www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 08:51:55 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 08:51:55

Modified files:
    gnu/po     : gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po 14 Jul 2011 08:35:23 -0000   1.6
+++ gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po 9 Aug 2011 08:51:49 -0000    1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-01 11:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 11:56+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,12 +16,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"GNU Users Who Have Never Heard of GNU - GNU Project - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Përdoruesa të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në - Projekti 
GNU - "
-"Free Software Foundation (FSF)"
+msgid "GNU Users Who Have Never Heard of GNU - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr "Përdoruesa të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në - 
Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -30,116 +26,38 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
-msgstr ""
-"<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
-"strong>"
+msgid "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
+msgstr "<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"To learn more about this issue, you can also read our <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, our page on <a href=\"/gnu/why-gnu-linux."
-"html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
-"\">Linux and the GNU Project</a>."
-msgstr ""
-"Për të mësuar më tepër mbi këtë çështje, mundet edhe të lexoni <a 
href=\"/"
-"gnu/gnu-linux-faq.html\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, faqen tonë mbi <a href=\"/"
-"gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi <a href=\"/"
-"gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti GNU</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
-"GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and companies "
-"who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, the name GNU "
-"has certain associations, which people will discover once they hear the "
-"name. GNU is associated with the ideals of freedom of the free software "
-"movement. That association is no accident; the motive for developing GNU "
-"was specifically to make it possible to use a computer and have freedom."
-msgstr ""
-"Shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar kurrë për GNU-në. Madje dhe 
shumica e "
-"njerëzve që përdorin sistemin GNU nuk kanë dëgjuar kurrë për GNU-në, 
falë "
-"kaq shumë njerëzve dhe shoqërive që i mësojnë ta quajnë &ldquo;"
-"Linux&rdquo;. Sido që të jetë, emri GNU ka disa përshoqërime, të cilat 
"
-"njerëzit do t'i zbulojnë pasi t'i dëgjojnë emrin. GNU-ja përshoqërohet 
me "
-"idealet e lirisë së lëvizjes për <em>software</em> të lirë. Ky 
përshoqërim "
-"nuk është i rastit; motivi për zhvillimin e GNU-së qe pikërisht bërja e 
"
-"mundur të përdoret kompjuteri dhe të kihet liri."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The association between the name GNU and our goals of freedom and social "
-"solidarity exists in the minds of hundreds of thousands of GNU/Linux users "
-"that do know about GNU. It exists in Wikipedia. And it exists around the "
-"web; if these users search for GNU, they will find <a href=\"http://www.gnu.";
-"org\">www.gnu.org</a>, which talks about free software and freedom."
-msgstr ""
-"Përshoqërimi mes emrit GNU dhe synimeve tona për liri dhe solidaritet "
-"shoqëror gjenden në mendjet e qindra mijëra përdoruesve të GNU/Linux-it 
që "
-"kanë njohuri mbi GNU-në. Gjendet në Wikipedia. Dhe gjendet edhe në web; "
-"nëse këta përdorues kërkojnë rreth GNU-së, do të gjejnë <a 
href=\"http://www.";
-"gnu.org\">www.gnu.org</a>, që flet mbi <em>software</em>-in e lirë dhe "
-"lirinë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; won't immediately associate it with anything. However, when "
-"people know that the system is basically GNU, that brings them a step closer "
-"to learning about our ideals. For instance, they might become curious and "
-"look for more information about GNU."
-msgstr ""
-"Një person që e sheh emrin &ldquo;GNU&rdquo; për herë të parë te 
&ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; s'ka për ta përshoqëruar menjëherë me ndonjë gjë. Por, 
kur "
-"njerëzit ta dinë që sistemi është në thelb GNU, kjo i sjell një hap 
më pranë "
-"te njohja e idealeve tona. Fjala vjen, mund të bëhen kureshtarë dhe të "
-"kërkojnë për më tepër të dhëna rreth GNU-së."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If they don't look for it, they may encounter it anyway. The &ldquo;open "
-"source&rdquo; rhetoric tends to lead people's attention away from issues of "
-"users' freedom, but not totally; there is still discussion of GNU and free "
-"software, and people have some chance of coming across it. When that "
-"happens, the reader is more likely to pay attention to information about GNU "
-"(such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if he "
-"knows he is a user of the GNU system."
-msgstr ""
-"Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e &ldquo;"
-"burimit të hapur&rdquo; priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga "
-"problemet e lirisë së përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë diskutohet 
mbi "
-"GNU-në dhe <em>software</em>-in e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta 
"
-"ndeshin. Kur kjo ndodh, lexuesi ka më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen 
nga "
-"të dhënat mbi GNU-në (ashtu si është kjo vepër e një fushate për liri 
dhe "
-"bashkësi) nëse e di se është përdorues i sistemit GNU."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Over time, calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; spreads awareness of "
-"the ideals of freedom for which we developed the GNU system. It is also "
-"useful as a reminder for people in our community who know about these "
-"ideals, in a world where much of discussion of free software takes a totally "
-"practical (and thus amoral) approach. When we ask you to call the system "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we do so because awareness of GNU slowly but surely "
-"brings with it awareness of the free software ideals of freedom and "
-"community."
-msgstr ""
-"Parë në shtrirje kohore, quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; përhap 
"
-"ndërgjegjësimin mbi idealet e lirisë për të cilat ne zhvilluam sistemin "
-"GNU. Është po ashtu e dobishme si kujtues për njerëzit në bashkësinë 
tonë "
-"që kanë dijeni për këto ideale, në një botë ku mjaft nga diskutimi mbi 
"
-"<em>software</em>-in e lirë i nënshtrohet një trajtimi krejtësisht 
praktik "
-"(e prandaj edhe të pamoral). Kur ju kërkojmë që ta quani sistemin 
&ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;, e bëjmë ngaqë ndërgjegjësimi mbi GNU-në, ngadalë por 
hapa "
-"të sigurt sjell me vete ndërgjegjësimin mbi idealet e <em>software</em>-it 
"
-"të lirë dhe bashkësisë."
+msgid "To learn more about this issue, you can also read our <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, our page on <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>."
+msgstr "Për të mësuar më tepër mbi këtë çështje, mundet edhe të 
lexoni <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, faqen tonë 
mbi <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi 
<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti GNU</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use 
the GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and companies 
who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, the name GNU has 
certain associations, which people will discover once they hear the name. GNU 
is associated with the ideals of freedom of the free software movement. That 
association is no accident; the motive for developing GNU was specifically to 
make it possible to use a computer and have freedom."
+msgstr "Shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar kurrë për GNU-në. Madje dhe 
shumica e njerëzve që përdorin sistemin GNU nuk kanë dëgjuar kurrë për 
GNU-në, falë kaq shumë njerëzve dhe shoqërive që i mësojnë ta quajnë 
&ldquo;Linux&rdquo;. Sido që të jetë, emri GNU ka disa përshoqërime, të 
cilat njerëzit do t'i zbulojnë pasi t'i dëgjojnë emrin. GNU-ja 
përshoqërohet me idealet e lirisë së lëvizjes për <em>software</em> të 
lirë. Ky përshoqërim nuk është i rastit; motivi për zhvillimin e GNU-së 
qe pikërisht bërja e mundur të përdoret kompjuteri dhe të kihet liri."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The association between the name GNU and our goals of freedom and 
social solidarity exists in the minds of hundreds of thousands of GNU/Linux 
users that do know about GNU. It exists in Wikipedia. And it exists around 
the web; if these users search for GNU, they will find <a 
href=\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a>, which talks about free software 
and freedom."
+msgstr "Përshoqërimi mes emrit GNU dhe synimeve tona për liri dhe 
solidaritet shoqëror gjenden në mendjet e qindra mijëra përdoruesve të 
GNU/Linux-it që kanë njohuri mbi GNU-në. Gjendet në Wikipedia. Dhe gjendet 
edhe në web; nëse këta përdorues kërkojnë rreth GNU-së, do të gjejnë 
<a href=\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a>, që flet mbi 
<em>software</em>-in e lirë dhe lirinë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; won't immediately associate it with anything. However, 
when people know that the system is basically GNU, that brings them a step 
closer to learning about our ideals. For instance, they might become curious 
and look for more information about GNU."
+msgstr "Një person që e sheh emrin &ldquo;GNU&rdquo; për herë të parë te 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; s'ka për ta përshoqëruar menjëherë me ndonjë 
gjë. Por, kur njerëzit ta dinë që sistemi është në thelb GNU, kjo i 
sjell një hap më pranë te njohja e idealeve tona. Fjala vjen, mund të 
bëhen kureshtarë dhe të kërkojnë për më tepër të dhëna rreth GNU-së."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If they don't look for it, they may encounter it anyway. The 
&ldquo;open source&rdquo; rhetoric tends to lead people's attention away from 
issues of users' freedom, but not totally; there is still discussion of GNU and 
free software, and people have some chance of coming across it. When that 
happens, the reader is more likely to pay attention to information about GNU 
(such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if he 
knows he is a user of the GNU system."
+msgstr "Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e 
&ldquo;burimit të hapur&rdquo; priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg 
nga problemet e lirisë së përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë 
diskutohet mbi GNU-në dhe <em>software</em>-in e lirë, dhe njerëzit prapë 
kanë gjasa ta ndeshin. Kur kjo ndodh, lexuesi ka më tepër gjasa ta 
drejtojë vëmendjen nga të dhënat mbi GNU-në (ashtu si është kjo vepër e 
një fushate për liri dhe bashkësi) nëse e di se është përdorues i 
sistemit GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Over time, calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; spreads awareness 
of the ideals of freedom for which we developed the GNU system. It is also 
useful as a reminder for people in our community who know about these ideals, 
in a world where much of discussion of free software takes a totally practical 
(and thus amoral) approach. When we ask you to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we do so because awareness of GNU slowly but surely 
brings with it awareness of the free software ideals of freedom and community."
+msgstr "Parë në shtrirje kohore, quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
përhap ndërgjegjësimin mbi idealet e lirisë për të cilat ne zhvilluam 
sistemin GNU. Është po ashtu e dobishme si kujtues për njerëzit në 
bashkësinë tonë që kanë dijeni për këto ideale, në një botë ku mjaft 
nga diskutimi mbi <em>software</em>-in e lirë i nënshtrohet një trajtimi 
krejtësisht praktik (e prandaj edhe të pamoral). Kur ju kërkojmë që ta 
quani sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, e bëjmë ngaqë ndërgjegjësimi mbi 
GNU-në, ngadalë por hapa të sigurt sjell me vete ndërgjegjësimin mbi 
idealet e <em>software</em>-it të lirë dhe bashkësisë."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -149,34 +67,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -184,11 +86,8 @@
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -207,11 +106,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]