www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-history.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po gnu-history.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 08:36:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 08:36:30

Modified files:
    gnu/po     : gnu-history.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.sq.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: gnu-history.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.sq.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- gnu-history.sq.po  14 Jul 2011 08:35:18 -0000   1.12
+++ gnu-history.sq.po  9 Aug 2011 08:36:24 -0000    1.13
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-history.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-02 00:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 11:40+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,16 +16,13 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Overview of the GNU System - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Përmbledhje e Sistemit GNU - Projektit GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgid "Overview of the GNU System - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Përmbledhje e Sistemit GNU - Projektit GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, History"
-msgstr ""
-"GNU, Projekti GNU, FSF, Software-i i Lirë, Free Software Foundation, 
Historik"
+msgstr "GNU, Projekti GNU, FSF, Software-i i Lirë, Free Software Foundation, 
Historik"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -34,230 +31,78 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU operating system is a complete free software system, upward-"
-"compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;. <a href="
-"\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> made the <a href=\"/gnu/"
-"initial-announcement.html\">Initial Announcement</a> of the GNU Project in "
-"September 1983. A longer version called the <a href=\"/gnu/manifesto.html"
-"\">GNU Manifesto</a> was published in March 1985. It has been translated "
-"into several <a href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">other languages</"
-"a>."
-msgstr ""
-"Sistemi operativ GNU është një sistem <em>software</em>-i i plotë dhe i "
-"lirë, i përputhshëm me Unix-in. GNU do të thotë &ldquo;GNU's Not "
-"Unix&rdquo;. <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> dha "
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimin Fillestar</a> të "
-"Projektit GNU më Shtator 1983. Një version më i gjatë, i quajtur <a 
href=\"/"
-"gnu/manifesto.html\">GNU Manifesto</a> u botua në Mars 1985. Është "
-"përkthyer në disa <a href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">gjuhë të "
-"tjera</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The name &ldquo;GNU&rdquo; was chosen because it met a few requirements; "
-"first, it was a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, second, "
-"because it was a real word, and third, it was fun to say (or <a href="
-"\"http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html\";>Sing</a>)."
-msgstr ""
-"Emri i &ldquo;GNU&rdquo;-së u zgjodh sepse plotësonte disa kushte; së 
pari, "
-"qe shkurtim për &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, së dyti, ngaqë qe fjalë e "
-"njëmendtë, dhe së treti, është e lezetshme ta thuash (or <a 
href=\"http://";
-"www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html\">Këndojeni</a>)."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; pertains to <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">freedom</a>, not price. You may or may "
-"not pay a price to get GNU software. Either way, once you have the software "
-"you have three specific freedoms in using it. First, the freedom to copy "
-"the program and give it away to your friends and co-workers; second, the "
-"freedom to change the program as you wish, by having full access to source "
-"code; third, the freedom to distribute an improved version and thus help "
-"build the community. (If you redistribute GNU software, you may charge a "
-"fee for the physical act of transferring a copy, or you may give away "
-"copies.)"
-msgstr ""
-"Fjala &ldquo;i lirë&rdquo; te &ldquo;<em>software</em> i lirë&rdquo; lidhet 
"
-"me <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">lirinë</a>, jo çmimin. Mund të "
-"paguani ose jo një çmim për të pasur <em>software</em> GNU. Pavarësisht 
nga "
-"kjo, pasi ta keni <em>software</em>-in, gëzoni tre liri specifike në "
-"përdorimin e tij. Së pari, lirinë për ta kopjuar programin dhe për tua "
-"dhënë atë miqve dhe shokëve tuaj; së dyti, lirinë për ta ndryshuar 
programin "
-"si të doni, duke patur hyrje të plotë te kodi burim; së treti, lirinë 
për "
-"shpërndarjen e çfarëdo versioni të përmirësuar të tij dhuke ndihmuar 
kështu "
-"në krijimin e një bashkësie. (Nëse rishpërndani <em>software</em> GNU, 
mund "
-"të kërkoni pagesë kundrejt aktit fizik të shpërnguljes së një kopjeje 
të "
-"tij, ose mund t'i jepni falas kopjet.)"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The project to develop the GNU system is called the &ldquo;GNU "
-"Project&rdquo;. The GNU Project was conceived in 1983 as a way of bringing "
-"back the cooperative spirit that prevailed in the computing community in "
-"earlier days&mdash;to make cooperation possible once again by removing the "
-"obstacles to cooperation imposed by the owners of proprietary software."
-msgstr ""
-"Projekti për zhvillimin e sistemit GNU quhet &ldquo;Projekti GNU&rdquo;. "
-"Projekti GNU u konceptua më 1983 si një rrugë për të risjellë frymën "
-"bashkëpunuese që mbizotëronte në bashkësinë e shkencave kompjuterike 
në "
-"fillimet e tyre&mdash;për ta bërë sërish të mundur bashkëpunimin, duke 
hequr "
-"pengesat ndaj tij të vëna me detyrim nga pronarët e <em>software</em>-eve "
-"pronësorë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In 1971, when Richard Stallman started his career at MIT, he worked in a "
-"group which used <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> "
-"exclusively. Even computer companies often distributed free software. "
-"Programmers were free to cooperate with each other, and often did."
-msgstr ""
-"Më 1971, kur Richard Stallman filloi punën në MIT, punoi në një grup që 
"
-"përdorte vetëm <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>software</em> të "
-"lirë</a>. Madje edhe kompanitë e kompjuterave shpesh shpërndanin "
-"<em>software</em> të lirë. Programuesit qenë të lirë të bashkëpunonin 
me "
-"njëri tjetrin, dhe kështu bënë shpesh."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"By the 1980s, almost all software was <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">proprietary</a>, which means that it had owners "
-"who forbid and prevent cooperation by users. This made the GNU Project "
-"necessary."
-msgstr ""
-"Në vitet '80, thuajse krejt <em>software</em>-i qe <a href=\"/philosophy/"
-"categories.html#ProprietarySoftware\">pronësor</a>, që do të thotë se 
kishte "
-"pronarë për të, të cilët e ndaluan dhe e penguan bashkëpunimin mes "
-"përdoruesave. Kjo e bëri Projektin GNU të domosdoshëm."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Every computer user needs an operating system; if there is no free operating "
-"system, then you can't even get started using a computer without resorting "
-"to proprietary software. So the first item on the free software agenda "
-"obviously had to be a free operating system."
-msgstr ""
-"Çdo përdorues kompjuteri ka nevojë për një sistem operativ; po qe se nuk 
ka "
-"sistem operativ të lirë, atëherë as që mund të filloni të përdorni 
një "
-"kompjuter pa i kthyer sytë nga <em>software</em>-i pronësor. Kështu që 
hapi "
-"i parë në rrugën e <em>software</em>-it të lirë pa dyshim qe një sistem 
"
-"operativ i lirë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We decided to make the operating system compatible with Unix because the "
-"overall design was already proven and portable, and because compatibility "
-"makes it easy for Unix users to switch from Unix to GNU."
-msgstr ""
-"Vendosëm të bënim një sistem operativ të përputhshëm me Unix-in ngaqë 
"
-"konceptimi i tij në përgjithësi qe tashmë i provuar dhe i 
ndërkalueshëm, dhe "
-"ngaqë përputhshmëria do ta bënte të lehtë për përdoruesit e Unix-it 
të "
-"hidheshin nga Unix në GNU."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is much more than a kernel; it also includes "
-"compilers, editors, text formatters, mail software, and many other things. "
-"Thus, writing a whole operating system is a very large job. We started in "
-"January 1984. It took many years. The <a href=\"http://fsf.org/\";>Free "
-"Software Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise "
-"funds to help develop GNU."
-msgstr ""
-"Përmbledhje e Sistemit GNU - Projektit GNU - Free Software Foundation (FSF)"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"By 1990 we had either found or written all the major components except "
-"one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by "
-"Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with "
-"the almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the "
-"GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use GNU/"
-"Linux systems, typically via <a href=\"/distros\">distributions</a> such as "
-"Slackware, Debian, Red Hat, and others."
-msgstr ""
-"Aty nga 1990 ose i kishim siguruar, ose i kishim shkruar krejt përbërësit "
-"kryesorë, hiq një&mdash;kernelin. Ndërkohë, Linux, një kernel i 
ngjashëm me "
-"ata Unix, po zhvillohej nga Linus Torvalds më 1991 dhe u shndërrua në "
-"<em>software</em> të lirë më 1992. Ndërthurja e Linux-it me sistemin "
-"thuajse të plotë GNU solli një sistem operativ të plotë: sistemin GNU/"
-"Linux. Sipas vlerësimesh, sistemet GNU/Linux përdoren nga dhjetëra 
milionë "
-"vetë sot, zakonisht në formë <a href=\"/distros\">shpërndarjesh</a> si "
-"Slackware, Debian, Red Hat, dhe të tjera."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(The principal version of Linux now contains non-free firmware &ldquo;"
-"blobs&rdquo;. Free software activists now maintain a modified <a href="
-"\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>free version</a> of Linux.)"
-msgstr ""
-"(Versioni bazë i Linux-it tani përmban &ldquo;koklavitje&rdquo; 
\"firmware\" "
-"jo të lira. Veprimtarët e <em>software</em>-it të lirë tani mirëmbajnë 
një "
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>version të lirë</a> të "
-"modifikuar të Linux-it.)"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We "
-"aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to "
-"have. This includes application software. See the <a href=\"/directory"
-"\">Free Software Directory</a> for a catalogue of free software application "
-"programs."
-msgstr ""
-"Megjithatë, Projekti GNU nuk kufizohet te thelbi i sistemit operativ. "
-"Synimi ynë është të ofrojmë një spektër të plotë 
<em>software</em>-i, për "
-"çfarëdo që duan të bëjnë një shumicë përdoruesish. Këtu 
përfshihen "
-"<em>software</em>-et zbatime. Shihni <a href=\"/directory\">Free Software "
-"Directory</a> për një katalog programesh zbatim <em>software</em>-i të 
lirë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We also want to provide software for users who are not computer experts. "
-"Therefore we developed a <a href=\"http://www.gnome.org/\";>graphical desktop "
-"(called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system."
-msgstr ""
-"Duam të ofrojmë <em>software</em> për përdoruesa që nuk janë ekspertë "
-"kompjuteri. Ndaj edhe kemi zhvilluar <a href=\"http://www.gnome.org/";
-"\">desktopin grafik (të quajtur GNOME)</a> si ndihmë për fillestarët në "
-"përdorimin e sistemit GNU."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a href="
-"\"http://directory.fsf.org/category/games/\";>free games</a> are already "
-"available."
-msgstr ""
-"Duam gjithashtu të ofrojmë lojëra dhe gjëra të tjera për kalimin e 
kohës së "
-"lirë. Ka tashmë plot <a href=\"http://directory.fsf.org/category/games/";
-"\">lojëra të lira</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"How far can free software go? There are no limits, except when <a href=\"/"
-"philosophy/fighting-software-patents.html\">laws such as the patent system "
-"prohibit free software</a> entirely. The ultimate goal is to provide free "
-"software to do all of the jobs computer users want to do&mdash;and thus make "
-"proprietary software a thing of the past."
-msgstr ""
-"Sa larg mund të shkojë <em>software</em>-i i lirë? Nuk ka kufij, hiq 
rastin "
-"kur <a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">ligje të tillë 
si "
-"sistemi i patentave e ndalon <em>software</em>-in e lirë</a> krejtësisht. "
-"Synimi përfundimtar është të ofrohet <em>software</em> i lirë që të 
kryejë "
-"në kompjuter gjithë llojet e punëve që duan të kryejnë 
përdoruesit&mdash;e "
-"për ta bërë kështu <em>software</em>-in pronësor diçka të së 
kaluarës."
+msgid "The GNU operating system is a complete free software system, 
upward-compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;. <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> made the <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Initial Announcement</a> of the GNU 
Project in September 1983. A longer version called the <a 
href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU Manifesto</a> was published in March 1985. It 
has been translated into several <a 
href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">other languages</a>."
+msgstr "Sistemi operativ GNU është një sistem <em>software</em>-i i plotë 
dhe i lirë, i përputhshëm me Unix-in. GNU do të thotë &ldquo;GNU's Not 
Unix&rdquo;. <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> dha <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimin Fillestar</a> të Projektit 
GNU më Shtator 1983. Një version më i gjatë, i quajtur <a 
href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU Manifesto</a> u botua në Mars 1985. Është 
përkthyer në disa <a href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">gjuhë të 
tjera</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The name &ldquo;GNU&rdquo; was chosen because it met a few 
requirements; first, it was a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
Unix&rdquo;, second, because it was a real word, and third, it was fun to say 
(or <a href=\"http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html\";>Sing</a>)."
+msgstr "Emri i &ldquo;GNU&rdquo;-së u zgjodh sepse plotësonte disa kushte; 
së pari, qe shkurtim për &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, së dyti, ngaqë qe 
fjalë e njëmendtë, dhe së treti, është e lezetshme ta thuash (or <a 
href=\"http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html\";>Këndojeni</a>)."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; pertains to 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">freedom</a>, not price. You may or may 
not pay a price to get GNU software. Either way, once you have the software 
you have three specific freedoms in using it. First, the freedom to copy the 
program and give it away to your friends and co-workers; second, the freedom to 
change the program as you wish, by having full access to source code; third, 
the freedom to distribute an improved version and thus help build the 
community. (If you redistribute GNU software, you may charge a fee for the 
physical act of transferring a copy, or you may give away copies.)"
+msgstr "Fjala &ldquo;i lirë&rdquo; te &ldquo;<em>software</em> i lirë&rdquo; 
lidhet me <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">lirinë</a>, jo çmimin. Mund 
të paguani ose jo një çmim për të pasur <em>software</em> GNU. 
Pavarësisht nga kjo, pasi ta keni <em>software</em>-in, gëzoni tre liri 
specifike në përdorimin e tij. Së pari, lirinë për ta kopjuar programin 
dhe për tua dhënë atë miqve dhe shokëve tuaj; së dyti, lirinë për ta 
ndryshuar programin si të doni, duke patur hyrje të plotë te kodi burim; së 
treti, lirinë për shpërndarjen e çfarëdo versioni të përmirësuar të 
tij dhuke ndihmuar kështu në krijimin e një bashkësie. (Nëse 
rishpërndani <em>software</em> GNU, mund të kërkoni pagesë kundrejt aktit 
fizik të shpërnguljes së një kopjeje të tij, ose mund t'i jepni falas 
kopjet.)"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The project to develop the GNU system is called the &ldquo;GNU 
Project&rdquo;. The GNU Project was conceived in 1983 as a way of bringing 
back the cooperative spirit that prevailed in the computing community in 
earlier days&mdash;to make cooperation possible once again by removing the 
obstacles to cooperation imposed by the owners of proprietary software."
+msgstr "Projekti për zhvillimin e sistemit GNU quhet &ldquo;Projekti 
GNU&rdquo;. Projekti GNU u konceptua më 1983 si një rrugë për të 
risjellë frymën bashkëpunuese që mbizotëronte në bashkësinë e shkencave 
kompjuterike në fillimet e tyre&mdash;për ta bërë sërish të mundur 
bashkëpunimin, duke hequr pengesat ndaj tij të vëna me detyrim nga pronarët 
e <em>software</em>-eve pronësorë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In 1971, when Richard Stallman started his career at MIT, he worked in 
a group which used <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> 
exclusively. Even computer companies often distributed free software. 
Programmers were free to cooperate with each other, and often did."
+msgstr "Më 1971, kur Richard Stallman filloi punën në MIT, punoi në një 
grup që përdorte vetëm <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>software</em> të lirë</a>. Madje edhe 
kompanitë e kompjuterave shpesh shpërndanin <em>software</em> të lirë. 
Programuesit qenë të lirë të bashkëpunonin me njëri tjetrin, dhe kështu 
bënë shpesh."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "By the 1980s, almost all software was <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a>, which 
means that it had owners who forbid and prevent cooperation by users. This 
made the GNU Project necessary."
+msgstr "Në vitet '80, thuajse krejt <em>software</em>-i qe <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">pronësor</a>, që do 
të thotë se kishte pronarë për të, të cilët e ndaluan dhe e penguan 
bashkëpunimin mes përdoruesave. Kjo e bëri Projektin GNU të domosdoshëm."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Every computer user needs an operating system; if there is no free 
operating system, then you can't even get started using a computer without 
resorting to proprietary software. So the first item on the free software 
agenda obviously had to be a free operating system."
+msgstr "Çdo përdorues kompjuteri ka nevojë për një sistem operativ; po qe 
se nuk ka sistem operativ të lirë, atëherë as që mund të filloni të 
përdorni një kompjuter pa i kthyer sytë nga <em>software</em>-i pronësor. 
Kështu që hapi i parë në rrugën e <em>software</em>-it të lirë pa dyshim 
qe një sistem operativ i lirë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We decided to make the operating system compatible with Unix because 
the overall design was already proven and portable, and because compatibility 
makes it easy for Unix users to switch from Unix to GNU."
+msgstr "Vendosëm të bënim një sistem operativ të përputhshëm me Unix-in 
ngaqë konceptimi i tij në përgjithësi qe tashmë i provuar dhe i 
ndërkalueshëm, dhe ngaqë përputhshmëria do ta bënte të lehtë për 
përdoruesit e Unix-it të hidheshin nga Unix në GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "A Unix-like operating system is much more than a kernel; it also 
includes compilers, editors, text formatters, mail software, and many other 
things. Thus, writing a whole operating system is a very large job. We 
started in January 1984. It took many years. The <a 
href=\"http://fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> was founded in October 
1985, initially to raise funds to help develop GNU."
+msgstr "Përmbledhje e Sistemit GNU - Projektit GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "By 1990 we had either found or written all the major components except 
one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by Linus 
Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with the 
almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the 
GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use 
GNU/Linux systems, typically via <a href=\"/distros\">distributions</a> such as 
Slackware, Debian, Red Hat, and others."
+msgstr "Aty nga 1990 ose i kishim siguruar, ose i kishim shkruar krejt 
përbërësit kryesorë, hiq një&mdash;kernelin. Ndërkohë, Linux, një 
kernel i ngjashëm me ata Unix, po zhvillohej nga Linus Torvalds më 1991 dhe u 
shndërrua në <em>software</em> të lirë më 1992. Ndërthurja e Linux-it me 
sistemin thuajse të plotë GNU solli një sistem operativ të plotë: sistemin 
GNU/Linux. Sipas vlerësimesh, sistemet GNU/Linux përdoren nga dhjetëra 
milionë vetë sot, zakonisht në formë <a 
href=\"/distros\">shpërndarjesh</a> si Slackware, Debian, Red Hat, dhe të 
tjera."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "(The principal version of Linux now contains non-free firmware 
&ldquo;blobs&rdquo;. Free software activists now maintain a modified <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>free version</a> of Linux.)"
+msgstr "(Versioni bazë i Linux-it tani përmban &ldquo;koklavitje&rdquo; 
\"firmware\" jo të lira. Veprimtarët e <em>software</em>-it të lirë tani 
mirëmbajnë një <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>version 
të lirë</a> të modifikuar të Linux-it.)"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "However, the GNU Project is not limited to the core operating system. 
We aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to 
have. This includes application software. See the <a href=\"/directory\">Free 
Software Directory</a> for a catalogue of free software application programs."
+msgstr "Megjithatë, Projekti GNU nuk kufizohet te thelbi i sistemit operativ. 
 Synimi ynë është të ofrojmë një spektër të plotë <em>software</em>-i, 
për çfarëdo që duan të bëjnë një shumicë përdoruesish. Këtu 
përfshihen <em>software</em>-et zbatime. Shihni <a href=\"/directory\">Free 
Software Directory</a> për një katalog programesh zbatim <em>software</em>-i 
të lirë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We also want to provide software for users who are not computer 
experts. Therefore we developed a <a href=\"http://www.gnome.org/\";>graphical 
desktop (called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system."
+msgstr "Duam të ofrojmë <em>software</em> për përdoruesa që nuk janë 
ekspertë kompjuteri. Ndaj edhe kemi zhvilluar <a 
href=\"http://www.gnome.org/\";>desktopin grafik (të quajtur GNOME)</a> si 
ndihmë për fillestarët në përdorimin e sistemit GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a 
href=\"http://directory.fsf.org/category/games/\";>free games</a> are already 
available."
+msgstr "Duam gjithashtu të ofrojmë lojëra dhe gjëra të tjera për kalimin 
e kohës së lirë. Ka tashmë plot <a 
href=\"http://directory.fsf.org/category/games/\";>lojëra të lira</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "How far can free software go? There are no limits, except when <a 
href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">laws such as the patent 
system prohibit free software</a> entirely. The ultimate goal is to provide 
free software to do all of the jobs computer users want to do&mdash;and thus 
make proprietary software a thing of the past."
+msgstr "Sa larg mund të shkojë <em>software</em>-i i lirë? Nuk ka kufij, 
hiq rastin kur <a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">ligje të 
tillë si sistemi i patentave e ndalon <em>software</em>-in e lirë</a> 
krejtësisht. Synimi përfundimtar është të ofrohet <em>software</em> i 
lirë që të kryejë në kompjuter gjithë llojet e punëve që duan të 
kryejnë përdoruesit&mdash;e për ta bërë kështu <em>software</em>-in 
pronësor diçka të së kaluarës."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -267,50 +112,27 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet lidhur me FSF &amp; GNU dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra "
-"të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet lidhur me FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, për lidhje të dëmtuara, ndreqje të tjera ose këshilla na 
njoftoni "
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, për lidhje të dëmtuara, ndreqje të tjera ose këshilla 
na njoftoni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 "
-"Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, "
-"2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 
2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -329,10 +151,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]