www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po push-copyright-aside.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po push-copyright-aside.pl.po
Date: Wed, 31 Aug 2011 15:38:59 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/31 15:38:59

Added files:
    philosophy/po : push-copyright-aside.pl.po 

Log message:
    new Polish translation in gettext format by Paweł Różański and Jan 
Owoc,
    based on html translation by Mikolaj Sitarz

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: push-copyright-aside.pl.po
===================================================================
RCS file: push-copyright-aside.pl.po
diff -N push-copyright-aside.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ push-copyright-aside.pl.po 31 Aug 2011 15:38:53 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,322 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/push-copyright-aside.html
+# Copyright (C) 2005, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Mikolaj Sitarz, 2005.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: push-copyright-aside.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-31 09:35-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Science must &ldquo;push copyright aside&rdquo; - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Nauka musi &bdquo;odsunąć na&nbsp;bok prawa autorskie&ldquo; - Projekt GNU 
- "
+"Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Science must push copyright aside"
+msgstr "Nauka musi odsunąć na&nbsp;bok prawa autorskie"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "by <strong>Richard M. Stallman</strong>"
+msgstr "<strong>Richard M. Stallman</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>Many points that lead to a conclusion that software freedom must be "
+"universal often apply to other forms of expressive works, albeit in "
+"different ways. This essay concerns the application of principles related to "
+"software freedom to the area of literature. Generally, such issues are "
+"orthogonal to software freedom, but we include essays like this here since "
+"many people interested in Free Software want to know more about how the "
+"principles can be applied to areas other than software.</em>"
+msgstr ""
+"<em>Wiele argumentów prowadzących do&nbsp;tego, że&nbsp;wolność "
+"oprogramowania musi być uniwersalna, często ma zastosowanie do&nbsp;innych "
+"form prac twórczych, choć&nbsp;na odmienne sposoby. Ten esej dotyczy "
+"stosowania zasad związanych z&nbsp;wolnością oprogramowania 
do&nbsp;obszaru "
+"literatury. Ogólnie, takie kwestie są niezależne od&nbsp;wolności "
+"oprogramowania, ale&nbsp;umieszczamy tutaj eseje tego rodzaju, 
ponieważ&nbsp;"
+"wiele osób zainteresowanych wolnym oprogramowaniem chce wiedzieć więcej o "
+"tym, jak zasady te mogą być stosowane do&nbsp;innych obszarów niż "
+"oprogramowanie.</em>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(This article appeared in <em>Nature</em> magazine's <b>web</b>debates forum "
+"in 2001.)"
+msgstr ""
+"(Ten artykuł ukazał się na&nbsp;forum <b>web</b>debates czasopisma "
+"<em>Nature</em> w&nbsp;2001 roku.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It should be a truism that the scientific literature exists to disseminate "
+"scientific knowledge, and that scientific journals exist to facilitate the "
+"process. It therefore follows that rules for use of the scientific "
+"literature should be designed to help achieve that goal."
+msgstr ""
+"Stwierdzenie, iż literatura naukowa istnieje po&nbsp;to, by rozpowszechniać 
"
+"naukową wiedzę, a&nbsp;naukowe czasopisma istnieją po&nbsp;to, by ten 
proces "
+"ułatwiać powinno być truizmem. Dlatego&nbsp;też reguły korzystania 
z&nbsp;"
+"literatury naukowej powinny być ustalone tak, aby&nbsp;pomóc ten cel "
+"osiągnąć."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The rules we have now, known as copyright, were established in the age of "
+"the printing press, an inherently centralized method of mass-production "
+"copying. In a print environment, copyright on journal articles restricted "
+"only journal publishers&mdash;requiring them to obtain permission to publish "
+"an article&mdash;and would-be plagiarists. It helped journals to operate and "
+"disseminate knowledge, without interfering with the useful work of "
+"scientists or students, either as writers or readers of articles. These "
+"rules fit that system well."
+msgstr ""
+"Zasady obowiązujące obecnie, znane jako prawa autorskie, zostały ustalone "
+"w&nbsp;epoce prasy drukarskiej, z&nbsp;natury rzeczy scentralizowanej metody "
+"masowej produkcji kopii. W&nbsp;ówczesnym środowisku opartym na&nbsp;druku, 
"
+"prawo autorskie, którym objęto wówczas artykuły naukowe, ograniczało 
jedynie "
+"wydawców periodyków naukowych&nbsp;&ndash; przez nałożenie na&nbsp;nich "
+"obowiązku uzyskania zezwolenia na&nbsp;publikację artykułu&nbsp;&ndash; "
+"oraz&nbsp;ewentualnych plagiatorów. Pomagało to w&nbsp;funkcjonowaniu "
+"czasopism i&nbsp;rozpowszechnianiu wiedzy, nie przeszkadzając w&nbsp;"
+"użytecznej pracy naukowców czy&nbsp;studentów, zarówno piszących jak 
i&nbsp;"
+"czytających artykuły. Reguły te były odpowiednie dla tego systemu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The modern technology for scientific publishing, however, is the World Wide "
+"Web. What rules would best ensure the maximum dissemination of scientific "
+"articles, and knowledge, on the web? Articles should be distributed in "
+"nonproprietary formats, with open access for all. And everyone should have "
+"the right to &ldquo;mirror&rdquo; articles&mdash;that is, to republish them "
+"verbatim with proper attribution."
+msgstr ""
+"Niemniej jednak, współczesna technika publikacji naukowych to sieć www. "
+"Jakie reguły najlepiej zapewniłyby maksymalne rozpowszechnianie artykułów 
"
+"naukowych i&nbsp;wiedzy w&nbsp;Internecie? Artykuły powinny być "
+"rozpowszechniane w&nbsp;niewłasnościowych formatach, z&nbsp;dostępem dla "
+"wszystkich. I&nbsp;każdy powinien mieć prawo do&nbsp;&bdquo;"
+"mirrorowania&rdquo; artykułów&nbsp;&ndash; to jest do&nbsp;publikacji ich "
+"dosłownych kopii z&nbsp;odpowiednią informacją o autorstwie."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These rules should apply to past as well as future articles, when they are "
+"distributed in electronic form. But there is no crucial need to change the "
+"present copyright system as it applies to paper publication of journals "
+"because the problem is not in that domain."
+msgstr ""
+"Te normy powinny obowiązywać zarówno w&nbsp;przypadku starych jak i&nbsp;"
+"przyszłych artykułów, gdy są one rozpowszechniane w&nbsp;formie "
+"elektronicznej. Nie ma jednak&nbsp;zasadniczej potrzeby, aby&nbsp;zmieniać "
+"obecny system praw autorskich dotyczący publikowania pism naukowych na&nbsp;"
+"papierze, gdyż to nie ich dotyczy problem."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unfortunately, it seems that not everyone agrees with the truisms that began "
+"this article. Many journal publishers appear to believe that the purpose of "
+"scientific literature is to enable them to publish journals so as to collect "
+"subscriptions from scientists and students. Such thinking is known as &ldquo;"
+"confusion of the means with the ends&rdquo;."
+msgstr ""
+"Niestety, wygląda na&nbsp;to że&nbsp;nie wszyscy zgadzają się z&nbsp;"
+"truizmami zaczynającymi ten artykuł. Wielu wydawców wydaje się wierzyć, "
+"że&nbsp;celem literatury naukowej jest umożliwienie im wydawania periodyki "
+"i&nbsp;pobierać opłaty za&nbsp;prenumeratę od&nbsp;naukowców i&nbsp;"
+"studentów. Tego typu myślenie jest znane jako &ldquo;mylenie przyczyny ze "
+"skutkiem&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Their approach has been to restrict access even to read the scientific "
+"literature to those who can and will pay for it. They use copyright law, "
+"which is still in force despite its inappropriateness for computer networks, "
+"as an excuse to stop scientists from choosing new rules."
+msgstr ""
+"Wydawcy z&nbsp;tym podejściem ograniczają dostęp do&nbsp;literatury "
+"naukowej, udostępniając ją&nbsp;&ndash; nawet tylko do&nbsp;czytania&nbsp;"
+"&ndash; tylko tym, których stać i&nbsp;chcą za&nbsp;to zapłacić. 
Używają "
+"przepisów prawa autorskiego, które nadal obowiązuje, mimo iż jest "
+"nieadekwatne dla sieci komputerowych, jako wymówki, która ma powstrzymać "
+"naukowców przed ustaleniem nowych reguł."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For the sake of scientific cooperation and humanity's future, we must reject "
+"that approach at its root&mdash;not merely the obstructive systems that have "
+"been instituted, but the mistaken priorities that inspired them."
+msgstr ""
+"Dla dobra naukowej współpracy i&nbsp;przyszłości ludzkości, musimy 
odrzucić "
+"to podejście od&nbsp;samych jego korzeni&nbsp;&ndash; nie tylko utrudniają
ce "
+"systemy, który ustanowiono, ale&nbsp;też błędne priorytety leżące 
u&nbsp;ich "
+"podstaw."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Journal publishers sometimes claim that online access requires expensive "
+"high-powered server machines, and that they must charge access fees to pay "
+"for these servers. This &ldquo;problem&rdquo; is a consequence of its own "
+"&ldquo;solution.&rdquo; Give everyone the freedom to mirror, and libraries "
+"around the world will set up mirror sites to meet the demand. This "
+"decentralized solution will reduce network bandwidth needs and provide "
+"faster access, all the while protecting the scholarly record against "
+"accidental loss."
+msgstr ""
+"Wydawcy czasopism twierdzą czasami, że&nbsp;dostęp online wymaga drogich "
+"serwerów o dużej mocy i&nbsp;z tego powodu muszą za&nbsp;dostęp 
do&nbsp;nich "
+"pobierać opłaty. Ten &bdquo;problem&rdquo; jest konsekwencją samego "
+"przyjętego &bdquo;rozwiązania&rdquo;. Dajmy każdemu możliwość tworzenia 
"
+"mirrorów, a&nbsp;biblioteki zaczną pojawiać się na&nbsp;całym świecie, "
+"zaspokajając popyt. Zdecentralizowane rozwiązanie zredukuje wymaganą "
+"przepustowość sieci oraz&nbsp;umożliwi szybszy dostęp, jednocześnie 
chroniąc "
+"naukowy zapis od&nbsp;przypadkowej utraty."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Publishers also argue that paying the editors requires charging for access. "
+"Let us accept the assumption that editors must be paid; this tail need not "
+"wag the dog. The cost of editing for a typical paper is between 1 percent "
+"and 3 percent of the cost of funding the research to produce it. Such a "
+"small percentage of the cost can hardly justify obstructing the use of the "
+"results."
+msgstr ""
+"Wydawcy również utrzymują, że&nbsp;płacenie redaktorom wymaga pobierania 
"
+"opłat za&nbsp;dostęp. Przyjmijmy założenie, że&nbsp;redaktorzy muszą 
być "
+"opłacani, ale&nbsp;nie trzeba stawiać sprawy na&nbsp;głowie. Koszty "
+"redakcyjne dla typowego artykułu mieszczą się pomiędzy 1 a&nbsp;3 procent 
"
+"kosztów badań potrzebnych do&nbsp;jego wytworzenia. Trudno wyjaśnić "
+"blokowanie dostępu do&nbsp;wyników badań, z&nbsp;powodu tak małego 
odsetku "
+"kosztów."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Instead, the cost of editing could be recovered, for example, through page "
+"charges to the authors, who can pass these on to the research sponsors. The "
+"sponsors should not mind, given that they currently pay for publication in a "
+"more cumbersome way, through overhead fees for the university library's "
+"subscription to the journal. By changing the economic model to charge "
+"editing costs to the research sponsors, we can eliminate the apparent need "
+"to restrict access. The occasional author who is not affiliated with an "
+"institution or company, and who has no research sponsor, could be exempted "
+"from page charges, with costs levied on institution-based authors."
+msgstr ""
+"Zamiast tego, środki przeznaczone na&nbsp;koszta redakcyjne mogą pochodzić 
"
+"na&nbsp;przykład z&nbsp;opłat wnoszonych przez autorów, którzy 
z&nbsp;kolei "
+"mogą je przerzucić na&nbsp;sponsorów badań. Sponsorzy nie powinni mieć 
nic "
+"przeciwko temu, wziąwszy pod&nbsp;uwagę fakt, że&nbsp;obecnie płacą 
za&nbsp;"
+"publikacje w&nbsp;bardziej nieefektywny sposób&nbsp;&ndash; ponosząc koszta 
"
+"subskrypcji czasopism przez biblioteki uniwersyteckie. Zmieniając model "
+"ekonomii na&nbsp;taki, który obciąża kosztami redakcyjnymi sponsorów 
badań, "
+"możemy usunąć pozorną potrzebę ograniczania dostępu. Sporadycznie "
+"publikujący autorzy, którzy nie są stowarzyszeni z&nbsp;żadną instytucją
 "
+"czy&nbsp;przedsiębiorstwem i&nbsp;nie mają sponsora swoich badań, mogliby "
+"być zwolnieni z&nbsp;opłat za&nbsp;publikację, a&nbsp;koszta przerzucone "
+"na&nbsp;autorów instytucjonalnych."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another justification for access fees to online publications is to fund "
+"conversion of the print archives of a journal into online form. That work "
+"needs to be done, but we should seek alternative ways of funding it that do "
+"not involve obstructing access to the result. The work itself will not be "
+"any more difficult, or cost any more. It is self-defeating to digitize the "
+"archives and waste the results by restricting access."
+msgstr ""
+"Innym uzasadnieniem dla pobierania opłat za&nbsp;dostęp do&nbsp;publikacji "
+"online są fundusze potrzebne na&nbsp;konwersję archiwów drukowanych "
+"czasopism na&nbsp;wersje elektroniczne. Ta praca musi być wykonana, 
ale&nbsp;"
+"powinniśmy poszukać alternatywnej drogi jej opłacenia. Takiej, która nie "
+"wymaga blokowania dostępu do&nbsp;wyników. Ta praca sama w&nbsp;sobie nie "
+"będzie trudniejsza ani&nbsp;bardziej kosztowna. Daremne jest skanowanie "
+"archiwów i&nbsp;marnowanie wyniku poprzez&nbsp;ograniczenie dostępu 
do&nbsp;"
+"nich."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The US Constitution says that copyright exists &ldquo;to promote the "
+"Progress of Science&rdquo;. When copyright impedes the progress of science, "
+"science must push copyright out of the way."
+msgstr ""
+"Konstytucja USA mówi, że&nbsp;prawo autorskie istnieje, &bdquo;aby 
popierać "
+"rozwój nauki&rdquo;. Gdy prawo autorskie utrudnia postęp nauki, nauka musi "
+"usunąć prawo autorskie ze swojej drogi."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman <br /> Verbatim copying and "
+"distribution of this entire article is permitted in any medium without "
+"royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman <br /> Verbatim copying and "
+"distribution of this entire article is permitted in any medium without "
+"royalty provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Mikolaj Sitarz 2005, Paweł Różański 2010, Jan Owoc 2011; "
+"poprawki: Marcin Wolak 2011."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]