2011 00:25:49 -0000    1.11
+++ freedom-or-power.pl.po   6 Sep 2011 15:58:07 -0000    1.12
@@ -1,30 +1,31 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/freedom-or-power.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Piotr Podobiński, 2004.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: freedom-or-power.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-15 15:47+0200\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-06 09:57-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Freedom Or Power? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Wolność czy władza? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+"Wolność czy&nbsp;władza? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania "
+"(FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
@@ -42,15 +43,15 @@
 "discuss the reasons that the free software movement doesn't advocate the so-"
 "called freedom to choose any license you want for software you write."
 msgstr ""
-"W&nbsp;eseju &bdquo;Wolność czy władza&rdquo; Bradley Kuhn i&nbsp;Richard "
-"Stallman dyskutują o&nbsp;powodach, dla których ruch wolnego oprogramowania 
"
-"nie propaguje wolności dla wyboru dowolnej licencji dla tworzonego "
-"oprogramowania."
+"W&nbsp;eseju &bdquo;Wolność czy&nbsp;władza&rdquo; Bradley Kuhn i&nbsp;"
+"Richard Stallman dyskutują o&nbsp;powodach, dla których ruch wolnego "
+"oprogramowania nie propaguje wolności dla wyboru dowolnej licencji dla "
+"tworzonego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Freedom or Power?"
-msgstr "Wolność czy władza?"
+msgstr "Wolność czy&nbsp;władza?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -60,7 +61,6 @@
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The love of liberty is the love of others; the love of power is the love "
 #| "of ourselves.<br /> -- William Hazlitt"
@@ -68,12 +68,12 @@
 "The love of liberty is the love of others; the love of power is the love of "
 "ourselves."
 msgstr ""
-"&bdquo;Umiłowanie wolności to miłość bliźniego; umiłowanie władzy to 
miłość "
-"do samego siebie&rdquo; &nbsp;&ndash; William Hazlitt"
+"Umiłowanie wolności to miłość bliźniego; umiłowanie władzy to 
miłość do&nbsp;"
+"samego siebie."
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "-- William Hazlitt"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;&ndash; William Hazlitt"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -85,12 +85,12 @@
 "\">Our criteria for free software</a> specify the freedoms that a program's "
 "users need so that they can cooperate in a community."
 msgstr ""
-"W&nbsp;ruchu wolnego oprogramowania opowiadamy się za wolnością 
użytkowników "
-"programów. Sformułowaliśmy nasze poglądy w&nbsp;oparciu o&nbsp;te 
wolności, "
-"które są konieczne, by móc dobrze żyć, oraz podsycają wspólnotę 
dobrej woli "
-"i&nbsp;współpracy. <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Nasza definicja "
-"wolnego oprogramowania</a> precyzuje, które wolności są niezbędne, aby "
-"użytkownicy programów mogli działać we&nbsp;wspólnocie."
+"W&nbsp;ruchu wolnego oprogramowania opowiadamy się za&nbsp;wolnością "
+"użytkowników programów. Sformułowaliśmy nasze poglądy w&nbsp;oparciu 
o&nbsp;"
+"te wolności, które są konieczne, by móc dobrze żyć, oraz&nbsp;podsycają
 "
+"wspólnotę dobrej woli i&nbsp;współpracy. <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">Nasza definicja wolnego oprogramowania</a> precyzuje, które wolności są 
"
+"niezbędne, aby&nbsp;użytkownicy programów mogli działać 
we&nbsp;wspólnocie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -103,11 +103,11 @@
 msgstr ""
 "Wspieramy wolność zarówno programistów jak i&nbsp;użytkowników. 
Większość "
 "z&nbsp;nas to programiści, chcemy wolności zarówno dla siebie jak 
i&nbsp;dla "
-"was. Każdy z&nbsp;nas używa jednak oprogramowania napisanego przez innych "
-"i&nbsp;chcemy mieć wolność w&nbsp;użytkowaniu tych programów, a&nbsp;nie 
"
-"tylko w&nbsp;użytkowaniu własnego kodu. Popieramy wolność wszystkich "
-"użytkowników, niezależnie czy programują często, czasami, czy wcale tego 
nie "
-"robią."
+"was. Każdy z&nbsp;nas używa jednak&nbsp;oprogramowania napisanego przez "
+"innych i&nbsp;chcemy mieć wolność w&nbsp;użytkowaniu tych programów, 
a&nbsp;"
+"nie tylko w&nbsp;użytkowaniu własnego kodu. Popieramy wolność wszystkich "
+"użytkowników, niezależnie czy&nbsp;programują często, czasami, czy&nbsp;"
+"wcale tego nie robią."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -118,8 +118,8 @@
 msgstr ""
 "Jednakże jednej z&nbsp;tak zwanych wolności nie&nbsp;popieramy, a&nbsp;"
 "mianowicie&nbsp;&ndash; wolności wyboru dowolnej licencji dla pisanego "
-"oprogramowania. Odrzucamy ją, ponieważ tak naprawdę jest ona formą 
władzy "
-"a&nbsp;nie&nbsp;wolności."
+"oprogramowania. Odrzucamy ją, ponieważ&nbsp;tak naprawdę jest ona formą "
+"władzy a&nbsp;nie&nbsp;wolności."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -129,11 +129,11 @@
 "affect others more than you. If we confuse power with freedom, we will fail "
 "to uphold real freedom."
 msgstr ""
-"Choć często przeoczane, to rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie. 
Wolność to "
-"możliwość podejmowania decyzji, które będą wpływać głównie na nas 
samych. "
-"Władza zaś, to możliwość podejmowania decyzji, które będą bardziej 
wpływać "
-"na innych niż na nas. Jeśli pomieszamy władzę z&nbsp;wolnością, 
nie&nbsp;uda "
-"nam się pozostać prawdziwie wolnymi."
+"Choć&nbsp;często przeoczane, to rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie. "
+"Wolność to możliwość podejmowania decyzji, które będą wpływać 
głównie "
+"na&nbsp;nas samych. Władza zaś, to możliwość podejmowania decyzji, 
które "
+"będą bardziej wpływać na&nbsp;innych niż na&nbsp;nas. Jeśli pomieszamy "
+"władzę z&nbsp;wolnością, nie&nbsp;uda nam się pozostać prawdziwie 
wolnymi."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -157,12 +157,12 @@
 "związane z&nbsp;oprogramowaniem, zazwyczaj łamiąc przy tym nasze 
wolności. "
 "Gdy użytkownicy pozbawieni są wolności, które charakteryzują wolne "
 "oprogramowanie, nie mogą oni stwierdzić, jakie działania wykonuje "
-"oprogramowanie, nie mogą sprawdzić czy istnieją w&nbsp;nim &bdquo;tylne "
+"oprogramowanie, nie mogą sprawdzić czy&nbsp;istnieją w&nbsp;nim 
&bdquo;tylne "
 "furtki&rdquo;, nie mogą monitorować ewentualnych wirusów i&nbsp;robaków, 
nie "
 "mogą się dowiedzieć, jakie osobiste informacje są ujawniane (lub nie mogą
 "
 "zaprzestać ich ujawniania, nawet jeśli się dowiedzą). Jeśli 
programowanie "
-"ulegnie awarii, nie mogą go naprawić; muszą czekać na producenta, by on 
to "
-"zrobił zgodnie z&nbsp;władzą, jaką posiada. Jeśli najzwyczajniej w&nbsp;"
+"ulegnie awarii, nie mogą go naprawić; muszą czekać na&nbsp;producenta, by 
on "
+"to zrobił zgodnie z&nbsp;władzą, jaką posiada. Jeśli najzwyczajniej 
w&nbsp;"
 "świecie program okazuje się niezupełnie tym, czego użytkownik potrzebuje, 
"
 "nie ma możliwości odwrotu. Użytkownicy nie mogą sobie wzajemnie pomóc 
w&nbsp;"
 "poprawieniu go."
@@ -182,10 +182,10 @@
 "oprogramowania nie jest przeciwny tym organizacjom, widzimy jednak, co się "
 "dzieje, kiedy firmy te mają możliwość narzucania dowolnych reguł "
 "użytkownikom oprogramowania. Microsoft jest doskonałym przykładem tego, 
jak "
-"szkodliwe może być łamanie wolności użytkowników; nie jest to jednak 
jedyny "
-"przykład. Nawet gdy nie mamy do czynienia z&nbsp;monopolem, zastrzeżone "
-"oprogramowanie szkodzi społeczeństwu. Możliwość wyboru pana 
i&nbsp;władcy to "
-"nie wolność."
+"szkodliwe może być łamanie wolności użytkowników; nie jest to 
jednak&nbsp;"
+"jedyny przykład. Nawet gdy nie mamy do&nbsp;czynienia z&nbsp;monopolem, "
+"zastrzeżone oprogramowanie szkodzi społeczeństwu. Możliwość wyboru pana 
"
+"i&nbsp;władcy to nie wolność."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -198,14 +198,14 @@
 "entertained. The ethical and political issues are not addressed by the "
 "slogan of &ldquo;freedom of choice (for developers only).&rdquo;"
 msgstr ""
-"Dyskusja na temat praw i&nbsp;zasad dotyczących oprogramowania, często "
-"skoncentrowana była tylko na interesach programistów. Niewielu ludzi 
zajmuje "
-"się programowaniem regularnie, jeszcze mniej jest właścicielami firm "
+"Dyskusja na&nbsp;temat praw i&nbsp;zasad dotyczących oprogramowania, często 
"
+"skoncentrowana była tylko na&nbsp;interesach programistów. Niewielu ludzi "
+"zajmuje się programowaniem regularnie, jeszcze mniej jest właścicielami 
firm "
 "produkujących oprogramowanie. Jednakże wszystkie rozwinięte 
społeczeństwa "
 "potrzebują i&nbsp;używają oprogramowania, w&nbsp;związku z&nbsp;tym "
 "producenci programów kontrolują obecnie to jak żyjemy, jak robimy 
interesy, "
 "jak się porozumiewamy i&nbsp;jak jesteśmy zabawiani. Hasło 
&bdquo;wolności "
-"wyboru (tylko dla programistów)&rdquo;, nie odwołuje się do zagadnień "
+"wyboru (tylko dla programistów)&rdquo;, nie odwołuje się 
do&nbsp;zagadnień "
 "etycznych ani&nbsp;politycznych."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -220,11 +220,11 @@
 "<em>code</em> oznacza zarówno kodeks (np.&nbsp;prawny), jak i&nbsp;kod (np."
 "&nbsp;źródłowy). W&nbsp;dalszej części wykorzystana jest właśnie ta "
 "analogia], jak stwierdził profesor Lawrence Lessig ze szkoły prawniczej "
-"Stanford Law School, to pytanie, na które musimy odpowiedzieć brzmi: kto "
-"powinien kontrolować kod, którego używacie&nbsp;&ndash; wy sami, czy elita 
"
-"wybranych? Uważamy, że to wam przysługuje prawo do sprawowania kontroli 
nad "
-"oprogramowaniem, którego używacie, a&nbsp;przekazanie wam tej kontroli jest 
"
-"celem wolnego oprogramowania."
+"Stanford Law School, to pytanie, na&nbsp;które musimy odpowiedzieć brzmi: "
+"kto powinien kontrolować kod, którego używacie&nbsp;&ndash; wy sami, "
+"czy&nbsp;elita wybranych? Uważamy, że&nbsp;to wam przysługuje prawo 
do&nbsp;"
+"sprawowania kontroli nad&nbsp;oprogramowaniem, którego używacie, a&nbsp;"
+"przekazanie wam tej kontroli jest celem wolnego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -240,16 +240,17 @@
 "copyleft.html\">protecting you from others</a> who would like to take "
 "control of your decisions."
 msgstr ""
-"Uważamy, że to wy powinniście decydować o przeznaczeniu oprogramowania "
-"którego używacie, jednak obecne prawo stanowi inaczej. Obecnie stawia nas "
-"ono w&nbsp;pozycji nadrzędnej do użytkowników naszego kodu, czy nam się 
to "
-"podoba, czy nie. Etyczną odpowiedzią na tę sytuację jest głoszenie 
wolności "
-"dla każdego użytkownika, podobnie jak Karta Praw przez zagwarantowanie "
-"wolności każdemu z&nbsp;obywateli miała dać rządowi możliwość 
sprawowania "
-"władzy. Po to właśnie istnieje <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">GNU 
GPL</"
-"a>: daje wam panowanie nad użytkowanym oprogramowaniem, jednocześnie <a 
href="
-"\"/philosophy/why-copyleft.html\">chroniąc przed tymi</a>, którzy chcieliby 
"
-"przejąć kontrolę nad waszymi decyzjami."
+"Uważamy, że&nbsp;to wy powinniście decydować o przeznaczeniu 
oprogramowania "
+"którego używacie, jednak&nbsp;obecne prawo stanowi inaczej. Obecnie stawia "
+"nas ono w&nbsp;pozycji nadrzędnej do&nbsp;użytkowników naszego kodu, "
+"czy&nbsp;nam się to podoba, czy&nbsp;nie. Etyczną odpowiedzią na&nbsp;tę "
+"sytuację jest głoszenie wolności dla każdego użytkownika, podobnie jak 
Karta "
+"Praw przez zagwarantowanie wolności każdemu z&nbsp;obywateli miała dać "
+"rządowi możliwość sprawowania władzy. Po&nbsp;to właśnie istnieje <a 
href=\"/"
+"copyleft/copyleft.html\">GNU GPL</a>: daje wam panowanie nad&nbsp;"
+"użytkowanym oprogramowaniem, jednocześnie <a 
href=\"/philosophy/why-copyleft."
+"html\">chroniąc przed tymi</a>, którzy chcieliby przejąć kontrolę 
nad&nbsp;"
+"waszymi decyzjami."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -259,10 +260,10 @@
 "for, just as more and more users have come to appreciate the practical value "
 "of the free software we have developed."
 msgstr ""
-"W&nbsp;miarę jak coraz więcej użytkowników uświadamiać sobie będzie, 
że kod "
-"to prawo, i&nbsp;zacznie odczuwać, że oni również zasługują na 
wolność, "
-"dostrzegać będą oni wagę wolności, które popieramy, podobnie jak wcią
ż "
-"rosnąca grupa użytkowników docenia praktyczną wartość wolnego "
+"W&nbsp;miarę jak coraz więcej użytkowników uświadamiać sobie będzie, 
że&nbsp;"
+"kod to prawo, i&nbsp;zacznie odczuwać, że&nbsp;oni również zasługują 
na&nbsp;"
+"wolność, dostrzegać będą oni wagę wolności, które popieramy, podobnie 
jak "
+"wciąż rosnąca grupa użytkowników docenia praktyczną wartość wolnego "
 "oprogramowania, które stworzyliśmy."
 
 # type: Content of: <h4>
@@ -279,7 +280,7 @@
 "(New York, NY: Basic Books, 2006), p. 5."
 msgstr ""
 "<a name=\"f1\"></a>William J. Mitchell, <em>City of Bits: Space, Place, and "
-"the Infobahn </em> (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), s.&nbsp;111, za "
+"the Infobahn </em> (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), s.&nbsp;111, za&nbsp;"
 "Lawrence Lessig w&nbsp;<em>Code and Other Laws of Cyberspace, Version 2.0</"
 "em> (New York, NY: Basic Books, 2006), s.&nbsp;5."
 
@@ -303,7 +304,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -315,16 +315,12 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -335,12 +331,9 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -349,20 +342,19 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman <br /"
 #| "> Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
@@ -371,11 +363,11 @@
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
 "without royalty in any medium, provided this notice is preserved."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 2001, 2009 Bradley M. Kuhn and Richard M. Stallman <br /> "
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
 "without royalty in any medium, provided this notice is preserved. <br/> "
-"Zezwala się na wykonywanie i dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, "
-"niezależnie od nośnika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+"Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego "
+"tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania "
+"niniejszego zezwolenia."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -383,7 +375,7 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Tłumaczenie: Piotr Podobiński 2004, Daniel Oźminkowski 2010; poprawki: Jan 
"
-"Owoc 2010."
+"Owoc 2010, 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]