www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po linux-and-gnu.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po linux-and-gnu.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 08:57:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 08:57:06

Modified files:
    gnu/po     : linux-and-gnu.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: linux-and-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- linux-and-gnu.sq.po 14 Jul 2011 08:35:26 -0000   1.13
+++ linux-and-gnu.sq.po 9 Aug 2011 08:57:01 -0000    1.14
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-01 11:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:01+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,23 +21,13 @@
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
-"in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
-"përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -56,396 +46,108 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
-msgstr ""
-"<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
-"strong>"
+msgid "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
+msgstr "<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"For more information see also the <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/"
-"Linux FAQ</a>, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"Për më tepër të dhëna shihni gjithashtu <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html"
-"\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, dhe <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/"
-"Linux?</a>"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Many computer users run a modified version of <a href=\"/philosophy/"
-"categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, without "
-"realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU which "
-"is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its "
-"users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> "
-"that it is basically the GNU system, developed by the <a href=\"/gnu/gnu-"
-"history.html\">GNU Project</a>."
-msgstr ""
-"Mjaft përdoruesa kompjuteri xhirojnë përditë ndonjë version të 
modifikuar të "
-"<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">sistemit GNU</a>, pa "
-"qenë të vetëdijshëm. Përmes një kthese të veçantë të ngjarjeve, 
versioni i "
-"GNU-së që përdoret gjerësisht sot, shpesh thirret &ldquo;Linux&rdquo;, 
dhe "
-"mjaft nga përdoruesit e tij nuk janë <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-"
-"gnu.html\"> të ndërgjegjshëm</a> se në thelb bëhet fjalë për sistemin 
GNU, "
-"hartuar nga <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projekti GNU</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There really is a Linux, and these people are using it, but it is just a "
-"part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system "
-"that allocates the machine's resources to the other programs that you run. "
-"The kernel is an essential part of an operating system, but useless by "
-"itself; it can only function in the context of a complete operating system. "
-"Linux is normally used in combination with the GNU operating system: the "
-"whole system is basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-"
-"called &ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/"
-"Linux."
-msgstr ""
-"Ka vërtet një Linux, dhe këta njerëz po e përdorin, por bëhet fjalë 
vetëm "
-"për një pjesë të sistemit që përdorin. Linux-i është kernel-i: 
programi në "
-"sistem që shpërndan aftësitë e makinës te programet e tjera që xhironi. 
 "
-"Kerneli është pjesë themelore e një sistemi operativ, por në vetvete i "
-"padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një sistemi të 
plotë "
-"operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me sistemin operativ "
-"GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-i shtuar në të, ose 
GNU/"
-"Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje &ldquo;Linux&rdquo; janë "
-"përnjëmend GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Many users do not understand the difference between the kernel, which is "
-"Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The "
-"ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often "
-"think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with "
-"a bit of help."
-msgstr ""
-"Mjaft përdorues nuk e kuptojnë ndryshimin mes kernelit, çka është 
Linux-i, "
-"dhe krejt sistemit, çka edhe këtë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. 
Përdorimi i "
-"dykuptimtë i emrit nuk ndihmon të kuptuarit nga ana e njerëzve. Këta "
-"përdorues shpesh mendojnë se Linus Torvalds-i zhvilloi krejt sistemin "
-"operativ më 1991, me pakëz ndihmë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have "
-"generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they "
-"often envisage a history that would justify naming the whole system after "
-"the kernel. For example, many believe that once Linus Torvalds finished "
-"writing Linux, the kernel, its users looked around for other free software "
-"to go with it, and found that (for no particular reason) most everything "
-"necessary to make a Unix-like system was already available."
-msgstr ""
-"Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. Por 
ngaqë "
-"dëgjojnë të quhet krejt sistemi &ldquo;Linux&rdquo; po ashtu, shpesh "
-"përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt sistemit 
sipas "
-"kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus Torvalds-i "
-"përfundoi së shkruajturi Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij hodhën 
sytë "
-"përqark për ndonjë <em>software</em> tjetër të lirë që mund t'i 
përshtatej, "
-"dhe u doli se (pa ndonjë arsye të veçantë) shumica e gjërave të 
nevojshme "
-"për të ndërtuar një sistem të ngjashëm me Unix-in qe gati që më 
parë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU "
-"system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
-"a> added up to a complete system because the GNU Project had been working "
-"since 1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU "
-"Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, "
-"called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial "
-"Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans "
-"for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
-msgstr ""
-"Çka gjetën nuk qe rastësi&mdash;qe sistemi jo-dhe-aq-i-plotësuar GNU. <a 
"
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>Software</em>-i i lirë</a> i passhëm 
i "
-"shkonte për shtat një sistemi të plotë ngaqë Projekti GNU kish që më 
1984 që "
-"punonte për një të tillë. Me <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> Manifestin 
e "
-"GNU-së</a> ne shpalosëm synimin e zhvillimit të një sistemi të lirë të 
"
-"ngjashëm me Unix-in, të quajtur GNU. <a href=\"/gnu/initial-announcement."
-"html\">Njoftimi Fillestar</a> mbi Projektin GNU përvijon po ashtu disa nga "
-"planet origjinale për sistemin GNU. Në kohën që Linux-i zuri fill, GNU "
-"thuajse kish përfunduar."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Most free software projects have the goal of developing a particular program "
-"for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a Unix-"
-"like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); "
-"Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's "
-"natural to measure the contribution of this kind of project by specific "
-"programs that came from the project."
-msgstr ""
-"Shumica e projekteve për <em>software</em> të lirë synojnë të hartojnë 
një "
-"program të veçantë për një punë të veçantë. Për shembull, Linus 
Torvalds-i "
-"i hyri shkrimit të një kerneli të ngjashëm me Unix-in (Linux); Donald 
Knuth-"
-"i i hyri shkrimit të një formatuesi tekstesh (TeX); Bob Scheifler-i i hyri "
-"zhvillimit të një sistemi dritaresh (Sistemi i Dritareve X). Është e "
-"kuptueshme të matet kontributi në këtë lloj projektesh sipas programeve 
që "
-"erdhën nga projektet."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what "
-"would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux "
-"distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU "
-"software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total "
-"source code, and this included some of the essential major components "
-"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. (The "
-"proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of "
-"gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.) So if you were going to "
-"pick a name for the system based on who wrote the programs in the system, "
-"the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
-msgstr ""
-"Po të provonim të masnim kontributin e Projektit GNU me këtë rrugë, 
ç'do të "
-"na dilte? Një shitës CD-ROM-esh pa se në &ldquo;shpërndarjen e tij "
-"Linux&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware"
-"\"><em>software</em>-i GNU</a> qe kontigjenti më i madh njësh, me gati 28% "
-"të kodit burim gjithsej, dhe këtu përfshiheshin disa nga përbërësit më 
të "
-"rëndësishëm pa të cilët nuk mund të ketë sistem. Linux në vetvete qe 
rreth "
-"3%. (Përpjestimet në 2008 qenë të ngjashëm: në depon 
&ldquo;kryesore&rdquo; "
-"të gNewSense-it, Linux kap 1.5% dhe paketat GNU zënë 15%.) Ndaj po qe se 
do "
-"të zgjidhnit një emër për sistemin, bazuar në atë se kush shkrojti 
programet "
-"e sistemit, zgjedhja e vetme më e përshtatshme do të ishte 
&ldquo;GNU&rdquo;."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project "
-"was not, is not, a project to develop specific software packages. It was "
-"not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, "
-"although we did that. It was not a project to develop a text editor, "
-"although we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a "
-"complete free Unix-like system</em>: GNU."
-msgstr ""
-"Por kjo nuk është mënyra më e thellë për të parë çështjen. 
Projekti GNU nu "
-"ke qe, as nuk është, një projekt për të hartuar paketa 
<em>software</em>-i "
-"specifik. Nuk qe projekt <a href=\"/software/gcc/\"> për hartimin e një "
-"përpiluesi</a>, edhe pse e bëmë dhe këtë. Nuk qe projekt për të 
hartuar një "
-"përpunues tekstesh, edhe pse ndërtuam një të tillë. Projekti u hartua 
për "
-"të ndërtuar <em>një sistem krejt të lirë të ngjashëm me Unix-in</em>: 
GNU."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Many people have made major contributions to the free software in the "
-"system, and they all deserve credit for their software. But the reason it "
-"is <em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful "
-"programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a "
-"list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we "
-"systematically found, wrote, or found people to write everything on the "
-"list. We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> "
-"components because you can't have a system without them. Some of our system "
-"components, the programming tools, became popular on their own among "
-"programmers, but we wrote many components that are not tools <a href="
-"\"#nottools\">(2)</a>. We even developed a chess game, GNU Chess, because a "
-"complete system needs games too."
-msgstr ""
-"Mjaft vetë kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për 
<em>software</em>-in e "
-"lirë te sistemi, dhe të tërë e meritojnë t'u jepet haka për 
<em>software</"
-"em>-in e tyre. Por shkaku pse është <em>sistem i integruar</em>&mdash;dhe "
-"jo thjesht një koleksion programesh të dobishme&mdash;është ngaqë 
Projekti "
-"GNU i hyri punës për të ndërtuar një të tillë. Hartuam një listë 
të "
-"programeve të domosdoshëm për ndërtimin e një sistemi <em>të 
plotë</em> të "
-"lirë dhe, në mënyrë sistematike, gjetëm, shkrojtëm, ose gjetëm njerëz 
për "
-"shkrimin e gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por 
ama "
-"joeksitues <a href=\"#unexciting\">(1)</a> ngaqë pa ta nuk mund të kihet "
-"sistem. Disa nga përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, u 
bënë "
-"popullorë për hesap të vet në qarqet e programuesve, por shkruam mjaft "
-"përbërësa që nuk janë mjete <a href=\"#nottools\">(2)</a>. Hartuam 
madje "
-"edhe një lojë shahu, Shah GNU, ngaqë një sistem i plotë lyp lojëra po 
ashtu."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
-"kernel. We had also started a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
-"\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. Developing this kernel has been "
-"a lot harder than we expected; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/"
-"hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd started working reliably in 2001</a>, but "
-"it is a long way from being ready for people to use in general."
-msgstr ""
-"Në fillimet e viteve '90 e bëmë tok krejt sistemin, hiq kernelin. E 
kishim "
-"filluar dhe kernelin, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, i "
-"cili xhiron përsipër Mach-ut. Zhvillimi i këtij kerneli doli shumë më i 
"
-"vështirë se sa mendonim; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-"
-"and-linux.html\">GNU Hurd zuri të punonte në mënyrë të besueshme më 
2001</"
-"a>, por ka ende shumë rrugë derisa të jetë gati për përdorim të 
përgjithshëm."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
-"Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. "
-"People could then <a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/";
-"old-versions/RELNOTES-0.01\"> combine Linux with the GNU system</a> to make "
-"a complete free system: a Linux-based version of the GNU system; the GNU/"
-"Linux system, for short."
-msgstr ""
-"Për fat të mirë, nuk na u desh të prisnim për Hurd-in, falë Linux-it. 
Pasi "
-"Torvalds kish shkruajtur Linux-in, ky zinte vendin e fundit bosh te sistemi "
-"GNU. Pas kësaj njerëzit mund <a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/";
-"kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\"> të ndërthurnin Linux-in me "
-"sistemin GNU</a> për të pasur një sistem të plotë të lirë: një 
version me "
-"bazë Linux të sistemit GNU; sistemin GNU/Linux, për shkurt."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Making them work well together was not a trivial job. Some GNU components<a "
-"href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work with "
-"Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work "
-"&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the "
-"issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not "
-"tackled, because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who "
-"developed the various system distributions did a lot of essential work. But "
-"it was work that, in the nature of things, was surely going to be done by "
-"someone."
-msgstr ""
-"Përputhja e tyre që të punonim mirë tok nuk qe punë e lehtë. Disa 
përbërësa "
-"GNU<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> lypnin ndryshime thelbësore që të "
-"mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i një sistemi të plotë si "
-"shpërndarje që do të punonte &ldquo;drejt e sa të hapej&rdquo; qe punë e 
"
-"madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të instalohej dhe nisej "
-"sistemi&mdash;problem që nuk e kishin zënë me dorë, ngaqë nuk kishim "
-"mbërritur në atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan shpërndarjet e 
ndryshme të "
-"sistemit kryen shumë punë me rëndësi. Por qe punë që, për nga natyra 
e vet, "
-"sigurisht që do të bëhej nga dikush."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU "
-"system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the "
-"Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well "
-"integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release "
-"with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of "
-"Debian GNU/Linux."
-msgstr ""
-"Projekti GNU mbështet si sistemet GNU/Linux, ashtu edhe sistemet <em>the</"
-"em> GNU system. <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> financoi rishkrimin e "
-"zgjerimeve të nevojshme për Linux-in të librarisë GNU C, e kështu tani 
janë "
-"të integruar më së miri, dhe sistemet më të rinj GNU/Linux përdorin "
-"librarinë e tanishem pa e ndryshuar. FSF-ja financoi gjithashtu një fazë 
të "
-"hershme të zhvillimit të Debian GNU/Linux-it."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
-"called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free software&mdash;"
-"their developers follow the philosophy associated with Linux rather than "
-"that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/\">completely free GNU/"
-"Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of these "
-"distributions, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> and <a href=\"http://";
-"gnewsense.org/\">gNewSense</a>."
-msgstr ""
-"Sot ka mjaft versione të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të 
quajtura "
-"&ldquo;shpërndarje (distro)&rdquo;). Shumica e tyre përfshijnë "
-"<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin filozofinë që 
i "
-"përshoqërohet Linux-it, në vend të asaj të GNU-së. Por ka edhe <a 
href=\"/"
-"distros/\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. FSF-ja mbulon "
-"infrastrukturë kompjuterike për dy prej tyre, <a href=\"http://ututo.org";
-"\">Ututo</a> dhe <a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
-"various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
-"non-free programs too. These programs are intended to be loaded into I/O "
-"devices when the system starts, and they are included, as long series of "
-"numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux "
-"distributions now entails maintaining a <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/linux\"> free version of Linux</a> too."
-msgstr ""
-"Bërja e një shpërndarjeje GNU/Linux të lirë nuk është thjesht punë 
heqjeje "
-"programesh të ndryshëm jo të lirë. Sot, edhe versioni i zakonshëm i 
Linux-"
-"it përmban programe jo të lira. Këto programe janë konceptuar të 
ngarkohen "
-"në pajisjet I/O kur niset sistemi, dhe përfshihen, si vargje të gjatë "
-"numrash, në \"kodin burim\" të Linux-it. Ndaj, pasja e shpërndarjeve të "
-"lira GNU/Linux tani nënkupton po aq pasjen e <a href=\"http://directory.fsf.";
-"org/project/linux\">një versioni të lirë të Linux-it</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by using "
-"the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of the "
-"essential major components of the system. The system as a whole is "
-"basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this "
-"combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"E përdorni a jo GNU/Linux-in, ju lutem, mos e ngatërroni publikun duke "
-"përdorur emrin &ldquo;Linux&rdquo; në mënyrë të dykuptimtë. Linux 
është "
-"kerneli, një nga përbërësit më të rëndësishëm të sistemit. Sistemi 
si i "
-"tërë është në fakt sistemi GNU, me Linux-in të shtuar aty. Kur flisni 
rreth "
-"kësaj ndërthurje, ju lutem quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, "
-"this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.gnu.org/gnu/";
-"the-gnu-project.html</a> are good choices. If you mention Linux, the "
-"kernel, and want to add a link for further reference, <a href=\"http://";
-"foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\"> http://foldoc.doc.ic.ac.uk/";
-"foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
-msgstr ""
-"Nëse doni të krijoni një lidhje te &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për referencë 
të "
-"mëtejshme, kjo faqe dhe <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.";
-"gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> janë të përshtatshme. Nëse 
përmendni "
-"Linux-in, kernelin, dhe doni të shtoni një lidhje për referenca të "
-"mëtejshme, <a href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> "
-"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> është një URL e 
mirë "
-"për ta përdorur."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
-"free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
-"developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in "
-"the early 90s. A free operating system that exists today<a href="
-"\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU "
-"system, or a kind of BSD system."
-msgstr ""
-"Addendum: Përveç GNU-së, një tjetër projekt ka prodhuar në mënyrë të 
pavarur "
-"një sistem operativ të lirë të ngjashëm me Unix-in. Ky sistem njihet si 
"
-"BSD, dhe qe ndërtuar në UC Berkeley. Nuk qe i lirë në vitet '80, por u "
-"kalua i lirë në fillim të viteve '90. Sistemet e lirë operativë që "
-"ekzistojnë sot<a href=\"#newersystems\">(4)</a> janë pothuaj me siguri ose "
-"variante të sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
-"The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
-"example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists helped "
-"persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems today "
-"use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some BSD "
-"programs; however, taken as wholes, they are two different systems that "
-"evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to "
-"the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a href="
-"\"#gnubsd\">(5)</a>"
-msgstr ""
-"Ngandonjëherë njerëzit pyesin nëse edhe BSD-ja është version i GNU-së, 
si "
-"GNU/Linux-i. Zhvilluesit e BSD-s u frymëzuan nga shembulli i Projektit GNU "
-"kur e kaluan kodin e tyre si të lirë, dhe thirrje shprehimisht të bëra 
nga "
-"veprimtarë të GNU-së ndihmuan në bindjen e tyre, por kodi në fjalë 
puqet pak "
-"me GNU-në. Sistemet BSD sot përdorin disa programe GNU, ashtu si edhe "
-"sistemet GNU dhe variantet e tyre përdorin disa programe BSD; megjithatë, "
-"shqyrtuarnë tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë 
përpara "
-"ndarazi. Zhvilluesit e BSD-së nuk shkruajtën ndonjë kernel dhe t'ia 
shtonin "
-"sistemit GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të pasqyronte gjendjen e "
-"njëmendtë.<a href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgid "For more information see also the <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, and <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
+msgstr "Për më tepër të dhëna shihni gjithashtu <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, dhe <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Many computer users run a modified version of <a 
href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, 
without realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU 
which is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its 
users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> 
that it is basically the GNU system, developed by the <a 
href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU Project</a>."
+msgstr "Mjaft përdoruesa kompjuteri xhirojnë përditë ndonjë version të 
modifikuar të <a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">sistemit 
GNU</a>, pa qenë të vetëdijshëm. Përmes një kthese të veçantë të 
ngjarjeve, versioni i GNU-së që përdoret gjerësisht sot, shpesh thirret 
&ldquo;Linux&rdquo;, dhe mjaft nga përdoruesit e tij nuk janë <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> të ndërgjegjshëm</a> se në 
thelb bëhet fjalë për sistemin GNU, hartuar nga <a 
href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projekti GNU</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "There really is a Linux, and these people are using it, but it is just 
a part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system 
that allocates the machine's resources to the other programs that you run. The 
kernel is an essential part of an operating system, but useless by itself; it 
can only function in the context of a complete operating system. Linux is 
normally used in combination with the GNU operating system: the whole system is 
basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-called 
&ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/Linux."
+msgstr "Ka vërtet një Linux, dhe këta njerëz po e përdorin, por bëhet 
fjalë vetëm për një pjesë të sistemit që përdorin. Linux-i është 
kernel-i: programi në sistem që shpërndan aftësitë e makinës te programet 
e tjera që xhironi. Kerneli është pjesë themelore e një sistemi operativ, 
por në vetvete i padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një 
sistemi të plotë operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me 
sistemin operativ GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-i shtuar 
në të, ose GNU/Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje 
&ldquo;Linux&rdquo; janë përnjëmend GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Many users do not understand the difference between the kernel, which 
is Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The 
ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often 
think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with a 
bit of help."
+msgstr "Mjaft përdorues nuk e kuptojnë ndryshimin mes kernelit, çka është 
Linux-i, dhe krejt sistemit, çka edhe këtë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. 
Përdorimi i dykuptimtë i emrit nuk ndihmon të kuptuarit nga ana e njerëzve. 
 Këta përdorues shpesh mendojnë se Linus Torvalds-i zhvilloi krejt sistemin 
operativ më 1991, me pakëz ndihmë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have 
generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they often 
envisage a history that would justify naming the whole system after the kernel. 
 For example, many believe that once Linus Torvalds finished writing Linux, the 
kernel, its users looked around for other free software to go with it, and 
found that (for no particular reason) most everything necessary to make a 
Unix-like system was already available."
+msgstr "Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. 
 Por ngaqë dëgjojnë të quhet krejt sistemi &ldquo;Linux&rdquo; po ashtu, 
shpesh përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt 
sistemit sipas kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus 
Torvalds-i përfundoi së shkruajturi Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij 
hodhën sytë përqark për ndonjë <em>software</em> tjetër të lirë që 
mund t'i përshtatej, dhe u doli se (pa ndonjë arsye të veçantë) shumica e 
gjërave të nevojshme për të ndërtuar një sistem të ngjashëm me Unix-in 
qe gati që më parë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU 
system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> 
added up to a complete system because the GNU Project had been working since 
1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU 
Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, 
called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial 
Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans 
for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
+msgstr "Çka gjetën nuk qe rastësi&mdash;qe sistemi jo-dhe-aq-i-plotësuar 
GNU. <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>Software</em>-i i lirë</a> i 
passhëm i shkonte për shtat një sistemi të plotë ngaqë Projekti GNU kish 
që më 1984 që punonte për një të tillë. Me <a 
href=\"/gnu/manifesto.html\"> Manifestin e GNU-së</a> ne shpalosëm synimin e 
zhvillimit të një sistemi të lirë të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimi Fillestar</a> mbi 
Projektin GNU përvijon po ashtu disa nga planet origjinale për sistemin GNU. 
Në kohën që Linux-i zuri fill, GNU thuajse kish përfunduar."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Most free software projects have the goal of developing a particular 
program for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a 
Unix-like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); 
Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's 
natural to measure the contribution of this kind of project by specific 
programs that came from the project."
+msgstr "Shumica e projekteve për <em>software</em> të lirë synojnë të 
hartojnë një program të veçantë për një punë të veçantë. Për 
shembull, Linus Torvalds-i i hyri shkrimit të një kerneli të ngjashëm me 
Unix-in (Linux); Donald Knuth-i i hyri shkrimit të një formatuesi tekstesh 
(TeX); Bob Scheifler-i i hyri zhvillimit të një sistemi dritaresh (Sistemi i 
Dritareve X). Është e kuptueshme të matet kontributi në këtë lloj 
projektesh sipas programeve që erdhën nga projektet."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what 
would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux 
distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU 
software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total source 
code, and this included some of the essential major components without which 
there could be no system. Linux itself was about 3%. (The proportions in 2008 
are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of gNewSense, Linux is 1.5% 
and GNU packages are 15%.) So if you were going to pick a name for the system 
based on who wrote the programs in the system, the most appropriate single 
choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
+msgstr "Po të provonim të masnim kontributin e Projektit GNU me këtë 
rrugë, ç'do të na dilte? Një shitës CD-ROM-esh pa se në 
&ldquo;shpërndarjen e tij Linux&rdquo;, <a 
href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\"><em>software</em>-i GNU</a> qe 
kontigjenti më i madh njësh, me gati 28% të kodit burim gjithsej, dhe këtu 
përfshiheshin disa nga përbërësit më të rëndësishëm pa të cilët nuk 
mund të ketë sistem. Linux në vetvete qe rreth 3%. (Përpjestimet në 2008 
qenë të ngjashëm: në depon &ldquo;kryesore&rdquo; të gNewSense-it, Linux 
kap 1.5% dhe paketat GNU zënë 15%.) Ndaj po qe se do të zgjidhnit një 
emër për sistemin, bazuar në atë se kush shkrojti programet e sistemit, 
zgjedhja e vetme më e përshtatshme do të ishte &ldquo;GNU&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "But that is not the deepest way to consider the question. The GNU 
Project was not, is not, a project to develop specific software packages. It 
was not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, 
although we did that. It was not a project to develop a text editor, although 
we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a complete free 
Unix-like system</em>: GNU."
+msgstr "Por kjo nuk është mënyra më e thellë për të parë çështjen. 
Projekti GNU nu ke qe, as nuk është, një projekt për të hartuar paketa 
<em>software</em>-i specifik. Nuk qe projekt <a href=\"/software/gcc/\"> për 
hartimin e një përpiluesi</a>, edhe pse e bëmë dhe këtë. Nuk qe projekt 
për të hartuar një përpunues tekstesh, edhe pse ndërtuam një të tillë. 
Projekti u hartua për të ndërtuar <em>një sistem krejt të lirë të 
ngjashëm me Unix-in</em>: GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Many people have made major contributions to the free software in the 
system, and they all deserve credit for their software. But the reason it is 
<em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful 
programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a 
list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we 
systematically found, wrote, or found people to write everything on the list. 
We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> components 
because you can't have a system without them. Some of our system components, 
the programming tools, became popular on their own among programmers, but we 
wrote many components that are not tools <a href=\"#nottools\">(2)</a>. We 
even developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs games 
too."
+msgstr "Mjaft vetë kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për 
<em>software</em>-in e lirë te sistemi, dhe të tërë e meritojnë t'u jepet 
haka për <em>software</em>-in e tyre. Por shkaku pse është <em>sistem i 
integruar</em>&mdash;dhe jo thjesht një koleksion programesh të 
dobishme&mdash;është ngaqë Projekti GNU i hyri punës për të ndërtuar 
një të tillë. Hartuam një listë të programeve të domosdoshëm për 
ndërtimin e një sistemi <em>të plotë</em> të lirë dhe, në mënyrë 
sistematike, gjetëm, shkrojtëm, ose gjetëm njerëz për shkrimin e 
gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por ama joeksitues 
<a href=\"#unexciting\">(1)</a> ngaqë pa ta nuk mund të kihet sistem. Disa 
nga përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, u bënë popullorë 
për hesap të vet në qarqet e programuesve, por shkruam mjaft përbërësa 
që nuk janë mjete <a href=\"#nottools\">(2)</a>. Hartuam madje edhe një 
lojë shahu, Shah GNU, ngaqë një sistem i plotë lyp lojëra po ashtu."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "By the early 90s we had put together the whole system aside from the 
kernel. We had also started a kernel, the <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. 
Developing this kernel has been a lot harder than we expected; <a 
href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd 
started working reliably in 2001</a>, but it is a long way from being ready for 
people to use in general."
+msgstr "Në fillimet e viteve '90 e bëmë tok krejt sistemin, hiq kernelin. 
E kishim filluar dhe kernelin, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU 
Hurd</a>, i cili xhiron përsipër Mach-ut. Zhvillimi i këtij kerneli doli 
shumë më i vështirë se sa mendonim; <a 
href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">GNU Hurd zuri 
të punonte në mënyrë të besueshme më 2001</a>, por ka ende shumë rrugë 
derisa të jetë gati për përdorim të përgjithshëm."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. 
Once Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. 
People could then <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system: a 
Linux-based version of the GNU system; the GNU/Linux system, for short."
+msgstr "Për fat të mirë, nuk na u desh të prisnim për Hurd-in, falë 
Linux-it. Pasi Torvalds kish shkruajtur Linux-in, ky zinte vendin e fundit 
bosh te sistemi GNU. Pas kësaj njerëzit mund <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 të ndërthurnin Linux-in me sistemin GNU</a> për të pasur një sistem të 
plotë të lirë: një version me bazë Linux të sistemit GNU; sistemin 
GNU/Linux, për shkurt."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Making them work well together was not a trivial job. Some GNU 
components<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work 
with Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work 
&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the 
issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not tackled, 
because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who developed the 
various system distributions did a lot of essential work. But it was work 
that, in the nature of things, was surely going to be done by someone."
+msgstr "Përputhja e tyre që të punonim mirë tok nuk qe punë e lehtë. 
Disa përbërësa GNU<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> lypnin ndryshime 
thelbësore që të mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i një 
sistemi të plotë si shpërndarje që do të punonte &ldquo;drejt e sa të 
hapej&rdquo; qe punë e madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të 
instalohej dhe nisej sistemi&mdash;problem që nuk e kishin zënë me dorë, 
ngaqë nuk kishim mbërritur në atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan 
shpërndarjet e ndryshme të sistemit kryen shumë punë me rëndësi. Por qe 
punë që, për nga natyra e vet, sigurisht që do të bëhej nga dikush."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU 
system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the 
Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well 
integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release 
with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of 
Debian GNU/Linux."
+msgstr "Projekti GNU mbështet si sistemet GNU/Linux, ashtu edhe sistemet 
<em>the</em> GNU system. <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> financoi 
rishkrimin e zgjerimeve të nevojshme për Linux-in të librarisë GNU C, e 
kështu tani janë të integruar më së miri, dhe sistemet më të rinj 
GNU/Linux përdorin librarinë e tanishem pa e ndryshuar. FSF-ja financoi 
gjithashtu një fazë të hershme të zhvillimit të Debian GNU/Linux-it."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often 
called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free 
software&mdash;their developers follow the philosophy associated with Linux 
rather than that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/\">completely 
free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of 
these distributions, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> and <a 
href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
+msgstr "Sot ka mjaft versione të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të 
quajtura &ldquo;shpërndarje (distro)&rdquo;). Shumica e tyre përfshijnë 
<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin filozofinë që i 
përshoqërohet Linux-it, në vend të asaj të GNU-së. Por ka edhe <a 
href=\"/distros/\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. FSF-ja 
mbulon infrastrukturë kompjuterike për dy prej tyre, <a 
href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> dhe <a 
href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of 
eliminating various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux 
contains non-free programs too. These programs are intended to be loaded into 
I/O devices when the system starts, and they are included, as long series of 
numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux 
distributions now entails maintaining a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> free version of Linux</a> too."
+msgstr "Bërja e një shpërndarjeje GNU/Linux të lirë nuk është thjesht 
punë heqjeje programesh të ndryshëm jo të lirë. Sot, edhe versioni i 
zakonshëm i Linux-it përmban programe jo të lira. Këto programe janë 
konceptuar të ngarkohen në pajisjet I/O kur niset sistemi, dhe përfshihen, 
si vargje të gjatë numrash, në \"kodin burim\" të Linux-it. Ndaj, pasja e 
shpërndarjeve të lira GNU/Linux tani nënkupton po aq pasjen e <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>një versioni të lirë të 
Linux-it</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by 
using the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of 
the essential major components of the system. The system as a whole is 
basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this 
combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr "E përdorni a jo GNU/Linux-in, ju lutem, mos e ngatërroni publikun 
duke përdorur emrin &ldquo;Linux&rdquo; në mënyrë të dykuptimtë. Linux 
është kerneli, një nga përbërësit më të rëndësishëm të sistemit. 
Sistemi si i tërë është në fakt sistemi GNU, me Linux-in të shtuar aty. 
Kur flisni rreth kësaj ndërthurje, ju lutem quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further 
reference, this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> 
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> are good choices. If you 
mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, <a 
href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
+msgstr "Nëse doni të krijoni një lidhje te &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për 
referencë të mëtejshme, kjo faqe dhe <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> 
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> janë të përshtatshme. Nëse 
përmendni Linux-in, kernelin, dhe doni të shtoni një lidhje për referenca 
të mëtejshme, <a href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> është një URL e mirë 
për ta përdorur."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced 
a free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was 
developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in the 
early 90s. A free operating system that exists today<a 
href=\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU 
system, or a kind of BSD system."
+msgstr "Addendum: Përveç GNU-së, një tjetër projekt ka prodhuar në 
mënyrë të pavarur një sistem operativ të lirë të ngjashëm me Unix-in. 
Ky sistem njihet si BSD, dhe qe ndërtuar në UC Berkeley. Nuk qe i lirë në 
vitet '80, por u kalua i lirë në fillim të viteve '90. Sistemet e lirë 
operativë që ekzistojnë sot<a href=\"#newersystems\">(4)</a> janë pothuaj 
me siguri ose variante të sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like 
GNU/Linux. The BSD developers were inspired to make their code free software 
by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists 
helped persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems 
today use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some 
BSD programs; however, taken as wholes, they are two different systems that 
evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to 
the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a 
href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgstr "Ngandonjëherë njerëzit pyesin nëse edhe BSD-ja është version i 
GNU-së, si GNU/Linux-i. Zhvilluesit e BSD-s u frymëzuan nga shembulli i 
Projektit GNU kur e kaluan kodin e tyre si të lirë, dhe thirrje shprehimisht 
të bëra nga veprimtarë të GNU-së ndihmuan në bindjen e tyre, por kodi në 
fjalë puqet pak me GNU-në. Sistemet BSD sot përdorin disa programe GNU, 
ashtu si edhe sistemet GNU dhe variantet e tyre përdorin disa programe BSD; 
megjithatë, shqyrtuarnë tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë 
bërë përpara ndarazi. Zhvilluesit e BSD-së nuk shkruajtën ndonjë kernel 
dhe t'ia shtonin sistemit GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të 
pasqyronte gjendjen e njëmendtë.<a href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -454,75 +156,28 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components include "
-"the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a href="
-"\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a href=\"/software/tar/"
-"\">GNU tar</a>, and more."
-msgstr ""
-"<a id=\"unexciting\"></a>Këta përbërës joeksitues por thelbësorë 
përfshijnë "
-"asemblerin GNU, GAS dhe \"linker\"-in, GLD, që të dy tani janë pjesë e "
-"paketës <a href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a>, <a href=\"/"
-"software/tar/\">GNU tar</a>, e të tjera."
+msgid "<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components 
include the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a 
href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a 
href=\"/software/tar/\">GNU tar</a>, and more."
+msgstr "<a id=\"unexciting\"></a>Këta përbërës joeksitues por thelbësorë 
përfshijnë asemblerin GNU, GAS dhe \"linker\"-in, GLD, që të dy tani janë 
pjesë e paketës <a href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a>, <a 
href=\"/software/tar/\">GNU tar</a>, e të tjera."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the "
-"PostScript interpreter <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
-"\">Ghostscript</a>, and the <a href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C "
-"library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU "
-"Chess."
-msgstr ""
-"<a id=\"nottools\"></a>Sa për shembull, The Bourne Again SHell (BASH), "
-"interpretuesi PostScript <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
-"\">Ghostscript</a>, dhe <a href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</"
-"a> nuk janë mjete programimi. As GNUCash, as GNOME, dhe as GNU Chess."
+msgid "<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the 
PostScript interpreter <a 
href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">Ghostscript</a>, and the <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a> are not programming tools. 
Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess."
+msgstr "<a id=\"nottools\"></a>Sa për shembull, The Bourne Again SHell 
(BASH), interpretuesi PostScript <a 
href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">Ghostscript</a>, dhe <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</a> nuk janë mjete 
programimi. As GNUCash, as GNOME, dhe as GNU Chess."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a href=\"/software/libc/libc."
-"html\">GNU C library</a>."
-msgstr ""
-"<a id=\"somecomponents\"></a>Sa për shembull, <a href=\"/software/libc/libc."
-"html\">libraria GNU C</a>."
+msgid "<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a>."
+msgstr "<a id=\"somecomponents\"></a>Sa për shembull, <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free Windows-"
-"like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or "
-"Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris "
-"has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, "
-"aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to "
-"put it into GNU or BSD."
-msgstr ""
-"<a id=\"newersystems\"></a>Ngaqë kjo qe shkruar, qe zhvilluar një sistem "
-"thuajse-krejt-i-lirë i ngjashëm me Windows-in, por teknikisht nuk është 
fare "
-"i ngjashëm me GNU-në apo Unix-in, ndaj përnjëmend nuk hyn fare këtu. "
-"Shumica e kernelit të Solaris-it është kaluar si i lirë, po nëse doni 
të "
-"nxirrni prej tij një sistem të lirë, veç plotësimit të pjesëve që 
mungojnë "
-"te kerneli, do t;ju duhej edhe ta bënit të hynte te GNU-ja ose BSD-ja."
+msgid "<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free 
Windows-like system has been developed, but technically it is not at all like 
GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of 
Solaris has been made free, but if you wanted to make a free system out of 
that, aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need 
to put it into GNU or BSD."
+msgstr "<a id=\"newersystems\"></a>Ngaqë kjo qe shkruar, qe zhvilluar një 
sistem thuajse-krejt-i-lirë i ngjashëm me Windows-in, por teknikisht nuk 
është fare i ngjashëm me GNU-në apo Unix-in, ndaj përnjëmend nuk hyn fare 
këtu. Shumica e kernelit të Solaris-it është kaluar si i lirë, po nëse 
doni të nxirrni prej tij një sistem të lirë, veç plotësimit të pjesëve 
që mungojnë te kerneli, do t;ju duhej edhe ta bënit të hynte te GNU-ja ose 
BSD-ja."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
-"written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD "
-"kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that "
-"kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are "
-"therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on "
-"the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly "
-"distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
-msgstr ""
-"<a id=\"gnubsd\"></a>Nga ana tjetër, përgjatë viteve qëkur u shkrua ky "
-"artikull, the GNU C Library është përshtatur për disa versione të 
kernelit "
-"BSD, çka e bëri fare të thjeshtë ndërthurjen e sistemit GNU me atë 
kernel. "
-"Ashtu si edhe GNU/Linux-i, këta janë në fakt variante të GNU-së, ndaj 
edhe "
-"quhen, fjala vjen, GNU/kFreeBSD dhe GNU/kNetBSD, në varësi të kernelit të 
"
-"sistemit. Përdoruesit e zakonshëm zor të dallojnë një dekstop GNU/Linux 
nga "
-"një dekstop GNU/*BSD."
+msgid "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article 
was written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD 
kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that 
kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are 
therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the 
kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly 
distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
+msgstr "<a id=\"gnubsd\"></a>Nga ana tjetër, përgjatë viteve qëkur u 
shkrua ky artikull, the GNU C Library është përshtatur për disa versione 
të kernelit BSD, çka e bëri fare të thjeshtë ndërthurjen e sistemit GNU 
me atë kernel. Ashtu si edhe GNU/Linux-i, këta janë në fakt variante të 
GNU-së, ndaj edhe quhen, fjala vjen, GNU/kFreeBSD dhe GNU/kNetBSD, në varësi 
të kernelit të sistemit. Përdoruesit e zakonshëm zor të dallojnë një 
dekstop GNU/Linux nga një dekstop GNU/*BSD."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -532,48 +187,26 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman"
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. 
"
-"Stallman"
+msgid "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. 
Stallman"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 
Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -592,10 +225,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]