www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po byte-interview.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po byte-interview.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 08:34:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 08:34:26

Modified files:
    gnu/po     : byte-interview.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/byte-interview.sq.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: byte-interview.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/byte-interview.sq.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- byte-interview.sq.po    14 Jul 2011 08:35:17 -0000   1.9
+++ byte-interview.sq.po    9 Aug 2011 08:34:21 -0000    1.10
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-04 00:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 11:36+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -11,12 +11,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"BYTE Interview with Richard Stallman - GNU Project - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman - Projekti GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+msgid "BYTE Interview with Richard Stallman - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr "Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman - Projekti GNU - Free 
Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -30,112 +26,37 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-msgid ""
-"Richard Stallman discusses his public-domain Unix-compatible software system "
-"with BYTE editors (July 1986)"
-msgstr ""
-"Richard Stallman flet me redaktorët e BYTE-it, për sistemin e tij të "
-"<em>software</em>-it në përkatësi publike, të përputhshëm me Unix, 
(Korrik "
-"1986)"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Richard Stallman has undertaken probably the most ambitious free software "
-"development project to date, the GNU system. In his GNU Manifesto, "
-"published in the March 1985 issue of Dr. Dobb's Journal, Stallman described "
-"GNU as a &ldquo;complete Unix-compatible software system which I am writing "
-"so that I can give it away free to everyone who can use it&hellip; Once GNU "
-"is written, everyone will be able to obtain good system software free, just "
-"like air.&rdquo; (GNU is an acronym for GNU's Not Unix; the &ldquo;G&rdquo; "
-"is pronounced.)"
-msgstr ""
-"Richard Stallman ka ndërmarë ndoshta projektin më ambicioz në zhvillime "
-"<em>software</em>-i të lirë deri më sot, sistemin GNU. Te Manifesti i tij 
i "
-"GNU-së, botuar në numrin e Mars-it të 1985-s të Dr. Dobb's Journal, 
Stallman "
-"e përshkroi GNU-në si një “sistem <em>software</em>-i të përputhshëm 
me "
-"Unix, të cilin po e shkruaj që të mund t'ia jap lirisht kujtdo që mund ta 
"
-"përdorë… Pasi GNU-ja të jetë shkrojtur, gjithkush do të jetë në 
gjendje të "
-"ketë një sistem <em>software</em>-i lirisht, njësoj si ajrin.” (GNU 
është "
-"shkurtim për GNU's Not Unix; “G” shqiptohet.)"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Stallman is widely known as the author of EMACS, a powerful text editor that "
-"he developed at the <abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology"
-"\">MIT</abbr> Artificial Intelligence Laboratory. It is no coincidence that "
-"the first piece of software produced as part of the GNU project was a new "
-"implementation of EMACS. GNU EMACS has already achieved a reputation as one "
-"of the best implementations of EMACS currently available at any price."
-msgstr ""
-"Stallman njihet gjerësisht si autori i EMACS, një përpunues tekstesh i "
-"fuqishëm, të cilin e hartoi në Laboratorin e Inteligjencës Artificiale 
në "
-"MIT. Nuk është rastësi që copa e parë e një <em>software</em>-i 
prodhuar si "
-"pjesë e projektit GNU qe një sendërtim i ri i EMACS. GNU EMACS ka fituar "
-"tashmë famën si një prej sendërtimeve më të mira të tanishme për 
EMACS, për "
-"çfarëdo çmimi."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: We read your GNU Manifesto in the March 1985 issue of "
-"Dr. Dobb's. What has happened since? Was that really the beginning, and how "
-"have you progressed since then?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Në numrin e Marsit, 1985, të Dr. Dobb's lexuam nga 
ju "
-"Manifestin e GNU-së. Ç'ka ndodhur që prej atëhere? A qe ky fillimi 
vërtet, "
-"dhe si keni ecur nga andej e tëhu?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: The publication in Dr. Dobb's wasn't the "
-"beginning of the project. I wrote the GNU Manifesto when I was getting "
-"ready to start the project, as a proposal to ask computer manufacturers for "
-"funding. They didn't want to get involved, and I decided that rather than "
-"spend my time trying to pursue funds, I ought to spend it writing code. The "
-"manifesto was published about a year and a half after I had written it, when "
-"I had barely begun distributing the GNU EMACS. Since that time, in addition "
-"to making GNU EMACS more complete and making it run on many more computers, "
-"I have nearly finished the optimizing C compiler and all the other software "
-"that is needed for running C programs. This includes a source-level "
-"debugger that has many features that the other source-level debuggers on "
-"Unix don't have. For example, it has convenience variables within the "
-"debugger so you can save values, and it also has a history of all the values "
-"that you have printed out, making it tremendously easier to chase around "
-"list structures."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Botimi te Dr. Dobb's s'qe fillimi i projektit. "
-"Manifestin e GNU-së e shkrojta kur po përgatitesha të nisja projektin, si "
-"një ftesë për t'u kërkuar prodhuesve të kompjuterëve financim. Ata nuk "
-"deshën të përfshiheshin dhe vendosa që më mirë se sa të harxhoj kohë 
nga e "
-"imja, me përpjekje për sigurim fondesh, më takonte ta harxhoja duke "
-"shkruajtur kod. Manifesti u botua rreth një vit e gjysmë pasi e pata "
-"shkruajtur, kur sapo kisha filluar të shpërndaja GNU EMACS. Që prej 
atëherë, "
-"veç plotësimit të mëtejshëm të GNU EMACS dhe aftësimit të tij të 
xhirojë në "
-"më shumë lloje kompjuteri, thuajse kam përfunduar optimizimin e 
përpiluesit "
-"C dhe krejt programet e tjera që nevojiten për xhirimin e programeve në C. 
"
-"Kjo përfshin një diagnostikues në nivel burimi, i cili ka mjaft veçori 
që të "
-"tjerë diagnostikuesa në nivel burimi për Unix nuk i kanë. Për shembull, 
ka "
-"ndryshore të leverdishme brenda diagnostikuesit e kështu mund të ruani "
-"vlera, dhe ka po ashtu historik të krejt vlerave që keni dërguar në 
shtypës, "
-"duke e bërë tmerrësisht më të kollajtë të gjurmohet përreth 
strukturash "
-"listë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: You have finished an editor that is now widely "
-"distributed and you are about to finish the compiler."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Keni përfunduar një përpunues që tani është "
-"shpërndarë gjerësisht dhe jeni duke përfunduar një përpilues."
+msgid "Richard Stallman discusses his public-domain Unix-compatible software 
system with BYTE editors (July 1986)"
+msgstr "Richard Stallman flet me redaktorët e BYTE-it, për sistemin e tij 
të <em>software</em>-it në përkatësi publike, të përputhshëm me Unix, 
(Korrik 1986)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I expect that it will be finished this October."
+msgid "Richard Stallman has undertaken probably the most ambitious free 
software development project to date, the GNU system. In his GNU Manifesto, 
published in the March 1985 issue of Dr. Dobb's Journal, Stallman described GNU 
as a &ldquo;complete Unix-compatible software system which I am writing so that 
I can give it away free to everyone who can use it&hellip; Once GNU is written, 
everyone will be able to obtain good system software free, just like 
air.&rdquo; (GNU is an acronym for GNU's Not Unix; the &ldquo;G&rdquo; is 
pronounced.)"
+msgstr "Richard Stallman ka ndërmarë ndoshta projektin më ambicioz në 
zhvillime <em>software</em>-i të lirë deri më sot, sistemin GNU. Te 
Manifesti i tij i GNU-së, botuar në numrin e Mars-it të 1985-s të Dr. 
Dobb's Journal, Stallman e përshkroi GNU-në si një “sistem 
<em>software</em>-i të përputhshëm me Unix, të cilin po e shkruaj që të 
mund t'ia jap lirisht kujtdo që mund ta përdorë… Pasi GNU-ja të jetë 
shkrojtur, gjithkush do të jetë në gjendje të ketë një sistem 
<em>software</em>-i lirisht, njësoj si ajrin.” (GNU është shkurtim për 
GNU's Not Unix; “G” shqiptohet.)"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Stallman is widely known as the author of EMACS, a powerful text editor 
that he developed at the <abbr title=\"Massachusetts Institute of 
Technology\">MIT</abbr> Artificial Intelligence Laboratory. It is no 
coincidence that the first piece of software produced as part of the GNU 
project was a new implementation of EMACS. GNU EMACS has already achieved a 
reputation as one of the best implementations of EMACS currently available at 
any price."
+msgstr "Stallman njihet gjerësisht si autori i EMACS, një përpunues 
tekstesh i fuqishëm, të cilin e hartoi në Laboratorin e Inteligjencës 
Artificiale në MIT. Nuk është rastësi që copa e parë e një 
<em>software</em>-i prodhuar si pjesë e projektit GNU qe një sendërtim i ri 
i EMACS. GNU EMACS ka fituar tashmë famën si një prej sendërtimeve më të 
mira të tanishme për EMACS, për çfarëdo çmimi."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: We read your GNU Manifesto in the March 1985 
issue of Dr. Dobb's. What has happened since? Was that really the beginning, 
and how have you progressed since then?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Në numrin e Marsit, 1985, të Dr. Dobb's 
lexuam nga ju Manifestin e GNU-së. Ç'ka ndodhur që prej atëhere? A qe ky 
fillimi vërtet, dhe si keni ecur nga andej e tëhu?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: The publication in Dr. Dobb's wasn't the 
beginning of the project. I wrote the GNU Manifesto when I was getting ready 
to start the project, as a proposal to ask computer manufacturers for funding. 
They didn't want to get involved, and I decided that rather than spend my time 
trying to pursue funds, I ought to spend it writing code. The manifesto was 
published about a year and a half after I had written it, when I had barely 
begun distributing the GNU EMACS. Since that time, in addition to making GNU 
EMACS more complete and making it run on many more computers, I have nearly 
finished the optimizing C compiler and all the other software that is needed 
for running C programs. This includes a source-level debugger that has many 
features that the other source-level debuggers on Unix don't have. For 
example, it has convenience variables within the debugger so you can save 
values, and it also has a history of all the values that you have printed out, 
making it tremendously easier to chase around list structures."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Botimi te Dr. Dobb's s'qe fillimi i 
projektit. Manifestin e GNU-së e shkrojta kur po përgatitesha të nisja 
projektin, si një ftesë për t'u kërkuar prodhuesve të kompjuterëve 
financim. Ata nuk deshën të përfshiheshin dhe vendosa që më mirë se sa 
të harxhoj kohë nga e imja, me përpjekje për sigurim fondesh, më takonte 
ta harxhoja duke shkruajtur kod. Manifesti u botua rreth një vit e gjysmë 
pasi e pata shkruajtur, kur sapo kisha filluar të shpërndaja GNU EMACS. Që 
prej atëherë, veç plotësimit të mëtejshëm të GNU EMACS dhe aftësimit 
të tij të xhirojë në më shumë lloje kompjuteri, thuajse kam përfunduar 
optimizimin e përpiluesit C dhe krejt programet e tjera që nevojiten për 
xhirimin e programeve në C. Kjo përfshin një diagnostikues në nivel burimi, 
i cili ka mjaft veçori që të tjerë diagnostikuesa në nivel burimi për 
Unix nuk i kanë. Për shembull, ka ndryshore të leverdishme brenda 
diagnostikuesit e kështu mund të ruani vlera, dhe ka po ashtu historik të 
krejt vlerave që keni dërguar në shtypës, duke e bërë tmerrësisht më 
të kollajtë të gjurmohet përreth strukturash listë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: You have finished an editor that is now widely 
distributed and you are about to finish the compiler."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Keni përfunduar një përpunues që tani 
është shpërndarë gjerësisht dhe jeni duke përfunduar një përpilues."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I expect that it will be finished this 
October."
 msgstr "<strong>Stallman</strong>: Pres që të ketë përfunduar këtë 
Tetor."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -145,267 +66,78 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I'm currently planning to start with the kernel "
-"that was written at <abbr>MIT</abbr> and was released to the public recently "
-"with the idea that I would use it. This kernel is called TRIX; it's based "
-"on remote procedure call. I still need to add compatibility for a lot of "
-"the features of Unix which it doesn't have currently. I haven't started to "
-"work on that yet. I'm finishing the compiler before I go to work on the "
-"kernel. I am also going to have to rewrite the file system. I intend to "
-"make it failsafe just by having it write blocks in the proper order so that "
-"the disk structure is always consistent. Then I want to add version "
-"numbers. I have a complicated scheme to reconcile version numbers with the "
-"way people usually use Unix. You have to be able to specify filenames "
-"without version numbers, but you also have to be able to specify them with "
-"explicit version numbers, and these both need to work with ordinary Unix "
-"programs that have not been modified in any way to deal with the existence "
-"of this feature. I think I have a scheme for doing this, and only trying it "
-"will show me whether it really does the job."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Kam në plan tani të filloj me kernelin që qe "
-"shkruar në MIT dhe që iu dha publikut së fundi, me idenë se do ta 
përdorja. "
-"Ky kernel quhet TRIX; bazohet në procedura thirrjesh në distancë. Ende më 
"
-"duhet t'i shtoj përputhshmërinë për një numër karakteristikash të 
Unix-it, "
-"të cilat hëpërhë nuk i ka. Nuk kam filluar akoma të merrem me të. Po "
-"përfundoj përpiluesin, përpara se të vazhdoj me kernelin. Do të më 
duhet "
-"edhe të rishkruaj sistemin e kartelave. Synoj ta bëj të paprekshëm nga "
-"dështimet, thjesht duke e bërë që të shkruajë blloqe në rendin e 
duhur, që "
-"kështu struktura e diskut të jetë përherë konsistente. Mandej dua të 
shtoj "
-"numra versioni. Kam një skemë të ndërlikuar për pajtimin e numrit të "
-"versioneve me mënyrën se si e përdorin njerëzit Unix-in. Duhet të jeni 
në "
-"gjendje të tregoni emra kartelash pa numra versionesh, por duhet po ashtu 
të "
-"jeni në gjendje t'i përcaktoni ato me numra versioni shprehimisht, dhe që 
të "
-"dyja duhet të funksionojnë me programet e zakonshëm Unix, ende të "
-"pandryshuar në ndonjë mënyrë për të trajtuar këtë veçori. Mendoj se 
e kam "
-"një skemë për ta bërë këtë gjë, dhe vetëm prova do të më tregojë 
se a e "
-"përmbush vërtet qëllimin."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Do you have a brief description you can give us as to "
-"how GNU as a system will be superior to other systems? We know that one of "
-"your goals is to produce something that is compatible with Unix. But at "
-"least in the area of file systems you have already said that you are going "
-"to go beyond Unix and produce something that is better."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: A keni një përshkrim për të na dhënë rreth se si 
GNU, "
-"si sistem, ka për të qenë sipëror ndaj sistemeve të tjerë? Dimë që 
një nga "
-"objektivat tuaj është të prodhoni diçka që është e përputhshme me 
Unix. Por "
-"të paktën në fushën e sistemeve të kartelave keni thënë tashmë se do 
të "
-"shkoni tej Unix-it dhe do të prodhoni diçka që është më e mirë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: The C compiler will produce better code and run "
-"faster. The debugger is better. With each piece I may or may not find a "
-"way to improve it. But there is no one answer to this question. To some "
-"extent I am getting the benefit of reimplementation, which makes many "
-"systems much better. To some extent it's because I have been in the field a "
-"long time and worked on many other systems. I therefore have many ideas to "
-"bring to bear. One way in which it will be better is that practically "
-"everything in the system will work on files of any size, on lines of any "
-"size, with any characters appearing in them. The Unix system is very bad in "
-"that regard. It's not anything new as a principle of software engineering "
-"that you shouldn't have arbitrary limits. But it just was the standard "
-"practice in writing Unix to put those in all the time, possibly just because "
-"they were writing it for a very small computer. The only limit in the GNU "
-"system is when your program runs out of memory because it tried to work on "
-"too much data and there is no place to keep it all."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Përpiluesi C do të prodhojë kod më të mirë e 
që "
-"xhiron më shpejt. Diagnostikuesi është më i mirë. Për secilën copë, 
mund të "
-"gjej ose jo një mënyrë për ta përmirësuar. Por nuk ka përgjigje për 
këtë "
-"pyetje. Deri diku po përfitoj nga shansi i risendërtimit, çka i bën 
shumë "
-"sisteme më të mirë. Deri diku kjo vjen ngaqë kam qenë i fushës për 
një kohë "
-"të gjatë dhe kam punuar në mjaft sisteme të tjerë. Kështu që kam plot 
ide "
-"për të shtuar. Një drejtim në të cilin do të jetë më i mirë është 
fakti që, "
-"praktikisht, çdo gjë në sistem do të punojë mbi kartela të çfarëdo 
madhësie, "
-"rreshta të çdo madhësie, me çfarëdo shenjash që përmbajnë këta. 
Sistemi Unix "
-"është mjaft dobët në këtë drejtim. Parimi i krijimit të 
<em>software</em>-"
-"eve, sipas të cilit nuk ka pse të ketë kufij arbitrarë për mundësitë 
tuaja, "
-"nuk është i ri. Por qe thjesht praktika standarde në shkrimin e Unix-it 
që "
-"vendosi të tillë gjithë kohës, mundet thjesht ngaqë shkruanin për 
kompjutera "
-"shumë të vegjël. Kufiri i vetëm në sistemin GNU është kur programi 
juaj ka "
-"konsumuar krejt kujtesën, ngaqë provoi të punojë mbi më shumë të 
dhëna se sa "
-"mundej, dhe nuk ka vend për t'i mbajtur të tëra."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: And that isn't likely to be hit if you've got virtual "
-"memory. You may just take forever to come up with the solution."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Dhe kjo ka pak gjasa të ndodhë, po qe se keni 
kujtesë "
-"virtuale. Thjesht zgjidhja mund të vonojë pambarim."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Actually these limits tend to hit in a time long "
-"before you take forever to come up with the solution."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Në fakt këto kufizime priren të ndikojnë në 
një "
-"kohë shumë më herët se sa nevojitet për të mbërritur te zgjidhja."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Can you say something about what types of machines "
-"and environments GNU EMACS in particular has been made to run under? It's "
-"now running on VAXes; has it migrated in any form to personal computers?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: A mund të thoni diçka mbi llojet e makinave dhe "
-"mjediset për të cilat GNU EMACS është përshtatur të xhirojë 
veçanërisht? "
-"Tani ai xhiron në VAX-e; a ka migruar në ndonjë formë te kompjuterat "
-"personalë?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I'm not sure what you mean by personal "
-"computers. For example, is a Sun a personal computer? GNU EMACS requires at "
-"least a megabyte of available memory and preferably more. It is normally "
-"used on machines that have virtual memory. Except for various technical "
-"problems in a few C compilers, almost any machine with virtual memory and "
-"running a fairly recent version of Unix will run GNU EMACS, and most of them "
-"currently do."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Nuk jam i sigurt se çfarë kuptoni me kompjutera "
-"personalë. Për shembull, një Sun a është kompjuter personal? GNU EMACS 
lyp "
-"të paktën një megabajt kujtesë në dispozicion, mundësisht edhe më 
tepër. "
-"Përdoret normalisht në makina që kanë kujtesë virtuale. Hiq rastet për 
disa "
-"probleme teknike në pak përpiluesa C, thuajse çfarëdo makine me kujtesë "
-"virtuale dhe që xhiron një version deri diku të ri të Unix-it do ta 
xhirojë "
-"GNU EMACS, dhe shumica e tyre vërtet e xhirojnë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Has anyone tried to port it to Ataris or Macintoshes?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Ka provuar ndokush t'i kalojë në Atari apo në "
-"Macintosh-a?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: The Atari 1040ST still doesn't have quite enough "
-"memory. The next Atari machine, I expect, will run it. I also think that "
-"future Ataris will have some forms of memory mapping. Of course, I am not "
-"designing the software to run on the kinds of computers that are prevalent "
-"today. I knew when I started this project it was going to take a few "
-"years. I therefore decided that I didn't want to make a worse system by "
-"taking on the additional challenge of making it run in the currently "
-"constrained environment. So instead I decided I'm going to write it in the "
-"way that seems the most natural and best. I am confident that in a couple "
-"of years machines of sufficient size will be prevalent. In fact, increases "
-"in memory size are happening so fast it surprises me how slow most of the "
-"people are to put in virtual memory; I think it is totally essential."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Atari 1040ST ende nuk ka kujtesë të mjaftueshme. 
"
-"Makina e ardhshme Atari, them, do ta xhirojë. Po ashtu, mendoj se Atari-t e "
-"ardhshëm do të kenë ndonjë formë projektimi kujtese. Sigurisht, nuk po e 
"
-"hartoj <em>software</em>-in që të xhirojë në llojet e kompjuterave që 
janë "
-"mbizotërues sot. E dija, që kur e fillova këtë projekt, se do të më 
merrte "
-"ca vite. Ndaj vendosa që të mos e bëja më keq një sistem, duke u ndeshur 
me "
-"sfidën e të bërit të xhirojë në mjediset e sotme të kufizuara. Në 
vend të "
-"kësaj, do ta shkruaj në mënyrën që duket më e natyrshmja dhe më e 
mira. Kam "
-"besim se edhe nja dy vite dhe makinat me madhësi të mjaftueshme kujtese do "
-"të jenë mbizotërueset. Në fakt, rritja e madhësisë së kujtesës po 
ndodh kaq "
-"shpejt, sa që më lë gojëhapur fakti se sa ngadalë po ecin shumica e 
njerëzve "
-"me vendosjen e kujtesës virtuale. Mendoj se është krejtësisht 
thelbësore."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: I think people don't really view it as being "
-"necessary for single-user machines."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Mendoj se njerëzit nuk e shohin si vërtet të "
-"nevojshme në makinat për një përdorues."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: They don't understand that single user doesn't "
-"mean single program. Certainly for any Unix-like system it's important to "
-"be able to run lots of different processes at the same time even if there is "
-"only one of you. You could run GNU EMACS on a nonvirtual-memory machine "
-"with enough memory, but you couldn't run the rest of the GNU system very "
-"well or a Unix system very well."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Nuk kuptojnë që një përdorues nuk do të 
thotë një "
-"program i vetëm. E qartë që për çfarëdo sistemi të ngjashëm me Unix 
është e "
-"rëndësishme aftësia e xhirimit të shumë proceseve të ndryshme në të 
njëjtën "
-"kohë, edhe pse për vetëm një nga ju. Mund ta xhironit GNU EMACS në një "
-"makinë pa kujtesë virtuale me kujtesë të mjaftueshme, por nuk mund të "
-"xhironi dhe aq mirë pjesën tjetër të sistemit GNU në një sistem Unix."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: How much of LISP is present in GNU EMACS? It occurred "
-"to me that it may be useful to use that as a tool for learning LISP."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Sa LISP është i pranishëm në GNU EMACS? Mu duk se "
-"mund të jetë e dobishme të përdoret si një mjet për të mësuar LISP."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: You can certainly do that. GNU EMACS contains a "
-"complete, although not very powerful, LISP system. It's powerful enough for "
-"writing editor commands. It's not comparable with, say, a Common LISP "
-"System, something you could really use for system programming, but it has "
-"all the things that LISP needs to have."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Sigurisht që mund ta bëni këtë. GNU EMACS 
përmban "
-"një sistem LISP të plotë, edhe pse jo shumë të fuqishëm. Është mjaft 
i "
-"fuqishëm për shkrim urdhrash përpunuesi. Nuk krahasohet me, të themi, 
një "
-"Common LISP System, diçka që do ta përdornit vërtet për programim 
sistemi, "
-"por ka krejt gjërat që duhet të ketë LISP-i."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Do you have any predictions about when you would be "
-"likely to distribute a workable environment in which, if we put it on our "
-"machines or workstations, we could actually get reasonable work done without "
-"using anything other than code that you distribute?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: A keni ndonjë parashikim se kur do të ishit në "
-"gjendje të shpërndanit një mjedis që funksionon, në të cilin, kur ta "
-"vendosnim në makinat apo stacionet tanë të punës, të mund të bënim 
punë në "
-"mënyrë të arsyeshme, pa përdorur gjë tjetër veç kodit që shpërndani?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: It's really hard to say. That could happen in a "
-"year, but of course it could take longer. It could also conceivably take "
-"less, but that's not too likely anymore. I think I'll have the compiler "
-"finished in a month or two. The only other large piece of work I really "
-"have to do is in the kernel. I first predicted GNU would take something "
-"like two years, but it has now been two and a half years and I'm still not "
-"finished. Part of the reason for the delay is that I spent a lot of time "
-"working on one compiler that turned out to be a dead end. I had to rewrite "
-"it completely. Another reason is that I spent so much time on GNU EMACS. I "
-"originally thought I wouldn't have to do that at all."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Është vërtet e zorshme të thuhet. Kjo mund të 
"
-"ndodhte për një vit, po sigurisht mund të zgjaste më tepër. Mund edhe 
të "
-"mendohej se mund të zgjaste më pak, por as kjo nuk është edhe aq e mundur 
"
-"tanimë. Mendoj se do ta kem përpiluesin të përfunduar për një muaj a 
dy. E "
-"vetmja pjesë pune tjetër e madhe që më duhet të bëj është tek 
kerneli. "
-"Fillimisht parashikoja që GNU-ja do të merrte diçka si dy vjetë, por 
kaluan "
-"dy vjetë e gjysmë dhe ende nuk kam mbaruar. Një pjesë e shkaqeve të 
vonesës "
-"është fakti që shpenzova goxha kohë duke punuar për një përpilues që 
doli se "
-"qe rrugë pa krye. Mu desh ta rishkruaj plotësisht. Një arsye tjetër 
është që "
-"shpenzova kaq shumë kohë për GNU EMACS. Fillimisht mendova se nuk kisha 
pse "
-"e bëja fare këtë."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I'm currently planning to start with the 
kernel that was written at <abbr>MIT</abbr> and was released to the public 
recently with the idea that I would use it. This kernel is called TRIX; it's 
based on remote procedure call. I still need to add compatibility for a lot of 
the features of Unix which it doesn't have currently. I haven't started to 
work on that yet. I'm finishing the compiler before I go to work on the 
kernel. I am also going to have to rewrite the file system. I intend to make 
it failsafe just by having it write blocks in the proper order so that the disk 
structure is always consistent. Then I want to add version numbers. I have a 
complicated scheme to reconcile version numbers with the way people usually use 
Unix. You have to be able to specify filenames without version numbers, but 
you also have to be able to specify them with explicit version numbers, and 
these both need to work with ordinary Unix programs that have not been modified 
in any way to deal with the existence of this feature. I think I have a scheme 
for doing this, and only trying it will show me whether it really does the job."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Kam në plan tani të filloj me kernelin 
që qe shkruar në MIT dhe që iu dha publikut së fundi, me idenë se do ta 
përdorja. Ky kernel quhet TRIX; bazohet në procedura thirrjesh në distancë. 
Ende më duhet t'i shtoj përputhshmërinë për një numër karakteristikash 
të Unix-it, të cilat hëpërhë nuk i ka. Nuk kam filluar akoma të merrem me 
të. Po përfundoj përpiluesin, përpara se të vazhdoj me kernelin. Do të 
më duhet edhe të rishkruaj sistemin e kartelave. Synoj ta bëj të 
paprekshëm nga dështimet, thjesht duke e bërë që të shkruajë blloqe në 
rendin e duhur, që kështu struktura e diskut të jetë përherë konsistente. 
Mandej dua të shtoj numra versioni. Kam një skemë të ndërlikuar për 
pajtimin e numrit të versioneve me mënyrën se si e përdorin njerëzit 
Unix-in. Duhet të jeni në gjendje të tregoni emra kartelash pa numra 
versionesh, por duhet po ashtu të jeni në gjendje t'i përcaktoni ato me 
numra versioni shprehimisht, dhe që të dyja duhet të funksionojnë me 
programet e zakonshëm Unix, ende të pandryshuar në ndonjë mënyrë për të 
trajtuar këtë veçori. Mendoj se e kam një skemë për ta bërë këtë 
gjë, dhe vetëm prova do të më tregojë se a e përmbush vërtet qëllimin."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Do you have a brief description you can give us 
as to how GNU as a system will be superior to other systems? We know that one 
of your goals is to produce something that is compatible with Unix. But at 
least in the area of file systems you have already said that you are going to 
go beyond Unix and produce something that is better."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: A keni një përshkrim për të na dhënë 
rreth se si GNU, si sistem, ka për të qenë sipëror ndaj sistemeve të 
tjerë? Dimë që një nga objektivat tuaj është të prodhoni diçka që 
është e përputhshme me Unix. Por të paktën në fushën e sistemeve të 
kartelave keni thënë tashmë se do të shkoni tej Unix-it dhe do të prodhoni 
diçka që është më e mirë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: The C compiler will produce better code and 
run faster. The debugger is better. With each piece I may or may not find a 
way to improve it. But there is no one answer to this question. To some 
extent I am getting the benefit of reimplementation, which makes many systems 
much better. To some extent it's because I have been in the field a long time 
and worked on many other systems. I therefore have many ideas to bring to 
bear. One way in which it will be better is that practically everything in the 
system will work on files of any size, on lines of any size, with any 
characters appearing in them. The Unix system is very bad in that regard. 
It's not anything new as a principle of software engineering that you shouldn't 
have arbitrary limits. But it just was the standard practice in writing Unix 
to put those in all the time, possibly just because they were writing it for a 
very small computer. The only limit in the GNU system is when your program 
runs out of memory because it tried to work on too much data and there is no 
place to keep it all."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Përpiluesi C do të prodhojë kod më të 
mirë e që xhiron më shpejt. Diagnostikuesi është më i mirë. Për 
secilën copë, mund të gjej ose jo një mënyrë për ta përmirësuar. Por 
nuk ka përgjigje për këtë pyetje. Deri diku po përfitoj nga shansi i 
risendërtimit, çka i bën shumë sisteme më të mirë. Deri diku kjo vjen 
ngaqë kam qenë i fushës për një kohë të gjatë dhe kam punuar në mjaft 
sisteme të tjerë. Kështu që kam plot ide për të shtuar. Një drejtim në 
të cilin do të jetë më i mirë është fakti që, praktikisht, çdo gjë 
në sistem do të punojë mbi kartela të çfarëdo madhësie, rreshta të çdo 
madhësie, me çfarëdo shenjash që përmbajnë këta. Sistemi Unix është 
mjaft dobët në këtë drejtim. Parimi i krijimit të <em>software</em>-eve, 
sipas të cilit nuk ka pse të ketë kufij arbitrarë për mundësitë tuaja, 
nuk është i ri. Por qe thjesht praktika standarde në shkrimin e Unix-it që 
vendosi të tillë gjithë kohës, mundet thjesht ngaqë shkruanin për 
kompjutera shumë të vegjël. Kufiri i vetëm në sistemin GNU është kur 
programi juaj ka konsumuar krejt kujtesën, ngaqë provoi të punojë mbi më 
shumë të dhëna se sa mundej, dhe nuk ka vend për t'i mbajtur të tëra."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: And that isn't likely to be hit if you've got 
virtual memory. You may just take forever to come up with the solution."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Dhe kjo ka pak gjasa të ndodhë, po qe se keni 
kujtesë virtuale. Thjesht zgjidhja mund të vonojë pambarim."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Actually these limits tend to hit in a time 
long before you take forever to come up with the solution."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Në fakt këto kufizime priren të 
ndikojnë në një kohë shumë më herët se sa nevojitet për të mbërritur 
te zgjidhja."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Can you say something about what types of 
machines and environments GNU EMACS in particular has been made to run under? 
It's now running on VAXes; has it migrated in any form to personal computers?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: A mund të thoni diçka mbi llojet e makinave 
dhe mjediset për të cilat GNU EMACS është përshtatur të xhirojë 
veçanërisht? Tani ai xhiron në VAX-e; a ka migruar në ndonjë formë te 
kompjuterat personalë?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I'm not sure what you mean by personal 
computers. For example, is a Sun a personal computer? GNU EMACS requires at 
least a megabyte of available memory and preferably more. It is normally used 
on machines that have virtual memory. Except for various technical problems in 
a few C compilers, almost any machine with virtual memory and running a fairly 
recent version of Unix will run GNU EMACS, and most of them currently do."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Nuk jam i sigurt se çfarë kuptoni me 
kompjutera personalë. Për shembull, një Sun a është kompjuter personal? 
GNU EMACS lyp të paktën një megabajt kujtesë në dispozicion, mundësisht 
edhe më tepër. Përdoret normalisht në makina që kanë kujtesë virtuale. 
Hiq rastet për disa probleme teknike në pak përpiluesa C, thuajse çfarëdo 
makine me kujtesë virtuale dhe që xhiron një version deri diku të ri të 
Unix-it do ta xhirojë GNU EMACS, dhe shumica e tyre vërtet e xhirojnë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Has anyone tried to port it to Ataris or 
Macintoshes?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Ka provuar ndokush t'i kalojë në Atari apo 
në Macintosh-a?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: The Atari 1040ST still doesn't have quite 
enough memory. The next Atari machine, I expect, will run it. I also think 
that future Ataris will have some forms of memory mapping. Of course, I am not 
designing the software to run on the kinds of computers that are prevalent 
today. I knew when I started this project it was going to take a few years. I 
therefore decided that I didn't want to make a worse system by taking on the 
additional challenge of making it run in the currently constrained environment. 
 So instead I decided I'm going to write it in the way that seems the most 
natural and best. I am confident that in a couple of years machines of 
sufficient size will be prevalent. In fact, increases in memory size are 
happening so fast it surprises me how slow most of the people are to put in 
virtual memory; I think it is totally essential."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Atari 1040ST ende nuk ka kujtesë të 
mjaftueshme. Makina e ardhshme Atari, them, do ta xhirojë. Po ashtu, mendoj se 
Atari-t e ardhshëm do të kenë ndonjë formë projektimi kujtese. Sigurisht, 
nuk po e hartoj <em>software</em>-in që të xhirojë në llojet e kompjuterave 
që janë mbizotërues sot. E dija, që kur e fillova këtë projekt, se do të 
më merrte ca vite. Ndaj vendosa që të mos e bëja më keq një sistem, duke 
u ndeshur me sfidën e të bërit të xhirojë në mjediset e sotme të 
kufizuara. Në vend të kësaj, do ta shkruaj në mënyrën që duket më e 
natyrshmja dhe më e mira. Kam besim se edhe nja dy vite dhe makinat me 
madhësi të mjaftueshme kujtese do të jenë mbizotërueset. Në fakt, rritja 
e madhësisë së kujtesës po ndodh kaq shpejt, sa që më lë gojëhapur 
fakti se sa ngadalë po ecin shumica e njerëzve me vendosjen e kujtesës 
virtuale. Mendoj se është krejtësisht thelbësore."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: I think people don't really view it as being 
necessary for single-user machines."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Mendoj se njerëzit nuk e shohin si vërtet të 
nevojshme në makinat për një përdorues."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: They don't understand that single user 
doesn't mean single program. Certainly for any Unix-like system it's important 
to be able to run lots of different processes at the same time even if there is 
only one of you. You could run GNU EMACS on a nonvirtual-memory machine with 
enough memory, but you couldn't run the rest of the GNU system very well or a 
Unix system very well."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Nuk kuptojnë që një përdorues nuk do 
të thotë një program i vetëm. E qartë që për çfarëdo sistemi të 
ngjashëm me Unix është e rëndësishme aftësia e xhirimit të shumë 
proceseve të ndryshme në të njëjtën kohë, edhe pse për vetëm një nga 
ju. Mund ta xhironit GNU EMACS në një makinë pa kujtesë virtuale me 
kujtesë të mjaftueshme, por nuk mund të xhironi dhe aq mirë pjesën tjetër 
të sistemit GNU në një sistem Unix."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: How much of LISP is present in GNU EMACS? It 
occurred to me that it may be useful to use that as a tool for learning LISP."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Sa LISP është i pranishëm në GNU EMACS? Mu 
duk se mund të jetë e dobishme të përdoret si një mjet për të mësuar 
LISP."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: You can certainly do that. GNU EMACS 
contains a complete, although not very powerful, LISP system. It's powerful 
enough for writing editor commands. It's not comparable with, say, a Common 
LISP System, something you could really use for system programming, but it has 
all the things that LISP needs to have."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Sigurisht që mund ta bëni këtë. GNU 
EMACS përmban një sistem LISP të plotë, edhe pse jo shumë të fuqishëm. 
Është mjaft i fuqishëm për shkrim urdhrash përpunuesi. Nuk krahasohet me, 
të themi, një Common LISP System, diçka që do ta përdornit vërtet për 
programim sistemi, por ka krejt gjërat që duhet të ketë LISP-i."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Do you have any predictions about when you would 
be likely to distribute a workable environment in which, if we put it on our 
machines or workstations, we could actually get reasonable work done without 
using anything other than code that you distribute?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: A keni ndonjë parashikim se kur do të ishit 
në gjendje të shpërndanit një mjedis që funksionon, në të cilin, kur ta 
vendosnim në makinat apo stacionet tanë të punës, të mund të bënim punë 
në mënyrë të arsyeshme, pa përdorur gjë tjetër veç kodit që 
shpërndani?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: It's really hard to say. That could happen 
in a year, but of course it could take longer. It could also conceivably take 
less, but that's not too likely anymore. I think I'll have the compiler 
finished in a month or two. The only other large piece of work I really have 
to do is in the kernel. I first predicted GNU would take something like two 
years, but it has now been two and a half years and I'm still not finished. 
Part of the reason for the delay is that I spent a lot of time working on one 
compiler that turned out to be a dead end. I had to rewrite it completely. 
Another reason is that I spent so much time on GNU EMACS. I originally thought 
I wouldn't have to do that at all."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Është vërtet e zorshme të thuhet. Kjo 
mund të ndodhte për një vit, po sigurisht mund të zgjaste më tepër. Mund 
edhe të mendohej se mund të zgjaste më pak, por as kjo nuk është edhe aq e 
mundur tanimë. Mendoj se do ta kem përpiluesin të përfunduar për një muaj 
a dy. E vetmja pjesë pune tjetër e madhe që më duhet të bëj është tek 
kerneli. Fillimisht parashikoja që GNU-ja do të merrte diçka si dy vjetë, 
por kaluan dy vjetë e gjysmë dhe ende nuk kam mbaruar. Një pjesë e shkaqeve 
të vonesës është fakti që shpenzova goxha kohë duke punuar për një 
përpilues që doli se qe rrugë pa krye. Mu desh ta rishkruaj plotësisht. 
Një arsye tjetër është që shpenzova kaq shumë kohë për GNU EMACS. 
Fillimisht mendova se nuk kisha pse e bëja fare këtë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -414,27 +146,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I don't put software or manuals in the public "
-"domain, and the reason is that I want to make sure that all the users get "
-"the freedom to share. I don't want anyone making an improved version of a "
-"program I wrote and distributing it as proprietary. I don't want that to "
-"ever be able to happen. I want to encourage the free improvements to these "
-"programs, and the best way to do that is to take away any temptation for a "
-"person to make improvements nonfree. Yes, a few of them will refrain from "
-"making improvements, but a lot of others will make the same improvements and "
-"they'll make them free."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Nuk i vendos <em>software</em>-et apo doracakët "
-"për ta në përkatësi publike, dhe arsyeja për këtë është se dua që 
të "
-"sigurohet që tërë përdoruesit do të jenë të lirë t'i shpërndajnë. 
Nuk dua "
-"kënd të bëjë një version të përmirësuar të ndonjërit nga programet 
që kam "
-"shkruajtur dhe ta shpërndajë si pronësor. Dua që kjo të mos jetë e 
mundur. "
-"Dua të nxis përmirësimet e lira të këtyre programeve, dhe mënyra më e 
mirë "
-"për ta bërë këtë është heqja e çfarëdo tundimi për një person për 
të bërë "
-"përmirësime jo të lira. Po, pak prej tyre do të heqin dorë nga kryerja e 
"
-"përmirësimeve, por përmirësimet do t'i bëjnë shumë të tjerë dhe do 
t'i bëjnë "
-"të lira."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I don't put software or manuals in the 
public domain, and the reason is that I want to make sure that all the users 
get the freedom to share. I don't want anyone making an improved version of a 
program I wrote and distributing it as proprietary. I don't want that to ever 
be able to happen. I want to encourage the free improvements to these 
programs, and the best way to do that is to take away any temptation for a 
person to make improvements nonfree. Yes, a few of them will refrain from 
making improvements, but a lot of others will make the same improvements and 
they'll make them free."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Nuk i vendos <em>software</em>-et apo 
doracakët për ta në përkatësi publike, dhe arsyeja për këtë është se 
dua që të sigurohet që tërë përdoruesit do të jenë të lirë t'i 
shpërndajnë. Nuk dua kënd të bëjë një version të përmirësuar të 
ndonjërit nga programet që kam shkruajtur dhe ta shpërndajë si pronësor. 
Dua që kjo të mos jetë e mundur. Dua të nxis përmirësimet e lira të 
këtyre programeve, dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është heqja 
e çfarëdo tundimi për një person për të bërë përmirësime jo të lira. 
Po, pak prej tyre do të heqin dorë nga kryerja e përmirësimeve, por 
përmirësimet do t'i bëjnë shumë të tjerë dhe do t'i bëjnë të lira."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -443,405 +156,103 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I do this by copyrighting the programs and "
-"putting on a notice giving people explicit permission to copy the programs "
-"and change them but only on the condition that they distribute under the "
-"same terms that I used, if at all. You don't have to distribute the changes "
-"you make to any of my programs&mdash;you can just do it for yourself, and "
-"you don't have to give it to anyone or tell anyone. But if you do give it "
-"to someone else, you have to do it under the same terms that I use."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Këtë e bëj duke i vendosur programet nën të "
-"drejta kopjimi dhe duke shtuar një shënim me të cilin u jepet njerëzve "
-"shprehimisht leja të kopjojnë programet dhe t'i ndryshojnë ato, por vetëm 
me "
-"kusht që t'i shpërndajnë po sipas të njëjtave kushte që përdora, po qe 
se "
-"vjen puna. Nuk e keni detyrim të shpërndani ndryshimet që i bëni 
ndonjërit "
-"prej programeve të mia&mdash;mund t'i bëni thjesht për veten, dhe nuk e 
keni "
-"detyrim t'ua jepni apo tregoni ndokujt. Por po ua dhatë ato dikujt tjetër, "
-"duhet ta bëni sipas po atyre kushteve që unë përdor."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Do you obtain any rights over the executable code "
-"derived from the C compiler?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Përfitoni ndonjë të drejtë mbi kod të 
ekzekutueshëm "
-"të rrjedhur nga përpiluesi C?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: The copyright law doesn't give me copyright on "
-"output from the compiler, so it doesn't give me a way to say anything about "
-"that, and in fact I don't try to. I don't sympathize with people developing "
-"proprietary products with any compiler, but it doesn't seem especially "
-"useful to try to stop them from developing them with this compiler, so I am "
-"not going to."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Ligji i të drejtave të kopjimit nuk më jep të "
-"drejta kopjimi mbi frutet e marra prej përpiluesit, pra nuk më jep ndonjë "
-"rrugë që të më lejojë të them diçka mbi këtë, dhe në fakt as që 
përpiqem. "
-"Nuk kam simpati për njerëz që zhvillojnë produkte pronësore, me 
çfarëdo "
-"përpiluesi qoftë, por nuk duket kushedi e dobishme të provohet të 
pengohen "
-"këta prej zhvillimit me këtë përpilues, ndaj nuk kam për ta bërë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Do your restrictions apply if people take pieces of "
-"your code to produce other things as well?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: A prekin kufizimet tuaj persona që marrin një copë "
-"kodi për të prodhuar gjëra të tjera?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Yes, if they incorporate with changes any sizable "
-"piece. If it were two lines of code, that's nothing; copyright doesn't "
-"apply to that. Essentially, I have chosen these conditions so that first "
-"there is a copyright, which is what all the software hoarders use to stop "
-"everybody from doing anything, and then I add a notice giving up part of "
-"those rights. So the conditions talk only about the things that copyright "
-"applies to. I don't believe that the reason you should obey these "
-"conditions is because of the law. The reason you should obey is because an "
-"upright person when he distributes software encourages other people to share "
-"it further."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Po, nëse trupëzojnë të ndryshuar çfarëdo 
cope të "
-"cilës mund t'i matet madhësia. Po qe se bëhet fjalë për dy rreshta kod, 
për "
-"kaq është e kotë; të drejtat e kopjimit nuk zbatohen mbi këtë rast. Në 
"
-"thelb, këto kushte i kam zgjedhur që së pari të ketë të drejta kopjimi, 
çka "
-"është krejt ajo që përdorin grumbulluesit e <em>software</em>-eve për 
të "
-"penguar këdo të bëjë çfarëdo gjëje, e mandej shtoj një shënim që 
jep një "
-"pjesë të këtyre të drejtave. Pra, kushtet merren vetëm me gjëra për 
të cilat "
-"zbatohen të drejtat e kopjimit. Nuk besoj se arsyeja pse do të duhej t'u "
-"bindeshim këtyre kushteve është për shkak të ligjit. Arsyeja pse duhet 
t'u "
-"bindeni është se një person i drejtë kur shpërndan një 
<em>software</em> "
-"nxit të tjerë persona ta ndajnë me të tjerët edhe më tej."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: In a sense you are enticing people into this mode of "
-"thinking by providing all of these interesting tools that they can use but "
-"only if they buy into your philosophy."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Në një farë kuptimi, ju i nxisni njerëzit drejt 
kësaj "
-"mënyre të menduari duke u ofruar tërë këto mjete interesante, që mund 
t'i "
-"përdorin, por vetëm nëse pajtohen me filozofinë tuaj."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Yes. You could also see it as using the legal "
-"system that software hoarders have set up against them. I'm using it to "
-"protect the public from them."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Po. Mund edhe ta shihni si përdorim të sistemit "
-"ligjor që grumbulluesit e <em>software</em>-eve e kanë rregulluar kundër "
-"vetes. Unë po e përdor për të mbrojtur publikun prej tyre."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Given that manufacturers haven't wanted to fund the "
-"project, who do you think will use the GNU system when it is done?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Duke parë se prodhuesit nuk kanë dashur ta 
financojnë "
-"projektin, cilët mendoni se do ta përdorin sistemin GNU kur të jetë "
-"përfunduar?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I have no idea, but it is not an important "
-"question. My purpose is to make it possible for people to reject the chains "
-"that come with proprietary software. I know that there are people who want "
-"to do that. Now, there may be others who don't care, but they are not my "
-"concern. I feel a bit sad for them and for the people that they influence. "
-"Right now a person who perceives the unpleasantness of the terms of "
-"proprietary software feels that he is stuck and has no alternative except "
-"not to use a computer. Well, I am going to give him a comfortable "
-"alternative."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Nuk ia kam idenë, por nuk është pyetje me "
-"rëndësi. Qëllimi im është t'u bëj të mundur njerëzve mospranimin e "
-"zinxhirëve që vijnë bashkë me <em>software</em>-et pronësorë. E di që 
ka "
-"njerëz që duan ta bëjnë këtë. Tani, mund të ketë të tjerë që nuk u 
prishet "
-"puna, por unë nuk merrem me ta. Ndjej pak keqardhje për ta dhe për persona 
"
-"që ndikohen prej tyre. Sot për sot, një person që i kap anët e 
papëlqyeshme "
-"të kushteve të <em>software</em>-eve pronësorë e ndjen se ka ngecur dhe 
nuk "
-"ka rrugëdalje tjetër, përveç të mos përdorë kompjuterin. E pra, do t'i 
jap "
-"një alternativë të përshtatshme."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Other people may use the GNU system simply because it is technically "
-"superior. For example, my C compiler is producing about as good a code as I "
-"have seen from any C compiler. And GNU EMACS is generally regarded as being "
-"far superior to the commercial competition. And GNU EMACS was not funded by "
-"anyone either, but everyone is using it. I therefore think that many people "
-"will use the rest of the GNU system because of its technical advantages. "
-"But I would be doing a GNU system even if I didn't know how to make it "
-"technically better because I want it to be socially better. The GNU project "
-"is really a social project. It uses technical means to make a change in "
-"society."
-msgstr ""
-"Persona të tjerë mund ta përdorin sistemin GNU thjesht sepse është "
-"teknikisht sipëror. Për shembull, përpiluesi im C prodhon kod po aq të 
mirë "
-"sa kam parë unë prej mjaft përpiluesash të tjerë. Dhe GNU EMACS "
-"përgjithësisht shihet si shumë më sipëror se konkurrentët komercialë. 
Dhe "
-"GNU EMACS nuk qe financuar nga dikush tjetër, por gjithkush po e përdor. "
-"Ndaj mendoj se mjaft persona të tjerë do të përdorin pjesën tjetër të "
-"sistemit GNU për shkak të përparësive të tij teknike. Por do ta bëja 
një "
-"sistem GNU edhe sikur të mos dija se si ta bëja teknikisht më të mirë, 
sepse "
-"dua ta jetë nga ana sociale më i mirë. Projekti GNU është vërtet një 
projekt "
-"social. Përdor mjete teknike për të bërë një ndryshim në shoqëri."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Then it is fairly important to you that people adopt "
-"GNU. It is not just an academic exercise to produce this software to give "
-"it away to people. You hope it will change the way the software industry "
-"operates."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Atëherë është jo pak e rëndësishme që njerëzit 
të "
-"përqafojnë GNU-në. Nuk bëhet fjalë thjesht për një ushtrim akademik 
për "
-"prodhimin e këtij <em>software</em>-i për t'ia dhënë njerëzve. Ju 
shpresoni "
-"se do të ndryshojë mënyrën se si funksionon industria e 
<em>software</em>-"
-"eve."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Yes. Some people say no one will ever use it "
-"because it doesn't have some attractive corporate logo on it, and other "
-"people say that they think it is tremendously important and everyone's going "
-"to want to use it. I have no way of knowing what is really going to "
-"happen. I don't know any other way to try to change the ugliness of the "
-"field that I find myself in, so this is what I have to do."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Po. Disa njerëz thonë se nuk ka për ta 
përdorur "
-"kush ndonjëherë, ngaqë nuk ka ndonjë logo tërheqëse korporate në të, 
të "
-"tjerë persona thonë se janë të mendimit që është shumë i 
rëndësishëm dhe "
-"çdokush do të dojë ta përdorë. Nuk kam ndonjë mënyrë të di se 
çfarë do të "
-"ndodhë realisht. Nuk di ndonjë mënyrë tjetër për ndryshimin e 
shëmtisë së "
-"fushës ku gjendem, që ta provoja, ndaj kjo është ajo që duhet të bëj."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Can you address the implications? You obviously feel "
-"that this is an important political and social statement."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: A mund të na tregoni pasojat? Padyshim që e ndjeni 
që "
-"kjo është deklaratë e rëndësishme politike dhe sociale."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: It is a change. I'm trying to change the way "
-"people approach knowledge and information in general. I think that to try "
-"to own knowledge, to try to control whether people are allowed to use it, or "
-"to try to stop other people from sharing it, is sabotage. It is an activity "
-"that benefits the person that does it at the cost of impoverishing all of "
-"society. One person gains one dollar by destroying two dollars' worth of "
-"wealth. I think a person with a conscience wouldn't do that sort of thing "
-"except perhaps if he would otherwise die. And of course the people who do "
-"this are fairly rich; I can only conclude that they are unscrupulous. I "
-"would like to see people get rewards for writing free software and for "
-"encouraging other people to use it. I don't want to see people get rewards "
-"for writing proprietary software because that is not really a contribution "
-"to society. The principle of capitalism is the idea that people manage to "
-"make money by producing things and thereby are encouraged to do what is "
-"useful, automatically, so to speak. But that doesn't work when it comes to "
-"owning knowledge. They are encouraged to do not really what's useful, and "
-"what really is useful is not encouraged. I think it is important to say "
-"that information is different from material objects like cars and loaves of "
-"bread because people can copy it and share it on their own and, if nobody "
-"attempts to stop them, they can change it and make it better for "
-"themselves. That is a useful thing for people to do. This isn't true of "
-"loaves of bread. If you have one loaf of bread and you want another, you "
-"can't just put your loaf of bread into a bread copier. You can't make "
-"another one except by going through all the steps that were used to make the "
-"first one. It therefore is irrelevant whether people are permitted to copy "
-"it&mdash;it's impossible."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Bëhet fjalë për një ndryshim. Po përpiqem të 
"
-"ndryshoj mënyrën se si njerëzit trajtojnë njohuritë dhe informacionin 
në "
-"përgjithësi. Mendoj se përpjekjet që njohuritë të kenë pronar, 
përpjekjet "
-"për të kontrolluar nëse u lejohet a jo njerëzve t'i përdorin, ose 
përpjekjet "
-"për të penguar që njerëzit t'i ndajnë mes tyre, janë sabotazh. Është "
-"veprimtari nga e cila përfiton personi që e kryen, në kurriz të 
varfërimit "
-"të krejt shoqërisë. Dikush fiton një dollar duke shkatërruar dy dollarë 
"
-"pasuri. Mendoj se një njeri me ndërgjegje nuk kish për ta bërë këtë 
gjë, "
-"përveç rastit kur përndryshe do i duhej të vdiste. Dhe sigurisht, 
personat "
-"që e bëjnë janë jo pak të kamur; më mbetet vetëm të them se janë të 
"
-"paskrupuj. Do të doja t'i shihja këta persona të shpërbleheshin për 
shkrim "
-"<em>software</em>-esh të lirë dhe për nxitjen e personave të tjerë që 
t'i "
-"përdorin. Nuk dua t'i shoh këta persona të shpërblehen pse shkruajnë "
-"<em>software</em> pronësor, sepse kjo nuk është ndonjë kontribut për "
-"shoqërinë. Parimi i kapitalizmit është ideja që njerëzit arrijnë të 
bëjnë "
-"para duke prodhuar gjëra, e prandaj nxiten të bëjnë atë çka është e "
-"dobishme, vetvetiu, të themi. Por kjo nuk funksionon kur vjen puna te "
-"pronësimi i njohurive. Në këtë rast nxiten të bëjnë jo atë që 
është e "
-"dobishme dhe, çfarë është realisht e dobishme, nuk nxitet. Jam i mendimit 
që "
-"është e rëndësishme të thuhet se informacioni është tjetër gjë nga 
objektet "
-"materiale, si automjetet apo bukët, ngaqë njerëzit mund ta kopjojnë dhe "
-"ndajnë vetë me njëri tjetrin dhe, po qe se askush nuk përpiqet t'i 
pengojë, "
-"mund ta ndryshojnë e ta bëjnë më të mirë, po për veten e tyre. Kjo 
është "
-"diçka e dobishme. Në rastin e bukës kjo nuk është e vërtetë. Po qe se 
keni "
-"një bukë dhe doni një tjetër, nuk mund ta fusni bukën në një kopjues 
buke. "
-"Nuk mund të bëni një tjetër pa kaluar krejt hapat që u përdorën për 
të "
-"prodhuar të parën. Ndaj është e parëndësishme në u lejohet a jo 
njerëzve ta "
-"kopjojnë&mdash;është e pamundur."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Books were printed only on printing presses until recently. It was possible "
-"to make a copy yourself by hand, but it wasn't practical because it took so "
-"much more work than using a printing press. And it produced something so "
-"much less attractive that, for all intents and purposes, you could act as if "
-"it were impossible to make books except by mass producing them. And "
-"therefore copyright didn't really take any freedom away from the reading "
-"public. There wasn't anything that a book purchaser could do that was "
-"forbidden by copyright."
-msgstr ""
-"Librat, deri tani vonë, shtypeshin vetëm në shtypshkronja. Mundej të 
bënit "
-"një kopje me dorë ju vetë, por kjo nuk qe praktike sepse hante shumë më "
-"tepër kohë se sa përdorimi i shtypshkronjave. Dhe nga dora do të dilte 
diçka "
-"shumë më pak tërheqëse sa që, tek e fundit, do të reagonit si të qe e "
-"pamundur të prodhosh libra me mënyrë tjetër, hiq prodhimin në masë të 
tyre. "
-"Ndaj të drejtat e kopjimit nuk i hoqën publikut lexues ndonjë të drejtë. 
Nuk "
-"kish gjë që blerësi i librit mund ta bënte dhe që qe e ndaluar nga të "
-"drejtat e kopjimit."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But this isn't true for computer programs. It's also not true for tape "
-"cassettes. It's partly false now for books, but it is still true that for "
-"most books it is more expensive and certainly a lot more work to Xerox them "
-"than to buy a copy, and the result is still less attractive. Right now we "
-"are in a period where the situation that made copyright harmless and "
-"acceptable is changing to a situation where copyright will become "
-"destructive and intolerable. So the people who are slandered as &ldquo;"
-"pirates&rdquo; are in fact the people who are trying to do something useful "
-"that they have been forbidden to do. The copyright laws are entirely "
-"designed to help people take complete control over the use of some "
-"information for their own good. But they aren't designed to help people who "
-"want to make sure that the information is accessible to the public and stop "
-"others from depriving the public. I think that the law should recognize a "
-"class of works that are owned by the public, which is different from public "
-"domain in the same sense that a public park is different from something "
-"found in a garbage can. It's not there for anybody to take away, it's there "
-"for everyone to use but for no one to impede. Anybody in the public who "
-"finds himself being deprived of the derivative work of something owned by "
-"the public should be able to sue about it."
-msgstr ""
-"Por kjo nuk është e vërtetë për programet e kopmjuterit. Edhe për 
kasetat "
-"nuk është e vërtetë. Është pjesërisht e rreme tani për librat, por 
ende "
-"është e vërtetë që për shumicën e librave është më e kushtueshme 
dhe "
-"sigurisht me më shumë punë për t'u bërë një kopje në Xerox se sa të 
blesh "
-"një kopje, dhe fruti është ende më pak tërheqës. Tani jemi në një 
periudhë "
-"kur gjendja që i bënte të drejtat e kopjimit të padëmshme dhe të 
pranueshme "
-"po ndryshon drejt një gjendje ku të drejtat e kopjimit do të bëhen "
-"shkatërruese dhe të patolerueshme. Kështu që personat që përgojohen si "
-"“piratë” në fakt janë persona që po përpiqen të bëjnë diçka të 
dobishme e "
-"cila u është mohuar. Ligjet e të drejtave të kopjimit janë hartuar 
tërësisht "
-"për të ndihmuar disa njerëz të arrijnë kontroll të plotë mbi 
përdorimin e "
-"disa informacioneve për interes të tyre. Por nuk janë hartuar për të "
-"ndihmuar njerëz që dëshirojnë të sigurohen se informacioni mund të 
kihet nga "
-"publiku dhe të pengohen të tjerët të pengojnë publikun. Mendoj se ligji 
do "
-"të duhej të njihte një klasë veprash që janë në pronësi të publikut, 
çka "
-"është tjetër nga përkatësia publike, në po atë frymë që një park 
publik "
-"është tjetër gjë nga diçka e gjetur në koshat e hedhurinave. Nuk 
është atje "
-"që ta marrë me vete dikush, është atje që ta përdorë kushdo e askush 
të mos "
-"e pengojë përdorimin. Cilido anëtar i publikut që e gjen veten të 
privuar "
-"nga vepra të rrjedhura prej diçkaje në pronësi të publikut, do të duhej 
të "
-"ishte në gjendje të hapte padi rreth kësaj."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: But aren't pirates interested in getting copies of "
-"programs because they want to use those programs, not because they want to "
-"use that knowledge to produce something better?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Por a nuk janë piratët të interesuar të kenë 
kopje të "
-"programeve, ngaqë duan të përdorin këto programe, jo pse duan të 
përdorin "
-"njohuritë për të prodhuar diçka më të mirë?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I don't see that that's the important "
-"distinction. More people using a program means that the program contributes "
-"more to society. You have a loaf of bread that could be eaten either once "
-"or a million times."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Nuk shoh të ketë ndonjë ndryshim të 
rëndësishëm. "
-"Më tepër persona që përdorin një program do të thotë që programi 
kontribuon "
-"më shumë te shoqëria. Si të kishim një bukë që mund të hahet një 
herë, ose "
-"një milion herë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Some users buy commercial software to obtain "
-"support. How does your distribution scheme provide support?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Disa prej përdoruesve blejnë <em>software</em> "
-"komercial që të kenë dhe asistencë për të. Si e furnizon asistencën 
skema "
-"juaj e shpërndarjes?"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I suspect that those users are misled and are not "
-"thinking clearly. It is certainly useful to have support, but when they "
-"start thinking about how that has something to do with selling software or "
-"with the software being proprietary, at that point they are confusing "
-"themselves. There is no guarantee that proprietary software will receive "
-"good support. Simply because sellers say that they provide support, that "
-"doesn't mean it will be any good. And they may go out of business. In "
-"fact, people think that GNU EMACS has better support than commercial "
-"EMACSes. One of the reasons is that I'm probably a better hacker than the "
-"people who wrote the other EMACSes, but the other reason is that everyone "
-"has sources and there are so many people interested in figuring out how to "
-"do things with it that you don't have to get your support from me. Even "
-"just the free support that consists of my fixing bugs people report to me "
-"and incorporating that in the next release has given people a good level of "
-"support. You can always hire somebody to solve a problem for you, and when "
-"the software is free you have a competitive market for the support. You can "
-"hire anybody. I distribute a service list with EMACS, a list of people's "
-"names and phone numbers and what they charge to provide support."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Dyshoj se ata përdorues janë udhëhequr gabim 
dhe "
-"nuk po mendojnë kthjellët. Sigurisht që pasja e asistencës është e 
dobishme, "
-"por kur zënë e mendojnë se ku hyn kjo te shitja e <em>software</em>-eve 
ose "
-"me të qenët e <em>software</em>-it pronësor, në këtë pikë zënë e "
-"ngatërrohen. Nuk ka garanci që <em>software</em>-i pronësor do të 
mbulohet "
-"me asistencë të mirë. Vetëm se e thonë shitësit se ofrojnë asistencë, 
kjo "
-"nuk do të thotë se do të jetë e mirë. Biznesi i tyre mundet edhe të 
mbyllet. "
-"Në fakt, njerëzit mendojnë se GNU EMACS ka asistencë më të mirë se sa 
EMACS-"
-"et komercialë. Një nga arsyet është ngaqë jam ndoshta hacker më i mirë 
se sa "
-"personat që shkrojtën EMACS-et e tjera, por arsyeja tjetër është se "
-"gjithkush i ka burimet, dhe ka kaq shumë persona të interesuar të 
mësojnë se "
-"si t'i bëjnë gjërat me të, sa nuk keni pse merrni asistencë nga unë. 
Madje "
-"edhe asistenca falas, si ndreqja e të metave që më njoftojnë njerëzit 
dhe "
-"përfshirja e tyre në versionin pasues, u ka dhënë njerëzve një shkallë 
të "
-"mirë asistence. Mund të punësoni kurdo dikë që t'ju zgjidhë një 
problem dhe, "
-"kur <em>software</em>-i është i lirë, keni treg konkurrues për 
asistencën. "
-"Mund të punësoni këdo. Me EMACS unë shpërndaj një listë shërbimesh, 
një "
-"listë me emra personash dhe numra telefonash dhe sa kushton të kesh "
-"asistencë prej tyre."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I do this by copyrighting the programs and 
putting on a notice giving people explicit permission to copy the programs and 
change them but only on the condition that they distribute under the same terms 
that I used, if at all. You don't have to distribute the changes you make to 
any of my programs&mdash;you can just do it for yourself, and you don't have to 
give it to anyone or tell anyone. But if you do give it to someone else, you 
have to do it under the same terms that I use."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Këtë e bëj duke i vendosur programet 
nën të drejta kopjimi dhe duke shtuar një shënim me të cilin u jepet 
njerëzve shprehimisht leja të kopjojnë programet dhe t'i ndryshojnë ato, 
por vetëm me kusht që t'i shpërndajnë po sipas të njëjtave kushte që 
përdora, po qe se vjen puna. Nuk e keni detyrim të shpërndani ndryshimet që 
i bëni ndonjërit prej programeve të mia&mdash;mund t'i bëni thjesht për 
veten, dhe nuk e keni detyrim t'ua jepni apo tregoni ndokujt. Por po ua dhatë 
ato dikujt tjetër, duhet ta bëni sipas po atyre kushteve që unë përdor."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Do you obtain any rights over the executable 
code derived from the C compiler?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Përfitoni ndonjë të drejtë mbi kod të 
ekzekutueshëm të rrjedhur nga përpiluesi C?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: The copyright law doesn't give me copyright 
on output from the compiler, so it doesn't give me a way to say anything about 
that, and in fact I don't try to. I don't sympathize with people developing 
proprietary products with any compiler, but it doesn't seem especially useful 
to try to stop them from developing them with this compiler, so I am not going 
to."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Ligji i të drejtave të kopjimit nuk më 
jep të drejta kopjimi mbi frutet e marra prej përpiluesit, pra nuk më jep 
ndonjë rrugë që të më lejojë të them diçka mbi këtë, dhe në fakt as 
që përpiqem. Nuk kam simpati për njerëz që zhvillojnë produkte 
pronësore, me çfarëdo përpiluesi qoftë, por nuk duket kushedi e dobishme 
të provohet të pengohen këta prej zhvillimit me këtë përpilues, ndaj nuk 
kam për ta bërë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Do your restrictions apply if people take pieces 
of your code to produce other things as well?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: A prekin kufizimet tuaj persona që marrin një 
copë kodi për të prodhuar gjëra të tjera?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Yes, if they incorporate with changes any 
sizable piece. If it were two lines of code, that's nothing; copyright doesn't 
apply to that. Essentially, I have chosen these conditions so that first there 
is a copyright, which is what all the software hoarders use to stop everybody 
from doing anything, and then I add a notice giving up part of those rights. 
So the conditions talk only about the things that copyright applies to. I 
don't believe that the reason you should obey these conditions is because of 
the law. The reason you should obey is because an upright person when he 
distributes software encourages other people to share it further."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Po, nëse trupëzojnë të ndryshuar 
çfarëdo cope të cilës mund t'i matet madhësia. Po qe se bëhet fjalë për 
dy rreshta kod, për kaq është e kotë; të drejtat e kopjimit nuk zbatohen 
mbi këtë rast. Në thelb, këto kushte i kam zgjedhur që së pari të ketë 
të drejta kopjimi, çka është krejt ajo që përdorin grumbulluesit e 
<em>software</em>-eve për të penguar këdo të bëjë çfarëdo gjëje, e 
mandej shtoj një shënim që jep një pjesë të këtyre të drejtave. Pra, 
kushtet merren vetëm me gjëra për të cilat zbatohen të drejtat e kopjimit. 
Nuk besoj se arsyeja pse do të duhej t'u bindeshim këtyre kushteve është 
për shkak të ligjit. Arsyeja pse duhet t'u bindeni është se një person i 
drejtë kur shpërndan një <em>software</em> nxit të tjerë persona ta 
ndajnë me të tjerët edhe më tej."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: In a sense you are enticing people into this 
mode of thinking by providing all of these interesting tools that they can use 
but only if they buy into your philosophy."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Në një farë kuptimi, ju i nxisni njerëzit 
drejt kësaj mënyre të menduari duke u ofruar tërë këto mjete interesante, 
që mund t'i përdorin, por vetëm nëse pajtohen me filozofinë tuaj."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Yes. You could also see it as using the 
legal system that software hoarders have set up against them. I'm using it to 
protect the public from them."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Po. Mund edhe ta shihni si përdorim të 
sistemit ligjor që grumbulluesit e <em>software</em>-eve e kanë rregulluar 
kundër vetes. Unë po e përdor për të mbrojtur publikun prej tyre."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Given that manufacturers haven't wanted to fund 
the project, who do you think will use the GNU system when it is done?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Duke parë se prodhuesit nuk kanë dashur ta 
financojnë projektin, cilët mendoni se do ta përdorin sistemin GNU kur të 
jetë përfunduar?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I have no idea, but it is not an important 
question. My purpose is to make it possible for people to reject the chains 
that come with proprietary software. I know that there are people who want to 
do that. Now, there may be others who don't care, but they are not my concern. 
 I feel a bit sad for them and for the people that they influence. Right now a 
person who perceives the unpleasantness of the terms of proprietary software 
feels that he is stuck and has no alternative except not to use a computer. 
Well, I am going to give him a comfortable alternative."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Nuk ia kam idenë, por nuk është pyetje 
me rëndësi. Qëllimi im është t'u bëj të mundur njerëzve mospranimin e 
zinxhirëve që vijnë bashkë me <em>software</em>-et pronësorë. E di që ka 
njerëz që duan ta bëjnë këtë. Tani, mund të ketë të tjerë që nuk u 
prishet puna, por unë nuk merrem me ta. Ndjej pak keqardhje për ta dhe për 
persona që ndikohen prej tyre. Sot për sot, një person që i kap anët e 
papëlqyeshme të kushteve të <em>software</em>-eve pronësorë e ndjen se ka 
ngecur dhe nuk ka rrugëdalje tjetër, përveç të mos përdorë kompjuterin. 
E pra, do t'i jap një alternativë të përshtatshme."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Other people may use the GNU system simply because it is technically 
superior. For example, my C compiler is producing about as good a code as I 
have seen from any C compiler. And GNU EMACS is generally regarded as being 
far superior to the commercial competition. And GNU EMACS was not funded by 
anyone either, but everyone is using it. I therefore think that many people 
will use the rest of the GNU system because of its technical advantages. But I 
would be doing a GNU system even if I didn't know how to make it technically 
better because I want it to be socially better. The GNU project is really a 
social project. It uses technical means to make a change in society."
+msgstr "Persona të tjerë mund ta përdorin sistemin GNU thjesht sepse 
është teknikisht sipëror. Për shembull, përpiluesi im C prodhon kod po aq 
të mirë sa kam parë unë prej mjaft përpiluesash të tjerë. Dhe GNU EMACS 
përgjithësisht shihet si shumë më sipëror se konkurrentët komercialë. 
Dhe GNU EMACS nuk qe financuar nga dikush tjetër, por gjithkush po e përdor. 
Ndaj mendoj se mjaft persona të tjerë do të përdorin pjesën tjetër të 
sistemit GNU për shkak të përparësive të tij teknike. Por do ta bëja një 
sistem GNU edhe sikur të mos dija se si ta bëja teknikisht më të mirë, 
sepse dua ta jetë nga ana sociale më i mirë. Projekti GNU është vërtet 
një projekt social. Përdor mjete teknike për të bërë një ndryshim në 
shoqëri."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Then it is fairly important to you that people 
adopt GNU. It is not just an academic exercise to produce this software to 
give it away to people. You hope it will change the way the software industry 
operates."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Atëherë është jo pak e rëndësishme që 
njerëzit të përqafojnë GNU-në. Nuk bëhet fjalë thjesht për një ushtrim 
akademik për prodhimin e këtij <em>software</em>-i për t'ia dhënë 
njerëzve. Ju shpresoni se do të ndryshojë mënyrën se si funksionon 
industria e <em>software</em>-eve."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Yes. Some people say no one will ever use 
it because it doesn't have some attractive corporate logo on it, and other 
people say that they think it is tremendously important and everyone's going to 
want to use it. I have no way of knowing what is really going to happen. I 
don't know any other way to try to change the ugliness of the field that I find 
myself in, so this is what I have to do."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Po. Disa njerëz thonë se nuk ka për ta 
përdorur kush ndonjëherë, ngaqë nuk ka ndonjë logo tërheqëse korporate 
në të, të tjerë persona thonë se janë të mendimit që është shumë i 
rëndësishëm dhe çdokush do të dojë ta përdorë. Nuk kam ndonjë mënyrë 
të di se çfarë do të ndodhë realisht. Nuk di ndonjë mënyrë tjetër për 
ndryshimin e shëmtisë së fushës ku gjendem, që ta provoja, ndaj kjo 
është ajo që duhet të bëj."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Can you address the implications? You obviously 
feel that this is an important political and social statement."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: A mund të na tregoni pasojat? Padyshim që e 
ndjeni që kjo është deklaratë e rëndësishme politike dhe sociale."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: It is a change. I'm trying to change the 
way people approach knowledge and information in general. I think that to try 
to own knowledge, to try to control whether people are allowed to use it, or to 
try to stop other people from sharing it, is sabotage. It is an activity that 
benefits the person that does it at the cost of impoverishing all of society. 
One person gains one dollar by destroying two dollars' worth of wealth. I 
think a person with a conscience wouldn't do that sort of thing except perhaps 
if he would otherwise die. And of course the people who do this are fairly 
rich; I can only conclude that they are unscrupulous. I would like to see 
people get rewards for writing free software and for encouraging other people 
to use it. I don't want to see people get rewards for writing proprietary 
software because that is not really a contribution to society. The principle 
of capitalism is the idea that people manage to make money by producing things 
and thereby are encouraged to do what is useful, automatically, so to speak. 
But that doesn't work when it comes to owning knowledge. They are encouraged 
to do not really what's useful, and what really is useful is not encouraged. I 
think it is important to say that information is different from material 
objects like cars and loaves of bread because people can copy it and share it 
on their own and, if nobody attempts to stop them, they can change it and make 
it better for themselves. That is a useful thing for people to do. This isn't 
true of loaves of bread. If you have one loaf of bread and you want another, 
you can't just put your loaf of bread into a bread copier. You can't make 
another one except by going through all the steps that were used to make the 
first one. It therefore is irrelevant whether people are permitted to copy 
it&mdash;it's impossible."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Bëhet fjalë për një ndryshim. Po 
përpiqem të ndryshoj mënyrën se si njerëzit trajtojnë njohuritë dhe 
informacionin në përgjithësi. Mendoj se përpjekjet që njohuritë të kenë 
pronar, përpjekjet për të kontrolluar nëse u lejohet a jo njerëzve t'i 
përdorin, ose përpjekjet për të penguar që njerëzit t'i ndajnë mes tyre, 
janë sabotazh. Është veprimtari nga e cila përfiton personi që e kryen, 
në kurriz të varfërimit të krejt shoqërisë. Dikush fiton një dollar duke 
shkatërruar dy dollarë pasuri. Mendoj se një njeri me ndërgjegje nuk kish 
për ta bërë këtë gjë, përveç rastit kur përndryshe do i duhej të 
vdiste. Dhe sigurisht, personat që e bëjnë janë jo pak të kamur; më 
mbetet vetëm të them se janë të paskrupuj. Do të doja t'i shihja këta 
persona të shpërbleheshin për shkrim <em>software</em>-esh të lirë dhe 
për nxitjen e personave të tjerë që t'i përdorin. Nuk dua t'i shoh këta 
persona të shpërblehen pse shkruajnë <em>software</em> pronësor, sepse kjo 
nuk është ndonjë kontribut për shoqërinë. Parimi i kapitalizmit është 
ideja që njerëzit arrijnë të bëjnë para duke prodhuar gjëra, e prandaj 
nxiten të bëjnë atë çka është e dobishme, vetvetiu, të themi. Por kjo 
nuk funksionon kur vjen puna te pronësimi i njohurive. Në këtë rast nxiten 
të bëjnë jo atë që është e dobishme dhe, çfarë është realisht e 
dobishme, nuk nxitet. Jam i mendimit që është e rëndësishme të thuhet se 
informacioni është tjetër gjë nga objektet materiale, si automjetet apo 
bukët, ngaqë njerëzit mund ta kopjojnë dhe ndajnë vetë me njëri tjetrin 
dhe, po qe se askush nuk përpiqet t'i pengojë, mund ta ndryshojnë e ta 
bëjnë më të mirë, po për veten e tyre. Kjo është diçka e dobishme. Në 
rastin e bukës kjo nuk është e vërtetë. Po qe se keni një bukë dhe doni 
një tjetër, nuk mund ta fusni bukën në një kopjues buke. Nuk mund të 
bëni një tjetër pa kaluar krejt hapat që u përdorën për të prodhuar të 
parën. Ndaj është e parëndësishme në u lejohet a jo njerëzve ta 
kopjojnë&mdash;është e pamundur."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Books were printed only on printing presses until recently. It was 
possible to make a copy yourself by hand, but it wasn't practical because it 
took so much more work than using a printing press. And it produced something 
so much less attractive that, for all intents and purposes, you could act as if 
it were impossible to make books except by mass producing them. And therefore 
copyright didn't really take any freedom away from the reading public. There 
wasn't anything that a book purchaser could do that was forbidden by copyright."
+msgstr "Librat, deri tani vonë, shtypeshin vetëm në shtypshkronja. Mundej 
të bënit një kopje me dorë ju vetë, por kjo nuk qe praktike sepse hante 
shumë më tepër kohë se sa përdorimi i shtypshkronjave. Dhe nga dora do të 
dilte diçka shumë më pak tërheqëse sa që, tek e fundit, do të reagonit 
si të qe e pamundur të prodhosh libra me mënyrë tjetër, hiq prodhimin në 
masë të tyre. Ndaj të drejtat e kopjimit nuk i hoqën publikut lexues 
ndonjë të drejtë. Nuk kish gjë që blerësi i librit mund ta bënte dhe që 
qe e ndaluar nga të drejtat e kopjimit."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "But this isn't true for computer programs. It's also not true for tape 
cassettes. It's partly false now for books, but it is still true that for most 
books it is more expensive and certainly a lot more work to Xerox them than to 
buy a copy, and the result is still less attractive. Right now we are in a 
period where the situation that made copyright harmless and acceptable is 
changing to a situation where copyright will become destructive and 
intolerable. So the people who are slandered as &ldquo;pirates&rdquo; are in 
fact the people who are trying to do something useful that they have been 
forbidden to do. The copyright laws are entirely designed to help people take 
complete control over the use of some information for their own good. But they 
aren't designed to help people who want to make sure that the information is 
accessible to the public and stop others from depriving the public. I think 
that the law should recognize a class of works that are owned by the public, 
which is different from public domain in the same sense that a public park is 
different from something found in a garbage can. It's not there for anybody to 
take away, it's there for everyone to use but for no one to impede. Anybody in 
the public who finds himself being deprived of the derivative work of something 
owned by the public should be able to sue about it."
+msgstr "Por kjo nuk është e vërtetë për programet e kopmjuterit. Edhe 
për kasetat nuk është e vërtetë. Është pjesërisht e rreme tani për 
librat, por ende është e vërtetë që për shumicën e librave është më e 
kushtueshme dhe sigurisht me më shumë punë për t'u bërë një kopje në 
Xerox se sa të blesh një kopje, dhe fruti është ende më pak tërheqës. 
Tani jemi në një periudhë kur gjendja që i bënte të drejtat e kopjimit 
të padëmshme dhe të pranueshme po ndryshon drejt një gjendje ku të drejtat 
e kopjimit do të bëhen shkatërruese dhe të patolerueshme. Kështu që 
personat që përgojohen si “piratë” në fakt janë persona që po 
përpiqen të bëjnë diçka të dobishme e cila u është mohuar. Ligjet e të 
drejtave të kopjimit janë hartuar tërësisht për të ndihmuar disa njerëz 
të arrijnë kontroll të plotë mbi përdorimin e disa informacioneve për 
interes të tyre. Por nuk janë hartuar për të ndihmuar njerëz që 
dëshirojnë të sigurohen se informacioni mund të kihet nga publiku dhe të 
pengohen të tjerët të pengojnë publikun. Mendoj se ligji do të duhej të 
njihte një klasë veprash që janë në pronësi të publikut, çka është 
tjetër nga përkatësia publike, në po atë frymë që një park publik 
është tjetër gjë nga diçka e gjetur në koshat e hedhurinave. Nuk është 
atje që ta marrë me vete dikush, është atje që ta përdorë kushdo e 
askush të mos e pengojë përdorimin. Cilido anëtar i publikut që e gjen 
veten të privuar nga vepra të rrjedhura prej diçkaje në pronësi të 
publikut, do të duhej të ishte në gjendje të hapte padi rreth kësaj."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: But aren't pirates interested in getting copies 
of programs because they want to use those programs, not because they want to 
use that knowledge to produce something better?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Por a nuk janë piratët të interesuar të 
kenë kopje të programeve, ngaqë duan të përdorin këto programe, jo pse 
duan të përdorin njohuritë për të prodhuar diçka më të mirë?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I don't see that that's the important 
distinction. More people using a program means that the program contributes 
more to society. You have a loaf of bread that could be eaten either once or a 
million times."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Nuk shoh të ketë ndonjë ndryshim të 
rëndësishëm. Më tepër persona që përdorin një program do të thotë që 
programi kontribuon më shumë te shoqëria. Si të kishim një bukë që mund 
të hahet një herë, ose një milion herë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Some users buy commercial software to obtain 
support. How does your distribution scheme provide support?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Disa prej përdoruesve blejnë 
<em>software</em> komercial që të kenë dhe asistencë për të. Si e 
furnizon asistencën skema juaj e shpërndarjes?"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I suspect that those users are misled and 
are not thinking clearly. It is certainly useful to have support, but when 
they start thinking about how that has something to do with selling software or 
with the software being proprietary, at that point they are confusing 
themselves. There is no guarantee that proprietary software will receive good 
support. Simply because sellers say that they provide support, that doesn't 
mean it will be any good. And they may go out of business. In fact, people 
think that GNU EMACS has better support than commercial EMACSes. One of the 
reasons is that I'm probably a better hacker than the people who wrote the 
other EMACSes, but the other reason is that everyone has sources and there are 
so many people interested in figuring out how to do things with it that you 
don't have to get your support from me. Even just the free support that 
consists of my fixing bugs people report to me and incorporating that in the 
next release has given people a good level of support. You can always hire 
somebody to solve a problem for you, and when the software is free you have a 
competitive market for the support. You can hire anybody. I distribute a 
service list with EMACS, a list of people's names and phone numbers and what 
they charge to provide support."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Dyshoj se ata përdorues janë udhëhequr 
gabim dhe nuk po mendojnë kthjellët. Sigurisht që pasja e asistencës 
është e dobishme, por kur zënë e mendojnë se ku hyn kjo te shitja e 
<em>software</em>-eve ose me të qenët e <em>software</em>-it pronësor, në 
këtë pikë zënë e ngatërrohen. Nuk ka garanci që <em>software</em>-i 
pronësor do të mbulohet me asistencë të mirë. Vetëm se e thonë shitësit 
se ofrojnë asistencë, kjo nuk do të thotë se do të jetë e mirë. Biznesi 
i tyre mundet edhe të mbyllet. Në fakt, njerëzit mendojnë se GNU EMACS ka 
asistencë më të mirë se sa EMACS-et komercialë. Një nga arsyet është 
ngaqë jam ndoshta hacker më i mirë se sa personat që shkrojtën EMACS-et e 
tjera, por arsyeja tjetër është se gjithkush i ka burimet, dhe ka kaq shumë 
persona të interesuar të mësojnë se si t'i bëjnë gjërat me të, sa nuk 
keni pse merrni asistencë nga unë. Madje edhe asistenca falas, si ndreqja e 
të metave që më njoftojnë njerëzit dhe përfshirja e tyre në versionin 
pasues, u ka dhënë njerëzve një shkallë të mirë asistence. Mund të 
punësoni kurdo dikë që t'ju zgjidhë një problem dhe, kur 
<em>software</em>-i është i lirë, keni treg konkurrues për asistencën. 
Mund të punësoni këdo. Me EMACS unë shpërndaj një listë shërbimesh, 
një listë me emra personash dhe numra telefonash dhe sa kushton të kesh 
asistencë prej tyre."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -850,208 +261,78 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Well, they send them to me. I asked all the "
-"people who wanted to be listed to promise that they would never ask any of "
-"their customers to keep secret whatever they were told or any changes they "
-"were given to the GNU software as part of that support."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Ata m'i dërgojnë. U kërkova krejt personave që 
"
-"donin të ishin në listë, të premtonin se kurrë nuk do t'i kërkonin, 
cilitdo "
-"klienti, ta mbante sekret se ç'i thanë ose çfarëdo ndryshimi që u qe 
dhënë "
-"për <em>software</em> GNU si pjesë e kësaj asistence."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: So you can't have people competing to provide support "
-"based on their knowing the solution to some problem that somebody else "
-"doesn't know."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Por kështu, nuk mund të keni persona që 
konkurrojnë "
-"për dhënie asistence, bazuar në dijen e tyre për zgjidhjen e disa "
-"problemeve, të cilat dikush tjetër nuk i di."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: No. They can compete based on their being clever "
-"and more likely to find the solution to your problem, or their already "
-"understanding more of the common problems, or knowing better how to explain "
-"to you what you should do. These are all ways they can compete. They can "
-"try to do better, but they cannot actively impede their competitors."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Jo. Ata mund të konkurrojnë me njëri tjetrin 
mbi "
-"bazën e të qenit më të zgjuar dhe më me gjasa për të gjetur zgjidhjen 
e "
-"problemit tuaj, ose mbi bazën e e njohjes së më shumë nga problemet e "
-"zakonshme, ose pse dinë t'ju shpjegojnë më mirë se çfarë duhet të 
bëni. Këto "
-"janë tërë rrugët se si mund të konkurrojnë. Mund të përpiqen të 
jenë më të "
-"mirë, por nuk mund të pengojnë aktivisht konkurrentët e tyre."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: I suppose it's like buying a car. You're not forced "
-"to go back to the original manufacturer for support or continued maintenance."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Pak a shumë si të blije një makinë. Për 
asistencë ose "
-"për mirëmbajtje në vazhdimësi, nuk jeni i detyruar të riktheheni te "
-"prodhuesi origjinal."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Or buying a house&mdash;what would it be like if "
-"the only person who could ever fix problems with your house was the "
-"contractor who built it originally? That is the kind of imposition that's "
-"involved in proprietary software. People tell me about a problem that "
-"happens in Unix. Because manufacturers sell improved versions of Unix, they "
-"tend to collect fixes and not give them out except in binaries. The result "
-"is that the bugs don't really get fixed."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Ose si të blesh një shtëpi&mdash;si do të 
ishte "
-"nëse i vetmi person që do t'ju rregullonte problemet me shtëpinë tuaj të 
"
-"ishte ai që e ndërtoi fillimisht? Ky është lloji i detyrimit që prek "
-"<em>software</em>-in pronësor. Njerëzit më tregojnë për një problem që 
ndodh "
-"në Unix. Ngaqë prodhuesit shesin versione të përmirësuara të Unix-it, 
kanë "
-"prirjen t'i grumbullojnë ndreqjet dhe t'i japin ato vetëm në trajtë 
dyore. "
-"Përfundimi është që të metat në fakt nuk ndreqen."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: They're all duplicating effort trying to solve bugs "
-"independently."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Po përpiqen të tërë nga dy herë për të ndrequr 
të "
-"meta në rrugë të pavarur."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Yes. Here is another point that helps put the "
-"problem of proprietary information in a social perspective. Think about the "
-"liability insurance crisis. In order to get any compensation from society, "
-"an injured person has to hire a lawyer and split the money with that "
-"lawyer. This is a stupid and inefficient way of helping out people who are "
-"victims of accidents. And consider all the time that people put into "
-"hustling to take business away from their competition. Think of the pens "
-"that are packaged in large cardboard packages that cost more than the "
-"pen&mdash;just to make sure that the pen isn't stolen. Wouldn't it be "
-"better if we just put free pens on every street corner? And think of all the "
-"toll booths that impede the flow of traffic. It's a gigantic social "
-"phenomenon. People find ways of getting money by impeding society. Once "
-"they can impede society, they can be paid to leave people alone. The waste "
-"inherent in owning information will become more and more important and will "
-"ultimately make the difference between the utopia in which nobody really has "
-"to work for a living because it's all done by robots and a world just like "
-"ours where everyone spends much time replicating what the next fellow is "
-"doing."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Po. Ja një pikë tjetër që ndihmon të vendoset 
"
-"problemi i informacionit pronësor në optikën sociale. Sillni në mend 
krizën "
-"e pagesave të dëmshpërblimeve nga sigurimet. Që të mund të përfitojë 
çfarëdo "
-"kompensimi prej shoqërisë, një person i dëmtuar duhet të marrë një 
avokat "
-"dhe t'i ndajë paratë me avokatin. Ky është budallallëk dhe një rrugë e 
"
-"paefektshme për të ndihmuar viktimat e aksidenteve. Mendoni pastaj gjithë "
-"atë kohë që njerëzit e harxhojnë për t'u marrë punën konkurrentëve. 
Mendoni "
-"stilolapsat që paketohen në kuti të mëdha kartoni që kushtojnë më 
shumë se "
-"stilolapsi&mdash;vetëm për t'u siguruar që nuk do vidhet stilolapsi. Nuk 
do "
-"të ishte më mirë të vinim stilolapsa falas në çdo qoshe rruge? Mendoni 
edhe "
-"gjithë pikëpagesat që pengojnë rrjedhën e trafikut. Bëhet fjalë për 
një "
-"dukuri shoqërore gjigande. Njerëzit gjejnë rrugë të bëjnë para duke 
penguar "
-"shoqërinë. Pasi arrijnë të pengojnë shoqërinë, mund të paguhen për 
t'i lënë "
-"njerëzit të qetë. Shpërdorimi i lidhur organikisht me pronësinë mbi "
-"informacionin do të bëhet gjithnjë e më me peshë dhe, tek e fundit, do 
të "
-"jetë dallimi midis utopisë, në të cilën askush nuk ka nevojë të 
punojë që të "
-"rrojë, pse gjithçka bëhet nga robotët, dhe botës si e jona, ku gjithkush 
"
-"shpenzon kaq shumë kohë duke përsëritur çfarë është duke bërë 
tjetri ngjitur."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Like typing in copyright notices on the software."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Pak a shumë si shkrimi i shënimeve për të drejta "
-"kopjimi te <em>software</em>-i."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: More like policing everyone to make sure that "
-"they don't have forbidden copies of anything and duplicating all the work "
-"people have already done because it is proprietary."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Më tepër si mbikëqyrja e kujtdo, për t'u 
siguruar "
-"që nuk ka kopje të ndaluara të çfarëdo gjëje dhe ribërjen e gjithë 
punës që "
-"njerëzit e kanë bërë tashmë, ngaqë është pronësore."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Well, they send them to me. I asked all the 
people who wanted to be listed to promise that they would never ask any of 
their customers to keep secret whatever they were told or any changes they were 
given to the GNU software as part of that support."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Ata m'i dërgojnë. U kërkova krejt 
personave që donin të ishin në listë, të premtonin se kurrë nuk do t'i 
kërkonin, cilitdo klienti, ta mbante sekret se ç'i thanë ose çfarëdo 
ndryshimi që u qe dhënë për <em>software</em> GNU si pjesë e kësaj 
asistence."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: So you can't have people competing to provide 
support based on their knowing the solution to some problem that somebody else 
doesn't know."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Por kështu, nuk mund të keni persona që 
konkurrojnë për dhënie asistence, bazuar në dijen e tyre për zgjidhjen e 
disa problemeve, të cilat dikush tjetër nuk i di."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: No. They can compete based on their being 
clever and more likely to find the solution to your problem, or their already 
understanding more of the common problems, or knowing better how to explain to 
you what you should do. These are all ways they can compete. They can try to 
do better, but they cannot actively impede their competitors."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Jo. Ata mund të konkurrojnë me njëri 
tjetrin mbi bazën e të qenit më të zgjuar dhe më me gjasa për të gjetur 
zgjidhjen e problemit tuaj, ose mbi bazën e e njohjes së më shumë nga 
problemet e zakonshme, ose pse dinë t'ju shpjegojnë më mirë se çfarë 
duhet të bëni. Këto janë tërë rrugët se si mund të konkurrojnë. Mund 
të përpiqen të jenë më të mirë, por nuk mund të pengojnë aktivisht 
konkurrentët e tyre."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: I suppose it's like buying a car. You're not 
forced to go back to the original manufacturer for support or continued 
maintenance."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Pak a shumë si të blije një makinë. Për 
asistencë ose për mirëmbajtje në vazhdimësi, nuk jeni i detyruar të 
riktheheni te prodhuesi origjinal."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Or buying a house&mdash;what would it be 
like if the only person who could ever fix problems with your house was the 
contractor who built it originally? That is the kind of imposition that's 
involved in proprietary software. People tell me about a problem that happens 
in Unix. Because manufacturers sell improved versions of Unix, they tend to 
collect fixes and not give them out except in binaries. The result is that the 
bugs don't really get fixed."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Ose si të blesh një shtëpi&mdash;si do 
të ishte nëse i vetmi person që do t'ju rregullonte problemet me shtëpinë 
tuaj të ishte ai që e ndërtoi fillimisht? Ky është lloji i detyrimit që 
prek <em>software</em>-in pronësor. Njerëzit më tregojnë për një problem 
që ndodh në Unix. Ngaqë prodhuesit shesin versione të përmirësuara të 
Unix-it, kanë prirjen t'i grumbullojnë ndreqjet dhe t'i japin ato vetëm në 
trajtë dyore. Përfundimi është që të metat në fakt nuk ndreqen."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: They're all duplicating effort trying to solve 
bugs independently."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Po përpiqen të tërë nga dy herë për të 
ndrequr të meta në rrugë të pavarur."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Yes. Here is another point that helps put 
the problem of proprietary information in a social perspective. Think about 
the liability insurance crisis. In order to get any compensation from society, 
an injured person has to hire a lawyer and split the money with that lawyer. 
This is a stupid and inefficient way of helping out people who are victims of 
accidents. And consider all the time that people put into hustling to take 
business away from their competition. Think of the pens that are packaged in 
large cardboard packages that cost more than the pen&mdash;just to make sure 
that the pen isn't stolen. Wouldn't it be better if we just put free pens on 
every street corner? And think of all the toll booths that impede the flow of 
traffic. It's a gigantic social phenomenon. People find ways of getting money 
by impeding society. Once they can impede society, they can be paid to leave 
people alone. The waste inherent in owning information will become more and 
more important and will ultimately make the difference between the utopia in 
which nobody really has to work for a living because it's all done by robots 
and a world just like ours where everyone spends much time replicating what the 
next fellow is doing."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Po. Ja një pikë tjetër që ndihmon të 
vendoset problemi i informacionit pronësor në optikën sociale. Sillni në 
mend krizën e pagesave të dëmshpërblimeve nga sigurimet. Që të mund të 
përfitojë çfarëdo kompensimi prej shoqërisë, një person i dëmtuar duhet 
të marrë një avokat dhe t'i ndajë paratë me avokatin. Ky është 
budallallëk dhe një rrugë e paefektshme për të ndihmuar viktimat e 
aksidenteve. Mendoni pastaj gjithë atë kohë që njerëzit e harxhojnë për 
t'u marrë punën konkurrentëve. Mendoni stilolapsat që paketohen në kuti 
të mëdha kartoni që kushtojnë më shumë se stilolapsi&mdash;vetëm për 
t'u siguruar që nuk do vidhet stilolapsi. Nuk do të ishte më mirë të vinim 
stilolapsa falas në çdo qoshe rruge? Mendoni edhe gjithë pikëpagesat që 
pengojnë rrjedhën e trafikut. Bëhet fjalë për një dukuri shoqërore 
gjigande. Njerëzit gjejnë rrugë të bëjnë para duke penguar shoqërinë. 
Pasi arrijnë të pengojnë shoqërinë, mund të paguhen për t'i lënë 
njerëzit të qetë. Shpërdorimi i lidhur organikisht me pronësinë mbi 
informacionin do të bëhet gjithnjë e më me peshë dhe, tek e fundit, do të 
jetë dallimi midis utopisë, në të cilën askush nuk ka nevojë të punojë 
që të rrojë, pse gjithçka bëhet nga robotët, dhe botës si e jona, ku 
gjithkush shpenzon kaq shumë kohë duke përsëritur çfarë është duke 
bërë tjetri ngjitur."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Like typing in copyright notices on the 
software."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Pak a shumë si shkrimi i shënimeve për të 
drejta kopjimi te <em>software</em>-i."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Stallman</strong>: More like policing everyone to make sure 
that they don't have forbidden copies of anything and duplicating all the work 
people have already done because it is proprietary."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Më tepër si mbikëqyrja e kujtdo, për 
t'u siguruar që nuk ka kopje të ndaluara të çfarëdo gjëje dhe ribërjen e 
gjithë punës që njerëzit e kanë bërë tashmë, ngaqë është pronësore."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "<strong>BYTE</strong>: A cynic might wonder how you earn your living."
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Një mendje cinike mund të pyesë se si e fitoni 
jetën."
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Një mendje cinike mund të pyesë se si e 
fitoni jetën."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: From consulting. When I do consulting, I always "
-"reserve the right to give away what I wrote for the consulting job. Also, I "
-"could be making my living by mailing copies of the free software that I "
-"wrote and some that other people wrote. Lots of people send in $150 for GNU "
-"EMACS, but now this money goes to the Free Software Foundation that I "
-"started. The foundation doesn't pay me a salary because it would be a "
-"conflict of interest. Instead, it hires other people to work on GNU. As "
-"long as I can go on making a living by consulting I think that's the best "
-"way."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Nga konsulenca. Kur jap konsulencë, gjithmonë "
-"ruaj të drejtën të jap çfarë shkrojta përgjatë aktit të konsulencës. 
Po "
-"ashtu, mund të nxjerr shpenzimet e jetës duke postuar kopje të 
<em>software</"
-"em>-it të lirë që shkrojta, apo që kanë shkruar të tjerë persona. Plot 
vetë "
-"dërgojnë $150 për GNU EMACS, por tani këto para shkojnë për Free 
Software "
-"Foundation që themelova. Fondacioni nuk më paguan ndonjë rrogë, sepse do 
të "
-"ishte përplasje interesash. Në vend të kësaj, punëson persona të tjerë 
të "
-"punojnë mbi GNU-në. Për sa kohë që mund të vazhdoj të fitoj jetesën 
nga "
-"konsulenca, mendoj se kjo është rruga më e mirë."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: From consulting. When I do consulting, I 
always reserve the right to give away what I wrote for the consulting job. 
Also, I could be making my living by mailing copies of the free software that I 
wrote and some that other people wrote. Lots of people send in $150 for GNU 
EMACS, but now this money goes to the Free Software Foundation that I started. 
The foundation doesn't pay me a salary because it would be a conflict of 
interest. Instead, it hires other people to work on GNU. As long as I can go 
on making a living by consulting I think that's the best way."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Nga konsulenca. Kur jap konsulencë, 
gjithmonë ruaj të drejtën të jap çfarë shkrojta përgjatë aktit të 
konsulencës. Po ashtu, mund të nxjerr shpenzimet e jetës duke postuar kopje 
të <em>software</em>-it të lirë që shkrojta, apo që kanë shkruar të 
tjerë persona. Plot vetë dërgojnë $150 për GNU EMACS, por tani këto para 
shkojnë për Free Software Foundation që themelova. Fondacioni nuk më paguan 
ndonjë rrogë, sepse do të ishte përplasje interesash. Në vend të kësaj, 
punëson persona të tjerë të punojnë mbi GNU-në. Për sa kohë që mund 
të vazhdoj të fitoj jetesën nga konsulenca, mendoj se kjo është rruga më 
e mirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: What is currently included in the official GNU "
-"distribution tape?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Çfarë përfshin tani shiriti me shpërndarjen 
zyrtare "
-"GNU ?"
+msgid "<strong>BYTE</strong>: What is currently included in the official GNU 
distribution tape?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Çfarë përfshin tani shiriti me shpërndarjen 
zyrtare GNU ?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Right now the tape contains GNU EMACS (one "
-"version fits all computers); Bison, a program that replaces <acronym title="
-"\"Yet Another Compiler Compiler\">YACC</acronym>; <abbr>MIT</abbr> Scheme, "
-"which is Professor Sussman's super-simplified dialect of LISP; and Hack, a "
-"dungeon-exploring game similar to Rogue."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Hëpërhë shiriti përmban GNU EMACS (një 
version "
-"për çdo lloj kompjuteri); Bison, një program që zëvendëson YACC; MIT 
Scheme, "
-"që është dialekti super i thjeshtuar i professor Sussman-it për LISP; dhe 
"
-"Hack, një lojë eksplorimi birucash e ngjashme me Rogue."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Right now the tape contains GNU EMACS (one 
version fits all computers); Bison, a program that replaces <acronym 
title=\"Yet Another Compiler Compiler\">YACC</acronym>; <abbr>MIT</abbr> 
Scheme, which is Professor Sussman's super-simplified dialect of LISP; and 
Hack, a dungeon-exploring game similar to Rogue."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Hëpërhë shiriti përmban GNU EMACS (një 
version për çdo lloj kompjuteri); Bison, një program që zëvendëson YACC; 
MIT Scheme, që është dialekti super i thjeshtuar i professor Sussman-it për 
LISP; dhe Hack, një lojë eksplorimi birucash e ngjashme me Rogue."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: Does the printed manual come with the tape as well?"
+msgid "<strong>BYTE</strong>: Does the printed manual come with the tape as 
well?"
 msgstr "<strong>BYTE</strong>: Doracaku i shtypur vjen bashkë me shiritin?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: No. Printed manuals cost $15 each or copy them "
-"yourself. Copy this interview and share it, too."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Jo. Doracakët e shtypur kushtojnë $15 copa ose 
"
-"kopjojini vetë. Kopjojeni këtë intervistë e ndajeni me të tjerët, po 
njësoj."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: No. Printed manuals cost $15 each or copy 
them yourself. Copy this interview and share it, too."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Jo. Doracakët e shtypur kushtojnë $15 
copa ose kopjojini vetë. Kopjojeni këtë intervistë e ndajeni me të 
tjerët, po njësoj."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1060,62 +341,33 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: Write to the Free Software Foundation, 675 "
-"Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: I shkruani Free Software Foundation, 675 "
-"Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: Write to the Free Software Foundation, 675 
Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: I shkruani Free Software Foundation, 675 
Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"[The current address (since 2005) is: Free Software Foundation 51 Franklin "
-"St, Fifth Floor Boston, MA 02110-1301, USA Voice: +1-617-542-5942 Fax: +1-"
-"617-542-2652]"
-msgstr ""
-"[Adresa e tanishme (që prej 2005) është: Free Software Foundation 51 "
-"Franklin St, Fifth Floor Boston, MA 02110-1301, USA Voice: +1-617-542-5942 "
-"Fax: +1-617-542-2652]"
+msgid "[The current address (since 2005) is: Free Software Foundation 51 
Franklin St, Fifth Floor Boston, MA 02110-1301, USA Voice: +1-617-542-5942 Fax: 
+1-617-542-2652]"
+msgstr "[Adresa e tanishme (që prej 2005) është: Free Software Foundation 
51 Franklin St, Fifth Floor Boston, MA 02110-1301, USA Voice: +1-617-542-5942 
Fax: +1-617-542-2652]"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: What are you going to do when you are done with the "
-"GNU system?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Çfarë do të bëni kur të keni mbaruar sistemin 
GNU?"
+msgid "<strong>BYTE</strong>: What are you going to do when you are done with 
the GNU system?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Çfarë do të bëni kur të keni mbaruar 
sistemin GNU?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I'm not sure. Sometimes I think that what I'll "
-"go on to do is the same thing in other areas of software."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: S'jam i sigurt. Ndonjëherë mendoj se do të "
-"vazhdoj të bëj të njëjtën gjë në fusha të tjera të 
<em>software</em>-it."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I'm not sure. Sometimes I think that what 
I'll go on to do is the same thing in other areas of software."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: S'jam i sigurt. Ndonjëherë mendoj se do 
të vazhdoj të bëj të njëjtën gjë në fusha të tjera të 
<em>software</em>-it."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>BYTE</strong>: So this is just the first of a whole series of "
-"assaults on the software industry?"
-msgstr ""
-"<strong>BYTE</strong>: Pra ky është i pari në një seri të plotë sulmesh 
mbi "
-"industrinë e <em>software</em>-it?"
+msgid "<strong>BYTE</strong>: So this is just the first of a whole series of 
assaults on the software industry?"
+msgstr "<strong>BYTE</strong>: Pra ky është i pari në një seri të plotë 
sulmesh mbi industrinë e <em>software</em>-it?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Stallman</strong>: I hope so. But perhaps what I'll do is just live "
-"a life of ease working a little bit of the time just to live. I don't have "
-"to live expensively. The rest of the time I can find interesting people to "
-"hang around with or learn to do things that I don't know how to do."
-msgstr ""
-"<strong>Stallman</strong>: Shpresoj të jetë kështu. Por ndoshta ajo çka 
do "
-"të bëj është të rroj një jetë të lehtë duke punuar për pak kohë sa 
për të "
-"rrojtur. Nuk kam pse rroj shtrenjtë. Pjesën tjetër të kohës mund të 
gjej "
-"persona interesantë për shoqëri ose të mësoj të bëj gjëra që nuk di 
t'i bëj."
+msgid "<strong>Stallman</strong>: I hope so. But perhaps what I'll do is just 
live a life of ease working a little bit of the time just to live. I don't 
have to live expensively. The rest of the time I can find interesting people 
to hang around with or learn to do things that I don't know how to do."
+msgstr "<strong>Stallman</strong>: Shpresoj të jetë kështu. Por ndoshta 
ajo çka do të bëj është të rroj një jetë të lehtë duke punuar për 
pak kohë sa për të rrojtur. Nuk kam pse rroj shtrenjtë. Pjesën tjetër 
të kohës mund të gjej persona interesantë për shoqëri ose të mësoj të 
bëj gjëra që nuk di t'i bëj."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -1125,61 +377,35 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
 #| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections (or suggestions) to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka po ashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> the FSF. <br /> Ju lutemi, lidhjet 
e "
-"dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka, po ashtu, edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
 #| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections (or suggestions) to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka po ashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> the FSF. <br /> Ju lutemi, lidhjet 
e "
-"dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections (or suggestions) to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje (apo këshilla) 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Free Software "
-"Foundation, Inc.,"
+msgid "Copyright &copy; 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Free Software Foundation, 
Inc.,"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Free Software 
Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 #. type: Content of: <div><address>
@@ -1187,11 +413,8 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -1210,10 +433,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]