www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po initial-announcement.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po initial-announcement.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 08:55:46 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 08:55:46

Modified files:
    gnu/po     : initial-announcement.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/initial-announcement.sq.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: initial-announcement.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/initial-announcement.sq.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- initial-announcement.sq.po 14 Jul 2011 08:35:24 -0000   1.5
+++ initial-announcement.sq.po 9 Aug 2011 08:55:40 -0000    1.6
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-03 00:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,23 +26,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This is the original announcement of the GNU Project, posted by <a href="
-"\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> on September 27, 1983."
+msgid "This is the original announcement of the GNU Project, posted by <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> on September 27, 1983."
 msgstr "Rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The actual history of the GNU Project differs in many ways from this initial "
-"plan. For example, the beginning was delayed until January 1984. Several of "
-"the philosophical concepts of <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software</a> were not clarified until a few years later."
-msgstr ""
-"Historia faktike e Projektit GNU është, në shumë pikëpamje, e ndryshme 
nga "
-"ky plan fillestar. Për shembull, fillimi u shty deri më Janar të 1984. 
Disa "
-"prej koncepteve filozofike rreth <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-"\">software-it të lirë</a> nuk qenë të qartësuara deri para pak vitesh."
+msgid "The actual history of the GNU Project differs in many ways from this 
initial plan. For example, the beginning was delayed until January 1984. 
Several of the philosophical concepts of <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> were not clarified until a 
few years later."
+msgstr "Historia faktike e Projektit GNU është, në shumë pikëpamje, e 
ndryshme nga ky plan fillestar. Për shembull, fillimi u shty deri më Janar 
të 1984. Disa prej koncepteve filozofike rreth <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software-it të lirë</a> nuk qenë të 
qartësuara deri para pak vitesh."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -51,61 +41,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Starting this Thanksgiving I am going to write a complete Unix-compatible "
-"software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and give it away free<a "
-"href=\"#f1\">(1)</a> to everyone who can use it. Contributions of time, "
-"money, programs and equipment are greatly needed."
-msgstr ""
-"Duke nisur nga ky Thanksgiving do të filloj të shkruaj një sistem "
-"<em>software</em>-i plotësisht të përputhshëm me Unix, të quajtur GNU "
-"(shkurtim i Gnu's Not Unix), dhe ta jap falas<a href=\"#f1\">(1)</a> për "
-"këdo që don ta përdorë. Kontribute në kohë, para, programe dhe pajisje 
"
-"nevojiten shumë."
+msgid "Starting this Thanksgiving I am going to write a complete 
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and give it 
away free<a href=\"#f1\">(1)</a> to everyone who can use it. Contributions of 
time, money, programs and equipment are greatly needed."
+msgstr "Duke nisur nga ky Thanksgiving do të filloj të shkruaj një sistem 
<em>software</em>-i plotësisht të përputhshëm me Unix, të quajtur GNU 
(shkurtim i Gnu's Not Unix), dhe ta jap falas<a href=\"#f1\">(1)</a> për këdo 
që don ta përdorë. Kontribute në kohë, para, programe dhe pajisje 
nevojiten shumë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to write "
-"and run C programs: editor, shell, C compiler, linker, assembler, and a few "
-"other things. After this we will add a text formatter, a YACC, an Empire "
-"game, a spreadsheet, and hundreds of other things. We hope to supply, "
-"eventually, everything useful that normally comes with a Unix system, and "
-"anything else useful, including on-line and hardcopy documentation."
-msgstr ""
-"Për të filluar, GNU do të jetë një kernel plus krejt mjetet e nevojshme 
për "
-"shkrim dhe xhirim programesh në C: përpunues, shell, përpilues C, lidhës, 
"
-"asembler, dhe ndoca gjëra të tjera. pas kësaj do të shtojmë një 
formatues "
-"tekstesh, një YACC, një lojë Empire, një fletëllogaritës, dhe qindra 
gjëra "
-"të tjera. Shpresojmë të furnizojmë, përfundimisht, gjithçka të 
dobishme që "
-"vjen normalisht me një sistem Unix, dhe çfarëdo gjëje tjetër të 
dobishme, "
-"përfshi dokumentim on-line dhe hardcopy."
+msgid "To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to 
write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker, assembler, and a 
few other things. After this we will add a text formatter, a YACC, an Empire 
game, a spreadsheet, and hundreds of other things. We hope to supply, 
eventually, everything useful that normally comes with a Unix system, and 
anything else useful, including on-line and hardcopy documentation."
+msgstr "Për të filluar, GNU do të jetë një kernel plus krejt mjetet e 
nevojshme për shkrim dhe xhirim programesh në C: përpunues, shell, 
përpilues C, lidhës, asembler, dhe ndoca gjëra të tjera. pas kësaj do të 
shtojmë një formatues tekstesh, një YACC, një lojë Empire, një 
fletëllogaritës, dhe qindra gjëra të tjera. Shpresojmë të furnizojmë, 
përfundimisht, gjithçka të dobishme që vjen normalisht me një sistem Unix, 
dhe çfarëdo gjëje tjetër të dobishme, përfshi dokumentim on-line dhe 
hardcopy."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to Unix. "
-"We will make all improvements that are convenient, based on our experience "
-"with other operating systems. In particular, we plan to have longer "
-"filenames, file version numbers, a crashproof file system, filename "
-"completion perhaps, terminal-independent display support, and eventually a "
-"Lisp-based window system through which several Lisp programs and ordinary "
-"Unix programs can share a screen. Both C and Lisp will be available as "
-"system programming languages. We will have network software based on MIT's "
-"chaosnet protocol, far superior to UUCP. We may also have something "
-"compatible with UUCP."
-msgstr ""
-"GNU do të jetë në gjendje të xhirojë programe Unix, por nuk do të jetë 
"
-"identik me Unix. Do të bëjmë tërë përmirësimet që ia leverdis, 
bazuar në "
-"përvojën tonë me sisteme të tjera operative. Në veçanti, kemi në plan 
të "
-"shtojmë emra më të gjatë kartelash, numra versioni kartelash, një sistem 
"
-"kartelash që nuk vithiset, ndoshta plotësim emri kartele, suport për ekran 
"
-"të pavarur nga terminali, e në fund edhe një sistem dritaresh bazuar në 
Lisp "
-"përmes të cilit disa programe Lisp dhe programe të rëndomtë Unix mund 
të "
-"ndajnë bashkë të njëjtin ekran. Si C ashtu edhe Lisp do të mund të 
kihen si "
-"gjuhë programimi për sistemin. Do të kemi <em>software</em> rrjeti, të "
-"bazuar në protokollin chaosnet të MIT-së, shumë më sipëran se UUCP. 
Ndoshta "
-"do të kemi diçka të përputhshme me UUCP."
+msgid "GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to 
Unix. We will make all improvements that are convenient, based on our 
experience with other operating systems. In particular, we plan to have longer 
filenames, file version numbers, a crashproof file system, filename completion 
perhaps, terminal-independent display support, and eventually a Lisp-based 
window system through which several Lisp programs and ordinary Unix programs 
can share a screen. Both C and Lisp will be available as system programming 
languages. We will have network software based on MIT's chaosnet protocol, far 
superior to UUCP. We may also have something compatible with UUCP."
+msgstr "GNU do të jetë në gjendje të xhirojë programe Unix, por nuk do 
të jetë identik me Unix. Do të bëjmë tërë përmirësimet që ia 
leverdis, bazuar në përvojën tonë me sisteme të tjera operative. Në 
veçanti, kemi në plan të shtojmë emra më të gjatë kartelash, numra 
versioni kartelash, një sistem kartelash që nuk vithiset, ndoshta plotësim 
emri kartele, suport për ekran të pavarur nga terminali, e në fund edhe një 
sistem dritaresh bazuar në Lisp përmes të cilit disa programe Lisp dhe 
programe të rëndomtë Unix mund të ndajnë bashkë të njëjtin ekran. Si C 
ashtu edhe Lisp do të mund të kihen si gjuhë programimi për sistemin. Do 
të kemi <em>software</em> rrjeti, të bazuar në protokollin chaosnet të 
MIT-së, shumë më sipëran se UUCP. Ndoshta do të kemi diçka të 
përputhshme me UUCP."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -114,21 +61,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS editor, "
-"now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked extensively on "
-"compilers, editors, debuggers, command interpreters, the Incompatible "
-"Timesharing System and the Lisp Machine operating system. I pioneered "
-"terminal-independent display support in ITS. In addition I have implemented "
-"one crashproof file system and two window systems for Lisp machines."
-msgstr ""
-"Jam Richard Stallman, shpikësi i përpunuesit origjinal e të shumë-imituar 
"
-"EMACS, tani në Laboratorin e Inteligjencës Artificiale në MIT. Kam punuar 
"
-"rëndshëm me përpiluesa, përpunuesa, debugger-a, interpretuesa urdhrash, "
-"Incompatible Timesharing System dhe sistemin operativ Lisp Machine. Jam "
-"marrë i pari me suport ekrani të pavarur nga terminali në ITS. Veç 
këtyre "
-"kam sendërtuar një sistem kartelash që nuk vithiset dhe dy sisteme 
dritaresh "
-"për makina Lisp."
+msgid "I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS 
editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked 
extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the 
Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system. I 
pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I have 
implemented one crashproof file system and two window systems for Lisp 
machines."
+msgstr "Jam Richard Stallman, shpikësi i përpunuesit origjinal e të 
shumë-imituar EMACS, tani në Laboratorin e Inteligjencës Artificiale në 
MIT. Kam punuar rëndshëm me përpiluesa, përpunuesa, debugger-a, 
interpretuesa urdhrash, Incompatible Timesharing System dhe sistemin operativ 
Lisp Machine. Jam marrë i pari me suport ekrani të pavarur nga terminali në 
ITS. Veç këtyre kam sendërtuar një sistem kartelash që nuk vithiset dhe 
dy sisteme dritaresh për makina Lisp."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -137,26 +71,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I consider that the golden rule requires that if I like a program I must "
-"share it with other people who like it. I cannot in good conscience sign a "
-"nondisclosure agreement or a software license agreement."
-msgstr ""
-"Mendoj se rregulli i artë e kërkon që nëse më pëlqen një program, ta 
ndaj "
-"atë me të tjerë persona që e pëlqejnë. Nuk mundem, me ndërgjegje të 
pastër, "
-"të nënshkruaj një marrëveshje moszbulimi ose një marrëveshje lejeje "
-"<em>software</em>-i. "
+msgid "I consider that the golden rule requires that if I like a program I 
must share it with other people who like it. I cannot in good conscience sign 
a nondisclosure agreement or a software license agreement."
+msgstr "Mendoj se rregulli i artë e kërkon që nëse më pëlqen një 
program, ta ndaj atë me të tjerë persona që e pëlqejnë. Nuk mundem, me 
ndërgjegje të pastër, të nënshkruaj një marrëveshje moszbulimi ose një 
marrëveshje lejeje <em>software</em>-i. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"So that I can continue to use computers without violating my principles, I "
-"have decided to put together a sufficient body of free software so that I "
-"will be able to get along without any software that is not free."
-msgstr ""
-"Që të mund të vazhdoj t'i përdor kompjuterat pa dhunuar parimet e mia, 
kam "
-"vendosur të bëj tok një trup të nevojshëm <em>software</em>-i të lirë 
që të "
-"jem në gjendje të vazhdoj pa ndonjë <em>software</em> që nuk është i 
lirë."
+msgid "So that I can continue to use computers without violating my 
principles, I have decided to put together a sufficient body of free software 
so that I will be able to get along without any software that is not free."
+msgstr "Që të mund të vazhdoj t'i përdor kompjuterat pa dhunuar parimet e 
mia, kam vendosur të bëj tok një trup të nevojshëm <em>software</em>-i të 
lirë që të jem në gjendje të vazhdoj pa ndonjë <em>software</em> që nuk 
është i lirë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -165,64 +86,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. I'm "
-"asking individuals for donations of programs and work."
-msgstr ""
-"U kërkoj prodhuesve të kompjuterave dhurime makinash dhe parash. U kërkoj 
"
-"individëve dhurime programesh dhe pune."
+msgid "I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. 
 I'm asking individuals for donations of programs and work."
+msgstr "U kërkoj prodhuesve të kompjuterave dhurime makinash dhe parash. U 
kërkoj individëve dhurime programesh dhe pune."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But we "
-"could use more. One consequence you can expect if you donate machines is "
-"that GNU will run on them at an early date. The machine had better be able "
-"to operate in a residential area, and not require sophisticated cooling or "
-"power."
-msgstr ""
-"Një prodhues kompjuterash ka premtuar tashmë të dhurojë një makinë. Po 
mund "
-"të përdorim edhe më tepër se një. Një rrjedhim që mund të prisni nga 
dhurimi "
-"i makinave është fakti që GNU-ja do të xhirojë në ta prej një date më 
të "
-"afërt. Makina është mirë të jetë e aftë të punojë në zona të 
banuara, dhe të "
-"mos ketë nevojë për ftohje ose ushqim të sofistikuar."
+msgid "One computer manufacturer has already offered to provide a machine. 
But we could use more. One consequence you can expect if you donate machines 
is that GNU will run on them at an early date. The machine had better be able 
to operate in a residential area, and not require sophisticated cooling or 
power."
+msgstr "Një prodhues kompjuterash ka premtuar tashmë të dhurojë një 
makinë. Po mund të përdorim edhe më tepër se një. Një rrjedhim që mund 
të prisni nga dhurimi i makinave është fakti që GNU-ja do të xhirojë në 
ta prej një date më të afërt. Makina është mirë të jetë e aftë të 
punojë në zona të banuara, dhe të mos ketë nevojë për ftohje ose ushqim 
të sofistikuar."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate of "
-"some Unix utility and giving it to me. For most projects, such part-time "
-"distributed work would be very hard to coordinate; the independently-written "
-"parts would not work together. But for the particular task of replacing "
-"Unix, this problem is absent. Most interface specifications are fixed by "
-"Unix compatibility. If each contribution works with the rest of Unix, it "
-"will probably work with the rest of GNU."
-msgstr ""
-"Programuesa individualë mund të kontribuojnë duke shkruajtur një kopje 
të "
-"përputhshme të disa prej mjeteve Unix dhe të m'i japin mua. Për 
shumicën e "
-"projekteve, kjo pjesëmarrje e shpërndarë dhe me kohë të pjesshme do të 
ishte "
-"shumë e vështirë të bashkërendohej; pjesët e shkruara në mënyrë të 
pavarur "
-"nuk do të punonin tok. Por për synimin e veçantë të zëvendësimit të 
Unix-"
-"it, ky problem nuk është i pranishëm. Shumica e specifikimeve për 
ndërfaqen "
-"janë të rregulluara nga përputhshmëria me Unix-in. Po qe se çdo 
kontribut "
-"funksionon me pjesën tjetër të Unix-it, ka gjasa që do të punojë edhe 
me "
-"pjesën tjetër të GNU-së."
+msgid "Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate 
of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such part-time 
distributed work would be very hard to coordinate; the independently-written 
parts would not work together. But for the particular task of replacing Unix, 
this problem is absent. Most interface specifications are fixed by Unix 
compatibility. If each contribution works with the rest of Unix, it will 
probably work with the rest of GNU."
+msgstr "Programuesa individualë mund të kontribuojnë duke shkruajtur një 
kopje të përputhshme të disa prej mjeteve Unix dhe të m'i japin mua. Për 
shumicën e projekteve, kjo pjesëmarrje e shpërndarë dhe me kohë të 
pjesshme do të ishte shumë e vështirë të bashkërendohej; pjesët e 
shkruara në mënyrë të pavarur nuk do të punonin tok. Por për synimin e 
veçantë të zëvendësimit të Unix-it, ky problem nuk është i pranishëm. 
Shumica e specifikimeve për ndërfaqen janë të rregulluara nga 
përputhshmëria me Unix-in. Po qe se çdo kontribut funksionon me pjesën 
tjetër të Unix-it, ka gjasa që do të punojë edhe me pjesën tjetër të 
GNU-së."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or part "
-"time. The salary won't be high, but I'm looking for people for whom knowing "
-"they are helping humanity is as important as money. I view this as a way of "
-"enabling dedicated people to devote their full energies to working on GNU by "
-"sparing them the need to make a living in another way."
-msgstr ""
-"Nëse siguroj dhurime në para, ndoshta do të jem në gjendje të punësoj 
pak "
-"vetë me kohë të plotë ose të pjesshme. Rroga nuk do të jetë e lartë, 
por po "
-"kërkoj persona për të cilët fakti që po ndihmojnë njerëzimin është 
po aq i "
-"rëndësishëm sa edhe paraja. E shoh këtë si një rrugë për t'u krijuar 
"
-"mundësinë personave të përkushtuar t'ia kushtojnë energjitë e tyre 
punës me "
-"GNU, duke i liruar nga nevoja të fitojnë jetesën në një rrugë tjetër."
+msgid "If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or 
part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for whom 
knowing they are helping humanity is as important as money. I view this as a 
way of enabling dedicated people to devote their full energies to working on 
GNU by sparing them the need to make a living in another way."
+msgstr "Nëse siguroj dhurime në para, ndoshta do të jem në gjendje të 
punësoj pak vetë me kohë të plotë ose të pjesshme. Rroga nuk do të 
jetë e lartë, por po kërkoj persona për të cilët fakti që po ndihmojnë 
njerëzimin është po aq i rëndësishëm sa edhe paraja. E shoh këtë si 
një rrugë për t'u krijuar mundësinë personave të përkushtuar t'ia 
kushtojnë energjitë e tyre punës me GNU, duke i liruar nga nevoja të 
fitojnë jetesën në një rrugë tjetër."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -231,42 +111,41 @@
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Arpanet mail:"
-msgstr ""
+msgstr "Postë Arpanet:"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Arpanet mail:<br /> address@hidden"
 msgid "address@hidden"
-msgstr "Arpanet mail:<br /> address@hidden"
+msgstr "address@hidden"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Usenet:"
-msgstr ""
+msgstr "Usenet:"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "address@hidden"
-msgstr ""
+msgstr "address@hidden"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "address@hidden"
-msgstr ""
+msgstr "address@hidden"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "US Snail:"
-msgstr ""
+msgstr "Postë e Zakonshme në ShBA:"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Richard Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "166 Prospect St"
-msgstr ""
+msgstr "166 Prospect St"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Cambridge, MA 02139"
-msgstr ""
+msgstr "Cambridge, MA 02139"
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -275,18 +154,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The wording here was careless. The intention was that nobody would have to "
-"pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But the words don't make "
-"this clear, and people often interpret them as saying that copies of GNU "
-"should always be distributed at little or no charge. That was never the "
-"intent."
-msgstr ""
-"Përdorimi i fjalëve këtu qe i pakujdesshëm. Dëshira qe që askujt nuk do 
t'i "
-"duhej të paguante për <b>leje</b> përdorimi të sistemit GNU. Por fjalët 
nuk "
-"e bëjnë të qartë këtë, dhe njerëzit shpesh i interpretojnë ato si të 
thoshin "
-"që kopjet e GNU-së do të duhej të shpërndaheshin përherë kundrejt pak 
ose "
-"aspak shpërblimi. Ky kurrë nuk qe synimi."
+msgid "The wording here was careless. The intention was that nobody would 
have to pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But the words don't 
make this clear, and people often interpret them as saying that copies of GNU 
should always be distributed at little or no charge. That was never the 
intent."
+msgstr "Përdorimi i fjalëve këtu qe i pakujdesshëm. Dëshira qe që askujt 
nuk do t'i duhej të paguante për <b>leje</b> përdorimi të sistemit GNU. 
Por fjalët nuk e bëjnë të qartë këtë, dhe njerëzit shpesh i 
interpretojnë ato si të thoshin që kopjet e GNU-së do të duhej të 
shpërndaheshin përherë kundrejt pak ose aspak shpërblimi. Ky kurrë nuk qe 
synimi."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -295,12 +164,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For completeness, the original email is reproduced here, in its original "
-"form."
-msgstr ""
-"Për hir të plotësisë, email-i origjinal është riprodhuar këtu, në 
formën e "
-"tij origjinale."
+msgid "For completeness, the original email is reproduced here, in its 
original form."
+msgstr "Për hir të plotësisë, email-i origjinal është riprodhuar këtu, 
në formën e tij origjinale."
 
 # type: Content of: <div><pre>
 #. TRANSLATORS: Don't translate anything except the headers.
@@ -515,68 +380,39 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka po ashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> the FSF. <br /> Ju lutemi, lidhjet 
e "
-"dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka, po ashtu, edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka po ashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> the FSF. <br /> Ju lutemi, lidhjet 
e "
-"dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1983, 1999, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1983, 1999, 2007, 2008, 2009 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1983, 1999, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, 
Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1983, 1999, 2007, 2008, 2009 Free Software 
Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -595,22 +431,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid "Usenet:<br /> address@hidden<br /> address@hidden"
-#~ msgstr "Usenet:<br /> address@hidden<br /> address@hidden"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "US Snail:<br /> Richard Stallman<br /> 166 Prospect St<br /> Cambridge, "
-#~ "MA 02139"
-#~ msgstr ""
-#~ "US Snail:<br /> Richard Stallman<br /> 166 Prospect St<br /> Cambridge, "
-#~ "MA 02139"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]