www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-history.sq.html gnu/gnu-linux-faq.s...


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/gnu-history.sq.html gnu/gnu-linux-faq.s...
Date: Sat, 02 Jul 2011 00:30:42 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/07/02 00:30:42

Modified files:
    gnu      : gnu-history.sq.html gnu-linux-faq.sq.html 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html 
             linux-and-gnu.sq.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.sq.po 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.es.po 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po 
             linux-and-gnu.sq.po 
    graphics    : license-logos.es.html 
    graphics/po  : license-logos.es.po 
    licenses    : licenses.es.html 
    licenses/old-licenses: gpl-2.0-faq.fr.html 
    licenses/po  : licenses.es.po 
    philosophy   : 15-years-of-free-software.sq.html 
             assigning-copyright.fr.html fs-motives.cs.html 
             fs-motives.es.html fs-motives.ru.html 
             open-source-misses-the-point.de.html 
    philosophy/po : 15-years-of-free-software.sq.po 
             fs-motives.es.po 
             open-source-misses-the-point.de.po 
    server     : 08whatsnew.sq.html irc-rules.sq.html 
             mirror.sq.html sitemap.sq.html 
             takeaction.sq.html tasks.sq.html 
    server/po   : 08whatsnew.sq.po irc-rules.sq.po mirror.sq.po 
             sitemap.sq.po takeaction.sq.po tasks.sq.po 
    server/standards: README.translations.sq.html 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.sq.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.sq.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/license-logos.es.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/license-logos.es.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.es.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.fr.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.es.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/15-years-of-free-software.sq.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/assigning-copyright.fr.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-motives.cs.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-motives.es.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-motives.ru.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.de.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-motives.es.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.de.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/08whatsnew.sq.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/irc-rules.sq.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/mirror.sq.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.sq.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.sq.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/tasks.sq.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/08whatsnew.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/irc-rules.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/tasks.sq.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: gnu/gnu-history.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-history.sq.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- gnu/gnu-history.sq.html   28 Apr 2011 00:27:28 -0000   1.5
+++ gnu/gnu-history.sq.html   2 Jul 2011 00:29:55 -0000    1.6
@@ -110,11 +110,12 @@
 href="http://directory.fsf.org/category/games/";>lojëra të lira</a>.</p>
 
 <p>
-How far can free software go? There are no limits, except when <a
-href="/philosophy/fighting-software-patents.html">laws such as the patent
-system prohibit free software</a> entirely. The ultimate goal is to provide
-free software to do all of the jobs computer users want to do&mdash;and thus
-make proprietary software a thing of the past.</p>
+Sa larg mund të shkojë <em>software</em>-i i lirë? Nuk ka kufij, hiq rastin
+kur <a href="/philosophy/fighting-software-patents.html">ligje të tillë si
+sistemi i patentave e ndalon <em>software</em>-in e lirë</a> krejtësisht.
+Synimi përfundimtar është të ofrohet <em>software</em> i lirë që të 
kryejë
+në kompjuter gjithë llojet e punëve që duan të kryejnë 
përdoruesit&mdash;e
+për ta bërë kështu <em>software</em>-in pronësor diçka të së 
kaluarës.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -127,12 +128,12 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
+Ju lutem, pyetjet lidhur me FSF &amp; GNU dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a
+href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në.
 <br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Ju lutem, për lidhje të dëmtuara, ndreqje të tjera ose këshilla na 
njoftoni
+te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -158,7 +159,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/04/28 00:27:28 $
+$Date: 2011/07/02 00:29:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-linux-faq.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.sq.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu/gnu-linux-faq.sq.html  4 Mar 2011 17:27:47 -0000    1.3
+++ gnu/gnu-linux-faq.sq.html  2 Jul 2011 00:29:55 -0000    1.4
@@ -100,9 +100,9 @@
 <li><a href="#allsmall" id="TOCallsmall">GNU-ja është një pjesë e vogël e
 sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a></li>
 
-<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Mjaft shoqëri kontribuan te
-sistemi, ashtu si është ai sot; a nuk do të thotë kjo që e kemi për 
detyrë
-ta quajmë GNU/Redhat/Novell/Linux?</a></li>
+<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Te sistemi, ashtu si 
është ai
+sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që e kemi për
+detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a></li>
 
 <li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
 në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a></li>
@@ -677,9 +677,9 @@
 </p>
 </dd>
 
-<dt id="manycompanies">Mjaft shoqëri kontribuan te sistemi, ashtu si është 
ai sot; a nuk do të
-thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë GNU/Redhat/Novell/Linux? <span
-class="anchor-reference-id">(<a
+<dt id="manycompanies">Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar 
mjaft shoqëri; a nuk do
+të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?
+<span class="anchor-reference-id">(<a
 href="#manycompanies">#manycompanies</a>)</span></dt>
 
 <dd>
@@ -1365,7 +1365,7 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.
 </p>
 
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 <p>Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me
 çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet.
@@ -1379,7 +1379,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/03/04 17:27:47 $
+$Date: 2011/07/02 00:29:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html  12 Dec 2010 09:28:07 -0000   
1.12
+++ gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.html  2 Jul 2011 00:29:55 -0000    
1.13
@@ -70,11 +70,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la <acronym title="Free
-Software Foundation">FSF</acronym> y GNU a <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. También puede <a
-href="/contact/">contactar por otros medios</a> con la FSF.<br />Por favor,
-envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
+Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. También dispone <a
+href="/contact/">de otros medios para contactar</a> con la FSF.
+<br />
+Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
@@ -105,7 +105,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2010/12/12 09:28:07 $
+$Date: 2011/07/02 00:29:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -147,6 +147,8 @@
 <li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->

Index: gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html  2 Jan 2011 09:28:20 -0000    
1.1
+++ gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.html  2 Jul 2011 00:29:55 -0000    
1.2
@@ -69,11 +69,12 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgoji te <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a
-href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju
-lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a
+href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në.
+<br />
+Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -97,7 +98,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/01/02 09:28:20 $
+$Date: 2011/07/02 00:29:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -139,6 +140,8 @@
 <li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->

Index: gnu/linux-and-gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/linux-and-gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- gnu/linux-and-gnu.sq.html  8 Jan 2011 17:30:36 -0000    1.16
+++ gnu/linux-and-gnu.sq.html  2 Jul 2011 00:29:55 -0000    1.17
@@ -264,11 +264,12 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgoji te <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a
-href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju
-lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU-së dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a
+href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në.
+<br />
+Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -278,10 +279,11 @@
 </p>
 
 <p>
-Të drejta kopjimi &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard
-M. Stallman <br /> Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt
-këtij artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të
-ruhet.
+Të drejta Kopjimi &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard
+M. Stallman
+<br />
+Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me
+çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet.
 </p>
 
 
@@ -292,7 +294,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua:
 
-$Date: 2011/01/08 17:30:36 $
+$Date: 2011/07/02 00:29:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -359,7 +361,7 @@
 <!-- Romanian -->
 <li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">&#1088;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbo-Croatian -->
 <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.sh.html">srpsko-hrvatski</a>&nbsp;[sh]</li>
 <!-- Slovenian -->

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 1 Jul 2011 08:37:20 -0000    1.8
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 2 Jul 2011 00:29:58 -0000    1.9
@@ -26,302 +26,601 @@
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid "To learn more about this issue, you can also read our page on <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard 
of GNU</a>."
-msgstr "Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështjeje, mund të lexoni 
gjithashtu faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe 
Projekti GNU</a>, faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse 
GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdoruesa të GNU-së Që Nuk 
Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
+msgid ""
+"To learn more about this issue, you can also read our page on <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/"
+"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështjeje, mund të lexoni 
gjithashtu "
+"faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti 
GNU</"
+"a>, faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a> "
+"dhe faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">Përdoruesa të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a 
system that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. 
 Here are common questions, and our answers."
-msgstr "Kur njerëzit shohin që ne përdorim dhe këshillojmë emrin 
GNU/Linux për një sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë 
&ldquo;Linux&rdquo;, atyre u lindin shumë pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, 
dhe përgjigjet tona."
+msgid ""
+"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
+"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
+"Here are common questions, and our answers."
+msgstr ""
+"Kur njerëzit shohin që ne përdorim dhe këshillojmë emrin GNU/Linux për 
një "
+"sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, atyre u "
+"lindin shumë pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, dhe përgjigjet tona."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not 
Linux?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</"
+"a>"
 msgstr "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Pse emri është i 
rëndësishëm?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Pse emri është i rëndësishëm?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that 
most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Si ndodhi që shumica e 
njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
+"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Si ndodhi që shumica e njerëzve e "
+"quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Duhet përherë të themi 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; në vend se &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved 
the same success if there had been no GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">A do të kish arritur 
Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish pasur fare GNU?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the "
+"same success if there had been no GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">A do të kish arritur Linux-i 
të "
+"njëjtin sukses po të mos kish pasur fare GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the 
community if you did not divide people with this request?</a>"
-msgstr "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Nuk do të qe më mirë për 
bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit njerëzit me këtë kërkesë?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community "
+"if you did not divide people with this request?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Nuk do të qe më mirë për 
bashkësinë "
+"nëse nuk do t'i përçanit njerëzit me këtë kërkesë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project 
support an individual's free speech rights to call the system by any name that 
individual chooses?</a>"
-msgstr "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">A nuk e përkrah projekti 
GNU të drejtën e fjalës së lirë të dikujt që ta quajë sistemin me 
çfarëdo emri që ai zgjedh?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support "
+"an individual's free speech rights to call the system by any name that "
+"individual chooses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">A nuk e përkrah projekti GNU 
të "
+"drejtën e fjalës së lirë të dikujt që ta quajë sistemin me çfarëdo 
emri që "
+"ai zgjedh?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows 
the role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the 
name go without saying?</a>"
-msgstr "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Meqë kushdo e njeh 
rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që &ldquo;GNU/&rdquo; te 
emri të thuhet patjetër?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the "
+"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the "
+"name go without saying?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Meqë kushdo e njeh rolin "
+"e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që &ldquo;GNU/&rdquo; te 
emri "
+"të thuhet patjetër?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the 
role of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
-msgstr "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ngaqë e di rolin 
e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri përdor?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role "
+"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ngaqë e di rolin e GNU-"
+"së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri përdor?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">A s'është shkurtimi i 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of 
programming tools that were included in Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">A s'është GNU një koleksion 
mjetesh programimi që u përfshinë në Linux?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming "
+"tools that were included in Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">A s'është GNU një koleksion mjetesh "
+"programimi që u përfshinë në Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference 
between an operating system and a kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Ç'ndryshim ka mes një 
sistemi operativ dhe një kerneli?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between "
+"an operating system and a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Ç'ndryshim ka mes një sistemi "
+"operativ dhe një kerneli?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the 
foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't have 
a foundation?</a>"
-msgstr "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Kerneli i një sistemi është si 
themelet e shtëpisë. Si mund të jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që 
nuk ka themele?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
+"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't "
+"have a foundation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Kerneli i një sistemi është si themelet 
e "
+"shtëpisë. Si mund të jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që nuk ka 
themele?</"
+"a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the 
system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">A s'është kerneli truri i 
sistemit?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">A s'është kerneli truri i sistemit?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel 
most of the work in an operating system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">A s'është shkrimi i 
kernelit pjesa dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
+"of the work in an operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">A s'është shkrimi i kernelit "
+"pjesa dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole 
system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system 
after a kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Po e thërrasim një 
sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret 
një sistem operativ me emrin e kernelit?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole "
+"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system "
+"after a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Po e thërrasim një sistem 
të "
+"tërë me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret një 
sistem "
+"operativ me emrin e kernelit?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about recommending a 
shorter name?</a>"
-msgstr "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Puna me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është që është shumë i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më 
të shkurtër?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
+"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Puna me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që "
+"është shumë i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më të 
shkurtër?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary 
contribution, would it be false to the facts to call the system simply 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Meqë Linux-i është kontribut 
dytësor, a nuk do të ish kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary "
+"contribution, would it be false to the facts to call the system simply "
+"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Meqë Linux-i është kontribut 
dytësor, "
+"a nuk do të ish kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht 
&ldquo;GNU&rdquo;?"
+"</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a 
fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also 
apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; 
without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
-msgstr "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Do të më duhet të 
paguaj njëfarë shume po qe se përdor &ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një 
produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A 
është gabim të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që 
të kursej pagesën?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee "
+"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also "
+"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Do të më duhet të paguaj "
+"njëfarë shume po qe se përdor &ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një 
produkti, "
+"dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A është 
gabim "
+"të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që të kursej "
+"pagesën?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the 
system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more 
programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But 
that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
-msgstr "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Te sistemi, ashtu si është sot, 
kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, 
Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit 
tuaj, që të përmenden edhe këta? (Po kjo do të shpinte në një emër kaq 
të gjatë sa do të ishte pa kuptim.)</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more "
+"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But "
+"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Te sistemi, ashtu si është sot, kanë "
+"kontribuar mjaft projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, 
Perl, "
+"dhe mjaft programe të tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit tuaj, që të 
"
+"përmenden edhe këta? (Po kjo do të shpinte në një emër kaq të gjatë 
sa do të "
+"ishte pa kuptim.)</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to 
the system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why 
should we treat GNU specially?</a>"
-msgstr "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Mjaft projekte të tjera 
kontribuan te sistemi, ashtu si është ai sot, por ata nuk ngulin këmbë të 
quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan GNU-ja?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why "
+"should we treat GNU specially?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Mjaft projekte të tjera kontribuan te "
+"sistemi, ashtu si është ai sot, por ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/"
+"Linux. Pse duhet trajtuar veçan GNU-ja?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the 
system nowadays, so why should we mention it?</a>"
-msgstr "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU-ja është një pjesë e 
vogël e sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the "
+"system nowadays, so why should we mention it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU-ja është një pjesë e vogël 
e "
+"sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
-#| "contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to "
-#| "call it GNU/Redhat/Novell/Linux?</a>"
-msgid "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies 
contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call it 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Te sistemi, ashtu 
si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që 
e kemi për detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
+"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call "
+"it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Te sistemi, ashtu si "
+"është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që 
e kemi "
+"për detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Pse e shkruani 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Pse e shkruani &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather "
+"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo "
+"&ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Shpërndarja ime quhet 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk tregohet që është vërtet Linux?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Shpërndarja ime quhet &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;; a nuk tregohet që është vërtet Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official 
name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything 
but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Emri zyrtar i 
shpërndarjes sime është &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk është gabim të 
thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name "
+"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything "
+"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Emri zyrtar i shpërndarjes "
+"sime është &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk është gabim të thirret "
+"shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more 
effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their 
distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
-msgstr "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">A nuk do të ishte më me 
efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat dhe IBM t'i quajnë 
shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t'u kërkohet 
individëve?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to "
+"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">A nuk do të ishte më me efekt 
t'u "
+"kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e 
"
+"tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t'u kërkohet individëve?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free 
software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
-msgstr "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">A s'do të ishte më mirë të 
ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për shpërndarje që janë puro 
<em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së.</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free "
+"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">A s'do të ishte më mirë të ruhej 
emri "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; për shpërndarje që janë puro <em>software</em> i "
+"lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së.</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution 
of Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Pse të mos krijohet një 
shpërndarje GNU e Linux (sic) dhe të quhet GNU/Linux?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of "
+"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Pse të mos krijohet një shpërndarje 
"
+"GNU e Linux (sic) dhe të quhet GNU/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux 
is the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under 
the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Pse të mos thuhet thjesht 
&ldquo;Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim 
ndonjë version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is "
+"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under "
+"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;"
+"Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim ndonjë "
+"version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and 
oppose use of Linux in the early days?</a>"
-msgstr "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">A e ka dënuar dhe 
kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it në fillimet e tij?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and "
+"oppose use of Linux in the early days?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">A e ka dënuar dhe kundërshtuar "
+"Projekti GNU përdorimin e Linux-it në fillimet e tij?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking 
people to use the name GNU/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Pse pritët kaq gjatë përpara se 
t'u kërkonit njerëzve të përdorin emrin GNU/Linux?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking "
+"people to use the name GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u "
+"kërkonit njerëzve të përdorin emrin GNU/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] 
convention be applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
-msgstr "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Nuk do të duhej që 
emërtimi i llojit GNU/[emër] të zbatohej te krejt programet që janë nën 
GPL?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be "
+"applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Nuk do të duhej që emërtimi i "
+"llojit GNU/[emër] të zbatohej te krejt programet që janë nën GPL?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, 
shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</a>"
-msgstr "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Meqë mjaft nga GNU vjen prej 
Unix-it, mod do të duhej që GNU t'i jepte hakun Unix-it duke përdorur 
&ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, "
+"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Meqë mjaft nga GNU vjen prej Unix-it, mod "
+"do të duhej që GNU t'i jepte hakun Unix-it duke përdorur 
&ldquo;Unix&rdquo; "
+"te emri i vet?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
too?</a>"
-msgstr "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">A nuk duhet të themi 
&ldquo;GNU/BSD&rdquo; po aq?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">A nuk duhet të themi &ldquo;GNU/BSD&rdquo; po 
"
+"aq?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on 
Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Nëse i instaloj mjetet GNU 
në Windows, mos do të thotë që po xhiroj një sistem GNU/Windows?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on "
+"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Nëse i instaloj mjetet GNU në "
+"Windows, mos do të thotë që po xhiroj një sistem GNU/Windows?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems 
without GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">A s'mund të ketë sisteme 
Linux pa GNU-në?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
+"without GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">A s'mund të ketë sisteme Linux 
pa "
+"GNU-në?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system 
&ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy 
for our community?</a>"
-msgstr "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Pse të mos thirret sistemi 
&ldquo;Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i mëshohet rolit të Linus Torvalds-it 
si \"fytyra e posterit\" për bashkësinë tonë?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system &ldquo;"
+"Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy for "
+"our community?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Pse të mos thirret sistemi 
&ldquo;"
+"Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i mëshohet rolit të Linus Torvalds-it si "
+"\"fytyra e posterit\" për bashkësinë tonë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to 
label Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">A s'është gabim për ne 
ta quajmë punën e Linus Torvalds-it si GNU?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label "
+"Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">A s'është gabim për ne ta "
+"quajmë punën e Linus Torvalds-it si GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds 
agree that Linux is just the kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">A pajtohet Linus 
Torvalds me idenë se Linux është thjesht kerneli?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree "
+"that Linux is just the kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">A pajtohet Linus Torvalds me "
+"idenë se Linux është thjesht kerneli?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already 
lost&mdash;society has made its decision and we can't change it, so why even 
think about it?</a>"
-msgstr "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse 
madje ta çojmë mendjen atje?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society "
+"has made its decision and we can't change it, so why even think about it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria "
+"e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse madje ta çojmë 
mendjen "
+"atje?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision 
and we can't change it, so what good does it do if I say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Shoqëria e ka vendosur dhe 
ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj ç'të mirë sjell edhe po të them 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and "
+"we can't change it, so what good does it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk "
+"mund ta ndryshojmë, ndaj ç'të mirë sjell edhe po të them &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call 
the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a 
ten-minute explanation?</a>"
-msgstr "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">A nuk do të ishte më mirë 
që quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u mësohej njerëzve origjina e 
njëmendtë e tij përmes një shpejgimi dhjetëminutësh?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a ten-"
+"minute explanation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">A nuk do të ishte më mirë që quhej 
"
+"sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u mësohej njerëzve origjina e njëmendtë 
e "
+"tij përmes një shpejgimi dhjetëminutësh?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you 
when you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to 
this treatment?</a>"
-msgstr "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Ca persona qeshin me ju kur 
u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia nënshtroni veten këtij 
trajtimi?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this "
+"treatment?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Ca persona qeshin me ju kur u "
+"kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia nënshtroni veten këtij "
+"trajtimi?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when 
you ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating 
them?</a>"
-msgstr "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Ca persona ju dënojnë kur u 
kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk humbni duke i bërë ata të 
huaj?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating them?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Ca persona ju dënojnë kur u 
kërkoni "
+"ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk humbni duke i bërë ata të huaj?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it 
legitimate to rename the operating system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Pavarësisht nga ajo që keni 
kontribuar, a është e ligjshme të riemërtohet sistemi operativ?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
+"legitimate to rename the operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Pavarësisht nga ajo që keni 
kontribuar, "
+"a është e ligjshme të riemërtohet sistemi operativ?</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#force\">A s'është gabim t'i detyrosh njerëzit ta quajnë 
sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#force\">A s'është gabim t'i detyrosh njerëzit ta quajnë 
sistemin "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system 
&ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whynotsue\">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë 
krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
+"Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt "
+"sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the 
original BSD license's advertising requirement to give credit to the University 
of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU project?</a>"
-msgstr "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Meqë ju kundërshtuat 
domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të Kalifornisë sipas lejes 
origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit 
GNU?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the "
+"original BSD license's advertising requirement to give credit to the "
+"University of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU "
+"project?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Meqë ju kundërshtuat "
+"domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të Kalifornisë sipas 
lejes "
+"origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit 
GNU?"
+"</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in 
the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Mos vallë duhet vënë diçka 
te LP GNU (GPL) t'u kërkojë njerëzve ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
+"GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Mos vallë duhet vënë diçka te LP 
GNU "
+"(GPL) t'u kërkojë njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put 
something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
-msgstr "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Meqë dështuat të vendosnit 
diçka te GNU GPL për t'u kërkuar njerëzve ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse ankoheni tani?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put something in "
+"the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you "
+"deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Meqë dështuat të vendosnit diçka 
te "
+"GNU GPL për t'u kërkuar njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, 
mirë "
+"t'ju bëhet; pse ankoheni tani?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off 
not contradicting what so many people believe?</a>"
-msgstr "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Mos do të ishte më 
mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e besojnë?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
+"contradicting what so many people believe?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Mos do të ishte më mirë të 
mos "
+"i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e besojnë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call 
it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
-msgstr "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Meqë shumë vetë e 
quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Meqë shumë vetë e quajnë "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's 
convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't 
you get more of their support by a different road?</a>"
-msgstr "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Mjaft vetë janë të ndjeshëm 
mbi çka është e leverdisshme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të 
drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes 
një rruge tjetër?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's "
+"convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. "
+"Couldn't you get more of their support by a different road?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi 
çka "
+"është e leverdisshme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë 
"
+"apo të gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes një 
rruge "
+"tjetër?</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
-msgstr "Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgid ""
+"Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Most operating system distributions based on Linux as kernel are 
basically modified versions of the GNU operating system. We began developing 
GNU in 1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal 
was to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop 
all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the 
central components, forming the largest single contribution to the whole 
system. The basic vision was ours too."
-msgstr "Shumica e sistemeve operative të bazuar në Linux si kernel janë në 
thelb versione të ndryshuar të sistemit operativ GNU. E filluam zhvillimin e 
GNU-së më 1984, vite përpara se Linus Torvalds të fillonte shkrimin e 
kernelit të vet. Qëllimi ynë që të zhvillonim një sistem opertavi 
tërësisht të lirë. Sigurisht, nuk i hartuam vetë të tëra 
pjesët&mdash;por ama udhëhoqëm. Zhvilluam shumicën e përbërësve 
qendrorë, duke formuar kështu kontributin më të madh si njësi më vete te 
krejt sistemi. I yni qe edhe përfytyrimi bazë."
+msgid ""
+"Most operating system distributions based on Linux as kernel are basically "
+"modified versions of the GNU operating system. We began developing GNU in "
+"1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal was "
+"to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop "
+"all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the "
+"central components, forming the largest single contribution to the whole "
+"system. The basic vision was ours too."
+msgstr ""
+"Shumica e sistemeve operative të bazuar në Linux si kernel janë në thelb "
+"versione të ndryshuar të sistemit operativ GNU. E filluam zhvillimin e 
GNU-"
+"së më 1984, vite përpara se Linus Torvalds të fillonte shkrimin e 
kernelit "
+"të vet. Qëllimi ynë që të zhvillonim një sistem opertavi tërësisht 
të "
+"lirë. Sigurisht, nuk i hartuam vetë të tëra pjesët&mdash;por ama "
+"udhëhoqëm. Zhvilluam shumicën e përbërësve qendrorë, duke formuar 
kështu "
+"kontributin më të madh si njësi më vete te krejt sistemi. I yni qe edhe "
+"përfytyrimi bazë."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -330,258 +629,687 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a> 
and <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never 
Heard of GNU</a> for more explanation, and <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">The GNU Project</a> for the history."
-msgstr "Shihni <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti 
GNU</a> dhe <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Që Nuk 
Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a> për më tepër shpjegime, dhe <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekti GNU</a> për historikun."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
-msgstr "Pse ka rëndësi emri? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the 
free software community, many of them do not care about freedom. People who 
think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those 
developers a role in the history of our community which they did not actually 
play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
-msgstr "Edhe pse zhvilluesit e Linux-it, kernelit, kanë dhënë ndihmesë te 
bashkësia e <em>software</em>-it të lirë, shumë prej tyre nuk u bëhet 
vonë për lirinë. Njerëzit që mendojnë se krejt sistemi është Linux 
priren të ngatërrohen dhe t'u japin këtyre zhvilluesve një rol në 
historinë e bashkësisë sonë, rol që nuk e kanë luajtur. Mandej u japin 
peshë të shpërpjestuar ideve të këtyre zhvilluesve."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism 
played in building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps 
the public recognize the practical importance of these ideals</a>."
-msgstr "Duke e quajtur sistemin GNU/Linux pranohet roli që idealizmi ynë 
lujati në krijimin e bashkësisë sonë, dhe <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">e ndihmon publikun të pranojë rëndësinë 
praktike të këtyre idealeve</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "How did it come about that most people call the system 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
-msgstr "Si ndodhi që shumica e njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread 
faster than the corrective information."
-msgstr "Ta quash sistemin &ldquo;Linux&rdquo; është ngatërrim që u përhap 
më shpejt se sa informacioni i saktë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who combined Linux with the GNU system were not aware that 
that's what their activity amounted to. They focused their attention on the 
piece that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. 
They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not fit 
what they had. It took a few years for us to realize what a problem this was 
and ask people to correct the practice. By that time, the confusion had a big 
head start."
-msgstr "Njerëzit që ndërthurën Linux-in me sistemin GNU nuk qenë të 
vetëdijshëm se that that's what their activity amounted to. Ata u 
përqendruan te pjesa që qe Linux dhe nuk kuptuan që më shumë te 
ndërthurja qe GNU. Filluan ta quanin &ldquo;Linux&rdquo; edhe pse ai emër 
nuk i shkonte për shtat asaj çka kishin. Na u deshën disa vjetë që të 
kuptonim se ku qe problemi këtu dhe t'u kërkonim njerëzve ta ndreqnin këtë 
praktikë. Në atë kohë, ngatërrimi pat filluar duke qenë më para."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never 
heard why that's not the right thing. They saw others using that name and 
assume it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false 
picture of the system's origin, because people tend to suppose that the 
system's history was such as to fit that name. For instance, they often 
believe its development was started by Linus Torvalds in 1991. This false 
picture tends to reinforce the idea that the system should be called 
&ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Shumica e njerëzve që e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo; nuk kanë 
dëgjuar kurrë pse kjo nuk është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e 
përdornin këtë emër dhe e morën të mirëqenë që duhet të jetë i 
saktë. Emri &ldquo;Linux&rdquo; përhap gjithashtu një pamje të rreme mbi 
origjinën e sistemit, ngaqë njerëzit priren të hamendësojnë se historiku 
i sistemit qe i tillë që emri t'i përshtatej. Fjala vjen, ata shpesh 
besojnë se zhvillimi i tij zuri fill me Linus Torvalds-in më 1991. Kjo pamje 
e rreme priret të përforcojë idenë se sistemi do të duhej quajtur 
&ldquo;Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Many of the questions in this file represent people's attempts to 
justify the name they are accustomed to using."
-msgstr "Mjaft nga pyetjet këtu përfaqësojnë përpjekjet e njerëzve për 
të përligjur emrin që janë mësuar të përdorin."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-msgstr "Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When 
you're referring specifically to the kernel, you should call it 
&ldquo;Linux&rdquo;, the name its developer chose."
-msgstr "Jo përherë&mdash;vetëm kur flisni mbi sistemin si i tërë. Kur i 
referoheni veçan kernelit, duhet ta quani &ldquo;Linux&rdquo;, me emrin që 
zgjodhi përdoruesi."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence 
they call the whole system by the same name as the kernel. This causes many 
kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is about 
the kernel or the whole system. By calling the whole system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid 
the ambiguity."
-msgstr "Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt 
quajnë tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje 
ngatërrimi, ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka 
të bëjë me kernelin apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe kernelin &ldquo;Linux&rdquo;, shmangi 
dykuptimësinë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
-msgstr "A do të kish arritur Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish 
pasur fare GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "In that alternative world, there would be nothing today like the 
GNU/Linux system, and probably no free operating system at all. No one 
attempted to develop a free operating system in the 1980s except the GNU 
Project and (later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU 
Project to start freeing its code."
-msgstr "Në atë botë alternative, sot nuk do të kishte asgjë të ngjashme 
me sistemin GNU/Linux, dhe ndoshta fare sistem operativ të lirë. Askush nuk 
u përpoq të krijonte një sistem operativ të lirë gjatë viteve '80, hiq 
Projektin GNU dhe (më pas) Berkeley CSRG, të cilit i qe kërkuar shprehimisht 
nga Projekti GNU të fillonte e ta bënte kodin të lirë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland 
in 1990. It's possible that even without this influence he might have written 
a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. Linux 
became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See the 
release notes for version 0.12.)"
-msgstr "Linus Torvalds ka qenë ndikuar pjesërisht nga një fjalim mbi 
GNU-në në Finlandë më 1990. Është e mundur që edhe pa këtë ndikim ta 
kish shkruar kernelin e ngjashëm me Unix, por ndoshta mund të mos kish qenë 
<em>software</em> i lirë. Linux-i u bë i lirë më 1992 kur Linus e rihodhi 
në qarkullim nën GNU GPL . (Shihni shënime versioni për versionin 0.12.)"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Even if Torvalds had released Linux under some other free software 
license, a free kernel alone would not have made much difference to the world. 
The significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete 
free operating system: GNU/Linux."
-msgstr "Edhe sikur Torvalds ta kish hedhur në qarkullim Linux-in nën ndonjë 
leje tjetër për <em>software</em> të lirë, vetëm një kernel i lirë nuk 
do kish sjellë ndonjë ndryshim kushedi në botë. Domethënia e Linux rrodhi 
prej vendit që zinte në një kuadër më të gjerë pune, një sistem 
operativ krejtësisht të lirë: GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people 
with this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
-msgstr "Nuk do të qe më mirë për bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit 
njerëzit me këtë kërkesë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing 
people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU 
operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
-msgstr "Kur u kërkojmë njerëzve të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, nuk po 
përçajmë njerëzit. Po u kërkojmë t'i njohin hakun Projektit GNU për 
sistemin operativ GNU. Kjo nuk është kritikë për ndonjë, e as hedhje 
tutje e dikujt."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, there are people who do not like our saying this. Sometimes 
those people push us away in response. On occasion they are so rude that one 
wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It 
doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you 
can convince them to stop."
-msgstr "Sidoqoftë, ka njerëz të cilëve nuk u pëlqen kjo që themi. 
Ndonjëherë këta na shtyjnë tej si kundërpërgjigje. Ka raste që janë 
kaq të vrazhdtë sa dikush pyet veten nëse këta me qëllim po përpiqen të 
na trembin e të na bëjnë të heshtim. Gojën nuk na e mbyllin dot, por 
bashkësisë ia japin një krisje, ndaj shpresojmë që të arrini t'i bindni 
të reshtin së bëri kështu."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, this is only a secondary cause of division in our community. 
The largest division in the community is between people who appreciate free 
software as a social and ethical issue and consider proprietary software a 
social problem (supporters of the free software movement), and those who cite 
only practical benefits and present free software only as an efficient 
development model (the open source movement)."
-msgstr "Sidoqoftë, ky është shkak vetëm dytësor përçarjeje në 
bashkësinë tonë. Përçarja më e madhe te bashkësia është mes njerëzve 
që e vlerësojnë <em>software</em>-in e lirë so çështje shoqërore dhe 
etike dhe e konsiderojnë <em>software</em>-in pronësor një problem shoqëror 
(mbështetësit e lëvizjes për <em>software</em> të lirë), dhe ata që 
përmendin vetëm përfitimet praktike dhe e paraqesin <em>software</em>-in e 
lirë vetëm si model të efektshëm zhvillimi (lëvizja për burim të 
hapur)."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of 
differing basic values. It is essential for the community to see and think 
about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open 
source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses 
the point of Free Software</a>."
-msgstr "Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë 
ndarjeje për hir të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta 
shohë dhe të mendohet rreth këtij mospajtimi. Emrat &ldquo; 
<em>software</em> i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burim i hapur&rdquo; janë simbolet 
e dy kampeve. Shihni <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e 
rrok thelbin e <em>software</em>-it të Lirë</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The disagreement over values partially aligns with the amount of 
attention people pay to the GNU Project's role in our community. People who 
value freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and 
people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely to 
pay attention to our philosophical arguments for freedom and community (which 
is why the choice of name for the system makes a real difference for society). 
However, the disagreement would probably exist even if everyone knew the 
system's real origin and its proper name, because the issue is a real one. It 
can only go away if we who value freedom either persuade everyone (which won't 
be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
-msgstr "Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen 
që njerëzit i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. 
Njerëzit që çmojnë lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe njerëzit që mësojnë se sistemi është 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ka më tepër gjasa t'i kushtojnë vëmendje 
argumentave tanë filozofikë mbi lirinë dhe bashkësinë (çka shpjegon pse 
zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një ndryshim të njëmendtë për 
shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta do të ekzistonte edhe nëse 
gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të sistemit dhe emrin e tij të 
saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të tretet vetëm nëse ne 
që çmojmë lirinë bindim gjithësecilin (çka nuk do të jetë e lehtë) ose 
na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to 
call the system by any name that individual chooses? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-msgstr "A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së lirë të 
dikujt që ta quajë sistemin me çfarëdo emri që ai zgjedh? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the 
operating system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as 
a matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom 
that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom brought 
the system into existence."
-msgstr "Po, vërtet, besojmë se keni të drejtën tuaj të fjalës së lirë 
ta quani sistemin operativ me çfarëdo emri që doni. U kërkojmë njerëzve 
ta quajnë GNU/Linux në frymën e të dhënit hak projektit GNU, për të 
nxitur vlerat e lirisë të cilat nënkuptohen me GNU-në, dhe për t'u bërë 
të ditur të tjerëve që këto vlera të lirisë e pollën sistemin."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the 
&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-msgstr "Meqë kushdo e njeh rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka 
nevojë që të thuhet patjetër &ldquo;GNU/&rdquo;-ja te emri? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Experience shows that the system's users, and the computer-using public 
in general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the 
system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU stands 
for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have 
Never Heard of GNU</a> explains further."
-msgstr "Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i 
kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. Shumica 
e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin &ldquo;GNU&rdquo;, ose 
idealet që përfaqëson GNU-ja. <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdoruesa GNU Që Nuk Kanë 
Dëgjuar Kurrë Për GNU-në </a> e trajton më gjerë këtë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they 
know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of 
what GNU is. For instance, many think it is a collection of <a 
href=\"#tools\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
-msgstr "Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\" me të tjerë 
\"geeks\"-a në mendje. \"Geeks\"-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por 
shumë prej tyre kanë një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është 
GNU-ja. Sa për shembull, mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion 
<a href=\"#tools\">&ldquo;mjetesh&rdquo;</a>, ose një projekt për zhvillim 
mjetesh."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The wording of this question, which is typical, illustrates another 
common misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing 
something assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. 
It would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other 
activity, but not that of GNU."
-msgstr "Fjalët e përdorura në këtë pyetje, çka është tipike, 
ilustrojnë një tjetër keqkuptim. Të flasësh për &ldquo;rolin e 
GNU-së&rdquo; në zhvillimin e diçkaje nënkupton që GNU-ja është një 
grup njerëzish. GNU-ja është një sistem operativ. Mund të kish kuptim 
të flitej rreth rolit të Projektit GNU në këtë apo në atë veprimtari, 
por jo në atë të GNU-së."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what 
name I use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
-msgstr "Ngaqë e di rolin e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri 
përdor? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. 
Most people who have heard of the GNU/Linux system think it is 
&ldquo;Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was 
intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
-msgstr "Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë 
të tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë se është &ldquo;Linux&rdquo;, që zuri fill me Linus Torvalds-in, 
dhe se qe menduar të ishte me &ldquo;burim të hapur&rdquo;. Nëse nuk ua 
thoni ju, kush do tua thotë?"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just 
like shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
-msgstr "A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux&rdquo;-së në 
&ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;-it 
në &ldquo;Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the 
abbreviation is misleading."
-msgstr "Është i dobishëm shkurtimi i emrave që përdoren shpesh, por jo 
kur shkurtimi të ngatërron."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Almost everyone in developed countries really does know that the 
&ldquo;Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead 
anyone as to that system's nature and origin. Shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; does give the wrong idea of 
where the system comes from."
-msgstr "Thuajse gjithkush në vendet e zhvilluara e di vërtet që sistemi 
&ldquo;Windows&rdquo; është bërë nga Microsoft-i, kështu që shkurtimi nga 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo; nuk ngatërron njeri 
lidhur me natyrën dhe origjinën e atij sistemi. Shkurtimi i 
&ldquo;GNU/Linux-it&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; jep idenë e gabuar lidhur 
se me nga rrjedh sistemi."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the 
same kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
-msgstr "Vetë pyetja është ngatërruese ngaqë GNU dhe Microsoft nuk janë 
nga i njëjti lloj gjërash. Microsoft është një shoqëri; GNU është një 
sistem operativ."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in 
Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-msgstr "A s'është GNU një koleksion mjetesh programimi që u përfshinë 
në Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "People who think that Linux is an entire operating system, if they hear 
about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think that 
GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say 
&ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became 
popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an 
operating system is hard to fit into a conceptual framework in which that 
operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Njerëzit që mendojnë se Linux-i është një sistem operativ i 
plotë, po qe se dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të 
gabuar rreth se çka është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është 
emri i një koleksioni programesh&mdash;thonë shpesh &ldquo;mjete 
programimi&rdquo;, ngaqë disa prej mjeteve tona për programim u bënë 
popullore për llogari të tyre. Ideja se &ldquo;GNU&rdquo; është emri i 
një sistemi operativ nuk hyn kollaj në një kuadër konceptual pune te i cli 
ai sistem operativ është quajtur &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the 
project to develop the GNU system. (See <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
-msgstr "Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ 
GNU&mdash;është projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">njoftimin fillestar të 1983-it</a>.)"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., 
because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler 
Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, the 
many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, GNU 
Chess and GNOME for the GNU system too."
-msgstr "Zhvilluam programe të tillë si GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, 
etj., ngaqë na duheshin për sistemin operativ GNU. GCC, GNU Compiler 
Collection është përpiluesi që shkruam për sistemin operativ GNU. Ne, 
gjithë ata persona që punuan në Projektin GNU, hartuan edhe Ghostscript, 
GNUCash, GNU Chess dhe GNOME për sistemin GNU."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "What is the difference between an operating system and a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-msgstr "Ç'ndryshim ka mes jë sistemi operativ dhe një kerneli? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "An operating system, as we use the term, means a collection of programs 
that are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A 
general purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs 
that many users may want to do."
-msgstr "Një sistem operativ, ashtu si e përdorim termin, do të thotë një 
koleksion programesh që janë të mjaftueshëm për të përdorur kompjuterin 
në kryerje shumë punësh të ndryshme. Një sistem operativ i 
përgjithshëm, që të jetë i plotë, duhet të përmbushë krejt detyrat që 
u duhet të kryejnë një numri sa më të madh përdoruesish."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the 
program that allocates the machine's resources to the other programs that are 
running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
-msgstr "Kerneli është njëri nga programet e një sistemi 
operativ&mdash;programi që shpërndan mundësitë e makinës nëpër programet 
e tjera që xhirohen. Kerneli kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e 
programeve të tjera."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating 
system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many 
years. The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; 
is found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At 
the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was 
understood to include all the system programs, and Berkeley's version of Unix 
included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating system, 
we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
-msgstr "Si për t'i ngatërruar gjërat, disa njerëz e përdorin termin 
&ldquo;sistem operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo;. Të 
dy përdorimet e termit i kanë rrënjët thellë në vite. Përdorimi i 
&ldquo;sistemit operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo; 
gjendet në një numër librash shkollorë mbi konceptimin e sistemeve, që 
herët në vitet '80. Në të njëjtën kohë, gjatë viteve '80, 
&ldquo;sistemi operativ Unix&rdquo; kuptohej se përfshinte krejt programet e 
sistemit, dhe versioni Unix i Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë 
synonim që GNU të ishte sistem operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim 
termin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të njëjtën mënyrë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating 
system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same sense 
we use: they mean the whole collection of programs. If that's what you are 
referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean just the 
kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but please say 
&ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of software you 
mean."
-msgstr "Shumicën e kohës kur njerëzti flasin për &ldquo;sistemin operativ 
Linux&rdquo; e përdorin togfjalëshin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të 
njëjtin kuptim që e përdorim dhe ne: nënkuptojnë me të koleksionin e 
plotë të programeve. Po qe se kjo është ajo të cilës i referoheni, ju 
lutemi, quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Po qe e kishit fjalën vetëm për 
kernelin, atëherë &ldquo;Linux&rdquo; është emri i saktë për të, por ju 
lutem thoni &ldquo;kerneli&rdquo; po ashtu, për të shmangur dykuptimësinë 
lidhur me se për cilën pjesë <em>software</em>-i e keni fjalën."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you prefer to use some other term such as &ldquo;system 
distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of 
&ldquo;operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about 
GNU/Linux system distributions."
-msgstr "Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë 
si &ldquo;shpërndarje sistemi&rdquo; për koleksionin e plotë të programeve, 
në vend të &ldquo;sistemit operativ&rdquo;, asnjë problem. Në raste të 
tilla do të flitnit për shpërndarje sistemi GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a 
house be almost complete when it doesn't have a foundation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-msgstr "Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të 
jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele?<span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "A kernel is not much like the foundation of a house because building an 
operating system is not much like building a house."
-msgstr "Kerneli nuk krahasohet me themelet e një banese, ngaqë ndërtimi i 
një sistemi operativ nuk i ngjan ndërtimit të një banese."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "A house is built from lots of little general parts that are cut and put 
together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, when 
the foundation has not been built, no substantial part has been built; all you 
have is a hole in the ground."
-msgstr "Një ndërtesë krijohet nga shumë pjesë të vogla të përgjithshme 
që i presin e i vënë tok \"in situ\". Duhen vënë tok nga poshtë lart. 
Ndaj, po qe se nuk janë ndërtuar themelet, nuk ndërton dot ndonjë pjesë 
thelbësore; ajo çka keni është një gropë në terren."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "By contrast, an operating system consists of complex components that 
can be developed in any order. When you have developed most of the components, 
most of the work is done. This is much more like the International Space 
Station than like a house. If most of the Space Station modules were in orbit 
but awaiting one other essential module, that would be like the GNU system in 
1992."
-msgstr "Përkundrazi, një sistem operativ përbëhet nga përbërësa të 
ndërlikuar që mund të zhvillohen në çfarëdo radhe. Pasi të keni krijuar 
shumicën e përbërësve, shumica e punës është kryer. Më shumë i ngjan 
Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor se sa një banese. Nëse shumica e 
moduleve të Stacionit Hapësinor qenë në orbitë por po pritej për një 
modul tjetër thelbësor, kjo do t'i ngjante sistemit GNU më 1992."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't the kernel the brain of the system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-msgstr "A s'është kerneli truri i sistemit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "A computer system is not much like a human body, and no part of it 
plays a role comparable to that of the brain in a human."
-msgstr "Një sistem kompjuterik nuk i ngjan shumë një trupi njerëzor, dhe 
asnjë pjesë e tij nuk luan ndonjë rol të krahasueshëm me atë të trurit 
te qenia njerëzore."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
-msgstr "A s'është shkrimi i kernelit pjesa dërrmuese e punës për një 
sistem operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
+msgid ""
+"See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a> and <a "
+"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
+"Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
+"html\">The GNU Project</a> for the history."
+msgstr ""
+"Shihni <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti GNU</a> dhe "
+"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar 
"
+"Kurrë Për GNU-në</a> për më tepër shpjegime, dhe <a 
href=\"/gnu/the-gnu-"
+"project.html\">Projekti GNU</a> për historikun."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse ka rëndësi emri? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare"
+"\">#whycare</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the free "
+"software community, many of them do not care about freedom. People who "
+"think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those "
+"developers a role in the history of our community which they did not "
+"actually play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
+msgstr ""
+"Edhe pse zhvilluesit e Linux-it, kernelit, kanë dhënë ndihmesë te 
bashkësia "
+"e <em>software</em>-it të lirë, shumë prej tyre nuk u bëhet vonë për "
+"lirinë. Njerëzit që mendojnë se krejt sistemi është Linux priren të "
+"ngatërrohen dhe t'u japin këtyre zhvilluesve një rol në historinë e "
+"bashkësisë sonë, rol që nuk e kanë luajtur. Mandej u japin peshë të "
+"shpërpjestuar ideve të këtyre zhvilluesve."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism played in "
+"building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps the "
+"public recognize the practical importance of these ideals</a>."
+msgstr ""
+"Duke e quajtur sistemin GNU/Linux pranohet roli që idealizmi ynë lujati në 
"
+"krijimin e bashkësisë sonë, dhe <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">e "
+"ndihmon publikun të pranojë rëndësinë praktike të këtyre idealeve</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Si ndodhi që shumica e njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
+"than the corrective information."
+msgstr ""
+"Ta quash sistemin &ldquo;Linux&rdquo; është ngatërrim që u përhap më 
shpejt "
+"se sa informacioni i saktë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who combined Linux with the GNU system were not aware that that's "
+"what their activity amounted to. They focused their attention on the piece "
+"that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. "
+"They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not "
+"fit what they had. It took a few years for us to realize what a problem "
+"this was and ask people to correct the practice. By that time, the "
+"confusion had a big head start."
+msgstr ""
+"Njerëzit që ndërthurën Linux-in me sistemin GNU nuk qenë të 
vetëdijshëm se "
+"that that's what their activity amounted to. Ata u përqendruan te pjesa që 
"
+"qe Linux dhe nuk kuptuan që më shumë te ndërthurja qe GNU. Filluan ta "
+"quanin &ldquo;Linux&rdquo; edhe pse ai emër nuk i shkonte për shtat asaj 
çka "
+"kishin. Na u deshën disa vjetë që të kuptonim se ku qe problemi këtu 
dhe "
+"t'u kërkonim njerëzve ta ndreqnin këtë praktikë. Në atë kohë, 
ngatërrimi "
+"pat filluar duke qenë më para."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
+"why that's not the right thing. They saw others using that name and assume "
+"it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false picture "
+"of the system's origin, because people tend to suppose that the system's "
+"history was such as to fit that name. For instance, they often believe its "
+"development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
+"to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Shumica e njerëzve që e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo; nuk kanë 
dëgjuar "
+"kurrë pse kjo nuk është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e 
përdornin këtë "
+"emër dhe e morën të mirëqenë që duhet të jetë i saktë. Emri &ldquo;"
+"Linux&rdquo; përhap gjithashtu një pamje të rreme mbi origjinën e 
sistemit, "
+"ngaqë njerëzit priren të hamendësojnë se historiku i sistemit qe i 
tillë që "
+"emri t'i përshtatej. Fjala vjen, ata shpesh besojnë se zhvillimi i tij 
zuri "
+"fill me Linus Torvalds-in më 1991. Kjo pamje e rreme priret të 
përforcojë "
+"idenë se sistemi do të duhej quajtur &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
+"the name they are accustomed to using."
+msgstr ""
+"Mjaft nga pyetjet këtu përfaqësojnë përpjekjet e njerëzve për të 
përligjur "
+"emrin që janë mësuar të përdorin."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;"
+"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always"
+"\">#always</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
+"you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, the name its developer chose."
+msgstr ""
+"Jo përherë&mdash;vetëm kur flisni mbi sistemin si i tërë. Kur i 
referoheni "
+"veçan kernelit, duhet ta quani &ldquo;Linux&rdquo;, me emrin që zgjodhi "
+"përdoruesi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence they "
+"call the whole system by the same name as the kernel. This causes many "
+"kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is "
+"about the kernel or the whole system. By calling the whole system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the "
+"ambiguity."
+msgstr ""
+"Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt quajnë "
+"tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje ngatërrimi, "
+"ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka të bëjë me 
kernelin "
+"apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, dhe kernelin &ldquo;Linux&rdquo;, shmangi dykuptimësinë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"A do të kish arritur Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish pasur fare "
+"GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone"
+"\">#linuxalone</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In that alternative world, there would be nothing today like the GNU/Linux "
+"system, and probably no free operating system at all. No one attempted to "
+"develop a free operating system in the 1980s except the GNU Project and "
+"(later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU Project "
+"to start freeing its code."
+msgstr ""
+"Në atë botë alternative, sot nuk do të kishte asgjë të ngjashme me 
sistemin "
+"GNU/Linux, dhe ndoshta fare sistem operativ të lirë. Askush nuk u përpoq 
të "
+"krijonte një sistem operativ të lirë gjatë viteve '80, hiq Projektin GNU 
dhe "
+"(më pas) Berkeley CSRG, të cilit i qe kërkuar shprehimisht nga Projekti 
GNU "
+"të fillonte e ta bënte kodin të lirë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland in "
+"1990. It's possible that even without this influence he might have written "
+"a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. "
+"Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See "
+"the release notes for version 0.12.)"
+msgstr ""
+"Linus Torvalds ka qenë ndikuar pjesërisht nga një fjalim mbi GNU-në në "
+"Finlandë më 1990. Është e mundur që edhe pa këtë ndikim ta kish 
shkruar "
+"kernelin e ngjashëm me Unix, por ndoshta mund të mos kish qenë 
<em>software</"
+"em> i lirë. Linux-i u bë i lirë më 1992 kur Linus e rihodhi në 
qarkullim "
+"nën GNU GPL . (Shihni shënime versioni për versionin 0.12.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Even if Torvalds had released Linux under some other free software license, "
+"a free kernel alone would not have made much difference to the world. The "
+"significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete "
+"free operating system: GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Edhe sikur Torvalds ta kish hedhur në qarkullim Linux-in nën ndonjë leje "
+"tjetër për <em>software</em> të lirë, vetëm një kernel i lirë nuk do 
kish "
+"sjellë ndonjë ndryshim kushedi në botë. Domethënia e Linux rrodhi prej "
+"vendit që zinte në një kuadër më të gjerë pune, një sistem operativ "
+"krejtësisht të lirë: GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
+"this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
+"\">#divide</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Nuk do të qe më mirë për bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit 
njerëzit me "
+"këtë kërkesë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
+"\">#divide</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
+"people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
+"operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
+msgstr ""
+"Kur u kërkojmë njerëzve të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, nuk po 
përçajmë "
+"njerëzit. Po u kërkojmë t'i njohin hakun Projektit GNU për sistemin "
+"operativ GNU. Kjo nuk është kritikë për ndonjë, e as hedhje tutje e 
dikujt."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, there are people who do not like our saying this. Sometimes those "
+"people push us away in response. On occasion they are so rude that one "
+"wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It "
+"doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you "
+"can convince them to stop."
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, ka njerëz të cilëve nuk u pëlqen kjo që themi. Ndonjëherë 
këta "
+"na shtyjnë tej si kundërpërgjigje. Ka raste që janë kaq të vrazhdtë 
sa "
+"dikush pyet veten nëse këta me qëllim po përpiqen të na trembin e të na 
"
+"bëjnë të heshtim. Gojën nuk na e mbyllin dot, por bashkësisë ia japin 
një "
+"krisje, ndaj shpresojmë që të arrini t'i bindni të reshtin së bëri 
kështu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, this is only a secondary cause of division in our community. The "
+"largest division in the community is between people who appreciate free "
+"software as a social and ethical issue and consider proprietary software a "
+"social problem (supporters of the free software movement), and those who "
+"cite only practical benefits and present free software only as an efficient "
+"development model (the open source movement)."
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, ky është shkak vetëm dytësor përçarjeje në bashkësinë 
tonë. "
+"Përçarja më e madhe te bashkësia është mes njerëzve që e vlerësojnë 
"
+"<em>software</em>-in e lirë so çështje shoqërore dhe etike dhe e "
+"konsiderojnë <em>software</em>-in pronësor një problem shoqëror "
+"(mbështetësit e lëvizjes për <em>software</em> të lirë), dhe ata që "
+"përmendin vetëm përfitimet praktike dhe e paraqesin <em>software</em>-in e 
"
+"lirë vetëm si model të efektshëm zhvillimi (lëvizja për burim të 
hapur)."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of "
+"differing basic values. It is essential for the community to see and think "
+"about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;"
+"open source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses the "
+"point of Free Software</a>."
+msgstr ""
+"Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë ndarjeje 
për hir "
+"të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta shohë dhe të 
mendohet "
+"rreth këtij mospajtimi. Emrat &ldquo; <em>software</em> i lirë&rdquo; dhe "
+"&ldquo;burim i hapur&rdquo; janë simbolet e dy kampeve. Shihni <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e rrok "
+"thelbin e <em>software</em>-it të Lirë</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
+"people pay to the GNU Project's role in our community. People who value "
+"freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and "
+"people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely "
+"to pay attention to our philosophical arguments for freedom and community "
+"(which is why the choice of name for the system makes a real difference for "
+"society). However, the disagreement would probably exist even if everyone "
+"knew the system's real origin and its proper name, because the issue is a "
+"real one. It can only go away if we who value freedom either persuade "
+"everyone (which won't be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
+msgstr ""
+"Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen që 
njerëzit "
+"i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. Njerëzit që 
çmojnë "
+"lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe "
+"njerëzit që mësojnë se sistemi është &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ka më 
tepër "
+"gjasa t'i kushtojnë vëmendje argumentave tanë filozofikë mbi lirinë dhe "
+"bashkësinë (çka shpjegon pse zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një 
"
+"ndryshim të njëmendtë për shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta 
do të "
+"ekzistonte edhe nëse gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të 
sistemit "
+"dhe emrin e tij të saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të 
tretet "
+"vetëm nëse ne që çmojmë lirinë bindim gjithësecilin (çka nuk do të 
jetë e "
+"lehtë) ose na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
+"the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së lirë të dikujt që 
ta "
+"quajë sistemin me çfarëdo emri që ai zgjedh? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the operating "
+"system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as a "
+"matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom "
+"that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom "
+"brought the system into existence."
+msgstr ""
+"Po, vërtet, besojmë se keni të drejtën tuaj të fjalës së lirë ta 
quani "
+"sistemin operativ me çfarëdo emri që doni. U kërkojmë njerëzve ta 
quajnë "
+"GNU/Linux në frymën e të dhënit hak projektit GNU, për të nxitur vlerat 
e "
+"lirisë të cilat nënkuptohen me GNU-në, dhe për t'u bërë të ditur të 
tjerëve "
+"që këto vlera të lirisë e pollën sistemin."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
+"GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë kushdo e njeh rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që 
të "
+"thuhet patjetër &ldquo;GNU/&rdquo;-ja te emri? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
+"general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the "
+"system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU "
+"stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
+"Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
+msgstr ""
+"Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i "
+"kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. 
Shumica "
+"e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin &ldquo;GNU&rdquo;, ose "
+"idealet që përfaqëson GNU-ja. <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu."
+"html\">Përdoruesa GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në </a> e 
trajton më "
+"gjerë këtë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
+"Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of what "
+"GNU is. For instance, many think it is a collection of <a href=\"#tools"
+"\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
+msgstr ""
+"Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\" me të tjerë 
\"geeks\"-a në "
+"mendje. \"Geeks\"-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por shumë prej tyre "
+"kanë një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është GNU-ja. Sa për "
+"shembull, mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion <a 
href=\"#tools"
+"\">&ldquo;mjetesh&rdquo;</a>, ose një projekt për zhvillim mjetesh."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The wording of this question, which is typical, illustrates another common "
+"misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing something "
+"assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. It "
+"would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other "
+"activity, but not that of GNU."
+msgstr ""
+"Fjalët e përdorura në këtë pyetje, çka është tipike, ilustrojnë një 
tjetër "
+"keqkuptim. Të flasësh për &ldquo;rolin e GNU-së&rdquo; në zhvillimin e "
+"diçkaje nënkupton që GNU-ja është një grup njerëzish. GNU-ja është 
një "
+"sistem operativ. Mund të kish kuptim të flitej rreth rolit të Projektit 
GNU "
+"në këtë apo në atë veprimtari, por jo në atë të GNU-së."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
+"use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2"
+"\">#everyoneknows2</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ngaqë e di rolin e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri 
përdor? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</"
+"a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
+"people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
+"intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
+msgstr ""
+"Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë të "
+"tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë "
+"se është &ldquo;Linux&rdquo;, që zuri fill me Linus Torvalds-in, dhe se qe 
"
+"menduar të ishte me &ldquo;burim të hapur&rdquo;. Nëse nuk ua thoni ju, "
+"kush do tua thotë?"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
+"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux&rdquo;-së në &ldquo;Linux&rdquo; "
+"njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;-it në &ldquo;"
+"Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows"
+"\">#windows</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
+"is misleading."
+msgstr ""
+"Është i dobishëm shkurtimi i emrave që përdoren shpesh, por jo kur 
shkurtimi "
+"të ngatërron."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Almost everyone in developed countries really does know that the &ldquo;"
+"Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that "
+"system's nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;"
+"Linux&rdquo; does give the wrong idea of where the system comes from."
+msgstr ""
+"Thuajse gjithkush në vendet e zhvilluara e di vërtet që sistemi &ldquo;"
+"Windows&rdquo; është bërë nga Microsoft-i, kështu që shkurtimi nga 
&ldquo;"
+"Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo; nuk ngatërron njeri 
lidhur "
+"me natyrën dhe origjinën e atij sistemi. Shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux-"
+"it&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; jep idenë e gabuar lidhur se me nga rrjedh 
"
+"sistemi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the same "
+"kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
+msgstr ""
+"Vetë pyetja është ngatërruese ngaqë GNU dhe Microsoft nuk janë nga i 
njëjti "
+"lloj gjërash. Microsoft është një shoqëri; GNU është një sistem 
operativ."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'është GNU një koleksion mjetesh programimi që u përfshinë në 
Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
+"about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
+"that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say &ldquo;"
+"programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became popular "
+"on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an operating "
+"system is hard to fit into a conceptual framework in which that operating "
+"system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Njerëzit që mendojnë se Linux-i është një sistem operativ i plotë, po 
qe se "
+"dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të gabuar rreth se 
çka "
+"është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është emri i një koleksioni 
"
+"programesh&mdash;thonë shpesh &ldquo;mjete programimi&rdquo;, ngaqë disa "
+"prej mjeteve tona për programim u bënë popullore për llogari të tyre. 
Ideja "
+"se &ldquo;GNU&rdquo; është emri i një sistemi operativ nuk hyn kollaj në 
një "
+"kuadër konceptual pune te i cli ai sistem operativ është quajtur &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the "
+"project to develop the GNU system. (See <a href=\"/gnu/initial-announcement."
+"html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
+msgstr ""
+"Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ 
GNU&mdash;është "
+"projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a href=\"/gnu/initial-"
+"announcement.html\">njoftimin fillestar të 1983-it</a>.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
+"because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler "
+"Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, "
+"the many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, "
+"GNU Chess and GNOME for the GNU system too."
+msgstr ""
+"Zhvilluam programe të tillë si GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etj., 
ngaqë "
+"na duheshin për sistemin operativ GNU. GCC, GNU Compiler Collection është 
"
+"përpiluesi që shkruam për sistemin operativ GNU. Ne, gjithë ata persona 
që "
+"punuan në Projektin GNU, hartuan edhe Ghostscript, GNUCash, GNU Chess dhe "
+"GNOME për sistemin GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ç'ndryshim ka mes jë sistemi operativ dhe një kerneli? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"An operating system, as we use the term, means a collection of programs that "
+"are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A general "
+"purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs that "
+"many users may want to do."
+msgstr ""
+"Një sistem operativ, ashtu si e përdorim termin, do të thotë një 
koleksion "
+"programesh që janë të mjaftueshëm për të përdorur kompjuterin në 
kryerje "
+"shumë punësh të ndryshme. Një sistem operativ i përgjithshëm, që të 
jetë i "
+"plotë, duhet të përmbushë krejt detyrat që u duhet të kryejnë një 
numri sa "
+"më të madh përdoruesish."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program "
+"that allocates the machine's resources to the other programs that are "
+"running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
+msgstr ""
+"Kerneli është njëri nga programet e një sistemi operativ&mdash;programi 
që "
+"shpërndan mundësitë e makinës nëpër programet e tjera që xhirohen. 
Kerneli "
+"kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e programeve të tjera."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
+"to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. "
+"The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is "
+"found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At "
+"the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was "
+"understood to include all the system programs, and Berkeley's version of "
+"Unix included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating "
+"system, we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
+msgstr ""
+"Si për t'i ngatërruar gjërat, disa njerëz e përdorin termin 
&ldquo;sistem "
+"operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo;. Të dy 
përdorimet "
+"e termit i kanë rrënjët thellë në vite. Përdorimi i &ldquo;sistemit "
+"operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo; gjendet në një "
+"numër librash shkollorë mbi konceptimin e sistemeve, që herët në vitet 
'80. "
+"Në të njëjtën kohë, gjatë viteve '80, &ldquo;sistemi operativ 
Unix&rdquo; "
+"kuptohej se përfshinte krejt programet e sistemit, dhe versioni Unix i "
+"Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë synonim që GNU të ishte 
sistem "
+"operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim termin &ldquo;sistem 
operativ&rdquo; "
+"në të njëjtën mënyrë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
+"system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
+"sense we use: they mean the whole collection of programs. If that's what "
+"you are referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean "
+"just the kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but "
+"please say &ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of "
+"software you mean."
+msgstr ""
+"Shumicën e kohës kur njerëzti flasin për &ldquo;sistemin operativ "
+"Linux&rdquo; e përdorin togfjalëshin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të "
+"njëjtin kuptim që e përdorim dhe ne: nënkuptojnë me të koleksionin e 
plotë "
+"të programeve. Po qe se kjo është ajo të cilës i referoheni, ju lutemi, 
"
+"quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Po qe e kishit fjalën vetëm për 
kernelin, "
+"atëherë &ldquo;Linux&rdquo; është emri i saktë për të, por ju lutem 
thoni "
+"&ldquo;kerneli&rdquo; po ashtu, për të shmangur dykuptimësinë lidhur me 
se "
+"për cilën pjesë <em>software</em>-i e keni fjalën."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
+"distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of &ldquo;"
+"operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about GNU/Linux "
+"system distributions."
+msgstr ""
+"Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë si 
&ldquo;"
+"shpërndarje sistemi&rdquo; për koleksionin e plotë të programeve, në 
vend të "
+"&ldquo;sistemit operativ&rdquo;, asnjë problem. Në raste të tilla do të "
+"flitnit për shpërndarje sistemi GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
+"be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të jetë 
thuajse "
+"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele?<span 
class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A kernel is not much like the foundation of a house because building an "
+"operating system is not much like building a house."
+msgstr ""
+"Kerneli nuk krahasohet me themelet e një banese, ngaqë ndërtimi i një "
+"sistemi operativ nuk i ngjan ndërtimit të një banese."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A house is built from lots of little general parts that are cut and put "
+"together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, "
+"when the foundation has not been built, no substantial part has been built; "
+"all you have is a hole in the ground."
+msgstr ""
+"Një ndërtesë krijohet nga shumë pjesë të vogla të përgjithshme që i 
presin e "
+"i vënë tok \"in situ\". Duhen vënë tok nga poshtë lart. Ndaj, po qe se 
nuk "
+"janë ndërtuar themelet, nuk ndërton dot ndonjë pjesë thelbësore; ajo 
çka "
+"keni është një gropë në terren."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
+"developed in any order. When you have developed most of the components, "
+"most of the work is done. This is much more like the International Space "
+"Station than like a house. If most of the Space Station modules were in "
+"orbit but awaiting one other essential module, that would be like the GNU "
+"system in 1992."
+msgstr ""
+"Përkundrazi, një sistem operativ përbëhet nga përbërësa të 
ndërlikuar që "
+"mund të zhvillohen në çfarëdo radhe. Pasi të keni krijuar shumicën e "
+"përbërësve, shumica e punës është kryer. Më shumë i ngjan Stacionit "
+"Ndërkombëtar Hapësinor se sa një banese. Nëse shumica e moduleve të "
+"Stacionit Hapësinor qenë në orbitë por po pritej për një modul tjetër "
+"thelbësor, kjo do t'i ngjante sistemit GNU më 1992."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'është kerneli truri i sistemit? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
"
+"href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
+"role comparable to that of the brain in a human."
+msgstr ""
+"Një sistem kompjuterik nuk i ngjan shumë një trupi njerëzor, dhe asnjë 
pjesë "
+"e tij nuk luan ndonjë rol të krahasueshëm me atë të trurit te qenia "
+"njerëzore."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"A s'është shkrimi i kernelit pjesa dërrmuese e punës për një sistem "
+"operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost"
+"\">#kernelmost</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -590,236 +1318,610 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it 
normal to name an operating system after a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-msgstr "Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s'është normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples 
other than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating 
system is developed as a single unified project, and the developers choose a 
name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of its 
own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; or 
&ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
-msgstr "Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot 
ndonjë shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit &ldquo;Linux&rdquo;. 
Normalisht, një sistem operativ çohet përpara si një projekt i vetëm i 
njësuar, dhe zhvilluesit zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. 
Kerneli zakonisht nuk ka ndonjë emër të vetin&mdash;në vend të tij, 
njerëzit thonë &ldquo;kerneli i atij ose këtij&rdquo; ose &ldquo;kerneli 
për këtë ose atë&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Because those two constructions are used synonymously, the expression 
&ldquo;the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning 
&ldquo;the kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a 
kernel. You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or 
writing &ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
-msgstr "Ngaqë këto dy konstruksione përdoren sinonimisht, shprehja 
&ldquo;kerneli Linux&rdquo; mund të interpretohet kollaj sikur don të thotë 
&ldquo;kerneli i Linux-it&rdquo; dhe të lërë të kuptohet që Linux-i mund 
të jetë më tepër se një kernel. Mund ta shmangni mundësinë e këtij 
keqkuptimi duke thënë ose shkruar &ldquo;kerneli, Linux-i&rdquo; ose 
&ldquo;Linux-i, kerneli.&rdquo;"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How 
about recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#long\">#long</a>)</span>"
-msgstr "Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që është shumë 
i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më të shkurtër? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the 
words &ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. 
People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
-msgstr "Për ca kohë provuam emrin &ldquo;LiGNUx&rdquo;, që ndërthur 
fjalët &ldquo;GNU&rdquo; dhe &ldquo;Linux&rdquo;. Kundërshtimi qe shumë i 
hidhët. Njerëzit e pranojnë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; shumë më mirë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but 
we call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below."
-msgstr "Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është 
&ldquo;GNU&rdquo;, por e quajmë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për arsyet e dhëna 
më poshtë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts 
to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-msgstr "Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të ish kundër 
fakteve të quhej sistemi thjesht &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. 
 Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
-msgstr "Nuk do të shkonte kundër fakteve, por nuk është gjëja më e mirë 
që mund të bëhet. ja arsyet pse e quajmë atë version të sistemit 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se thjesht &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgid ""
+"We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s'është "
+"normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
+"than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating "
+"system is developed as a single unified project, and the developers choose a "
+"name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of "
+"its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; "
+"or &ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
+msgstr ""
+"Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot ndonjë "
+"shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit &ldquo;Linux&rdquo;. 
Normalisht, "
+"një sistem operativ çohet përpara si një projekt i vetëm i njësuar, dhe 
"
+"zhvilluesit zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. Kerneli 
zakonisht nuk "
+"ka ndonjë emër të vetin&mdash;në vend të tij, njerëzit thonë 
&ldquo;kerneli "
+"i atij ose këtij&rdquo; ose &ldquo;kerneli për këtë ose atë&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Because those two constructions are used synonymously, the expression &ldquo;"
+"the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning &ldquo;the "
+"kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. "
+"You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing "
+"&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Ngaqë këto dy konstruksione përdoren sinonimisht, shprehja &ldquo;kerneli "
+"Linux&rdquo; mund të interpretohet kollaj sikur don të thotë 
&ldquo;kerneli "
+"i Linux-it&rdquo; dhe të lërë të kuptohet që Linux-i mund të jetë më 
tepër "
+"se një kernel. Mund ta shmangni mundësinë e këtij keqkuptimi duke 
thënë ose "
+"shkruar &ldquo;kerneli, Linux-i&rdquo; ose &ldquo;Linux-i, kerneli.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
+"recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#long\">#long</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që është shumë i 
gjatë. Po "
+"sikur të këshillonit një emër më të shkurtër? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words "
+"&ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. "
+"People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
+msgstr ""
+"Për ca kohë provuam emrin &ldquo;LiGNUx&rdquo;, që ndërthur fjalët 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo; dhe &ldquo;Linux&rdquo;. Kundërshtimi qe shumë i hidhët. "
+"Njerëzit e pranojnë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; shumë më mirë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
+"call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below."
+msgstr ""
+"Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është 
&ldquo;GNU&rdquo;, por "
+"e quajmë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për arsyet e dhëna më poshtë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
+"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të ish kundër fakteve 
të "
+"quhej sistemi thjesht &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. "
+"Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgstr ""
+"Nuk do të shkonte kundër fakteve, por nuk është gjëja më e mirë që 
mund të "
+"bëhet. ja arsyet pse e quajmë atë version të sistemit &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; në vend se thjesht &ldquo;GNU&rdquo;:"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). 
Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
-msgstr "Nuk është saktësisht GNU&mdash;ka tjetër kernel (po, Linux). Të 
dallosh GNU/Linux nga GNU është e dobishme."
+msgid ""
+"It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). "
+"Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
+msgstr ""
+"Nuk është saktësisht GNU&mdash;ka tjetër kernel (po, Linux). Të dallosh 
GNU/"
+"Linux nga GNU është e dobishme."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any 
credit to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. 
We want to get credit for launching and sustaining the system's development, 
but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the 
system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his political 
views, but we deal with that disagreement honorably and openly, rather than by 
trying to cut him out of the credit for his contribution to the system."
-msgstr "Do të ishte jo zotnillëk t'u kërkohet njerëzve të 
<em>reshtin</em> së dhëni hak Linus Torvalds-it. Ai shkroi një pjesë të 
rëndësishme të sistemit. Ne duam të na jepet haka për nisjen dhe 
mirëmbajtjen e zhvillimit të sistemit, por kjo nuk do të thotë që duhet ta 
trajtojmë Linusin në po atë mënyrë që na trajtojnë ata që e quajnë 
sistemin &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk pajtohemi me idetë e tij politike, prerazi, 
por e trajtojmë këtë mospajtim me ndershmëri dhe haptazi, në vend se të 
përpiqemi që t'i hamë hakun për kontributim e tij te sistemi."
+msgid ""
+"It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any credit "
+"to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. We "
+"want to get credit for launching and sustaining the system's development, "
+"but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his "
+"political views, but we deal with that disagreement honorably and openly, "
+"rather than by trying to cut him out of the credit for his contribution to "
+"the system."
+msgstr ""
+"Do të ishte jo zotnillëk t'u kërkohet njerëzve të <em>reshtin</em> së 
dhëni "
+"hak Linus Torvalds-it. Ai shkroi një pjesë të rëndësishme të sistemit. 
 Ne "
+"duam të na jepet haka për nisjen dhe mirëmbajtjen e zhvillimit të 
sistemit, "
+"por kjo nuk do të thotë që duhet ta trajtojmë Linusin në po atë 
mënyrë që na "
+"trajtojnë ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk pajtohemi me "
+"idetë e tij politike, prerazi, por e trajtojmë këtë mospajtim me 
ndershmëri "
+"dhe haptazi, në vend se të përpiqemi që t'i hamë hakun për kontributim 
e tij "
+"te sistemi."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same 
system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to what 
they have heard about."
-msgstr "Ngaqë mjaft njerëz e njohin sistemin si &ldquo;Linux&rdquo;, po të 
thoshim &ldquo;GNU&rdquo; ata thjesht mund të mos kuptojnë që po flasim për 
të njëjtin sistem. Po të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, mund ta lidhin 
këtë me çfarë kanë dëgjuar rreth temës."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a 
product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it 
wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
-msgstr "Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor 
&ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe 
nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A është gabim të përdor vetëm 
&ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që të kursej pagesën? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; 
basically, that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the 
credit as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing 
so."
-msgstr "Nuk ka asgjë të keqe të quhet sistemi &ldquo;GNU&rdquo;; 
hollë-hollë, kjo është çka ai është. Është bukur t'i jepet Linus 
Torvalds-it po ashtu një pjesë e hakës, por nuk keni ndonjë borxh për ta 
larë me privilegjin e të bërit kështu."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to 
avoid paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize 
you."
-msgstr "Pra nëse doni t'i referoheni sistemit thjesht si &ldquo;GNU&rdquo;, 
për shmangie pagese ngaqë e quani &ldquo;Linux&rdquo;, nuk do t'ju 
kritikojmë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many other projects contributed to the system as it is today; it 
includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments 
imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long 
it is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
-msgstr "Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të 
tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të 
tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit tuaj, që të përmenden edhe këta? 
(Po kjo do të shpinte në një emër kaq të gjatë sa do të ishte pa 
kuptim.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "What we say is that you ought to give the system's principal developer 
a share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the 
system is basically GNU."
-msgstr "Ajo çka themi është që e keni për detyrë t'i jepni hakën 
zhvilluesit themelor të sistemit. Zhvilluesi kryesor është Projekti GNU, 
dhe sistemi në thelb është GNU."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you 
might feel that some secondary contributors also deserve credit in the system's 
name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel that X11 
deserves credit in the system's name, and you want to call the system 
GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for mention, 
and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
-msgstr "Nëse e ndjeni edhe më fort nevojën e dhënies së hakës atje ku 
duhet, mund të mbani parasysh që edhe disa kontribuesa dytësorë po ashtu 
meritojnë të përmenden në emrin e sistemit. Po qe kështu, mos na ardhtë 
radha të ngrihemi kundër kësaj. Nëse keni përshtypjen se X11 meriton 
hakë në emrin e sistemit, dhe dëshironi ta quani sistemin GNU/X11/Linux, 
ashtu qoftë. Nëse keni përshtypjen se Perl thjesht thërret për 
përmendje, dhe doni të shkruani GNU/Linux/Perl, jepini."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the 
names of the many other secondary contributions. There is no one obvious right 
place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue against it."
-msgstr "Ngaqë një emër i gjatë si 
GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv bëhet i pakuptimtë, në një 
farë pike do të na duhet të vendosim një prag dhe të lëmë jashtë emrat 
e mjaft kontributeve të tjerë dytësorë. Nuk ka ndonjë vend të saktë të 
vetëkuptueshëm për vendosjen e pragut, kështu që kudo ta vendosni, nuk 
kemi për ta kundështuar."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Different threshold levels would lead to different choices of name for 
the system. But one name that cannot result from concerns of fairness and 
giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;Linux&rdquo;. 
It can't be fair to give all the credit to one secondary contribution (Linux) 
while omitting the principal contribution (GNU)."
-msgstr "Nivele të ndryshëm pragu do të shpinin në zgjedhje të ndryshme 
për emrin e sistemit. Por një emër që nuk rrjedh nga shqetësimet mbi të 
qenët i paanshëm dhe për dhënien e hakës të zotit, për asnjë nivel 
pragu, është &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk mund të jetë paanësi dhënia e 
krejt hakës njërit prej kontributeve dytësorë (Linux) ndërkohë që lihet 
jashtë kontributi parësor (GNU)."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many other projects contributed to the system as it is today, but they 
don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-msgstr "Mjaft projekte të tjera kontribuan te sistemi, ashtu si është ai 
sot, por ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan 
GNU-ja? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Thousands of projects have developed programs commonly included in 
today's GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, 
but they aren't the principal developers of the system as a whole, so they 
don't ask to be credited as such."
-msgstr "Mijëra projekte kanë zhvilluar programe të përfshirë rëndom në 
sistemet e sotme GNU/Linux. Ato të gjitha e kanë hak të përmenden për 
kontributin, por nuk janë zhvilluesa kryesorë të sistemit si i tërë, ndaj 
nuk kërkojnë të përmenden si të tillë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is different because it is more than just a contributed program, 
more than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on 
which the system was made."
-msgstr "GNU është ndryshe ngaqë është më shumë se sa thjesht një 
program i kontribuar nga dikush, më tepër se sa një koleksion programesh të 
kontribuar nga disa. GNU është kuadri i punës në të cilin sistemi u 
ndërtua."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we 
mention it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
-msgstr "GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, atëherë pse u 
dashka që ta përmendim? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the 
&ldquo;main&rdquo; repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux 
made up 1.5%. So the same argument would apply even more strongly to calling 
it &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos 
&ldquo;kryesore&rdquo; të shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i 
përbënte 1.5%. Ndaj i njëjti argument do duhej zbatuar edhe më me forcë 
në rastin e quajtjes &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even 
smaller fraction. But they are the system's core; the system was made by 
combining them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
-msgstr "GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është 
pjesë akoma më e vogël. Por janë thelbi i sistemit; sistemi doli nga 
ndërthurja e tyre. Ndaj, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; mbetet i 
përshtatshëm."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that "
-#| "mean we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
-msgid "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that 
mean we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
-msgstr "Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; 
a nuk do të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an 
organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we speak 
of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU system.) The 
GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to appear in its 
name."
-msgstr "GNU-ja nuk është i krahasueshëm me Red Hat-in apo Novell-in; nuk 
është shoqëri, apo organizëm, apo madje as veprimtari. GNU-ja është një 
sistem operativ. (Kur flasim për Projektin GNU, e kemi fjalën për projektin 
e zhvillimit të sistemit GNU.) Sistemi GNU/Linux bazohet në GNU, e prandaj 
do të duhej që GNU të dukej te emri i tij."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in 
the code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. 
 Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of 
the GNU developers."
-msgstr "Shumica e kontributit nga këto shoqëri te sistemi GNU/Linux 
përbëhet nga kodi që kanë kontribuar te paketa të ndryshme GNU përfshi 
GCC-në dhe GNOME-n. Të thuash GNU/Linux u jep hakën këtyre shoqërive 
bashkë me gjithë pjesën tjetër të zhvilluesve të GNU-së."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
-msgstr "Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can 
mean either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a 
GNU package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
-msgstr "Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; fjala &ldquo;GNU&rdquo; modifikon &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo do të 
thotë ose &ldquo;versioni GNU i Linux-it&rdquo;, ose &ldquo;Linux-i, që 
është një paketë GNU.&rdquo; Asnjë prejt këtyre kuptimeve nuk i shkon 
gjendjes që kemi."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU 
Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus Torvalds 
wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;Linux, which is a 
GNU package&rdquo; meaning is not right."
-msgstr "Linux-i nuk është paketë GNU; pra, nuk ka qenë zhvilluar nën 
parzmoren e Projektit GNU apo kontribuar veçanërisht te Projekti GNU. Linus 
Torvalds-i e shkrojti Linux-in në mënyrë të pavarur, si projekt të vetin. 
Ndaj &ldquo;Linux-i, që është një paketë GNU&rdquo; nuk qëndron."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. 
The free GNU/Linux distros do have a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>separate version of Linux</a>, 
since the &ldquo;standard&rdquo; version contains non-free firmware 
&ldquo;blobs&rdquo;. If this were part of the GNU Project, it could be 
considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we would not want to call it that, 
because it would be too confusing."
-msgstr "Nuk po flasim për një version GNU të dallueshëm të Linux-it, 
kernelit. Shpërndarjet e lira GNU/Linux kanë <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>versione të ndarë të 
Linux-it</a>, ngaqë versioni &ldquo;standard&rdquo; përmban &ldquo;koklavitje 
firmware&rdquo; jo të lira. Nëse kjo do të qe pjesë e Projektit GNU, mund 
të shihej mundësia e &ldquo;GNU Linux&rdquo;; por nuk do të donim ta quanim 
kështu, ngaqë do të ishte shumë ngatërruese."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We're talking about a version of GNU, the operating system, 
distinguished by having Linux as the kernel. A slash fits the situation 
because it means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) This system is the combination of GNU and Linux; 
hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr "Po flasim për një version të GNU, sistemit operativ, të 
dallueshëm nga pasja e Linux-it për kernel. Pjerrësja i shërben rastit 
ngaqë do të thotë &ldquo;ndërthurje.&rdquo; (Kujtoni rastin 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) Ky sistem është ndërthurje e GNU-së dhe 
Linux-it; ndaj edhe, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you 
think that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is 
clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con 
Linux&rdquo;."
-msgstr "Ka mënyra të tjera për të shprehur &ldquo;ndërthurjen&rdquo;. 
Nëse mendoni që shenja plus është më e qartë, ju lutem, përdoreni. Në 
Frëngjisht, një vijë në mes është e qartë: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. Në 
Spanjisht, ndonjëherë themi &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-msgstr "Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It is right and proper to mention the principal contribution first. 
The GNU contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to 
Linux, we actually started the whole activity."
-msgstr "Është e saktë dhe e drejtë të përmenden kontributi themelor së 
pari. Kontributi GNU në sistem jo vetëm është më i madh se sa Linux-i dhe 
para Linux-it, në fakt ne nisëm krej veprimtarinë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that 
is a lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and 
make it seem that the whole system is Linux."
-msgstr "Sidqoftë, nëse parapëlqeni ta quani sistemin 
&ldquo;Linux/GNU&rdquo;, kaq është shumë më mirë se sa ajo që bëjnë 
njerëzit zakonisht, çka është lënia jashtë krejtësisht e GNU-së dhe 
shndërrimi që të lë përshtypjen se krejt sistemi është Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's 
really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
-msgstr "Shpërndarja ime quhet &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk duket që 
është vërtet Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro 
are repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of their 
official name, and we hope that if you are involved with a different 
distribution, you will encourage it to do the same."
-msgstr "Do të thotë që njerëzit që krijojnë shpërndarjen &ldquo;Aksh 
Linux&rdquo; po përsërisin gabimin e zakonshëm. Ne e çmojmë faktin që 
shpërndarje si Debian, Dragora, Musix, Trisquel, dhe Venenux kanë birësuar 
GNU/Linux si pjesë të emrit të tyre zyrtar, dhe shpresojmë që nëse 
merreni me një tjetër shpërndarje, t'i nxisni të bëjnë të njëjtën 
gjë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong 
to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-msgstr "Emri zyrtar i shpërndarjes sime është &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a 
nuk është gabim të thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar 
Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro 
&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the mistake 
than it was to make the mistake."
-msgstr "Po qe se është e lejueshme për ta të ndërrojnë &ldquo;GNU&rdquo; 
në &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, lejohet edhe për ju ta ndërroni së prapthi 
dhe ta quani shpërndarjen &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Të ndreqësh një 
gabim nuk mund të jetë më gabim se sa qe të bërit e gabimit."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red 
Hat and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than 
asking individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
-msgstr "A nuk do të ishte më me efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, 
Red Hat dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në 
vend se t'u kërkohet individëve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and 
organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, we 
have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were unwilling to 
help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial decision; we expect 
to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; In other words, that 
company did not care what was right."
-msgstr "Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur njërin apo tjetrin&mdash;u 
kërkojmë shoqërive dhe organizmave dhe individëve të ndihmojnë të 
përhapet fjala mbi këtë. Në fakt, ua kemi kërkuar të trija këtyre 
shoqërive. Mandrake u përgjigj se do të përdorte termin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; një pjesë të kohës, por IBM-ja dhe Red Hat-i nuk 
qenë të gatshme të ndihmonin. Një funksionar u shpreh, &ldquo;Ky është 
vendim puro komercial; presim të fitojmë më tepër para nga quajtja 
&lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; Me fjalë të tjera, ajo shoqërië nuk iu bë 
vonë se çfarë qe e drejtë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up 
just because the road isn't easy. You may not have as much influence at your 
disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change the 
situation to the point where companies will make more profit calling it 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr "Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që 
heqin dorë meqë rruga nuk është e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në 
dorën tuaj sa IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku 
mund ta ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë sa shoqëritë të fitojnë 
më shumë para duke e quajtur &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for 
distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of 
GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
-msgstr "A s'do të ishte më mirë të ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për 
shpërndarje që janë puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është 
ideali i GNU-së. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux 
system is a major problem for our community. It teaches the users that 
non-free software is ok, and that using it is part of the spirit of 
&ldquo;Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen 
to come and make sales pitches for them. They adopt goals such as 
&ldquo;helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use 
non-free applications and drivers), or making the system more popular even at 
the cost of freedom."
-msgstr "Praktika e shumëpërhapur e shtimit të <em>software</em>-it jo të 
lirë te sistemi GNU/Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo 
sikur u mëson përdoruesve që <em>software</em>-i jo i lirë është ok, dhe 
që përdorimi i tij është pjesë e frymës së &ldquo;Linux&rdquo;-it. 
Mjaft Grupe Përdoruesish &ldquo;Linux&rdquo; e kanë pjesë të misionit të 
tyre ndihmën ndaj përdoruesve që këta të përdorin shtojca jo të lira, 
dhe madje edhe të ftojnë shitësa për të bërë reklamë. Këta kanë 
birësuar qëllime të tilla si &ldquo;ndihmën ndaj përdoruesve&rdquo; të 
GNU/Linux (përfshi ndihmën ndaj tyre për të përdorur zbatime dhe 
përudhësa jo të lirë), ose popullarizimin edhe më të sistemit qoftë edhe 
në kurriz të lirisë."
+msgid ""
+"Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
+"&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same "
+"system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to "
+"what they have heard about."
+msgstr ""
+"Ngaqë mjaft njerëz e njohin sistemin si &ldquo;Linux&rdquo;, po të thoshim 
"
+"&ldquo;GNU&rdquo; ata thjesht mund të mos kuptojnë që po flasim për të "
+"njëjtin sistem. Po të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, mund ta lidhin këtë 
me "
+"çfarë kanë dëgjuar rreth temës."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
+"product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
+"wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the "
+"fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
+"\">#trademarkfee</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor 
&ldquo;Linux&rdquo; "
+"në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;. A është gabim të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa 
&ldquo;"
+"Linux&rdquo;, që të kursej pagesën? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, "
+"that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit "
+"as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing so."
+msgstr ""
+"Nuk ka asgjë të keqe të quhet sistemi &ldquo;GNU&rdquo;; hollë-hollë, 
kjo "
+"është çka ai është. Është bukur t'i jepet Linus Torvalds-it po ashtu 
një "
+"pjesë e hakës, por nuk keni ndonjë borxh për ta larë me privilegjin e 
të "
+"bërit kështu."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid "
+"paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you."
+msgstr ""
+"Pra nëse doni t'i referoheni sistemit thjesht si &ldquo;GNU&rdquo;, për "
+"shmangie pagese ngaqë e quani &ldquo;Linux&rdquo;, nuk do t'ju kritikojmë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
+"TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
+"we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; 
në "
+"ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk 
i "
+"bie, sipas argumentimit tuaj, që të përmenden edhe këta? (Po kjo do të "
+"shpinte në një emër kaq të gjatë sa do të ishte pa kuptim.) <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"What we say is that you ought to give the system's principal developer a "
+"share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the "
+"system is basically GNU."
+msgstr ""
+"Ajo çka themi është që e keni për detyrë t'i jepni hakën zhvilluesit "
+"themelor të sistemit. Zhvilluesi kryesor është Projekti GNU, dhe sistemi 
në "
+"thelb është GNU."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you "
+"might feel that some secondary contributors also deserve credit in the "
+"system's name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel "
+"that X11 deserves credit in the system's name, and you want to call the "
+"system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for "
+"mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
+msgstr ""
+"Nëse e ndjeni edhe më fort nevojën e dhënies së hakës atje ku duhet, 
mund të "
+"mbani parasysh që edhe disa kontribuesa dytësorë po ashtu meritojnë të "
+"përmenden në emrin e sistemit. Po qe kështu, mos na ardhtë radha të "
+"ngrihemi kundër kësaj. Nëse keni përshtypjen se X11 meriton hakë në 
emrin e "
+"sistemit, dhe dëshironi ta quani sistemin GNU/X11/Linux, ashtu qoftë. 
Nëse "
+"keni përshtypjen se Perl thjesht thërret për përmendje, dhe doni të 
shkruani "
+"GNU/Linux/Perl, jepini."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv "
+"becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the "
+"names of the many other secondary contributions. There is no one obvious "
+"right place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue "
+"against it."
+msgstr ""
+"Ngaqë një emër i gjatë si GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
bëhet "
+"i pakuptimtë, në një farë pike do të na duhet të vendosim një prag dhe 
të "
+"lëmë jashtë emrat e mjaft kontributeve të tjerë dytësorë. Nuk ka 
ndonjë "
+"vend të saktë të vetëkuptueshëm për vendosjen e pragut, kështu që 
kudo ta "
+"vendosni, nuk kemi për ta kundështuar."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
+"system. But one name that cannot result from concerns of fairness and "
+"giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. It can't be fair to give all the credit to one secondary "
+"contribution (Linux) while omitting the principal contribution (GNU)."
+msgstr ""
+"Nivele të ndryshëm pragu do të shpinin në zgjedhje të ndryshme për 
emrin e "
+"sistemit. Por një emër që nuk rrjedh nga shqetësimet mbi të qenët i "
+"paanshëm dhe për dhënien e hakës të zotit, për asnjë nivel pragu, 
është "
+"&ldquo;Linux&rdquo;. Nuk mund të jetë paanësi dhënia e krejt hakës 
njërit "
+"prej kontributeve dytësorë (Linux) ndërkohë që lihet jashtë kontributi "
+"parësor (GNU)."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
+"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Mjaft projekte të tjera kontribuan te sistemi, ashtu si është ai sot, por "
+"ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan 
GNU-ja? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Thousands of projects have developed programs commonly included in today's "
+"GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, but "
+"they aren't the principal developers of the system as a whole, so they don't "
+"ask to be credited as such."
+msgstr ""
+"Mijëra projekte kanë zhvilluar programe të përfshirë rëndom në 
sistemet e "
+"sotme GNU/Linux. Ato të gjitha e kanë hak të përmenden për kontributin, 
por "
+"nuk janë zhvilluesa kryesorë të sistemit si i tërë, ndaj nuk kërkojnë 
të "
+"përmenden si të tillë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is different because it is more than just a contributed program, more "
+"than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on "
+"which the system was made."
+msgstr ""
+"GNU është ndryshe ngaqë është më shumë se sa thjesht një program i "
+"kontribuar nga dikush, më tepër se sa një koleksion programesh të 
kontribuar "
+"nga disa. GNU është kuadri i punës në të cilin sistemi u ndërtua."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, atëherë pse u dashka 
që ta "
+"përmendim? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall"
+"\">#allsmall</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
+"repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. So "
+"the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos 
&ldquo;kryesore&rdquo; "
+"të shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i përbënte 1.5%. Ndaj i 
njëjti "
+"argument do duhej zbatuar edhe më me forcë në rastin e quajtjes &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even smaller "
+"fraction. But they are the system's core; the system was made by combining "
+"them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
+msgstr ""
+"GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është pjesë 
akoma "
+"më e vogël. Por janë thelbi i sistemit; sistemi doli nga ndërthurja e "
+"tyre. Ndaj, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; mbetet i përshtatshëm."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
+"we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk 
do "
+"të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies"
+"\">#manycompanies</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an "
+"organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we "
+"speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU "
+"system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to "
+"appear in its name."
+msgstr ""
+"GNU-ja nuk është i krahasueshëm me Red Hat-in apo Novell-in; nuk është "
+"shoqëri, apo organizëm, apo madje as veprimtari. GNU-ja është një 
sistem "
+"operativ. (Kur flasim për Projektin GNU, e kemi fjalën për projektin e "
+"zhvillimit të sistemit GNU.) Sistemi GNU/Linux bazohet në GNU, e prandaj 
do "
+"të duhej që GNU të dukej te emri i tij."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in the "
+"code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. "
+"Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of "
+"the GNU developers."
+msgstr ""
+"Shumica e kontributit nga këto shoqëri te sistemi GNU/Linux përbëhet nga "
+"kodi që kanë kontribuar te paketa të ndryshme GNU përfshi GCC-në dhe 
GNOME-"
+"n. Të thuash GNU/Linux u jep hakën këtyre shoqërive bashkë me gjithë 
pjesën "
+"tjetër të zhvilluesve të GNU-së."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
+"span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
+"the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean "
+"either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU "
+"package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
+msgstr ""
+"Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
+"fjala &ldquo;GNU&rdquo; modifikon &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo do të thotë ose 
"
+"&ldquo;versioni GNU i Linux-it&rdquo;, ose &ldquo;Linux-i, që është një "
+"paketë GNU.&rdquo; Asnjë prejt këtyre kuptimeve nuk i shkon gjendjes që 
kemi."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU "
+"Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus "
+"Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;"
+"Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right."
+msgstr ""
+"Linux-i nuk është paketë GNU; pra, nuk ka qenë zhvilluar nën parzmoren e 
"
+"Projektit GNU apo kontribuar veçanërisht te Projekti GNU. Linus Torvalds-i 
"
+"e shkrojti Linux-in në mënyrë të pavarur, si projekt të vetin. Ndaj 
&ldquo;"
+"Linux-i, që është një paketë GNU&rdquo; nuk qëndron."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
+"free GNU/Linux distros do have a <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"linux\">separate version of Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; "
+"version contains non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part "
+"of the GNU Project, it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we "
+"would not want to call it that, because it would be too confusing."
+msgstr ""
+"Nuk po flasim për një version GNU të dallueshëm të Linux-it, kernelit. "
+"Shpërndarjet e lira GNU/Linux kanë <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/linux\">versione të ndarë të Linux-it</a>, ngaqë versioni &ldquo;"
+"standard&rdquo; përmban &ldquo;koklavitje firmware&rdquo; jo të lira. 
Nëse "
+"kjo do të qe pjesë e Projektit GNU, mund të shihej mundësia e &ldquo;GNU "
+"Linux&rdquo;; por nuk do të donim ta quanim kështu, ngaqë do të ishte 
shumë "
+"ngatërruese."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
+"having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it means "
+"&ldquo;combination.&rdquo; (Think of &ldquo;Input/Output&rdquo;.) This "
+"system is the combination of GNU and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Po flasim për një version të GNU, sistemit operativ, të dallueshëm nga 
pasja "
+"e Linux-it për kernel. Pjerrësja i shërben rastit ngaqë do të thotë 
&ldquo;"
+"ndërthurje.&rdquo; (Kujtoni rastin &ldquo;Input/Output&rdquo;.) Ky sistem "
+"është ndërthurje e GNU-së dhe Linux-it; ndaj edhe, 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
+"that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is clear: "
+"&ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con "
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ka mënyra të tjera për të shprehur &ldquo;ndërthurjen&rdquo;. Nëse 
mendoni "
+"që shenja plus është më e qartë, ju lutem, përdoreni. Në Frëngjisht, 
një "
+"vijë në mes është e qartë: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. Në Spanjisht, "
+"ndonjëherë themi &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It is right and proper to mention the principal contribution first. The GNU "
+"contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to Linux, "
+"we actually started the whole activity."
+msgstr ""
+"Është e saktë dhe e drejtë të përmenden kontributi themelor së pari. "
+"Kontributi GNU në sistem jo vetëm është më i madh se sa Linux-i dhe para 
"
+"Linux-it, në fakt ne nisëm krej veprimtarinë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a "
+"lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and "
+"make it seem that the whole system is Linux."
+msgstr ""
+"Sidqoftë, nëse parapëlqeni ta quani sistemin &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, kaq "
+"është shumë më mirë se sa ajo që bëjnë njerëzit zakonisht, çka 
është lënia "
+"jashtë krejtësisht e GNU-së dhe shndërrimi që të lë përshtypjen se 
krejt "
+"sistemi është Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
+"really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
+"\">#distronames</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Shpërndarja ime quhet &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk duket që është 
vërtet "
+"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
+"\">#distronames</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are "
+"repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, "
+"Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of "
+"their official name, and we hope that if you are involved with a different "
+"distribution, you will encourage it to do the same."
+msgstr ""
+"Do të thotë që njerëzit që krijojnë shpërndarjen &ldquo;Aksh 
Linux&rdquo; po "
+"përsërisin gabimin e zakonshëm. Ne e çmojmë faktin që shpërndarje si 
Debian, "
+"Dragora, Musix, Trisquel, dhe Venenux kanë birësuar GNU/Linux si pjesë të 
"
+"emrit të tyre zyrtar, dhe shpresojmë që nëse merreni me një tjetër "
+"shpërndarje, t'i nxisni të bëjnë të njëjtën gjë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
+"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Emri zyrtar i shpërndarjes sime është &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk 
është "
+"gabim të thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
+"Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
+"&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
+"mistake than it was to make the mistake."
+msgstr ""
+"Po qe se është e lejueshme për ta të ndërrojnë &ldquo;GNU&rdquo; në 
&ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;, lejohet edhe për ju ta ndërroni së prapthi dhe ta 
quani "
+"shpërndarjen &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Të ndreqësh një gabim nuk 
mund "
+"të jetë më gabim se sa qe të bërit e gabimit."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
+"IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
+"individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies"
+"\">#companies</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk do të ishte më me efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat 
"
+"dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se "
+"t'u kërkohet individëve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#companies\">#companies</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
+"organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, "
+"we have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the "
+"term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were "
+"unwilling to help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial "
+"decision; we expect to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;."
+"&rdquo; In other words, that company did not care what was right."
+msgstr ""
+"Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur njërin apo tjetrin&mdash;u kërkojmë "
+"shoqërive dhe organizmave dhe individëve të ndihmojnë të përhapet 
fjala mbi "
+"këtë. Në fakt, ua kemi kërkuar të trija këtyre shoqërive. Mandrake u 
"
+"përgjigj se do të përdorte termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; një pjesë të "
+"kohës, por IBM-ja dhe Red Hat-i nuk qenë të gatshme të ndihmonin. Një "
+"funksionar u shpreh, &ldquo;Ky është vendim puro komercial; presim të "
+"fitojmë më tepër para nga quajtja &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; Me fjalë 
të "
+"tjera, ajo shoqërië nuk iu bë vonë se çfarë qe e drejtë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
+"because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
+"disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change "
+"the situation to the point where companies will make more profit calling it "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që heqin 
dorë "
+"meqë rruga nuk është e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në dorën 
tuaj sa "
+"IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku mund ta "
+"ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë sa shoqëritë të fitojnë më 
shumë "
+"para duke e quajtur &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
+"distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"A s'do të ishte më mirë të ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për "
+"shpërndarje që janë puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky 
është "
+"ideali i GNU-së. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve"
+"\">#reserve</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux system "
+"is a major problem for our community. It teaches the users that non-free "
+"software is ok, and that using it is part of the spirit of &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of their "
+"mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to "
+"come and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;"
+"helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free "
+"applications and drivers), or making the system more popular even at the "
+"cost of freedom."
+msgstr ""
+"Praktika e shumëpërhapur e shtimit të <em>software</em>-it jo të lirë te 
"
+"sistemi GNU/Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo sikur 
u "
+"mëson përdoruesve që <em>software</em>-i jo i lirë është ok, dhe që "
+"përdorimi i tij është pjesë e frymës së &ldquo;Linux&rdquo;-it. Mjaft 
Grupe "
+"Përdoruesish &ldquo;Linux&rdquo; e kanë pjesë të misionit të tyre 
ndihmën "
+"ndaj përdoruesve që këta të përdorin shtojca jo të lira, dhe madje edhe 
të "
+"ftojnë shitësa për të bërë reklamë. Këta kanë birësuar qëllime 
të tilla si "
+"&ldquo;ndihmën ndaj përdoruesve&rdquo; të GNU/Linux (përfshi ndihmën 
ndaj "
+"tyre për të përdorur zbatime dhe përudhësa jo të lirë), ose 
popullarizimin "
+"edhe më të sistemit qoftë edhe në kurriz të lirisë."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -828,388 +1930,1056 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Given that most of the community which uses GNU with Linux already does 
not realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, 
saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom 
more. They would not get the intended message. They would only respond they 
never thought these systems were GNU in the first place."
-msgstr "Duke qenë se shumica e bashkësisë që përdor GNU-në me Linux prej 
kohësh nuk e kupton që kjo është çështja, heqja dorë prej nesh nga këto 
versione të ndotura, duke thënë që nuk janë vërtet GNU, nuk do t'u 
mësonte përdoruesve ta vlerësonin më tepër lirinë. Mund të mos e 
merrnin mesazhin e synuar. Vetëm se do të përgjigjeshin se nuk e kishin 
menduar kurrë që këto sisteme qenë GNU së pari."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly 
the opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> 
versions of GNU, that they all are based on a system that exists specifically 
for the sake of the users' freedom. With this understanding, they can start to 
recognize the distributions that include non-free software as perverted, 
adulterated versions of GNU, instead of thinking they are proper and 
appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
-msgstr "Rruga për t'i drejtuar këta përdorues të shohin lidhjen me lirinë 
është saktësisht e kundërta: t'u bëhet e ditur atyre se krejt këto 
versione sistemi <em>janë</em> versione të GNU-së, se të tërë bazohen në 
një sistem që ekziston pikë për pikë për hir të lirisë së 
përdoruesve. Me të kuptuar këtë, mund të fillojnë t'i shohin 
shpërndarjet që përfshijnë <em>software</em> jo të lirë si versione të 
deformuara, të ndotura të GNU-së, në vend se t'i mendojnë si versione të 
pastra dhe të përshtatshme të &ldquo;Linux&rdquo;-it."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system 
GNU/Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their 
activities. If the Linux User Group in your area has the problems described 
above, we suggest you either campaign within the group to change its 
orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the more 
superficial goals have a right to their views, but don't let them drag you 
along!"
-msgstr "Është shumë e dobishme të fillohen Grupe Përdoruesish GNU/Linux, 
që e quajnë sistemin GNU/Linux dhe bëjnë të tyret idealet e Projektit GNU 
si bazë të veprimtarive të tyre. Nëse Grupi i Përdoruesve të Linux-it 
në zonën tuaj ka problemet e përshkruara më sipër, këshillojmë që ose 
të bëni fushatë brenda grupit për të ndërruar orientimin (dhe emrin) e 
tij, ose të filloni një grup të ri. Njerëzit që përqendrohen në 
qëllime më sipërfaqësore kanë të drejtën e tyre të kenë pikëpamje të 
tyret, por mos i lejoni t'ju marrin me vete!"
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos krijohet një shpërndarje GNU e Linux (sic) dhe të quhet 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the 
GNU system with Linux as the kernel. The purpose of the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new 
distribution and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the 
point we want to make."
-msgstr "Krejt shpërndarjet &ldquo;Linux&rdquo; janë faktikisht versione të 
sistemit GNU me Linux-in për kernel. Qëllimi i termit 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është ta bëjë të ditur këtë pikë. Të 
zhvillosh një shpërndarje të re dhe ta quash veçmas &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
do të errësonte pikën që ne duam të theksojmë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this 
once, when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again 
now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new 
distribution had substantial practical advantages over other distributions, it 
would serve no purpose."
-msgstr "Sa për zhvillimin e një shpërndarjeje GNU/Linux, e bëmë 
njëherë, kur financuam zhvillimet e hershme të Debian GNU/Linux-it. Ta 
bëjmë sërish nuk duket e dobishme; do të donte shumë punë, dhe po qe se 
shpërndarja e re nuk do të kishte përparësi praktike domethënëse ndaj 
shpërndarjeve të tjera, do të qe pa qëllim."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, 
such as gNewSense and Ututo."
-msgstr "Në vend të kësaj, ne ndihmojmë zhvilluesit e shpërndarjeve 
GNU/Linux 100% të lira, të tilla si gNewSense dhe Ututo."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some 
existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;Linux është kerneli i 
GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim ndonjë version ekzistues i 
GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in 
1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd to 
work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
-msgstr "Mund të kish qenë ide e mirë të birësohej Linux-i si kerneli i 
GNU-së dikur më 1992. Sikur ta dinim, atëherë, se sa gjatë do donte GNU 
Hurd-i të funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por, kjo mbetet mend pas 
kuvendi.)"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as 
&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU 
system and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't 
want to act like that."
-msgstr "Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta 
rietiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;, do të qe si të merrnim një version të 
sistemit GNU dhe ta etiketonim &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo nuk ishte e drejtë, 
dhe nuk duam të veprojmë kështu."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
-msgstr "A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it 
në fillimet e tij? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose 
it. In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development 
of Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were 
changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their 
changes in the standard releases so that these GNU packages would work 
out-of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc 
and nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
-msgstr "Nuk e birësuam Linux-in si kernel tonin, por nuk e dënuam apo 
kundërshtuam atë. Në 1993 filluam të diskutojmë ujditë për të 
sponsorizuar zhvillimin e Debian GNU/Linux. Po kërkonim edhe të 
bashkëpunonim me persona që po ndryshonin disa paketa GNU për përdorim me 
Linux. Donim t'i përfshinim ndryshimet e tyre në qarkullimet standarde, që 
kështu këto paketa GNU të mund të funksionon në çast nën ndërthurje me 
Linux-in. Por shpesh ndryshimet qenë ad-hoc dhe të pakalueshme gjetiu; 
kishin nevojë të pastroheshin për instalim."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who had made the changes showed little interest in 
cooperating with us. One of them actually told us that he didn't care about 
working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That 
came as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems 
had generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these 
people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first 
(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
-msgstr "Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim 
me ne. Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin GNU Project sepse qe &ldquo;përdorues i Linux-it&rdquo;. Çka na ra 
rëndë, ngaqë personat që kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë 
përgjithësisht donin të punonin me ne për t'i pasur ndryshimet të 
përfshira në projektin tonë. megjithatë këta persona, qëpo zhvillonin 
një sistem i cili bazohej së pari në GNU, qenë grupi i parë (dhe, ende, 
praktikisht të vetmit) që nuk dëshironin të punonin me ne."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It was this experience that first showed us that people were calling a 
version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was 
obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
our response to that problem, and to the other problems caused by the 
&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
-msgstr "Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se pati persona që po e 
quanin një version të sistemit GNU &ldquo;Linux&rdquo;, dhe se ky ngatërrim 
po errësonte punën tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është përgjigjja jonë për këtë problem, dhe për 
probleme të tjera të shkaktuara nga emërtimi i shtrembër 
&ldquo;Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why did you wait so long before asking people to use the name 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
-msgstr "Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u kërkonit njerëzve të 
përdorin emrin GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Actually we didn't. We began talking privately with developers and 
distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. We 
will continue for as long as it's necessary."
-msgstr "Në fakt nuk e bëmë. Filluam të diskutonim privatisht me 
zhvilluesat dhe shpërndarësit rreth kësaj diku aty nga 1994, dhe kaluam në 
fushatë publike më 1996. Do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e 
nevojshme."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that 
are GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
-msgstr "A nuk do të duhej që emërtimi i llojit GNU/<i>emër</i> të 
zbatohej te krejt programet që janë nën GPL? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. 
 When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>&rdquo;."
-msgstr "Kurrë nuk u referohemi programeve individualë si 
&ldquo;GNU/<i>emër</i>&rdquo;. Kur një program është paketë GNU, mund ta 
quajmë &ldquo;<i>emër</i> GNU&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some 
of the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically 
contributed to it; these are the GNU packages, and we often use 
&ldquo;GNU&rdquo; in their names."
-msgstr "GNU, sistemi operativ, përbëhet nga shumë programe të ndryshme. 
Disa nga programet në GNU qenë shkruar si pjesë e Projektit GNU ose dhënë 
veçanërisht për të; këto janë paketat GNU, dhe ne shpesh përdorim 
&ldquo;GNU&rdquo; në emrat e tyre."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It's up to the developers of a program to decide if they want to 
contribute it and make it a GNU package. If you have developed a program and 
you would like it to be a GNU package, please write to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it 
and decide whether we want it."
-msgstr "Është në dorën e zhvilluesve të një programi të vendosin në 
duan ta kontribuojnë dhe ta bëjnë atë një paketë GNU. Nëse keni 
zhvilluar një program dhe do të donit të jetë paketë GNU, ju lutem, na 
shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, që të 
mund ta vlerësojmë dhe të vendosim nëse e duam."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program 
that is released under the GPL. If you write a program and release it under 
the GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for 
us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but Linus 
did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work 
independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't take 
credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be improper."
-msgstr "Nuk do të ishte e drejtë të vihej emri GNU mbi çdo program 
individual që hedhur në qarkullim nën GPL. Po qe se shkruani një program 
dhe e hidhni në qarkullim nën GPL (Leja e Përgjithshme Publike), kjo nuk do 
të thotë që e shkruajti Projekti GNU ose që e shkruat për ne. Fjala vjen, 
kerneli, Linux-i,qarkullon nën GNU GPL, por Linusi nuk e shkrojti si pjesë 
të Projektit GNU&mdash;e kreu punën në mënyrë të pavarur. Nëse diçka 
nuk është paketë GNU, Projekti GNU nuk mund të marrë dafinat për të, dhe 
vendosja e &ldquo;GNU&rdquo;-së te emri i saj do të ishte i pasaktë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating 
system as a whole, even though not for each and every program in it. The 
system exists as a system because of our determination and persistence, 
starting in 1984, many years before Linux was begun."
-msgstr "Në kontrast me këtë, e meritojmë hakun e përgjithshëm për 
sistemin operativ GNU si të tërë, edhe pse jo për çdo program në të. 
Sistemi ekziston si sistem falë vendosmërisë dhe këmbënguljes sonë, që 
prej 1984-s, shumë vite para se të fillonte Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The operating system in which Linux became popular was basically the 
same as the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had 
a different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of 
GNU. It was the GNU/Linux system."
-msgstr "Sistemi operativ në të cilin Linux-i u bë popullor qe në thelb i 
njëjtë me sistemin operativ GNU. Nuk qe krejtësisht i njëjtë, ngaqë pati 
tjetër kernel, por në pjesën më të madhe qe i njëjti sistem. Qe një 
variant i GNU-së. Qe sistemi GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linux continues to be used primarily in derivatives of that 
system&mdash;in today's versions of the GNU/Linux system. What gives these 
systems their identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly 
Linux alone."
-msgstr "Linux-i vazhdon të përdoret së pari në derivate të atij 
sistemi&mdash;në versionet e sotëm të sistemit GNU/Linux. Ajo që u jep 
këtyre sistemeve identitetin e tyre është GNU-ja dhe Linux-i në qendër të 
tyre, jo përjashtimisht Linux-i."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by 
using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-msgstr "Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t'i 
jepte hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software 
(and still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This 
is not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have 
freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we 
needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even parts 
of them, from Unix; everything had to be written afresh."
-msgstr "Në fakt, asnjë nga GNU-të nuk vjen prej Unix-it. Unix qe 
<em>software</em> pronësor (dhe ende është), ndaj përdorimi i çfarëdo 
kodi prej tij te GNU-ja do të kish qenë ilegal. Kjo nuk është rastësi; 
kjo ashtë arsyeja pse e zhvilluam GNU-në: ngaqë nuk do të kishit liri duke 
përdorur Unix-in, ose cilindo nga sistemet e tjerë operativë të asaj kohe, 
na duhej një sistem i lirë për ta zëvendësuar atë. Nuk mund të kopjonim 
programe, ose madje as pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka duhej shkruajtur 
nga e para."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; 
therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. The 
name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, is a 
humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker tradition of 
recursive acronyms that started in the 70s."
-msgstr "Asnjë rresht kodi te GNU nuk vjen prej Unix-it, por GNU-ja është 
sistem i përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e 
GNU vijnë prej Unix-it. Emri &ldquo;GNU&rdquo;, që do të thotë 
&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, është një mënyrë gaztore për t'i dhënë 
hakën Unix-it për të, në vijim të një tradite \"hacker\"-ash për 
shkurtime ripërsëritëse që zuri fill në vitet '70."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO (there 
were already many of them, for various systems), but instead of calling it by a 
dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a 
clever amusing name. (That's what hacking means: <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>playful cleverness</a>.)"
-msgstr "Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. Autori i TINT-it shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish 
ndërkohë mjaft të tillë, për sisteme të ndryshëm), por në vend që ta 
quante me një emër të zbehtë si &ldquo;kështu-ose-ashtu TECO&rdquo;, i 
shkoi në mendje një emër zbavitës. (Ky është kuptimi për \"hacking\": 
<a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>mençuri 
lozonjare</a>.)"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. 
It became a tradition that, when you were writing from scratch a program that 
was similar to some existing program (let's imagine its name was 
&ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as 
&ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we 
called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
-msgstr "\"Hackers\" të tjerë e pëlqyen kaq shumë emrin sa filluan ta 
imitojnë stilin. U bë si traditë që, sa herë që shkruanit nga e para 
një program që qe i ngjashëm me ndonjë program ekzistues (le të themi që 
e kish emrin &ldquo;Klever&rdquo;), t'i jepnit një emër shkurtim 
ripërsëritës, të tillë si &ldquo;MINK&rdquo; për &ldquo;MINK Is Not 
Klever.&rdquo; Në po të njëjtën frymë e quajtëm zëvendësimin tonë për 
Unix-in &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give 
it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even 
in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue anyone 
giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various modified 
versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely different name 
that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
-msgstr "Historikisht, AT&amp;T që krijoi Unix-in nuk donte që ndonjë t'i 
jepte hakën duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i një sistemi të 
ngjashëm, as edhe në një sistem 99% të kopjuar nga Unix. AT&amp;T në fakt 
pat kërcënuar se do të padiste këdo që do t'i jepte hakë AT&amp;T-së në 
këtë mënyrë. Kjo është arsyeja pse versionet e ndryshme të modifikuara 
të Unix-it (të tërë pronësorë, si Unix) patën emra krejt të ndryshëm 
që nuk e përfshinin &ldquo;Unix&rdquo;."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-msgstr "Mos do të duhej të thoshim njësoj &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
systems, because that term does not fit the history of the BSD systems."
-msgstr "Nuk i quajmë sistemet BSD (FreeBSD, etj.) sisteme 
&ldquo;GNU/BSD&rdquo;, ngaqë ai term nuk gjen vend te historia e sistemeve 
BSD."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 
80s, and became free in the early 90s. A free operating system that exists 
today is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD 
system."
-msgstr "Sistemi BSD qe krijuar nga UC Berkeley si <em>software</em> jo i 
lirë, në vitet '80, dhe kaloi i lirë në fillim të viteve '90. Çfarëdo 
sistemi operativ që ekziston sot është thuajse me siguri ose variant i 
sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux 
is. It is not. The BSD developers were inspired to make their code free 
software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU 
activists helped convince them to start, but the code had little overlap with 
GNU."
-msgstr "Njerëzit ndonjëherë pyesin nëse edhe BSD është variant i 
GNU-së, siç është GNU/Linux. Jo, nuk është. Zhvilluesit e BSD-së 
patën frymëzimin ta bëjnë kodin e tyre <em>software</em> të lirë nga 
shembulli i Projektit GNU, dhe thirrje shprehimisht nga aktivistë të GNU-së 
i ndhmuan tia nisin punës, por kodi ka shumë puqje me GNU-në."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its 
variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two 
different systems that evolved separately. The BSD developers did not write a 
kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit the 
situation."
-msgstr "Sistemet BSD sot përdorin disa paketa GNU, jashtu si edhe sistemi GNU 
dhe variante të tij përdorin disa programe BSD; sidoqoftë, marrë në 
tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara ndarazi. 
Zhvilluesit BSD nuk shkruan ndonjë kernel për tia shtuar sistemit GNU, ndaj 
një emër i tillë si GNU/BSD nuk do t'i shkonte gjërave."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
-msgstr "Lidhja mes GNU/Linux-it dhe GNU-së është shumë e ngushtë, dhe 
për këtë shkak emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është i përshtatshëm për 
të."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its 
developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an 
entire system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of 
the system is the same as the GNU/Linux system."
-msgstr "Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. 
Zhvilluesit e tij e quajnë &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, por 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; do të ishte më i saktë, ngaqë NetBSD 
është një sistem i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk është një sistem 
BSD, ngaqë pjesa dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin 
GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a 
GNU/Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
-msgstr "Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë që po 
xhiroj një sistem GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The 
tools of GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the 
GNU system, and underneath them you would still have another complete operating 
system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very 
different situation from GNU/Linux."
-msgstr "Jo në të njëjtin kuptim që nëkuptojmë me 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Mjetet e GNU-së janë thjesht një pjesë e 
<em>software</em>-it GNU, i cili është thjesht një pjesë e sistemit GNU, 
dhe nën ta prapë do të kishit një tjetër sistem operativ të plotë që 
nuk do të kishte të përbashkët me GNU-në as edhe një rresht kod. 
Përmbledhtas, kjo është gjendje krejt tjetër nga GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Can't there be Linux systems without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-msgstr "A s'mund të ketë sisteme Linux pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There are systems that contain Linux and not GNU; Android is an 
example."
-msgstr "Ka sisteme që përmbajnë Linux-in dhe jo GNU-në; Androidi është 
një shembull."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it 
doesn't contain GNU, only Linux. In effect, it's a totally different system. 
If you think of the whole system as &ldquo;Linux&rdquo;, you find it necessary 
to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it isn't Linux, because 
it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and utilities [meaning the GNU 
system].&rdquo; Android contains just as much of Linux as GNU/Linux does. What 
it doesn't have is GNU."
-msgstr "Android-i është shumë ndryshe nga sistemi GNU/Linux&mdash;ngaqë 
nuk përmban GNU, vetëm Linux. Në fakt, është tërësisht një tjetër 
sistem. Në qoftë se sistemet e plota i mendoni për një çast si 
&ldquo;Linux&rdquo;, ju del e nevojshme të shpreheni që &ldquo;Android-i 
përmban Linux, por nuk është Linux, ngaqë nuk i ka libraritë dhe mjetet 
[këtu nënkuptohet sistemi GNU] e zakonshme Linux [sic].&rdquo; Android-i 
përmban po aq Linux sa edhe GNU/Linux-i. Ajo çka nuk ka është GNU-ja."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen 
Linus Torvalds' role as posterboy for our community? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i 
mëshohet rolit të Linus Torvalds-it si \"fytyra e posterit\" për 
bashkësinë tonë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of 
word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system more 
popular, and he believes its value to society lies merely in the practical 
advantages it offers: its power, reliability and easy availability. He has 
never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html\">freedom to cooperate</a> 
as an ethical principle, which is why the public does not connect the name 
&ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
-msgstr "Linus Torvalds është &ldquo;posteri&rdquo; (fjalë e zgjedhur nga 
tjetërkush, jo nga ne) për qëllimet e tij, jo tonat. Synimi i tij është 
ta bëjë sistemin më popullor, dhe beson se vlera e këtij për shoqërinë 
qëndron thjesht te përparësitë praktike që ofron: fuqi e tij, 
qëndrueshmëria dhe gjetja e tij kollaj. Linusi nuk ka mbrojtur kurrë <a 
href=\"/philosophy/why-free.html\">lirinë për të bashkëpunuar</a> si një 
parim etik, e prandaj publiku nuk e lidh emrin e &ldquo;Linux-it&rdquo; me atë 
parim."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linus publicly states his disagreement with the free software 
movement's ideals. He developed non-free software in his job for many years 
(and said so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and 
publicly invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free 
software to work on it with him. He goes even further, and rebukes people who 
suggest that engineers and scientists should consider social consequences of 
our technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the 
development of the atom bomb."
-msgstr "Linusi e deklaron publikisht mospajtimin e tij me idealet e lëvizjes 
për <em>software</em> të lirë. Ai, gjatë punësimit të tij, është 
marrë për shumë vjetë me <em>software</em> jo të lirë (dhe e ka thënë 
këtë faqe një audience të gjerë gjatë një takimi në 
&ldquo;Linux&rdquo;World), dhe u ka bërë ftesë publikisht zhvilluesve pasues 
të Linux-it, kernelit, të përdorin <em>software</em> jo të lirë për të 
punuar mbi së bashku. Shkon edhe më tej, dhe përçmon njerëzit që 
këshillojnë se inxhinierët dhe shkencëtarët duhet të shqyrtojnë pasojat 
shoqërore të veprës së tyre teknike&mdash;duke hedhur tej kështu mësimet 
që shoqëria ka marrë nga krijimi i bombës atomike."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There is nothing wrong with writing a free program for the motivations 
of learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an 
important contribution to our community. But those motivations are not the 
reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't secure 
our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has the right 
to promote his views; however, people should be aware that the operating system 
in question stems from ideals of freedom, not from his views."
-msgstr "Nuk ka asgjë gabim te të shkruajturit e një programi të lirë për 
të mësuar dhe për t'u zbavitur; kerneli që shkroi Linus për arsye të 
tilla qe kontribut i rëndësishëm te bashkësia jonë. Por ky lloj motivimi 
nuk është arsyeja pse ekziston sistemi krejtësisht i lirë, GNU/Linux, dhe 
as e sigurojnë lirinë tonë në të ardhmen. Publiku lypset ta dijë këtë. 
 Linus-i ka të drejtë të promuovojë idetë e tija; megjithatë, njerëzit 
duhet të jenë të ndërgjegjshëm që sistemi operativ në fjalë buron prej 
idealeve të lirisë, jo prej pikëpamjeve të tija."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
-msgstr "A mos jemi gabim që e etiketojmë veprën e Linus Torvalds-it si GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the 
kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or label 
it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the name 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
-msgstr "Do të ishte gabim, ndaj këtë nuk e bëjmë. Vepra e Torvalds-it 
është Linux-i, kerneli; ne bëjmë kujdes që mos ia veshim atë vepër 
Projektit GNU ose ta etiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;. Kur flasim për krejt 
sistemin, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; i jep atij një pjesë të hakës."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-msgstr "A pajtohet Linus Torvalds që Linux-i është thjesht një kernel? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes 
said, <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software and are under the 
GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU) for 
more info&rdquo;</a>."
-msgstr "Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e versionit për 
Linux-in më të hershëm thonë, <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in janë <em>software</em> 
GNU dhe gjenden nën \"GNU copyleft\". Këto mjete nuk janë pjesë e 
shpërndarjes - pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër të 
dhëna&rdquo;</a>."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we 
can't change it, so why even think about it? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-msgstr "Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne 
nuk mund ta ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the 
system is not a single decision, to be made at one moment by 
&ldquo;society&rdquo;: each person, each organization, can decide what name to 
use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to 
call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you 
will help educate others."
-msgstr "Kjo nuk është betejë, është fushatë edukimi. Se si të quhet 
një sistem nuk është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga 
&ldquo;shoqëria&rdquo;: çdo person, çdo organizëm, mund të vendosë cilin 
emër të përdorë. Nuk i bëni dot të tjerët të thonë 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, por mund të vendosni ta quani sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ju vetë&mdash;e duke bërë kështu, do të ndihmoni 
të edukohen të tjerët."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Society has made its decision and we can't change it, so what good does 
it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-msgstr "Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj sa para 
bën, edhe po të them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures 
are being spread more or less by various people. If you call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, 
origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on 
your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred people 
see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated a 
substantial number of people with very little work. And some of them will 
spread the correction to others."
-msgstr "Nuk bëhet fjalë për gjendje krejt-ose-hiç: pamje të sakta dhe të 
pasakta shpërndahen pak a shumë nga njerëz të ndryshëm. Nëse e quani 
një sistem &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, do t;i ndihmoni të tjerët të mësojnë 
historinë e vërtetë të sistemit, origjinën dhe shkakun që e polli. Nuk 
mund ta ndreqni keqemërtimin kudo vetë, më shumë se sa mundemi ne, por mund 
të ndihmoni. Sikur vetëm ca qindra vetë t'ju shohin duke përdorur termin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, i bie të keni edukuar një numër domethënës 
njerëzish përmes shumë pak përjekjeje. Dhe ca prej tyre do ta shpien 
ndreqjen edhe te të tjerë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach 
people its real origin with a ten-minute explanation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
-msgstr "A nuk do të ishte më mirë të quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe 
t'u mësohej njerëzve origjina e njëmendtë e tij, përmes një shpjegimi 
dhjetëminutësh? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your 
effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
-msgstr "Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk 
është aq e efektshme sa quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ua 
harxhon kohën në mënyrë të paefektshme."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is ineffective because it may not sink in, and surely will not 
propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, 
and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are 
unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the 
system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without 
particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
-msgstr "Është e paefektshme se pse nuk ka për t'u qartësuar, dhe me siguri 
nuk ka për t'u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj 
do t'i vënë veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të 
origjinës së sistemit. Por si zor tua përsërisin shpjegimin të tjerëve, 
kurdo që vjen fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë 
&ldquo;Linux&rdquo;. Pa e dashur vërtet, do të ndihmojnë në përhapjen e 
përfytyrimit të pasaktë."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, so 
you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between Linux 
and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to help the 
GNU Project effectively."
-msgstr "Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të 
shkruash &ldquo;GNU/Linux&rdquo; do të hante vetëm pak sekonda në ditë, jo 
minuta, ndaj arrini të përfshini shumë më tepër njerëz në këtë 
mënyrë. Bërja e dallimit mes Linux-it dhe GNU/Linux-it kur shkruani dhe 
flisni është me tërë mend rruga më e lehtë për të ndihmuar Projektin 
GNU efektivisht."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Some people laugh at you when you ask them to call the system 
GNU/Linux. Why do you subject yourself to this treatment? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-msgstr "Ca persona qeshin me ju kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. 
Pse ia nënshtroni veten këtij trajtimi? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken 
picture of the system's history and reason for existence. People who laugh at 
our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they think our 
work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for it. If they 
knew the truth, they probably wouldn't laugh."
-msgstr "Quajtja e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; priret t'u japë njerëzve një 
përfytyrim të gabuar të historikut të sistemit dhe të shkaqeve që e 
pollën. Njerëzit që qeshin me kërkesën tonë ka gjasa të kenë marrë 
këtë përfytyrim të gabuar&mdash;mendojnë se puna jonë u bë nga Linusi, 
ndaj qeshin kur u kërkojmë të na jepet haka. Sikur ta dinin të vërtetën, 
ka gjasa nuk do të qesheshin."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people 
to ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. 
We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
-msgstr "Pse i hyjmë rrezikut të bërjes së një kërkese që ndonjëherë i 
bën njerëzit të tallen me ne? Ngaqë shpesh sjell përfundime të dobishme 
që i ndihin Projektit GNU. Do të ecim edhe me rrezikun e abuzimit të 
pamerituar, vetëm synimi ynë të arrihet."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't 
sit idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see 
why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
-msgstr "Po qe se shihni të ndodhë një situatë kaq ironikisht e padrejtë, 
ju lutem, mos rrini e bëni sehir. Ju lutem, tregojuni njerëzve që tallen 
historinë e vërtetë. Kur të shohin pse kërkesa është e përligjur, ata 
që kanë pak mend do të reshtin së qeshuri."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. 
 Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-msgstr "Ca persona ju dënojnë kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. 
A nuk humbni duke i bërë ata të huaj? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not much. People who don't appreciate our role in developing the 
system are unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work 
that advances our goals, such as releasing free software, it is probably for 
other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching 
others to attribute our work to someone else, they are undermining our ability 
to recruit the help of others."
-msgstr "Jo dhe aq. Njerëzit që nuk e vlerësojnë rolin tonë në 
zhvillimin e sistemit ka pak gjasa të bëjnë përpjekje domethënëse për 
të na ndihmuar. Nëse bëjnë punë që çon përpara synimet tona, të tilla 
si hedhje në qarkullim <em>software</em>-i të lirë, ka gjasa të ndodhë 
për shkaqe të tjera pa lidhje, jo se ua kërkuam ne. Ndërkohë, duke u 
mësuar të tjerëve t'i japin hakën e punës sonë dikujt tjetër, po 
minojnë aftësinë tonë të rekrutojmë ndihmë për të tjerët."
-
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It makes no sense to worry about alienating people who are already 
mostly uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a 
major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we will 
continue trying to correct the misnomer."
-msgstr "Nuk ka kuptim të shqetësohemi se mos na largohen njerëz që janë 
tashmë më së shumti mosbashkëpunues, dhe është vetëdështim të 
tërhiqesh nga ndreqja e një problemi të madh nga frika se mos zemërohen 
njerëzit që e mbajnë atë gjallë. Prandaj do të vazhdojmë të përpiqemi 
ta ndreqim keqemërtimin."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating 
system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
-msgstr "Pavarësisht nga sa keni kontribuar, a është e ligjshme të 
riemërtohet sistemi operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We are not renaming anything; we have been calling this system 
&ldquo;GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to 
rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
-msgstr "Nuk po riemërtojmë ndonjë gjë; kemi qenë duke e thirrur këtë 
sistem &ldquo;GNU&rdquo; që kur e bëmë të ditur më 1983. Njerëzit që 
provuan ta riemërtojnë në &ldquo;Linux&rdquo; nuk duhej të kishin bërë 
ashtu."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-msgstr "A s'është gabim të detyrohen njerëzit ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
-msgstr "Do të qe gabim të detyrohen, e as provojmë. Ne e quajmë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-msgstr "Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom 
of speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
-msgstr "Nuk ka rrethana ligjore për t'i paditur, por meqë besojmë në 
lirinë e fjalës, nuk do të donim ta bënin sido që të qe. Ne u kërkojmë 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ngaqë kjo është gjëja 
e drejtë që duhet bërë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call 
the system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#require\">#require</a>)</span>"
-msgstr "A nuk do të duhej të vendosnit diçka te GNU GPL për t'u kërkuar 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#require\">#require</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those 
who would make proprietary versions of free software. While it is true that 
those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the 
users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system or 
even developing non-free software for such use, the mere act of calling the 
system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their freedom. It 
seems improper to make the GPL restrict what name people can use for the 
system."
-msgstr "Qëllimi i GNU GPL-së është të mbrojë lirinë e përdoruesit nga 
ata që do të krijonin versione pronësore të <em>software</em>-it të lirë. 
 Ndërkohë që vërtet ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo; shpesh 
bëjnë gjëra që e kufizojnë lirinë e përdoruesit, të tilla si paketim 
<em>software</em>-i jo të lirë në sistemin GNU/Linux ose madje edhe zhvillim 
<em>software</em>-i jo të lirë për qëllime të tilla, kati i thjeshtë i 
quajtjes së sistemit &ldquo;Linux&rdquo; nuk u mohon, në vetvete, 
përdoruesve lirinë e tyre. Duket jo e përshtatshme ta bësh GPL-në të 
kufizojë se ç'emër mund të përdoret për sistemin."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since you objected to the original BSD license's advertising 
requirement to give credit to the University of California, isn't it 
hypocritical to demand credit for the GNU project? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-msgstr "Meqë ju kundërshtuat domosdoshmërinë e përmendjes së 
Universitetit të Kalifornisë sipas lejes origjinale BSD, a nuk është 
hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license 
requirement, and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we 
deserve."
-msgstr "Do të ishte hipokrizi të bëhej emri GNU/Linux domosdoshmëri 
lejeje, dhe as nuk duam. Ne vetëm <em>kërkojmë</em> që ju të na jepni 
hakun që meritojmë."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to 
call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you 
complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
-msgstr "Meqë dështuat të vendosnit diçka te GNU GPL-ja, për t'u kërkuar 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse 
ankoheni tani? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The question presupposes a rather controversial general ethical 
premise: that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled 
to take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that 
might makes right."
-msgstr "Pyetje nënkupton një parakusht të përgjithshëm etik deri diku të 
debatueshëm: që, nëse njerëzit nuk ju detyrojnë t'i trajtoni pa hile, e 
keni tagër të përfitoni prej tyre sa të doni. Me fjalë të tjera, merr 
të mirëqenë që forca të jep të drejtë."
+msgid ""
+"Given that most of the community which uses GNU with Linux already does not "
+"realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, "
+"saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom "
+"more. They would not get the intended message. They would only respond "
+"they never thought these systems were GNU in the first place."
+msgstr ""
+"Duke qenë se shumica e bashkësisë që përdor GNU-në me Linux prej 
kohësh nuk "
+"e kupton që kjo është çështja, heqja dorë prej nesh nga këto versione 
të "
+"ndotura, duke thënë që nuk janë vërtet GNU, nuk do t'u mësonte 
përdoruesve "
+"ta vlerësonin më tepër lirinë. Mund të mos e merrnin mesazhin e synuar. 
 "
+"Vetëm se do të përgjigjeshin se nuk e kishin menduar kurrë që këto 
sisteme "
+"qenë GNU së pari."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
+"opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
+"versions of GNU, that they all are based on a system that exists "
+"specifically for the sake of the users' freedom. With this understanding, "
+"they can start to recognize the distributions that include non-free software "
+"as perverted, adulterated versions of GNU, instead of thinking they are "
+"proper and appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Rruga për t'i drejtuar këta përdorues të shohin lidhjen me lirinë 
është "
+"saktësisht e kundërta: t'u bëhet e ditur atyre se krejt këto versione "
+"sistemi <em>janë</em> versione të GNU-së, se të tërë bazohen në një 
sistem "
+"që ekziston pikë për pikë për hir të lirisë së përdoruesve. Me të 
kuptuar "
+"këtë, mund të fillojnë t'i shohin shpërndarjet që përfshijnë 
<em>software</"
+"em> jo të lirë si versione të deformuara, të ndotura të GNU-së, në 
vend se "
+"t'i mendojnë si versione të pastra dhe të përshtatshme të &ldquo;"
+"Linux&rdquo;-it."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system GNU/"
+"Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their "
+"activities. If the Linux User Group in your area has the problems described "
+"above, we suggest you either campaign within the group to change its "
+"orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the "
+"more superficial goals have a right to their views, but don't let them drag "
+"you along!"
+msgstr ""
+"Është shumë e dobishme të fillohen Grupe Përdoruesish GNU/Linux, që e 
quajnë "
+"sistemin GNU/Linux dhe bëjnë të tyret idealet e Projektit GNU si bazë të 
"
+"veprimtarive të tyre. Nëse Grupi i Përdoruesve të Linux-it në zonën 
tuaj ka "
+"problemet e përshkruara më sipër, këshillojmë që ose të bëni fushatë 
brenda "
+"grupit për të ndërruar orientimin (dhe emrin) e tij, ose të filloni një 
grup "
+"të ri. Njerëzit që përqendrohen në qëllime më sipërfaqësore kanë 
të drejtën "
+"e tyre të kenë pikëpamje të tyret, por mos i lejoni t'ju marrin me vete!"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos krijohet një shpërndarje GNU e Linux (sic) dhe të quhet GNU/"
+"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</"
+"a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU "
+"system with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new distribution "
+"and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want "
+"to make."
+msgstr ""
+"Krejt shpërndarjet &ldquo;Linux&rdquo; janë faktikisht versione të 
sistemit "
+"GNU me Linux-in për kernel. Qëllimi i termit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është "
+"ta bëjë të ditur këtë pikë. Të zhvillosh një shpërndarje të re dhe 
ta quash "
+"veçmas &ldquo;GNU/Linux&rdquo; do të errësonte pikën që ne duam të 
theksojmë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this once, "
+"when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again "
+"now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new "
+"distribution had substantial practical advantages over other distributions, "
+"it would serve no purpose."
+msgstr ""
+"Sa për zhvillimin e një shpërndarjeje GNU/Linux, e bëmë njëherë, kur "
+"financuam zhvillimet e hershme të Debian GNU/Linux-it. Ta bëjmë sërish 
nuk "
+"duket e dobishme; do të donte shumë punë, dhe po qe se shpërndarja e re 
nuk "
+"do të kishte përparësi praktike domethënëse ndaj shpërndarjeve të 
tjera, do "
+"të qe pa qëllim."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, such as "
+"gNewSense and Ututo."
+msgstr ""
+"Në vend të kësaj, ne ndihmojmë zhvilluesit e shpërndarjeve GNU/Linux 
100% të "
+"lira, të tilla si gNewSense dhe Ututo."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
+"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe 
të "
+"hidhet në qarkullim ndonjë version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu"
+"\">#linuxgnu</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in "
+"1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd "
+"to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
+msgstr ""
+"Mund të kish qenë ide e mirë të birësohej Linux-i si kerneli i GNU-së 
dikur "
+"më 1992. Sikur ta dinim, atëherë, se sa gjatë do donte GNU Hurd-i të "
+"funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por, kjo mbetet mend pas kuvendi.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
+"GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU system "
+"and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't want "
+"to act like that."
+msgstr ""
+"Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta rietiketojmë 
si "
+"&ldquo;GNU&rdquo;, do të qe si të merrnim një version të sistemit GNU dhe 
ta "
+"etiketonim &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo nuk ishte e drejtë, dhe nuk duam të "
+"veprojmë kështu."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it në "
+"fillimet e tij? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn"
+"\">#condemn</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose it. "
+"In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development of "
+"Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were "
+"changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their "
+"changes in the standard releases so that these GNU packages would work out-"
+"of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc and "
+"nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
+msgstr ""
+"Nuk e birësuam Linux-in si kernel tonin, por nuk e dënuam apo kundërshtuam 
"
+"atë. Në 1993 filluam të diskutojmë ujditë për të sponsorizuar 
zhvillimin e "
+"Debian GNU/Linux. Po kërkonim edhe të bashkëpunonim me persona që po "
+"ndryshonin disa paketa GNU për përdorim me Linux. Donim t'i përfshinim "
+"ndryshimet e tyre në qarkullimet standarde, që kështu këto paketa GNU të 
"
+"mund të funksionon në çast nën ndërthurje me Linux-in. Por shpesh "
+"ndryshimet qenë ad-hoc dhe të pakalueshme gjetiu; kishin nevojë të "
+"pastroheshin për instalim."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
+"with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
+"with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That came "
+"as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems had "
+"generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these "
+"people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first "
+"(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
+msgstr ""
+"Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim me ne. "
+"Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin "
+"GNU Project sepse qe &ldquo;përdorues i Linux-it&rdquo;. Çka na ra 
rëndë, "
+"ngaqë personat që kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë "
+"përgjithësisht donin të punonin me ne për t'i pasur ndryshimet të 
përfshira "
+"në projektin tonë. megjithatë këta persona, qëpo zhvillonin një sistem 
i "
+"cili bazohej së pari në GNU, qenë grupi i parë (dhe, ende, praktikisht 
të "
+"vetmit) që nuk dëshironin të punonin me ne."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It was this experience that first showed us that people were calling a "
+"version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was "
+"obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"is our response to that problem, and to the other problems caused by the "
+"&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
+msgstr ""
+"Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se pati persona që po e quanin një "
+"version të sistemit GNU &ldquo;Linux&rdquo;, dhe se ky ngatërrim po "
+"errësonte punën tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; është përgjigjja jonë për këtë problem, dhe për probleme 
të "
+"tjera të shkaktuara nga emërtimi i shtrembër &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u kërkonit njerëzve të përdorin 
emrin GNU/"
+"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</"
+"span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Actually we didn't. We began talking privately with developers and "
+"distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. "
+"We will continue for as long as it's necessary."
+msgstr ""
+"Në fakt nuk e bëmë. Filluam të diskutonim privatisht me zhvilluesat dhe "
+"shpërndarësit rreth kësaj diku aty nga 1994, dhe kaluam në fushatë 
publike "
+"më 1996. Do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e nevojshme."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
+"GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
+"\">#allgpled</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk do të duhej që emërtimi i llojit GNU/<i>emër</i> të zbatohej te 
krejt "
+"programet që janë nën GPL? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
+"When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</"
+"i>&rdquo;."
+msgstr ""
+"Kurrë nuk u referohemi programeve individualë si &ldquo;GNU/<i>emër</"
+"i>&rdquo;. Kur një program është paketë GNU, mund ta quajmë 
&ldquo;<i>emër</"
+"i> GNU&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some of "
+"the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically "
+"contributed to it; these are the GNU packages, and we often use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; in their names."
+msgstr ""
+"GNU, sistemi operativ, përbëhet nga shumë programe të ndryshme. Disa nga 
"
+"programet në GNU qenë shkruar si pjesë e Projektit GNU ose dhënë 
veçanërisht "
+"për të; këto janë paketat GNU, dhe ne shpesh përdorim &ldquo;GNU&rdquo; 
në "
+"emrat e tyre."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute "
+"it and make it a GNU package. If you have developed a program and you would "
+"like it to be a GNU package, please write to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it and decide whether we 
want "
+"it."
+msgstr ""
+"Është në dorën e zhvilluesve të një programi të vendosin në duan ta "
+"kontribuojnë dhe ta bëjnë atë një paketë GNU. Nëse keni zhvilluar 
një "
+"program dhe do të donit të jetë paketë GNU, ju lutem, na shkruani <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, që të mund ta 
vlerësojmë dhe "
+"të vendosim nëse e duam."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program that is "
+"released under the GPL. If you write a program and release it under the "
+"GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for "
+"us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but "
+"Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work "
+"independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't "
+"take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be "
+"improper."
+msgstr ""
+"Nuk do të ishte e drejtë të vihej emri GNU mbi çdo program individual që 
"
+"hedhur në qarkullim nën GPL. Po qe se shkruani një program dhe e hidhni 
në "
+"qarkullim nën GPL (Leja e Përgjithshme Publike), kjo nuk do të thotë që 
e "
+"shkruajti Projekti GNU ose që e shkruat për ne. Fjala vjen, kerneli, 
Linux-"
+"i,qarkullon nën GNU GPL, por Linusi nuk e shkrojti si pjesë të Projektit "
+"GNU&mdash;e kreu punën në mënyrë të pavarur. Nëse diçka nuk është 
paketë "
+"GNU, Projekti GNU nuk mund të marrë dafinat për të, dhe vendosja e 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo;-së te emri i saj do të ishte i pasaktë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating system "
+"as a whole, even though not for each and every program in it. The system "
+"exists as a system because of our determination and persistence, starting in "
+"1984, many years before Linux was begun."
+msgstr ""
+"Në kontrast me këtë, e meritojmë hakun e përgjithshëm për sistemin 
operativ "
+"GNU si të tërë, edhe pse jo për çdo program në të. Sistemi ekziston 
si "
+"sistem falë vendosmërisë dhe këmbënguljes sonë, që prej 1984-s, shumë 
vite "
+"para se të fillonte Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The operating system in which Linux became popular was basically the same as "
+"the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had a "
+"different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of "
+"GNU. It was the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"Sistemi operativ në të cilin Linux-i u bë popullor qe në thelb i njëjtë 
me "
+"sistemin operativ GNU. Nuk qe krejtësisht i njëjtë, ngaqë pati tjetër "
+"kernel, por në pjesën më të madhe qe i njëjti sistem. Qe një variant i 
GNU-"
+"së. Qe sistemi GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in "
+"today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems their "
+"identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly Linux "
+"alone."
+msgstr ""
+"Linux-i vazhdon të përdoret së pari në derivate të atij 
sistemi&mdash;në "
+"versionet e sotëm të sistemit GNU/Linux. Ajo që u jep këtyre sistemeve "
+"identitetin e tyre është GNU-ja dhe Linux-i në qendër të tyre, jo "
+"përjashtimisht Linux-i."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t'i jepte "
+"hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software (and "
+"still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This is "
+"not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have "
+"freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we "
+"needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even "
+"parts of them, from Unix; everything had to be written afresh."
+msgstr ""
+"Në fakt, asnjë nga GNU-të nuk vjen prej Unix-it. Unix qe 
<em>software</em> "
+"pronësor (dhe ende është), ndaj përdorimi i çfarëdo kodi prej tij te 
GNU-ja "
+"do të kish qenë ilegal. Kjo nuk është rastësi; kjo ashtë arsyeja pse e 
"
+"zhvilluam GNU-në: ngaqë nuk do të kishit liri duke përdorur Unix-in, ose "
+"cilindo nga sistemet e tjerë operativë të asaj kohe, na duhej një sistem 
i "
+"lirë për ta zëvendësuar atë. Nuk mund të kopjonim programe, ose madje 
as "
+"pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka duhej shkruajtur nga e para."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
+"therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. "
+"The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, "
+"is a humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker "
+"tradition of recursive acronyms that started in the 70s."
+msgstr ""
+"Asnjë rresht kodi te GNU nuk vjen prej Unix-it, por GNU-ja është sistem i "
+"përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e GNU "
+"vijnë prej Unix-it. Emri &ldquo;GNU&rdquo;, që do të thotë &ldquo;GNU's 
Not "
+"Unix&rdquo;, është një mënyrë gaztore për t'i dhënë hakën Unix-it 
për të, në "
+"vijim të një tradite \"hacker\"-ash për shkurtime ripërsëritëse që 
zuri fill "
+"në vitet '70."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
+"The author of TINT wrote another implementation of TECO (there were already "
+"many of them, for various systems), but instead of calling it by a dull name "
+"like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a clever "
+"amusing name. (That's what hacking means: <a href=\"http://stallman.org/";
+"articles/on-hacking.html\">playful cleverness</a>.)"
+msgstr ""
+"Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
+"Autori i TINT-it shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish ndërkohë 
mjaft "
+"të tillë, për sisteme të ndryshëm), por në vend që ta quante me një 
emër të "
+"zbehtë si &ldquo;kështu-ose-ashtu TECO&rdquo;, i shkoi në mendje një 
emër "
+"zbavitës. (Ky është kuptimi për \"hacking\": <a 
href=\"http://stallman.org/";
+"articles/on-hacking.html\">mençuri lozonjare</a>.)"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
+"became a tradition that, when you were writing from scratch a program that "
+"was similar to some existing program (let's imagine its name was &ldquo;"
+"Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as &ldquo;"
+"MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we "
+"called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"\"Hackers\" të tjerë e pëlqyen kaq shumë emrin sa filluan ta imitojnë "
+"stilin. U bë si traditë që, sa herë që shkruanit nga e para një 
program që "
+"qe i ngjashëm me ndonjë program ekzistues (le të themi që e kish emrin "
+"&ldquo;Klever&rdquo;), t'i jepnit një emër shkurtim ripërsëritës, të 
tillë "
+"si &ldquo;MINK&rdquo; për &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; Në po të 
njëjtën "
+"frymë e quajtëm zëvendësimin tonë për Unix-in &ldquo;GNU's Not 
Unix&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
+"credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even "
+"in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue "
+"anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various "
+"modified versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely "
+"different name that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"Historikisht, AT&amp;T që krijoi Unix-in nuk donte që ndonjë t'i jepte 
hakën "
+"duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i një sistemi të ngjashëm, as 
edhe "
+"në një sistem 99% të kopjuar nga Unix. AT&amp;T në fakt pat kërcënuar 
se do "
+"të padiste këdo që do t'i jepte hakë AT&amp;T-së në këtë mënyrë. 
Kjo është "
+"arsyeja pse versionet e ndryshme të modifikuara të Unix-it (të tërë "
+"pronësorë, si Unix) patën emra krejt të ndryshëm që nuk e përfshinin 
&ldquo;"
+"Unix&rdquo;."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Mos do të duhej të thoshim njësoj &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems, "
+"because that term does not fit the history of the BSD systems."
+msgstr ""
+"Nuk i quajmë sistemet BSD (FreeBSD, etj.) sisteme &ldquo;GNU/BSD&rdquo;, "
+"ngaqë ai term nuk gjen vend te historia e sistemeve BSD."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 80s, "
+"and became free in the early 90s. A free operating system that exists today "
+"is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
+"system."
+msgstr ""
+"Sistemi BSD qe krijuar nga UC Berkeley si <em>software</em> jo i lirë, në "
+"vitet '80, dhe kaloi i lirë në fillim të viteve '90. Çfarëdo sistemi "
+"operativ që ekziston sot është thuajse me siguri ose variant i sistemit 
GNU, "
+"ose ndonjë lloj sistemi BSD."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux is. "
+"It is not. The BSD developers were inspired to make their code free "
+"software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
+"activists helped convince them to start, but the code had little overlap "
+"with GNU."
+msgstr ""
+"Njerëzit ndonjëherë pyesin nëse edhe BSD është variant i GNU-së, siç 
është "
+"GNU/Linux. Jo, nuk është. Zhvilluesit e BSD-së patën frymëzimin ta 
bëjnë "
+"kodin e tyre <em>software</em> të lirë nga shembulli i Projektit GNU, dhe "
+"thirrje shprehimisht nga aktivistë të GNU-së i ndhmuan tia nisin punës, 
por "
+"kodi ka shumë puqje me GNU-në."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its "
+"variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two "
+"different systems that evolved separately. The BSD developers did not write "
+"a kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit "
+"the situation."
+msgstr ""
+"Sistemet BSD sot përdorin disa paketa GNU, jashtu si edhe sistemi GNU dhe "
+"variante të tij përdorin disa programe BSD; sidoqoftë, marrë në 
tërësi, janë "
+"dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara ndarazi. Zhvilluesit BSD 
nuk "
+"shkruan ndonjë kernel për tia shtuar sistemit GNU, ndaj një emër i tillë 
si "
+"GNU/BSD nuk do t'i shkonte gjërave."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
+msgstr ""
+"Lidhja mes GNU/Linux-it dhe GNU-së është shumë e ngushtë, dhe për 
këtë shkak "
+"emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është i përshtatshëm për të."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
+"call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but &ldquo;GNU/"
+"kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an entire "
+"system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of the "
+"system is the same as the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. Zhvilluesit 
e tij "
+"e quajnë &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, por &ldquo;GNU/"
+"kernelofNetBSD&rdquo; do të ishte më i saktë, ngaqë NetBSD është një 
sistem "
+"i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk është një sistem BSD, ngaqë pjesa "
+"dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
+"Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
+"\">#othersys</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë që po xhiroj një 
"
+"sistem GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
+"\">#othersys</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of "
+"GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU "
+"system, and underneath them you would still have another complete operating "
+"system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very "
+"different situation from GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Jo në të njëjtin kuptim që nëkuptojmë me &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. 
Mjetet e "
+"GNU-së janë thjesht një pjesë e <em>software</em>-it GNU, i cili është "
+"thjesht një pjesë e sistemit GNU, dhe nën ta prapë do të kishit një 
tjetër "
+"sistem operativ të plotë që nuk do të kishte të përbashkët me GNU-në 
as edhe "
+"një rresht kod. Përmbledhtas, kjo është gjendje krejt tjetër nga 
GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Can't there be Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'mund të ketë sisteme Linux pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are systems that contain Linux and not GNU; Android is an example."
+msgstr ""
+"Ka sisteme që përmbajnë Linux-in dhe jo GNU-në; Androidi është një 
shembull."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it doesn't "
+"contain GNU, only Linux. In effect, it's a totally different system. If "
+"you think of the whole system as &ldquo;Linux&rdquo;, you find it necessary "
+"to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it isn't Linux, "
+"because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and utilities "
+"[meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as much of Linux as "
+"GNU/Linux does. What it doesn't have is GNU."
+msgstr ""
+"Android-i është shumë ndryshe nga sistemi GNU/Linux&mdash;ngaqë nuk 
përmban "
+"GNU, vetëm Linux. Në fakt, është tërësisht një tjetër sistem. Në 
qoftë se "
+"sistemet e plota i mendoni për një çast si &ldquo;Linux&rdquo;, ju del e "
+"nevojshme të shpreheni që &ldquo;Android-i përmban Linux, por nuk është "
+"Linux, ngaqë nuk i ka libraritë dhe mjetet [këtu nënkuptohet sistemi GNU] 
e "
+"zakonshme Linux [sic].&rdquo; Android-i përmban po aq Linux sa edhe GNU/"
+"Linux-i. Ajo çka nuk ka është GNU-ja."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
+"Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t'i 
mëshohet "
+"rolit të Linus Torvalds-it si \"fytyra e posterit\" për bashkësinë tonë? 
"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</"
+"span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of "
+"word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system "
+"more popular, and he believes its value to society lies merely in the "
+"practical advantages it offers: its power, reliability and easy "
+"availability. He has never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html"
+"\">freedom to cooperate</a> as an ethical principle, which is why the public "
+"does not connect the name &ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
+msgstr ""
+"Linus Torvalds është &ldquo;posteri&rdquo; (fjalë e zgjedhur nga 
tjetërkush, "
+"jo nga ne) për qëllimet e tij, jo tonat. Synimi i tij është ta bëjë "
+"sistemin më popullor, dhe beson se vlera e këtij për shoqërinë qëndron "
+"thjesht te përparësitë praktike që ofron: fuqi e tij, qëndrueshmëria 
dhe "
+"gjetja e tij kollaj. Linusi nuk ka mbrojtur kurrë <a 
href=\"/philosophy/why-"
+"free.html\">lirinë për të bashkëpunuar</a> si një parim etik, e prandaj "
+"publiku nuk e lidh emrin e &ldquo;Linux-it&rdquo; me atë parim."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus publicly states his disagreement with the free software movement's "
+"ideals. He developed non-free software in his job for many years (and said "
+"so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and publicly "
+"invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free software to "
+"work on it with him. He goes even further, and rebukes people who suggest "
+"that engineers and scientists should consider social consequences of our "
+"technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the "
+"development of the atom bomb."
+msgstr ""
+"Linusi e deklaron publikisht mospajtimin e tij me idealet e lëvizjes për "
+"<em>software</em> të lirë. Ai, gjatë punësimit të tij, është marrë 
për "
+"shumë vjetë me <em>software</em> jo të lirë (dhe e ka thënë këtë faqe 
një "
+"audience të gjerë gjatë një takimi në &ldquo;Linux&rdquo;World), dhe u 
ka "
+"bërë ftesë publikisht zhvilluesve pasues të Linux-it, kernelit, të 
përdorin "
+"<em>software</em> jo të lirë për të punuar mbi së bashku. Shkon edhe 
më "
+"tej, dhe përçmon njerëzit që këshillojnë se inxhinierët dhe 
shkencëtarët "
+"duhet të shqyrtojnë pasojat shoqërore të veprës së tyre 
teknike&mdash;duke "
+"hedhur tej kështu mësimet që shoqëria ka marrë nga krijimi i bombës 
atomike."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is nothing wrong with writing a free program for the motivations of "
+"learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an "
+"important contribution to our community. But those motivations are not the "
+"reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't "
+"secure our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has "
+"the right to promote his views; however, people should be aware that the "
+"operating system in question stems from ideals of freedom, not from his "
+"views."
+msgstr ""
+"Nuk ka asgjë gabim te të shkruajturit e një programi të lirë për të 
mësuar "
+"dhe për t'u zbavitur; kerneli që shkroi Linus për arsye të tilla qe "
+"kontribut i rëndësishëm te bashkësia jonë. Por ky lloj motivimi nuk 
është "
+"arsyeja pse ekziston sistemi krejtësisht i lirë, GNU/Linux, dhe as e "
+"sigurojnë lirinë tonë në të ardhmen. Publiku lypset ta dijë këtë. 
Linus-i "
+"ka të drejtë të promuovojë idetë e tija; megjithatë, njerëzit duhet 
të jenë "
+"të ndërgjegjshëm që sistemi operativ në fjalë buron prej idealeve të 
lirisë, "
+"jo prej pikëpamjeve të tija."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A mos jemi gabim që e etiketojmë veprën e Linus Torvalds-it si GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</"
+"span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
+"kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
+"label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
+msgstr ""
+"Do të ishte gabim, ndaj këtë nuk e bëjmë. Vepra e Torvalds-it është 
Linux-"
+"i, kerneli; ne bëjmë kujdes që mos ia veshim atë vepër Projektit GNU ose 
ta "
+"etiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;. Kur flasim për krejt sistemin, emri 
&ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo; i jep atij një pjesë të hakës."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A pajtohet Linus Torvalds që Linux-i është thjesht një kernel? <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes said, "
+"<a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/";
+"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software "
+"and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask "
+"me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e versionit për Linux-in më 
të "
+"hershëm thonë, <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-";
+"versions/RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in 
"
+"janë <em>software</em> GNU dhe gjenden nën \"GNU copyleft\". Këto mjete 
nuk "
+"janë pjesë e shpërndarjes - pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër 
të "
+"dhëna&rdquo;</a>."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund 
ta "
+"ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
+"is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;society&rdquo;: "
+"each person, each organization, can decide what name to use. You can't make "
+"others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you will help "
+"educate others."
+msgstr ""
+"Kjo nuk është betejë, është fushatë edukimi. Se si të quhet një 
sistem nuk "
+"është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga &ldquo;"
+"shoqëria&rdquo;: çdo person, çdo organizëm, mund të vendosë cilin emër 
të "
+"përdorë. Nuk i bëni dot të tjerët të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, 
por "
+"mund të vendosni ta quani sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ju vetë&mdash;e "
+"duke bërë kështu, do të ndihmoni të edukohen të tjerët."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
+"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj sa para bën, 
edhe "
+"po të them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
+"being spread more or less by various people. If you call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, "
+"origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on "
+"your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred "
+"people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated "
+"a substantial number of people with very little work. And some of them will "
+"spread the correction to others."
+msgstr ""
+"Nuk bëhet fjalë për gjendje krejt-ose-hiç: pamje të sakta dhe të 
pasakta "
+"shpërndahen pak a shumë nga njerëz të ndryshëm. Nëse e quani një 
sistem "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, do t;i ndihmoni të tjerët të mësojnë historinë 
e "
+"vërtetë të sistemit, origjinën dhe shkakun që e polli. Nuk mund ta 
ndreqni "
+"keqemërtimin kudo vetë, më shumë se sa mundemi ne, por mund të ndihmoni. 
 "
+"Sikur vetëm ca qindra vetë t'ju shohin duke përdorur termin &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, i bie të keni edukuar një numër domethënës njerëzish 
përmes "
+"shumë pak përjekjeje. Dhe ca prej tyre do ta shpien ndreqjen edhe te të "
+"tjerë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
+"people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk do të ishte më mirë të quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t'u "
+"mësohej njerëzve origjina e njëmendtë e tij, përmes një shpjegimi "
+"dhjetëminutësh? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain"
+"\">#explain</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
+"effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling "
+"the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
+msgstr ""
+"Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë "
+"mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk është aq e 
efektshme "
+"sa quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ua harxhon kohën në "
+"mënyrë të paefektshme."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
+"propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, "
+"and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are "
+"unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the "
+"system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without "
+"particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
+msgstr ""
+"Është e paefektshme se pse nuk ka për t'u qartësuar, dhe me siguri nuk ka 
"
+"për t'u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj do t'i 
vënë "
+"veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të origjinës 
së "
+"sistemit. Por si zor tua përsërisin shpjegimin të tjerëve, kurdo që 
vjen "
+"fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. Pa e "
+"dashur vërtet, do të ndihmojnë në përhapjen e përfytyrimit të 
pasaktë."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, "
+"so you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between "
+"Linux and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to "
+"help the GNU Project effectively."
+msgstr ""
+"Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të shkruash 
&ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo; do të hante vetëm pak sekonda në ditë, jo minuta, ndaj "
+"arrini të përfshini shumë më tepër njerëz në këtë mënyrë. Bërja 
e dallimit "
+"mes Linux-it dhe GNU/Linux-it kur shkruani dhe flisni është me tërë mend "
+"rruga më e lehtë për të ndihmuar Projektin GNU efektivisht."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ca persona qeshin me ju kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia 
"
+"nënshtroni veten këtij trajtimi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken "
+"picture of the system's history and reason for existence. People who laugh "
+"at our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they "
+"think our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for "
+"it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh."
+msgstr ""
+"Quajtja e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; priret t'u japë njerëzve një "
+"përfytyrim të gabuar të historikut të sistemit dhe të shkaqeve që e 
pollën. "
+"Njerëzit që qeshin me kërkesën tonë ka gjasa të kenë marrë këtë 
përfytyrim "
+"të gabuar&mdash;mendojnë se puna jonë u bë nga Linusi, ndaj qeshin kur u "
+"kërkojmë të na jepet haka. Sikur ta dinin të vërtetën, ka gjasa nuk do 
të "
+"qesheshin."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people to "
+"ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. "
+"We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
+msgstr ""
+"Pse i hyjmë rrezikut të bërjes së një kërkese që ndonjëherë i bën 
njerëzit "
+"të tallen me ne? Ngaqë shpesh sjell përfundime të dobishme që i ndihin "
+"Projektit GNU. Do të ecim edhe me rrezikun e abuzimit të pamerituar, 
vetëm "
+"synimi ynë të arrihet."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't sit "
+"idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see "
+"why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
+msgstr ""
+"Po qe se shihni të ndodhë një situatë kaq ironikisht e padrejtë, ju 
lutem, "
+"mos rrini e bëni sehir. Ju lutem, tregojuni njerëzve që tallen historinë 
e "
+"vërtetë. Kur të shohin pse kërkesa është e përligjur, ata që kanë 
pak mend "
+"do të reshtin së qeshuri."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ca persona ju dënojnë kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk "
+"humbni duke i bërë ata të huaj? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href="
+"\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not much. People who don't appreciate our role in developing the system are "
+"unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work that "
+"advances our goals, such as releasing free software, it is probably for "
+"other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching "
+"others to attribute our work to someone else, they are undermining our "
+"ability to recruit the help of others."
+msgstr ""
+"Jo dhe aq. Njerëzit që nuk e vlerësojnë rolin tonë në zhvillimin e 
sistemit "
+"ka pak gjasa të bëjnë përpjekje domethënëse për të na ndihmuar. 
Nëse bëjnë "
+"punë që çon përpara synimet tona, të tilla si hedhje në qarkullim "
+"<em>software</em>-i të lirë, ka gjasa të ndodhë për shkaqe të tjera pa "
+"lidhje, jo se ua kërkuam ne. Ndërkohë, duke u mësuar të tjerëve t'i 
japin "
+"hakën e punës sonë dikujt tjetër, po minojnë aftësinë tonë të 
rekrutojmë "
+"ndihmë për të tjerët."
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It makes no sense to worry about alienating people who are already mostly "
+"uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a "
+"major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we "
+"will continue trying to correct the misnomer."
+msgstr ""
+"Nuk ka kuptim të shqetësohemi se mos na largohen njerëz që janë tashmë 
më së "
+"shumti mosbashkëpunues, dhe është vetëdështim të tërhiqesh nga ndreqja 
e një "
+"problemi të madh nga frika se mos zemërohen njerëzit që e mbajnë atë "
+"gjallë. Prandaj do të vazhdojmë të përpiqemi ta ndreqim keqemërtimin."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pavarësisht nga sa keni kontribuar, a është e ligjshme të riemërtohet "
+"sistemi operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename"
+"\">#rename</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We are not renaming anything; we have been calling this system &ldquo;"
+"GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to "
+"rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
+msgstr ""
+"Nuk po riemërtojmë ndonjë gjë; kemi qenë duke e thirrur këtë sistem 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo; që kur e bëmë të ditur më 1983. Njerëzit që provuan ta "
+"riemërtojnë në &ldquo;Linux&rdquo; nuk duhej të kishin bërë ashtu."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A s'është gabim të detyrohen njerëzit ta quajnë sistemin &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
+"\">#force</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
+msgstr ""
+"Do të qe gabim të detyrohen, e as provojmë. Ne e quajmë sistemin 
&ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</"
+"span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom of "
+"speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the "
+"system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
+msgstr ""
+"Nuk ka rrethana ligjore për t'i paditur, por meqë besojmë në lirinë e "
+"fjalës, nuk do të donim ta bënin sido që të qe. Ne u kërkojmë 
njerëzve ta "
+"quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ngaqë kjo është gjëja e drejtë 
që "
+"duhet bërë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
+"system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#require\">#require</a>)</span>"
+msgstr ""
+"A nuk do të duhej të vendosnit diçka te GNU GPL për t'u kërkuar 
njerëzve ta "
+"quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#require\">#require</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those who "
+"would make proprietary versions of free software. While it is true that "
+"those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the "
+"users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system "
+"or even developing non-free software for such use, the mere act of calling "
+"the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their "
+"freedom. It seems improper to make the GPL restrict what name people can "
+"use for the system."
+msgstr ""
+"Qëllimi i GNU GPL-së është të mbrojë lirinë e përdoruesit nga ata që 
do të "
+"krijonin versione pronësore të <em>software</em>-it të lirë. Ndërkohë 
që "
+"vërtet ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo; shpesh bëjnë gjëra 
që e "
+"kufizojnë lirinë e përdoruesit, të tilla si paketim <em>software</em>-i 
jo "
+"të lirë në sistemin GNU/Linux ose madje edhe zhvillim <em>software</em>-i 
jo "
+"të lirë për qëllime të tilla, kati i thjeshtë i quajtjes së sistemit 
&ldquo;"
+"Linux&rdquo; nuk u mohon, në vetvete, përdoruesve lirinë e tyre. Duket jo 
e "
+"përshtatshme ta bësh GPL-në të kufizojë se ç'emër mund të përdoret 
për "
+"sistemin."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
+"give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
+"credit for the GNU project? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë ju kundërshtuat domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të "
+"Kalifornisë sipas lejes origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të 
kërkohet "
+"përmendja e projektit GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license requirement, "
+"and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we deserve."
+msgstr ""
+"Do të ishte hipokrizi të bëhej emri GNU/Linux domosdoshmëri lejeje, dhe 
as "
+"nuk duam. Ne vetëm <em>kërkojmë</em> që ju të na jepni hakun që 
meritojmë."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
+"the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
+"complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
+"\">#deserve</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë dështuat të vendosnit diçka te GNU GPL-ja, për t'u kërkuar 
njerëzve ta "
+"quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse ankoheni tani? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
+
+# type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The question presupposes a rather controversial general ethical premise: "
+"that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled to "
+"take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that "
+"might makes right."
+msgstr ""
+"Pyetje nënkupton një parakusht të përgjithshëm etik deri diku të "
+"debatueshëm: që, nëse njerëzit nuk ju detyrojnë t'i trajtoni pa hile, e 
keni "
+"tagër të përfitoni prej tyre sa të doni. Me fjalë të tjera, merr të "
+"mirëqenë që forca të jep të drejtë."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1218,43 +2988,86 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people 
believe? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
-msgstr "Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë 
vetë e besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
+msgid ""
+"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e "
+"besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict"
+"\">#contradict</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We don't think we should go along with large numbers of people because 
they have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
-msgstr "Nuk mendojmë se duhet të merremi me grupe të mëdhenj njerëzish 
ngaqë këta janë ngatërruar. Shpresojmë që edhe ju do të vendosni që e 
vërteta është e rëndësishme."
+msgid ""
+"We don't think we should go along with large numbers of people because they "
+"have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
+msgstr ""
+"Nuk mendojmë se duhet të merremi me grupe të mëdhenj njerëzish ngaqë 
këta "
+"janë ngatërruar. Shpresojmë që edhe ju do të vendosni që e vërteta 
është e "
+"rëndësishme."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We could never have developed a free operating system without first 
denying the belief, held by most people, that proprietary software was 
legitimate and acceptable."
-msgstr "Nuk do të mundnim kurrë të zhvillonim një sistem operativ të 
lirë pa mohuar së parimi bestytninë, të kultivuar nga shumë njerëz, që 
<em>software</em>-i pronëso është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
+msgid ""
+"We could never have developed a free operating system without first denying "
+"the belief, held by most people, that proprietary software was legitimate "
+"and acceptable."
+msgstr ""
+"Nuk do të mundnim kurrë të zhvillonim një sistem operativ të lirë pa 
mohuar "
+"së parimi bestytninë, të kultivuar nga shumë njerëz, që 
<em>software</em>-i "
+"pronëso është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it 
right? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
-msgstr "Meqë shumë vetë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të 
saktë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
+msgid ""
+"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
+"a>)</span>"
+msgstr ""
+"Meqë shumë vetë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë? 
<span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</"
+"span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
-msgstr "Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një 
të vërtetë."
+msgstr ""
+"Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një të 
vërtetë."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many people care about what's convenient or who's winning, not about 
arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a 
different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
-msgstr "Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e leverdisshme apo se 
kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta 
përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
+msgid ""
+"Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
+"arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
+"different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning"
+"\">#winning</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e leverdisshme apo se kush 
po "
+"fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta "
+"përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span 
class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral 
approach to life. Non-free software is an example of that amoral approach and 
thrives on it. So in the long run it is self-defeating for us to bow to that 
approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
-msgstr "Të bësh kujdes vetëm për çka të leverdis ose për kë po fiton 
është trajtim i pamoraltë i jetës. <em>Software</em>-i jo i lirë është 
një shembull i këtij trajtimi të pamoralshëm dhe lulëzon mbi të. Ndaj 
për ne do të ishte vetëmundje t'i përulemi këtij trajtimi, parë në 
perspektivë afatgjatë. Ne do të vazhdojmë të flasim me termat e të 
saktës dhe të gabuarës."
+msgid ""
+"To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
+"to life. Non-free software is an example of that amoral approach and "
+"thrives on it. So in the long run it is self-defeating for us to bow to "
+"that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
+msgstr ""
+"Të bësh kujdes vetëm për çka të leverdis ose për kë po fiton është 
trajtim i "
+"pamoraltë i jetës. <em>Software</em>-i jo i lirë është një shembull i 
këtij "
+"trajtimi të pamoralshëm dhe lulëzon mbi të. Ndaj për ne do të ishte "
+"vetëmundje t'i përulemi këtij trajtimi, parë në perspektivë afatgjatë. 
Ne do "
+"të vazhdojmë të flasim me termat e të saktës dhe të gabuarës."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter."
-msgstr "Shpresojmë të jeni një prej atyre për të cilët e sakta dhe e 
gabuara kanë rëndësi."
+msgstr ""
+"Shpresojmë të jeni një prej atyre për të cilët e sakta dhe e gabuara 
kanë "
+"rëndësi."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -1264,31 +3077,52 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a 
href=\"/contact/\">rrugë "
+"të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo këshilla 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo këshilla dërgojini 
te "
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
-msgid "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software 
Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free 
Software Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
 me "
+"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -1306,4 +3140,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.po  1 Jul 2011 19:56:44 -0000    
1.7
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.es.po  2 Jul 2011 00:29:58 -0000    
1.8
@@ -97,8 +97,7 @@
 "to learning about our ideals. For instance, they might become curious and "
 "look for more information about GNU."
 msgstr ""
-"Una persona que vea el nombre «GNU» por la primera vez en «GNU/Linux» no 
lo "
-"va "
+"Una persona que vea el nombre «GNU» por la primera vez en «GNU/Linux» no 
lo va "
 "asociar inmediatamente con nada. Pero cuando las personas sepan que el "
 "sistema es básicamente GNU, eso los traerá un paso más cerca de aprender "
 "sobre nuestros ideales. Por ejemplo, pueden sentir curiosidad y buscar mas "
@@ -153,37 +152,23 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
 "Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org"
-"\"><em>address@hidden</em></a>. También dispone <a href=\"/contact/\">de "
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. También dispone <a href=\"/contact/\">de "
 "otros medios para contactar</a> con la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe enlaces rotos y otras "
-"correcciones o sugerencias a <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>."
+"Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po  1 Jul 2011 08:40:18 -0000    
1.4
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po  2 Jul 2011 00:29:58 -0000    
1.5
@@ -16,8 +16,12 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid "GNU Users Who Have Never Heard of GNU - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
-msgstr "Përdoruesa të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në - 
Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"GNU Users Who Have Never Heard of GNU - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Përdoruesa të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në - Projekti 
GNU - "
+"Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -26,38 +30,116 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
-msgstr "<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
+msgid ""
+"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
+msgstr ""
+"<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
+"strong>"
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid "To learn more about this issue, you can also read our <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, our page on <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>."
-msgstr "Për të mësuar më tepër mbi këtë çështje, mundet edhe të 
lexoni <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, faqen tonë 
mbi <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi 
<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti GNU</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use 
the GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and companies 
who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, the name GNU has 
certain associations, which people will discover once they hear the name. GNU 
is associated with the ideals of freedom of the free software movement. That 
association is no accident; the motive for developing GNU was specifically to 
make it possible to use a computer and have freedom."
-msgstr "Shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar kurrë për GNU-në. Madje dhe 
shumica e njerëzve që përdorin sistemin GNU nuk kanë dëgjuar kurrë për 
GNU-në, falë kaq shumë njerëzve dhe shoqërive që i mësojnë ta quajnë 
&ldquo;Linux&rdquo;. Sido që të jetë, emri GNU ka disa përshoqërime, të 
cilat njerëzit do t'i zbulojnë pasi t'i dëgjojnë emrin. GNU-ja 
përshoqërohet me idealet e lirisë së lëvizjes për <em>software</em> të 
lirë. Ky përshoqërim nuk është i rastit; motivi për zhvillimin e GNU-së 
qe pikërisht bërja e mundur të përdoret kompjuteri dhe të kihet liri."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The association between the name GNU and our goals of freedom and 
social solidarity exists in the minds of hundreds of thousands of GNU/Linux 
users that do know about GNU. It exists in Wikipedia. And it exists around 
the web; if these users search for GNU, they will find <a 
href=\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a>, which talks about free software 
and freedom."
-msgstr "Përshoqërimi mes emrit GNU dhe synimeve tona për liri dhe 
solidaritet shoqëror gjenden në mendjet e qindra mijëra përdoruesve të 
GNU/Linux-it që kanë njohuri mbi GNU-në. Gjendet në Wikipedia. Dhe gjendet 
edhe në web; nëse këta përdorues kërkojnë rreth GNU-së, do të gjejnë 
<a href=\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a>, që flet mbi 
<em>software</em>-in e lirë dhe lirinë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; won't immediately associate it with anything. However, 
when people know that the system is basically GNU, that brings them a step 
closer to learning about our ideals. For instance, they might become curious 
and look for more information about GNU."
-msgstr "Një person që e sheh emrin &ldquo;GNU&rdquo; për herë të parë te 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; s'ka për ta përshoqëruar menjëherë me ndonjë 
gjë. Por, kur njerëzit ta dinë që sistemi është në thelb GNU, kjo i 
sjell një hap më pranë te njohja e idealeve tona. Fjala vjen, mund të 
bëhen kureshtarë dhe të kërkojnë për më tepër të dhëna rreth GNU-së."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If they don't look for it, they may encounter it anyway. The 
&ldquo;open source&rdquo; rhetoric tends to lead people's attention away from 
issues of users' freedom, but not totally; there is still discussion of GNU and 
free software, and people have some chance of coming across it. When that 
happens, the reader is more likely to pay attention to information about GNU 
(such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if he 
knows he is a user of the GNU system."
-msgstr "Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e 
&ldquo;burimit të hapur&rdquo; priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg 
nga problemet e lirisë së përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë 
diskutohet mbi GNU-në dhe <em>software</em>-in e lirë, dhe njerëzit prapë 
kanë gjasa ta ndeshin. Kur kjo ndodh, lexuesi ka më tepër gjasa ta 
drejtojë vëmendjen nga të dhënat mbi GNU-në (ashtu si është kjo vepër e 
një fushate për liri dhe bashkësi) nëse e di se është përdorues i 
sistemit GNU."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Over time, calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; spreads awareness 
of the ideals of freedom for which we developed the GNU system. It is also 
useful as a reminder for people in our community who know about these ideals, 
in a world where much of discussion of free software takes a totally practical 
(and thus amoral) approach. When we ask you to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we do so because awareness of GNU slowly but surely 
brings with it awareness of the free software ideals of freedom and community."
-msgstr "Parë në shtrirje kohore, quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
përhap ndërgjegjësimin mbi idealet e lirisë për të cilat ne zhvilluam 
sistemin GNU. Është po ashtu e dobishme si kujtues për njerëzit në 
bashkësinë tonë që kanë dijeni për këto ideale, në një botë ku mjaft 
nga diskutimi mbi <em>software</em>-in e lirë i nënshtrohet një trajtimi 
krejtësisht praktik (e prandaj edhe të pamoral). Kur ju kërkojmë që ta 
quani sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, e bëjmë ngaqë ndërgjegjësimi mbi 
GNU-në, ngadalë por hapa të sigurt sjell me vete ndërgjegjësimin mbi 
idealet e <em>software</em>-it të lirë dhe bashkësisë."
+msgid ""
+"To learn more about this issue, you can also read our <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, our page on <a href=\"/gnu/why-gnu-linux."
+"html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">Linux and the GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"Për të mësuar më tepër mbi këtë çështje, mundet edhe të lexoni <a 
href=\"/"
+"gnu/gnu-linux-faq.html\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, faqen tonë mbi <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Projekti GNU</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
+"GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and companies "
+"who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, the name GNU "
+"has certain associations, which people will discover once they hear the "
+"name. GNU is associated with the ideals of freedom of the free software "
+"movement. That association is no accident; the motive for developing GNU "
+"was specifically to make it possible to use a computer and have freedom."
+msgstr ""
+"Shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar kurrë për GNU-në. Madje dhe 
shumica e "
+"njerëzve që përdorin sistemin GNU nuk kanë dëgjuar kurrë për GNU-në, 
falë "
+"kaq shumë njerëzve dhe shoqërive që i mësojnë ta quajnë &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. Sido që të jetë, emri GNU ka disa përshoqërime, të cilat 
"
+"njerëzit do t'i zbulojnë pasi t'i dëgjojnë emrin. GNU-ja përshoqërohet 
me "
+"idealet e lirisë së lëvizjes për <em>software</em> të lirë. Ky 
përshoqërim "
+"nuk është i rastit; motivi për zhvillimin e GNU-së qe pikërisht bërja e 
"
+"mundur të përdoret kompjuteri dhe të kihet liri."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The association between the name GNU and our goals of freedom and social "
+"solidarity exists in the minds of hundreds of thousands of GNU/Linux users "
+"that do know about GNU. It exists in Wikipedia. And it exists around the "
+"web; if these users search for GNU, they will find <a href=\"http://www.gnu.";
+"org\">www.gnu.org</a>, which talks about free software and freedom."
+msgstr ""
+"Përshoqërimi mes emrit GNU dhe synimeve tona për liri dhe solidaritet "
+"shoqëror gjenden në mendjet e qindra mijëra përdoruesve të GNU/Linux-it 
që "
+"kanë njohuri mbi GNU-në. Gjendet në Wikipedia. Dhe gjendet edhe në web; "
+"nëse këta përdorues kërkojnë rreth GNU-së, do të gjejnë <a 
href=\"http://www.";
+"gnu.org\">www.gnu.org</a>, që flet mbi <em>software</em>-in e lirë dhe "
+"lirinë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; won't immediately associate it with anything. However, when "
+"people know that the system is basically GNU, that brings them a step closer "
+"to learning about our ideals. For instance, they might become curious and "
+"look for more information about GNU."
+msgstr ""
+"Një person që e sheh emrin &ldquo;GNU&rdquo; për herë të parë te 
&ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; s'ka për ta përshoqëruar menjëherë me ndonjë gjë. Por, 
kur "
+"njerëzit ta dinë që sistemi është në thelb GNU, kjo i sjell një hap 
më pranë "
+"te njohja e idealeve tona. Fjala vjen, mund të bëhen kureshtarë dhe të "
+"kërkojnë për më tepër të dhëna rreth GNU-së."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If they don't look for it, they may encounter it anyway. The &ldquo;open "
+"source&rdquo; rhetoric tends to lead people's attention away from issues of "
+"users' freedom, but not totally; there is still discussion of GNU and free "
+"software, and people have some chance of coming across it. When that "
+"happens, the reader is more likely to pay attention to information about GNU "
+"(such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if he "
+"knows he is a user of the GNU system."
+msgstr ""
+"Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e &ldquo;"
+"burimit të hapur&rdquo; priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga "
+"problemet e lirisë së përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë diskutohet 
mbi "
+"GNU-në dhe <em>software</em>-in e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta 
"
+"ndeshin. Kur kjo ndodh, lexuesi ka më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen 
nga "
+"të dhënat mbi GNU-në (ashtu si është kjo vepër e një fushate për liri 
dhe "
+"bashkësi) nëse e di se është përdorues i sistemit GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Over time, calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; spreads awareness of "
+"the ideals of freedom for which we developed the GNU system. It is also "
+"useful as a reminder for people in our community who know about these "
+"ideals, in a world where much of discussion of free software takes a totally "
+"practical (and thus amoral) approach. When we ask you to call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we do so because awareness of GNU slowly but surely "
+"brings with it awareness of the free software ideals of freedom and "
+"community."
+msgstr ""
+"Parë në shtrirje kohore, quajtja e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; përhap 
"
+"ndërgjegjësimin mbi idealet e lirisë për të cilat ne zhvilluam sistemin "
+"GNU. Është po ashtu e dobishme si kujtues për njerëzit në bashkësinë 
tonë "
+"që kanë dijeni për këto ideale, në një botë ku mjaft nga diskutimi mbi 
"
+"<em>software</em>-in e lirë i nënshtrohet një trajtimi krejtësisht 
praktik "
+"(e prandaj edhe të pamoral). Kur ju kërkojmë që ta quani sistemin 
&ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, e bëjmë ngaqë ndërgjegjësimi mbi GNU-në, ngadalë por 
hapa "
+"të sigurt sjell me vete ndërgjegjësimin mbi idealet e <em>software</em>-it 
"
+"të lirë dhe bashkësisë."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -67,30 +149,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/contact/"
+"\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -99,8 +185,13 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted 
worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the 
copyright notice, are preserved."
-msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
 me "
+"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -118,4 +209,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: gnu/po/linux-and-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- gnu/po/linux-and-gnu.sq.po 1 Jul 2011 08:43:53 -0000    1.11
+++ gnu/po/linux-and-gnu.sq.po 2 Jul 2011 00:29:58 -0000    1.12
@@ -21,13 +21,23 @@
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
+"Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
+"in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -46,108 +56,396 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
-msgstr "<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
+msgid ""
+"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
+msgstr ""
+"<strong>nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
+"strong>"
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid "For more information see also the <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, and <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
-msgstr "Për më tepër të dhëna shihni gjithashtu <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, dhe <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a>"
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Many computer users run a modified version of <a 
href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, 
without realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU 
which is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its 
users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> 
that it is basically the GNU system, developed by the <a 
href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU Project</a>."
-msgstr "Mjaft përdoruesa kompjuteri xhirojnë përditë ndonjë version të 
modifikuar të <a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">sistemit 
GNU</a>, pa qenë të vetëdijshëm. Përmes një kthese të veçantë të 
ngjarjeve, versioni i GNU-së që përdoret gjerësisht sot, shpesh thirret 
&ldquo;Linux&rdquo;, dhe mjaft nga përdoruesit e tij nuk janë <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> të ndërgjegjshëm</a> se në 
thelb bëhet fjalë për sistemin GNU, hartuar nga <a 
href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projekti GNU</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "There really is a Linux, and these people are using it, but it is just 
a part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system 
that allocates the machine's resources to the other programs that you run. The 
kernel is an essential part of an operating system, but useless by itself; it 
can only function in the context of a complete operating system. Linux is 
normally used in combination with the GNU operating system: the whole system is 
basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-called 
&ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/Linux."
-msgstr "Ka vërtet një Linux, dhe këta njerëz po e përdorin, por bëhet 
fjalë vetëm për një pjesë të sistemit që përdorin. Linux-i është 
kernel-i: programi në sistem që shpërndan aftësitë e makinës te programet 
e tjera që xhironi. Kerneli është pjesë themelore e një sistemi operativ, 
por në vetvete i padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një 
sistemi të plotë operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me 
sistemin operativ GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-i shtuar 
në të, ose GNU/Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje 
&ldquo;Linux&rdquo; janë përnjëmend GNU/Linux."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Many users do not understand the difference between the kernel, which 
is Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The 
ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often 
think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with a 
bit of help."
-msgstr "Mjaft përdorues nuk e kuptojnë ndryshimin mes kernelit, çka është 
Linux-i, dhe krejt sistemit, çka edhe këtë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. 
Përdorimi i dykuptimtë i emrit nuk ndihmon të kuptuarit nga ana e njerëzve. 
 Këta përdorues shpesh mendojnë se Linus Torvalds-i zhvilloi krejt sistemin 
operativ më 1991, me pakëz ndihmë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have 
generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they often 
envisage a history that would justify naming the whole system after the kernel. 
 For example, many believe that once Linus Torvalds finished writing Linux, the 
kernel, its users looked around for other free software to go with it, and 
found that (for no particular reason) most everything necessary to make a 
Unix-like system was already available."
-msgstr "Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. 
 Por ngaqë dëgjojnë të quhet krejt sistemi &ldquo;Linux&rdquo; po ashtu, 
shpesh përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt 
sistemit sipas kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus 
Torvalds-i përfundoi së shkruajturi Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij 
hodhën sytë përqark për ndonjë <em>software</em> tjetër të lirë që 
mund t'i përshtatej, dhe u doli se (pa ndonjë arsye të veçantë) shumica e 
gjërave të nevojshme për të ndërtuar një sistem të ngjashëm me Unix-in 
qe gati që më parë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU 
system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> 
added up to a complete system because the GNU Project had been working since 
1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU 
Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, 
called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial 
Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans 
for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
-msgstr "Çka gjetën nuk qe rastësi&mdash;qe sistemi jo-dhe-aq-i-plotësuar 
GNU. <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>Software</em>-i i lirë</a> i 
passhëm i shkonte për shtat një sistemi të plotë ngaqë Projekti GNU kish 
që më 1984 që punonte për një të tillë. Me <a 
href=\"/gnu/manifesto.html\"> Manifestin e GNU-së</a> ne shpalosëm synimin e 
zhvillimit të një sistemi të lirë të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Njoftimi Fillestar</a> mbi 
Projektin GNU përvijon po ashtu disa nga planet origjinale për sistemin GNU. 
Në kohën që Linux-i zuri fill, GNU thuajse kish përfunduar."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Most free software projects have the goal of developing a particular 
program for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a 
Unix-like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); 
Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's 
natural to measure the contribution of this kind of project by specific 
programs that came from the project."
-msgstr "Shumica e projekteve për <em>software</em> të lirë synojnë të 
hartojnë një program të veçantë për një punë të veçantë. Për 
shembull, Linus Torvalds-i i hyri shkrimit të një kerneli të ngjashëm me 
Unix-in (Linux); Donald Knuth-i i hyri shkrimit të një formatuesi tekstesh 
(TeX); Bob Scheifler-i i hyri zhvillimit të një sistemi dritaresh (Sistemi i 
Dritareve X). Është e kuptueshme të matet kontributi në këtë lloj 
projektesh sipas programeve që erdhën nga projektet."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what 
would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux 
distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU 
software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total source 
code, and this included some of the essential major components without which 
there could be no system. Linux itself was about 3%. (The proportions in 2008 
are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of gNewSense, Linux is 1.5% 
and GNU packages are 15%.) So if you were going to pick a name for the system 
based on who wrote the programs in the system, the most appropriate single 
choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
-msgstr "Po të provonim të masnim kontributin e Projektit GNU me këtë 
rrugë, ç'do të na dilte? Një shitës CD-ROM-esh pa se në 
&ldquo;shpërndarjen e tij Linux&rdquo;, <a 
href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\"><em>software</em>-i GNU</a> qe 
kontigjenti më i madh njësh, me gati 28% të kodit burim gjithsej, dhe këtu 
përfshiheshin disa nga përbërësit më të rëndësishëm pa të cilët nuk 
mund të ketë sistem. Linux në vetvete qe rreth 3%. (Përpjestimet në 2008 
qenë të ngjashëm: në depon &ldquo;kryesore&rdquo; të gNewSense-it, Linux 
kap 1.5% dhe paketat GNU zënë 15%.) Ndaj po qe se do të zgjidhnit një 
emër për sistemin, bazuar në atë se kush shkrojti programet e sistemit, 
zgjedhja e vetme më e përshtatshme do të ishte &ldquo;GNU&rdquo;."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "But that is not the deepest way to consider the question. The GNU 
Project was not, is not, a project to develop specific software packages. It 
was not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, 
although we did that. It was not a project to develop a text editor, although 
we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a complete free 
Unix-like system</em>: GNU."
-msgstr "Por kjo nuk është mënyra më e thellë për të parë çështjen. 
Projekti GNU nu ke qe, as nuk është, një projekt për të hartuar paketa 
<em>software</em>-i specifik. Nuk qe projekt <a href=\"/software/gcc/\"> për 
hartimin e një përpiluesi</a>, edhe pse e bëmë dhe këtë. Nuk qe projekt 
për të hartuar një përpunues tekstesh, edhe pse ndërtuam një të tillë. 
Projekti u hartua për të ndërtuar <em>një sistem krejt të lirë të 
ngjashëm me Unix-in</em>: GNU."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Many people have made major contributions to the free software in the 
system, and they all deserve credit for their software. But the reason it is 
<em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful 
programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a 
list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we 
systematically found, wrote, or found people to write everything on the list. 
We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> components 
because you can't have a system without them. Some of our system components, 
the programming tools, became popular on their own among programmers, but we 
wrote many components that are not tools <a href=\"#nottools\">(2)</a>. We 
even developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs games 
too."
-msgstr "Mjaft vetë kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për 
<em>software</em>-in e lirë te sistemi, dhe të tërë e meritojnë t'u jepet 
haka për <em>software</em>-in e tyre. Por shkaku pse është <em>sistem i 
integruar</em>&mdash;dhe jo thjesht një koleksion programesh të 
dobishme&mdash;është ngaqë Projekti GNU i hyri punës për të ndërtuar 
një të tillë. Hartuam një listë të programeve të domosdoshëm për 
ndërtimin e një sistemi <em>të plotë</em> të lirë dhe, në mënyrë 
sistematike, gjetëm, shkrojtëm, ose gjetëm njerëz për shkrimin e 
gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por ama joeksitues 
<a href=\"#unexciting\">(1)</a> ngaqë pa ta nuk mund të kihet sistem. Disa 
nga përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, u bënë popullorë 
për hesap të vet në qarqet e programuesve, por shkruam mjaft përbërësa 
që nuk janë mjete <a href=\"#nottools\">(2)</a>. Hartuam madje edhe një 
lojë shahu, Shah GNU, ngaqë një sistem i plotë lyp lojëra po ashtu."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "By the early 90s we had put together the whole system aside from the 
kernel. We had also started a kernel, the <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. 
Developing this kernel has been a lot harder than we expected; <a 
href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd 
started working reliably in 2001</a>, but it is a long way from being ready for 
people to use in general."
-msgstr "Në fillimet e viteve '90 e bëmë tok krejt sistemin, hiq kernelin. 
E kishim filluar dhe kernelin, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU 
Hurd</a>, i cili xhiron përsipër Mach-ut. Zhvillimi i këtij kerneli doli 
shumë më i vështirë se sa mendonim; <a 
href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">GNU Hurd zuri 
të punonte në mënyrë të besueshme më 2001</a>, por ka ende shumë rrugë 
derisa të jetë gati për përdorim të përgjithshëm."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. 
Once Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. 
People could then <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system: a 
Linux-based version of the GNU system; the GNU/Linux system, for short."
-msgstr "Për fat të mirë, nuk na u desh të prisnim për Hurd-in, falë 
Linux-it. Pasi Torvalds kish shkruajtur Linux-in, ky zinte vendin e fundit 
bosh te sistemi GNU. Pas kësaj njerëzit mund <a 
href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 të ndërthurnin Linux-in me sistemin GNU</a> për të pasur një sistem të 
plotë të lirë: një version me bazë Linux të sistemit GNU; sistemin 
GNU/Linux, për shkurt."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Making them work well together was not a trivial job. Some GNU 
components<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work 
with Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work 
&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the 
issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not tackled, 
because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who developed the 
various system distributions did a lot of essential work. But it was work 
that, in the nature of things, was surely going to be done by someone."
-msgstr "Përputhja e tyre që të punonim mirë tok nuk qe punë e lehtë. 
Disa përbërësa GNU<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> lypnin ndryshime 
thelbësore që të mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i një 
sistemi të plotë si shpërndarje që do të punonte &ldquo;drejt e sa të 
hapej&rdquo; qe punë e madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të 
instalohej dhe nisej sistemi&mdash;problem që nuk e kishin zënë me dorë, 
ngaqë nuk kishim mbërritur në atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan 
shpërndarjet e ndryshme të sistemit kryen shumë punë me rëndësi. Por qe 
punë që, për nga natyra e vet, sigurisht që do të bëhej nga dikush."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU 
system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the 
Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well 
integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release 
with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of 
Debian GNU/Linux."
-msgstr "Projekti GNU mbështet si sistemet GNU/Linux, ashtu edhe sistemet 
<em>the</em> GNU system. <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> financoi 
rishkrimin e zgjerimeve të nevojshme për Linux-in të librarisë GNU C, e 
kështu tani janë të integruar më së miri, dhe sistemet më të rinj 
GNU/Linux përdorin librarinë e tanishem pa e ndryshuar. FSF-ja financoi 
gjithashtu një fazë të hershme të zhvillimit të Debian GNU/Linux-it."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often 
called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free 
software&mdash;their developers follow the philosophy associated with Linux 
rather than that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/\">completely 
free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of 
these distributions, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> and <a 
href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-msgstr "Sot ka mjaft versione të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të 
quajtura &ldquo;shpërndarje (distro)&rdquo;). Shumica e tyre përfshijnë 
<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin filozofinë që i 
përshoqërohet Linux-it, në vend të asaj të GNU-së. Por ka edhe <a 
href=\"/distros/\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. FSF-ja 
mbulon infrastrukturë kompjuterike për dy prej tyre, <a 
href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> dhe <a 
href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of 
eliminating various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux 
contains non-free programs too. These programs are intended to be loaded into 
I/O devices when the system starts, and they are included, as long series of 
numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux 
distributions now entails maintaining a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> free version of Linux</a> too."
-msgstr "Bërja e një shpërndarjeje GNU/Linux të lirë nuk është thjesht 
punë heqjeje programesh të ndryshëm jo të lirë. Sot, edhe versioni i 
zakonshëm i Linux-it përmban programe jo të lira. Këto programe janë 
konceptuar të ngarkohen në pajisjet I/O kur niset sistemi, dhe përfshihen, 
si vargje të gjatë numrash, në \"kodin burim\" të Linux-it. Ndaj, pasja e 
shpërndarjeve të lira GNU/Linux tani nënkupton po aq pasjen e <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>një versioni të lirë të 
Linux-it</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by 
using the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of 
the essential major components of the system. The system as a whole is 
basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this 
combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr "E përdorni a jo GNU/Linux-in, ju lutem, mos e ngatërroni publikun 
duke përdorur emrin &ldquo;Linux&rdquo; në mënyrë të dykuptimtë. Linux 
është kerneli, një nga përbërësit më të rëndësishëm të sistemit. 
Sistemi si i tërë është në fakt sistemi GNU, me Linux-in të shtuar aty. 
Kur flisni rreth kësaj ndërthurje, ju lutem quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further 
reference, this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> 
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> are good choices. If you 
mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, <a 
href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
-msgstr "Nëse doni të krijoni një lidhje te &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për 
referencë të mëtejshme, kjo faqe dhe <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> 
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> janë të përshtatshme. Nëse 
përmendni Linux-in, kernelin, dhe doni të shtoni një lidhje për referenca 
të mëtejshme, <a href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> është një URL e mirë 
për ta përdorur."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced 
a free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was 
developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in the 
early 90s. A free operating system that exists today<a 
href=\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU 
system, or a kind of BSD system."
-msgstr "Addendum: Përveç GNU-së, një tjetër projekt ka prodhuar në 
mënyrë të pavarur një sistem operativ të lirë të ngjashëm me Unix-in. 
Ky sistem njihet si BSD, dhe qe ndërtuar në UC Berkeley. Nuk qe i lirë në 
vitet '80, por u kalua i lirë në fillim të viteve '90. Sistemet e lirë 
operativë që ekzistojnë sot<a href=\"#newersystems\">(4)</a> janë pothuaj 
me siguri ose variante të sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like 
GNU/Linux. The BSD developers were inspired to make their code free software 
by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists 
helped persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems 
today use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some 
BSD programs; however, taken as wholes, they are two different systems that 
evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to 
the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a 
href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
-msgstr "Ngandonjëherë njerëzit pyesin nëse edhe BSD-ja është version i 
GNU-së, si GNU/Linux-i. Zhvilluesit e BSD-s u frymëzuan nga shembulli i 
Projektit GNU kur e kaluan kodin e tyre si të lirë, dhe thirrje shprehimisht 
të bëra nga veprimtarë të GNU-së ndihmuan në bindjen e tyre, por kodi në 
fjalë puqet pak me GNU-në. Sistemet BSD sot përdorin disa programe GNU, 
ashtu si edhe sistemet GNU dhe variantet e tyre përdorin disa programe BSD; 
megjithatë, shqyrtuarnë tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë 
bërë përpara ndarazi. Zhvilluesit e BSD-së nuk shkruajtën ndonjë kernel 
dhe t'ia shtonin sistemit GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të 
pasqyronte gjendjen e njëmendtë.<a href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgid ""
+"For more information see also the <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/"
+"Linux FAQ</a>, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"Për më tepër të dhëna shihni gjithashtu <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html"
+"\">FAQ mbi GNU/Linux</a>, dhe <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/"
+"Linux?</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many computer users run a modified version of <a href=\"/philosophy/"
+"categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, without "
+"realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU which "
+"is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its "
+"users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> "
+"that it is basically the GNU system, developed by the <a href=\"/gnu/gnu-"
+"history.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"Mjaft përdoruesa kompjuteri xhirojnë përditë ndonjë version të 
modifikuar të "
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">sistemit GNU</a>, pa "
+"qenë të vetëdijshëm. Përmes një kthese të veçantë të ngjarjeve, 
versioni i "
+"GNU-së që përdoret gjerësisht sot, shpesh thirret &ldquo;Linux&rdquo;, 
dhe "
+"mjaft nga përdoruesit e tij nuk janë <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-"
+"gnu.html\"> të ndërgjegjshëm</a> se në thelb bëhet fjalë për sistemin 
GNU, "
+"hartuar nga <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Projekti GNU</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There really is a Linux, and these people are using it, but it is just a "
+"part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system "
+"that allocates the machine's resources to the other programs that you run. "
+"The kernel is an essential part of an operating system, but useless by "
+"itself; it can only function in the context of a complete operating system. "
+"Linux is normally used in combination with the GNU operating system: the "
+"whole system is basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-"
+"called &ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/"
+"Linux."
+msgstr ""
+"Ka vërtet një Linux, dhe këta njerëz po e përdorin, por bëhet fjalë 
vetëm "
+"për një pjesë të sistemit që përdorin. Linux-i është kernel-i: 
programi në "
+"sistem që shpërndan aftësitë e makinës te programet e tjera që xhironi. 
 "
+"Kerneli është pjesë themelore e një sistemi operativ, por në vetvete i "
+"padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një sistemi të 
plotë "
+"operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me sistemin operativ "
+"GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-i shtuar në të, ose 
GNU/"
+"Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje &ldquo;Linux&rdquo; janë "
+"përnjëmend GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many users do not understand the difference between the kernel, which is "
+"Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The "
+"ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often "
+"think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with "
+"a bit of help."
+msgstr ""
+"Mjaft përdorues nuk e kuptojnë ndryshimin mes kernelit, çka është 
Linux-i, "
+"dhe krejt sistemit, çka edhe këtë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. 
Përdorimi i "
+"dykuptimtë i emrit nuk ndihmon të kuptuarit nga ana e njerëzve. Këta "
+"përdorues shpesh mendojnë se Linus Torvalds-i zhvilloi krejt sistemin "
+"operativ më 1991, me pakëz ndihmë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have "
+"generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they "
+"often envisage a history that would justify naming the whole system after "
+"the kernel. For example, many believe that once Linus Torvalds finished "
+"writing Linux, the kernel, its users looked around for other free software "
+"to go with it, and found that (for no particular reason) most everything "
+"necessary to make a Unix-like system was already available."
+msgstr ""
+"Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. Por 
ngaqë "
+"dëgjojnë të quhet krejt sistemi &ldquo;Linux&rdquo; po ashtu, shpesh "
+"përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt sistemit 
sipas "
+"kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus Torvalds-i "
+"përfundoi së shkruajturi Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij hodhën 
sytë "
+"përqark për ndonjë <em>software</em> tjetër të lirë që mund t'i 
përshtatej, "
+"dhe u doli se (pa ndonjë arsye të veçantë) shumica e gjërave të 
nevojshme "
+"për të ndërtuar një sistem të ngjashëm me Unix-in qe gati që më 
parë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU "
+"system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
+"a> added up to a complete system because the GNU Project had been working "
+"since 1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU "
+"Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, "
+"called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial "
+"Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans "
+"for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
+msgstr ""
+"Çka gjetën nuk qe rastësi&mdash;qe sistemi jo-dhe-aq-i-plotësuar GNU. <a 
"
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\"><em>Software</em>-i i lirë</a> i passhëm 
i "
+"shkonte për shtat një sistemi të plotë ngaqë Projekti GNU kish që më 
1984 që "
+"punonte për një të tillë. Me <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> Manifestin 
e "
+"GNU-së</a> ne shpalosëm synimin e zhvillimit të një sistemi të lirë të 
"
+"ngjashëm me Unix-in, të quajtur GNU. <a href=\"/gnu/initial-announcement."
+"html\">Njoftimi Fillestar</a> mbi Projektin GNU përvijon po ashtu disa nga "
+"planet origjinale për sistemin GNU. Në kohën që Linux-i zuri fill, GNU "
+"thuajse kish përfunduar."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most free software projects have the goal of developing a particular program "
+"for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a Unix-"
+"like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); "
+"Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's "
+"natural to measure the contribution of this kind of project by specific "
+"programs that came from the project."
+msgstr ""
+"Shumica e projekteve për <em>software</em> të lirë synojnë të hartojnë 
një "
+"program të veçantë për një punë të veçantë. Për shembull, Linus 
Torvalds-i "
+"i hyri shkrimit të një kerneli të ngjashëm me Unix-in (Linux); Donald 
Knuth-"
+"i i hyri shkrimit të një formatuesi tekstesh (TeX); Bob Scheifler-i i hyri "
+"zhvillimit të një sistemi dritaresh (Sistemi i Dritareve X). Është e "
+"kuptueshme të matet kontributi në këtë lloj projektesh sipas programeve 
që "
+"erdhën nga projektet."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what "
+"would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux "
+"distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU "
+"software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total "
+"source code, and this included some of the essential major components "
+"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. (The "
+"proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of "
+"gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.) So if you were going to "
+"pick a name for the system based on who wrote the programs in the system, "
+"the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
+msgstr ""
+"Po të provonim të masnim kontributin e Projektit GNU me këtë rrugë, 
ç'do të "
+"na dilte? Një shitës CD-ROM-esh pa se në &ldquo;shpërndarjen e tij "
+"Linux&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware"
+"\"><em>software</em>-i GNU</a> qe kontigjenti më i madh njësh, me gati 28% "
+"të kodit burim gjithsej, dhe këtu përfshiheshin disa nga përbërësit më 
të "
+"rëndësishëm pa të cilët nuk mund të ketë sistem. Linux në vetvete qe 
rreth "
+"3%. (Përpjestimet në 2008 qenë të ngjashëm: në depon 
&ldquo;kryesore&rdquo; "
+"të gNewSense-it, Linux kap 1.5% dhe paketat GNU zënë 15%.) Ndaj po qe se 
do "
+"të zgjidhnit një emër për sistemin, bazuar në atë se kush shkrojti 
programet "
+"e sistemit, zgjedhja e vetme më e përshtatshme do të ishte 
&ldquo;GNU&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project "
+"was not, is not, a project to develop specific software packages. It was "
+"not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, "
+"although we did that. It was not a project to develop a text editor, "
+"although we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a "
+"complete free Unix-like system</em>: GNU."
+msgstr ""
+"Por kjo nuk është mënyra më e thellë për të parë çështjen. 
Projekti GNU nu "
+"ke qe, as nuk është, një projekt për të hartuar paketa 
<em>software</em>-i "
+"specifik. Nuk qe projekt <a href=\"/software/gcc/\"> për hartimin e një "
+"përpiluesi</a>, edhe pse e bëmë dhe këtë. Nuk qe projekt për të 
hartuar një "
+"përpunues tekstesh, edhe pse ndërtuam një të tillë. Projekti u hartua 
për "
+"të ndërtuar <em>një sistem krejt të lirë të ngjashëm me Unix-in</em>: 
GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many people have made major contributions to the free software in the "
+"system, and they all deserve credit for their software. But the reason it "
+"is <em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful "
+"programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a "
+"list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we "
+"systematically found, wrote, or found people to write everything on the "
+"list. We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> "
+"components because you can't have a system without them. Some of our system "
+"components, the programming tools, became popular on their own among "
+"programmers, but we wrote many components that are not tools <a href="
+"\"#nottools\">(2)</a>. We even developed a chess game, GNU Chess, because a "
+"complete system needs games too."
+msgstr ""
+"Mjaft vetë kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për 
<em>software</em>-in e "
+"lirë te sistemi, dhe të tërë e meritojnë t'u jepet haka për 
<em>software</"
+"em>-in e tyre. Por shkaku pse është <em>sistem i integruar</em>&mdash;dhe "
+"jo thjesht një koleksion programesh të dobishme&mdash;është ngaqë 
Projekti "
+"GNU i hyri punës për të ndërtuar një të tillë. Hartuam një listë 
të "
+"programeve të domosdoshëm për ndërtimin e një sistemi <em>të 
plotë</em> të "
+"lirë dhe, në mënyrë sistematike, gjetëm, shkrojtëm, ose gjetëm njerëz 
për "
+"shkrimin e gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por 
ama "
+"joeksitues <a href=\"#unexciting\">(1)</a> ngaqë pa ta nuk mund të kihet "
+"sistem. Disa nga përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, u 
bënë "
+"popullorë për hesap të vet në qarqet e programuesve, por shkruam mjaft "
+"përbërësa që nuk janë mjete <a href=\"#nottools\">(2)</a>. Hartuam 
madje "
+"edhe një lojë shahu, Shah GNU, ngaqë një sistem i plotë lyp lojëra po 
ashtu."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
+"kernel. We had also started a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. Developing this kernel has been "
+"a lot harder than we expected; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/"
+"hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd started working reliably in 2001</a>, but "
+"it is a long way from being ready for people to use in general."
+msgstr ""
+"Në fillimet e viteve '90 e bëmë tok krejt sistemin, hiq kernelin. E 
kishim "
+"filluar dhe kernelin, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, i "
+"cili xhiron përsipër Mach-ut. Zhvillimi i këtij kerneli doli shumë më i 
"
+"vështirë se sa mendonim; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-"
+"and-linux.html\">GNU Hurd zuri të punonte në mënyrë të besueshme më 
2001</"
+"a>, por ka ende shumë rrugë derisa të jetë gati për përdorim të 
përgjithshëm."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
+"Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. "
+"People could then <a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/";
+"old-versions/RELNOTES-0.01\"> combine Linux with the GNU system</a> to make "
+"a complete free system: a Linux-based version of the GNU system; the GNU/"
+"Linux system, for short."
+msgstr ""
+"Për fat të mirë, nuk na u desh të prisnim për Hurd-in, falë Linux-it. 
Pasi "
+"Torvalds kish shkruajtur Linux-in, ky zinte vendin e fundit bosh te sistemi "
+"GNU. Pas kësaj njerëzit mund <a href=\"http://www.kernel.org/pub/linux/";
+"kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01\"> të ndërthurnin Linux-in me "
+"sistemin GNU</a> për të pasur një sistem të plotë të lirë: një 
version me "
+"bazë Linux të sistemit GNU; sistemin GNU/Linux, për shkurt."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making them work well together was not a trivial job. Some GNU components<a "
+"href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work with "
+"Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work "
+"&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the "
+"issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not "
+"tackled, because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who "
+"developed the various system distributions did a lot of essential work. But "
+"it was work that, in the nature of things, was surely going to be done by "
+"someone."
+msgstr ""
+"Përputhja e tyre që të punonim mirë tok nuk qe punë e lehtë. Disa 
përbërësa "
+"GNU<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> lypnin ndryshime thelbësore që të "
+"mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i një sistemi të plotë si "
+"shpërndarje që do të punonte &ldquo;drejt e sa të hapej&rdquo; qe punë e 
"
+"madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të instalohej dhe nisej "
+"sistemi&mdash;problem që nuk e kishin zënë me dorë, ngaqë nuk kishim "
+"mbërritur në atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan shpërndarjet e 
ndryshme të "
+"sistemit kryen shumë punë me rëndësi. Por qe punë që, për nga natyra 
e vet, "
+"sigurisht që do të bëhej nga dikush."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU "
+"system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the "
+"Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well "
+"integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release "
+"with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of "
+"Debian GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Projekti GNU mbështet si sistemet GNU/Linux, ashtu edhe sistemet <em>the</"
+"em> GNU system. <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> financoi rishkrimin e "
+"zgjerimeve të nevojshme për Linux-in të librarisë GNU C, e kështu tani 
janë "
+"të integruar më së miri, dhe sistemet më të rinj GNU/Linux përdorin "
+"librarinë e tanishem pa e ndryshuar. FSF-ja financoi gjithashtu një fazë 
të "
+"hershme të zhvillimit të Debian GNU/Linux-it."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
+"called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free software&mdash;"
+"their developers follow the philosophy associated with Linux rather than "
+"that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/\">completely free GNU/"
+"Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of these "
+"distributions, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> and <a href=\"http://";
+"gnewsense.org/\">gNewSense</a>."
+msgstr ""
+"Sot ka mjaft versione të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të 
quajtura "
+"&ldquo;shpërndarje (distro)&rdquo;). Shumica e tyre përfshijnë "
+"<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin filozofinë që 
i "
+"përshoqërohet Linux-it, në vend të asaj të GNU-së. Por ka edhe <a 
href=\"/"
+"distros/\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. FSF-ja mbulon "
+"infrastrukturë kompjuterike për dy prej tyre, <a href=\"http://ututo.org";
+"\">Ututo</a> dhe <a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
+"various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
+"non-free programs too. These programs are intended to be loaded into I/O "
+"devices when the system starts, and they are included, as long series of "
+"numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux "
+"distributions now entails maintaining a <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/linux\"> free version of Linux</a> too."
+msgstr ""
+"Bërja e një shpërndarjeje GNU/Linux të lirë nuk është thjesht punë 
heqjeje "
+"programesh të ndryshëm jo të lirë. Sot, edhe versioni i zakonshëm i 
Linux-"
+"it përmban programe jo të lira. Këto programe janë konceptuar të 
ngarkohen "
+"në pajisjet I/O kur niset sistemi, dhe përfshihen, si vargje të gjatë "
+"numrash, në \"kodin burim\" të Linux-it. Ndaj, pasja e shpërndarjeve të "
+"lira GNU/Linux tani nënkupton po aq pasjen e <a href=\"http://directory.fsf.";
+"org/project/linux\">një versioni të lirë të Linux-it</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by using "
+"the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of the "
+"essential major components of the system. The system as a whole is "
+"basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this "
+"combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"E përdorni a jo GNU/Linux-in, ju lutem, mos e ngatërroni publikun duke "
+"përdorur emrin &ldquo;Linux&rdquo; në mënyrë të dykuptimtë. Linux 
është "
+"kerneli, një nga përbërësit më të rëndësishëm të sistemit. Sistemi 
si i "
+"tërë është në fakt sistemi GNU, me Linux-in të shtuar aty. Kur flisni 
rreth "
+"kësaj ndërthurje, ju lutem quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, "
+"this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.gnu.org/gnu/";
+"the-gnu-project.html</a> are good choices. If you mention Linux, the "
+"kernel, and want to add a link for further reference, <a href=\"http://";
+"foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\"> http://foldoc.doc.ic.ac.uk/";
+"foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
+msgstr ""
+"Nëse doni të krijoni një lidhje te &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për referencë 
të "
+"mëtejshme, kjo faqe dhe <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.";
+"gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> janë të përshtatshme. Nëse 
përmendni "
+"Linux-in, kernelin, dhe doni të shtoni një lidhje për referenca të "
+"mëtejshme, <a href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> "
+"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> është një URL e 
mirë "
+"për ta përdorur."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
+"free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
+"developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in "
+"the early 90s. A free operating system that exists today<a href="
+"\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU "
+"system, or a kind of BSD system."
+msgstr ""
+"Addendum: Përveç GNU-së, një tjetër projekt ka prodhuar në mënyrë të 
pavarur "
+"një sistem operativ të lirë të ngjashëm me Unix-in. Ky sistem njihet si 
"
+"BSD, dhe qe ndërtuar në UC Berkeley. Nuk qe i lirë në vitet '80, por u "
+"kalua i lirë në fillim të viteve '90. Sistemet e lirë operativë që "
+"ekzistojnë sot<a href=\"#newersystems\">(4)</a> janë pothuaj me siguri ose "
+"variante të sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
+"The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
+"example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists helped "
+"persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems today "
+"use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some BSD "
+"programs; however, taken as wholes, they are two different systems that "
+"evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to "
+"the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a href="
+"\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgstr ""
+"Ngandonjëherë njerëzit pyesin nëse edhe BSD-ja është version i GNU-së, 
si "
+"GNU/Linux-i. Zhvilluesit e BSD-s u frymëzuan nga shembulli i Projektit GNU "
+"kur e kaluan kodin e tyre si të lirë, dhe thirrje shprehimisht të bëra 
nga "
+"veprimtarë të GNU-së ndihmuan në bindjen e tyre, por kodi në fjalë 
puqet pak "
+"me GNU-në. Sistemet BSD sot përdorin disa programe GNU, ashtu si edhe "
+"sistemet GNU dhe variantet e tyre përdorin disa programe BSD; megjithatë, "
+"shqyrtuarnë tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë 
përpara "
+"ndarazi. Zhvilluesit e BSD-së nuk shkruajtën ndonjë kernel dhe t'ia 
shtonin "
+"sistemit GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të pasqyronte gjendjen e "
+"njëmendtë.<a href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -156,28 +454,75 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components 
include the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a 
href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a 
href=\"/software/tar/\">GNU tar</a>, and more."
-msgstr "<a id=\"unexciting\"></a>Këta përbërës joeksitues por thelbësorë 
përfshijnë asemblerin GNU, GAS dhe \"linker\"-in, GLD, që të dy tani janë 
pjesë e paketës <a href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a>, <a 
href=\"/software/tar/\">GNU tar</a>, e të tjera."
+msgid ""
+"<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components include "
+"the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a href="
+"\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a href=\"/software/tar/"
+"\">GNU tar</a>, and more."
+msgstr ""
+"<a id=\"unexciting\"></a>Këta përbërës joeksitues por thelbësorë 
përfshijnë "
+"asemblerin GNU, GAS dhe \"linker\"-in, GLD, që të dy tani janë pjesë e "
+"paketës <a href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a>, <a href=\"/"
+"software/tar/\">GNU tar</a>, e të tjera."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the 
PostScript interpreter <a 
href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">Ghostscript</a>, and the <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a> are not programming tools. 
Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess."
-msgstr "<a id=\"nottools\"></a>Sa për shembull, The Bourne Again SHell 
(BASH), interpretuesi PostScript <a 
href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">Ghostscript</a>, dhe <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</a> nuk janë mjete 
programimi. As GNUCash, as GNOME, dhe as GNU Chess."
+msgid ""
+"<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the "
+"PostScript interpreter <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
+"\">Ghostscript</a>, and the <a href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C "
+"library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU "
+"Chess."
+msgstr ""
+"<a id=\"nottools\"></a>Sa për shembull, The Bourne Again SHell (BASH), "
+"interpretuesi PostScript <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
+"\">Ghostscript</a>, dhe <a href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</"
+"a> nuk janë mjete programimi. As GNUCash, as GNOME, dhe as GNU Chess."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a>."
-msgstr "<a id=\"somecomponents\"></a>Sa për shembull, <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">libraria GNU C</a>."
+msgid ""
+"<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a href=\"/software/libc/libc."
+"html\">GNU C library</a>."
+msgstr ""
+"<a id=\"somecomponents\"></a>Sa për shembull, <a href=\"/software/libc/libc."
+"html\">libraria GNU C</a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free 
Windows-like system has been developed, but technically it is not at all like 
GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of 
Solaris has been made free, but if you wanted to make a free system out of 
that, aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need 
to put it into GNU or BSD."
-msgstr "<a id=\"newersystems\"></a>Ngaqë kjo qe shkruar, qe zhvilluar një 
sistem thuajse-krejt-i-lirë i ngjashëm me Windows-in, por teknikisht nuk 
është fare i ngjashëm me GNU-në apo Unix-in, ndaj përnjëmend nuk hyn fare 
këtu. Shumica e kernelit të Solaris-it është kaluar si i lirë, po nëse 
doni të nxirrni prej tij një sistem të lirë, veç plotësimit të pjesëve 
që mungojnë te kerneli, do t;ju duhej edhe ta bënit të hynte te GNU-ja ose 
BSD-ja."
+msgid ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free Windows-"
+"like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or "
+"Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris "
+"has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, "
+"aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to "
+"put it into GNU or BSD."
+msgstr ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Ngaqë kjo qe shkruar, qe zhvilluar një sistem "
+"thuajse-krejt-i-lirë i ngjashëm me Windows-in, por teknikisht nuk është 
fare "
+"i ngjashëm me GNU-në apo Unix-in, ndaj përnjëmend nuk hyn fare këtu. "
+"Shumica e kernelit të Solaris-it është kaluar si i lirë, po nëse doni 
të "
+"nxirrni prej tij një sistem të lirë, veç plotësimit të pjesëve që 
mungojnë "
+"te kerneli, do t;ju duhej edhe ta bënit të hynte te GNU-ja ose BSD-ja."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article 
was written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD 
kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that 
kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are 
therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the 
kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly 
distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
-msgstr "<a id=\"gnubsd\"></a>Nga ana tjetër, përgjatë viteve qëkur u 
shkrua ky artikull, the GNU C Library është përshtatur për disa versione 
të kernelit BSD, çka e bëri fare të thjeshtë ndërthurjen e sistemit GNU 
me atë kernel. Ashtu si edhe GNU/Linux-i, këta janë në fakt variante të 
GNU-së, ndaj edhe quhen, fjala vjen, GNU/kFreeBSD dhe GNU/kNetBSD, në varësi 
të kernelit të sistemit. Përdoruesit e zakonshëm zor të dallojnë një 
dekstop GNU/Linux nga një dekstop GNU/*BSD."
+msgid ""
+"<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
+"written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD "
+"kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that "
+"kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are "
+"therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on "
+"the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly "
+"distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
+msgstr ""
+"<a id=\"gnubsd\"></a>Nga ana tjetër, përgjatë viteve qëkur u shkrua ky "
+"artikull, the GNU C Library është përshtatur për disa versione të 
kernelit "
+"BSD, çka e bëri fare të thjeshtë ndërthurjen e sistemit GNU me atë 
kernel. "
+"Ashtu si edhe GNU/Linux-i, këta janë në fakt variante të GNU-së, ndaj 
edhe "
+"quhen, fjala vjen, GNU/kFreeBSD dhe GNU/kNetBSD, në varësi të kernelit të 
"
+"sistemit. Përdoruesit e zakonshëm zor të dallojnë një dekstop GNU/Linux 
nga "
+"një dekstop GNU/*BSD."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -187,44 +532,50 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet rreth FSF &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
+"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te 
<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat dhe ndreqjet dërgojini te <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. 
Stallman"
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 
Richard M. Stallman"
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman"
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. 
"
+"Stallman"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. "
-#| "Stallman <br /> Verbatim copying and distribution of this entire article "
-#| "is permitted in any medium without royalty provided this notice is "
-#| "preserved."
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
 me "
+"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -242,4 +593,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: graphics/license-logos.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/license-logos.es.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- graphics/license-logos.es.html   16 Sep 2010 16:27:41 -0000   1.3
+++ graphics/license-logos.es.html   2 Jul 2011 00:30:01 -0000    1.4
@@ -58,11 +58,11 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.es.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
-Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la <acronym title="Free
-Software Foundation">FSF</acronym> y el proyecto GNU a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También puede <a
-href="/contact/">contactar con la FSF por otros medios</a>.<br />Por favor,
-envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
+Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a
+href="/contact/">de otros medios para contactar</a> con la FSF.
+<br />
+Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -87,7 +87,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2010/09/16 16:27:41 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:01 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -114,6 +114,8 @@
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 <ul class="translations-list">
+<!--Arabic-->
+<li><a 
href="/graphics/license-logos.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/graphics/license-logos.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- English -->

Index: graphics/po/license-logos.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/license-logos.es.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- graphics/po/license-logos.es.po   1 Jul 2011 19:54:10 -0000    1.4
+++ graphics/po/license-logos.es.po   2 Jul 2011 00:30:09 -0000    1.5
@@ -149,36 +149,23 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
 "ways to contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a 
href=\"/contact/"
-"\">de otros medios para contactar</a> con la FSF."
+"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a href=\"/contact/\">de "
+"otros medios para contactar</a> con la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe enlaces "
-"rotos y otras correcciones o sugerencias a <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -215,4 +202,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traducciones de esta página"
-

Index: licenses/licenses.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.es.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- licenses/licenses.es.html  18 Jun 2010 20:26:05 -0000   1.25
+++ licenses/licenses.es.html  2 Jul 2011 00:30:14 -0000    1.26
@@ -30,6 +30,14 @@
 de documentación libre</a>.
 </p>
 
+<p>Si empezó un proyecto y no está seguro sobre qué licencia utilizar, <a
+href="/licenses/license-recommendations.html">&ldquo;How to choose a license
+for your own work&rdquo;</a> detalla nuestras recomendaciones en una guía
+fácil de seguir. Si únicamente quiere una lista con referencias, disponemos
+de una página que nombra las <a
+href="/licenses/recommended-copylefts.html">licencias de copyleft que
+recomendamos</a>.</p>
+
 <p>
 Nuestras licencias de documentación actualmente se están revisando, y
 agradecemos cualquier comentario sobre los textos que proponemos. Por favor,
@@ -426,11 +434,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la <acronym
-title="FreeSoftware Foundation">FSF</acronym> y el proyecto GNU a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También puede <a
-href="/contact/">contactar con la FSF por otros medios</a>.<br />Por favor,
-envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
+Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a
+href="/contact/">de otros medios para contactar</a> con la FSF.
+<br />
+Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a
 href="mailto:address@hidden";>&gt;address@hidden&lt;</a>.
 </p>
 
@@ -466,7 +474,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2010/06/18 20:26:05 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:14 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.fr.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.fr.html  2 Aug 2009 20:29:20 -0000    
1.6
+++ licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.fr.html  2 Jul 2011 00:30:17 -0000    
1.7
@@ -10,36 +10,36 @@
 <h2>Foire Aux Questions de la GNU GPL version 2</h2>
 
 <p>
-Cette page contient les r&eacute;ponses aux questions les plus courantes sur
-la GNU General Public License (GPL). La foire aux questions pour la dernière
+Cette page contient les réponses aux questions les plus courantes sur la GNU
+General Public License (GPL). La foire aux questions pour la dernière
 version de la GPL se trouve <a
 href="/licenses/gpl-faq.fr.html">ici</a>. Pour en apprendre plus sur les
 autres licences de la Fondation pour le logiciel libre, veuillez consulter
 <a href="/licenses/licenses.fr.html">notre page des licences</a>.</p>
 
 <p>
-Apr&egrave;s avoir lu cette FAQ, <a
+Après avoir lu cette FAQ, <a
 href="http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi";>vous pouvez tester vos
 connaissances sur les licences de logiciels libres avec notre quiz (en
 anglais)</a>.
 </p>
 
 <!-- Replace this list with the page's contents. -->
-<h4>Table des mati&egrave;res</h4>
+<h4>Table des matières</h4>
 
  <h4>Questions de base sur la GPL, le projet GNU, et le Fondation pour le
 logiciel libre</h4>
 
  <ul>
   <li><a href="#WhatDoesGPLStandFor" name="TOCWhatDoesGPLStandFor">Que veut 
dire
-&laquo;&nbsp;GPL&nbsp;&raquo;&nbsp;?</a></li>
+«&nbsp;GPL&nbsp;»&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
 name="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Est-ce que logiciel libre signifie
 utiliser la GPL&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#WhyUseGPL" name="TOCWhyUseGPL">Pourquoi devrais-je utiliser 
la GNU
-GPL plut&ocirc;t que d'autres licences de logiciel libre&nbsp;?</a></li>
+GPL plutôt que d'autres licences de logiciel libre&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
 name="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">Est-ce que tous les
@@ -59,39 +59,39 @@
 traductions de la GPL dans d'autres langues&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#WhySomeGPLAndNotLGPL" name="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL">Pourquoi
-certaines biblioth&egrave;ques GNU sont-elles distribu&eacute;es sous GPL
-normale, plut&ocirc;t que sous GPL amoindrie (<i>Lesser 
GPL</i>)&nbsp;?</a></li>
+certaines bibliothèques GNU sont-elles distribuées sous GPL normale, plutôt
+que sous GPL amoindrie (<i>Lesser GPL</i>)&nbsp;?</a></li>
  
-  <li><a href="#WhoHasThePower" name="TOCWhoHasThePower">Qui a la 
capacit&eacute;
-de faire respecter la GPL&nbsp;?</a></li>
+  <li><a href="#WhoHasThePower" name="TOCWhoHasThePower">Qui a la capacité 
de
+faire respecter la GPL&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#AssignCopyright" name="TOCAssignCopyright">Pourquoi la FSF
 requiert-elle que les contributeurs de programmes sous copyright de la FSF
-transf&egrave;rent le copyright &agrave; la FSF&nbsp;? Si je d&eacute;tiens
-le copyright d'un programme sous GPL, devrais-je faire la m&ecirc;me
-chose&nbsp;? Si oui, comment&nbsp;?</a></li>
+transfèrent le copyright à la FSF&nbsp;? Si je détiens le copyright d'un
+programme sous GPL, devrais-je faire la même chose&nbsp;? Si oui,
+comment&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#ModifyGPL" name="TOCModifyGPL">Puis-je modifier la GPL et 
faire
-une licence modifi&eacute;e&nbsp;?</a></li>
+une licence modifiée&nbsp;?</a></li>
 
  </ul>
 
- <h4>Compr&eacute;hension g&eacute;n&eacute;rale de la GPL</h4>
+ <h4>Compréhension générale de la GPL</h4>
  
  <ul>
   <li><a href="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
 name="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">Pourquoi la
 GPL permet-elle aux utilisateurs de publier leur versions
-modifi&eacute;es&nbsp;?</a></li>
+modifiées&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLRequireSourcePostedPublic"
 name="TOCGPLRequireSourcePostedPublic">Est-ce que la GPL requiert que le
-code source des versions modifi&eacute;es soit port&eacute; &agrave; la
-connaissance du public&nbsp;?</a></li>
+code source des versions modifiées soit porté à la connaissance du
+public&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLAndNonfreeOnSameMachine"
 name="TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine">Puis-je avoir un programme couvert par
-la GPL et un programme non-libre ind&eacute;pendant sur le m&ecirc;me
+la GPL et un programme non-libre indépendant sur le même
 ordinateur&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#CanIDemandACopy" name="TOCCanIDemandACopy">Si je connais 
quelqu'un
@@ -99,36 +99,33 @@
 me donner une copie&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#WhatDoesWrittenOfferValid" 
name="TOCWhatDoesWrittenOfferValid">Que
-veut dire &laquo;&nbsp;offre &eacute;crite valide pour n'importe quel
-tiers&nbsp;&raquo; (<i>written offer valid for any third party</i>)&nbsp;?
-Cela signifie-t-il que n'importe qui peut obtenir les sources de n'importe
-quel programme sous GPL dans tous les cas&nbsp;?</a></li>
+veut dire «&nbsp;offre écrite valide pour n'importe quel tiers&nbsp;»
+(<i>written offer valid for any third party</i>)&nbsp;? Cela signifie-t-il
+que n'importe qui peut obtenir les sources de n'importe quel programme sous
+GPL dans tous les cas&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#TheGPLSaysModifiedVersions"
-name="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">La GPL dit que les versions
-modifi&eacute;es, si elles sont diffus&eacute;es, doivent &ecirc;tre
-&laquo;&nbsp;donner une licence&hellip; pour tout tiers&nbsp;&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;licensed&hellip; to all third
-parties&nbsp;&raquo;.</i>). Qui sont ces tiers&nbsp;?</a></li>
+name="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">La GPL dit que les versions modifiées,
+si elles sont diffusées, doivent être «&nbsp;donner une licence&hellip; pour
+tout tiers&nbsp;» (<i>«&nbsp;licensed&hellip; to all third
+parties&nbsp;».</i>). Qui sont ces tiers&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DoesTheGPLAllowMoney" name="TOCDoesTheGPLAllowMoney">Est-ce 
que la
-GPL m'autorise &agrave; vendre des copies payantes de mon
-programme&nbsp;?</a></li>
+GPL m'autorise à vendre des copies payantes de mon programme&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DoesTheGPLAllowDownloadFee"
 name="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">La GPL me permet-elle de demander de
-l'argent pour le t&eacute;l&eacute;chargement d'un programme sur mon
-site&nbsp;?</a></li>
+l'argent pour le téléchargement d'un programme sur mon site&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DoesTheGPLAllowRequireFee"
-name="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">Est-ce que la GPL m'autorise &agrave;
-exiger que quiconque re&ccedil;oit le logiciel doive me payer un montant
-et/ou me le signaler&nbsp;?</a></li>
+name="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">Est-ce que la GPL m'autorise à exiger
+que quiconque reçoit le logiciel doive me payer un montant et/ou me le
+signaler&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
 name="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">Si je distribue un programme
-couvert par la GPL contre r&eacute;mun&eacute;ration, suis-je oblig&eacute;
-de le rendre &eacute;galement disponible au public gratuitement&nbsp;?</a></li>
+couvert par la GPL contre rémunération, suis-je obligé de le rendre
+également disponible au public gratuitement&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DoesTheGPLAllowNDA" name="TOCDoesTheGPLAllowNDA">La GPL me
 permet-elle de distribuer une copie sous accord de non
@@ -139,15 +136,15 @@
 divulgation&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DevelopChangesUnderNDA" name="TOCDevelopChangesUnderNDA">La 
GPL me
-permet-elle de d&eacute;velopper une version modifi&eacute;e sous accord de
-non divulgation&nbsp;?</a></li>
+permet-elle de développer une version modifiée sous accord de non
+divulgation&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#WhyMustIInclude" name="TOCWhyMustIInclude">Pourquoi la GPL
 exige-t-elle d'inclure une copie de la GPL avec chaque copie du
 programme&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#WhatIfWorkIsShort" name="TOCWhatIfWorkIsShort">Et si le 
programme
-n'est gu&egrave;re plus long que la licence elle-m&ecirc;me&nbsp;?</a></li>
+n'est guère plus long que la licence elle-même&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#RequiredToClaimCopyright"
 name="TOCRequiredToClaimCopyright">Dois-je revendiquer un copyright pour mes
@@ -156,41 +153,39 @@
   <li><a href="#CombinePublicDomainWithGPL"
 name="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Si un programme combine du code du
 domaine public et du code couvert sous GPL, puis-je prendre la partie
-d&eacute;pendant du domaine public et l'utiliser comme tel&nbsp;?</a></li>
+dépendant du domaine public et l'utiliser comme tel&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#IWantCredit" name="TOCIWantCredit">Je veux que mon travail 
soit
-reconnu. Je veux que les gens sachent ce que j'ai &eacute;crit. Puis-je
-encore &ecirc;tre reconnu si j'utilise la GPL&nbsp;?</a></li>
+reconnu. Je veux que les gens sachent ce que j'ai écrit. Puis-je encore être
+reconnu si j'utilise la GPL&nbsp;?</a></li>
  
-  <li><a href="#GPLOmitPreamble" name="TOCGPLOmitPreamble">Puis-je 
&ocirc;ter le
-pr&eacute;ambule de la GPL, ou les instructions sur la fa&ccedil;on de
-l'utiliser dans vos propres programmes, pour &eacute;conomiser de
-l'espace&nbsp;?</a></li>
+  <li><a href="#GPLOmitPreamble" name="TOCGPLOmitPreamble">Puis-je ôter le
+préambule de la GPL, ou les instructions sur la façon de l'utiliser dans vos
+propres programmes, pour économiser de l'espace&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#WhatIsCompatible" name="TOCWhatIsCompatible">Que signifie le 
fait
-que deux licences sont &laquo;&nbsp;compatibles&nbsp;&raquo;&nbsp;?</a></li>
+que deux licences sont «&nbsp;compatibles&nbsp;»&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#WhatDoesCompatMean" name="TOCWhatDoesCompatMean">Que veut 
dire le
-fait qu'une licence soit &laquo;&nbsp;compatible avec la GPL&nbsp;&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;compatible with the GPL&nbsp;&raquo;</i>)&nbsp;?</a></li>
+fait qu'une licence soit «&nbsp;compatible avec la GPL&nbsp;»
+(<i>«&nbsp;compatible with the GPL&nbsp;»</i>)&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#OrigBSD" name="TOCOrigBSD">Pourquoi la licence BSD originale
 est-elle incompatible avec la GPL&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#MereAggregation" name="TOCMereAggregation">Quelle est la
-diff&eacute;rence entre <i>&laquo;&nbsp;mere aggregation&nbsp;&raquo;</i> et
-<i>&laquo;&nbsp;combining two modules into one
-program&nbsp;&raquo;</i>&nbsp;?</a></li>
+différence entre <i>«&nbsp;mere aggregation&nbsp;»</i> et
+<i>«&nbsp;combining two modules into one program&nbsp;»</i>&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#AssignCopyright" name="TOCAssignCopyright">Pourquoi la FSF
 requiert-elle que les contributeurs de programmes sous copyright de la FSF
-transf&egrave;rent le copyright &agrave; la FSF&nbsp;? Si je d&eacute;tiens
-le copyright d'un programme sous GPL, devrais-je faire la m&ecirc;me
-chose&nbsp;? Si oui, comment&nbsp;?</a></li>
+transfèrent le copyright à la FSF&nbsp;? Si je détiens le copyright d'un
+programme sous GPL, devrais-je faire la même chose&nbsp;? Si oui,
+comment&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLCommercially" name="TOCGPLCommercially">Si j'utilise un 
morceau
 de logiciel que j'ai obtenu sous GNU GPL, ai-je le droit de modifier le code
-original pour cr&eacute;er un nouveau programme, puis de commercialiser ce
+original pour créer un nouveau programme, puis de commercialiser ce
 programme&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#GPLOtherThanSoftware" name="TOCGPLOtherThanSoftware">Puis-je
@@ -207,59 +202,54 @@
  <ul>
 
   <li><a href="#CouldYouHelpApplyGPL" 
name="TOCCouldYouHelpApplyGPL">Pourriez-vous
-me donner des instructions d&eacute;taill&eacute;es sur la fa&ccedil;on
-d'appliquer la GPL &agrave; mon programme&nbsp;?</a></li>
+me donner des instructions détaillées sur la façon d'appliquer la GPL à mon
+programme&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#WhyUseGPL" name="TOCWhyUseGPL">Pourquoi devrais-je utiliser 
la GNU
-GPL plut&ocirc;t que d'autres licences de logiciel libre&nbsp;?</a></li>
+GPL plutôt que d'autres licences de logiciel libre&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#WhyMustIInclude" name="TOCWhyMustIInclude">Pourquoi la GPL
 exige-t-elle d'inclure une copie de la GPL avec chaque copie du
 programme&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#WhatIfWorkIsShort" name="TOCWhatIfWorkIsShort">Et si le 
programme
-n'est gu&egrave;re plus long que la licence elle-m&ecirc;me&nbsp;?</a></li>
+n'est guère plus long que la licence elle-même&nbsp;?</a></li>
  
-  <li><a href="#GPLOmitPreamble" name="TOCGPLOmitPreamble">Puis-je 
&ocirc;ter le
-pr&eacute;ambule de la GPL, ou les instructions sur la fa&ccedil;on de
-l'utiliser dans vos propres programmes, pour &eacute;conomiser de
-l'espace&nbsp;?</a></li>
+  <li><a href="#GPLOmitPreamble" name="TOCGPLOmitPreamble">Puis-je ôter le
+préambule de la GPL, ou les instructions sur la façon de l'utiliser dans vos
+propres programmes, pour économiser de l'espace&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#HowIGetCopyright" name="TOCHowIGetCopyright">Comment obtenir 
un
-copyright sur mon programme de fa&ccedil;on &agrave; le distribuer sous la
-GPL&nbsp;?</a></li>
+copyright sur mon programme de façon à le distribuer sous la 
GPL&nbsp;?</a></li>
  
-  <li><a href="#WhatIfSchool" name="TOCWhatIfSchool">Et si mon &eacute;cole
-d&eacute;cidait de mettre mon programme dans son propre logiciel
-propri&eacute;taire&nbsp;?</a></li>
+  <li><a href="#WhatIfSchool" name="TOCWhatIfSchool">Et si mon école 
décidait de
+mettre mon programme dans son propre logiciel propriétaire&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#ReleaseUnderGPLAndNF" name="TOCReleaseUnderGPLAndNF">Je 
voudrais
-diffuser sous GNU GPL un programme que j'ai &eacute;crit, mais j'aimerais
-utiliser le m&ecirc;me code dans un programme non-libre.</a></li>
+diffuser sous GNU GPL un programme que j'ai écrit, mais j'aimerais utiliser
+le même code dans un programme non-libre.</a></li>
  
   <li><a href="#CanDeveloperThirdParty" name="TOCCanDeveloperThirdParty">Le
-d&eacute;veloppeur d'un programme qui l'a distribu&eacute; sous GPL peut-il
-ensuite &eacute;tablir avec un tiers une licence pour son usage
-exclusif&nbsp;?</a></li>
- 
-  <li><a href="#GPLUSGov" name="TOCGPLUSGov">Le gouvernement am&eacute;ricain
-peut-il publier un programme couvert par la GNU GPL&nbsp;?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLUSGovAdd" name="TOCGPLUSGovAdd">Le gouvernement
-am&eacute;ricain peut-il publier des am&eacute;liorations d'un programme
-couvert par la GPL&nbsp;?</a></li>
+développeur d'un programme qui l'a distribué sous GPL peut-il ensuite
+établir avec un tiers une licence pour son usage exclusif&nbsp;?</a></li>
+ 
+  <li><a href="#GPLUSGov" name="TOCGPLUSGov">Le gouvernement américain 
peut-il
+publier un programme couvert par la GNU GPL&nbsp;?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLUSGovAdd" name="TOCGPLUSGovAdd">Le gouvernement américain
+peut-il publier des améliorations d'un programme couvert par la
+GPL&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#VersionTwoOrLater" name="TOCVersionTwoOrLater">Pourquoi les
-programmes doivent-ils se r&eacute;f&eacute;rer &agrave; &laquo;&nbsp;la
-version 2 de la GPL ou toute version ult&eacute;rieure&nbsp;&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;Version 2 of the GPL or any later
-version&nbsp;&raquo;</i>)&nbsp;?</a></li>
+programmes doivent-ils se référer à «&nbsp;la version 2 de la GPL ou toute
+version ultérieure&nbsp;» (<i>«&nbsp;Version 2 of the GPL or any later
+version&nbsp;»</i>)&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLOutput" name="TOCGPLOutput">Y a-t-il un moyen de mettre 
sous
-GPL le r&eacute;sultat que les utilisateurs obtiennent en se servant de mon
-programme&nbsp;? Par exemple, si mon programme sert &agrave; produire des
-&eacute;l&eacute;ments de conception de composants mat&eacute;riels, puis-je
-exiger que ces &eacute;l&eacute;ments de conception soient 
libres&nbsp;?</a></li>
+GPL le résultat que les utilisateurs obtiennent en se servant de mon
+programme&nbsp;? Par exemple, si mon programme sert à produire des éléments
+de conception de composants matériels, puis-je exiger que ces éléments de
+conception soient libres&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#WhyNotGPLForManuals" name="TOCWhyNotGPLForManuals">Pourquoi
 n'utilisez-vous pas la GPL pour les manuels&nbsp;?</a></li>
@@ -268,10 +258,10 @@
 t-elle aux polices&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#WMS" name="TOCWMS">Quelle licence dois-je utiliser pour des
-mod&egrave;les de syst&egrave;me de maintenance de sites Web&nbsp;?</a></li>
+modèles de système de maintenance de sites Web&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#NonFreeTools" name="TOCNonFreeTools">Puis-je publier un 
programme
-sous licence GPL que j'ai d&eacute;velopp&eacute; en utilisant des outils
+sous licence GPL que j'ai développé en utilisant des outils
 non-libres&nbsp;?</a></li>
  </ul>
 
@@ -280,129 +270,125 @@
  <ul>
 
   <li><a href="#ModifiedJustBinary" name="TOCModifiedJustBinary">Puis-je 
publier
-une version modifi&eacute;e d'un programme sous GPL sous forme binaire
+une version modifiée d'un programme sous GPL sous forme binaire
 uniquement&nbsp;?</a></li>
 
-  <li><a href="#UnchangedJustBinary" name="TOCUnchangedJustBinary">J'ai
-t&eacute;l&eacute;charg&eacute; seulement le programme binaire &agrave;
-partir d'Internet. Si je distribue des copies, dois-je obtenir le code
-source et le redistribuer aussi&nbsp;?</a></li>
+  <li><a href="#UnchangedJustBinary" name="TOCUnchangedJustBinary">J'ai 
téléchargé
+seulement le programme binaire à partir d'Internet. Si je distribue des
+copies, dois-je obtenir le code source et le redistribuer aussi&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#DistributeWithSourceOnInternet"
 name="TOCDistributeWithSourceOnInternet">Je veux distribuer les fichiers
 binaires d'un programme sous GPL sur support physique sans les sources
-associ&eacute;es. Au lieu d'envoyer ult&eacute;rieurement le code source aux
-utilisateurs qui en font la demande, puis-je me contenter de mettre les
-sources sur un serveur Internet&nbsp;?</a></li>
+associées. Au lieu d'envoyer ultérieurement le code source aux utilisateurs
+qui en font la demande, puis-je me contenter de mettre les sources sur un
+serveur Internet&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#RedistributedBinariesGetSource"
-name="TOCRedistributedBinariesGetSource">Mon ami a un ex&eacute;cutable d'un
+name="TOCRedistributedBinariesGetSource">Mon ami a un exécutable d'un
 programme sous GPL avec une offre de fourniture des sources, et a fait une
 copie pour moi. Puis-je utiliser l'offre pour obtenir les 
sources&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
 name="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites">Puis-je mettre les fichiers
 binaires sur mon serveur Internet et les sources sur un site Internet
-diff&eacute;rent&nbsp;?</a></li>
+différent&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DistributeExtendedBinary" 
name="TOCDistributeExtendedBinary">Je
-veux distribuer une version &eacute;tendue d'un programme sous GPL sous
-forme de fichiers binaires. Me suffit-il de distribuer le code source de la
-version originale&nbsp;?</a></li>
+veux distribuer une version étendue d'un programme sous GPL sous forme de
+fichiers binaires. Me suffit-il de distribuer le code source de la version
+originale&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DistributingSourceIsInconvenient"
 name="TOCDistributingSourceIsInconvenient">Je souhaite distribuer des
 fichiers binaires, mais il est difficile de distribuer l'ensemble du code
-source. Et si je donnais aux utilisateurs les diff&eacute;rences par rapport
-&agrave; la version &laquo;standard&raquo; en m&ecirc;me temps que les
-binaires&nbsp;?</a></li>
+source. Et si je donnais aux utilisateurs les différences par rapport à la
+version «standard» en même temps que les binaires&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#AnonFTPAndSendSources" name="TOCAnonFTPAndSendSources">Je 
veux
 rendre disponible par FTP anonyme les fichiers binaires, mais envoyer les
-sources seulement &agrave; ceux qui en font la demande.</a></li>
+sources seulement à ceux qui en font la demande.</a></li>
 
   <li><a href="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
 name="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">Comment puis-je m'assurer
-que tout utilisateur qui t&eacute;l&eacute;charge les fichiers binaires
-obtient &eacute;galement le code source&nbsp;?</a></li>
+que tout utilisateur qui télécharge les fichiers binaires obtient également
+le code source&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#ReleaseNotOriginal" name="TOCReleaseNotOriginal">Puis-je 
publier
 un programme avec une licence stipulant que vous pouvez redistribuer des
-versions modifi&eacute;es de celui-ci sous la GPL mais pas l'original
-lui-m&ecirc;me sous GPL&nbsp;?</a></li>
+versions modifiées de celui-ci sous la GPL mais pas l'original lui-même sous
+GPL&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#CompanyGPLCostsMoney" name="TOCCompanyGPLCostsMoney">Je 
viens de
-d&eacute;couvrir qu'une compagnie a une copie d'un programme sous GPL, et
-qu'il faut payer pour l'obtenir. Ne violent-ils pas la GPL en ne la rendant
-pas disponible sur Internet&nbsp;?</a></li>
-
-  <li><a href="#UnreleasedMods" name="TOCUnreleasedMods">Une 
soci&eacute;t&eacute;
-utilise une version modifi&eacute;e d'un programme sous GPL sur son site
-Web. La GPL dit-elle qu'elle doit publier les sources
-modifi&eacute;es&nbsp;?</a></li>
+découvrir qu'une compagnie a une copie d'un programme sous GPL, et qu'il
+faut payer pour l'obtenir. Ne violent-ils pas la GPL en ne la rendant pas
+disponible sur Internet&nbsp;?</a></li>
+
+  <li><a href="#UnreleasedMods" name="TOCUnreleasedMods">Une société 
utilise une
+version modifiée d'un programme sous GPL sur son site Web. La GPL dit-elle
+qu'elle doit publier les sources modifiées&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#InternalDistribution" name="TOCInternalDistribution">Est-ce 
que
-l'utilisation &agrave; l'int&eacute;rieur d'une organisation ou d'une
-soci&eacute;t&eacute; est une &laquo;distribution&raquo;?</a></li>
+l'utilisation à l'intérieur d'une organisation ou d'une société est une
+«distribution»?</a></li>
 
   <li><a href="#StolenCopy" name="TOCStolenCopy">Si quelqu'un vole un CD 
contenant
 une version d'un programme sous GPL, La GPL lui donne t-elle le droit de
 redistribuer cette version&nbsp;?</a></li>
 
-  <li><a href="#TradeSecretRelease" name="TOCTradeSecretRelease">Et si une
-soci&eacute;t&eacute; distribuait une copie sous couvert du secret
-commercial&nbsp;?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLFairUse" name="TOCGPLFairUse">Ai-je des droits de
-<i>&laquo;fair use&raquo;</i> pour l'utilisation du code source d'un
-programme couvert par la GPL&nbsp;?</a></li>
+  <li><a href="#TradeSecretRelease" name="TOCTradeSecretRelease">Et si une 
société
+distribuait une copie sous couvert du secret commercial&nbsp;?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLFairUse" name="TOCGPLFairUse">Ai-je des droits de 
<i>«fair
+use»</i> pour l'utilisation du code source d'un programme couvert par la
+GPL&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#DistributeSubsidiary" name="TOCDistributeSubsidiary">Est-ce 
que
-d&eacute;placer une copie vers une filiale contr&ocirc;l&eacute;e
-majoritairement constitue une distribution&nbsp;?</a></li>
+déplacer une copie vers une filiale contrôlée majoritairement constitue une
+distribution&nbsp;?</a></li>
   
   <li><a href="#ClickThrough" name="TOCClickThrough">Est-ce que des 
installeurs de
 logiciels peuvent demander aux gens de cliquer pour accepter la GPL&nbsp;?
 Si j'obtiens un logiciel sous GPL, dois-je tout accepter quoi&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#GPLCompatInstaller" name="TOCGPLCompatInstaller">Je voudrais
-fournir un logiciel sous GPL avec un installeur. Cet installeur doit-il
-&ecirc;tre compatible avec la licence GPL&nbsp;?</a></li>
+fournir un logiciel sous GPL avec un installeur. Cet installeur doit-il être
+compatible avec la licence GPL&nbsp;?</a></li>
 
  </ul>
 
- <h4>Utiliser des programmes sous GPL pour &eacute;crire d'autres 
programmes</h4>
+ <h4>Utiliser des programmes sous GPL pour écrire d'autres programmes</h4>
 
  <ul>
 
   <li><a href="#GPLAndNonfreeOnSameMachine"
 name="TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine">Puis-je avoir un programme couvert par
-la GPL et un programme non-libre ind&eacute;pendant sur le m&ecirc;me
+la GPL et un programme non-libre indépendant sur le même
 ordinateur&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#CanIUseGPLToolsForNF" name="TOCCanIUseGPLToolsForNF">Puis-je
-utiliser des &eacute;diteurs sous GPL pour d&eacute;velopper des programmes
+utiliser des éditeurs sous GPL pour développer des programmes
 non-libres&nbsp;? Puis-je utiliser des outils sous GPL pour les
 compiler&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLOutput" name="TOCGPLOutput">Y a-t-il un moyen de mettre 
sous
-GPL le r&eacute;sultat que les utilisateurs obtiennent en se servant de mon
-programme&nbsp;? Par exemple, si mon programme sert &agrave; produire des
-&eacute;l&eacute;ments de conception de composants mat&eacute;riels, puis-je
-exiger que ces &eacute;l&eacute;ments de conception soient 
libres&nbsp;?</a></li>
+GPL le résultat que les utilisateurs obtiennent en se servant de mon
+programme&nbsp;? Par exemple, si mon programme sert à produire des éléments
+de conception de composants matériels, puis-je exiger que ces éléments de
+conception soient libres&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#WhatCaseIsOutputGPL" name="TOCWhatCaseIsOutputGPL">Dans 
quels cas
-le r&eacute;sultat produit par un programme sous GPL est-il &eacute;galement
-couvert par la GPL&nbsp;?</a></li>
+le résultat produit par un programme sous GPL est-il également couvert par
+la GPL&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#PortProgramToGL" name="TOCPortProgramToGL">Si je fais un 
portage
 de mon programme vers GNU/Linux, est-ce que cela signifie que je doive le
-diffuser en tant que Logiciel Libre plac&eacute; sous la GPL ou une autre
-licence de Logiciel Libre&nbsp;?</a></li>
+diffuser en tant que Logiciel Libre placé sous la GPL ou une autre licence
+de Logiciel Libre&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLInProprietarySystem"
 name="TOCGPLInProprietarySystem">J'aimerais incorporer un logiciel sous GPL
-dans mon syst&egrave;me propri&eacute;taire. Est-ce possible&nbsp;?</a></li>
+dans mon système propriétaire. Est-ce possible&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#LibGCCException" name="TOCLibGCCException">Est-ce que 
l'exception
 libstdc++ permet de lier dynamiquement&nbsp;?</a></li>
@@ -414,125 +400,118 @@
  <ul>
 
   <li><a href="#MereAggregation" name="TOCMereAggregation">Quelle est la
-diff&eacute;rence entre <i>&laquo;&nbsp;mere aggregation&nbsp;&raquo;</i> et
-<i>&laquo;&nbsp;combining two modules into one
-program&nbsp;&raquo;</i>&nbsp;?</a></li>
- 
-  <li><a href="#GPLFairUse" name="TOCGPLFairUse">Ai-je des droits de
-<i>&laquo;fair use&raquo;</i> pour l'utilisation du code source d'un
-programme couvert par la GPL&nbsp;?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLUSGovAdd" name="TOCGPLUSGovAdd">Le gouvernement
-am&eacute;ricain peut-il publier des am&eacute;liorations d'un programme
-couvert par la GPL&nbsp;?</a></li>
-
-  <li><a href="#IfLibraryIsGPL" name="TOCIfLibraryIsGPL">Si une
-biblioth&egrave;que est distribu&eacute;e sous GPL (et non sous LGPL), cela
-signifie-t-il que n'importe quel programme qui l'utilise doit &ecirc;tre
-sous GPL&nbsp;?</a></li>
+différence entre <i>«&nbsp;mere aggregation&nbsp;»</i> et
+<i>«&nbsp;combining two modules into one program&nbsp;»</i>&nbsp;?</a></li>
  
-  <li><a href="#LinkingWithGPL" name="TOCLinkingWithGPL">Vous avez mis sous 
GPL un
-programme que j'aimerais lier &agrave; mon code pour fabriquer un programme
-propri&eacute;taire. Le fait que je fasse une &eacute;dition de liens avec
-votre programme implique-t-il que je doive mettre mon programme sous
+  <li><a href="#GPLFairUse" name="TOCGPLFairUse">Ai-je des droits de 
<i>«fair
+use»</i> pour l'utilisation du code source d'un programme couvert par la
 GPL&nbsp;?</a></li>
  
+  <li><a href="#GPLUSGovAdd" name="TOCGPLUSGovAdd">Le gouvernement américain
+peut-il publier des améliorations d'un programme couvert par la
+GPL&nbsp;?</a></li>
+
+  <li><a href="#IfLibraryIsGPL" name="TOCIfLibraryIsGPL">Si une 
bibliothèque est
+distribuée sous GPL (et non sous LGPL), cela signifie-t-il que n'importe
+quel programme qui l'utilise doit être sous GPL&nbsp;?</a></li>
+ 
+  <li><a href="#LinkingWithGPL" name="TOCLinkingWithGPL">Vous avez mis sous 
GPL un
+programme que j'aimerais lier à mon code pour fabriquer un programme
+propriétaire. Le fait que je fasse une édition de liens avec votre programme
+implique-t-il que je doive mettre mon programme sous GPL&nbsp;?</a></li>
+ 
   <li><a href="#SwitchToLGPL" name="TOCSwitchToLGPL">Si oui, ai-je une chance
 d'obtenir une licence de votre programme sous la GPL amoindrie (<i>Lesser
 GPL</i>)&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#WillYouMakeAnException"
 name="TOCWillYouMakeAnException">L'utilisation d'un certain programme GNU
-plac&eacute; sous GPL ne cadre pas avec notre projet de r&eacute;alisation
-d'un logiciel propri&eacute;taire. Pourriez-vous faire une exception pour
-nous&nbsp;? Cela augmenterait le nombre d'utilisateurs de ce 
programme.</a></li>
+placé sous GPL ne cadre pas avec notre projet de réalisation d'un logiciel
+propriétaire. Pourriez-vous faire une exception pour nous&nbsp;? Cela
+augmenterait le nombre d'utilisateurs de ce programme.</a></li>
  
   <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL">Si un
-interpr&eacute;teur d'un langage de programmation est diffus&eacute; sous
-GPL, est-ce que cela signifie que les programmes &eacute;crits pour
-&ecirc;tre interpr&eacute;t&eacute;s par celui-ci doivent &ecirc;tre
-plac&eacute;s sous des licences compatibles avec la GPL&nbsp;?</a></li>
+interpréteur d'un langage de programmation est diffusé sous GPL, est-ce que
+cela signifie que les programmes écrits pour être interprétés par celui-ci
+doivent être placés sous des licences compatibles avec la GPL&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#InterpreterIncompat" name="TOCInterpreterIncompat">Si un
-interpr&eacute;teur de langage de programmation a une licence qui est
-incompatible avec la GPL, puis-je l'utiliser pour faire tourner des
-programmes plac&eacute;s sous GPL&nbsp;?</a></li>
+interpréteur de langage de programmation a une licence qui est incompatible
+avec la GPL, puis-je l'utiliser pour faire tourner des programmes placés
+sous GPL&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLModuleLicense" name="TOCGPLModuleLicense">Si j'ajoute un 
module
-&agrave; un module couvert par la GPL, dois-je utiliser la GPL comme licence
-pour mon module&nbsp;?</a></li>
+à un module couvert par la GPL, dois-je utiliser la GPL comme licence pour
+mon module&nbsp;?</a></li>
  
-  <li><a href="#GPLAndPlugins" name="TOCGPLAndPlugins">Si un programme
-distribu&eacute; sous GPL utilise des plug-ins, quelles sont les contraintes
-portant sur les licences d'un plug-in&nbsp;?</a></li>
+  <li><a href="#GPLAndPlugins" name="TOCGPLAndPlugins">Si un programme 
distribué
+sous GPL utilise des plug-ins, quelles sont les contraintes portant sur les
+licences d'un plug-in&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLPluginsInNF" name="TOCGPLPluginsInNF">Puis-je utiliser la 
GPL
 pour un plug-in dans un programme non-libre&nbsp;?</a></li>
 
   <li><a href="#NFUseGPLPlugins" name="TOCNFUseGPLPlugins">Puis-je faire un
-programme non-libre con&ccedil;u pour charger un plugin couvert par la
+programme non-libre conçu pour charger un plugin couvert par la
 GPL&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLInProprietarySystem"
 name="TOCGPLInProprietarySystem">J'aimerais incorporer un logiciel sous GPL
-dans mon syst&egrave;me propri&eacute;taire. Est-ce possible&nbsp;?</a></li>
+dans mon système propriétaire. Est-ce possible&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLWrapper" name="TOCGPLWrapper">J'aimerais incorporer un 
logiciel
-couvert par la GPL dans mon syst&egrave;me propri&eacute;taire. Puis-je le
-faire en ajoutant un module &laquo;&nbsp;enveloppant&nbsp;&raquo;, sous une
-licence permissive compatible avec la GPL (de type licence X 11) entre la
-partie couverte par la GPL et la partie propri&eacute;taire&nbsp;?</a></li>
- 
-  <li><a href="#FSWithNFLibs" name="TOCFSWithNFLibs">Puis-je &eacute;crire un
-logiciel libre qui utilise des biblioth&egrave;ques non-libres&nbsp;?</a></li>
-
-  <li><a href="#GPLIncompatibleLibs" 
name="TOCGPLIncompatibleLibs">J'&eacute;cris
-du logiciel libre qui utilise des biblioth&egrave;ques non-libres. Quels
-probl&egrave;mes l&eacute;gaux surgissent si j'utilise la GPL&nbsp;?</a></li>
- 
-  <li><a href="#WindowsRuntimeAndGPL"
-name="TOCWindowsRuntimeAndGPL">J'&eacute;cris une application Windows avec
-Microsoft Visual C++ et je pr&eacute;vois de la diffuser sous GPL. Est-il
-permis par ma GPL de lier mon programme dynamiquement avec la
-biblioth&egrave;que de run-time de Visual C++&nbsp;?</a></li>
+couvert par la GPL dans mon système propriétaire. Puis-je le faire en
+ajoutant un module «&nbsp;enveloppant&nbsp;», sous une licence permissive
+compatible avec la GPL (de type licence X 11) entre la partie couverte par
+la GPL et la partie propriétaire&nbsp;?</a></li>
+ 
+  <li><a href="#FSWithNFLibs" name="TOCFSWithNFLibs">Puis-je écrire un 
logiciel
+libre qui utilise des bibliothèques non-libres&nbsp;?</a></li>
+
+  <li><a href="#GPLIncompatibleLibs" name="TOCGPLIncompatibleLibs">J'écris 
du
+logiciel libre qui utilise des bibliothèques non-libres. Quels problèmes
+légaux surgissent si j'utilise la GPL&nbsp;?</a></li>
+ 
+  <li><a href="#WindowsRuntimeAndGPL" 
name="TOCWindowsRuntimeAndGPL">J'écris une
+application Windows avec Microsoft Visual C++ et je prévois de la diffuser
+sous GPL. Est-il permis par ma GPL de lier mon programme dynamiquement avec
+la bibliothèque de run-time de Visual C++&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#MoneyGuzzlerInc" name="TOCMoneyGuzzlerInc">J'aimerais 
modifier des
-programmes plac&eacute;s sous GPL et les lier avec les biblioth&egrave;ques
-de portage de Pompe À Fric, S.A. Je ne peux pas distribuer le code source de
-ces biblioth&egrave;ques, aussi tout utilisateur voulant modifier ces
-versions devrait acheter ces biblioth&egrave;ques. Pourquoi la GPL ne le
-permet-elle pas&nbsp;?</a></li>
+programmes placés sous GPL et les lier avec les bibliothèques de portage de
+Pompe À Fric, S.A. Je ne peux pas distribuer le code source de ces
+bibliothèques, aussi tout utilisateur voulant modifier ces versions devrait
+acheter ces bibliothèques. Pourquoi la GPL ne le permet-elle 
pas&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#GPLIncompatibleAlone" name="TOCGPLIncompatibleAlone">Si la 
licence
 pour un module Q requiert une condition incompatible avec la GPL, mais que
-cette condition ne s'applique seulement lorsque Q est distribu&eacute; seul,
-et non lorsqu'il est distribu&eacute; dans un plus grand programme, est-ce
-compatible avec la licence GPL&nbsp;? Puis-je combiner ou lier Q avec un
-programme couvert par la GPL&nbsp;?</a></li>
-
-  <li><a href="#OOPLang" name="TOCOOPLANG">Dans un langage 
orient&eacute;-objet
-comme Java, si j'utilise une classe qui est sous GPL sans la modifier et que
-j'en h&eacute;rite, dans quelle mesure la GPL affecte-t-elle le programme
-r&eacute;sultant&nbsp;?</a></li>
+cette condition ne s'applique seulement lorsque Q est distribué seul, et non
+lorsqu'il est distribué dans un plus grand programme, est-ce compatible avec
+la licence GPL&nbsp;? Puis-je combiner ou lier Q avec un programme couvert
+par la GPL&nbsp;?</a></li>
+
+  <li><a href="#OOPLang" name="TOCOOPLANG">Dans un langage orienté-objet 
comme
+Java, si j'utilise une classe qui est sous GPL sans la modifier et que j'en
+hérite, dans quelle mesure la GPL affecte-t-elle le programme
+résultant&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#LinkingOverControlledInterface"
 name="TOCLinkingOverControlledInterface">Comment puis-je autoriser de lier
-des modules propri&eacute;taires avec ma biblioth&egrave;que sous GPL
-uniquement dans une interface contr&ocirc;l&eacute;e&nbsp;?</a></li>
+des modules propriétaires avec ma bibliothèque sous GPL uniquement dans une
+interface contrôlée&nbsp;?</a></li>
  
-  <li><a href="#Consider" name="TOCConsider">Consid&eacute;rez la situation
+  <li><a href="#Consider" name="TOCConsider">Considérez la situation
 suivante&nbsp;:<br />1. X distribue la version V1 d'un projet sous GPL.<br
-/>2. Y contribue au d&eacute;veloppement de la version V2 avec des
-modifications et des ajouts au code bas&eacute;s sur V1.<br />3. X veut
-convertir la version V2 vers une licence autre que GPL.<br />X a-t-il besoin
-de la permission de Y&nbsp;?</a></li>
- 
-  <li><a href="#ManyDifferentLicenses" name="TOCManyDifferentLicenses">J'ai
-&eacute;crit une application qui se lie avec de nombreux composants
-diff&eacute;rents, qui sont couverts par diff&eacute;rentes licences. Je ne
-comprends vraiment pas bien quelles clauses des licences s'appliquent
-&agrave; mon programme. Pourriez-vous m'expliquer quelle licences je peux
-utiliser&nbsp;?</a></li>
+/>2. Y contribue au développement de la version V2 avec des modifications et
+des ajouts au code basés sur V1.<br />3. X veut convertir la version V2 vers
+une licence autre que GPL.<br />X a-t-il besoin de la permission de
+Y&nbsp;?</a></li>
+ 
+  <li><a href="#ManyDifferentLicenses" name="TOCManyDifferentLicenses">J'ai 
écrit
+une application qui se lie avec de nombreux composants différents, qui sont
+couverts par différentes licences. Je ne comprends vraiment pas bien quelles
+clauses des licences s'appliquent à mon programme. Pourriez-vous m'expliquer
+quelle licences je peux utiliser&nbsp;?</a></li>
  
  </ul>
 
@@ -541,24 +520,24 @@
  <ul>
 
   <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation">Que 
devrais-je
-faire si je d&eacute;couvre une violation potentielle de la GPL&nbsp;?</a></li>
+faire si je découvre une violation potentielle de la GPL&nbsp;?</a></li>
 
-  <li><a href="#WhoHasThePower" name="TOCWhoHasThePower">Qui a la 
capacit&eacute;
-de faire respecter la GPL&nbsp;?</a></li>
+  <li><a href="#WhoHasThePower" name="TOCWhoHasThePower">Qui a la capacité 
de
+faire respecter la GPL&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#HeardOtherLicense" name="TOCHeardOtherLicense">J'ai entendu 
parler
 de quelqu'un qui a obtenu une copie d'un programme en GPL sous une autre
 licence. Cela est-il possible&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#DeveloperViolate" name="TOCDeveloperViolate">Est-ce que le
-d&eacute;veloppeur d'un programme couvert par la GPL est li&eacute; par
-cette GPL&nbsp;? Est-ce que le d&eacute;veloppeur pourrait se retrouver un
-jour en violation de la GPL&nbsp;?</a></li>
+développeur d'un programme couvert par la GPL est lié par cette GPL&nbsp;?
+Est-ce que le développeur pourrait se retrouver un jour en violation de la
+GPL&nbsp;?</a></li>
  
   <li><a href="#CompanyGPLCostsMoney" name="TOCCompanyGPLCostsMoney">Je 
viens de
-d&eacute;couvrir qu'une compagnie a une copie d'un programme sous GPL, et
-qu'il faut payer pour l'obtenir. Ne violent-ils pas la GPL en ne la rendant
-pas disponible sur Internet&nbsp;?</a></li>
+découvrir qu'une compagnie a une copie d'un programme sous GPL, et qu'il
+faut payer pour l'obtenir. Ne violent-ils pas la GPL en ne la rendant pas
+disponible sur Internet&nbsp;?</a></li>
 
  </ul>
 
@@ -567,15 +546,13 @@
 <dl>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhatDoesGPLStandFor" name="WhatDoesGPLStandFor">Que veut
-dire &laquo;&nbsp;GPL&nbsp;&raquo;&nbsp;?</a></b></dt>
+dire «&nbsp;GPL&nbsp;»&nbsp;?</a></b></dt>
 
-<dd>&laquo;&nbsp;GPL&nbsp;&raquo; est l'acronyme de <i>&laquo;&nbsp;General
-Public License&nbsp;&raquo;</i> (Licence Publique
-G&eacute;n&eacute;rale). La plus r&eacute;pandue des licences de ce type est
-la Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale GNU (<i>GNU General Public
-License</i>), ou GNU GPL pour faire court. On peut r&eacute;duire encore
-plus en &laquo;&nbsp;GPL&nbsp;&raquo;, s'il est entendu qu'il s'agit de la
-GNU GPL.
+<dd>«&nbsp;GPL&nbsp;» est l'acronyme de <i>«&nbsp;General Public
+License&nbsp;»</i> (Licence Publique Générale). La plus répandue des
+licences de ce type est la Licence Publique Générale GNU (<i>GNU General
+Public License</i>), ou GNU GPL pour faire court. On peut réduire encore
+plus en «&nbsp;GPL&nbsp;», s'il est entendu qu'il s'agit de la GNU GPL.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
@@ -585,23 +562,22 @@
 <dd>
 Absolument pas &mdash;&nbsp;il y a beaucoup d'autres licences de logiciels
 libres. En voici une <a href="/licenses/license-list.fr.html">liste
-incompl&egrave;te</a>. Toute licence qui offre &agrave; l'utilisateur <a
-href="/philosophy/free-sw.fr.html">certaines libert&eacute;s
-sp&eacute;cifiques</a> est une licence de logiciel libre.
+incomplète</a>. Toute licence qui offre à l'utilisateur <a
+href="/philosophy/free-sw.fr.html">certaines libertés spécifiques</a> est
+une licence de logiciel libre.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhyUseGPL" name="WhyUseGPL">Pourquoi devrais-je utiliser la
-GNU GPL plut&ocirc;t que d'autres licences de logiciel 
libre&nbsp;?</a></b></dt>
+GNU GPL plutôt que d'autres licences de logiciel libre&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 En utilisant la GNU GPL vous exigerez que toutes les <a
-href="/philosophy/pragmatic.fr.html">versions am&eacute;lior&eacute;es
-diffus&eacute;es soient du logiciel libre</a>. Ceci signifie que vous pouvez
-&eacute;viter le risque d'avoir &agrave; entrer en comp&eacute;tition avec
-une version modifi&eacute;e propri&eacute;taire de votre propre
-travail. Cependant, dans certaines situations il peut &ecirc;tre
-pr&eacute;f&eacute;rable d'utiliser une <a
-href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">licence plus permissive</a>.
+href="/philosophy/pragmatic.fr.html">versions améliorées diffusées soient du
+logiciel libre</a>. Ceci signifie que vous pouvez éviter le risque d'avoir à
+entrer en compétition avec une version modifiée propriétaire de votre propre
+travail. Cependant, dans certaines situations il peut être préférable
+d'utiliser une <a href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">licence plus
+permissive</a>.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
@@ -613,7 +589,7 @@
 petit nombre de programmes (et portions de programmes) GNU qui utilisent des
 licences moins restrictives, telles que la GPL amoindrie (<i>Lesser
 GPL</i>). Quand nous l'utilisons, c'est pour des raisons <a
-href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">strat&eacute;giques</a>.
+href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">stratégiques</a>.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
@@ -621,95 +597,86 @@
 d'utiliser la GPL pour un programme en fait un logiciel GNU&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-N'importe qui peut publier un programme sous licence GNU GPL mais &ccedil;a
-n'en fait pas un paquet logiciel GNU.
+N'importe qui peut publier un programme sous licence GNU GPL mais ça n'en
+fait pas un paquet logiciel GNU.
 <p>
 Faire d'un programme un paquet logiciel GNU signifie contribuer
-explicitement au projet GNU. Ceci se produit quand les d&eacute;veloppeurs
-du programme et le projet GNU se mettent d'accord pour le faire. Si vous
-souhaitez contribuer au projet GNU par un programme, veuillez &eacute;crire
-&agrave; <a
+explicitement au projet GNU. Ceci se produit quand les développeurs du
+programme et le projet GNU se mettent d'accord pour le faire. Si vous
+souhaitez contribuer au projet GNU par un programme, veuillez écrire à <a
 href="mailto:maintainers&#64;gnu.org";>&lt;maintainers&#64;gnu.org&gt;</a>.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCReportingViolation" name="ReportingViolation">Que 
devrais-je
-faire si je d&eacute;couvre une violation potentielle de la
-GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+faire si je découvre une violation potentielle de la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Vous devriez <a href="/licences/gpl-violation.html">la signaler</a>. Tout
-d'abord, v&eacute;rifiez les faits du mieux que vous pouvez. Puis
-signalez-le &agrave; l'&eacute;diteur ou au d&eacute;tenteur du copyright du
-programme en question couvert par la GPL. Si c'est la Free Software
-Foundation, &eacute;crivez &agrave; <a
+d'abord, vérifiez les faits du mieux que vous pouvez. Puis signalez-le à
+l'éditeur ou au détenteur du copyright du programme en question couvert par
+la GPL. Si c'est la Free Software Foundation, écrivez à <a
 
href="mailto:license-violation&#64;gnu.org";>&lt;license-violation&#64;gnu.org&gt;</a>.
-Sinon, le mainteneur du programme pourrait &ecirc;tre le d&eacute;tenteur du
-copyright, ou pourrait sinon vous dire comment contacter le d&eacute;tenteur
-du copyright, donc signalez-le au mainteneur.
+Sinon, le mainteneur du programme pourrait être le détenteur du copyright,
+ou pourrait sinon vous dire comment contacter le détenteur du copyright,
+donc signalez-le au mainteneur.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
 name="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">Pourquoi la
 GPL permet-elle aux utilisateurs de publier leur versions
-modifi&eacute;es&nbsp;?</a></b></dt>
+modifiées&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Un aspect crucial du logiciel libre est que les utilisateurs sont libres de
-coop&eacute;rer. Il est absolument essentiel de permettre aux utilisateurs
-qui d&eacute;sirent s'entraider de partager leurs patches et
-am&eacute;liorations avec d'autres.
-<p>
-Certains ont propos&eacute; des alternatives &agrave; la GPL qui
-requi&egrave;rent que la version modifi&eacute;e passe par l'auteur
-original. Tant que l'auteur original assure la maintenance
-n&eacute;cessaire, ceci peut fonctionner en pratique, mais si l'auteur cesse
-(plus ou moins) et passe &agrave; autre chose, ou ne r&eacute;pond pas aux
-besoins de tous les utilisateurs, cette mani&egrave;re de proc&eacute;der
-s'effondre. En plus des probl&egrave;mes pratiques, cette fa&ccedil;on de
-faire ne permet pas aux utilisateurs de s'entraider.</p>
-<p>
-Quelquefois, le contr&ocirc;le sur les versions modifi&eacute;es est
-propos&eacute; comme un moyen d'&eacute;viter des confusions entre les
-diff&eacute;rentes versions faites par les utilisateurs. Notre
-exp&eacute;rience nous a montr&eacute; qu'il ne s'agit pas d'un
-probl&egrave;me majeur. De nombreuses versions d'Emacs ont &eacute;t&eacute;
-faites en dehors du cadre du Projet GNU, mais les utilisateurs peuvent les
-diff&eacute;rencier. La GPL requiert que l'auteur d'une version mette son
-nom dessus, pour la distinguer des autres versions et prot&eacute;ger la
-r&eacute;putation des autres mainteneurs.
+coopérer. Il est absolument essentiel de permettre aux utilisateurs qui
+désirent s'entraider de partager leurs patches et améliorations avec
+d'autres.
+<p>
+Certains ont proposé des alternatives à la GPL qui requièrent que la version
+modifiée passe par l'auteur original. Tant que l'auteur original assure la
+maintenance nécessaire, ceci peut fonctionner en pratique, mais si l'auteur
+cesse (plus ou moins) et passe à autre chose, ou ne répond pas aux besoins
+de tous les utilisateurs, cette manière de procéder s'effondre. En plus des
+problèmes pratiques, cette façon de faire ne permet pas aux utilisateurs de
+s'entraider.</p>
+<p>
+Quelquefois, le contrôle sur les versions modifiées est proposé comme un
+moyen d'éviter des confusions entre les différentes versions faites par les
+utilisateurs. Notre expérience nous a montré qu'il ne s'agit pas d'un
+problème majeur. De nombreuses versions d'Emacs ont été faites en dehors du
+cadre du Projet GNU, mais les utilisateurs peuvent les différencier. La GPL
+requiert que l'auteur d'une version mette son nom dessus, pour la distinguer
+des autres versions et protéger la réputation des autres mainteneurs.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
 name="GPLRequireSourcePostedPublic">Est-ce que la GPL requiert que le code
-source des versions modifi&eacute;es soit port&eacute; &agrave; la
-connaissance du public&nbsp;?</a></b></dt>
+source des versions modifiées soit porté à la connaissance du
+public&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-La GPL n'exige pas que vous publiiez votre version modifi&eacute;e. Vous
-&ecirc;tes libre de faire des modifications et de les utiliser &agrave;
-titre priv&eacute;, sans jamais les publier. Ceci s'applique aussi aux
-organisations (y compris les soci&eacute;t&eacute;s); une organisation peut
-r&eacute;aliser une version modifi&eacute;e et l'utiliser en interne sans
-jamais la diffuser en dehors de l'organisation.
-<p>
-Mais <em>si</em> vous distribuez la version modifi&eacute;e au public de
-quelque mani&egrave;re que soit, la GPL vous oblige &agrave; rendre la
-version du code source modifi&eacute;e disponible pour les utilisateurs,
-sous GPL.</p>
-<p>
-Ainsi, la GPL autorise &agrave; distribuer des programmes modifi&eacute;s
-sous certaines conditions, et pas sous d'autres; mais la d&eacute;cision de
-le distribuer vous regarde.
+La GPL n'exige pas que vous publiiez votre version modifiée. Vous êtes libre
+de faire des modifications et de les utiliser à titre privé, sans jamais les
+publier. Ceci s'applique aussi aux organisations (y compris les sociétés);
+une organisation peut réaliser une version modifiée et l'utiliser en interne
+sans jamais la diffuser en dehors de l'organisation.
+<p>
+Mais <em>si</em> vous distribuez la version modifiée au public de quelque
+manière que soit, la GPL vous oblige à rendre la version du code source
+modifiée disponible pour les utilisateurs, sous GPL.</p>
+<p>
+Ainsi, la GPL autorise à distribuer des programmes modifiés sous certaines
+conditions, et pas sous d'autres; mais la décision de le distribuer vous
+regarde.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLAndNonfreeOnSameMachine"
 name="GPLAndNonfreeOnSameMachine">Puis-je avoir un programme couvert par la
-GPL et programme non-libre ind&eacute;pendant sur le m&ecirc;me
-ordinateur&nbsp;?</a></b></dt>
+GPL et programme non-libre indépendant sur le même 
ordinateur&nbsp;?</a></b></dt>
 <dd>
-Oui. La clause de &laquo;&nbsp;mere aggregation&nbsp;&raquo; (simple
-aggr&eacute;gation) de la GPL rend cette autorisation explicite, mais cela
-renforce seulement ce que nous pensons &ecirc;tre correct.
+Oui. La clause de «&nbsp;mere aggregation&nbsp;» (simple aggrégation) de la
+GPL rend cette autorisation explicite, mais cela renforce seulement ce que
+nous pensons être correct.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCCanIDemandACopy" name="CanIDemandACopy">Si je connais
@@ -718,54 +685,50 @@
 
 <dd>
 Non. La GPL lui donne la permission de faire et de redistribuer des copies
-du programme <em>s'il choisit de le faire</em>. Il a &eacute;galement le
-droit de ne pas redistribuer le programme, si c'est son choix.
+du programme <em>s'il choisit de le faire</em>. Il a également le droit de
+ne pas redistribuer le programme, si c'est son choix.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid"
-name="WhatDoesWrittenOfferValid">Que veut dire &laquo;&nbsp;offre
-&eacute;crite valide pour n'importe quel tiers&nbsp;&raquo; (<i>written
-offer valid for any third party</i>)&nbsp;? Cela signifie-t-il que n'importe
-qui peut obtenir les sources de n'importe quel programme sous GPL dans tous
-les cas&nbsp;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-<p>&laquo;&nbsp;Valide pour n'importe quel tiers&nbsp;&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;Valid for any third party&nbsp;&raquo;</i>) signifie que
-quiconque dispose de cette offre de votre part peut l'accepter.</p>
-<p>
-Si vous distribuez commercialement des fichiers binaires non
-accompagn&eacute;s du code source, la GPL dit que vous devez fournir une
-offre &eacute;crite de distribuer le code source
-ult&eacute;rieurement. Quand les utilisateurs redistribuent non
-commercialement les fichiers binaires qu'ils ont obtenu aupr&egrave;s de
-vous, ils doivent transmettre en m&ecirc;me temps une copie de cette offre
-&eacute;crite. Ce qui veut dire que les personnes n'ayant pas
-r&eacute;cup&eacute;r&eacute; les fichiers binaires directement
-aupr&egrave;s de vous peuvent quand m&ecirc;me recevoir une copie du code
-source, selon l'offre &eacute;crite.</p>
+name="WhatDoesWrittenOfferValid">Que veut dire «&nbsp;offre écrite valide
+pour n'importe quel tiers&nbsp;» (<i>written offer valid for any third
+party</i>)&nbsp;? Cela signifie-t-il que n'importe qui peut obtenir les
+sources de n'importe quel programme sous GPL dans tous les
+cas&nbsp;?</a></b></dt>
+
+<dd>
+<p>«&nbsp;Valide pour n'importe quel tiers&nbsp;» (<i>«&nbsp;Valid for any
+third party&nbsp;»</i>) signifie que quiconque dispose de cette offre de
+votre part peut l'accepter.</p>
+<p>
+Si vous distribuez commercialement des fichiers binaires non accompagnés du
+code source, la GPL dit que vous devez fournir une offre écrite de
+distribuer le code source ultérieurement. Quand les utilisateurs
+redistribuent non commercialement les fichiers binaires qu'ils ont obtenu
+auprès de vous, ils doivent transmettre en même temps une copie de cette
+offre écrite. Ce qui veut dire que les personnes n'ayant pas récupéré les
+fichiers binaires directement auprès de vous peuvent quand même recevoir une
+copie du code source, selon l'offre écrite.</p>
 <p>
 La raison pour laquelle nous exigeons que l'offre soit valide pour n'importe
-quel tiers est qu'ainsi les personnes qui re&ccedil;oivent les fichiers
-binaires indirectement de cette fa&ccedil;on peuvent ainsi commander le code
-source aupr&egrave;s de vous.
+quel tiers est qu'ainsi les personnes qui reçoivent les fichiers binaires
+indirectement de cette façon peuvent ainsi commander le code source auprès
+de vous.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions"
-name="TheGPLSaysModifiedVersions">La GPL dit que les versions
-modifi&eacute;es, si elles sont diffus&eacute;es, doivent &ecirc;tre
-&laquo;&nbsp;donner une licence&hellip; pour tout tiers&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;licensed&hellip; to all third
-parties&nbsp;&raquo;.</i>). Qui sont ces tiers&nbsp;?</a></b></dt>
+name="TheGPLSaysModifiedVersions">La GPL dit que les versions modifiées, si
+elles sont diffusées, doivent être «&nbsp;donner une licence&hellip; pour
+tout tiers» (<i>«&nbsp;licensed&hellip; to all third
+parties&nbsp;».</i>). Qui sont ces tiers&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-La section 2 dit que vous devez donner &agrave; tous les tiers une licence
-sous GPL sur les versions modifi&eacute;es que vous
-distribuez. &laquo;&nbsp;&Agrave; tous les tiers&nbsp;&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;all third parties&nbsp;&raquo;</i>) signifie absolument
-tout le monde &mdash;&nbsp;mais &ccedil;a ne vous oblige pas &agrave;
-*faire* quelque chose physiquement pour eux. Cela veut seulement dire qu'ils
-ont une obtenu une licence de votre part, sous la GPL, pour votre version.
+La section 2 dit que vous devez donner à tous les tiers une licence sous GPL
+sur les versions modifiées que vous distribuez. «&nbsp;À tous les
+tiers&nbsp;» (<i>«&nbsp;all third parties&nbsp;»</i>) signifie absolument
+tout le monde &mdash;&nbsp;mais ça ne vous oblige pas à *faire* quelque
+chose physiquement pour eux. Cela veut seulement dire qu'ils ont une obtenu
+une licence de votre part, sous la GPL, pour votre version.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
@@ -773,83 +736,78 @@
 modifications sur un programme couvert par la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vous n'&ecirc;tes oblig&eacute; de revendiquer un copyright sur vos
-modifications. Dans la plupart des pays, cependant, ceci arrive
-automatiquement par d&eacute;faut, aussi vous devrez mettre de fa&ccedil;on
-explicite les modifications dans le domaine public si vous ne voulez pas
-qu'elles soient sous copyright.
+Vous n'êtes obligé de revendiquer un copyright sur vos modifications. Dans
+la plupart des pays, cependant, ceci arrive automatiquement par défaut,
+aussi vous devrez mettre de façon explicite les modifications dans le
+domaine public si vous ne voulez pas qu'elles soient sous copyright.
 <p>
 Que vous revendiquiez ou non un copyright sur vos modifications, vous devrez
-publier la version modifi&eacute;e, dans son entier, sous la GPL. (<a
+publier la version modifiée, dans son entier, sous la GPL. (<a
 href="#GPLRequireSourcePostedPublic">si vous la publiez</a>).
 </p></dd>
 
 
 <dt><b><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
 name="CombinePublicDomainWithGPL">Si un programme combine du code du domaine
-public et du code couvert sous GPL, Puis-je prendre la partie
-d&eacute;pendant du domaine public et l'utiliser comme tel&nbsp;?</a></b></dt>
+public et du code couvert sous GPL, Puis-je prendre la partie dépendant du
+domaine public et l'utiliser comme tel&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vous pouvez le faire, si vous pouvez d&eacute;terminer quelle part fait
-partie du domaine public et la s&eacute;parer du reste. Si du code a
-&eacute;t&eacute; mis dans le domaine public par son d&eacute;veloppeur, il
-est dans le domaine public peu importe ou il &eacute;tait auparavant.
+Vous pouvez le faire, si vous pouvez déterminer quelle part fait partie du
+domaine public et la séparer du reste. Si du code a été mis dans le domaine
+public par son développeur, il est dans le domaine public peu importe ou il
+était auparavant.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" name="DoesTheGPLAllowMoney">Est-ce 
que
-la GPL m'autorise &agrave; vendre des copies payantes de mon
+la GPL m'autorise à vendre des copies payantes de mon
 programme&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Oui, la GPL autorise cela pour tout le monde. Le <a
 href="/philosophy/selling.fr.html">droit de vendre des copies</a> est une
-partie de la d&eacute;finition du logiciel libre.
+partie de la définition du logiciel libre.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee"
 name="DoesTheGPLAllowDownloadFee">La GPL me permet-elle de demander de
-l'argent pour le t&eacute;l&eacute;chargement d'un programme sur mon
-site&nbsp;?</a></b></dt>
+l'argent pour le téléchargement d'un programme sur mon 
site&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Oui. Vous pouvez demander le montant que vous souhaitez pour distribuer une
-copie du programme. Si vous distribuez des ex&eacute;cutables en
-t&eacute;l&eacute;chargement, vous devez fournir un
-&laquo;&nbsp;acc&egrave;s &eacute;quivalent&nbsp;&raquo; pour le
-t&eacute;l&eacute;chargement de sources &mdash;&nbsp;cependant, le montant
-du t&eacute;l&eacute;chragement des sources ne doit pas &ecirc;tre plus
-important que celui du t&eacute;l&eacute;chargement des ex&eacute;cutables.
+copie du programme. Si vous distribuez des exécutables en téléchargement,
+vous devez fournir un «&nbsp;accès équivalent&nbsp;» pour le 
téléchargement
+de sources &mdash;&nbsp;cependant, le montant du téléchragement des sources
+ne doit pas être plus important que celui du téléchargement des 
exécutables.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee"
-name="DoesTheGPLAllowRequireFee">Est-ce que la GPL m'autorise &agrave;
-exiger que quiconque re&ccedil;oit le logiciel doive me payer un montant
-et/ou me le signaler&nbsp;?</a></b></dt>
+name="DoesTheGPLAllowRequireFee">Est-ce que la GPL m'autorise à exiger que
+quiconque reçoit le logiciel doive me payer un montant et/ou me le
+signaler&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Non. D'ailleurs, une telle exigence rendrait le programme non-libre. Si l'on
 doit payer pour recevoir une copie d'un programme, ou si l'on doit le
-signaler &agrave; quelqu'un en particulier, alors le programme n'est pas
-libre. Voir la <a href="/philosophy/free-sw.fr.html">d&eacute;finition du
-logiciel libre</a>.
-<p>
-La GPL est une licence de logiciel libre, et par cons&eacute;quent elle
-permet l'utilisation et m&ecirc;me la redistribution du logiciel sans que
-l'on ait &agrave; payer de droit &agrave; quiconque pour cela.
+signaler à quelqu'un en particulier, alors le programme n'est pas
+libre. Voir la <a href="/philosophy/free-sw.fr.html">définition du logiciel
+libre</a>.
+<p>
+La GPL est une licence de logiciel libre, et par conséquent elle permet
+l'utilisation et même la redistribution du logiciel sans que l'on ait à
+payer de droit à quiconque pour cela.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic"
 name="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">Si je distribue un programme
-couvert par la GPL contre r&eacute;mun&eacute;ration, suis-je oblig&eacute;
-de le rendre &eacute;galement disponible au public
-gratuitement&nbsp;?</a></b></dt>
+couvert par la GPL contre rémunération, suis-je obligé de le rendre
+également disponible au public gratuitement&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Non. Cependant, si quelqu'un paie pour obtenir une copie, la GPL lui donne
-la libert&eacute; de la rendre disponible au public, avec ou sans
-r&eacute;tribution. Par exemple, quelqu'un pourrait payer un montant, puis
-mettre sa copie sur un site Web &agrave; disposition du public.
+la liberté de la rendre disponible au public, avec ou sans rétribution. Par
+exemple, quelqu'un pourrait payer un montant, puis mettre sa copie sur un
+site Web à disposition du public.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" name="DoesTheGPLAllowNDA">La GPL me
@@ -857,10 +815,10 @@
 divulgation&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Non. La GPL dit que quiconque re&ccedil;oit une copie de votre version de
-votre part a le droit de redistribuer des copies (modifi&eacute;es ou non)
-de cette version. Elle ne vous donne pas le droit de distribuer votre
-travail avec plus de restrictions.
+Non. La GPL dit que quiconque reçoit une copie de votre version de votre
+part a le droit de redistribuer des copies (modifiées ou non) de cette
+version. Elle ne vous donne pas le droit de distribuer votre travail avec
+plus de restrictions.
 <p>
 Si quelqu'un vous demande de signer un accord de non-divulgation pour un
 logiciel couvert par la GPL sous copyright de la FSF, veuillez en informer
@@ -885,37 +843,36 @@
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDevelopChangesUnderNDA" name="DevelopChangesUnderNDA">La 
GPL
-me permet-elle de d&eacute;velopper une version modifi&eacute;e sous accord
-de non divulgation&nbsp;?</a></b></dt>
+me permet-elle de développer une version modifiée sous accord de non
+divulgation&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Oui. Par exemple, vous pouvez accepter un contrat pour d&eacute;velopper des
+Oui. Par exemple, vous pouvez accepter un contrat pour développer des
 modifications et accepter de ne pas publier <em>vos modifications</em>
-jusqu'&agrave; ce que le client soit d'accord. Ceci est permis car dans ce
-cas aucun code couvert par la GPL n'est distribu&eacute; sous accord de non
+jusqu'à ce que le client soit d'accord. Ceci est permis car dans ce cas
+aucun code couvert par la GPL n'est distribué sous accord de non
 divulgation.
 <p>
-Vous pouvez &eacute;galement publier vos modifications pour le client sous
-GPL, mais accepter de ne pas les diffuser &agrave; d'autres personnes
-&agrave; moins que le client ne soit d'accord. Dans ce cas aussi, aucun code
-couvert par la GPL n'est distribu&eacute; sous accord de non divulgation, ou
-toute autre restriction suppl&eacute;mentaire.</p>
+Vous pouvez également publier vos modifications pour le client sous GPL,
+mais accepter de ne pas les diffuser à d'autres personnes à moins que le
+client ne soit d'accord. Dans ce cas aussi, aucun code couvert par la GPL
+n'est distribué sous accord de non divulgation, ou toute autre restriction
+supplémentaire.</p>
 <p>
 La GPL donne le droit au client de redistributer votre version. Dans ce
-sc&eacute;nario, le client choisira probablement de ne pas exercer ce droit,
-mais il <em>a</em> le droit de le faire.
+scénario, le client choisira probablement de ne pas exercer ce droit, mais
+il <em>a</em> le droit de le faire.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCIWantCredit" name="IWantCredit">Je veux que mon travail 
soit
-reconnu. Je veux que les gens sachent ce que j'ai &eacute;crit. Puis-je
-encore &ecirc;tre reconnu si j'utilise la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+reconnu. Je veux que les gens sachent ce que j'ai écrit. Puis-je encore être
+reconnu si j'utilise la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Votre travail doit certainement &ecirc;tre reconnu. La distribution d'un
-programme sous licence GPL doit aussi se traduire par la mention d'un
-copyright &agrave; votre propre nom (&agrave; supposer que vous
-d&eacute;teniez ce copyright). La GPL requiert que chaque copie porte une
-mention de copyright appropri&eacute;e.
+Votre travail doit certainement être reconnu. La distribution d'un programme
+sous licence GPL doit aussi se traduire par la mention d'un copyright à
+votre propre nom (à supposer que vous déteniez ce copyright). La GPL
+requiert que chaque copie porte une mention de copyright appropriée.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhyMustIInclude" name="WhyMustIInclude">Pourquoi la GPL
@@ -924,52 +881,46 @@
 
 <dd>
 Le fait d'inclure une copie de la licence avec le programme est vital, ainsi
-tous ceux qui re&ccedil;oivent une copie du programme peuvent
-conna&icirc;tre leurs droits.
+tous ceux qui reçoivent une copie du programme peuvent connaître leurs
+droits.
 <p>
-Il peut para&icirc;tre tentant d'inclure une URL qui r&eacute;f&egrave;re
-&agrave; cette licence, au lieu de la licence elle-m&ecirc;me. Mais vous ne
-pouvez pas &ecirc;tre s&ucirc;r que cette URL sera toujours valable dans
-cinq ou dix ans. Dans vingt ans, les URL que nous connaissons aujourd'hui
-n'existeront peut-&ecirc;tre plus.</p>
-<p>
-La seule fa&ccedil;on de s'assurer que les d&eacute;tenteurs de copies du
-programme pourront continuer &agrave; voir les licences, malgr&eacute; les
-changements qui appara&icirc;tront dans le r&eacute;seau, est d'inclure une
-copie de la licence dans le programme.
+Il peut paraître tentant d'inclure une URL qui réfère à cette licence, au
+lieu de la licence elle-même. Mais vous ne pouvez pas être sûr que cette URL
+sera toujours valable dans cinq ou dix ans. Dans vingt ans, les URL que nous
+connaissons aujourd'hui n'existeront peut-être plus.</p>
+<p>
+La seule façon de s'assurer que les détenteurs de copies du programme
+pourront continuer à voir les licences, malgré les changements qui
+apparaîtront dans le réseau, est d'inclure une copie de la licence dans le
+programme.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhatIfWorkIsShort" name="WhatIfWorkIsShort">Et si le
-programme n'est gu&egrave;re plus long que la licence
-elle-m&ecirc;me&nbsp;?</a></b></dt>
+programme n'est guère plus long que la licence elle-même&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Si un programme est aussi court, vous pouvez aussi bien utiliser une licence
-sans restriction, plut&ocirc;t que la GNU GPL.
+sans restriction, plutôt que la GNU GPL.
 <p></p></dd>
 
-<dt><b><a href="#TOCGPLOmitPreamble" name="GPLOmitPreamble">Puis-je &ocirc;ter
-le pr&eacute;ambule de la GPL, ou les instructions sur la fa&ccedil;on de
-l'utiliser dans vos propres programmes, pour &eacute;conomiser de
-l'espace&nbsp;?</a></b></dt>
-<dd>
-Le pr&eacute;ambule et les instructions sont des portions int&eacute;grales
-de la GNU GPL et ne peuvent &ecirc;tre supprim&eacute;es. Lisez s'il vous
-pla&icirc;t l'ensemble de la GPL. En fait, la GPL est sous copyright, et sa
-licence permet seulement de la recopier telle-quelle dans son
-int&eacute;gralit&eacute;.
-<p>
-Le pr&eacute;ambule et les instructions ajoutent environ 5000
-caract&egrave;res, moins d'un tiers de la taille totale de la GPL. Ils ne
-constitueraient pas un changement substantiel de la taille d'un paquetage
-logiciel &agrave; moins que ce paquetage lui-m&ecirc;me soit vraiment
-petit. Dans ce cas, vous pourriez aussi bien utiliser une licence totalement
-permissive au lieu de la GNU GPL.
+<dt><b><a href="#TOCGPLOmitPreamble" name="GPLOmitPreamble">Puis-je ôter le
+préambule de la GPL, ou les instructions sur la façon de l'utiliser dans vos
+propres programmes, pour économiser de l'espace&nbsp;?</a></b></dt>
+<dd>
+Le préambule et les instructions sont des portions intégrales de la GNU GPL
+et ne peuvent être supprimées. Lisez s'il vous plaît l'ensemble de la
+GPL. En fait, la GPL est sous copyright, et sa licence permet seulement de
+la recopier telle-quelle dans son intégralité.
+<p>
+Le préambule et les instructions ajoutent environ 5000 caractères, moins
+d'un tiers de la taille totale de la GPL. Ils ne constitueraient pas un
+changement substantiel de la taille d'un paquetage logiciel à moins que ce
+paquetage lui-même soit vraiment petit. Dans ce cas, vous pourriez aussi
+bien utiliser une licence totalement permissive au lieu de la GNU GPL.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhatIsCompatible" name="WhatIsCompatible">Que signifie de
-dire que deux licences sont
-&laquo;&nbsp;compatibles&nbsp;&raquo;&nbsp;?</a></b></dt>
+dire que deux licences sont «&nbsp;compatibles&nbsp;»&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Afin de combiner deux programmes (ou des parties conséquentes de ceux-ci)
@@ -989,65 +940,60 @@
 </dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhatDoesCompatMean" name="WhatDoesCompatMean">Que veut dire
-le fait qu'une licence soit &laquo;&nbsp;compatible avec la GPL&nbsp;&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;compatible with the GPL&nbsp;&raquo;</i>)&nbsp;?</a></b></dt>
+le fait qu'une licence soit «&nbsp;compatible avec la GPL&nbsp;»
+(<i>«&nbsp;compatible with the GPL&nbsp;»</i>)&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Cela signifie que l'autre licence et la GNU GPL sont compatibles&nbsp;; vous
-pouvez combiner du code publi&eacute; sous l'autre licence avec du code
-publi&eacute; sous la GNU GPL dans un programme plus large.
+pouvez combiner du code publié sous l'autre licence avec du code publié sous
+la GNU GPL dans un programme plus large.
 <p>
-La GPL autorise une telle combinaison, &agrave; condition qu'elle soit
-distribu&eacute;e sous GNU GPL. L'autre licence est compatible avec la GPL
-si elle permet cela aussi.
+La GPL autorise une telle combinaison, à condition qu'elle soit distribuée
+sous GNU GPL. L'autre licence est compatible avec la GPL si elle permet cela
+aussi.
 </p></dd>
 
 
-<dt><b><a href="#TOCFSWithNFLibs" name="FSWithNFLibs">Puis-je &eacute;crire un
-logiciel libre qui utilise des biblioth&egrave;ques
-non-libres&nbsp;?</a></b></dt>
+<dt><b><a href="#TOCFSWithNFLibs" name="FSWithNFLibs">Puis-je écrire un 
logiciel
+libre qui utilise des bibliothèques non-libres&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Si vous faites cela, votre programme ne sera pas totalement utilisable dans
-un environnement libre. Si votre programme d&eacute;pend d'une
-biblioth&egrave;que non-libre pour faire certaines actions, il ne pourra pas
-le faire dans le Monde libre. S'il d&eacute;pend d'une biblioth&egrave;que
-non-libre pour fonctionner, il ne pourra pas faire partie d'un
-syst&egrave;me d'exploitation libre tel que GNU; c'est totalement hors des
-limites du Monde libre.
-<p>
-Aussi, veuillez consid&eacute;rer ceci&nbsp;: pouvez-vous trouver un moyen
-de r&eacute;aliser cette action sans utiliser cette
-biblioth&egrave;que&nbsp;? Pouvez-vous &eacute;crire une biblioth&egrave;que
-libre pour la remplacer&nbsp;?</p>
-<p>
-Si le programme est d&eacute;j&agrave; &eacute;crit en utilisant la
-biblioth&egrave;que non-libre, il est peut-&ecirc;tre d&eacute;j&agrave;
-trop tard pour changer de d&eacute;cision. Vous pouvez aussi publier le
-programme tel qu'il est plut&ocirc;t que de ne pas le publier. Mais veuillez
-mentionner dans le fichier README que la n&eacute;cessit&eacute; de la
-biblioth&egrave;qe non-libre est un inconv&eacute;nient, et sugg&eacute;rez
-de changer de programme pour qu'il puisse faire la m&ecirc;me chose sans la
-biblioth&egrave;que non-libre. Veuillez sugg&eacute;rez que quiconque pense
-faire un gros travail sur le programme, le lib&egrave;re d'abord de sa
-d&eacute;pendance &agrave; la biblioth&egrave;que non-libre.</p>
-<p>
-Notez &eacute;galement qu'il peut y avoir des probl&egrave;mes juridiques en
-combinant certaines biblioth&egrave;ques non-libres avec un logiciel libre
-couvert par la GPL. Veuillez consulter <a href="#GPLIncompatibleLibs">la
-question sur les logiciels sous GPL avec les biblioth&egrave;ques
-incompatibles avec la GPL</a> pour plus de renseignements.
+un environnement libre. Si votre programme dépend d'une bibliothèque
+non-libre pour faire certaines actions, il ne pourra pas le faire dans le
+Monde libre. S'il dépend d'une bibliothèque non-libre pour fonctionner, il
+ne pourra pas faire partie d'un système d'exploitation libre tel que GNU;
+c'est totalement hors des limites du Monde libre.
+<p>
+Aussi, veuillez considérer ceci&nbsp;: pouvez-vous trouver un moyen de
+réaliser cette action sans utiliser cette bibliothèque&nbsp;? Pouvez-vous
+écrire une bibliothèque libre pour la remplacer&nbsp;?</p>
+<p>
+Si le programme est déjà écrit en utilisant la bibliothèque non-libre, il
+est peut-être déjà trop tard pour changer de décision. Vous pouvez aussi
+publier le programme tel qu'il est plutôt que de ne pas le publier. Mais
+veuillez mentionner dans le fichier README que la nécessité de la
+bibliothèqe non-libre est un inconvénient, et suggérez de changer de
+programme pour qu'il puisse faire la même chose sans la bibliothèque
+non-libre. Veuillez suggérez que quiconque pense faire un gros travail sur
+le programme, le libère d'abord de sa dépendance à la bibliothèque
+non-libre.</p>
+<p>
+Notez également qu'il peut y avoir des problèmes juridiques en combinant
+certaines bibliothèques non-libres avec un logiciel libre couvert par la
+GPL. Veuillez consulter <a href="#GPLIncompatibleLibs">la question sur les
+logiciels sous GPL avec les bibliothèques incompatibles avec la GPL</a> pour
+plus de renseignements.
 </p></dd>
 
 
-<dt><b><a href="#TOCGPLIncompatibleLibs"
-name="GPLIncompatibleLibs">J'&eacute;cris du logiciel libre qui utilise des
-biblioth&egrave;ques non-libres. Quels probl&egrave;mes l&eacute;gaux
-surgissent si j'utilise la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+<dt><b><a href="#TOCGPLIncompatibleLibs" name="GPLIncompatibleLibs">J'écris du
+logiciel libre qui utilise des bibliothèques non-libres. Quels problèmes
+légaux surgissent si j'utilise la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Si les biblioth&egrave;ques avec lesquelles vous faites une &eacute;dition
-de liens entre dans le champ de l'exception suivante de la GPL&nbsp;:
+Si les bibliothèques avec lesquelles vous faites une édition de liens entre
+dans le champ de l'exception suivante de la GPL&nbsp;:
 <blockquote><p>
   However, as a special exception, the source code distributed need not
 include anything that is normally distributed (in either source or binary
@@ -1056,151 +1002,134 @@
 accompanies the executable.
 </p></blockquote>
 <p>
-alors vous n'avez rien de sp&eacute;cial &agrave; faire pour les
-utiliser. En d'autres termes, si les biblioth&egrave;ques dont vous avez
-besoin accompagnent les &eacute;l&eacute;ments majeurs d'un syst&egrave;me
-d'exploitation propri&eacute;taire, la GPL dit que l'on peut les utiliser
-dans une &eacute;dition de lien avec votre programme.
+alors vous n'avez rien de spécial à faire pour les utiliser. En d'autres
+termes, si les bibliothèques dont vous avez besoin accompagnent les éléments
+majeurs d'un système d'exploitation propriétaire, la GPL dit que l'on peut
+les utiliser dans une édition de lien avec votre programme.
 </p><p>    
-Si vous d&eacute;sirez que votre programme puisse &ecirc;tre li&eacute;
-&agrave; une biblioth&egrave;que non couverte par cette exception, vous
-devrez ajouter votre propre exception, enti&egrave;rement en dehors de la
-GPL. Cette note de copyright et de licence autorise l'&eacute;dition de lien
-avec le programme FOO&nbsp;:</p>
+Si vous désirez que votre programme puisse être lié à une bibliothèque non
+couverte par cette exception, vous devrez ajouter votre propre exception,
+entièrement en dehors de la GPL. Cette note de copyright et de licence
+autorise l'édition de lien avec le programme FOO&nbsp;:</p>
 
 <blockquote><p>   
  Copyright (C) yyyy &lt;name of copyright holder&gt;
 </p><p>
   Ce programme est un logiciel libre&nbsp;; vous pouvez le redistribuer et/ou
 le modifier selon les termes de la GNU General Public License (Licence
-Publique G&eacute;n&eacute;rale GNU) telle qu'elle a &eacute;t&eacute;
-publi&eacute;e par la Free Software Foundation; soit la version 2 de la
-licence, soit (comme vous le souhaitez) toute version ult&eacute;rieure.
+Publique Générale GNU) telle qu'elle a été publiée par la Free Software
+Foundation; soit la version 2 de la licence, soit (comme vous le souhaitez)
+toute version ultérieure.
 </p><p>
-  Ce programme est distribu&eacute; dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS
-LA MOINDRE GARANTIE&nbsp;; pas m&ecirc;me la garantie implicite de
-COMMERCIABILIT&eacute; ou d'AD&eacute;QUATION &agrave; UN BUT
-PARTICULIER. Voir la GNU General Public License pour plus de d&eacute;tails.
+  Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS LA
+MOINDRE GARANTIE&nbsp;; pas même la garantie implicite de COMMERCIABILITé ou
+d'ADéQUATION à UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU General Public License pour
+plus de détails.
 </p><p>
-  Vous devriez avoir re&ccedil;u une copie de la GNU General Public License 
en
-m&ecirc;me temps que ce programme; sinon, merci d'&eacute;crire &agrave; la
-Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA
-02110-1301 USA
+  Vous devriez avoir reçu une copie de la GNU General Public License en 
même
+temps que ce programme; sinon, merci d'écrire à la Free Software Foundation,
+Inc, 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 </p>
 
 <p>Lier ABC statiquement ou dynamiquement avec d'autres modules en fait une
-&oelig;uvre combin&eacute;e bas&eacute;e sur ABC. Cependant, les termes et
-conditions de la Licence publique g&eacute;n&eacute;rale GNU couvrent la
-totalit&eacute; de la combinaison.</p>
-
-<p>De plus, &agrave; titre exceptionnel, les d&eacute;tenteurs du copyright&gt;
-de ABC vous donne l'autorisation de combiner ABC avec des logiciels libres
-ou des biblioth&egrave;ques couvertes par la LGPL GNU et avec du code inclus
-dans la version standard de DEF sous la licence XYZ (ou des versions
-modifi&eacute;es de ce code, sans changement de licence). Vous pouvez copier
-et distribuer un tel syst&egrave;me en suivant les termes de la GPL GNU pour
-ABC et les licences de l'autre code concerné, pourvu d'y inclure le code
-source de l'autre code car la GPL GNU n&eacute;cessite la distribution du
-code source.</p>
-
-<p>Veuillez remarquer que les personnes qui font des versions modifi&eacute;es
-de ABC ne sont pas oblig&eacute;es d'accorder cette exception
-particuli&egrave;re pour leurs versions modifi&eacute;es; ils leur
-appartient de le faire ou pas. La Licence publique g&eacute;n&eacute;rale
-GNU donne la permission de publier une version modifi&eacute;e sans cette
-exception; cette exception rend &eacute;galement possible de publier une
-version modifi&eacute;e qui perp&eacute;tue cette exception.</p>
+&oelig;uvre combinée basée sur ABC. Cependant, les termes et conditions de
+la Licence publique générale GNU couvrent la totalité de la combinaison.</p>
+
+<p>De plus, à titre exceptionnel, les détenteurs du copyright&gt; de ABC vous
+donne l'autorisation de combiner ABC avec des logiciels libres ou des
+bibliothèques couvertes par la LGPL GNU et avec du code inclus dans la
+version standard de DEF sous la licence XYZ (ou des versions modifiées de ce
+code, sans changement de licence). Vous pouvez copier et distribuer un tel
+système en suivant les termes de la GPL GNU pour ABC et les licences de
+l'autre code concerné, pourvu d'y inclure le code source de l'autre code car
+la GPL GNU nécessite la distribution du code source.</p>
+
+<p>Veuillez remarquer que les personnes qui font des versions modifiées de ABC
+ne sont pas obligées d'accorder cette exception particulière pour leurs
+versions modifiées; ils leur appartient de le faire ou pas. La Licence
+publique générale GNU donne la permission de publier une version modifiée
+sans cette exception; cette exception rend également possible de publier une
+version modifiée qui perpétue cette exception.</p>
 
 </blockquote>
 <p>
 Vous devez ajouter ce texte dans chaque fichier auquel s'applique
 l'exception.
 </p><p>
-Seuls les d&eacute;tenteurs du copyright du programme peuvent
-l&eacute;galement autoriser cette exception. Si vous avez &eacute;crit tout
-le programme vous m&ecirc;me, alors &agrave; supposer que votre employeur ou
-votre &eacute;cole ne le r&eacute;clame pas, vous &ecirc;tes le
-d&eacute;tenteur du copyright &mdash;&nbsp;donc vous pouvez autoriser
+Seuls les détenteurs du copyright du programme peuvent légalement autoriser
+cette exception. Si vous avez écrit tout le programme vous même, alors à
+supposer que votre employeur ou votre école ne le réclame pas, vous êtes le
+détenteur du copyright &mdash;&nbsp;donc vous pouvez autoriser
 l'exception. Mais si vous voulez utiliser dans votre code des portions
-d'autres programmes sous GPL &eacute;crits par d'autres auteurs, vous ne
-pouvez autoriser cette exception &agrave; leur place. Vous devez obtenir
-l'autorisation des d&eacute;tenteurs des copyrights de ces programmes.
+d'autres programmes sous GPL écrits par d'autres auteurs, vous ne pouvez
+autoriser cette exception à leur place. Vous devez obtenir l'autorisation
+des détenteurs des copyrights de ces programmes.
 </p><p>
-Quand d'autres personnes modifient le programme, elles n'ont pas &agrave;
-cr&eacute;er la m&ecirc;me exception pour leur code &mdash;&nbsp;elles ont
-le choix de le faire ou non.
+Quand d'autres personnes modifient le programme, elles n'ont pas à créer la
+même exception pour leur code &mdash;&nbsp;elles ont le choix de le faire ou
+non.
 </p><p>
-Si les biblioth&egrave;ques que vous avez l'intention de lier ne sont pas
-libres, veuillez &eacute;galement consulter <a href="#FSWithNFLibs">la
-section sur l'&eacute;criture de logiciels libres utilisant des
-biblioth&egrave;ques non-libres.</a>.
+Si les bibliothèques que vous avez l'intention de lier ne sont pas libres,
+veuillez également consulter <a href="#FSWithNFLibs">la section sur
+l'écriture de logiciels libres utilisant des bibliothèques non-libres.</a>.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCHowIGetCopyright" name="HowIGetCopyright">Comment obtenir 
un
-copyright sur mon programme de fa&ccedil;on &agrave; le distribuer sous la
+copyright sur mon programme de façon à le distribuer sous la
 GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Selon la Convention de Berne, tout &eacute;crit est automatiquement sous
-copyright d&egrave;s qu'il est plac&eacute; sous une forme fixe. Donc vous
-n'avez rien &agrave; faire pour &laquo;obtenir&raquo; un copyright sur ce
-que vous &eacute;crivez &mdash;&nbsp;d&egrave;s lors que personne d'autre ne
-peut pr&eacute;tendre poss&eacute;der votre travail.
-<p>
-C'est toutefois une excellente id&eacute;e d'enregistrer votre copyright aux
-&Eacute;tat-Unis. Cela vous donnera plus d'influence pour traiter avec une
-violation aux &Eacute;tats-Unis.</p>
-<p>
-Il se peut que quelqu'un d'autre puisse r&eacute;clamer le copyright si vous
-&ecirc;tes un employ&eacute; ou un &eacute;tudiant; alors, l'employeur ou
-l'&eacute;cole peuvent pr&eacute;tendre que vous avez effectu&eacute; le
-travail pour eux, et que le copyright leur appartient. La validit&eacute; de
-leurs pr&eacute;tentions d&eacute;pend des circonstances telles que les lois
-de votre lieu de r&eacute;sidence, votre contrat d'embauche et le genre de
-travail que vous faites. Le mieux est de consulter un avocat s'il y a le
-moindre doute.</p>
-<p>
-Si vous pensez que l'employeur ou l'&eacute;cole peuvent avoir des droits,
-vous pouvez r&eacute;soudre le probl&egrave;me clairement en obtenant une
-renonciation au copyright sign&eacute;e par un officiel autoris&eacute; de
-l'entreprise ou de l'&eacute;cole. (Votre sup&eacute;rieur
-hi&eacute;rarchique imm&eacute;diat ou votre professeur ne sont
-g&eacute;n&eacute;ralement PAS autoris&eacute;s &agrave; signer de telles
-renonciations).
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWhatIfSchool" name="WhatIfSchool">Et si mon &eacute;cole
-d&eacute;cidait de mettre mon programme dans son propre logiciel
-propri&eacute;taire&nbsp;?</a></b></dt>
+Selon la Convention de Berne, tout écrit est automatiquement sous copyright
+dès qu'il est placé sous une forme fixe. Donc vous n'avez rien à faire pour
+«obtenir» un copyright sur ce que vous écrivez &mdash;&nbsp;dès lors que
+personne d'autre ne peut prétendre posséder votre travail.
+<p>
+C'est toutefois une excellente idée d'enregistrer votre copyright aux
+État-Unis. Cela vous donnera plus d'influence pour traiter avec une
+violation aux États-Unis.</p>
+<p>
+Il se peut que quelqu'un d'autre puisse réclamer le copyright si vous êtes
+un employé ou un étudiant; alors, l'employeur ou l'école peuvent prétendre
+que vous avez effectué le travail pour eux, et que le copyright leur
+appartient. La validité de leurs prétentions dépend des circonstances telles
+que les lois de votre lieu de résidence, votre contrat d'embauche et le
+genre de travail que vous faites. Le mieux est de consulter un avocat s'il y
+a le moindre doute.</p>
+<p>
+Si vous pensez que l'employeur ou l'école peuvent avoir des droits, vous
+pouvez résoudre le problème clairement en obtenant une renonciation au
+copyright signée par un officiel autorisé de l'entreprise ou de
+l'école. (Votre supérieur hiérarchique immédiat ou votre professeur ne sont
+généralement PAS autorisés à signer de telles renonciations).
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWhatIfSchool" name="WhatIfSchool">Et si mon école 
décidait
+de mettre mon programme dans son propre logiciel 
propriétaire&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-De nombreuses universit&eacute;s essaient aujourd'hui d'attirer des fonds en
+De nombreuses universités essaient aujourd'hui d'attirer des fonds en
 restreignant l'utilisation des connaissances et informations qu'elles
-d&eacute;veloppent, se comportant en cela de mani&egrave;re peu
-diff&eacute;rente des soci&eacute;t&eacute;s commerciales. (Voir
-&laquo;&nbsp;The Kept University&nbsp;&raquo;, Atlantic Monthly, Mars 2000,
-pour une discussion g&eacute;n&eacute;rale de ce probl&egrave;me et de ses
-effets).
-<p>
-Si vous pensez qu'il existe une probabilit&eacute; que votre &eacute;cole
-refuse de vous autoriser &agrave; distribuer votre programme sous GPL, il
-vaut mieux soulever le probl&egrave;me le plus t&ocirc;t possible. Plus le
-programme sera proche d'un fonctionnement utile, et plus la tentation sera
-grande pour l'administration de vous le prendre et de le finir sans vous. À
-un stade moins avanc&eacute;, vous avez plus de marge de man&oelig;uvre.</p>
+développent, se comportant en cela de manière peu différente des sociétés
+commerciales. (Voir «&nbsp;The Kept University&nbsp;», Atlantic Monthly,
+Mars 2000, pour une discussion générale de ce problème et de ses effets).
+<p>
+Si vous pensez qu'il existe une probabilité que votre école refuse de vous
+autoriser à distribuer votre programme sous GPL, il vaut mieux soulever le
+problème le plus tôt possible. Plus le programme sera proche d'un
+fonctionnement utile, et plus la tentation sera grande pour l'administration
+de vous le prendre et de le finir sans vous. À un stade moins avancé, vous
+avez plus de marge de man&oelig;uvre.</p>
 <p>
 Aussi nous vous recommandons de les aborder quand le programme est seulement
-&agrave; moiti&eacute; r&eacute;alis&eacute;, en disant&nbsp;:
-&laquo;&nbsp;Si vous me laissez le distribuer sous licence libre, je le
-termine&nbsp;&raquo;. N'y pensez pas comme &agrave; du bluff. Pour que votre
-opinion pr&eacute;vale, vous devez avoir le courage de dire&nbsp;:
-&laquo;&nbsp;Mon programme sera libre, ou ne sera pas&nbsp;&raquo;.
+à moitié réalisé, en disant&nbsp;: «&nbsp;Si vous me laissez le distribuer
+sous licence libre, je le termine&nbsp;». N'y pensez pas comme à du
+bluff. Pour que votre opinion prévale, vous devez avoir le courage de
+dire&nbsp;: «&nbsp;Mon programme sera libre, ou ne sera pas&nbsp;».
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCCouldYouHelpApplyGPL"
 name="CouldYouHelpApplyGPL">Pourriez-vous me donner des instructions
-d&eacute;taill&eacute;es sur la fa&ccedil;on d'appliquer la GPL &agrave; mon
-programme&nbsp;?</a></b></dt>
+détaillées sur la façon d'appliquer la GPL à mon 
programme&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Voir la page des <a href="/licenses/gpl-howto.fr.html">instructions pour la
@@ -1213,318 +1142,282 @@
 
 <dd>
 La GNU GPL ne donne pas le droit aux utilisateurs d'attacher d'autres
-licences au programme. Mais le d&eacute;tenteur du copyright sur un
-programme peut le publier sous diff&eacute;rentes licences en
-parall&egrave;le. L'une d'entre-elles peut &ecirc;tre la GNU GPL.
-<p>
-La licence qui se trouve dans votre copie, en supposant qu'elle y ait
-&eacute;t&eacute; mise par le d&eacute;tenteur du copyright et que vous
-aillez acquis cette copie de fa&ccedil;on l&eacute;gitime, est la licence
-qui s'applique &agrave; votre copie.
+licences au programme. Mais le détenteur du copyright sur un programme peut
+le publier sous différentes licences en parallèle. L'une d'entre-elles peut
+être la GNU GPL.
+<p>
+La licence qui se trouve dans votre copie, en supposant qu'elle y ait été
+mise par le détenteur du copyright et que vous aillez acquis cette copie de
+façon légitime, est la licence qui s'applique à votre copie.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" name="ReleaseUnderGPLAndNF">Je
-voudrais diffuser sous GNU GPL un programme que j'ai &eacute;crit, mais
-j'aimerais utiliser le m&ecirc;me code dans un programme 
non-libre.</a></b></dt>
+voudrais diffuser sous GNU GPL un programme que j'ai écrit, mais j'aimerais
+utiliser le même code dans un programme non-libre.</a></b></dt>
 
 <dd>
-Il est toujours &eacute;thiquement discutable de publier un logiciel
-non-libre, mais il n'y a pas d'obstacle l&eacute;gal &agrave; ce que vous
-agissiez ainsi. Si vous &ecirc;tes le d&eacute;tenteur du copyright pour le
-code, vous pouvez le publier sous diff&eacute;rentes licences non-exclusives
-&agrave; diff&eacute;rents moments.
+Il est toujours éthiquement discutable de publier un logiciel non-libre,
+mais il n'y a pas d'obstacle légal à ce que vous agissiez ainsi. Si vous
+êtes le détenteur du copyright pour le code, vous pouvez le publier sous
+différentes licences non-exclusives à différents moments.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDeveloperViolate" name="DeveloperViolate">Est-ce que le
-d&eacute;veloppeur d'un programme couvert par la GPL est li&eacute; par
-cette GPL&nbsp;? Est-ce que le d&eacute;veloppeur pourrait se retrouver un
-jour en violation de la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+développeur d'un programme couvert par la GPL est lié par cette GPL&nbsp;?
+Est-ce que le développeur pourrait se retrouver un jour en violation de la
+GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Strictement parlant, la GPL est une licence de la part du d&eacute;veloppeur
-&agrave; l'attention des tiers qui voudraient utiliser, distribuer et
-modifier le programme. Le d&eacute;veloppeur lui-m&ecirc;me n'est pas
-contraint par elle, donc quelque soit ce que fait le d&eacute;veloppeur, ce
-n'est pas une &laquo;&nbsp;violation&nbsp;&raquo; de la GPL.
-<p>
-Toutefois, si le d&eacute;veloppeur devait entreprendre une action qui
-violerait la GPL si quelqu'un d'autre faisait la m&ecirc;me chose, alors il
-perdrait s&ucirc;rement de son autorit&eacute; morale dans la
-communaut&eacute;.
+Strictement parlant, la GPL est une licence de la part du développeur à
+l'attention des tiers qui voudraient utiliser, distribuer et modifier le
+programme. Le développeur lui-même n'est pas contraint par elle, donc
+quelque soit ce que fait le développeur, ce n'est pas une
+«&nbsp;violation&nbsp;» de la GPL.
+<p>
+Toutefois, si le développeur devait entreprendre une action qui violerait la
+GPL si quelqu'un d'autre faisait la même chose, alors il perdrait sûrement
+de son autorité morale dans la communauté.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCCanDeveloperThirdParty" name="CanDeveloperThirdParty">Le
-d&eacute;veloppeur d'un programme qui l'a distribu&eacute; sous GPL peut-il
-ensuite &eacute;tablir avec un tiers une licence pour son usage
-exclusif&nbsp;?</a></b></dt>
+développeur d'un programme qui l'a distribué sous GPL peut-il ensuite
+établir avec un tiers une licence pour son usage exclusif&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Non, parce que le public d&eacute;tient d&eacute;j&agrave; le droit
-d'utiliser le programme sous la GPL, et ce droit ne peut &ecirc;tre
-retir&eacute;.
+Non, parce que le public détient déjà le droit d'utiliser le programme sous
+la GPL, et ce droit ne peut être retiré.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCCanIUseGPLToolsForNF" name="CanIUseGPLToolsForNF">Puis-je
-utiliser des &eacute;diteurs sous GPL pour d&eacute;velopper des programmes
+utiliser des éditeurs sous GPL pour développer des programmes
 non-libres&nbsp;? Puis-je utiliser des outils sous GPL pour les
 compiler&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Oui, parce que le copyright sur l'&eacute;diteur de texte et les outils ne
-couvre pas le code que vous &eacute;crivez.
+Oui, parce que le copyright sur l'éditeur de texte et les outils ne couvre
+pas le code que vous écrivez.
 <p>
-Certains programmes recopient des parties d'eux-m&ecirc;mes dans leur
-r&eacute;sultat pour des raisons techniques &mdash;&nbsp;par exemple, Bison
-copie un programme standard d'analyse dans son fichier r&eacute;sultat. Dans
-de tels cas, le texte copi&eacute; dans le r&eacute;sultat est couvert par
-la m&ecirc;me licence qui le couvre dans le code source. Entre temps, la
-partie du r&eacute;sultat qui vient des donn&eacute;es fournies au programme
-h&eacute;rite du m&ecirc;me copyright que ces donn&eacute;es.</p>
-<p>
-Il se trouve que Bison peut aussi &ecirc;tre utilis&eacute; pour
-d&eacute;velopper des programmes non-libres. C'est parce que nous avons
-d&eacute;cid&eacute; d'autoriser explicitement l'utilisation sans
-restrictions du programme standard d'analyse dans les fichiers produits par
-Bison. Nous avons pris cette d&eacute;cision parce qu'il existait
-d&eacute;j&agrave; d'autres outils comparables &agrave; Bison qui
-autorisaient d&eacute;j&agrave; une utilisation pour des programmes
-non-libres.
+Certains programmes recopient des parties d'eux-mêmes dans leur résultat
+pour des raisons techniques &mdash;&nbsp;par exemple, Bison copie un
+programme standard d'analyse dans son fichier résultat. Dans de tels cas, le
+texte copié dans le résultat est couvert par la même licence qui le couvre
+dans le code source. Entre temps, la partie du résultat qui vient des
+données fournies au programme hérite du même copyright que ces données.</p>
+<p>
+Il se trouve que Bison peut aussi être utilisé pour développer des
+programmes non-libres. C'est parce que nous avons décidé d'autoriser
+explicitement l'utilisation sans restrictions du programme standard
+d'analyse dans les fichiers produits par Bison. Nous avons pris cette
+décision parce qu'il existait déjà d'autres outils comparables à Bison qui
+autorisaient déjà une utilisation pour des programmes non-libres.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLFairUse" name="GPLFairUse">Ai-je des droits de
-<i>&laquo;&nbsp;fair use&nbsp;&raquo;</i>&nbsp;<sup><a
-href="#TransNote1">1</a></sup> pour l'utilisation du code source d'un
-programme couvert par la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+<i>«&nbsp;fair use&nbsp;»</i>&nbsp;<sup><a href="#TransNote1">1</a></sup>
+pour l'utilisation du code source d'un programme couvert par la
+GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Oui. Le <i>&laquo;&nbsp;fair use&nbsp;&raquo;</i> est une utilisation
-autoris&eacute;e sans permission sp&eacute;ciale. Puisque vous n'avez pas
-besoin de la permission du d&eacute;veloppeur pour un tel usage, vous pouvez
-le faire, quoiqu'en ait dit le d&eacute;veloppeur &mdash;&nbsp;dans la
-licence ou ailleurs, que cette licence soit la GNU GPL ou tout autre licence
-de logiciel libre.
+Oui. Le <i>«&nbsp;fair use&nbsp;»</i> est une utilisation autorisée sans
+permission spéciale. Puisque vous n'avez pas besoin de la permission du
+développeur pour un tel usage, vous pouvez le faire, quoiqu'en ait dit le
+développeur &mdash;&nbsp;dans la licence ou ailleurs, que cette licence soit
+la GNU GPL ou tout autre licence de logiciel libre.
 <p>
 Notez cependant qu'il n'existe pas de principe universel de <i>fair use</i>;
-les types d'utilisation relevant du <i>&laquo;&nbsp;fair
-use&nbsp;&raquo;</i> varient selon les pays.
+les types d'utilisation relevant du <i>«&nbsp;fair use&nbsp;»</i> varient
+selon les pays.
 </p></dd>
 
-<dt><b><a href="#TOCGPLUSGov" name="GPLUSGov">Le gouvernement am&eacute;ricain
-peut-il publier un programme couvert par la GNU GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+<dt><b><a href="#TOCGPLUSGov" name="GPLUSGov">Le gouvernement américain 
peut-il
+publier un programme couvert par la GNU GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+<dd>
+Si le programme est écrit par des employés du gouvernement fédéral
+américain, dans le cadre de leur travail, il est dans le domaine public, ce
+qui veut dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Puisque la GPL GNU est
+basée sur le copyright, un tel programme ne peut être publié en
+l'utilisant. (Il peut être un <a href="/philosophy/free-sw.fr.html">logiciel
+libre</a> cependant&nbsp;; un programme du domaine public est libre).
+<p>
+Cependant, quand une agence du gouvernement fédéral américain utilise des
+sous-traitants pour développer un logiciel, c'est une situation
+différente. Le contrat peut requérir que le sous-traitant le publie sous la
+GPL GNU. (GNU Ada a été développé de cette façon). Ou un contrat peut 
donner
+le droit d'auteur à l'agence gouvernementale, qui peut alors publier le
+logiciel sous la GPL GNU. </p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCGPLUSGovAdd" name="GPLUSGovAdd">Le gouvernement américain
+peut-il publier des améliorations d'un programme couvert par la
+GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 <dd>
-Si le programme est &eacute;crit par des employ&eacute;s du gouvernement
-f&eacute;d&eacute;ral am&eacute;ricain, dans le cadre de leur travail, il
-est dans le domaine public, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de droit
-d'auteur. Puisque la GPL GNU est bas&eacute;e sur le copyright, un tel
-programme ne peut &ecirc;tre publi&eacute; en l'utilisant. (Il peut
-&ecirc;tre un <a href="/philosophy/free-sw.fr.html">logiciel libre</a>
-cependant&nbsp;; un programme du domaine public est libre).
-<p>
-Cependant, quand une agence du gouvernement f&eacute;d&eacute;ral
-am&eacute;ricain utilise des sous-traitants pour d&eacute;velopper un
-logiciel, c'est une situation diff&eacute;rente. Le contrat peut
-requ&eacute;rir que le sous-traitant le publie sous la GPL GNU. (GNU Ada a
-&eacute;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute; de cette fa&ccedil;on). Ou un
-contrat peut donner le droit d'auteur &agrave; l'agence gouvernementale, qui
-peut alors publier le logiciel sous la GPL GNU. </p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCGPLUSGovAdd" name="GPLUSGovAdd">Le gouvernement
-am&eacute;ricain peut-il publier des am&eacute;liorations d'un programme
-couvert par la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
-<dd>
-Oui. Si les am&eacute;liorations sont &eacute;crites par les employ&eacute;s
-du gouvernement, alors les am&eacute;liorations sont dans le domaine
-public. Cependant, la version am&eacute;lior&eacute;e, en son entier, est
-toujours couverte par la GPL GNU. Il n'y a pas de probl&egrave;me dans ce
-cas.
+Oui. Si les améliorations sont écrites par les employés du gouvernement,
+alors les améliorations sont dans le domaine public. Cependant, la version
+améliorée, en son entier, est toujours couverte par la GPL GNU. Il n'y a pas
+de problème dans ce cas.
 <p>
 Si le gouvernement utilise des sous-traitants pour faire le travail, alors
-les am&eacute;liorations elles-m&ecirc;mes peuvent &ecirc;tre couvertes par
-la GPL.
+les améliorations elles-mêmes peuvent être couvertes par la GPL.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLOutput" name="GPLOutput">Y a-t-il un moyen de mettre 
sous
-GPL le r&eacute;sultat que les utilisateurs obtiennent en se servant de mon
-programme&nbsp;? Par exemple, si mon programme sert &agrave; produire des
-&eacute;l&eacute;ments de conception de composants mat&eacute;riels, puis-je
-exiger que ces &eacute;l&eacute;ments de conception soient
-libres&nbsp;?</a></b></dt>
+GPL le résultat que les utilisateurs obtiennent en se servant de mon
+programme&nbsp;? Par exemple, si mon programme sert à produire des éléments
+de conception de composants matériels, puis-je exiger que ces éléments de
+conception soient libres&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-En g&eacute;n&eacute;ral, ceci est juridiquement impossible&nbsp;; les lois
+En général, ceci est juridiquement impossible&nbsp;; les lois
 du<i>copyright</i> ne vous donnent aucun droit sur l'utilisation qui est
-faite du r&eacute;sultat du programme par les gens qui lui ont fourni leurs
-donn&eacute;es. Si l'utilisateur se sert de votre programme pour saisir ou
-convertir ses propres donn&eacute;es, c'est &agrave; lui et non &agrave;
-vous qu'appartient le copyright du produit obtenu. Plus
-g&eacute;n&eacute;ralement, quand un programme transforme les donn&eacute;es
-qu'il re&ccedil;oit sous une forme diff&eacute;rente, le statut du copyright
-du r&eacute;sultat h&eacute;rite de celui qui couvrait les donn&eacute;es
-ayant servi &agrave; le g&eacute;n&eacute;rer.
-<p>
-Par cons&eacute;quent, le seul moyen pour que vous ayez des droits sur le
-r&eacute;sultat est que des parties substantielles de ce r&eacute;sultat
-soient copi&eacute;es (plus ou moins) &agrave; partir du texte
-pr&eacute;sent dans votre programme. Par exemple, une partie du
-r&eacute;sultat produit par Bison (voir ci-dessus) serait couverte par la
-GNU GPL si nous n'avions cr&eacute;&eacute; une exception pour ce cas
-particulier.</p>
-<p>
-Vous pourriez artificiellement forcer un programme &agrave; copier un
-certain texte dans son r&eacute;sultat, m&ecirc;me s'il n'y a pas de raison
-technique de le faire. Mais si ce texte ne sert &agrave; rien en pratique,
-l'utilisateur pourrait simplement le supprimer du r&eacute;sultat et
-n'utiliser que le reste. Il n'aurait plus alors &agrave; respecter les
-conditions de redistribution du texte copi&eacute;.
+faite du résultat du programme par les gens qui lui ont fourni leurs
+données. Si l'utilisateur se sert de votre programme pour saisir ou
+convertir ses propres données, c'est à lui et non à vous qu'appartient le
+copyright du produit obtenu. Plus généralement, quand un programme
+transforme les données qu'il reçoit sous une forme différente, le statut du
+copyright du résultat hérite de celui qui couvrait les données ayant servi 
à
+le générer.
+<p>
+Par conséquent, le seul moyen pour que vous ayez des droits sur le résultat
+est que des parties substantielles de ce résultat soient copiées (plus ou
+moins) à partir du texte présent dans votre programme. Par exemple, une
+partie du résultat produit par Bison (voir ci-dessus) serait couverte par la
+GNU GPL si nous n'avions créé une exception pour ce cas particulier.</p>
+<p>
+Vous pourriez artificiellement forcer un programme à copier un certain texte
+dans son résultat, même s'il n'y a pas de raison technique de le faire. Mais
+si ce texte ne sert à rien en pratique, l'utilisateur pourrait simplement le
+supprimer du résultat et n'utiliser que le reste. Il n'aurait plus alors à
+respecter les conditions de redistribution du texte copié.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" name="WhatCaseIsOutputGPL">Dans quels
-cas le r&eacute;sultat produit par un programme sous GPL est-il
-&eacute;galement couvert par la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+cas le résultat produit par un programme sous GPL est-il également couvert
+par la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Seulement quand le programme copie des portions de lui-m&ecirc;me dans le
-r&eacute;sultat.
+Seulement quand le programme copie des portions de lui-même dans le
+résultat.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLModuleLicense" name="GPLModuleLicense">Si j'ajoute un
-module &agrave; un module couvert par la GPL, dois-je utiliser la GPL comme
-licence pour mon module&nbsp;?</a></b></dt>
+module à un module couvert par la GPL, dois-je utiliser la GPL comme licence
+pour mon module&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-La GPL dit que l'ensemble du programme combin&eacute; doit &ecirc;tre
-publi&eacute; sous la GPL. Votre module doit donc &ecirc;tre disponible pour
-utilisation sous GPL.
+La GPL dit que l'ensemble du programme combiné doit être publié sous la
+GPL. Votre module doit donc être disponible pour utilisation sous GPL.
 <p>
-Mais vous pouvez donner des permissions suppl&eacute;mentaires pour
-l'utilisation de votre code. Vous pouvez, si vous le voulez, distribuer
-votre programme sous une licence plus l&acirc;che que la GPL, mais qui est
-compatible avec elle. La <a href="/philosophy/license-list.fr.html">page de
-liste des licences</a> donne une liste partielle des licences compatibles
-avec la GPL.
+Mais vous pouvez donner des permissions supplémentaires pour l'utilisation
+de votre code. Vous pouvez, si vous le voulez, distribuer votre programme
+sous une licence plus lâche que la GPL, mais qui est compatible avec
+elle. La <a href="/philosophy/license-list.fr.html">page de liste des
+licences</a> donne une liste partielle des licences compatibles avec la GPL.
 </p></dd>
 
-<dt><b><a href="#TOCIfLibraryIsGPL" name="IfLibraryIsGPL">Si une
-biblioth&egrave;que est distribu&eacute;e sous GPL (et non sous LGPL), cela
-signifie-t-il que n'importe quel programme qui l'utilise doit &ecirc;tre
-sous GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+<dt><b><a href="#TOCIfLibraryIsGPL" name="IfLibraryIsGPL">Si une bibliothèque
+est distribuée sous GPL (et non sous LGPL), cela signifie-t-il que n'importe
+quel programme qui l'utilise doit être sous GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Oui, parce que le programme tel qu'il est effectivement
-ex&eacute;cut&eacute; inclus la biblioth&egrave;que.
+Oui, parce que le programme tel qu'il est effectivement exécuté inclus la
+bibliothèque.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL">Si un
-interpr&eacute;teur d'un langage de programmation est diffus&eacute; sous
-GPL, est-ce que cela signifie que les programmes &eacute;crits pour
-&ecirc;tre interpr&eacute;t&eacute;s par celui-ci doivent &ecirc;tre
-plac&eacute;s sous des licences compatibles avec la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Quand l'interpr&eacute;teur interpr&egrave;te juste un langage, la
-r&eacute;ponse est non. Le programme interpr&eacute;t&eacute; est juste des
-donn&eacute;es, pour l'interpr&eacute;teur; une licence de logiciel libre
-comme la GPL, bas&eacute;e sur la l&eacute;gislation du copyright, ne peut
-mettre de limites &agrave; quelles donn&eacute;es vous pouvez prendre pour
-utiliser l'interpr&eacute;teur. Vous pouvez l'ex&eacute;cuter sur n'importe
-quelle donn&eacute;e (programme interpr&eacute;t&eacute;), de la
-fa&ccedil;on dont vous le souhaitez, et il n'y a aucune exigence sur le fait
-d'appliquer licence &agrave; des tiers sur ces donn&eacute;es.
-<p>Cependant, lorsque l'interpr&eacute;teur est &eacute;tendu pour fournir des
-&laquo;&nbsp;bindings&nbsp;&raquo; (interfaces) vers d'autres dispositifs
-(souvent, mais pas n&eacute;cessairement, des biblioth&egrave;ques), le
-programme interpr&eacute;t&eacute; est effectivement li&eacute; aux
-dispositifs qu'il utilise &agrave; travers ces interfaces. Donc si ces
-dispositifs sont diffus&eacute;s sous GPL, le programme
-interpr&eacute;t&eacute; qui les utilise doit &ecirc;tre diffus&eacute;
-d'une mani&egrave;re compatible avec la GPL. La JNI ou Java Native Interface
-est un exemple d'un tel dispositif; les biblioth&egrave;ques auxquelles on
-acc&egrave;de de cette fa&ccedil;on sont li&eacute;es dynamiquement avec les
-programmes Java qui les appellent. Ces biblioth&egrave;ques sont aussi
-li&eacute;es &agrave; l'interpr&eacute;teur. Si l'interpr&eacute;teur est
-li&eacute; statiquement &agrave; ces biblioth&egrave;ques, ou s'il est
-con&ccedil;u pour <a href="#GPLPluginsInNF"> se lier dynamiquement &agrave;
-ces biblioth&egrave;ques sp&eacute;cifiques</a>, alors il doit &ecirc;tre
-aussi publi&eacute; de mani&egrave;re compatible avec la GPL.</p>
-<p>
-Un autre cas similaire et tr&egrave;s courant est la fourniture de
-biblioth&egrave;ques avec l'interpr&eacute;teur qui sont elles-m&ecirc;mes
-interpr&eacute;t&eacute;es. Par exemple, Perl est fourni avec de nombreux
-modules Perl, et une impl&eacute;mentation de Java est fournie avec de
-nombreuses classes Java. Ces biblioth&egrave;ques et les programmes qui les
-appellents sont toujours li&eacute;s ensemble dynamiquement.</p>
-<p>
-Une cons&eacute;quence est que si vous choisissez d'utiliser des modules
-Perl ou des classes Java sous GPL dans votre programme, vous devez diffuser
-le programme d'une fa&ccedil;on compatible avec la GPL,
-ind&eacute;pendamment de la licence utilis&eacute;e dans
-l'interpr&eacute;teur Perl ou Java sur lequel va s'ex&eacute;cuter le
-programme combin&eacute; Perl ou Java.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCWindowsRuntimeAndGPL"
-name="WindowsRuntimeAndGPL">J'&eacute;cris une application Windows avec
-Microsoft Visual C++ et je pr&eacute;vois de la diffuser sous GPL. Est-il
-permis par ma GPL de lier mon programme dynamiquement avec la
-biblioth&egrave;que de run-time de Visual C++&nbsp;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-La GPL permet ceci parce que cette biblioth&egrave;que <i>run-time</i>
-accompagne normalement le compilateur ou l'interpr&eacute;teur que vous
-utilisez. Cela tombe donc sous le coup de l'exception de la section 3 de la
-GPL.
-<p>
-Cela ne signifie pas que c'est une bonne id&eacute;e d'&eacute;crire un
-programme qui ne fonctionne que sur Windows. En faisant ceci, cela donne un
-logiciel libre mais<a href="/philosophy/java-trap.fr.html">
-&laquo;&nbsp;pris au pi&egrave;ge&nbsp;&raquo;</a> (en ce cas pr&eacute;cis,
-pris au pi&egrave;ge de Windows au lieu de Java, mais l'effet est le
-m&ecirc;me).
+interpréteur d'un langage de programmation est diffusé sous GPL, est-ce que
+cela signifie que les programmes écrits pour être interprétés par celui-ci
+doivent être placés sous des licences compatibles avec la 
GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Quand l'interpréteur interprète juste un langage, la réponse est non. Le
+programme interprété est juste des données, pour l'interpréteur; une 
licence
+de logiciel libre comme la GPL, basée sur la législation du copyright, ne
+peut mettre de limites à quelles données vous pouvez prendre pour utiliser
+l'interpréteur. Vous pouvez l'exécuter sur n'importe quelle donnée
+(programme interprété), de la façon dont vous le souhaitez, et il n'y a
+aucune exigence sur le fait d'appliquer licence à des tiers sur ces données.
+<p>Cependant, lorsque l'interpréteur est étendu pour fournir des
+«&nbsp;bindings&nbsp;» (interfaces) vers d'autres dispositifs (souvent, mais
+pas nécessairement, des bibliothèques), le programme interprété est
+effectivement lié aux dispositifs qu'il utilise à travers ces
+interfaces. Donc si ces dispositifs sont diffusés sous GPL, le programme
+interprété qui les utilise doit être diffusé d'une manière compatible avec
+la GPL. La JNI ou Java Native Interface est un exemple d'un tel dispositif;
+les bibliothèques auxquelles on accède de cette façon sont liées
+dynamiquement avec les programmes Java qui les appellent. Ces bibliothèques
+sont aussi liées à l'interpréteur. Si l'interpréteur est lié statiquement 
à
+ces bibliothèques, ou s'il est conçu pour <a href="#GPLPluginsInNF"> se lier
+dynamiquement à ces bibliothèques spécifiques</a>, alors il doit être aussi
+publié de manière compatible avec la GPL.</p>
+<p>
+Un autre cas similaire et très courant est la fourniture de bibliothèques
+avec l'interpréteur qui sont elles-mêmes interprétées. Par exemple, Perl 
est
+fourni avec de nombreux modules Perl, et une implémentation de Java est
+fournie avec de nombreuses classes Java. Ces bibliothèques et les programmes
+qui les appellents sont toujours liés ensemble dynamiquement.</p>
+<p>
+Une conséquence est que si vous choisissez d'utiliser des modules Perl ou
+des classes Java sous GPL dans votre programme, vous devez diffuser le
+programme d'une façon compatible avec la GPL, indépendamment de la licence
+utilisée dans l'interpréteur Perl ou Java sur lequel va s'exécuter le
+programme combiné Perl ou Java.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCWindowsRuntimeAndGPL" name="WindowsRuntimeAndGPL">J'écris
+une application Windows avec Microsoft Visual C++ et je prévois de la
+diffuser sous GPL. Est-il permis par ma GPL de lier mon programme
+dynamiquement avec la bibliothèque de run-time de Visual 
C++&nbsp;?</a></b></dt>
+
+<dd>
+La GPL permet ceci parce que cette bibliothèque <i>run-time</i> accompagne
+normalement le compilateur ou l'interpréteur que vous utilisez. Cela tombe
+donc sous le coup de l'exception de la section 3 de la GPL.
+<p>
+Cela ne signifie pas que c'est une bonne idée d'écrire un programme qui ne
+fonctionne que sur Windows. En faisant ceci, cela donne un logiciel libre
+mais<a href="/philosophy/java-trap.fr.html"> «&nbsp;pris au piège&nbsp;»</a>
+(en ce cas précis, pris au piège de Windows au lieu de Java, mais l'effet
+est le même).
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCOrigBSD" name="OrigBSD">Pourquoi la licence BSD originale
 est-elle incompatible avec la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Parce qu'elle impose une exigence sp&eacute;cifique qui n'est pas dans la
-GPL; &agrave; savoir la r&egrave;gle portant sur la publicit&eacute; du
-programme. La GPL dit&nbsp;:
+Parce qu'elle impose une exigence spécifique qui n'est pas dans la GPL; à
+savoir la règle portant sur la publicité du programme. La GPL dit&nbsp;:
 <pre>
   You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise
   of the rights granted herein.
 </pre>
 <p>
-La clause concernant la publicit&eacute; est justement l'une de ces
-restrictions suppl&eacute;mentaires, et ceci la rend incompatible avec la
-GPL.</p>
+La clause concernant la publicité est justement l'une de ces restrictions
+supplémentaires, et ceci la rend incompatible avec la GPL.</p>
 <p>
-La licence BSD r&eacute;vis&eacute;e ne contient plus cette clause sur la
-publicit&eacute;, ce qui &eacute;limine le probl&egrave;me.
+La licence BSD révisée ne contient plus cette clause sur la publicité, ce
+qui élimine le problème.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLAndPlugins" name="GPLAndPlugins">Si un programme
-distribu&eacute; sous GPL utilise des plug-ins, quelles sont les contraintes
+distribué sous GPL utilise des plug-ins, quelles sont les contraintes
 portant sur les licences d'un plug-in&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Cela d&eacute;pend de la fa&ccedil;on dont le programme invoque ses
-plug-ins. S'il utilise 'fork' et 'exec' pour les invoquer, alors les
-plug-ins sont des programmes s&eacute;par&eacute;s, donc la licence du
-programme principal ne n'impose aucune exigence les concernant.
-<p>
-Si le programme fait une &eacute;dition de liens dynamique avec les
-plug-ins, et qu'ils font des appels de fonctions mutuels et partagent de
-structure de donn&eacute;es, nous pensons qu'ils forment un seul et
-m&ecirc;me programme, et les plug-ins doivent donc &ecirc;tre trait&eacute;s
-comme des extensions du programme principal. Cela signifie qu'il doivent
-&ecirc;tre distribu&eacute;s sous la GPL ou sous une licence de logiciel
-libre compatible avec la GPL.</p>
-<p>
-Si le programme fait une &eacute;dition de liens dynamique avec des
-plug-ins, mais que la communication entre eux est limit&eacute;e &agrave;
-l'invocation de la fonction main du plug-in avec quelques options et
-l'attente du r&eacute;sultat de l'ex&eacute;cution du plug-in, nous nous
-trouvons dans un cas limite.
+Cela dépend de la façon dont le programme invoque ses plug-ins. S'il utilise
+'fork' et 'exec' pour les invoquer, alors les plug-ins sont des programmes
+séparés, donc la licence du programme principal ne n'impose aucune exigence
+les concernant.
+<p>
+Si le programme fait une édition de liens dynamique avec les plug-ins, et
+qu'ils font des appels de fonctions mutuels et partagent de structure de
+données, nous pensons qu'ils forment un seul et même programme, et les
+plug-ins doivent donc être traités comme des extensions du programme
+principal. Cela signifie qu'il doivent être distribués sous la GPL ou sous
+une licence de logiciel libre compatible avec la GPL.</p>
+<p>
+Si le programme fait une édition de liens dynamique avec des plug-ins, mais
+que la communication entre eux est limitée à l'invocation de la fonction
+main du plug-in avec quelques options et l'attente du résultat de
+l'exécution du plug-in, nous nous trouvons dans un cas limite.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLPluginsInNF" name="GPLPluginsInNF">Puis-je utiliser la
@@ -1532,63 +1425,55 @@
 
 <dd>
 Si le programme utilise 'fork' et 'exec' pour invoquer les plug-ins, alors
-les plug-ins sont des programmes s&eacute;par&eacute;s, aussi la licence
-pour le programme principal n'impose aucune exigence les concernant. Vous
-pouvez donc utiliser la GPL pour un plug-in, il n'y a pas d'exigence
-sp&eacute;ciale.
-<p>
-Si le programme fait une &eacute;dition de liens dynamique avec les
-plug-ins, et qu'ils font des appels de fonctions mutuels et partagent de
-structure de donn&eacute;es, nous pensons qu'ils forment un seul et
-m&ecirc;me programme qui doit &ecirc;tre trait&eacute; comme une extension
-du programme principal et des plug-ins. Cela signifie que la combinaison du
-plug-in sous GPL avec le programme principal constituerait une violation de
-la GPL. Toutefois, vous pouvez r&eacute;soudre ce probl&egrave;me
-l&eacute;gal en ajoutant une exception &agrave; la licence de votre plug-in,
-qui autorise &agrave; le lier avec le programme principal non-libre.</p>
-<p>
-Voir aussi la question <a href="#FSWithNFLibs">&laquo;&nbsp;Puis-je
-&eacute;crire un logiciel libre qui utilise des biblioth&egrave;ques
-non-libres&nbsp;?&nbsp;&raquo;</a>
+les plug-ins sont des programmes séparés, aussi la licence pour le programme
+principal n'impose aucune exigence les concernant. Vous pouvez donc utiliser
+la GPL pour un plug-in, il n'y a pas d'exigence spéciale.
+<p>
+Si le programme fait une édition de liens dynamique avec les plug-ins, et
+qu'ils font des appels de fonctions mutuels et partagent de structure de
+données, nous pensons qu'ils forment un seul et même programme qui doit être
+traité comme une extension du programme principal et des plug-ins. Cela
+signifie que la combinaison du plug-in sous GPL avec le programme principal
+constituerait une violation de la GPL. Toutefois, vous pouvez résoudre ce
+problème légal en ajoutant une exception à la licence de votre plug-in, qui
+autorise à le lier avec le programme principal non-libre.</p>
+<p>
+Voir aussi la question <a href="#FSWithNFLibs">«&nbsp;Puis-je écrire un
+logiciel libre qui utilise des bibliothèques non-libres&nbsp;?&nbsp;»</a>
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCNFUseGPLPlugins" name="NFUseGPLPlugins">Puis-je faire un
-programme non-libre con&ccedil;u pour charger un plugin couvert par la
+programme non-libre conçu pour charger un plugin couvert par la
 GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Cela d&eacute;pend de la fa&ccedil;on dont le programme invoque ses
-plug-ins. Si le programme utilise fork et exec pour invoquer les plug-ins,
-alors les plug-ins sont des programmes s&eacute;par&eacute;s, alors, la
-licence du plug-in ne demande pas de pr&eacute;requis pour le programme
-principal.
+Cela dépend de la façon dont le programme invoque ses plug-ins. Si le
+programme utilise fork et exec pour invoquer les plug-ins, alors les
+plug-ins sont des programmes séparés, alors, la licence du plug-in ne
+demande pas de prérequis pour le programme principal.
 <p>
 Si le programme lie dynamiquement les plug-ins, et qu'ils font mutuellement
-des appels de fonctions et partagent des structures de donn&eacute;es, nous
-pensons qu'ils forment un seul programme, qui doit &ecirc;tre trait&eacute;
-comme une extension du programme principal et des plug-ins. Afin d'utiliser
-les plug-ins couverts par la GPL, le programme principal doit &ecirc;tre
-publi&eacute; sous la GPL ou une licence de logiciel libre compatible avec
-la GPL, et que les termes ne la GPL doivent &ecirc;tre respect&eacute;s
-quand le programme principal est distribu&eacute; pour utiliser ces
-plug-ins.</p>
-<p>
-Si le programme fait une &eacute;dition de liens dynamique avec des
-plug-ins, mais que la communication entre eux est limit&eacute;e &agrave;
-l'invocation de la fonction main du plug-in avec quelques options et
-l'attente du r&eacute;sultat de l'ex&eacute;cution du plug-in, nous nous
-trouvons dans un cas limite.</p>
-<p>
-Voir aussi la question <a href="#FSWithNFLibs">&laquo;&nbsp;Puis-je
-&eacute;crire un logiciel libre qui utilise des biblioth&egrave;ques
-non-libres&nbsp;?&nbsp;&raquo;</a>
+des appels de fonctions et partagent des structures de données, nous pensons
+qu'ils forment un seul programme, qui doit être traité comme une extension
+du programme principal et des plug-ins. Afin d'utiliser les plug-ins
+couverts par la GPL, le programme principal doit être publié sous la GPL ou
+une licence de logiciel libre compatible avec la GPL, et que les termes ne
+la GPL doivent être respectés quand le programme principal est distribué
+pour utiliser ces plug-ins.</p>
+<p>
+Si le programme fait une édition de liens dynamique avec des plug-ins, mais
+que la communication entre eux est limitée à l'invocation de la fonction
+main du plug-in avec quelques options et l'attente du résultat de
+l'exécution du plug-in, nous nous trouvons dans un cas limite.</p>
+<p>
+Voir aussi la question <a href="#FSWithNFLibs">«&nbsp;Puis-je écrire un
+logiciel libre qui utilise des bibliothèques non-libres&nbsp;?&nbsp;»</a>
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCLinkingWithGPL" name="LinkingWithGPL">Vous avez mis sous 
GPL
-un programme que j'aimerais lier &agrave; mon code pour fabriquer un
-programme propri&eacute;taire. Le fait que je fasse une &eacute;dition de
-liens avec votre programme implique-t-il que je doive mettre mon programme
-sous GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+un programme que j'aimerais lier à mon code pour fabriquer un programme
+propriétaire. Le fait que je fasse une édition de liens avec votre programme
+implique-t-il que je doive mettre mon programme sous GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Oui.
@@ -1600,25 +1485,24 @@
 
 <dd>
 Vous pouvez toujours demander, mais la plupart des auteurs persisteront et
-refuseront. L'id&eacute;e m&ecirc;me de la GPL est que, si vous voulez
-inclure notre code dans votre programme, votre programme doit aussi
-&ecirc;tre un logiciel libre. Ceci est fait pour vous inciter &agrave;
-distribuer votre programme de telle sorte qu'il s'int&egrave;gre &agrave;
-notre communaut&eacute;.
+refuseront. L'idée même de la GPL est que, si vous voulez inclure notre code
+dans votre programme, votre programme doit aussi être un logiciel
+libre. Ceci est fait pour vous inciter à distribuer votre programme de telle
+sorte qu'il s'intègre à notre communauté.
 <p>
-Vous disposez toujours de l'alternative l&eacute;gale de ne pas utiliser
-notre code.
+Vous disposez toujours de l'alternative légale de ne pas utiliser notre
+code.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
 name="LinkingOverControlledInterface">Comment puis-je autoriser de lier des
-modules propri&eacute;taires avec ma biblioth&egrave;que sous GPL uniquement
-dans une interface contr&ocirc;l&eacute;e&nbsp;?</a></b></dt>
+modules propriétaires avec ma bibliothèque sous GPL uniquement dans une
+interface contrôlée&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Ajouter ce texte &agrave; la notice de licence de chaque fichier du
-paquetage, &agrave; la fin du texte qui dit que le fichier est
-distribu&eacute; sous la licence GPL GNU&nbsp;:
+Ajouter ce texte à la notice de licence de chaque fichier du paquetage, à la
+fin du texte qui dit que le fichier est distribué sous la licence GPL
+GNU&nbsp;:
 <pre>
 
 Linking ABC statically or dynamically with other modules is making
@@ -1641,186 +1525,149 @@
 exception also makes it possible to release a modified version which
 carries forward this exception.
 
-Traductionnbsp;:
-
-Lier ABC statiquement ou dynamiquement avec d'autres modules en fait un travail
-combin&eacute; bas&eacute; sur ABC. Par cons&eacute;quent, les termes et 
conditions de la Licence
-publique g&eacute;n&eacute;rale GNU couvrent la totalit&eacute; de programme.
-
-Exceptionnellement, les d&eacute;tenteurs du copyright de ABC vous donne la
-permission de combiner ABC avec des logiciels libres ou des 
biblioth&egrave;ques
-couvertes par la LGPL GNU et avec des modules ind&eacute;pendants qui 
communiquent avec
-ABC seulement &agrave; partir de l'interface ABCDEF. Vous pouvez copier et 
distribuer
-un tel syst&egrave;me en suivant les termes de la GPL GNU pour ABC et les 
licences de
-l'autre code concern&eacute; pourvu d'y inclure le code source de cet autre 
code car la
-GPL GNU n&eacute;cessite de distribuer le code source.
-
-Notez que les personnes qui font des versions modifi&eacute;es de ABC ne sont 
pas oblig&eacute;es
-d'accorder cette exception particuli&egrave;re pour leurs versions 
modifi&eacute;es; il leur appartient
-de le faire ou pas. La Licence publique g&eacute;n&eacute;rale GNU donne la
-permission de publier une version modifi&eacute;e sans cette exception; cette
-exception rend &eacute;galement possible de publier une version 
modifi&eacute;e qui
-perp&eacute;tue cette exception.
-
 </pre>
 <p>
-Seuls les d&eacute;tenteurs du copyright du programme peuvent
-l&eacute;galement autoriser cette exception. Si vous avez &eacute;crit tout
-le programme vous m&ecirc;me, alors &agrave; supposer que votre employeur ou
-votre &eacute;cole ne le r&eacute;clame pas, vous &ecirc;tes le
-d&eacute;tenteur du copyright &mdash;&nbsp;donc vous pouvez autoriser
+Seuls les détenteurs du copyright du programme peuvent légalement autoriser
+cette exception. Si vous avez écrit tout le programme vous même, alors à
+supposer que votre employeur ou votre école ne le réclame pas, vous êtes le
+détenteur du copyright &mdash;&nbsp;donc vous pouvez autoriser
 l'exception. Mais si vous voulez utiliser dans votre code des portions
-d'autres programmes sous GPL &eacute;crits par d'autres auteurs, vous ne
-pouvez autoriser cette exception &agrave; leur place. Vous devez obtenir
-l'autorisation des d&eacute;tenteurs des copyrights de ces programmes.
+d'autres programmes sous GPL écrits par d'autres auteurs, vous ne pouvez
+autoriser cette exception à leur place. Vous devez obtenir l'autorisation
+des détenteurs des copyrights de ces programmes.
 </p><p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCManyDifferentLicenses" name="ManyDifferentLicenses">J'ai
-&eacute;crit une application qui se lie avec de nombreux composants
-diff&eacute;rents, qui sont couverts par diff&eacute;rentes licences. Je ne
-comprends vraiment pas bien quelles clauses des licences s'appliquent
-&agrave; mon programme. Pourriez-vous m'expliquer quelle licences je peux
-utiliser&nbsp;?</a></b></dt>
+écrit une application qui se lie avec de nombreux composants différents, qui
+sont couverts par différentes licences. Je ne comprends vraiment pas bien
+quelles clauses des licences s'appliquent à mon programme. Pourriez-vous
+m'expliquer quelle licences je peux utiliser&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Pour r&eacute;pondre &agrave; cette question, nous aurions besoin de voir
-une liste compl&egrave;te des composants utilis&eacute;s par votre
-programme, des licences de chacun de ces composants, ainsi qu'une
-description br&egrave;ve (quelques phrases par composant devraient suffire
-de la fa&ccedil;on dont votre biblioth&egrave;que les utilise. Deux exemples
-potentiels&nbsp;:
+Pour répondre à cette question, nous aurions besoin de voir une liste
+complète des composants utilisés par votre programme, des licences de chacun
+de ces composants, ainsi qu'une description brève (quelques phrases par
+composant devraient suffire de la façon dont votre bibliothèque les
+utilise. Deux exemples potentiels&nbsp;:
 <ul>
-<li>Pour que mon logiciel fonctionne, il doit subir une &eacute;dition de liens
-avec la librairie FOO, qui est disponible sous Lesser GPL (GPL Amoindrie).</li>
-<li>Mon logiciel fait un appel syst&egrave;me (avec une ligne de commande que
-j'ai &eacute;crite) pour lancer le programme BAR, qui est &laquo;&nbsp;sous
-GPL, avec une exception sp&eacute;ciale autorisant une &eacute;dition de
-liens avec QUUX&nbsp;&raquo;.</li>
+<li>Pour que mon logiciel fonctionne, il doit subir une édition de liens avec 
la
+librairie FOO, qui est disponible sous Lesser GPL (GPL Amoindrie).</li>
+<li>Mon logiciel fait un appel système (avec une ligne de commande que j'ai
+écrite) pour lancer le programme BAR, qui est «&nbsp;sous GPL, avec une
+exception spéciale autorisant une édition de liens avec QUUX&nbsp;».</li>
 </ul>
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCMereAggregation" name="MereAggregation">Quelle est la
-diff&eacute;rence entre <i>&laquo;&nbsp;mere aggregation&nbsp;&raquo;</i> et
-<i>&laquo;&nbsp;combining two modules into one
-program&nbsp;&raquo;</i>&nbsp;?</a></b></dt>
+différence entre <i>«&nbsp;mere aggregation&nbsp;»</i> et
+<i>«&nbsp;combining two modules into one 
program&nbsp;»</i>&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-La <i>&laquo;&nbsp;mere aggregation&nbsp;&raquo;</i> de deux programmes
-consiste &agrave; les mettre c&ocirc;te-&agrave;-c&ocirc;te sur le
-m&ecirc;me CD-ROM ou le m&ecirc;me disque dur. Nous utilisons ce terme dans
-les cas o&ugrave; il s'agit de programmes distincts, pas des parties d'un
-m&ecirc;me programme. Dans ce cas, si l'un des programmes est couvert par la
+La <i>«&nbsp;mere aggregation&nbsp;»</i> de deux programmes consiste à les
+mettre côte-à-côte sur le même CD-ROM ou le même disque dur. Nous 
utilisons
+ce terme dans les cas où il s'agit de programmes distincts, pas des parties
+d'un même programme. Dans ce cas, si l'un des programmes est couvert par la
 GPL, cela n'a pas d'effet sur l'autre programme.
 <p>
-Combiner deux modules (<i>&laquo;&nbsp;combining two
-modules&nbsp;&raquo;</i>) signifie les connecter de telle sorte qu'ils
-constituent un seul programme plus important. Si l'une au moins des parties
-est couverte par la GPL, l'ensemble doit alors aussi &ecirc;tre
-distribu&eacute; sous GPL--si vous ne pouvez ou ne voulez pas le faire, vous
-n'&ecirc;tes pas autoris&eacute; &agrave; les combiner.</p>
+Combiner deux modules (<i>«&nbsp;combining two modules&nbsp;»</i>) signifie
+les connecter de telle sorte qu'ils constituent un seul programme plus
+important. Si l'une au moins des parties est couverte par la GPL, l'ensemble
+doit alors aussi être distribué sous GPL--si vous ne pouvez ou ne voulez pas
+le faire, vous n'êtes pas autorisé à les combiner.</p>
 <p>
 Qu'est-ce qui constitue le fait de combiner deux parties en un seul
-programme&nbsp;? Il s'agit d'un probl&egrave;me juridique, qui sera
-tranch&eacute; en dernier recours par un juge. Nous pensons qu'un
-crit&egrave;re adapt&eacute; tient compte &agrave; la fois des modes de
-communication (exec, pipes, rpc, appel de fonctions au sein d'un espace de
-m&eacute;moire commun, etc.) et de la s&eacute;mantique de cette
-communication (quels genres d'informations sont &eacute;chang&eacute;s).</p>
-<p>
-Si les modules sont inclus dans un m&ecirc;me fichier ex&eacute;cutable, ils
-sont ind&eacute;niablement combin&eacute;s dans un seul programme. Si les
-modules sont con&ccedil;us pour &ecirc;tre ex&eacute;cut&eacute;s par
-&eacute;dition de liens dans un m&ecirc;me espace m&eacute;moire
-partag&eacute;, cela signifie presque &agrave; coup s&ucirc;r une
-combinaison en un seul programme.</p>
+programme&nbsp;? Il s'agit d'un problème juridique, qui sera tranché en
+dernier recours par un juge. Nous pensons qu'un critère adapté tient compte
+à la fois des modes de communication (exec, pipes, rpc, appel de fonctions
+au sein d'un espace de mémoire commun, etc.) et de la sémantique de cette
+communication (quels genres d'informations sont échangés).</p>
+<p>
+Si les modules sont inclus dans un même fichier exécutable, ils sont
+indéniablement combinés dans un seul programme. Si les modules sont conçus
+pour être exécutés par édition de liens dans un même espace mémoire 
partagé,
+cela signifie presque à coup sûr une combinaison en un seul programme.</p>
 <p>
 En revanche, les pipes, sockets et autres arguments de ligne de commande
-sont des m&eacute;canismes de communication utilis&eacute;s normalement
-entre deux programmes s&eacute;par&eacute;s. Aussi, tant que ceux-ci servent
-&agrave; communiquer, les modules sont normalement des programmes
-s&eacute;par&eacute;s. Mais si la s&eacute;mantique des &eacute;changes est
-assez 'intime', avec &eacute;change de structures de donn&eacute;es internes
-complexes, cela pourrait &eacute;galement constituer une base suffisante
-pour consid&eacute;rer les deux &eacute;l&eacute;ments combin&eacute;s comme
-un seul et m&ecirc;me programme.
+sont des mécanismes de communication utilisés normalement entre deux
+programmes séparés. Aussi, tant que ceux-ci servent à communiquer, les
+modules sont normalement des programmes séparés. Mais si la sémantique des
+échanges est assez 'intime', avec échange de structures de données internes
+complexes, cela pourrait également constituer une base suffisante pour
+considérer les deux éléments combinés comme un seul et même programme.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCAssignCopyright" name="AssignCopyright">Pourquoi la FSF
 requiert-elle que les contributeurs de programmes sous copyright de la FSF
-transf&egrave;rent le copyright &agrave; la FSF&nbsp;? Si je d&eacute;tiens
-le copyright d'un programme sous GPL, devrais-je faire la m&ecirc;me
-chose&nbsp;? Si oui, comment&nbsp;?</a></b></dt>
+transfèrent le copyright à la FSF&nbsp;? Si je détiens le copyright d'un
+programme sous GPL, devrais-je faire la même chose&nbsp;? Si oui,
+comment&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Nos avocats nous ont avis&eacute;s que pour &ecirc;tre dans la <a
+Nos avocats nous ont avisés que pour être dans la <a
 href="/licenses/why-assign.fr.html">meilleure position pour faire appliquer
 la GPL</a> au tribunal contre des contrevenants, il valait mieux conserver
 un statut de copyright le plus simple possible. C'est ce que nous faisons en
-demandant &agrave; chaque contributeur, soit de transf&eacute;rer le
-copyright de sa contribution &agrave; la FSF, soit d'abandonner ce
-copyright, le pla&ccedil;ant ainsi dans le domaine public.
-<p>
-Nous demandons &eacute;galement aux contributeurs individuels d'obtenir une
-renonciation au copyright &eacute;crite par leur employeur (s'il existe), de
-fa&ccedil;on &agrave; s'assurer que ce dernier ne puisse pr&eacute;tendre
-avoir des droits sur les &eacute;l&eacute;ments de contribution au projet.</p>
+demandant à chaque contributeur, soit de transférer le copyright de sa
+contribution à la FSF, soit d'abandonner ce copyright, le plaçant ainsi dans
+le domaine public.
+<p>
+Nous demandons également aux contributeurs individuels d'obtenir une
+renonciation au copyright écrite par leur employeur (s'il existe), de façon
+à s'assurer que ce dernier ne puisse prétendre avoir des droits sur les
+éléments de contribution au projet.</p>
 <p>
 Bien entendu, si tous les participants mettent leur code dans le domaine
 public, il n'y a plus de copyright permettant de faire appliquer la
-GPL. Aussi nous encourageons &agrave; d&eacute;finir un copyright sur les
-des contributions importantes en mati&egrave;re de code, et &agrave;
-seulement mettre les modifications mineures dans le domaine public.</p>
-<p>
-Si &ecirc;tes pr&ecirc;t &agrave; faire un effort pour d&eacute;fendre la
-GPL appliqu&eacute;e &agrave; votre programme, c'est probablement une bonne
-id&eacute;e que d'adopter une politique similaire. Merci de contacter <a
+GPL. Aussi nous encourageons à définir un copyright sur les des
+contributions importantes en matière de code, et à seulement mettre les
+modifications mineures dans le domaine public.</p>
+<p>
+Si êtes prêt à faire un effort pour défendre la GPL appliquée à votre
+programme, c'est probablement une bonne idée que d'adopter une politique
+similaire. Merci de contacter <a
 href="mailto:licensing&#64;gnu.org";>&lt;licensing&#64;gnu.org&gt;</a> si
-vous d&eacute;sirez plus de renseignements.
+vous désirez plus de renseignements.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCModifyGPL" name="ModifyGPL">Puis-je modifier la GPL et 
faire
-une licence modifi&eacute;e&nbsp;?</a></b></dt>
+une licence modifiée&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vous pouvez utiliser les termes de la GPL (qui peuvent &ecirc;tre
-modifi&eacute;s) dans une autre licence pourvu que vous l'appeliez par un
-autre nom et que vous n'y incluiez pas le pr&eacute;ambule de la GPL, et
-pourvu que vous modifiez les instructions d'usage &agrave; la fin
-suffisamment pour la rendre clairement diff&eacute;rente dans la formulation
-et en ne mentionnant pas GNU (bien que la proc&eacute;dure que vous
-d&eacute;crivez puisse &ecirc;tre similaire).
+Vous pouvez utiliser les termes de la GPL (qui peuvent être modifiés) dans
+une autre licence pourvu que vous l'appeliez par un autre nom et que vous
+n'y incluiez pas le préambule de la GPL, et pourvu que vous modifiez les
+instructions d'usage à la fin suffisamment pour la rendre clairement
+différente dans la formulation et en ne mentionnant pas GNU (bien que la
+procédure que vous décrivez puisse être similaire).
 <p>
-Si vous voulez utiliser notre pr&eacute;ambule dans une licence
-modifi&eacute;e, veuillez &eacute;crire &agrave; <a
+Si vous voulez utiliser notre préambule dans une licence modifiée, veuillez
+écrire à <a
 href="mailto:licensing&#64;gnu.org";>&lt;licensing&#64;gnu.org&gt;</a> pour
-une autorisation. &Agrave; cette fin, vous voudrons v&eacute;rifier les
-conditions r&eacute;elles de la licence pour voir si nous les approuvons.</p>
+une autorisation. À cette fin, vous voudrons vérifier les conditions
+réelles de la licence pour voir si nous les approuvons.</p>
 <p>
 Bien que nous n'objecterons pas de raisons juridiques pour modifier la
-licence de cette mani&egrave;re, nous esp&eacute;rons que vous y
-r&eacute;fl&eacute;chirez &agrave; deux fois et que vous ne le ferez
-pas. Une telle licence modifi&eacute;e est presque s&ucirc;rement <a
-href="#WhatIsCompatible">incompatible avec la GPL GNU</a>, et cette
-incompatibilit&eacute; bloque des combinaisons utiles de modules. La
-prolif&eacute;ration de diff&eacute;rentes licences de logiciels libres est
-un fardeau en soi.
+licence de cette manière, nous espérons que vous y réfléchirez à deux fois
+et que vous ne le ferez pas. Une telle licence modifiée est presque sûrement
+<a href="#WhatIsCompatible">incompatible avec la GPL GNU</a>, et cette
+incompatibilité bloque des combinaisons utiles de modules. La prolifération
+de différentes licences de logiciels libres est un fardeau en soi.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLCommercially" name="GPLCommercially">Si j'utilise un
 morceau de logiciel que j'ai obtenu sous GNU GPL, ai-je le droit de modifier
-le code original pour cr&eacute;er un nouveau programme, puis de
-commercialiser ce programme&nbsp;?</a></b></dt>
+le code original pour créer un nouveau programme, puis de commercialiser ce
+programme&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vous &ecirc;tes autoris&eacute; &agrave; vendre des copies du programme
-modifi&eacute;, mais uniquement selon les termes de la GNU GPL. Ainsi, par
-exemple, vous devez rendre le code source disponible pour les utilisateurs
-du programme comme pr&eacute;cis&eacute; par la GPL, et ils doivent
-&ecirc;tre autoris&eacute;s &agrave; le redistribuer et &agrave; le
-modifier, comme pr&eacute;vu &eacute;galement par la GPL.
+Vous êtes autorisé à vendre des copies du programme modifié, mais 
uniquement
+selon les termes de la GNU GPL. Ainsi, par exemple, vous devez rendre le
+code source disponible pour les utilisateurs du programme comme précisé par
+la GPL, et ils doivent être autorisés à le redistribuer et à le modifier,
+comme prévu également par la GPL.
 <p>
 Ces conditions sont indispensables pour inclure dans votre programme le code
-sous GPL que vous avez re&ccedil;u.
+sous GPL que vous avez reçu.
 </p></dd>
 
 
@@ -1828,16 +1675,14 @@
 utiliser la GPL pour autre chose que des logiciels&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vous pouvez appliquer la GPL &agrave; n'importe quel type d'&oelig;uvre, du
-moment qu'il n'y a pas d'incertitude sur ce qui constitue le
-&laquo;&nbsp;code source&nbsp;&raquo; de l'&oelig;uvre. Ce que la GPL
-d&eacute;finit par la forme privil&eacute;gi&eacute;e de l'&oelig;uvre
-permettant d'y apporter des modifications.
-<p>
-Toutefois, pour les manuels et les ouvrages, et plus
-g&eacute;n&eacute;ralement toute &oelig;uvre ayant pour but d'enseigner un
-sujet, nous recommandons l'utilisation de la GFDL, plut&ocirc;t que de la
-GPL.
+Vous pouvez appliquer la GPL à n'importe quel type d'&oelig;uvre, du moment
+qu'il n'y a pas d'incertitude sur ce qui constitue le «&nbsp;code
+source&nbsp;» de l'&oelig;uvre. Ce que la GPL définit par la forme
+privilégiée de l'&oelig;uvre permettant d'y apporter des modifications.
+<p>
+Toutefois, pour les manuels et les ouvrages, et plus généralement toute
+&oelig;uvre ayant pour but d'enseigner un sujet, nous recommandons
+l'utilisation de la GFDL, plutôt que de la GPL.
 </p></dd>
 
 
@@ -1847,149 +1692,136 @@
 <dd>
 
 <p><a href="/licenses/lgpl-java.fr.html">Voir cet article pour les
-d&eacute;tails</a>. Cela fonctionne comme c'est con&ccedil;u, voulu et
-attendu.
+détails</a>. Cela fonctionne comme c'est conçu, voulu et attendu.
 </p></dd>
 
-<dt><b><a href="#TOCConsider" name="Consider">Consid&eacute;rez la situation
+<dt><b><a href="#TOCConsider" name="Consider">Considérez la situation
 suivante&nbsp;:<br />1. X distribue la version V1 d'un projet sous GPL.<br
-/>2. Y contribue au d&eacute;veloppement de la version V2 avec des
-modifications et des ajouts au code bas&eacute;s sur V1.<br />3. X veut
-convertir la version V2 vers une licence autre que GPL.<br />X a-t-il besoin
-de la permission de Y&nbsp;?</a></b></dt>
+/>2. Y contribue au développement de la version V2 avec des modifications et
+des ajouts au code basés sur V1.<br />3. X veut convertir la version V2 vers
+une licence autre que GPL.<br />X a-t-il besoin de la permission de
+Y&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd> 
 Oui. Y avait l'obligation de distribuer sa version sous GNU GPL, du fait
-qu'elle est bas&eacute;e sur la version V1 de X. Rien n'oblige Y &agrave;
-&ecirc;tre d'accord avec toute autre licence pour son code. Par
-cons&eacute;quent, X doit obtenir la permission de Y avant de distribuer ce
-code sous une autre licence.
+qu'elle est basée sur la version V1 de X. Rien n'oblige Y à être d'accord
+avec toute autre licence pour son code. Par conséquent, X doit obtenir la
+permission de Y avant de distribuer ce code sous une autre licence.
 <p></p></dd>
 
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLInProprietarySystem"
 name="GPLInProprietarySystem">J'aimerais incorporer un logiciel sous GPL
-dans mon syst&egrave;me propri&eacute;taire. Est-ce 
possible&nbsp;?</a></b></dt>
+dans mon système propriétaire. Est-ce possible&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vous ne pouvez pas incorporer un logiciel couvert par la GPL dans un
-syst&egrave;me propri&eacute;taire. L'objectif de la GPL est d'accorder
-&agrave; tous la libert&eacute; de copier, redistribuer, comprendre, et
-modifier un programme. Si vous pouviez incorporer des logiciels sous GPL
-dans un syst&egrave;me non-libre, cela aurait pour effet de rendre
-&eacute;galement non-libre les logiciels sous GPL.
-<p>
-Un syst&egrave;me qui incorpore un programme plac&eacute; sous GPL est une
-version &eacute;tendue de ce programme. La GPL dit que toute version
-&eacute;tendue du programme doit &ecirc;tre distribu&eacute;e sous GPL
-d&egrave;s qu'elle est seulement diffus&eacute;e. Il y a deux raisons
-&agrave; cela&nbsp;: s'assurer que les utilisateurs qui obtiennent le
-programme disposent de la libert&eacute; &agrave; laquelle ils ont droit, et
-encourager les gens &agrave; donner en &eacute;change les
-am&eacute;liorations qu'ils ont pu apporter.</p>
+Vous ne pouvez pas incorporer un logiciel couvert par la GPL dans un système
+propriétaire. L'objectif de la GPL est d'accorder à tous la liberté de
+copier, redistribuer, comprendre, et modifier un programme. Si vous pouviez
+incorporer des logiciels sous GPL dans un système non-libre, cela aurait
+pour effet de rendre également non-libre les logiciels sous GPL.
+<p>
+Un système qui incorpore un programme placé sous GPL est une version étendue
+de ce programme. La GPL dit que toute version étendue du programme doit être
+distribuée sous GPL dès qu'elle est seulement diffusée. Il y a deux raisons
+à cela&nbsp;: s'assurer que les utilisateurs qui obtiennent le programme
+disposent de la liberté à laquelle ils ont droit, et encourager les gens à
+donner en échange les améliorations qu'ils ont pu apporter.</p>
 <p>
 Toutefois, dans de nombreux cas, vous pouvez distribuer un logiciel sous GPL
-&agrave; c&ocirc;t&eacute; de votre syst&egrave;me propri&eacute;taire. Pour
-que cette op&eacute;ration soit l&eacute;gale, vous devez vous assurer que
-les programmes libres et non-libres communiquent de suffisamment loin, et
-qu'ils ne sont pas combin&eacute;s de fa&ccedil;on &agrave; cr&eacute;er de
-fait un seul et m&ecirc;me programme.</p>
-<p>
-La diff&eacute;rence entre ceci et &laquo;l'incorporation&raquo; du logiciel
-sous GPL est une question &agrave; la fois de fond et de
-forme. Essentiellement&nbsp;: si les deux programmes sont combin&eacute;s de
-telle fa&ccedil;on qu'ils forment les deux parties d'un m&ecirc;me
-programme, alors vous ne pouvez les traiter comme des programmes
-s&eacute;par&eacute;s. La GPL doit alors couvrir l'ensemble.</p>
-<p>
-Si les deux programmes demeurent bien s&eacute;par&eacute;s, comme par
-exemple le compilateur et le noyau, ou comme un &eacute;diteur de texte et
-un shell, vous pouvez alors les traiter comme des programmes
-s&eacute;par&eacute;s &mdash;&nbsp;mais vous devez faire cela comme il
-faut. Se pose alors simplement la question de la forme&nbsp;: comment vous
-d&eacute;crivez ce que vous faites. Pourquoi cela nous importe-t-il&nbsp;?
-Parce que nous voulons &ecirc;tre s&ucirc;r que l'utilisateur comprenne bien
-le statut libre du logiciel de cet ensemble qui est sous GPL.</p>
-<p>
-Si quelqu'un distribue un logiciel sous GPL en l'identifiant comme
-&eacute;tant &laquo;&nbsp;une partie&nbsp;&raquo; d'un syst&egrave;me dont
-les utilisateurs savent qu'il est partiellement propri&eacute;taire, ces
-derniers pourraient ne pas avoir une id&eacute;e claire de leurs droits
-concernant le logiciel GNU. Mais s'ils savent que ce qu'ils ont re&ccedil;u
-correspond &agrave; un programme libre plus un autre programme, c&ocirc;te
-&agrave; c&ocirc;te, leurs droits sont clairs.
+à côté de votre système propriétaire. Pour que cette opération soit 
légale,
+vous devez vous assurer que les programmes libres et non-libres communiquent
+de suffisamment loin, et qu'ils ne sont pas combinés de façon à créer de
+fait un seul et même programme.</p>
+<p>
+La différence entre ceci et «l'incorporation» du logiciel sous GPL est une
+question à la fois de fond et de forme. Essentiellement&nbsp;: si les deux
+programmes sont combinés de telle façon qu'ils forment les deux parties d'un
+même programme, alors vous ne pouvez les traiter comme des programmes
+séparés. La GPL doit alors couvrir l'ensemble.</p>
+<p>
+Si les deux programmes demeurent bien séparés, comme par exemple le
+compilateur et le noyau, ou comme un éditeur de texte et un shell, vous
+pouvez alors les traiter comme des programmes séparés &mdash;&nbsp;mais vous
+devez faire cela comme il faut. Se pose alors simplement la question de la
+forme&nbsp;: comment vous décrivez ce que vous faites. Pourquoi cela nous
+importe-t-il&nbsp;? Parce que nous voulons être sûr que l'utilisateur
+comprenne bien le statut libre du logiciel de cet ensemble qui est sous 
GPL.</p>
+<p>
+Si quelqu'un distribue un logiciel sous GPL en l'identifiant comme étant
+«&nbsp;une partie&nbsp;» d'un système dont les utilisateurs savent qu'il est
+partiellement propriétaire, ces derniers pourraient ne pas avoir une idée
+claire de leurs droits concernant le logiciel GNU. Mais s'ils savent que ce
+qu'ils ont reçu correspond à un programme libre plus un autre programme,
+côte à côte, leurs droits sont clairs.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLWrapper" name="GPLWrapper">J'aimerais incorporer un
-logiciel couvert par la GPL dans mon syst&egrave;me
-propri&eacute;taire. Puis-je le faire en ajoutant un module
-&laquo;&nbsp;enveloppant&nbsp;&raquo;, sous une licence permissive
+logiciel couvert par la GPL dans mon système propriétaire. Puis-je le faire
+en ajoutant un module «&nbsp;enveloppant&nbsp;», sous une licence permissive
 compatible avec la GPL (de type licence X 11) entre la partie couverte par
-la GPL et la partie propri&eacute;taire&nbsp;?</a></b></dt>
+la GPL et la partie propriétaire&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd><p>Non. La licence X11 est compatible avec la GPL, donc vous pouvez 
incorporer
 un module au programme couvert par la GPL et le mettre sous licence X
 11. Mais si vous les incorporez dans un programme plus gros, cet ensemble
 incluerait la partie couverte par la GPL, donc <em>cet ensemble</em> devrait
-&ecirc;tre sous licence GPL.</p>
+être sous licence GPL.</p>
 
-<p>Le fait qu'un module propri&eacute;taire A communique avec un module C
-couvert par la GPL par le seul biais d'un module B sous licence X 11 n'est
-pas l&eacute;galement recevable&nbsp;; ce qui importe, c'est que le module C
-est inclus dans l'ensemble.
+<p>Le fait qu'un module propriétaire A communique avec un module C couvert par
+la GPL par le seul biais d'un module B sous licence X 11 n'est pas
+légalement recevable&nbsp;; ce qui importe, c'est que le module C est inclus
+dans l'ensemble.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCLibGCCException" name="LibGCCException">Est-ce que
 l'exception libstdc++ permet de lier dynamiquement&nbsp;?</a></b></dt>
 
-<dd><p>Oui. Le but de l'exception est d'autoriser les gens &agrave; compiler 
des
-logiciels propri&eacute;taires en utilisant gcc.</p></dd>
+<dd><p>Oui. Le but de l'exception est d'autoriser les gens à compiler des 
logiciels
+propriétaires en utilisant gcc.</p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCMoneyGuzzlerInc" name="MoneyGuzzlerInc">J'aimerais modifier
-des programmes plac&eacute;s sous GPL et les lier avec les
-biblioth&egrave;ques de portage de Pompe À Fric, S.A. Je ne peux pas
-distribuer le code source de ces biblioth&egrave;ques, aussi tout
-utilisateur voulant modifier ces versions devrait acheter ces
-biblioth&egrave;ques. Pourquoi la GPL ne le permet-elle pas&nbsp;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Il y a deux raisons &agrave; cela.
-<p>
-D'abord une raison d'ordre g&eacute;n&eacute;ral. Si nous autorisions la
-soci&eacute;t&eacute; A &agrave; cr&eacute;er un fichier
-propri&eacute;taire, et la soci&eacute;t&eacute; B &agrave; distribuer un
-logiciel sous GPL li&eacute; &agrave; ce fichier, cela aurait pour effet de
-cr&eacute;er une faille dans la GPL suffisante pour qu'un camion passe
-&agrave; travers. On aurait alors <i>carte blanche</i> pour faire de la
-r&eacute;tention sur le code source pour toute sorte de modifications et
-d'extensions &agrave; des logiciels sous GPL.</p>
-<p>
-L'un de nos objectifs principaux &eacute;tant de donner acc&egrave;s au code
-source &agrave; tous les utilisateurs, c'est l&agrave; une
-cons&eacute;quence que nous essayons &agrave; tout prix d'&eacute;viter.</p>
-<p>
-Plus sp&eacute;cifiquement, les versions du programme li&eacute;es avec les
-biblioth&egrave;ques de Pompe-À-Fric ne seraient pas vraiment des logiciels
-libres au sens o&ugrave; nous l'entendons &mdash;&nbsp;elles ne
-comprendraient pas l'int&eacute;gralit&eacute; du code source qui permet aux
-utilisateurs de modifier et de recompiler le programme.
+des programmes placés sous GPL et les lier avec les bibliothèques de portage
+de Pompe À Fric, S.A. Je ne peux pas distribuer le code source de ces
+bibliothèques, aussi tout utilisateur voulant modifier ces versions devrait
+acheter ces bibliothèques. Pourquoi la GPL ne le permet-elle
+pas&nbsp;?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Il y a deux raisons à cela.
+<p>
+D'abord une raison d'ordre général. Si nous autorisions la société A à 
créer
+un fichier propriétaire, et la société B à distribuer un logiciel sous GPL
+lié à ce fichier, cela aurait pour effet de créer une faille dans la GPL
+suffisante pour qu'un camion passe à travers. On aurait alors <i>carte
+blanche</i> pour faire de la rétention sur le code source pour toute sorte
+de modifications et d'extensions à des logiciels sous GPL.</p>
+<p>
+L'un de nos objectifs principaux étant de donner accès au code source à tous
+les utilisateurs, c'est là une conséquence que nous essayons à tout prix
+d'éviter.</p>
+<p>
+Plus spécifiquement, les versions du programme liées avec les bibliothèques
+de Pompe-À-Fric ne seraient pas vraiment des logiciels libres au sens où
+nous l'entendons &mdash;&nbsp;elles ne comprendraient pas l'intégralité du
+code source qui permet aux utilisateurs de modifier et de recompiler le
+programme.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLIncompatibleAlone" name="GPLIncompatibleAlone">Si la
 licence pour un module Q requiert une condition incompatible avec la GPL,
-mais que cette condition ne s'applique seulement lorsque Q est
-distribu&eacute; seul, et non lorsqu'il est distribu&eacute; dans un plus
-grand programme, est-ce compatible avec la licence GPL&nbsp;? Puis-je
-combiner ou lier Q avec un programme couvert par la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+mais que cette condition ne s'applique seulement lorsque Q est distribué
+seul, et non lorsqu'il est distribué dans un plus grand programme, est-ce
+compatible avec la licence GPL&nbsp;? Puis-je combiner ou lier Q avec un
+programme couvert par la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Si un programme P est publi&eacute; sous la GPL cela signifie que *toute et
-chaque partie de celui-ci* peut &ecirc;tre utilis&eacute;e sous la GPL. Si
-vous int&eacute;grez le module Q, et publiez le programme combin&eacute; P+Q
-sous la GPL, cela signifie que chaque partie de P+Q peut &ecirc;tre
-utilis&eacute;e sous la GPL. Une partie de P+Q est Q. Aussi, publier P+Q
-sous la GPL signifie que Q, une partie de celui-ci, peut &ecirc;tre
-utilis&eacute; sous la GPL. En le formulant autrement, un utilisateur qui
+Si un programme P est publié sous la GPL cela signifie que *toute et chaque
+partie de celui-ci* peut être utilisée sous la GPL. Si vous intégrez le
+module Q, et publiez le programme combiné P+Q sous la GPL, cela signifie que
+chaque partie de P+Q peut être utilisée sous la GPL. Une partie de P+Q est
+Q. Aussi, publier P+Q sous la GPL signifie que Q, une partie de celui-ci,
+peut être utilisé sous la GPL. En le formulant autrement, un utilisateur qui
 obtient P+Q sous la GPL peut supprimer P, de sorte que seul Q demeure,
 toujours sous la GPL.
 <p>
@@ -1998,60 +1830,59 @@
 <p>
 Si la licence de Q dit en des termes incertains que vous devez faire
 certaines choses (incompatibles avec la GPL) quand vous redistribuer Q
-lui-m&ecirc;me, alors cela ne vous permet pas de distribuer Q sous la
-GPL. Il s'ensuit que vous ne pouvez pas publier P+Q sous la GPL non
-plus. Donc vous ne pouvez pas lier ou combiner P avec Q.
+lui-même, alors cela ne vous permet pas de distribuer Q sous la GPL. Il
+s'ensuit que vous ne pouvez pas publier P+Q sous la GPL non plus. Donc vous
+ne pouvez pas lier ou combiner P avec Q.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCModifiedJustBinary" name="ModifiedJustBinary">Puis-je
-publier une version modifi&eacute;e d'un programme sous GPL sous forme
-binaire uniquement&nbsp;?</a></b></dt>
+publier une version modifiée d'un programme sous GPL sous forme binaire
+uniquement&nbsp;?</a></b></dt>
 <dd>
-Non. Tout le propos de la GPL est que toutes les versions modifi&eacute;es
-doivent &ecirc;tre des <a href="/philosophy/free-sw.fr.html">logiciels
-libres</a> &mdash;&nbsp;ce qui signifie, en particulier, que le code source
-de la version modifi&eacute;e est disponible pour les utilisateurs.
+Non. Tout le propos de la GPL est que toutes les versions modifiées doivent
+être des <a href="/philosophy/free-sw.fr.html">logiciels libres</a>
+&mdash;&nbsp;ce qui signifie, en particulier, que le code source de la
+version modifiée est disponible pour les utilisateurs.
 <p></p></dd>
 
 
 <dt><b><a href="#UnchangedJustBinary" name="TOCUnchangedJustBinary">J'ai
-t&eacute;l&eacute;charg&eacute; seulement le programme binaire &agrave;
-partir d'Internet. Si je distribue des copies, dois-je obtenir le code
-source et le redistribuer aussi&nbsp;?</a></b></dt>
-<dd>
-Oui. La r&egrave;gle g&eacute;n&eacute;rale est que si vous distribuez des
-binaires, vous devez aussi distribuer le code source complet
-correspondant. L'exception pour le cas o&ugrave; vous recevez une offre
-&eacute;crite pour le code source est tout &agrave; fait limit&eacute;e.
+téléchargé seulement le programme binaire à partir d'Internet. Si je
+distribue des copies, dois-je obtenir le code source et le redistribuer
+aussi&nbsp;?</a></b></dt>
+<dd>
+Oui. La règle générale est que si vous distribuez des binaires, vous devez
+aussi distribuer le code source complet correspondant. L'exception pour le
+cas où vous recevez une offre écrite pour le code source est tout à fait
+limitée.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
 name="DistributeWithSourceOnInternet">Je veux distribuer les fichiers
 binaires d'un programme sous GPL sur support physique sans les sources
-associ&eacute;es. Au lieu d'envoyer ult&eacute;rieurement le code source aux
-utilisateurs qui en font la demande, puis-je me contenter de mettre les
-sources sur un serveur Internet&nbsp;?</a></b></dt>
+associées. Au lieu d'envoyer ultérieurement le code source aux utilisateurs
+qui en font la demande, puis-je me contenter de mettre les sources sur un
+serveur Internet&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vous pouvez tr&egrave;s bien mettre &agrave; disposition par FTP anonyme le
-code source de n'importe quelle version d'un programme sous GPL, mais cela
-ne suffit pas pour respecter la section 3 de la GPL.
+Vous pouvez très bien mettre à disposition par FTP anonyme le code source de
+n'importe quelle version d'un programme sous GPL, mais cela ne suffit pas
+pour respecter la section 3 de la GPL.
 <p>
 Lorsqu'un utilisateur demande le code source, vous devez faire en sorte de
-le lui faire parvenir. Si un certain utilisateur peut commod&eacute;ment
-obtenir les sources par FTP, tout va bien &mdash;&nbsp;cela suffit. Mais
-tous les utilisateurs ne sont pas reli&eacute;s &agrave; un
-r&eacute;seau. Ceux qui ne le sont pas ont tout autant le droit d'obtenir le
-code source de votre part. Aussi vous devez &ecirc;tre pr&ecirc;t &agrave;
-le leur envoyer, sur disquette ou sur bande magn&eacute;tique, par courrier
-postal.</p>
+le lui faire parvenir. Si un certain utilisateur peut commodément obtenir
+les sources par FTP, tout va bien &mdash;&nbsp;cela suffit. Mais tous les
+utilisateurs ne sont pas reliés à un réseau. Ceux qui ne le sont pas ont
+tout autant le droit d'obtenir le code source de votre part. Aussi vous
+devez être prêt à le leur envoyer, sur disquette ou sur bande magnétique,
+par courrier postal.</p>
 <p>
 Si l'accès FTP est suffisamment pratique, peut-être qu personne ne choisira
 de demander une copie par courrier. Si c'est le cas, vous n'aurez pas à en
 envoyer. Mais vous ne pouvez pas en être sûr.</p>
 <p>
 Bien entendu, il est plus simple de mettre le code source avec le fichier
-binaire d&egrave;s le d&eacute;part.
+binaire dès le départ.
 </p>
 <p>Si vous distribuez les binaires par FTP, <a
 href="#AnonFTPAndSendSource">vous devez distribuer le source par FTP.</a></p>
@@ -2059,173 +1890,154 @@
 </dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCRedistributedBinariesGetSource"
-name="RedistributedBinariesGetSource">Mon ami a un ex&eacute;cutable d'un
-programme sous GPL avec une offre de fourniture des sources, et a fait une
-copie pour moi. Puis-je utiliser l'offre pour obtenir les
-sources&nbsp;?</a></b></dt>
+name="RedistributedBinariesGetSource">Mon ami a un exécutable d'un programme
+sous GPL avec une offre de fourniture des sources, et a fait une copie pour
+moi. Puis-je utiliser l'offre pour obtenir les sources&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Oui. L'offre doit &ecirc;tre ouverte &agrave; toute personne qui a une copie
-de l'ex&eacute;cutable qui l'accompagne. C'est pourquoi la GPL dit que votre
-ami doit vous donner une copie de l'offre avec la copie de
-l'ex&eacute;cutable &mdash;&nbsp;pour que vous puissiez en
-b&eacute;n&eacute;ficier.
+Oui. L'offre doit être ouverte à toute personne qui a une copie de
+l'exécutable qui l'accompagne. C'est pourquoi la GPL dit que votre ami doit
+vous donner une copie de l'offre avec la copie de l'exécutable
+&mdash;&nbsp;pour que vous puissiez en bénéficier.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
 name="SourceAndBinaryOnDifferentSites">Puis-je mettre les fichiers binaires
 sur mon serveur Internet et les sources sur un site Internet
-diff&eacute;rent&nbsp;?</a></b></dt>
+différent&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-La GPL pr&eacute;voit que vous devez offrir un acc&egrave;s au code source
-&laquo;&nbsp;&agrave; partir du m&ecirc;me endroit&nbsp;&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;from the same place&nbsp;&raquo;</i>); ce qui signifie
-&agrave; c&ocirc;t&eacute; des fichiers binaires. Si toutefois vous vous
-arrangez avec un autre site pour rendre disponible le code source
-n&eacute;cessaire, et que vous mettez un lien ou une
-r&eacute;f&eacute;rence-crois&eacute;e au code source &agrave;
-c&ocirc;t&eacute; des fichiers binaires, nous pensons que cela
-&eacute;quivaut &agrave; &laquo;&nbsp;&agrave; partir du m&ecirc;me
-endroit&nbsp;&raquo;.
-<p>
-Notez cependant qu'il ne suffit pas de trouver un site qui h&eacute;berge le
-code source actuellement, et de dire aux gens d'aller voir
-l&agrave;-bas. Demain, ce site peut supprimer le code source, ou simplement
-le remplacer par une version plus r&eacute;cente du m&ecirc;me
-programme. Vous ne seriez alors plus en r&egrave;gle avec les exigences de
-la GPL. Pour faire un effort raisonnable pour &ecirc;tre en r&egrave;gle,
-vous devez avoir un arrangement clair avec le site en question, et par
-l&agrave; vous assurer que le code source y sera disponible aussi longtemps
-que vous rendrez les fichiers binaires accessibles.
+La GPL prévoit que vous devez offrir un accès au code source «&nbsp;à 
partir
+du même endroit&nbsp;» (<i>«&nbsp;from the same place&nbsp;»</i>); ce qui
+signifie à côté des fichiers binaires. Si toutefois vous vous arrangez avec
+un autre site pour rendre disponible le code source nécessaire, et que vous
+mettez un lien ou une référence-croisée au code source à côté des 
fichiers
+binaires, nous pensons que cela équivaut à «&nbsp;à partir du même
+endroit&nbsp;».
+<p>
+Notez cependant qu'il ne suffit pas de trouver un site qui héberge le code
+source actuellement, et de dire aux gens d'aller voir là-bas. Demain, ce
+site peut supprimer le code source, ou simplement le remplacer par une
+version plus récente du même programme. Vous ne seriez alors plus en règle
+avec les exigences de la GPL. Pour faire un effort raisonnable pour être en
+règle, vous devez avoir un arrangement clair avec le site en question, et
+par là vous assurer que le code source y sera disponible aussi longtemps que
+vous rendrez les fichiers binaires accessibles.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDistributeExtendedBinary" 
name="DistributeExtendedBinary">Je
-veux distribuer une version &eacute;tendue d'un programme sous GPL sous
-forme de fichiers binaires. Me suffit-il de distribuer le code source de la
-version originale&nbsp;?</a></b></dt>
+veux distribuer une version étendue d'un programme sous GPL sous forme de
+fichiers binaires. Me suffit-il de distribuer le code source de la version
+originale&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Non, vous devez fournir le code source qui correspond au fichier binaire. Le
-code source correspondant est celui &agrave; partir duquel l'utilisateur
-peut recompiler le m&ecirc;me fichier binaire.
+code source correspondant est celui à partir duquel l'utilisateur peut
+recompiler le même fichier binaire.
 <p>
-Pour partie, l'id&eacute;e du logiciel libre est que les utilisateurs aient
-acc&egrave;s au code source pour *les programmes qu'ils utilisent*. Ceux qui
-utilisent votre version devraient avoir acc&egrave;s au code source de votre
-version.</p>
+Pour partie, l'idée du logiciel libre est que les utilisateurs aient accès
+au code source pour *les programmes qu'ils utilisent*. Ceux qui utilisent
+votre version devraient avoir accès au code source de votre version.</p>
 <p>
 Un objectif majeur de la GPL est de construire le Monde Libre en s'assurant
-que les am&eacute;liorations apport&eacute;es &agrave; un programme libre
-sont elles-m&ecirc;mes libres. Si vous distribuez une version
-am&eacute;lior&eacute;e d'un logiciel plac&eacute; sous GPL, vous devez
-distribuer le code source am&eacute;lior&eacute; sous GPL.
+que les améliorations apportées à un programme libre sont elles-mêmes
+libres. Si vous distribuez une version améliorée d'un logiciel placé sous
+GPL, vous devez distribuer le code source amélioré sous GPL.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
 name="DistributingSourceIsInconvenient">Je souhaite distribuer des fichiers
 binaires, mais il est difficile de distribuer l'ensemble du code source. Et
-si je donnais aux utilisateurs les diff&eacute;rences par rapport &agrave;
-la version &laquo;standard&raquo;en m&ecirc;me temps que les
-binaires&nbsp;?</a></b></dt>
+si je donnais aux utilisateurs les différences par rapport à la version
+«standard»en même temps que les binaires&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-L'intention est louable, mais cette m&eacute;thode pour fournir le code
-source ne convient pas vraiment.
-<p>
-Un utilisateur qui souhaite r&eacute;cup&eacute;rer le code source dans un
-an peut se trouver dans l'incapacit&eacute; d'obtenir la bonne version
-aupr&egrave;s de la FSF &agrave; ce moment l&agrave;. Nous pourrions avoir
-une version plus r&eacute;cente, mais les diff&eacute;rences en question ne
-correspondraient probablement plus avec cette version.</p>
+L'intention est louable, mais cette méthode pour fournir le code source ne
+convient pas vraiment.
+<p>
+Un utilisateur qui souhaite récupérer le code source dans un an peut se
+trouver dans l'incapacité d'obtenir la bonne version auprès de la FSF à ce
+moment là. Nous pourrions avoir une version plus récente, mais les
+différences en question ne correspondraient probablement plus avec cette
+version.</p>
 <p>
 Vous devez donc fournir le code source complet, pas seulement les
-diff&eacute;rences, avec les fichiers binaires.
+différences, avec les fichiers binaires.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCAnonFTPAndSendSources" name="AnonFTPAndSendSources">Je veux
 rendre disponible par FTP anonyme les fichiers binaires, mais envoyer les
-sources seulement &agrave; ceux qui en font la demande</a></b></dt>
+sources seulement à ceux qui en font la demande</a></b></dt>
 
 <dd>
 <p>La GPL insiste sur le fait que les distributeurs de fichiers binaires sans
-les sources fournissent une offre &eacute;crite d'envoyer les sources, parce
-que c'est le seul moyen de s'assurer que les utilisateurs peuvent les
-obtenir.
-</p><p>Aussi, si vous d&eacute;sirez distribuer des fichiers binaires par FTP
-anonyme, vous devez distribuer les sources en m&ecirc;me temps. Cela ne
-devrait pas &ecirc;tre difficile. Si vous pouvez trouver un site pour votre
-programme, vous pouvez certainement en trouver un qui a de la place pour vos
-sources.</p>
+les sources fournissent une offre écrite d'envoyer les sources, parce que
+c'est le seul moyen de s'assurer que les utilisateurs peuvent les obtenir.
+</p><p>Aussi, si vous désirez distribuer des fichiers binaires par FTP 
anonyme,
+vous devez distribuer les sources en même temps. Cela ne devrait pas être
+difficile. Si vous pouvez trouver un site pour votre programme, vous pouvez
+certainement en trouver un qui a de la place pour vos sources.</p>
 <p>
 Les sources que vous fournirez doivent correspondre exactement aux fichiers
-binaires. Vous devez tout particuli&egrave;rement vous assurer qu'elles sont
-celles de la m&ecirc;me version du programme &mdash;&nbsp;pas une version
-plus ancienne ou plus r&eacute;cente.
+binaires. Vous devez tout particulièrement vous assurer qu'elles sont celles
+de la même version du programme &mdash;&nbsp;pas une version plus ancienne
+ou plus récente.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
 name="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">Comment puis-je m'assurer que
-tout utilisateur qui t&eacute;l&eacute;charge les fichiers binaires obtient
-&eacute;galement le code source&nbsp;?</a></b></dt>
+tout utilisateur qui télécharge les fichiers binaires obtient également le
+code source&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Vous n'avez pas &agrave; vous en assurer. Du moment que vous mettez &agrave;
-disposition des utilisateurs &agrave; la fois les sources et les binaires,
-afin qu'ils puissent voir ce qui est disponible et prendre ce qui les
-int&eacute;resse, vous avez fait ce que l'on attend de vous. C'est &agrave;
-l'utilisateur de d&eacute;cider s'il veut t&eacute;l&eacute;charger les
-sources.
-<p>
-Nos exigences vis-&agrave;-vis des redistributeurs ont pour but de s'assurer
-que les utilisateurs peuvent obtenir le code source, pas de forcer les
-utilisateurs &agrave; le t&eacute;l&eacute;charger m&ecirc;me s'ils ne le
-d&eacute;sirent pas.
-</p></dd>
-
-<dt><b><a href="#TOCUnreleasedMods" name="UnreleasedMods">Une
-soci&eacute;t&eacute; utilise une version modifi&eacute;e d'un programme
-sous GPL sur son site Web. La GPL dit-elle qu'elle doit publier les sources
-modifi&eacute;es&nbsp;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-La GPL permet &agrave; quiconque de faire une version modifi&eacute;e sans
-avoir &agrave; la redistribuer &agrave; d'autres. Ce que fait cette
-soci&eacute;t&eacute; en est un cas particulier. Par cons&eacute;quent, la
-soci&eacute;t&eacute; n'est pas oblig&eacute;e de publier les sources
-modifi&eacute;es.
-<p>
-Il est essentiel pour les gens d'avoir la libert&eacute; defaire des
-modifications et de les utiliser de fa&ccedil;on priv&eacute;e, sans avoir
-&agrave; publier les modifications. Cependant, mettre le programme sur un
-serveur accessible au public peut &ecirc;tre difficilement qualifi&eacute;
-d'utilisation &laquo;priv&eacute;e&raquo;, c'est pourquoi il serait
-l&eacute;gitime de r&eacute;clamer la publication du code source dans ce cas
-particulier. Nous pensons introduire quelque chose &agrave; ce sujet dans la
-GPL version 3, mais nous n'avons pas encore de formulation pr&eacute;cise en
-t&ecirc;te.</p>
+Vous n'avez pas à vous en assurer. Du moment que vous mettez à disposition
+des utilisateurs à la fois les sources et les binaires, afin qu'ils puissent
+voir ce qui est disponible et prendre ce qui les intéresse, vous avez fait
+ce que l'on attend de vous. C'est à l'utilisateur de décider s'il veut
+télécharger les sources.
+<p>
+Nos exigences vis-à-vis des redistributeurs ont pour but de s'assurer que
+les utilisateurs peuvent obtenir le code source, pas de forcer les
+utilisateurs à le télécharger même s'ils ne le désirent pas.
+</p></dd>
+
+<dt><b><a href="#TOCUnreleasedMods" name="UnreleasedMods">Une société utilise
+une version modifiée d'un programme sous GPL sur son site Web. La GPL
+dit-elle qu'elle doit publier les sources modifiées&nbsp;?</a></b></dt>
+
+<dd>
+La GPL permet à quiconque de faire une version modifiée sans avoir à la
+redistribuer à d'autres. Ce que fait cette société en est un cas
+particulier. Par conséquent, la société n'est pas obligée de publier les
+sources modifiées.
+<p>
+Il est essentiel pour les gens d'avoir la liberté defaire des modifications
+et de les utiliser de façon privée, sans avoir à publier les
+modifications. Cependant, mettre le programme sur un serveur accessible au
+public peut être difficilement qualifié d'utilisation «privée», c'est
+pourquoi il serait légitime de réclamer la publication du code source dans
+ce cas particulier. Nous pensons introduire quelque chose à ce sujet dans la
+GPL version 3, mais nous n'avons pas encore de formulation précise en 
tête.</p>
 <p>
 Entre temps, vous pourriez vouloir la <a
 href="http://www.affero.org/oagpl.html";>GPL Affero</a> pour des programmes
-con&ccedil;us pour une utilisation sur des serveurs en r&eacute;seau.
+conçus pour une utilisation sur des serveurs en réseau.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCInternalDistribution" name="InternalDistribution">Est-ce 
que
-l'utilisation &agrave; l'int&eacute;rieur d'une organisation ou d'une
-soci&eacute;t&eacute; est une
-&laquo;&nbsp;distribution&nbsp;&raquo;&nbsp;?</a></b></dt>
+l'utilisation à l'intérieur d'une organisation ou d'une société est une
+«&nbsp;distribution&nbsp;»&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Non, dans ce cas la soci&eacute;t&eacute; fait juste des copies pour
-elle-m&ecirc;me. Par cons&eacute;quent, une soci&eacute;t&eacute; ou une
-organisation peut d&eacute;velopper une version modifi&eacute;e et
-l'installer dans ces locaux, sans donner la permission au personnel de
-publier la version modifi&eacute;e &agrave; l'ext&eacute;rieur.
-<p>
-Cependant, quand une organisation transf&egrave;re des copies &agrave;
-d'autres organisations ou &agrave; des particuliers, c'est une
-distribution. En particulier, fournir des copies &agrave; des
-sous-traitants pour une utilisation hors site est une distribution.
+Non, dans ce cas la société fait juste des copies pour elle-même. Par
+conséquent, une société ou une organisation peut développer une version
+modifiée et l'installer dans ces locaux, sans donner la permission au
+personnel de publier la version modifiée à l'extérieur.
+<p>
+Cependant, quand une organisation transfère des copies à d'autres
+organisations ou à des particuliers, c'est une distribution. En
+particulier, fournir des copies à des sous-traitants pour une utilisation
+hors site est une distribution.
 </p></dd>
 
 
@@ -2234,146 +2046,131 @@
 droit de redistribuer cette version&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Si la version a &eacute;t&eacute; publi&eacute;e ailleurs, alors le voleur a
-probablement le droit de faire des copies et de les redistribuer sous la
-GPL, mais s'il est emprisonn&eacute; pour avoir vol&eacute; le CD, il se
-peut qu'il doivent attendre sa lib&eacute;ration avant de le faire.
-<p>
-Si la version en question n'est pas publi&eacute;e ou
-consid&eacute;r&eacute;e par une soci&eacute;t&eacute; comme un secret
-commercial, alors la publier peut &ecirc;tre une violation du secret
-commercial, selon d'autres circonstances. La GPL ne change pas cela. Si la
-soci&eacute;t&eacute; a essay&eacute; de publier sa version en la
-consid&eacute;rant encore comme un secret commercial, cela violerait la GPL,
-mais si la soci&eacute;t&eacute; n'a pas publi&eacute; cette version, ce
-n'est pas une violation.
+Si la version a été publiée ailleurs, alors le voleur a probablement le
+droit de faire des copies et de les redistribuer sous la GPL, mais s'il est
+emprisonné pour avoir volé le CD, il se peut qu'il doivent attendre sa
+libération avant de le faire.
+<p>
+Si la version en question n'est pas publiée ou considérée par une société
+comme un secret commercial, alors la publier peut être une violation du
+secret commercial, selon d'autres circonstances. La GPL ne change pas
+cela. Si la société a essayé de publier sa version en la considérant encore
+comme un secret commercial, cela violerait la GPL, mais si la société n'a
+pas publié cette version, ce n'est pas une violation.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCTradeSecretRelease" name="TradeSecretRelease">Et si une
-soci&eacute;t&eacute; distribuait une copie sous couvert du secret
+société distribuait une copie sous couvert du secret
 commercial&nbsp;?</a></b></dt>
 <dd>
-Si la soci&eacute;t&eacute; vous a distribu&eacute; une copie et revendique
-le secret commercial, la soci&eacute;t&eacute; a viol&eacute; la GPL et doit
-cesser la distribution. Notez comme cela diff&egrave;re du cas du vol
-ci-dessus; la soci&eacute;t&eacute; ne distribue pas intentionnellement une
-copie quand une copie est vol&eacute;e, aussi dans ce cas, la
-soci&eacute;t&eacute; n'a pas viol&eacute; la GPL.
+Si la société vous a distribué une copie et revendique le secret commercial,
+la société a violé la GPL et doit cesser la distribution. Notez comme cela
+diffère du cas du vol ci-dessus; la société ne distribue pas
+intentionnellement une copie quand une copie est volée, aussi dans ce cas,
+la société n'a pas violé la GPL.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL" name="WhySomeGPLAndNotLGPL">Pourquoi
-certaines biblioth&egrave;ques GNU sont-elles distribu&eacute;es sous GPL
-normale, plut&ocirc;t que sous GPL amoindrie (<i>Lesser
-GPL</i>)&nbsp;?</a></b></dt>
+certaines bibliothèques GNU sont-elles distribuées sous GPL normale, plutôt
+que sous GPL amoindrie (<i>Lesser GPL</i>)&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 L'utilisation de la <i>Lesser GPL</i> (GPL Amoindrie) pour toute
-biblioth&egrave;que particuli&egrave;re repr&eacute;sente une d&eacute;faite
-pour le logiciel libre. Cela signifie que nous abandonnons partiellement nos
-tentatives de d&eacute;fendre la libert&eacute; de l'utilisateur, et
-certaines des exigences sur le partage de ce qui est construit sur un
-logiciel sous GPL. Il s'agit en l'&eacute;tat d'&eacute;volutions
-n&eacute;gatives.
-<p>
-Une d&eacute;faite partielle peut parfois se r&eacute;v&eacute;ler
-&ecirc;tre une bonne strat&eacute;gie. Quelquefois, l'utilisation de la LGPL
-pour une biblioth&egrave;que peut amener &agrave; une utilisation plus large
-de cette biblioth&egrave;que, et par voie de cons&eacute;quence &agrave; son
-am&eacute;lioration, un plus grand soutien au logiciel libre, ainsi de
-suite. Cela pourrait &ecirc;tre bon pour le logiciel libre, si cela se passe
-&agrave; grande &eacute;chelle. Mais nous pouvons seulement sp&eacute;culer
-sur l'&eacute;tendue d'un tel succ&egrave;s.</p>
+bibliothèque particulière représente une défaite pour le logiciel
+libre. Cela signifie que nous abandonnons partiellement nos tentatives de
+défendre la liberté de l'utilisateur, et certaines des exigences sur le
+partage de ce qui est construit sur un logiciel sous GPL. Il s'agit en
+l'état d'évolutions négatives.
+<p>
+Une défaite partielle peut parfois se révéler être une bonne
+stratégie. Quelquefois, l'utilisation de la LGPL pour une bibliothèque peut
+amener à une utilisation plus large de cette bibliothèque, et par voie de
+conséquence à son amélioration, un plus grand soutien au logiciel libre,
+ainsi de suite. Cela pourrait être bon pour le logiciel libre, si cela se
+passe à grande échelle. Mais nous pouvons seulement spéculer sur l'étendue
+d'un tel succès.</p>
 <p>
 Il serait sympathique d'essayer pendant un temps la LGPL pour chaque
-biblioth&egrave;que, pour voir si cela am&eacute;liore les choses, puis de
-se remettre sous GPL si la LGPL n'apporte rien de plus. Mais cela n'est pas
-envisageable. Une fois qu'une biblioth&egrave;que particuli&egrave;re est
-plac&eacute;e sous LGPL, il est difficile de changer &agrave; nouveau.</p>
-<p>
-Nous d&eacute;cidons donc de quelle licence utiliser pour chaque
-bibliothèque au cas par cas. Il existe une <a
-href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">longue explication</a> sur la
-fa&ccedil;on dont nous proc&eacute;dons pour nous d&eacute;cider.
+bibliothèque, pour voir si cela améliore les choses, puis de se remettre
+sous GPL si la LGPL n'apporte rien de plus. Mais cela n'est pas
+envisageable. Une fois qu'une bibliothèque particulière est placée sous
+LGPL, il est difficile de changer à nouveau.</p>
+<p>
+Nous décidons donc de quelle licence utiliser pour chaque bibliothèque au
+cas par cas. Il existe une <a href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">longue
+explication</a> sur la façon dont nous procédons pour nous décider.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCWillYouMakeAnException"
-name="WillYouMakeAnException">L'utilisation d'un certain programme GNU
-plac&eacute; sous GPL ne cadre pas avec notre projet de r&eacute;alisation
-d'un logiciel propri&eacute;taire. Pourriez-vous faire une exception pour
-nous&nbsp;? Cela augmenterait le nombre d'utilisateurs de ce
-programme.</a></b></dt>
+name="WillYouMakeAnException">L'utilisation d'un certain programme GNU placé
+sous GPL ne cadre pas avec notre projet de réalisation d'un logiciel
+propriétaire. Pourriez-vous faire une exception pour nous&nbsp;? Cela
+augmenterait le nombre d'utilisateurs de ce programme.</a></b></dt>
 
 <dd>
-D&eacute;sol&eacute;, nous ne faisons pas d'exception de ce genre, cela ne
-serait pas bien.
+Désolé, nous ne faisons pas d'exception de ce genre, cela ne serait pas
+bien.
 <p>
 Notre objectif n'est pas de maximiser le nombre d'utilisateurs. Nous
-essayons plut&ocirc;t de donner les libert&eacute;s fondamentales au plus
-grand nombre possible d'utilisateurs. D'une mani&egrave;re
-g&eacute;n&eacute;rale, les logiciels propri&eacute;taires freinent les
-libert&eacute;s plus qu'ils ne les favorisent.</p>
-<p>
-Il nous arrive de cr&eacute;er des exceptions de licence pour aider un
-projet de logiciel libre sous une autre licence que la GPL. Toutefois, il
-nous faut pour cela une bonne justification du fait que cela fera avancer la
-cause du logiciel libre.</p>
+essayons plutôt de donner les libertés fondamentales au plus grand nombre
+possible d'utilisateurs. D'une manière générale, les logiciels 
propriétaires
+freinent les libertés plus qu'ils ne les favorisent.</p>
+<p>
+Il nous arrive de créer des exceptions de licence pour aider un projet de
+logiciel libre sous une autre licence que la GPL. Toutefois, il nous faut
+pour cela une bonne justification du fait que cela fera avancer la cause du
+logiciel libre.</p>
 <p>
 Il nous arrive aussi quelquefois de modifier les clauses de distribution
-d'un paquetage, quand cela nous appara&icirc;t clairement comme un moyen de
-promouvoir la cause du logiciel libre, mais nous sommes tr&egrave;s prudent
-&agrave; ce sujet et il vous faudra nous donner des raisons tr&egrave;s
-convainquantes.
+d'un paquetage, quand cela nous apparaît clairement comme un moyen de
+promouvoir la cause du logiciel libre, mais nous sommes très prudent à ce
+sujet et il vous faudra nous donner des raisons très convainquantes.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCVersionTwoOrLater" name="VersionTwoOrLater">Pourquoi les
-programmes doivent-ils se r&eacute;f&eacute;rer &agrave; &laquo;&nbsp;la
-version 2 de la GPL ou toute version ult&eacute;rieure&nbsp;&raquo;
-(<i>&laquo;&nbsp;Version 2 of the GPL or any later
-version&nbsp;&raquo;</i>)&nbsp;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-De temps en temps, apr&egrave;s quelques ann&eacute;es, il nous arrive de
-modifier la GPL &mdash;&nbsp;quelquefois simplement pour &eacute;claircir un
-point, quelquefois pour autoriser certaines utilisations alors qu'elles ne
-l'&eacute;taient pas auparavant, et quelquefois pour renforcer une
-exigence. (Le dernier changement date de 1991). L'utilisation de ce
-&laquo;pointeur indirect&raquo; dans chaque programme nous permet de changer
-les conditions de distribution de l'ensemble des logiciels GNU, lorsque nous
-modifions la GPL.
-<p>
-Si aucun programme ne contenait ce pointeur indirect, nous serions
-forc&eacute;s de longuement discuter du changement avec de tr&egrave;s
-nombreux d&eacute;tenteurs de copyright, ce qui serait virtuellement
-impossible. En pratique, la probabilit&eacute; d'aboutir &agrave; un mode de
-distribution unifi&eacute; pour les logiciels GNU serait nulle.</p>
-<p>
-Supposez qu'un programme dise &laquo;&nbsp;Version 2 de la GPL ou toute
-version ult&eacute;rieure&nbsp;&raquo; et qu'une nouvelle version de la GPL
-soit publi&eacute;e. Si la nouvelle version de la GPL donne une permission
-suppl&eacute;mentaire, cette permission est imm&eacute;diatement disponible
-pour tous les utilisateurs du programme. Mais, si la nouvelle version de la
-GPL comporte une exigence plus restrictive, cela ne limitera pas
-l'utilisation de la version courante du programme, car ce dernier peut
-toujours &ecirc;tre utilis&eacute; sous GPL Version 2. Lorsqu'un programme
-dit &laquo;&nbsp;Version 2 de la GPL ou toute version
-ult&eacute;rieure&nbsp;&raquo;, les utilisateurs seront toujours
-autoris&eacute;s &agrave; l'utiliser, et m&ecirc;me &agrave; le modifier,
-selon les termes de la GPL Version 2 &mdash;&nbsp;m&ecirc;me apr&egrave;s
-que d'autres versions de la GPL auront &eacute;t&eacute; rendues
+programmes doivent-ils se référer à «&nbsp;la version 2 de la GPL ou toute
+version ultérieure&nbsp;» (<i>«&nbsp;Version 2 of the GPL or any later
+version&nbsp;»</i>)&nbsp;?</a></b></dt>
+
+<dd>
+De temps en temps, après quelques années, il nous arrive de modifier la GPL
+&mdash;&nbsp;quelquefois simplement pour éclaircir un point, quelquefois
+pour autoriser certaines utilisations alors qu'elles ne l'étaient pas
+auparavant, et quelquefois pour renforcer une exigence. (Le dernier
+changement date de 1991). L'utilisation de ce «pointeur indirect» dans
+chaque programme nous permet de changer les conditions de distribution de
+l'ensemble des logiciels GNU, lorsque nous modifions la GPL.
+<p>
+Si aucun programme ne contenait ce pointeur indirect, nous serions forcés de
+longuement discuter du changement avec de très nombreux détenteurs de
+copyright, ce qui serait virtuellement impossible. En pratique, la
+probabilité d'aboutir à un mode de distribution unifié pour les logiciels
+GNU serait nulle.</p>
+<p>
+Supposez qu'un programme dise «&nbsp;Version 2 de la GPL ou toute version
+ultérieure&nbsp;» et qu'une nouvelle version de la GPL soit publiée. Si la
+nouvelle version de la GPL donne une permission supplémentaire, cette
+permission est immédiatement disponible pour tous les utilisateurs du
+programme. Mais, si la nouvelle version de la GPL comporte une exigence plus
+restrictive, cela ne limitera pas l'utilisation de la version courante du
+programme, car ce dernier peut toujours être utilisé sous GPL Version
+2. Lorsqu'un programme dit «&nbsp;Version 2 de la GPL ou toute version
+ultérieure&nbsp;», les utilisateurs seront toujours autorisés à l'utiliser,
+et même à le modifier, selon les termes de la GPL Version 2
+&mdash;&nbsp;même après que d'autres versions de la GPL auront été rendues
 disponibles.</p>
 <p>
 Si une exigence plus forte dans une nouvelle version de la GPL n'est pas
-obligatoire pour les logiciels existants, &agrave; quoi sert-elle&nbsp;?
-Lorsque la version 3 de la GPL est disponible, les d&eacute;veloppeurs de la
-plupart des programmes sous GPL distribueront les versions suivantes de leur
-programme en sp&eacute;cifiant &laquo;Version 3 de la GPL ou toute version
-ult&eacute;rieure&raquo;. Les utilisateurs devront se conformer aux clauses
-plus restrictives de la GPL Version 3, pour les versions suivantes de ce
-programme.</p>
-<p>
-Les d&eacute;veloppeurs ne sont toutefois pas dans l'obligation d'agir
-ainsi&nbsp;; ils peuvent continuer &agrave; autoriser l'utilisation de la
-version pr&eacute;c&eacute;dente de la GPL, si c'est leur souhait.
+obligatoire pour les logiciels existants, à quoi sert-elle&nbsp;? Lorsque
+la version 3 de la GPL est disponible, les développeurs de la plupart des
+programmes sous GPL distribueront les versions suivantes de leur programme
+en spécifiant «Version 3 de la GPL ou toute version ultérieure». Les
+utilisateurs devront se conformer aux clauses plus restrictives de la GPL
+Version 3, pour les versions suivantes de ce programme.</p>
+<p>
+Les développeurs ne sont toutefois pas dans l'obligation d'agir ainsi&nbsp;;
+ils peuvent continuer à autoriser l'utilisation de la version précédente de
+la GPL, si c'est leur souhait.
 </p></dd>
 
 
@@ -2385,15 +2182,15 @@
 vaut beaucoup mieux utiliser la GNU Free Documentation Licence (GFDL,
 Licence de Documentation Libre GNU).
 <p>
-La GPL a &eacute;t&eacute; con&ccedil;ue pour les programmes; elle contient
-de nombreuses clauses complexes qui sont tr&egrave;s importantes pour les
-programmes, mais constituent un poids mort pour un livre ou un manuel. Par
-exemple, quiconque publie le livre sur support papier devra inclure le
-«&nbsp;code source&nbsp;» lisible par ordinateur avec le livre, ou fournir
-une offre écrite pour envoyer le «&nbsp;code source&nbsp;» plus tard.</p>
+La GPL a été conçue pour les programmes; elle contient de nombreuses clauses
+complexes qui sont très importantes pour les programmes, mais constituent un
+poids mort pour un livre ou un manuel. Par exemple, quiconque publie le
+livre sur support papier devra inclure le «&nbsp;code source&nbsp;» lisible
+par ordinateur avec le livre, ou fournir une offre écrite pour envoyer le
+«&nbsp;code source&nbsp;» plus tard.</p>
 <p>
-En revanche, la GFDL contient des clauses qui permettent aux &eacute;diteurs
-de manuels libres d'en tirer des revenus. Les règles spéciales pour les
+En revanche, la GFDL contient des clauses qui permettent aux éditeurs de
+manuels libres d'en tirer des revenus. Les règles spéciales pour les
 sections Avenants rendent possible l'utilisation de la GFDL pour un standard
 officiel. Ceci permettrait des versions modifiées, mais ne pourrait pas être
 libellé comme «&nbsp;standard&nbsp;».</p>
@@ -2416,100 +2213,91 @@
 s'applique t-elle aux polices&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-La licence de police est un probl&egrave;me complexe qui a besoin de
-s&eacute;rieuses consid&eacute;rations. L'exception de licence suivante est
-exp&eacute;rimentale mais approuv&eacute;e pour une utilisation
-g&eacute;n&eacute;rale. Les suggestions sont les bienvenues sur ce sujet
-&mdash;&nbsp;veuillez consulter ce <a
+La licence de police est un problème complexe qui a besoin de sérieuses
+considérations. L'exception de licence suivante est expérimentale mais
+approuvée pour une utilisation générale. Les suggestions sont les bienvenues
+sur ce sujet &mdash;&nbsp;veuillez consulter ce <a
 href="http://www.fsf.org/blogs/licensing/20050425novalis";>billet
-explicatif</a> et &eacute;crire &agrave; <a
+explicatif</a> et écrire à <a
 href="mailto:licensing&#64;gnu.org";>licensing&#64;gnu.org</a>.
 
 <p>
-Pour utiliser cette exception, ajouter ce texte &agrave; votre notice de
-licence pour chaque fichier du paquetage (dans la mesure du possible),
-apr&egrave;s le texte qui dit que le fichier est distribu&eacute; sous la
-GPL GNU&nbsp;:</p>
-<p>
-<tt>Comme exception sp&eacute;ciale, si vous cr&eacute;ez un document qui
-utilise cette police, ou int&eacute;grez cette police ou des parties
-inalt&eacute;r&eacute;es de cette police dans le document, cette police
-n'implique pas en soi que le document r&eacute;sultant soit couvert par la
-Licence publique g&eacute;n&eacute;rale GNU. Cette exception n'emp&ecirc;che
-pas cependant que le document soit, pour d'autres raisons, couvert par la
-Licence publique g&eacute;n&eacute;rale GNU. Si vous modifiez cette police,
-vous pouvez &eacute;tendre ce droit &agrave; votre version de la police,
-mais vous n'y &ecirc;tes pas oblig&eacute;. Si vous ne le souhaitez pas,
-supprimez cette clause de votre version.</tt>
+Pour utiliser cette exception, ajouter ce texte à votre notice de licence
+pour chaque fichier du paquetage (dans la mesure du possible), après le
+texte qui dit que le fichier est distribué sous la GPL GNU&nbsp;:</p>
+<p>
+<tt>Comme exception spéciale, si vous créez un document qui utilise cette
+police, ou intégrez cette police ou des parties inaltérées de cette police
+dans le document, cette police n'implique pas en soi que le document
+résultant soit couvert par la Licence publique générale GNU. Cette exception
+n'empêche pas cependant que le document soit, pour d'autres raisons, couvert
+par la Licence publique générale GNU. Si vous modifiez cette police, vous
+pouvez étendre ce droit à votre version de la police, mais vous n'y êtes pas
+obligé. Si vous ne le souhaitez pas, supprimez cette clause de votre
+version.</tt>
 </p></dd>
 
 
-<dt><b><a href="#TOCWMS" name="WMS">J'&eacute;cris un syst&egrave;me de
-mainternance de site Web</a> (aussi appel&eacute; &laquo;&nbsp;<a
+<dt><b><a href="#TOCWMS" name="WMS">J'écris un système de mainternance de 
site
+Web</a> (aussi appelé «&nbsp;<a
 href="http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.fr.html";>content
-management system</a>&nbsp;&raquo; &lt;syst&eacute;me de gestion de
-contenu&gt;) ou une application qui g&eacute;n&egrave;re des pages Web
-&agrave; partir de mod&egrave;les. Quelle licence dois-je utiliser pour ces
-mod&egrave;les&nbsp;?</b></dt>
-
-<dd>
-<p>Les mod&egrave;les sont assez mineurs et &ccedil;a ne vaut pas la peine
-d'utiliser le copyleft (la gauche d'auteur) pour les prot&eacute;ger. Il
-n'est normalement pas dangereux d'utiliser le copyleft pour des &oelig;uvres
-mineures, mais les mod&egrave;les sont un cas particulier car ils combinent
-des donn&eacute;es fournies par les utilisateurs de l'application et cette
-combinaison est distribu&eacute;e. C'est pourquoi nous recommandons
-d'utiliser une licence permissive simple pour vos mod&egrave;les. </p>
-
-<p>Certains mod&egrave;les font des appels &agrave; des fonctions
-JavaScript. Puisque le Javascript n'est pas souvent trivial, cela vaut la
-peine de mettre les scripts sous copyleft. Parce que les mod&egrave;les sont
-combin&eacute;s avec des donn&eacute;es utilisateur, il est possible que
-l'ensemble mod&egrave;le+donn&eacute;es utilisateur+Javascript soit
-consid&eacute;r&eacute; comme une seule &oelig;uvre selon la loi sur les
-droits d'auteur. Il est n&eacute;cessaire de tracer une ligne antre le code
-Javascript (sous copyleft) et le code utilisateur (habituellement en des
-termes incompatibles). </p>
+management system</a>&nbsp;» &lt;systéme de gestion de contenu&gt;) ou une
+application qui génère des pages Web à partir de modèles. Quelle licence
+dois-je utiliser pour ces modèles&nbsp;?</b></dt>
+
+<dd>
+<p>Les modèles sont assez mineurs et ça ne vaut pas la peine d'utiliser le
+copyleft (la gauche d'auteur) pour les protéger. Il n'est normalement pas
+dangereux d'utiliser le copyleft pour des &oelig;uvres mineures, mais les
+modèles sont un cas particulier car ils combinent des données fournies par
+les utilisateurs de l'application et cette combinaison est distribuée. C'est
+pourquoi nous recommandons d'utiliser une licence permissive simple pour vos
+modèles. </p>
+
+<p>Certains modèles font des appels à des fonctions JavaScript. Puisque le
+Javascript n'est pas souvent trivial, cela vaut la peine de mettre les
+scripts sous copyleft. Parce que les modèles sont combinés avec des données
+utilisateur, il est possible que l'ensemble modèle+données
+utilisateur+Javascript soit considéré comme une seule &oelig;uvre selon la
+loi sur les droits d'auteur. Il est nécessaire de tracer une ligne antre le
+code Javascript (sous copyleft) et le code utilisateur (habituellement en
+des termes incompatibles). </p>
 
-<p><a href="template-diagram.png"><img src="template-diagram.png" alt="Un 
diagramme du contenu ci-dessus" /></a></p>
+<p><a href="/licenses/template-diagram.png"><img 
src="/licenses/template-diagram.png" alt="Un diagramme du contenu ci-dessus" 
/></a></p>
 
 <p>Il y a une exception pour le code JavaScript qui dit ceci&nbsp;:</p>
 
-<blockquote><p>En tant qu'exception sp&eacute;ciale &agrave; la GPL, tout 
fichier HTML
-faisant essentiellement des appels de fonction &agrave; ce code et qui pour
-ce faire l'inclut par r&eacute;f&eacute;rence, devra &ecirc;tre
-consid&eacute;r&eacute; comme une &oelig;uvre s&eacute;par&eacute;e pour la
-loi sur le droit d'auteur. De plus, les d&eacute;tenteurs du droit d'auteur
+<blockquote><p>En tant qu'exception spéciale à la GPL, tout fichier HTML 
faisant
+essentiellement des appels de fonction à ce code et qui pour ce faire
+l'inclut par référence, devra être considéré comme une &oelig;uvre 
séparée
+pour la loi sur le droit d'auteur. De plus, les détenteurs du droit d'auteur
 de ce code vous donne l'autorisation de combiner ce code avec des
-biblioth&egrave;ques de logiciels libres publi&eacute;es sous la GNU
-LGPL. Vous pouvez copier et distribuer un tel syst&egrave;me suivant les
-termes de la GNU GPL pour ce code et ceux de la LGPL pour les
-biblioth&egrave;ques. Si vous modifiez ce code, vous pouvez &eacute;tendre
-cette exception &agrave; votre version du code, mais vous n'y &ecirc;tes pas
-oblig&eacute;. Si vous ne souhaitez pas le faire, supprimez cette
-d&eacute;claration d'exception de votre version. 
+bibliothèques de logiciels libres publiées sous la GNU LGPL. Vous pouvez
+copier et distribuer un tel système suivant les termes de la GNU GPL pour ce
+code et ceux de la LGPL pour les bibliothèques. Si vous modifiez ce code,
+vous pouvez étendre cette exception à votre version du code, mais vous n'y
+êtes pas obligé. Si vous ne souhaitez pas le faire, supprimez cette
+déclaration d'exception de votre version. 
 </p></blockquote>
 
 </dd>
 
 <dt><b><a href="#NonFreeTools" name="TOCNonFreeTools">Puis-je publier un
-programme sous licence GPL que j'ai d&eacute;velopp&eacute; en utilisant des
-outils non-libres&nbsp;?</a></b></dt>
+programme sous licence GPL que j'ai développé en utilisant des outils
+non-libres&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Les programmes que vous utilisez pour &eacute;diter le code source, le
-compiler, l'&eacute;tudier ou l'enregistrer ne font
-g&eacute;n&eacute;ralement pas de diff&eacute;rence pour les
-probl&egrave;mes relatifs &agrave; la licence de ce code source.
-
-<p>
-Toutefois, si vous liez des biblioth&egrave;ques non-libres &agrave; ce code
-source, ce serait un probl&egrave;me que vous devez prendre en compte. Cela
-n'emp&ecirc;che pas de publier le code source sous licence GPL, mais si les
-biblioth&egrave;ques ne correspondent pas &agrave; l'exception
-&laquo;&nbsp;biblioth&egrave;que syst&egrave;me&nbsp;&raquo;, vous devrez
-ajouter une notice explicite donnant la permission de lier votre programme
-avec elles. The FSF peut vous conseiller pour faire cela.</p>
+Les programmes que vous utilisez pour éditer le code source, le compiler,
+l'étudier ou l'enregistrer ne font généralement pas de différence pour les
+problèmes relatifs à la licence de ce code source.
+
+<p>
+Toutefois, si vous liez des bibliothèques non-libres à ce code source, ce
+serait un problème que vous devez prendre en compte. Cela n'empêche pas de
+publier le code source sous licence GPL, mais si les bibliothèques ne
+correspondent pas à l'exception «&nbsp;bibliothèque système&nbsp;», vous
+devrez ajouter une notice explicite donnant la permission de lier votre
+programme avec elles. The FSF peut vous conseiller pour faire cela.</p>
 </dd>
 
 
@@ -2518,50 +2306,46 @@
 
 <dd>
 Il serait utile d'avoir des traductions de la GPL dans d'autres langues que
-l'anglais. Certains ont m&ecirc;me &eacute;crit des traductions et nous les
-ont faites parvenir. Mais nous ne nous sommes pas risqu&eacute;s &agrave;
-les annoncer comme officiellement valides. Cela comporte un trop grand
-risque, que nous ne sommes pas pr&ecirc;t &agrave; prendre.
-<p>
-Un document l&eacute;gal ressemble parfois &agrave; un programme. Le
-traduire est comme de porter un logiciel d'un langage et d'un syst&egrave;me
-d'exploitation vers un autre. Seul un juriste comp&eacute;tent dans les deux
-langues peut le faire &mdash;&nbsp;et m&ecirc;me alors subsiste le risque
-d'introduire un bogue.</p>
+l'anglais. Certains ont même écrit des traductions et nous les ont faites
+parvenir. Mais nous ne nous sommes pas risqués à les annoncer comme
+officiellement valides. Cela comporte un trop grand risque, que nous ne
+sommes pas prêt à prendre.
+<p>
+Un document légal ressemble parfois à un programme. Le traduire est comme de
+porter un logiciel d'un langage et d'un système d'exploitation vers un
+autre. Seul un juriste compétent dans les deux langues peut le faire
+&mdash;&nbsp;et même alors subsiste le risque d'introduire un bogue.</p>
 <p>
 Si nous devions approuver, officiellement, une traduction de la GPL, nous
-donnerions &agrave; quiconque l'autorisation de faire tout ce que la
-traduction dit que l'on peut faire. Si la traduction est parfaitement
-exacte, tout va bien. Mais s'il existe une erreur dans la traduction, le
-r&eacute;sultat pourrait en &ecirc;tre un d&eacute;sastre que nous ne
-pourrions r&eacute;parer.</p>
+donnerions à quiconque l'autorisation de faire tout ce que la traduction dit
+que l'on peut faire. Si la traduction est parfaitement exacte, tout va
+bien. Mais s'il existe une erreur dans la traduction, le résultat pourrait
+en être un désastre que nous ne pourrions réparer.</p>
 <p>
 Lorsqu'un programme contient un bogue, l'on peut distribuer une nouvelle
-version, et &eacute;ventuellement, l'ancienne version dispara&icirc;tra plus
-ou moins. Mais une fois que l'on a donn&eacute; &agrave; tout le monde la
-permission d'agir selon les termes d'une certaine traduction, il n'y a plus
-aucun moyen de reprendre cette permission, si l'on d&eacute;couvre,
-ult&eacute;rieurement, qu'elle avait un bogue.</p>
+version, et éventuellement, l'ancienne version disparaîtra plus ou
+moins. Mais une fois que l'on a donné à tout le monde la permission d'agir
+selon les termes d'une certaine traduction, il n'y a plus aucun moyen de
+reprendre cette permission, si l'on découvre, ultérieurement, qu'elle avait
+un bogue.</p>
 <p>
 Des gens qui souhaitent nous aider nous proposent parfois de faire pour nous
-le travail de traduction. Si le probl&egrave;me &eacute;tait de trouver
-quelqu'un pour accomplir la t&acirc;che, cela le r&eacute;soudrait. Mais en
-fait le vrai probl&egrave;me est le risque d'erreur, et le fait d'offrir de
-faire le travail ne l'&eacute;vite pas. Nous ne pourrions en aucun cas
-autoriser une traduction non &eacute;crite par un juriste.</p>
+le travail de traduction. Si le problème était de trouver quelqu'un pour
+accomplir la tâche, cela le résoudrait. Mais en fait le vrai problème est le
+risque d'erreur, et le fait d'offrir de faire le travail ne l'évite
+pas. Nous ne pourrions en aucun cas autoriser une traduction non écrite par
+un juriste.</p>
 <p>
-Par cons&eacute;quent, pour le moment, nous n'approuvons pas les traductions
-de la GPL comme globalement valides ni contractuelles. Au lieu de cela, nous
+Par conséquent, pour le moment, nous n'approuvons pas les traductions de la
+GPL comme globalement valides ni contractuelles. Au lieu de cela, nous
 faisons deux choses&nbsp;:</p>
 <ul>
 <li> Nous dirigeons les gens vers des traductions non-officielles. Cela 
signifie
-que nous autorisons les gens &agrave; &eacute;crire des traductions de la
-GPL, mais que nous les approuvons pas comme l&eacute;galement valides et
-contractuelles.
-<p>
-Une traduction non-approuv&eacute;e n'a pas de valeur l&eacute;gale, et
-devrait le d&eacute;clarer explicitement. Cela devrait &ecirc;tre
-&eacute;crit comme suit&nbsp;:</p>
+que nous autorisons les gens à écrire des traductions de la GPL, mais que
+nous les approuvons pas comme légalement valides et contractuelles.
+<p>
+Une traduction non-approuvée n'a pas de valeur légale, et devrait le
+déclarer explicitement. Cela devrait être écrit comme suit&nbsp;:</p>
 <pre>
 Cette traduction de la GPL est informelle, et n'est pas approuvée
 officiellement comme valide par la Free Software Foundation.
@@ -2569,133 +2353,121 @@
 originale (en anglais)
 </pre>
 <p>
-Mais la traduction non-officielle peut tr&egrave;s bien servir d'aide
-&agrave; la compr&eacute;hension de la GPL en anglais. Pour beaucoup
-d'utilisateurs, c'est suffisant.</p>
+Mais la traduction non-officielle peut très bien servir d'aide à la
+compréhension de la GPL en anglais. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est
+suffisant.</p>
 <p>
 Toutefois, les entreprises qui utilisent des logiciels GNU dans leurs
-activit&eacute;s commerciales, et les gens faisant une distribution publique
-par ftp, devraient v&eacute;rifier la v&eacute;ritable GPL en anglais pour
-s'assurer de ce qu'elle autorise.</p>
+activités commerciales, et les gens faisant une distribution publique par
+ftp, devraient vérifier la véritable GPL en anglais pour s'assurer de ce
+qu'elle autorise.</p>
 </li>
 <li>
 Nous publions des traductions valides pour seulement pour un pays.
 <p>
-Nous consid&eacute;rons l'id&eacute;e de publier des traductions qui soient
-officiellement valides pour un pays seulement. De cette fa&ccedil;on, si une
-erreur est faite, l'effet sera limit&eacute; &agrave; ce pays, et le dommage
-pas trop important.</p>
-<p>
-Il faudra quand m&ecirc;me pour faire une traduction une dose
-consid&eacute;rable d'expertise et d'efforts de la part d'un juriste
-&agrave; la fois acquis &agrave; la cause et comp&eacute;tent, aussi ne
-pouvons-nous promettre de telles traductions dans un futur proche.</p>
+Nous considérons l'idée de publier des traductions qui soient officiellement
+valides pour un pays seulement. De cette façon, si une erreur est faite,
+l'effet sera limité à ce pays, et le dommage pas trop important.</p>
+<p>
+Il faudra quand même pour faire une traduction une dose considérable
+d'expertise et d'efforts de la part d'un juriste à la fois acquis à la cause
+et compétent, aussi ne pouvons-nous promettre de telles traductions dans un
+futur proche.</p>
 </li>
 </ul>
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCInterpreterIncompat" name="InterpreterIncompat">Si un
-interpr&eacute;teur de langage de programmation a une licence qui est
-incompatible avec la GPL, puis-je l'utiliser pour faire tourner des
-programmes plac&eacute;s sous GPL&nbsp;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Quand un interpr&eacute;teur interpr&egrave;te seulement un langage, la
-r&eacute;ponse est oui. Le programme interpr&eacute;t&eacute; est juste des
-donn&eacute;es, pour l'interpr&eacute;teur; la GPL ne restreint pas les
-outils avec lesquels vous traitez le programme.
-<p>
-Cependant, lorsque l'interpr&eacute;teur est &eacute;tendu pour fournir des
-&laquo;&nbsp;bindings&nbsp;&raquo; (interfaces) vers d'autres dispositifs
-(souvent, mais pas n&eacute;cessairement, des biblioth&egrave;ques), le
-programme interpr&eacute;t&eacute; est effectivement li&eacute; aux
-dispositifs qu'il utilise &agrave; travers ces interfaces. La JNI ou Java
-Native Interface est un exemple d'un tel dispositif; les
-biblioth&egrave;ques auxquelles on acc&egrave;de de cette fa&ccedil;on sont
-li&eacute;es dynamiquement avec les programmes Java qui les appellent.</p>
-<p>
-Ainsi si ces dispositifs sont diffus&eacute;s sous une licence incompatible
-avec la GPL, la situation est similaire dans tout autre aspect &agrave;
-l'&eacute;dition de liens avec une biblioth&egrave;que non compatible avec
-la GPL. Ce qui implique que&nbsp;:</p>
+interpréteur de langage de programmation a une licence qui est incompatible
+avec la GPL, puis-je l'utiliser pour faire tourner des programmes placés
+sous GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Quand un interpréteur interprète seulement un langage, la réponse est
+oui. Le programme interprété est juste des données, pour l'interpréteur; la
+GPL ne restreint pas les outils avec lesquels vous traitez le programme.
+<p>
+Cependant, lorsque l'interpréteur est étendu pour fournir des
+«&nbsp;bindings&nbsp;» (interfaces) vers d'autres dispositifs (souvent, mais
+pas nécessairement, des bibliothèques), le programme interprété est
+effectivement lié aux dispositifs qu'il utilise à travers ces interfaces. La
+JNI ou Java Native Interface est un exemple d'un tel dispositif; les
+bibliothèques auxquelles on accède de cette façon sont liées dynamiquement
+avec les programmes Java qui les appellent.</p>
+<p>
+Ainsi si ces dispositifs sont diffusés sous une licence incompatible avec la
+GPL, la situation est similaire dans tout autre aspect à l'édition de liens
+avec une bibliothèque non compatible avec la GPL. Ce qui implique 
que&nbsp;:</p>
 <ol>
- <li>Si vous &eacute;crivez du code et le diffusez sous GPL, vous pouvez
-d&eacute;finir une exception explicite donnant l'autorisation d'en faire une
-&eacute;dition de liens avec ces dispositifs incompatibles avec la GPL.</li>
-
- <li>Si vous avez &eacute;crit et diffus&eacute; le programme sous GPL, et que
-vous l'avez con&ccedil;u sp&eacute;cifiquement pour fonctionner avec ces
-dispositifs, on peut consid&eacute;rer qu'il y a une exception implicite
-autorisant une &eacute;dition de lien avec ces dispositifs. Mais si c'est ce
-que vous souhaitez, il est pr&eacute;f&eacute;rable de le d&eacute;clarer de
-fa&ccedil;on explicite.</li>
+ <li>Si vous écrivez du code et le diffusez sous GPL, vous pouvez définir 
une
+exception explicite donnant l'autorisation d'en faire une édition de liens
+avec ces dispositifs incompatibles avec la GPL.</li>
+
+ <li>Si vous avez écrit et diffusé le programme sous GPL, et que vous l'avez
+conçu spécifiquement pour fonctionner avec ces dispositifs, on peut
+considérer qu'il y a une exception implicite autorisant une édition de lien
+avec ces dispositifs. Mais si c'est ce que vous souhaitez, il est préférable
+de le déclarer de façon explicite.</li>
 
  <li>Vous ne pouvez pas prendre le code de quelqu'un d'autre couvert par la 
GPL
-et l'utiliser de de cette fa&ccedil;on, ou y ajouter de telles
-exceptions. Seul le d&eacute;tenteur du copyright pour ce code peut ajouter
-l'exception.</li>
+et l'utiliser de de cette façon, ou y ajouter de telles exceptions. Seul le
+détenteur du copyright pour ce code peut ajouter l'exception.</li>
 </ol>
 <p></p></dd>
 
-<dt><b><a href="#TOCWhoHasThePower" name="WhoHasThePower">Qui a la
-capacit&eacute; de faire respecter la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+<dt><b><a href="#TOCWhoHasThePower" name="WhoHasThePower">Qui a la capacité de
+faire respecter la GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Puisque la GPL est une licence de copyright, les d&eacute;tenteurs du
-copyright du logiciel sont ceux qui ont la capacit&eacute; de faire
-respecter la GPL. Si vous constatez une violation de la GPL, vous devriez en
-informer les d&eacute;veloppeurs du logiciel couvert par la GPL
-concern&eacute;. Ils sont soit les d&eacute;tenteurs du copyright, ou bien
-sont li&eacute;s au d&eacute;tenteur du copyright.
+Puisque la GPL est une licence de copyright, les détenteurs du copyright du
+logiciel sont ceux qui ont la capacité de faire respecter la GPL. Si vous
+constatez une violation de la GPL, vous devriez en informer les développeurs
+du logiciel couvert par la GPL concerné. Ils sont soit les détenteurs du
+copyright, ou bien sont liés au détenteur du copyright.
 <p></p></dd>
 
 
-<dt><b><a href="#TOCOOPLang" name="OOPLang">Dans un langage 
orient&eacute;-objet
-comme Java, si j'utilise une classe qui est sous GPL sans la modifier et que
-j'en h&eacute;rite, dans quelle mesure la GPL affecte-t-elle le programme
-r&eacute;sultant&nbsp;?</a></b></dt>
+<dt><b><a href="#TOCOOPLang" name="OOPLang">Dans un langage orienté-objet 
comme
+Java, si j'utilise une classe qui est sous GPL sans la modifier et que j'en
+hérite, dans quelle mesure la GPL affecte-t-elle le programme
+résultant&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-Une sous-classe cr&eacute;&eacute;e par h&eacute;ritage est un travail
-d&eacute;riv&eacute;. Ainsi, les termes de la GPL s'appliquent &agrave;
-l'ensemble du programme dans lequel vous cr&eacute;ez une sous-classe d'une
-classe sous GPL.
+Une sous-classe créée par héritage est un travail dérivé. Ainsi, les 
termes
+de la GPL s'appliquent à l'ensemble du programme dans lequel vous créez une
+sous-classe d'une classe sous GPL.
 <p></p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCPortProgramToGL" name="PortProgramToGL">Si je fais un
 portage de mon programme vers GNU/Linux, est-ce que cela signifie que je
-doive le diffuser en tant que Logiciel Libre plac&eacute; sous la GPL ou une
-autre licence de Logiciel Libre&nbsp;?</a></b></dt>
+doive le diffuser en tant que Logiciel Libre placé sous la GPL ou une autre
+licence de Logiciel Libre&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
-De fa&ccedil;on g&eacute;n&eacute;rale, la r&eacute;ponse est non
-&mdash;&nbsp;ce n'est pas une exigence l&eacute;gale. De fa&ccedil;on plus
-sp&eacute;cifique, la r&eacute;ponse d&eacute;pend des biblioth&egrave;ques
-que vous d&eacute;sirez utiliser et de leurs licences. La plupart des
-biblioth&egrave;ques syst&egrave;me utilisent soit la <a
-href="/copyleft/lesser.html">GNU Lesser GPL</a> (GNU GPL Amoindrie), ou
-utilisent la GNU GPL plus une exception permettant l'&eacute;dition de liens
-de la biblioth&egrave;que avec quoique ce soit. Ces biblioth&egrave;ques
-peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;es dans des programmes non-libres; mais
+De façon générale, la réponse est non &mdash;&nbsp;ce n'est pas une 
exigence
+légale. De façon plus spécifique, la réponse dépend des bibliothèques que
+vous désirez utiliser et de leurs licences. La plupart des bibliothèques
+système utilisent soit la <a href="/copyleft/lesser.html">GNU Lesser GPL</a>
+(GNU GPL Amoindrie), ou utilisent la GNU GPL plus une exception permettant
+l'édition de liens de la bibliothèque avec quoique ce soit. Ces
+bibliothèques peuvent être utilisées dans des programmes non-libres; mais
 dans le cas de la GPL Amoindrie, elle comporte des exigences que vous devez
 suivre.
 <p>
-Certaines biblioth&egrave;ques sont diffus&eacute;es sous la GNU GPL
-seule&nbsp;; vous devez utiliser une licence compatible GPL pour utiliser
-ces biblioth&egrave;ques. Mais c'est normalement les biblioth&egrave;ques
-les plus sp&eacute;cialis&eacute;es, et vous n'auriez pas eu quelque chose
-de similaire sur une autre plateforme, donc vous n'aurez probablement pas
-besoin de ces biblioth&egrave;ques pour un simple portage.</p>
-<p>
-Bien s&ucirc;r, votre logiciel n'est pas une contribution &agrave; notre
-communaut&eacute; s'il n'est pas libre, et ceux qui accordent de la valeur
-&agrave; leur libert&eacute; refuseront de l'utiliser. Le r&eacute;sultat
-sera qu'il constituera une incitation &agrave; l'abandon de cette
-libert&eacute;, et sera seulement utile &agrave; ceux qui auront fait
-cela. Si vous esp&eacute;rez un jour jeter un regard en arri&egrave;re sur
-votre carri&egrave;re et sentir que votre travail a &eacute;t&eacute; plus
-qu'une fa&ccedil;on de gagner de l'argent, cela devrait vous inciter
-&agrave; rendre votre programme libre.</p>
+Certaines bibliothèques sont diffusées sous la GNU GPL seule&nbsp;; vous
+devez utiliser une licence compatible GPL pour utiliser ces
+bibliothèques. Mais c'est normalement les bibliothèques les plus
+spécialisées, et vous n'auriez pas eu quelque chose de similaire sur une
+autre plateforme, donc vous n'aurez probablement pas besoin de ces
+bibliothèques pour un simple portage.</p>
+<p>
+Bien sûr, votre logiciel n'est pas une contribution à notre communauté s'il
+n'est pas libre, et ceux qui accordent de la valeur à leur liberté
+refuseront de l'utiliser. Le résultat sera qu'il constituera une incitation
+à l'abandon de cette liberté, et sera seulement utile à ceux qui auront fait
+cela. Si vous espérez un jour jeter un regard en arrière sur votre carrière
+et sentir que votre travail a été plus qu'une façon de gagner de l'argent,
+cela devrait vous inciter à rendre votre programme libre.</p>
 <p>
 Si vous espérez un jour vous faire le point sur votre carrière et sentir
 qu'elle a contribué à la croissance d'une société bonne et libre, vous 
devez
@@ -2703,29 +2475,29 @@
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCCompanyGPLCostsMoney" name="CompanyGPLCostsMoney">Je viens
-de d&eacute;couvrir qu'une compagnie a une copie d'un programme sous GPL, et
-qu'il faut payer pour l'obtenir. Ne violent-ils pas la GPL en ne la rendant
-pas disponible sur Internet&nbsp;?</a></b></dt>
-
-<dd>
-Non. La GPL n'oblige personne &agrave; utiliser Internet pour la
-distribution. Elle ne requiert pas non plus que quelqu'un en particulier
-redistribue le programme. Et (en dehors d'un cas particulier), m&ecirc;me si
-quelqu'un d&eacute;cide parfois de redistribuer le programme, la GPL ne dit
-pas qu'il doit vous distribuer une copie &agrave; vous en particulier, ou
-tout autre personne en particulier.
-<p>
-Ce que la GPL exige, c'est qu'il ait la libert&eacute; de vous en distribuer
-une copie <em>s'il le souhaite</em>. Une fois que le d&eacute;tenteur du
-copyright distribue une copie du programme &agrave; quelqu'un, ce quelqu'un
-peut alors vous redistribuer le programme, ou &agrave; n'importe qui
-d'autre, comme &ccedil;a lui convient.
+de découvrir qu'une compagnie a une copie d'un programme sous GPL, et qu'il
+faut payer pour l'obtenir. Ne violent-ils pas la GPL en ne la rendant pas
+disponible sur Internet&nbsp;?</a></b></dt>
+
+<dd>
+Non. La GPL n'oblige personne à utiliser Internet pour la distribution. Elle
+ne requiert pas non plus que quelqu'un en particulier redistribue le
+programme. Et (en dehors d'un cas particulier), même si quelqu'un décide
+parfois de redistribuer le programme, la GPL ne dit pas qu'il doit vous
+distribuer une copie à vous en particulier, ou tout autre personne en
+particulier.
+<p>
+Ce que la GPL exige, c'est qu'il ait la liberté de vous en distribuer une
+copie <em>s'il le souhaite</em>. Une fois que le détenteur du copyright
+distribue une copie du programme à quelqu'un, ce quelqu'un peut alors vous
+redistribuer le programme, ou à n'importe qui d'autre, comme ça lui
+convient.
 </p></dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCReleaseNotOriginal" name="ReleaseNotOriginal">Puis-je
 publier un programme avec une licence stipulant que vous pouvez redistribuer
-des versions modifi&eacute;es de celui-ci sous la GPL mais pas l'original
-lui-m&ecirc;me sous GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+des versions modifiées de celui-ci sous la GPL mais pas l'original lui-même
+sous GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 
 <dd>
 Non. Une telle licence serait contradictoire. Regardons ses implications
@@ -2734,38 +2506,37 @@
 Supposons que je commence avec la version originale (appelons-la version A),
 que j'ajoute du code (disons 1000 lignes), et que je publie cette version
 (appelons-la B) sous la GPL. La GPL dit que quiconque peut changer la
-version B &agrave; nouveau et publier le r&eacute;sultat sous la GPL. Aussi
-je peux (ou quelqu'un d'autre) supprimer ces 1000 lignes, en produisant la
-version C qui a le m&ecirc;me code que la version A mais sous la GPL.</p>
+version B à nouveau et publier le résultat sous la GPL. Aussi je peux (ou
+quelqu'un d'autre) supprimer ces 1000 lignes, en produisant la version C qui
+a le même code que la version A mais sous la GPL.</p>
 <p>
 Si vous essayez de bloquer ceci, en disant explicitement dans la licence que
-je ne suis pas autoris&eacute; &agrave; reproduire quelque chose identique
-&agrave; la version A sous la GPL en supprimant ces lignes de la version B,
-en fait la licence dit maintenant que je ne peux pas utiliser
-enti&egrave;rement la version B des toutes les mani&egrave;res que
-l'autorise la GPL. En d'autres mots, la licence n'autorise pas en fait un
-utilisateur &agrave; publier une version telle que la version B sous la GPL. 
+je ne suis pas autorisé à reproduire quelque chose identique à la version A
+sous la GPL en supprimant ces lignes de la version B, en fait la licence dit
+maintenant que je ne peux pas utiliser entièrement la version B des toutes
+les manières que l'autorise la GPL. En d'autres mots, la licence n'autorise
+pas en fait un utilisateur à publier une version telle que la version B sous
+la GPL. 
 </p>
 </dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCDistributeSubsidiary" name="DistributeSubsidiary">Est-ce 
que
-d&eacute;placer une copie vers une filiale contr&ocirc;l&eacute;e
-majoritairement constitue une distribution&nbsp;?</a></b></dt>
+déplacer une copie vers une filiale contrôlée majoritairement constitue une
+distribution&nbsp;?</a></b></dt>
 <dd>
 <p>
-Que le d&eacute;placement vers ou &agrave; partir de cette filiale constitue
-une &laquo;&nbsp;distribution&nbsp;&raquo; ou pas est une question qui doit
-&ecirc;tre d&eacute;cid&eacute;e en fonction de la loi sur le droit d'auteur
-et de la juridiction appropri&eacute;s. La GPL ne surpasse pas les lois
-locales. La loi sur le droit d'auteur am&eacute;ricain n'est pas totalement
-claire sur ce point, mais ne semble pas traiter de ce cas de distribution.
+Que le déplacement vers ou à partir de cette filiale constitue une
+«&nbsp;distribution&nbsp;» ou pas est une question qui doit être décidée 
en
+fonction de la loi sur le droit d'auteur et de la juridiction appropriés. La
+GPL ne surpasse pas les lois locales. La loi sur le droit d'auteur américain
+n'est pas totalement claire sur ce point, mais ne semble pas traiter de ce
+cas de distribution.
 </p><p>
-Si, dans certains pays, c'est consid&eacute;r&eacute; comme une
-distribution, et que la filiale doit recevoir le droit de redistribuer le
-programme, cela ne fera pas de grande diff&eacute;rence. La filiale est
-contr&ocirc;l&eacute;e par la soci&eacute;t&eacute; m&egrave;re; droits ou
-pas droits, elle ne redistribuera pas le programme &agrave; moins que la
-soci&eacute;t&eacute; m&egrave;re ne le d&eacute;cide.
+Si, dans certains pays, c'est considéré comme une distribution, et que la
+filiale doit recevoir le droit de redistribuer le programme, cela ne fera
+pas de grande différence. La filiale est contrôlée par la société mère;
+droits ou pas droits, elle ne redistribuera pas le programme à moins que la
+société mère ne le décide.
 </p>
 </dd>
 
@@ -2775,28 +2546,27 @@
 quoi&nbsp;?</a></b></dt>
 <dd>
 <p>
-Certains syst&egrave;mes d'empaquetage de logiciel ont une partie qui
-n&eacute;cessite de cliquer ou d'indiquer votre accord des termes de la
-GPL. Ce n'est ni requis, ni interdit. Avec ou sans clic, les r&egrave;gles
-de la GPL demeurent les m&ecirc;mes. </p>
+Certains systèmes d'empaquetage de logiciel ont une partie qui nécessite de
+cliquer ou d'indiquer votre accord des termes de la GPL. Ce n'est ni requis,
+ni interdit. Avec ou sans clic, les règles de la GPL demeurent les mêmes. 
</p>
 
 <p>
-Le fait d'accepter les termes de la GPL ne vous obligent &agrave; rien. Vous
-n'&ecirc;tes pas oblig&eacute; d'accepter quoi que ce soit pour seulement
-utiliser le logiciel sous licence GPL. Vous avez des obligations seulement
-si vous modifier ou distribuer le logiciel. Si cela vous ennuie vraiment de
-cliquer pour accepter l'accord de licence de la GPL, rien ne vous
-emp&ecirc;che de modifier le logiciel pour passer outre.
+Le fait d'accepter les termes de la GPL ne vous obligent à rien. Vous n'êtes
+pas obligé d'accepter quoi que ce soit pour seulement utiliser le logiciel
+sous licence GPL. Vous avez des obligations seulement si vous modifier ou
+distribuer le logiciel. Si cela vous ennuie vraiment de cliquer pour
+accepter l'accord de licence de la GPL, rien ne vous empêche de modifier le
+logiciel pour passer outre.
 </p>
 </dd>
 
 <dt><b><a href="#TOCGPLCompatInstaller" name="GPLCompatInstaller">Je voudrais
-fournir un logiciel sous GPL avec un installeur. Cet installeur doit-il
-&ecirc;tre compatible avec la licence GPL&nbsp;?</a></b></dt>
+fournir un logiciel sous GPL avec un installeur. Cet installeur doit-il être
+compatible avec la licence GPL&nbsp;?</a></b></dt>
 <dd>
 <p>Non. L'installeur et les fichiers qu'il installe sont des travaux
-s&eacute;par&eacute;s. Par cons&eacute;quent, les termes de la GPL ne
-s'appliquent pas au logiciel d'installation.</p>
+séparés. Par conséquent, les termes de la GPL ne s'appliquent pas au
+logiciel d'installation.</p>
 </dd>
 
 </dl>
@@ -2806,23 +2576,23 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
 <b>Notes du traducteur</b>&nbsp;: <ol><li id="TransNote1">La notion de
-&laquo;&nbsp;<i>fair use</i>&nbsp;&raquo; (litt. &laquo;&nbsp;utilisation
-correcte&nbsp;&raquo;) est d&eacute;termin&eacute;e
-pr&eacute;cis&eacute;ment dans la l&eacute;gislation des &Eacute;tats-Unis
-d'Am&eacute;rique. Nous l'avons donc laiss&eacute;e telle-quelle dans la
-traduction. Il vous appartient de v&eacute;rifier si une telle notion existe
-&eacute;galement dans votre syst&egrave;me juridique.</li></ol></div>
+«&nbsp;<i>fair use</i>&nbsp;» (litt. «&nbsp;utilisation correcte&nbsp;») 
est
+déterminée précisément dans la législation des États-Unis d'Amérique. 
Nous
+l'avons donc laissée telle-quelle dans la traduction. Il vous appartient de
+vérifier si une telle notion existe également dans votre système
+juridique.</li></ol></div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.fr.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
 Veuillez envoyer les requêtes concernant la FSF et GNU à <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Il existe aussi <a
-href="/contact/">d'autres moyens de contacter</a> la FSF. <br /> Veuillez
-envoyer les liens orphelins ou d'autres suggestions sur cette page Web aux
-<a href="/people/webmeisters.html">webmestres de GNU</a> à l'adresse <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Il existe aussi <a
+href="/contact/contact.fr.html">d'autres moyens de contacter</a> la FSF.
+<br />
+Veuillez envoyer (en anglais) les liens morts ou d'autres suggestions sur
+cette page web à <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -2850,7 +2620,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:20 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/licenses.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.es.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- licenses/po/licenses.es.po 1 Jul 2011 13:58:32 -0000    1.10
+++ licenses/po/licenses.es.po 2 Jul 2011 00:30:21 -0000    1.11
@@ -79,13 +79,12 @@
 "that names our <a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended "
 "copyleft licenses</a>."
 msgstr ""
-"Si empezó un proyecto y no está seguro sobre qué licencia utilizar, <a "
-"href=\"/licenses/license-recommendations.html\">&ldquo;How to "
-"choose a license for your own work&rdquo;</a> detalla nuestras "
-"recomendaciones en una guía fácil de seguir. Si únicamente quiere una "
-"lista con referencias, disponemos de una página que nombra las <a "
-"href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">licencias de copyleft que "
-"recomendamos</a>."
+"Si empezó un proyecto y no está seguro sobre qué licencia utilizar, <a 
href="
+"\"/licenses/license-recommendations.html\">&ldquo;How to choose a license "
+"for your own work&rdquo;</a> detalla nuestras recomendaciones en una guía "
+"fácil de seguir. Si únicamente quiere una lista con referencias, disponemos 
"
+"de una página que nombra las <a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html"
+"\">licencias de copyleft que recomendamos</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -879,36 +878,23 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
 "ways to contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a "
-"href=\"/contact/\">de otros medios para contactar</a> con la FSF."
+"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a href=\"/contact/\">de "
+"otros medios para contactar</a> con la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe "
-"enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&gt;address@hidden&lt;</a>."
+"Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones o sugerencias a <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&gt;address@hidden&lt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/15-years-of-free-software.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/15-years-of-free-software.sq.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/15-years-of-free-software.sq.html    2 Apr 2011 00:27:53 
-0000    1.2
+++ philosophy/15-years-of-free-software.sq.html    2 Jul 2011 00:30:25 
-0000    1.3
@@ -36,13 +36,13 @@
  Projekti GNU u themelua për ta ndryshuar krejt këtë. Synimi i parë i 
tij: të
 zhvillohej një sistem operativ, i ngjashëm me Unix-in, që do të ishte
 software i lirë 100%. Jo 95% i lirë, jo 99.5%, por 100%&mdash;që kështu
-përdoruesit të ishin të lirë të rishpërndanin krejt sistemin, dhe të 
lirë të
-ndryshonin, dhe të kontribuonin në, çdo pjesë të tij. Emri i sistemit, 
GNU,
+përdoruesit të ishin të lirë ta rishpërndanin krejt sistemin, të lirë ta
+ndryshonin dhe të kontribuonin në çdo pjesë të tij. Emri i sistemit, GNU,
 është një shkurtim ripërtëritës që do të thotë &ldquo;GNU's Not
-Unix&rdquo;&mdash;një mënyrë për t'i dhënë hakën Unix-it, teksa në të
-njëjtën kohë nënvizohet që GNU-ja është diçka tjetër. Teknikisht, 
GNU-ja
-ngjan me Unix-in. Por ndryshe nga Unix, GNU-ja u jep përdoruesve të vet
-lirinë.
+Unix&rdquo;&mdash;një mënyrë për t'u dhënë hakën ideve teknike të 
Unix-it,
+teksa në të njëjtën kohë nënvizohet që GNU-ja është diçka
+tjetër. Teknikisht, GNU-ja ngjan me Unix-in. Por ndryshe nga Unix, GNU-ja u
+jep përdoruesve të vet lirinë.
 </p>
 
 <p>
@@ -122,7 +122,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 U përditësua:
 
-$Date: 2011/04/02 00:27:53 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/assigning-copyright.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/assigning-copyright.fr.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/assigning-copyright.fr.html   26 Jun 2011 00:31:19 -0000   
1.3
+++ philosophy/assigning-copyright.fr.html   2 Jul 2011 00:30:25 -0000    
1.4
@@ -14,22 +14,22 @@
 licence GNU GPL diffusent parfois des copies de ce code suivant d'autres
 pratiques. Si elles diffusent le même code sous une licence différente à
 certains utilisateurs payants, ce qui permet typiquement d'inclure ce code
-dans des programmes propriétaires, c'est ce que nous appelons «&nbsp;céder
-des exceptions&nbsp;». Si elles diffusent une quelconque version du code sur
-un mode uniquement propriétaire, nous appelons cela publier une version
-purement propriétaire du programme.</p>
+dans des programmes privateurs, c'est ce que nous appelons «&nbsp;céder des
+exceptions&nbsp;». Si elles diffusent une quelconque version du code sur un
+mode uniquement privateur, nous appelons cela publier une version purement
+privatrice du programme.</p>
 
 <p>L'article <a
 
href="http://www.gnu.org/philosophy/selling-exceptions.html";>http://www.gnu.org/philosophy/selling-exceptions.html</a>
 explique pourquoi céder des exceptions est acceptable, bien que ce soit
-limite. En revanche, publier une version purement propriétaire est
-totalement incorrect, comme pour tout autre logiciel propriétaire.</p>
+limite. En revanche, publier une version purement privatrice est totalement
+incorrect, comme pour tout autre logiciel privateur.</p>
 
-<p>Les compagnies vendent normalement des exceptions en utilisant du code
+<p>Les entreprises vendent normalement des exceptions en utilisant du code
 qu'elles ont elles-même développé. Puisqu'elles détiennent le copyright de
 ce code, elles peuvent légalement le distribuer de n'importe quelle manière,
 et même de plusieurs manières en parallèle. Mais que se passe-t-il quand
-vous publiez une version modifiée de ce programme libre, et la compagnie
+vous publiez une version modifiée de ce programme libre, et l'entreprise
 veut inclure vos changements dans sa version&nbsp;?</p>
 
 <p>Puisque vous avez reçu le logiciel sous licence GPL, vous devez 
redistribuer
@@ -77,9 +77,9 @@
 privatrice.</p>
 
 <p>Si vos contributions sont plus petites, vous pouvez accepter une condition
-plus faible, que la compagnie rende vos contributions disponibles dans une
+plus faible, que l'entreprise rende vos contributions disponibles dans une
 version libre du logiciel ainsi qu'éventuellement dans des programmes
-non-libres. Cela permettrait à la compagnie d'utiliser vos contributions
+non-libres. Cela permettrait à l'entreprise d'utiliser vos contributions
 dans du logiciel modifié qui est uniquement disponible sous une licence
 privatrice. Publier du logiciel privateur n'est jamais une bonne chose, mais
 si vos modifications sont plus petites, il pourrait être plus important
@@ -174,7 +174,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2011/06/26 00:31:19 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/fs-motives.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-motives.cs.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/fs-motives.cs.html    1 Jul 2011 00:31:34 -0000    1.1
+++ philosophy/fs-motives.cs.html    2 Jul 2011 00:30:25 -0000    1.2
@@ -89,12 +89,12 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
+Dotazy ohledně FSF &amp; a GNU prosím posílejte na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a
+href="/contact/">další možnosti jak kontaktovat</a> nadaci FSF.
 <br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Ohledně nefunkčních odkazů, jiných oprav a návrhů se prosím obracejte 
na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -120,7 +120,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizováno:
 
-$Date: 2011/07/01 00:31:34 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/fs-motives.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-motives.es.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/fs-motives.es.html    16 Dec 2010 09:29:34 -0000   1.4
+++ philosophy/fs-motives.es.html    2 Jul 2011 00:30:25 -0000    1.5
@@ -96,10 +96,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Por favor, envíe sus comentarios y preguntas sobre la FSF y el proyecto GNU
-a <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También puede <a
-href="/contact/">contactar con la FSF por otros medios</a>.<br /> Por favor,
-envíe enlaces rotos y otras correcciones (o sugerencias) a <a
+Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a
+href="/contact/">de otros medios para contacta</a> con la FSF.
+<br />
+Por favor, envíe enlaces rotos y otras correcciones (o sugerencias) a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -131,7 +132,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2010/12/16 09:29:34 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -159,6 +160,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/fs-motives.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/fs-motives.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/fs-motives.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/fs-motives.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: philosophy/fs-motives.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-motives.ru.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/fs-motives.ru.html    16 Dec 2010 09:29:34 -0000   1.1
+++ philosophy/fs-motives.ru.html    2 Jul 2011 00:30:25 -0000    1.2
@@ -103,11 +103,12 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Пожалуйста, присылайте запросы фонду и GNU 
по адресу
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-Есть также <a href="/contact/">другие способы 
связаться</a> с фондом. <br
-/>Пожалуйста, присылайте отчеты о 
неработающих ссылках и
-другие поправки или предложения по адресу 
<a
+Пожалуйста, присылайте запросы фонду и GNU 
по адресу <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Есть также <a
+href="/contact/">другие способы связаться</a> с 
фондом.
+<br />
+Пожалуйста, присылайте отчеты о 
неработающих ссылках и другие поправки или
+предложения по адресу <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -142,7 +143,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2010/12/16 09:29:34 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -170,6 +171,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/fs-motives.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/fs-motives.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/fs-motives.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/fs-motives.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: philosophy/open-source-misses-the-point.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.de.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/open-source-misses-the-point.de.html   24 Sep 2007 19:15:20 
-0000   1.1
+++ philosophy/open-source-misses-the-point.de.html   2 Jul 2011 00:30:25 
-0000    1.2
@@ -1,460 +1,445 @@
+
+
 <!--#include virtual="/server/header.de.html" -->
 
-<title>Warum Open Source am Kern der Sache vorbei geht - GNU-Projekt - Free 
Software Foundation (FSF)</title>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Warum Open Source das Ziel von Freie Software verfehlt - GNU Projekt - 
Free
+Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.de.html" -->
-  
-<h2>Warum "Open Source" am Kern der Sache vorbei geht</h2>
+<h2>Warum Open Source das Ziel von Freie Software verfehlt</h2>
 
 <p>von <strong>Richard Stallman</strong></p>
 
-<p>Nennen wir eine Software &ldquo;frei&rdquo;, dann meinen wir, dass diese die
-<a href="/philosophy/free-sw.de.html">wesentlichen Freiheiten des Anwenders</a>
-respektiert: Die Freiheit, sie zu benutzen, sie zu studieren und zu
-ver&auml;ndern und sie mit oder ohne Ver&auml;nderung weiterzuverteilen. Dies
-ist eine Sache der Freiheit, nicht des Preises. Also wie in "Freie Rede" und
-nicht wie in "Freibier".</p>
-
-<p>Diese Freiheiten sind von wesentlicher Bedeutung nicht nur f&uuml;r das
-Wohl des einzelnen Benutzers, sonder auch, weil durch sie der
-gesellschaftliche Zusammenhalt gef&ouml;rdert wird - also das Teilen und
-die Zusammenarbeit. Und ihre Bedeutung nimmt weiter zu, weil immer
-gr&ouml;&szlig;ere Bereiche unserer Kultur und unseres Lebens digitalisiert
-werden. In dieser Welt der digitalen Kl&auml;nge, Bilder und Worte steht
-Freie Software immer mehr f&uuml;r Freiheit im Allgemeinen.</p>
-
-<p>
-Zig Millionen Menschen in aller Welt nutzen heute Freie Software;
-Schulen in Indien und Spanien lehren ihre Sch&uuml;ler die Verwendung des
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.de.html">GNU/Linux-Betriebssystems</a>. Dennoch
-haben die meisten dieser Anwender niemals von den ethischen Gr&uuml;nden 
geh&ouml;rt, die
+<p>Wenn wir Software &#8222;frei&#8220; nennen, verstehen wir darunter, dass
+sie <a href="/philosophy/free-sw.de.html">wesentliche Freiheiten des
+Anwenders</a> respektiert: Die Freiheit, sie zu untersuchen und zu ändern,
+und Kopien mit oder ohne Änderungen weiter zu verbreiten. Dies ist eine
+Frage der Freiheit, nicht des Preises, wie &#8222;freie Rede&#8220;, und
+nicht &#8222;Freibier&#8220;.</p>
+
+<p>Diese Freiheiten sind von entscheidender Bedeutung. Sie sind nicht nur für
+das Wohl des Einzelnen wichtig, sondern für die Gesellschaft als Ganzes,
+weil sie die soziale Solidarität fördert&nbsp;&ndash;&nbsp;also Austausch
+und Zusammenarbeit. Sie werden umso wichtiger, da immer größere Bereiche
+unserer Kultur und unseres Lebens digitalisiert werden. In einer Welt der
+digitalen Klänge, Bilder und Worte wird Freie Software immer wichtiger für
+die Freiheit im Allgemeinen.</p>
+
+<p>Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen heute Freie Software; die
+öffentlichen Schulen einiger Regionen Indiens und Spaniens lehren allen
+Studierenden die Verwendung des freien <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.de.html">Betriebssystems GNU/Linux</a>. Die meisten
+dieser Anwender haben jedoch noch nie von den ethischen Gründen gehört, die
 uns zur Entwicklung des Betriebssystems und zum Aufbau der
 Freie-Software-Gemeinschaft bewegten, denn heutzutage wird dieses System und
-die Gemeinschaft eher als "Open Source" (quelloffen) bezeichnet, und einer
-anderen Philosophie zugeordnet, in der diese Freiheiten kaum ein Rolle
-spielen.</p>
-
-<p>
-Die Freie-Software-Bewegung k&auml;mpft seit 1983 f&uuml;r die Freiheiten des
-Anwenders. 1984 starteten wir die Entwicklung des freien
-Betriebssystems GNU, um die nicht-freien Betriebssysteme zu
-vermeiden, die dem Anwender diese Freiheiten verweigern. W&auml;hrend der
-80er entwickelten wir die meisten Bestandteile eines solchen
-Systems, ebenso wie die <a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public
-License</a>, eine Lizenz, die speziell entworfen wurde, um die Freiheiten aller
-Anwender zu sch&uuml;tzen.</p>
-
-<p>
-Allerdings fanden sich nicht alle Anwender und Entwickler von Freier
-Software in den Zielen der Freien-Software-Bewegung wieder und so
-spaltete sich 1998 ein Teil der Freien-Software-Bewegung ab und
-begann eine Kampagne unter dem Namen "Open Source". Dieser Begriff
-war urspr&uuml;nglich vorgeschlagen worden, um einem m&ouml;glichen
-Missverst&auml;ndnis des Begriffes "Freie Software" vorzubeugen. Doch
-schon bald wurde es mit philosophischen Ansichten in Verbndung
-gebracht, die von denen der Freie-Software-Bewegung g&auml;nzlich
-verschieden waren.</p>
-
-<p>
-Einige der Vertreter von "Open Source" betrachteten es als eine
-"Marketing-Kampagne f&uuml;r Freie Software", die bei den
-Entscheidungstr&auml;gern in der Wirtschaft Anklang finden, und
-gleichzeitig die Ideen von falsch und richtig auslassen w&uuml;rde, die
-diese nicht zu Geh&ouml;r bekommen wollten. Andere Vertreter lehnten die
-ethischen und sozialen Werte der Freie-Software-Bewegung
-schlichtweg ab. Welcher Ansicht sie auch immer waren, in ihrem
-Engagement f&uuml;r "Open Source" h&ouml;rte man nichts von diesen Werten und
-sie vertraten sie auch nicht. Der Begriff "Open Source" stand
-schnell allein f&uuml;r die praktischen Werte, wie die Herstellung von
-leistungsstarker, verl&auml;sslicher Software. Die meisten Anh&auml;nger sind
-seither hinzugesto&szlig;en und die tats&auml;chliche Umsetzung zeigt, welche
-Bedeutung sie dem beimessen.</p>
-
-<p>
-Fast alle Open-Source-Software ist Freie Software; die beiden
-Begriffe meinen fast dieselbe Art von Software. Dennoch stehen sie
-f&uuml;r Ansichten, die auf vollst&auml;ndig verschiedenen Wertesystemen
-beruhen. Open Source ist eine Methode zur Entwicklung (von Software);
-Freie Software ist eine gesellschaftliche Bewegung. F&uuml;r die
-Freie-Software-Bewegung ist Freie Software ein ethisches Gebot, denn
-allein Freie Software respektiert die Freiheiten des Anwenders. Im
-Gegensatz dazu betrachtet die Open-Source-Philosphie nur die Frage,
-wie wir Software "verbessern k&ouml;nnen", aber allein im praktischen 
-Sinne. F&uuml;r sie ist nicht-freie Software eine suboptimale L&ouml;sung. 
F&uuml;r
-die Freie-Software-Bewegung hingegen ist nicht-freie Software ein
-gesellschaftliches Problem, dessen L&ouml;sung der Umstieg auf Freie
-Software ist.</p>
-
-<p>Freie Software. Open Source. Wenn es dieselbe Software ist, spielt
-es dann eine Rolle, welchen Namen wir verwenden? Ja, denn
-verschiedene Worte vermitteln unterschiedliche Vorstellungen. Ein 'freies'
-Programm unter jedem anderen Namen mag Ihnen heute dieselben
-Freiheiten gew&auml;hren, so h&auml;ngt doch die dauerhafte Erhaltung der
-Freiheit vor allem davon ab, dass wir den Menschen vermitteln, die
-Freiheit an sich wertzusch&auml;tzen. Wenn Sie daran mithelfen wollen, so
-ist es von wesentlicher Bedeutung, von "Freier Software" zu sprechen.
-</p>
-
-<p>
-Wir in der Freie-Software-Bewegung sehen im Open-Source-Lager nicht
-den Feind, der Feind ist die propriet&auml;re (nicht-freie) Software.
-Aber wir m&ouml;chten, dass die Leute wissen, dass wir f&uuml;r Freiheit 
stehen,
-also akzeptieren wir nicht, f&auml;lschlicherweise f&uuml;r 
Open-Source-Anh&auml;nger
-gehalten zu werden.
-</p>
-
-<h3>Landl&auml;ufige Missverst&auml;ndnisse &uuml;ber "Freie Software" und
-"Open Source"</h3>
-
-<p>
-Der Begriff "Freie Software" kann leicht missverstanden werden: Eine
-unbeabsichtigte Bedeutung, n&auml;mlich Gratis-Software, passt darauf
-genausogut wie die beabsichtigte: "Software, die dem Nutzer
-bestimmte Freiheiten gew&auml;hrt." Dieses Problem gehen wir an, indem
-wir die Definition von Freier Software ver&ouml;ffentlichen und sagen:
-"Denk an 'Freie Rede', nicht an 'Freibier'." Das ist keine perfekte
-L&ouml;sung, die das Problem vollst&auml;ndig verschwinden l&auml;sst. Ein
-eindeutiger, korrekter Begriff w&auml;re besser, so er nicht andere
-Probleme haben sollte.</p>
-
-<p>
-Ungl&uuml;cklicherweise haben alle Alternativen im Englischen eigene
-Probleme. Wir haben uns viele andere M&ouml;glichkeiten angeguckt, die uns
-vorgeschlagen wurden, aber keine ist so einwandfrei "richtig", dass ein Umstieg
-eine gute Idee w&auml;re. Jede vorgeschlagene Ersetzung bringt irgendein
-semantisches Problem mit sich, und das schlie&szlig;t "Open-Source-Software"
-mit ein. </p>
-
-</p>
-Die offizielle <a href="http://opensource.org/docs/osd";>Definition von
-"Open-Source-Software"</a> ( die von der Open Source Intitiative
-ver&ouml;ffentlicht wurde und zu lang ist, um sie hier zu zitieren) wurde
-indirekt von den Kriterien f&uuml;r Freie Software abgeleitet. Doch ist es
-nicht dieselbe; in mancher 
-Hinsicht ist sie lockerer. Open-Source-Anh&auml;nger haben einige
-Lizenzen akzeptiert, die unserer Ansicht nach den Anwender in
-inaktzeptabeler Weise beschr&auml;nken. Nichtsdestoweniger kommt
-sie unserer Definition in der Praxis doch recht nahe.
-</p>
-
-<p>
-Allerdings ist die offensichtliche Bedeutung des Ausdrucks
-"Open-Source-Software" diese: "Sie k&ouml;nnen sich den Quellcode ansehen."
-Und die meisten Leute denken auch, dass das die Bedeutung ist. Das ist
-ein viel schw&auml;cheres Kriterium als Freie Software, und viel
-schw&auml;cher als die offizielle Definition von Open Source. Sie
-schlie&szlig;t viele Programme mit ein, die weder Frei noch quelloffen (Open
-Source) sind.</p>
-
-<p>
-Da die offensichtliche Bedeutung von "Open Source" nicht die Bedeutung
-ist, die deren Vertreter im Sinn haben, ist das Ergebnis, dass die
-meisten Menschen den Begriff missverstehen. So definiert der
-Schriftsteller Neal Stephenson "Open Source":
-
- <blockquote><p>Linux ist "Open-Source"-Software. Das bedeutet einfach, dass
- jeder Kopien des Quellcodes erhalten kann.</p></blockquote>
-
-<p>
-Ich glaube nicht, dass er die "offizielle" Definition absichtlich
-ablehnen oder in Frage stellen wollte. Ich denke, er hat einfach die
-Konventionen der englischen Sprache angewandt, um sich der Bedeutung
-des Begriffes zu n&auml;hern. Der US-Bundesstaat Kansas ver&ouml;ffentlichte
-eine &auml;hnliche Definition:
-</p>
-
- <blockquote><p>Nutzung von Open-Source-Software (OSS). OSS ist Software,
- f&uuml;r die der Quellcode frei und &ouml;ffentlich verf&uuml;gbar ist, wobei
- die einzelnen Lizenzvereinbarungen sich darin unterscheiden, was man mit
- diesem Code machen kann.</p></blockquote>
-
-<p>
-Die Open-Source-Leute versuchen dem zu begegnen, indem sie auf ihre
-offizielle Definition verweisen, aber dieser nachbessernde Ansatz
-ist f&uuml;r sie weniger effektiv als f&uuml;r uns. Der Begriff 'Freie
-Software' hat zwei nat&uuml;rliche Bedeutungen, eine davon die
-beabsichtigte. Wenn man also den Gedanken "Freie Rede, nicht
-Freibier" begriffen hat, wird man das nicht wieder verwechseln. Aber
-"Open Source" hat nur eine nat&uuml;rliche Bedeutung, die sich von der
-unterscheidet, die ihre Anh&auml;nger beabsichtigen. Es gibt also keine 
-leichtverst&auml;ndliche Erkl&auml;rung und Rechtfertigung f&uuml;r die
-offizielle Definition von "Open Source". Das vertieft die Verwirrung.
-</p>
-
-
-<h3>Verschiedene Werte k&ouml;nnen zu &auml;hnlichen Schlu&szlig;folgerungen
-f&uuml;hren &hellip; aber nicht immer</h3>
-
-<p>
-In den 60er Jahren standen radikale Gruppen im Ruf des Sektierertums: Manche
-Organisationen spalteten sich, weil sie sich &uuml;ber Details der Strategie
-nicht einig waren, und die beiden neuen Gruppierungen betrachteten sich
-gegenseitig als Feinde, ungeachtet ihrer &auml;hnlichen Grundwerte und
--ziele. Die (b&uuml;rgerliche) Rechte machte sich dies zunutze, um die
-gesamte Linke zu kritisieren.
-</p>
-
-<p>
-Manche versuchen, die Freie-Software-Bewegung zu verunglimpfen, indem
-sie unsere Meinungsverschiedenheiten mit "Open Source" mit der
-Uneinigkeit jener radikalen Gruppen vergleichen. Das sehen die
-falschrum. Wir sind mit dem Open-Source-Lager uneinig, was die
-Grundwerte und -ziele betrifft, aber deren Ansichten und unsere
-f&uuml;hren in vielen F&auml;llen zum selben praktischen Verhalten &mdash; wie
-dem Entwickeln von Freier Software.
-</p>
-
-<p>
-Im Ergebnis arbeiten also Leute von der Freie-Software-Bewegung und
-dem Open-Source-Lager h&auml;ufig zusammen an praktischen Projekten
-wie der Softwareentwicklung. Es ist bemerkenswert, dass solch unterschiedliche
-philsophische Ansichten so oft so unterschiedliche Leute bewegen k&ouml;nnen, 
am
-selben Projekt teilzunehmen. Nichtsdestoweniger sind diese
-Ansichten sehr unterschiedlich, und es gibt Situationen, wo diese zu
-sehr unterschiedlichen Handlungen f&uuml;hren.
-</p>
-
-<p>
-Der Open-Source-Gedanke ist: Hat der Anwender die Erlaubnis, die Software zu
-ver&auml;ndern und zu verteilen, so macht das die Software
-leistungsst&auml;rker und zuverl&auml;ssiger. Entwickler von propriet&auml;rer
-Software sind nicht notwendig inkompetent. Manchmal stellen sie ein Programm
-her, das leistungsstark und zuverl&auml;ssig ist, auch wenn es die Freiheiten 
des
-Anwenders nicht respektiert. Wie reagieren Freie-Software-Aktivisten
-und Open-Source-Enthusiasten darauf?
-</p>
-
-<p>
-Ein Vertreter der Reinen Open-Source-Lehre, einer, der nicht von den
-Idealen der Freie-Software-Bewegung beeinflusst wurde, mag sagen:
-"Ich bin doch &uuml;berrascht, dass Sie ein Programm so gut machen
-konnten, ohne unsere Entwicklungsmethode zu benutzen, aber Sie haben
-das geschafft! Wie kann ich denn eine Kopie bekommen?" Diese
-Einstellung belohnt Muster, die unsere Freiheiten wegnehmen und zu
-deren Verlust f&uuml;hren.
-</p>
-
-<p>
-Der Vertreter der Freie-Software-Bewegung wird sagen: "Ihr Programm
-ist sehr attraktiv, aber nicht zum Preise meiner Freiheit. Ich muss
-also verzichten. Anstelle dessen untest&uuml;tze ich ein Projekt, dass
-einen freien Ersatz entwickelt." Wenn wir unsere Freiheit
-wertsch&auml;tzen, k&ouml;nnen wir diese durch unser Handeln erhalten und
-verteidigen.
-</p>
-
-
-<h3>Leistungsstarke und zuverl&auml;ssige Software kann schlecht sein</h3>
-
-<p>Die Idee, dass wir leistungsstarke und zuverl&auml;ssige Software wollen,
-kommt von der Annahme, dass die Software entworfen wird, um dem
-Anwender zu nutzen. Ist sie zuverl&auml;ssig und leistungsstark, dient
-sie dem Anwender besser.</p>
-
-<p>
-Aber man kann doch von einer Software nur sagen, dass sie dem Nutzer
-dient, wenn sie dessen Freiheiten respektiert. Was, wenn die
-Software entwickelt wurde, um ihm Ketten anzulegen? Dann bedeutet
-Leistungsst&auml;rke nur, dass die Ketten noch enger sind, und
-Zuverl&auml;ssigkeit, dass sie schwieriger zu entfernen sind. B&ouml;sartige
-Funktionen wie das Ausspionieren des Anwenders, Beschr&auml;nkungen des
-Anwenders, Hintert&uuml;ren und erzwungene Upgrades sind in propriet&auml;rer
-Software ganz &uuml;blich, und manche Open-Source-Anh&auml;nger wollen hier
+diese Gemeinschaft eher als &#8222;Open Source&#8220;
+(<dfn>quelloffen</dfn>), bezeichnet, und einer anderen Philosophie
+zugeschrieben, in der diese Freiheiten kaum erwähnt werden.</p>
+
+<p>Die Freie-Software-Bewegung kämpft seit 1983 für die Freiheiten des
+Anwenders. Im Jahr 1984 starteten wir die Entwicklung des freien
+Betriebssystems GNU, um unfreie Betriebssysteme meiden zu können, die die
+Freiheit der Anwender verleugnen. Während der 1980er entwickelten wir die
+meisten der wesentlichsten Komponenten des Systems und veröffentlichten die
+<a href="/licenses/gpl.de.html">GNU General Public License</a> (<dfn>GNU
+GPL</dfn>)&nbsp;&ndash;&nbsp;eine Lizenz, speziell entworfen, um die
+Freiheiten aller Programmanwender zu schützen.</p>
+
+<p>Allerdings fanden sich nicht alle Anwender und Entwickler von freier
+Software in den Zielen der Freien-Software-Bewegung wieder. Im Jahr 1998
+splittete sich ein Teil der Freien-Software-Bewegung ab und begann eine
+Kampagne unter dem Namen &#8222;Open Source&#8220;. Dieser Begriff wurde
+ursprünglich vorgeschlagen, um einem möglichen Missverständnis des Begriffs
+&#8222;freie Software&#8220; vorzubeugen. Doch schon bald wurde er mit
+philosophischen Ansichten in Verbindung gebracht, die sich von denen der
+Freie-Software-Bewegung gänzlich unterschieden.</p>
+
+<p>Einige der Open-Source-Befürworter betrachteten sie als
+&#8222;Marketing-Kampagne für freie Software&#8220;, welche an
+Geschäftsleute appelierte, die praktischen Vorteile der Software
+hervorzuheben, ohne sich um Fragen von Recht und Unrecht zu kümmern, die
+diese vielleicht ungern hören würden. Andere Anhänger lehnten die ethischen
+und sozialen Werte der Freie-Software-Bewegung schlichtweg ab. Unabhängig
+ihrer Ansichten ihres Engagements für &#8222;Open Source&#8220; wurden die
+Werte weder zitiert noch befürwortet. Der Begriff &#8222;Open Source&#8220;
+wurde schnell mit Ideen und Argumenten mit nur praktischen Werten verbunden,
+wie Herstellung oder Besitz einer leistungsstarken, zuverlässlichen
+Software. Die meisten seither hinzugekommenen Open-Source-Anhänger machen
+die gleiche Zuordnung.</p>
+
+<p>Nahezu alle Open-Source-Software ist Freie Software. Die beiden Begriffe
+beschreiben fast die gleiche Softwarekategorie, jedoch stehen sie für
+Ansichten, die auf grundsätzlich verschiedenen Werten beruhen. Open Source
+ist eine Entwicklungsmethodik; Freie Software ist eine soziale Bewegung. Für
+die Freie-Software-Bewegung ist Freie Software eine ethische Verpflichtung,
+denn nur Freie Software respektiert die Freiheit der Benutzer. Im Gegensatz
+dazu vertritt die Philosophie der Open-Source-Fragen hinsichtlich wie man
+Software &#8222;besser&#8220; macht&nbsp;&ndash;&nbsp;nur im praktischen
+Sinne. Es heißt, unfreie Software sei eine schlechtere Lösung im Gegensatz
+zum praktischen Nutzen. Für die Freie-Software-Bewegung ist unfreie Software
+jedoch ein soziales Problem und die Lösung die Nichtverwendung und der
+Umstieg auf Freie Software.</p>
+
+<p>&#8222;Freie Software&#8220;. &#8222;Open Source&#8220;. Wenn es dieselbe
+Software ist, ist es wichtig welchen Namen man verwendet? Ja, denn
+verschiedene Wörter vermitteln unterschiedliche Vorstellungen. Zwar würde
+ein freies Programm unter einem anderen Namen Ihnen heute dieselbe Freiheit
+gewähren, so hängt doch die dauerhafte Erhaltung der Freiheit vor allem
+davon ab, den Menschen den Wert der Freiheit zu lehren. Wenn Sie daran
+mithelfen wollen, ist es von wesentlicher Bedeutung, von &#8222;Freie
+Software&#8220; zu sprechen.</p>
+
+<p>Wir in der Freie-Software-Bewegung sehen im Open-Source-Lager nicht den
+Feind; der Feind ist proprietäre (unfreie) Software. Aber wir möchten das
+die Menschen wissen, dass wir für Freiheit stehen und nicht akzeptieren,
+fälschlicherweise als Open-Source-Anhänger gehalten zu werden.</p>
+
+<h3>Häufige Missverständnisse von &#8222;Freie Software&#8220; und 
&#8222;Open
+Source&#8220;</h3>
+
+<p>Der Begriff &#8222;freie Software&#8220; ist anfällig für
+Fehlinterpretationen: Die unbeabsichtigte Bedeutung &#8222;Software, die
+kostenlos ist&#8220; passt ebenso, wie die beabsichtigte Bedeutung
+&#8222;Software, die gewisse Freiheiten gewährt&#8220;. Wir behandeln dieses
+Problem in der Veröffentlichung &#8222;<a
+href="/philosophy/free-sw.de.html">Definition von Freie Software</a>&#8220;
+und mit den Worten: &#8222;Denk an &#8218;freie Rede&#8216;, nicht an
+&#8218;Freibier&#8216;&#8220;. Das ist keine perfekte Lösung; sie kann das
+Problem nicht vollständig lösen. Ein eindeutiger und richtiger Begriff wäre
+besser, wenn es nicht noch weitere Probleme geben würde.</p>
+
+<p>Unglücklicherweise haben alle Alternativen im Englischen Ihre eigenen
+Probleme. Wir haben uns viele Vorschläge von Personen angeguckt, aber keine
+ist so eindeutig &#8222;richtig&#8220;, dass eine Änderung eine gute Idee
+wäre. (Zum Beispiel funktioniert in bestimmten Zusammenhängen das
+französische und spanische Wort &#8220;libre&#8220; gut, aber Menschen in
+Indien können damit nichts anfangen.) Jede vorgeschlagene Ersetzung bringt
+irgendein semantisches Problem mit sich, und das schließt
+&#8222;Open-Source-Software&#8220; mit ein.</p>
+
+<p>Die <a href="http://opensource.org/docs/osd";>offizielle Definition von
+&#8222;Open-Source-Software&#8220;</a> (die von der Open Source Intitiative
+veröffentlicht wird und zu lang ist, um sie hier zu zitieren) wurde indirekt
+von unseren Kriterien für Freie Software abgeleitet. Doch ist sie nicht
+dieselbe; in mancher Hinsicht ist sie lockerer. Open-Source-Befürworter
+haben einige Lizenzen akzeptiert, die unserer Ansicht nach den Anwender in
+inakzeptabler Weise einschränken. Außerdem wird die Lizenz allein durch den
+Quellcode beurteilt, während unser Auffassung nach ferner das Kriterium ist,
+ob ein Gerät die geänderte Programmversion <em>ausführt</em>. Dennoch stimmt
+die Definition mit unserer in den meisten Fällen überein. </p>
+
+<p>Doch die offensichtliche Bedeutung des Ausdrucks
+&#8222;Open-Source-Software&#8220;&nbsp;&ndash;&nbsp;und die meisten
+Personen denken, er bedeutet es&nbsp;&ndash;&nbsp;ist: &#8222;Sie können
+sich den Quellcode ansehen&#8220;. Dieses Kriterium ist viel schwächer als
+die Definition von Freie Software, auch viel schwächer als die offizielle
+Definition von Open Source. Es beinhaltet viele Programme, die weder frei
+noch quelloffen sind.</p>
+
+<p><!-- It was from http://da.state.ks.us/itec/TechArchPt6ver80.pdf, but
+that page is no longer available. -->
+Da die offensichtliche Bedeutung von &#8222;Open Source&#8220; nicht den
+Sinn hat, den deren Befürworter beabsichtigen, ist das Ergebnis, dass die
+meisten Menschen den Begriff missverstehen. So definiert der Schriftsteller
+Neal Stephenson: &#8222;Linux ist &#8218;Open-Source&#8216;-Software und
+bedeutet einfach, das jeder Kopien der Quellcodedateien erhalten
+kann.&#8220; Ich glaube nicht, dass er die &#8222;offizielle&#8220;
+Definition absichtlich ablehnen oder in Frage stellen wollte. Ich denke, er
+hat einfach die Konventionen der englischen Sprache angewandt, um sich der
+Bedeutung des Begriffes zu nähern. Der US-Bundesstaat Kansas veröffentlichte
+eine ähnliche Definition: &#8222;Nutzen Sie Open-Source-Software (OSS). OSS
+ist Software, für die der Quellcode frei und öffentlich verfügbar ist, wobei
+sich einzelne Lizenzvereinbarungen unterscheiden, wie man den Quellcode
+nutzen darf.&#8220;</p>
+
+<p>Die <span xml:lang="en" lang="en"><em>New York Times</em></span>
+veröffentlichte einen <a
+href="http://www.nytimes.com/external/gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-37415.html";
+hreflang="en">Artikel der die Bedeutung des Begriffs dehnt</a>, um auf
+Betatests&nbsp;&ndash;&nbsp;ein paar Benutzer testen eine Vorversion und
+geben vertrauliche Rückmeldung&nbsp;&ndash;&nbsp; aufmerksam zu machen, die
+Entwickler proprietärer Software seit Jahrzehnten praktizieren.</p>
+
+<p>Open-Source-Anhänger versuchen dem zu begegnen, indem sie auf ihre
+offizielle Definition verweisen, aber dieser nachbessernde Ansatz ist für
+sie weniger effektiv als für uns. Der Begriff &#8222;freie Software&#8220;
+hat zwei natürliche Bedeutungen, eine davon die beabsichtigte, die eine
+Person, die den Gedanken von &#8222;freie Rede, nicht Freibier&#8220;
+begriffen hat, nicht wieder falsch verstehen wird. Aber der Begriff
+&#8222;quelloffen&#8220; hat nur einen natürlichen Sinn, der sich von der
+beabsichtigten Bedeutung seiner Anhänger unterscheidet. Es gibt also keine
+prägnante Art und Weise die offizielle Definition zu erklären oder zu
+rechtfertigen. Das vertieft die Verwirrung. </p>
+
+<p>Ein weiteres Missverständnis von &#8222;Open Source&#8220; ist die Idee, es
+würde &ldquo;nicht die GNU GPL verwenden&rdquo; bedeuten. Dies scheint von
+einem weiteren Missverständnis begleitet zu sein, &ldquo;Freie
+Software&rdquo; wäre &#8222;GPL-abgedeckte Software&#8220;. Diese sind beide
+falsch, da die GNU GPL als Open-Source-Lizenz gilt und sich die meisten der
+Open-Source-Lizenzen als Freie-Software-Lizenzen qualifizieren.</p>
+
+<p>Der Begriff &#8222;Open Source&#8220; wurde durch seine Anwendung auf andere
+Tätigkeiten, wie Regierung, Bildung und Wissenschaft gedehnt, wo es so etwas
+wie Quellcode nicht gibt und wo die Kriterien für Softwarelizenzierung
+einfach nicht relevant sind. Das einzige, was diese Aktivitäten gemeinsam
+haben ist, dass sie irgendwie Menschen einlädt, daran teilzunehmen. Sie
+dehnen den Begriff so weit, dass es nur noch &#8222;daran teilnehmen&#8220;
+bedeutet.</p>
+
+<h3>Unterschiedliche Werte können zu ähnlichen Schlussfolgerungen 
führen&hellip;
+aber nicht immer</h3>
+
+<p>In den 1960er Jahren hatten radikale Gruppen den Ruf der Fraktionsbildung:
+Einige Organisationen spalteten sich wegen Meinungsverschiedenheiten über
+Strategiedetails ab, und beide Gruppierungen behandelten sich gegenseitig
+trotz ähnlicher grundlegender Ziele und Werte als Feinde. Der rechte Flügel
+machte sich dies zunutze, um den gesamten Linken zu kritisieren. </p>
+
+<p>Einige versuchen, die Freie-Software-Bewegung durch den Vergleich unserer
+Meinungsverschiedenheit mit Open Source auf die Unstimmigkeiten dieser
+radikalen Gruppen zu verunglimpfen. Das sahen sie verkehrt. Wir
+widersprechen dem Open-Source-Lager in grundlegenden Zielen und Werten, aber
+deren und unsere Ansichten führen in vielen Fällen zum gleichen praktischen
+Verhalten&nbsp;&ndash;&nbsp;wie der Entwicklung freier Software.</p>
+
+<p>Als Folge arbeiten Menschen der Freie-Software-Bewegung und des
+Open-Source-Lagers häufig an praktischen Projekten, wie der
+Softwareentwicklung, zusammen. Es ist bemerkenswert, dass unterschiedliche
+philosophischen Ansichten so häufig verschiedene Personen motivieren können,
+am gleichen Projekt zusammenzuarbeiten. Dennoch gibt es Situationen, wo
+diese grundsätzlich unterschiedlichen Ansichten zu sehr unterschiedlichen
+Aktionen führen.</p>
+
+<p>Der Gedanke von Open Source ist, Benutzern das ändern und verteilen von
+Software zu erlauben, um sie leistungsfähiger und zuverlässiger zu
+machen. Aber das ist nicht garantiert. Entwickler proprietärer Software sind
+nicht notwendigerweise inkompetent. Manchmal stellen sie ein Programm her,
+das leistungsfähig und zuverlässig ist, obwohl es die Freiheit des Anwenders
+nicht respektiert. Freie-Software-Aktivisten und Open-Source-Enthusiasten
+reagieren darauf sehr unterschiedlich.</p>
+
+<p>Ein reiner Open-Source-Enthusiast, der nicht von Idealen freier Software
+beeinflusst wurde, wird sagen: &#8222;Ich bin überrascht, dass Sie das
+Programm, ohne unsere Entwicklungsmethode zu benutzen, so gut machen
+konnten, aber haben es geschafft! Wie bekomme ich eine Kopie?&#8220; Diese
+Einstellung belohnt Muster, die uns unsere Freiheit nehmen und zum Verlust
+führt. </p>
+
+<p>Der Freie-Software-Aktivist wird sagen: &#8222;Ihr Programm ist sehr
+attraktiv, aber ich schätze meine Freiheit mehr. Also lehne ich Ihr Programm
+ab. Stattdessen werde ich ein Projekt unterstützen, um einen freien Ersatz
+zu entwickeln.&#8220; Wenn wir unsere Freiheit wertschätzen, können wir
+diese durch unser Handeln erhalten und verteidigen.</p>
+
+<h3>Leistungsstarke und zuverlässige Software kann schlecht sein</h3>
+
+<p>Die Idee, dass wir leistungsstarke und zuverlässige Software wollen kommt
+von der Annahme, die entwickelte Software wird dem Anwender dienen. Ist sie
+zuverlässig und leistungsstark, dient sie dem Anwender besser.</p>
+
+<p>Aber man kann von einer Software nur sagen sie diene dem Anwender, wenn sie
+dessen Freiheiten respektiert. Was, wenn die Software entwickelt wurde, um
+Nutzern Ketten anzulegen? Dann bedeutet Leistungsstärke nur enge Ketten
+anzulegen und Zuverlässigkeit, sie schwieriger zu entfernen sind. Bösartige
+Funktionen, wie das Ausspionieren des Anwenders, Beschränkungen des
+Anwenders, Hintertüren und erzwungene Aktualisierungen sind in proprietärer
+Software verbreitet, und einige Open-Source-Anhänger wollen hier
 gleichziehen.</p>
 
-<p>
-Unter dem Druck der Film- und Plattenindustrie wird die Software f&uuml;r
-den Endanwender so gestaltet, dass sie ihn genauestens einschr&auml;nkt.
-Diese b&ouml;sartige Funktion ist als DRM bekannt oder Digitale 
Rechteverwaltung
-(Siehe <a href="http://defectivebydesign.org/";>defectiveByDesign.org</a>) und
-bildet den Gegenentwurf zum Geist der Freiheit, die Freie Software zum Ziel
-hat. Und nicht nur im Geist, denn das Ziel von DRM ist, auf Ihren Freiheiten
-rumzutrampeln. DRM-Entwickler versuchen, es Ihnen schwierig zu
-machen, ja unm&ouml;glich oder sogar illegal, die Software zu ver&auml;ndern,
-die das DRM umsetzt.
-</p>
-
-<p>
-Dennoch haben einige Open-Source-Vertreter ein "Open-Source-DRM"-Software
-vorgeschlagen. Ihr Gedanke ist, die Quellen der Programme zu
-ver&ouml;ffentlichen, die entworfen sind, Ihren Zugriff auf verschl&uuml;sselte
-Medien zu beschr&auml;nken. Sie erhalten dann die Erlaubnis, diese Software zu
-ver&auml;ndern. Dadurch soll eine zuverl&auml;ssigere und
-leistungsst&auml;rkere Software entwickelt werden, um Nutzer wie Sie zu 
beschr&auml;nken. Anschlie&szlig;end wird sie an Sie in technischen 
Vorrichtungen
-ausgeliefert, die Sie nicht ver&auml;ndern k&ouml;nnen.</p>
-
-<p>
-Wom&ouml;glich ist diese Software "Open Source" (quelloffen) und benutzt auch 
das
-Open-Source-Entwicklungsmodell. Aber es ist auf gar keinen Fall
-Freie Software, da es die Freiheit des Nutzers nicht respektiert,
-der die Software letztendlich einsetzt. Wenn das Entwicklungsmodell
-der Open-Source-Bewegung die betreffende Software erfolgreich
-verbessert und zuverl&auml;ssiger macht, und zwar zur Beschneidung Ihrer
-Rechte, dann macht dies die Sache eigentlich nur schlimmer.
-</p>
+<p>Unter dem Druck der Film- und Musikindustrie wird Software speziell für
+Endanwender konzipiert, um sie zu beschränken. Diese bösartige Funktion ist
+als <span xml:lang="en" lang="en">Digital Restrictions Management</span>
+(<dfn>DRM</dfn>) bekannt (siehe <a href="http://defectivebydesign.org/";
+xml:lang="en" lang="en" hreflang="en">DefectiveByDesign.org</a>) und ist die
+Antithese im Geiste der Freiheit, die Freie Software zum Ziel hat. Und nicht
+nur im Geiste: Denn das Ziel von DRM ist Ihre Freiheit mit Füßen zu
+treten. DRM-Entwickler versuchen damit, es schwer, unmöglich oder sogar
+strafbar zu machen, wenn Sie die Software, die das DRM implementiert. zu
+verändern. </p>
+
+<p>Dennoch haben einige Open-Source-Anhänger
+&#8222;Open-Source-DRM&#8220;-Software vorgeschlagen. Ihre Idee dahinter
+ist, durch Veröffentlichung des Programmquellcodes den Zugriff auf
+verschlüsselte Medien zu beschränken und durch die Möglichkeit der Änderung
+leistungsstarke und zuverlässigere Software zu entwickeln, um Nutzer, Sie?,
+zu beschränken. Die Software würde anschließend in Geräten ausgeliefert
+werden, die Sie nicht verändern können.</p>
+
+<p>Diese Software könnte quelloffen sein und auch das
+Open-Source-Entwicklungsmodell verwenden, aber es wird keine Freie Software,
+da sie nicht die Freiheit des Nutzers respektiert, der sie tatsächlich
+ausführt. Wenn es dem Open-Source-Entwicklungsmodell gelingt, diese Software
+noch leistungsstärker und zuverlässiger zu machen, macht das die Sache noch
+schlimmer.</p>
 
 <h3>Angst vor Freiheit</h3>
 
-<p>
-Der urspr&uuml;ngliche Anlass zur Wahl des Begriffes "Open-Source-Software" 
war,
-dass die ethischen Vorstellungen von "Freier Software" manche Menschen
-beunruhigen. Das ist wahr: Wenn wir &uuml;ber Freiheit sprechen, &uuml;ber
-ethische Fragen, &uuml;ber Verantwortung genau so wie &uuml;ber Bequemlichkeit,
-so fordern wir die Menschen auf, &uuml;ber Dinge nachzudenken, die sie
-eigentlich lieber ignorieren w&uuml;rden. So die Frage, ob ihr Verhalten
-ethisch ist. Dies kann zu Unbehagen f&uuml;hren, und manche Menschen
-schlie&szlig;en davor lieber die Augen. Daraus folgt jedoch nicht, dass wir
-aufh&ouml;ren sollten, dar&uuml;ber zu reden.
-</p>
-
-<p>
-Allerdings ist es genau das, wozu sich die F&uuml;hrer der 
"Open-Source"-Bewegung
-entschlossen haben. Sie denken wohl, wenn sie sich &uuml;ber
-Ethik und Freiheit ausschweigen und nur &uuml;ber unmittelbare praktische
-Vorteile bestimmter Software sprechen, k&ouml;nnten sie bestimmten
-Nutzern, speziell Unternehmenskunden, ihre Software besser 'verkaufen'.
-</p>
+<p>Die hauptsächlichste anfängliche Motivation derer, die das 
Open-Source-Lager
+von der Freie-Software-Bewegung spalteten, waren die ethischen Vorstellungen
+von &#8222;Freie Software&#8220;, die manche Leute unruhig machte. Das
+stimmt: Ethische Fragen wie Freiheit anzusprechen, über Verantwortungen als
+auch über Bequemlichkeit zu sprechen, ist Menschen aufzufordern über Dinge
+nachzudenken, die sie vorzugsweise lieber ignorieren würden, bspw. ob ihr
+Verhalten ethisch vertretbar ist. Dies kann Unbehagen auslösen und manche
+Menschen verschließen lieber ihre Augen davor. Daraus folgt nicht, dass wir
+aufhören sollten, über diese Themen zu sprechen. </p>
+
+<p>Dazu haben sich Open-Source-Befürworter allerdings entschlossen. Sie
+dachten, indem sie Ethik und Freiheit verschweigen und nur über die
+unmittelbaren praktischen Vorteile bestimmter freier Software sprechen,
+könnten sie bestimmten Nutzern, insbesondere Geschäftskunden, Software
+erfolgreicher &#8222;verkaufen&#8220;.</p>
+
+<p>Dieser Ansatz hat sich bewährt, mit eigenen Bedingungen. Die Rhetorik von
+Open Source hat viele Firmen und Privatpersonen überzeugt, freie Software zu
+verwenden und sogar zu entwickeln, die unsere Gemeinschaft erweitert
+hat&nbsp;&ndash;&nbsp;aber nur auf einer oberflächlichen, praktischen
+Ebene. Die Philosophie von Open Source mit ihren rein praktischen Werten
+verhindert das Verständnis tiefergehender Gedanken von freier Software; sie
+führt viele Menschen in unsere Gemeinschaft, aber lehrt nicht, sie zu
+verteidigen. Das ist gut, so weit wie möglich, jedoch nicht genug, um unsere
+Freiheit zu sichern. Menschen für Freie Software zu interessieren führt sie
+nur ein Stück des Weges, um Verteidiger Ihrer eigenen Freiheit zu werden. 
</p>
+
+<p>Früher oder später werden diese Anwender aufgefordert, wieder auf
+proprietäre Software umzusteigen. Zahlreiche Unternehmen bemühen sich,
+manche bieten sogar kostenlose (Programm-)Kopien an. Warum sollte der
+Endanwender ablehnen? Nur, wenn sie die Freiheit schätzen gelernt haben, die
+ihnen Freie Software gibt, Freiheit als solches mehr schätzen als
+technischen und praktischen Komfort. Um diese Idee zu verbreiten, müssen wir
+über Freiheit reden. Ein gewisses Maß des &#8222;Schweigens&#8220; gegenüber
+Firmen kann für die Gemeinschaft nützlich sein, aber wird gefährlich, wenn
+das so normal wird, dass unsere Freiheitsliebe exzentrisch erscheint. </p>
+
+<p>In genau dieser gefährlichen Situation befinden wir uns jetzt. Die meisten
+Menschen, die sich mit freier Software beschäftigen, insbesondere
+Distributoren, sprechen wenig über Freiheit&nbsp;&ndash;&nbsp;i. d. R. um
+von &#8222;Geschäftskunden akzeptiert&#8220; zu werden. Beinahe alle
+Distributionen des GNU/Linux-Betriebssystems fügen dem freien Basissystem
+proprietäre Pakete hinzu und fordern Endanwender auf, diese als Vorteil und
+nicht Makel zu betrachten.</p>
+
+<p>Proprietäre Add-On-Software und teilweise unfreie GNU/Linux-Distributionen
+finden fruchtbaren Boden, denn die Meisten unserer Gemeinschaft bestehen
+nicht auf Freiheit in ihrer Software. Das ist kein Zufall. Die meisten der
+GNU/Linux-Anwender lernen das System über &#8222;Open
+Source&#8220;-Diskussionen kennen, in denen nicht die Rede von Freiheit das
+Ziel ist. Praktiken, die die Freiheit nicht aufrechterhalten wollen, und
+Worte, die nicht über Freiheit sprechen wollen, gehen Hand in Hand, jede
+fördert die andere Seite. Um diese Tendenz zu überwinden, müssen wir mehr,
+und nicht weniger, über Freiheit reden.</p>
 
-<p>
-Dieser Ansatz hat sich als effektiv erwiesen, unter eigenen
-Bedingungen sozusagen. Die Sprachregelung von Open Source hat viele
-Einzel- und Gesch&auml;ftskunden &uuml;berzeugt, Freie Software zu benutzen
-und sogar zu entwickeln. Dies hat &mdash; aber nur auf einer
-oberfl&auml;chlichen, praktischen Ebene &mdash; unsere Gemeinschaft ausgedehnt.
-Die Philosophie von Open Source mit ihren rein praktischen Werten
-verhindert das Verst&auml;ndnis der tiefergehenden Gedanken von Freier
-Software. Dies f&uuml;hrt viele Menschen in unsere Gemeinschaft, aber es
-lehrt sie nicht, diese zu verteidigen. So weit, so gut. Aber es ist
-nicht gen&uuml;gend, um unsere Freiheit zu sichern. Menschen f&uuml;r Freie
-Software zu interessieren bringt sie allerdings nur ein St&uuml;ck des
-Weges, Verteidiger ihrer eigenen Freiheiten zu werden.
-</p>
+<h3>Schlussfolgerung</h3>
 
-<p>
-Fr&uuml;her oder sp&auml;ter werden diese Anwender aufgefordert werden,
-wieder auf propriet&auml;re Programme umzusteigen &mdash; aus irgendeinem
-praktischen Grund. Zahllose Unternehmen bieten solche Versuchungen
-an, manche bieten sogar kostenlose (Programm-)Kopien an. Warum
-sollte der Endanwender ablehnen? Nur dann, wenn sie gelernt haben,
-die Freiheit, die ihnen Freie Software gibt, wertzusch&auml;tzen. Gelernt
-haben, Freiheit als solche mehr wertzusch&auml;tzen als nur die
-technische und praktische Bequemlichkeit, die eine bestimmte
-Software bietet. Um diese Idee zu verbreiten, m&uuml;ssen wir dar&uuml;ber
-reden. Ein gewisses Ma&szlig; an 'schweigender' Ann&auml;herung an
-Gesch&auml;ftskunden mag n&uuml;tzlich f&uuml;r die Gemeinschaft sein, aber das
-wird gef&auml;hrlich, wenn das so normal wird, da&szlig; unsere Freiheitsliebe
-exzentrisch erscheint.
-</p>
+<p>Da die Befürworter von Open Source immer mehr neue Nutzer in unsere
+Gemeinschaft bringen, müssen wir als Freie-Software-Aktivisten die Aufgabe
+schultern, auf die Frage der Freiheit aufmerksam zu machen. Wir müssen
+sagen:&#8222;Es ist Freie Software und gibt Ihnen die
+Freiheit!&#8220;&nbsp;&ndash;&nbsp;häufiger und lauter als je zuvor. Jedes
+Mal, wenn Sie &#8222;Freie Software&#8220; statt &#8222;Open Source,&#8220;
+sagen, unterstützen Sie unserer Kampagne.</p>
 
-<p>
-In genau dieser gef&auml;hrlichen Situation befinden wir uns jetzt. Die
-meisten Leute, die mit Freier Software zu tun haben, sprechen wenig
-von Freiheit, weil sie so "eher von Gesch&auml;ftskunden aktzeptiert"
-werden. Vor allem Softwareh&auml;ndler zeigen dieses Muster. Fast alle
-f&uuml;gen den GNU/Linux-Softwarepaketen - grunds&auml;tzlich Freie Systeme -
-propriet&auml;re Bestandteile hinzu und fordern die Endanwender auf,
-dies eher als einen Vorteil zu betrachten denn als einen Schritt
-zur&uuml;ck - weg von der Freiheit.</p>
+<h4>Hinweise</h4>
 
 <p>
-Propriet&auml;re Programmerweiterungen und teilweise nicht-freie
-GNU/Linux-Distributionen fallen auf fruchtbaren Boden, weil ein
-Gro&szlig;teil unserer Gemeinschaft nicht auf Freiheit in ihrer Software
-besteht. Das ist kein Zufall. Die meisten der GNU/Linux-Anwender
-lernen das System durch Diskussionen &uuml;ber "Open Source" kennen, in
-denen von Freiheit als Ziel nicht die Rede ist. Handeln, das die
-Freiheit nicht aufrechh&auml;lt und Reden, die nicht von Freiheit
-sprechen gehen Hand in Hand, das eine f&ouml;rdert das andere. Um dies zu
-&uuml;berwinden, m&uuml;ssen wir mehr und nicht weniger &uuml;ber Freiheit 
reden.
-</p>
-
-<h3>Schlussfolgerung</h3>
+Joe Barr hat einen Artikel mit dem Titel <span xml:lang="en" lang="en"><a
+href="http://www.itworld.com/LWD010523vcontrol4";>Live and Let
+License</a></span> mit seiner Anicht zu diesem Thema geschrieben.</p>
 
 <p>
-Sowie die Vertreter von Open Source immer mehr neue Anwender in
-unsere Gemeinschaft bringen, so m&uuml;ssen wir als Vertreter der Freien 
Software
-mehr daran arbeiten, die Aufmerksamkeit der neuen Nutzer auf die Frage der
-Freiheit zu lenken. Wir m&uuml;ssen sagen: "Es ist Freie Software und es bringt
-Ihnen Freiheit." - h&auml;ufiger und lauter denn je. Jedes einzelne Mal, wenn
-Sie "Freie Software" anstatt "Open Source" benutzen, helfen Sie unserer
-Kampagne.</p>
-
-<h4>Fu&szlig;noten</h4>
+Lakhani und Wolf <a
+href="sloan-school-of-management/15-352-managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/lakhaniwolf.pdf"
+hreflang="en">Papier über die Motivation von Entwicklern freier
+Software</a>, ein beachtenswerter Teil wird durch die Ansicht motiviert,
+Software solle frei sein. Und dies ungeachtet der Tatsache, dass sie
+Entwickler von SourceForge, einer Seite, die nicht die Ansicht teilt, dass
+dies eine ethische Angelegenheit ist, untersuchten.</p>
 
-<p>
-Joe Barr schrieb einen Artikel <a
-href="http://www.itworld.com/AppDev/350/LWD010523vcontrol4/";>Leben und
-lizensieren lassen</a>, der seinen Standpunkt hierzu klarmacht.</p>
 
-<p>
-Lakhani und Wolf's <a
-href="http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf";>Papier &uuml;ber die
-Motivation von Entwicklern Freier Software</a> zeigt, dass ein beachtenswerter
-Teil durch die Ansicht motiviert wird, Software solle frei sein. Und dies
-ungeachtet der Tatsache, dass sie Entwickler von SourceForge
-untersuchten, einer Seite, die nicht die Ansicht teilt, dass dies eine
-ethische Angelegenheit ist.</p>
+<div style="font-size: small;">
 
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.de.html" -->
-
 <div id="footer">
 <p>
- Richten Sie Anfragen bez&uuml;glich FSF und GNU an <a
- href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>. Au&szlig;erdem gibt
- es noch andere <a href="/home.de.html#ContactInfo">M&ouml;glichkeiten, mit
- der FSF in Verbindung zu treten</A>.
+Bitte senden Sie Fragen zur FSF &amp; GNU an <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Sie können auch die 
<a
+href="/contact/contact.de.html">Free Software Foundation kontaktieren</a>.
 <br />
-
- Schicken Sie Kommentare zu diesen Webseiten an <a
- href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
- andere Fragen an <a href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
+Bitte senden Sie ungültige Verweise und andere Korrekturen oder Vorschläge
+an <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
-<p>Copyright &copy; 2007 Richard Stallman
+<p>Copyright &copy; 2007, 2010 Richard Stallman
 <br />
- Die unver&auml;nderte Wiedergabe und Verbreitung dieses gesamten Artikels in
- beliebiger Form ist gestattet, sofern dieser Hinweis beibehalten wird.
-
+Die unveränderte Vervielfältigung und Verbreitung dieses gesamten
+Textes<!--sind weltweit ohne Lizenzgebühren und--> ist mit jedem Medium,
+sofern dieser Hinweis<!-- und der Copyright-Hinweis--> angegeben ist,
+erlaubt.
 </p>
 
-<p>
-&Uuml;bersetzt von <A HREF="http://www.perubique.org/";>perubique</A>
-</p>
 
-<p>
-Updated:
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Übersetzung:</b> perubique, 2007. Joerg Kohne <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;joeko&gt;</a>, 2011.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/09/24 19:15:20 $ $Author: ri_st $
+Aktualisierung:
+
+$Date: 2011/07/02 00:30:25 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
+
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 <div id="translations">
-<h4>&Uuml;bersetzungen dieser Seite</h4>
+<h4>Übersetzungen dieser Seite</h4>
 
 <ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a hreflang="ar" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a hreflang="bg" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- German -->
 <li><a hreflang="de" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
-<li><a hreflang="el" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<li><a hreflang="el" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a hreflang="en-US" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a hreflang="es" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.es.html">espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Farsi (Persian) -->
+<li><a hreflang="fa" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
 <!-- French -->
-<li><a hreflang="fr-FR" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.fr.html">French</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a hreflang="fr-FR" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.fr.html">fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a hreflang="it" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a hreflang="it" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Malayalam -->
+<li><a hreflang="ml" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a hreflang="nl" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a hreflang="pl" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a hreflang="pl" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a hreflang="ru" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a hreflang="ta" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a hreflang="tr" 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po    1 Jul 2011 08:51:17 
-0000    1.7
+++ philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po    2 Jul 2011 00:30:28 
-0000    1.8
@@ -16,18 +16,28 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid "15 Years of Free Software - - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
-msgstr "15 Vjetë Software të Lirë - - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"15 Years of Free Software - - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"15 Vjetë Software të Lirë - - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, freedom, Richard Stallman, rms, 
free software movement"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, liri, Richard Stallman, rms, 
lëvizja për software të lirë"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, freedom, Richard Stallman, rms, free "
+"software movement"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, liri, Richard Stallman, rms, lëvizja 
për "
+"software të lirë"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Richard Stallman discusses the history of the movement to develop a 
free operating system."
-msgstr "Richard Stallman diskuton mbi historikun e lëvizjes për zhvillimin e 
një sistemi operativ të lirë."
+msgid ""
+"Richard Stallman discusses the history of the movement to develop a free "
+"operating system."
+msgstr ""
+"Richard Stallman diskuton mbi historikun e lëvizjes për zhvillimin e një "
+"sistemi operativ të lirë."
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -41,48 +51,120 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "It is now just over 15 years since the beginning of the Free Software 
Movement and the GNU Project. We have come a long way."
-msgstr "U mbushën 15 vjetë që nga fillimi i Lëvizjes për Software të 
Lirë dhe Projektit GNU. Kemi bërë goxha udhë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In 1984, it was impossible to use a modern computer without installing 
a proprietary operating system, which you would have to obtain under a 
restrictive license. No one was allowed to share software freely with fellow 
computer users, and hardly anyone could change software to fit his or her own 
needs. The owners of software had erected walls to divide us from each other."
-msgstr "Më 1984 qe e pamundur të përdorej një kompjuter modern pa u dashur 
të instalohej një sistem operativ pronësor, të cilin duhej ta merrnit sipas 
një lejeje shtrënguese. Askujt nuk i lejohej të ndante lirisht software me 
të tjerë përdoruesa kompjuteri, dhe zor se ndokush mund të ndryshonte 
software-e për t'ua përshtatur nevojave të tij vetjake. Pronarët e 
software-it patën ngritur mure për të na ndarë nga njëri tjetri."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to "
-#| "develop a Unix-compatible portable operating system that would be 100% "
-#| "free software. Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that users "
-#| "would be free to redistribute the whole system, and free to change and "
-#| "contribute to any part of it. The name of the system, GNU, is a recursive "
-#| "acronym meaning &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;&mdash;a way of paying "
-#| "tribute to Unix, while at the same time saying that GNU is something "
-#| "different. Technically, GNU is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its "
-#| "users freedom."
-msgid "The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to 
develop a Unix-compatible portable operating system that would be 100% free 
software. Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that users would be free 
to redistribute the whole system, and free to change and contribute to any part 
of it. The name of the system, GNU, is a recursive acronym meaning &ldquo;GNU's 
Not Unix&rdquo;&mdash;a way of paying tribute to the technical ideas of Unix, 
while at the same time saying that GNU is something different. Technically, GNU 
is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its users freedom."
-msgstr "Projekti GNU u themelua për ta ndryshuar krejt këtë. Synimi i parë 
i tij: të zhvillohej një sistem operativ, i ngjashëm me Unix-in, që do të 
ishte software i lirë 100%. Jo 95% i lirë, jo 99.5%, por 100%&mdash;që 
kështu përdoruesit të ishin të lirë ta rishpërndanin krejt sistemin, të 
lirë ta ndryshonin dhe të kontribuonin në çdo pjesë të tij. Emri i 
sistemit, GNU, është një shkurtim ripërtëritës që do të thotë 
&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;&mdash;një mënyrë për t'u dhënë hakën ideve 
teknike të Unix-it, teksa në të njëjtën kohë nënvizohet që GNU-ja 
është diçka tjetër. Teknikisht, GNU-ja ngjan me Unix-in. Por ndryshe nga 
Unix, GNU-ja u jep përdoruesve të vet lirinë."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "It took many years of work, by hundreds of programmers, to develop this 
operating system. Some were paid by the Free Software Foundation and by free 
software companies; most were volunteers. A few have become famous; most are 
known mainly within their profession, by other hackers who use or work on their 
code. All together have helped to liberate the potential of the computer 
network for all humanity."
-msgstr "U deshën shumë vjetë punë, nga qindra programuesë, që të 
zhvillohej ky sistem operativ. Disa janë paguar nga Free Software Foundation 
dhe nga shoqëri software-i të lirë; shumica qenë vullnetarë. Ca pak prej 
tyre u bënë të famshëm; shumica njihen kryesisht brenda rretheve të 
zanatit të tyre, nga \"hacker\"-a të tjerë merren me kodin e tyre. Të 
tërë tok kanë dhënë ndihmesë në çlirimin e potencialit të rrjetit të 
kompjuterave për krejt njerëzimin."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In 1991, the last major essential component of a Unix-like system was 
developed: Linux, the free kernel written by Linus Torvalds. Today, the 
combination of GNU and Linux is used by millions of people around the world, 
and its popularity is growing. This month, we announced release 1.0 of <acronym 
title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym>, the GNU 
graphical desktop, which we hope will make the GNU/Linux system as easy to use 
as any other operating system."
-msgstr "Më 1991, përbërësi i fundit i thelbësor i një sistemi të 
ngjashëm me Unix-in u ndërtua: Linux, kerneli i lirë i shkruajtur nga Linus 
Torvalds. Sot, ndërthurja e GNU-së me Linux-in përdoret nga miliona vetë 
anembanë botës, dhe popullariteti i tij po rritet. Këtë muaj, njoftuam 
hedhjen në qarkullim të <acronym title=\"GNU Network Object Model 
Environment\">GNOME</acronym> 1.0, desktopi grafik i GNU-së, që shpresojmë 
se do ta bëjë sistemin GNU/Linux po aq të lehtë për t'u përdorur, sa 
cilido sistem operativ tjetër."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "But our freedom is not permanently assured. The world does not stand 
still, and we cannot count on having freedom five years from now, just because 
we have it today. Free software faces difficult challenges and dangers. It will 
take determined efforts to preserve our freedom, just as it took to obtain 
freedom in the first place. Meanwhile, the operating system is just the 
beginning&mdash;now we need to add free applications to handle the whole range 
of jobs that users want to do."
-msgstr "Por liria jonë nuk është e siguruar përgjithmonë. Bota nuk rri 
në vend, dhe nuk e flemë dot mendjen se do të jemi të lirë këtu e pas 
pesë vjetësh, thjesht meqë jemi të tillë sot. Software-i i lirë 
përballet me sfida dhe rreziqe të vështira. Lypsen përpjekje të vendosura 
për të ruajtur lirinë tonë, ashtu siç u deshën për të fituar së pari 
lirinë. Ndërkohë, sistemi operativ sapo ka hedhur shtat&mdash;tani na duhet 
të shtojmë zbatime të lira që të mbulojnë krejt punët që duan të 
kryejnë përdoruesit."
-
-# type: Content of: <p>
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In future columns, I will be writing about the specific challenges 
facing the free software community, and other issues affecting freedom for 
computer users, as well as developments affecting the GNU/Linux operating 
system."
-msgstr "Në artikujt të ardhshëm, do të shkruaj rreth sfidash specifike që 
duhet të përballojë bashkësia e software-it të lirë, dhe të tjera 
çështje që prekin lirinë epërdoruesve të kompjuterave, si dhe zhvillimet 
që lidhen me sistemin operativ GNU/Linux."
+msgid ""
+"It is now just over 15 years since the beginning of the Free Software "
+"Movement and the GNU Project. We have come a long way."
+msgstr ""
+"U mbushën 15 vjetë që nga fillimi i Lëvizjes për Software të Lirë dhe "
+"Projektit GNU. Kemi bërë goxha udhë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 1984, it was impossible to use a modern computer without installing a "
+"proprietary operating system, which you would have to obtain under a "
+"restrictive license. No one was allowed to share software freely with fellow "
+"computer users, and hardly anyone could change software to fit his or her "
+"own needs. The owners of software had erected walls to divide us from each "
+"other."
+msgstr ""
+"Më 1984 qe e pamundur të përdorej një kompjuter modern pa u dashur të "
+"instalohej një sistem operativ pronësor, të cilin duhej ta merrnit sipas 
një "
+"lejeje shtrënguese. Askujt nuk i lejohej të ndante lirisht software me të "
+"tjerë përdoruesa kompjuteri, dhe zor se ndokush mund të ndryshonte 
software-"
+"e për t'ua përshtatur nevojave të tij vetjake. Pronarët e software-it 
patën "
+"ngritur mure për të na ndarë nga njëri tjetri."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Project was founded to change all that. Its first goal: to develop a "
+"Unix-compatible portable operating system that would be 100% free software. "
+"Not 95% free, not 99.5%, but 100%&mdash;so that users would be free to "
+"redistribute the whole system, and free to change and contribute to any part "
+"of it. The name of the system, GNU, is a recursive acronym meaning &ldquo;"
+"GNU's Not Unix&rdquo;&mdash;a way of paying tribute to the technical ideas "
+"of Unix, while at the same time saying that GNU is something different. "
+"Technically, GNU is like Unix. But unlike Unix, GNU gives its users freedom."
+msgstr ""
+"Projekti GNU u themelua për ta ndryshuar krejt këtë. Synimi i parë i tij: 
të "
+"zhvillohej një sistem operativ, i ngjashëm me Unix-in, që do të ishte "
+"software i lirë 100%. Jo 95% i lirë, jo 99.5%, por 100%&mdash;që kështu "
+"përdoruesit të ishin të lirë ta rishpërndanin krejt sistemin, të lirë 
ta "
+"ndryshonin dhe të kontribuonin në çdo pjesë të tij. Emri i sistemit, 
GNU, "
+"është një shkurtim ripërtëritës që do të thotë &ldquo;GNU's Not 
Unix&rdquo;"
+"&mdash;një mënyrë për t'u dhënë hakën ideve teknike të Unix-it, teksa 
në të "
+"njëjtën kohë nënvizohet që GNU-ja është diçka tjetër. Teknikisht, 
GNU-ja "
+"ngjan me Unix-in. Por ndryshe nga Unix, GNU-ja u jep përdoruesve të vet "
+"lirinë."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It took many years of work, by hundreds of programmers, to develop this "
+"operating system. Some were paid by the Free Software Foundation and by free "
+"software companies; most were volunteers. A few have become famous; most are "
+"known mainly within their profession, by other hackers who use or work on "
+"their code. All together have helped to liberate the potential of the "
+"computer network for all humanity."
+msgstr ""
+"U deshën shumë vjetë punë, nga qindra programuesë, që të zhvillohej ky 
"
+"sistem operativ. Disa janë paguar nga Free Software Foundation dhe nga "
+"shoqëri software-i të lirë; shumica qenë vullnetarë. Ca pak prej tyre u 
bënë "
+"të famshëm; shumica njihen kryesisht brenda rretheve të zanatit të tyre, 
nga "
+"\"hacker\"-a të tjerë merren me kodin e tyre. Të tërë tok kanë dhënë "
+"ndihmesë në çlirimin e potencialit të rrjetit të kompjuterave për krejt 
"
+"njerëzimin."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 1991, the last major essential component of a Unix-like system was "
+"developed: Linux, the free kernel written by Linus Torvalds. Today, the "
+"combination of GNU and Linux is used by millions of people around the world, "
+"and its popularity is growing. This month, we announced release 1.0 of "
+"<acronym title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym>, the "
+"GNU graphical desktop, which we hope will make the GNU/Linux system as easy "
+"to use as any other operating system."
+msgstr ""
+"Më 1991, përbërësi i fundit i thelbësor i një sistemi të ngjashëm me 
Unix-in "
+"u ndërtua: Linux, kerneli i lirë i shkruajtur nga Linus Torvalds. Sot, "
+"ndërthurja e GNU-së me Linux-in përdoret nga miliona vetë anembanë 
botës, "
+"dhe popullariteti i tij po rritet. Këtë muaj, njoftuam hedhjen në 
qarkullim "
+"të <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym> "
+"1.0, desktopi grafik i GNU-së, që shpresojmë se do ta bëjë sistemin GNU/"
+"Linux po aq të lehtë për t'u përdorur, sa cilido sistem operativ tjetër."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But our freedom is not permanently assured. The world does not stand still, "
+"and we cannot count on having freedom five years from now, just because we "
+"have it today. Free software faces difficult challenges and dangers. It will "
+"take determined efforts to preserve our freedom, just as it took to obtain "
+"freedom in the first place. Meanwhile, the operating system is just the "
+"beginning&mdash;now we need to add free applications to handle the whole "
+"range of jobs that users want to do."
+msgstr ""
+"Por liria jonë nuk është e siguruar përgjithmonë. Bota nuk rri në vend, 
dhe "
+"nuk e flemë dot mendjen se do të jemi të lirë këtu e pas pesë vjetësh, 
"
+"thjesht meqë jemi të tillë sot. Software-i i lirë përballet me sfida dhe 
"
+"rreziqe të vështira. Lypsen përpjekje të vendosura për të ruajtur 
lirinë "
+"tonë, ashtu siç u deshën për të fituar së pari lirinë. Ndërkohë, 
sistemi "
+"operativ sapo ka hedhur shtat&mdash;tani na duhet të shtojmë zbatime të 
lira "
+"që të mbulojnë krejt punët që duan të kryejnë përdoruesit."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In future columns, I will be writing about the specific challenges facing "
+"the free software community, and other issues affecting freedom for computer "
+"users, as well as developments affecting the GNU/Linux operating system."
+msgstr ""
+"Në artikujt të ardhshëm, do të shkruaj rreth sfidash specifike që duhet 
të "
+"përballojë bashkësia e software-it të lirë, dhe të tjera çështje që 
prekin "
+"lirinë epërdoruesve të kompjuterave, si dhe zhvillimet që lidhen me 
sistemin "
+"operativ GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -92,18 +174,35 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a 
href=\"/contact/\">rrugë "
+"të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo 
këshilla shkruajuni te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo këshilla "
+"shkruajuni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman"
@@ -111,8 +210,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
+"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -130,4 +233,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: philosophy/po/fs-motives.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-motives.es.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/fs-motives.es.po   1 Jul 2011 13:54:47 -0000    1.6
+++ philosophy/po/fs-motives.es.po   2 Jul 2011 00:30:28 -0000    1.7
@@ -172,29 +172,17 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone "
-"<a href=\"/contact/\">de otros medios para contacta</a> con la FSF."
+"Por favor, envíe sus preguntas sobre la FSF y GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. También dispone <a href=\"/contact/\">de "
+"otros medios para contacta</a> con la FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -245,4 +233,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traducciones de esta página"
-

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.de.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.de.po  1 Jul 2011 13:06:42 
-0000    1.3
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.de.po  2 Jul 2011 00:30:28 
-0000    1.4
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -100,7 +100,15 @@
 "components of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
 "General Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license "
 "designed specifically to protect freedom for all users of a program."
-msgstr "Die Freie-Software-Bewegung kämpft seit 1983 für die Freiheiten des 
Anwenders. Im Jahr 1984 starteten wir die Entwicklung des freien 
Betriebssystems GNU, um unfreie Betriebssysteme meiden zu können, die die 
Freiheit der Anwender verleugnen. Während der 1980er entwickelten wir die 
meisten der wesentlichsten Komponenten des Systems und veröffentlichten die <a 
href=\"/licenses/gpl.de.html\">GNU General Public License</a> (<dfn>GNU 
GPL</dfn>)&nbsp;&ndash;&nbsp;eine Lizenz, speziell entworfen, um die Freiheiten 
aller Programmanwender zu schützen."
+msgstr ""
+"Die Freie-Software-Bewegung kämpft seit 1983 für die Freiheiten des "
+"Anwenders. Im Jahr 1984 starteten wir die Entwicklung des freien "
+"Betriebssystems GNU, um unfreie Betriebssysteme meiden zu können, die die "
+"Freiheit der Anwender verleugnen. Während der 1980er entwickelten wir die "
+"meisten der wesentlichsten Komponenten des Systems und veröffentlichten die "
+"<a href=\"/licenses/gpl.de.html\">GNU General Public License</a> (<dfn>GNU "
+"GPL</dfn>)&nbsp;&ndash;&nbsp;eine Lizenz, speziell entworfen, um die "
+"Freiheiten aller Programmanwender zu schützen."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -336,17 +344,17 @@
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The <i>New York Times</i> has <a href=\"http://www.nytimes.com/external/";
-"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-"
-"design-37415.html\"> run an article that stretches the meaning of the term</"
-"a> to refer to user beta testing&mdash;letting a few users try an early "
-"version and give confidential feedback&mdash;which proprietary software "
-"developers have practiced for decades."
+"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-"
+"37415.html\"> run an article that stretches the meaning of the term</a> to "
+"refer to user beta testing&mdash;letting a few users try an early version "
+"and give confidential feedback&mdash;which proprietary software developers "
+"have practiced for decades."
 msgstr ""
 "Die <span xml:lang=\"en\" lang=\"en\"><em>New York Times</em></span> "
 "veröffentlichte einen <a href=\"http://www.nytimes.com/external/";
-"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-"
-"design-37415.html\" hreflang=\"en\">Artikel der die Bedeutung des Begriffs "
-"dehnt</a>, um auf Betatests&nbsp;&ndash;&nbsp;ein paar Benutzer testen eine "
+"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-"
+"37415.html\" hreflang=\"en\">Artikel der die Bedeutung des Begriffs dehnt</"
+"a>, um auf Betatests&nbsp;&ndash;&nbsp;ein paar Benutzer testen eine "
 "Vorversion und geben vertrauliche Rückmeldung&nbsp;&ndash;&nbsp; aufmerksam "
 "zu machen, die Entwickler proprietärer Software seit Jahrzehnten "
 "praktizieren."
@@ -765,14 +773,10 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Joe Barr's article, <a href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/";
-#| "LWD010523vcontrol4/\">&ldquo;Live and let license,&rdquo;</a> gives his "
-#| "perspective on this issue."
-msgid ""
-"Joe Barr's article, <a href=\"http://www.itworld.com/";
-"LWD010523vcontrol4\">&ldquo;Live and let license,&rdquo;</a> gives his "
-"perspective on this issue."
+msgid ""
+"Joe Barr's article, <a href=\"http://www.itworld.com/LWD010523vcontrol4";
+"\">&ldquo;Live and let license,&rdquo;</a> gives his perspective on this "
+"issue."
 msgstr ""
 "Joe Barr hat einen Artikel mit dem Titel <span xml:lang=\"en\" lang=\"en"
 "\"><a href=\"http://www.itworld.com/LWD010523vcontrol4\";>Live and Let "
@@ -780,13 +784,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Lakhani and Wolf's <a href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/";
-#| "lakhaniwolf.pdf\">paper on the motivation of free software developers</a> "
-#| "says that a considerable fraction are motivated by the view that software "
-#| "should be free. This is despite the fact that they surveyed the "
-#| "developers on SourceForge, a site that does not support the view that "
-#| "this is an ethical issue."
 msgid ""
 "Lakhani and Wolf's <a href=\"http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-";
 "management/15-352-managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/"
@@ -812,12 +809,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -829,12 +820,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -849,10 +834,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2007, 2010 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
-#| "distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
-#| "this notice is preserved."
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
 "medium, provided this notice is preserved."

Index: server/08whatsnew.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/08whatsnew.sq.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- server/08whatsnew.sq.html  2 Jan 2011 09:28:40 -0000    1.3
+++ server/08whatsnew.sq.html  2 Jul 2011 00:30:31 -0000    1.4
@@ -145,10 +145,11 @@
 
 <p>
 Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a
-href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju
-lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a
+href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në.
+<br />
+Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -174,7 +175,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/01/02 09:28:40 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -202,6 +203,8 @@
 <li><a 
href="/server/08whatsnew.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/server/08whatsnew.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/server/08whatsnew.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/server/08whatsnew.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->

Index: server/irc-rules.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/irc-rules.sq.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- server/irc-rules.sq.html  2 Jan 2011 09:28:40 -0000    1.3
+++ server/irc-rules.sq.html  2 Jul 2011 00:30:31 -0000    1.4
@@ -136,8 +136,9 @@
 <p>
 Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a
-href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju
-lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a
+href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në.
+<br />
+Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
 </p>
 
@@ -159,7 +160,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/01/02 09:28:40 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -185,6 +186,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/server/irc-rules.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/server/irc-rules.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/server/irc-rules.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: server/mirror.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/mirror.sq.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- server/mirror.sq.html    2 Apr 2011 00:28:06 -0000    1.5
+++ server/mirror.sq.html    2 Jul 2011 00:30:31 -0000    1.6
@@ -23,17 +23,6 @@
 
 <h3>Pasqyrim shërbyesi FTP GNU</h3>
 
-<p>Pasqyra të mirëmbajtura nga organizma dhe individë të sinqertë, që 
përkrahin
-software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i çmojmë, por , ju lutem, 
kini
-parasysh që nuk merremi me pasqyra që përmbajnë reklama. Pasqyrim i
-përshoqëruar me mesazhe hedhurinë ose tjetër veprimtari joetike nuk 
pranohen
-në asnjë mënyrë.</p>
-
-<p><i>Pasi</i> të ndërtoni pasqyrën tuaj, ju lutem, na dërgoni dy rreshta 
te <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që të
-mundemi ta shqyrtojmë dhe t'ju shtojmë te <a href="/order/ftp.html">lista e
-pasqyrave</a>. Faleminderit.</p>
-
 <p>Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 100GB hapësirë disku
 (deri më 3&nbsp;Mars&nbsp;2011), shpërndarë si më poshtë (me krejt vlerat 
të
 rrumbullakosura shumë):</p>
@@ -45,8 +34,8 @@
 </pre>
 
 <p>Siç mund ta shihni, më tepër se gjysma e hapësirës zihet nga pamje
-<tt>gnu+linux-distros</tt>. Jeni të lirë t'i lini jashtë ato, nëse
-dëshironi. Minimumi absolut i gjërave të dobishme për të kaluar në një
+<tt>gnu+linux-distros</tt>. Jeni të lirë t'i lini jashtë pasqyrimit ato,
+nëse dëshironi. Minimumi absolut i gjërave të dobishme për t'i pasur në 
një
 pasqyrë është drejtoria <tt>gnu</tt>.</p>
 
 <p>Për shkak arsyesh sigurie dhe burimesh, nuk ofrojmë më rsync të
@@ -65,9 +54,6 @@
 <li><tt>rsync://mirrors.ibiblio.org/gnuftp/</tt> (Karolinë e Veriut, 
ShBA)</li>
 </ul>
 
-<p>Nëse <em>site</em>-i juaj mund të ofrojë hyrje të përgjithshme për 
pasqyra
-të tjera, ju lutem <a href="mailto:address@hidden";>lidhuni me ne</a>.</p>
-
 <p>rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa që
 këshillojmë përdorimin vetëm të rsync-ut për shpërngulje
 pasqyrash. Posaçërisht, me këto mundësi:</p>
@@ -76,6 +62,24 @@
 rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://mirror/source/ /your/dir/
 </pre>
 
+<p>Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por nëse doni të shtoheni te <a
+href="/order/ftp.html">lista publike e pasqyrave</a>, kërkojmë medoemos të
+paktën një përditësim në ditë. <i>Pas</i> vendosjes së pasqyrës, 
lidhuni me
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që kështu
+të mund ta shqyrtojmë.</p>
+
+<p>Ju lutem, furnizoni URL-në e pasqyrës (sipas rastit, ftp/http/rsync), 
vendin
+ku gjendet pasqyra, shpeshtinë e përditësimit, dhe të dhëna për 
kontaktin e
+parapëlqyer nëse në të ardhmen të na duhet të njoftojmë probleme me 
këtë
+pasqyrë. Krejt të dhënat e kontaktit do t'i mbajmë të fshehta. Ju lutem, 
na
+bëni të ditur nëse site-i juaj mundet të ofrojë hyrje të përgjithshme 
për
+pasqyra të tjera.</p>
+
+<p>Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe individë që
+dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i
+çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh reklame ose tjetër
+vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari joetike, nuk pranohen
+në listën tonë.</p>
 
 <h3>Rregullim shërbyesi web për pasqyra</h3>
 
@@ -224,7 +228,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/04/02 00:28:06 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -252,6 +256,8 @@
   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
   -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- German -->
+<li><a href= "/server/mirror.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href= "/server/mirror.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: server/sitemap.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.sq.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- server/sitemap.sq.html   1 Feb 2011 17:28:17 -0000    1.5
+++ server/sitemap.sq.html   2 Jul 2011 00:30:31 -0000    1.6
@@ -372,12 +372,18 @@
  </ul>
 
 <!-- The following are inaccessible, but existing, directories -->
-<!--<li><a href="/fsfc/"></a></li>-->
-<!--<li><a href="/fsfe/"></a></li>-->
-<!--<li><a href="/gnubiz/"></a></li>-->
-<!--<li><a href="/gnuwork/"></a></li>-->
-<!--<li><a href="/orgs/"></a></li>-->
-<!--<li><a href="/rms-essays/"></a></li>-->
+<!--<li>
+<a href="/fsfc/"></a></li>-->
+<!--<li>
+<a href="/fsfe/"></a></li>-->
+<!--<li>
+<a href="/gnubiz/"></a></li>-->
+<!--<li>
+<a href="/gnuwork/"></a></li>-->
+<!--<li>
+<a href="/orgs/"></a></li>-->
+<!--<li>
+<a href="/rms-essays/"></a></li>-->
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
@@ -393,16 +399,12 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.Ju lutem,
-pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a
-href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. <br /> Ju
-lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a
+href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në.
+<br />
+Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -423,7 +425,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/02/01 17:28:17 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -447,7 +449,8 @@
 <!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
-<!-- <http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php> -->
+<!-- <http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php>
+ -->
 <!-- If ISO 639-1 code is not available, use the 3 letter ISO 639-2. -->
 <!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
@@ -455,6 +458,8 @@
 <li><a 
href="/server/sitemap.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/server/sitemap.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/server/sitemap.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/server/sitemap.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: server/takeaction.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.sq.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- server/takeaction.sq.html  24 Jun 2011 16:30:51 -0000   1.26
+++ server/takeaction.sq.html  2 Jul 2011 00:30:31 -0000    1.27
@@ -97,7 +97,7 @@
 
 <!-- Don't expire, but do keep in sync with the list -->
 <dt id="unmaint"><b>Merrni përsipër një paketë GNU pa zot</b></dt>
- <dd>These GNU packages are looking for a maintainer: <a
+ <dd>Këto paketa GNU presin ende një mirëmbajtës: <a
 href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
@@ -113,16 +113,16 @@
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
 href="/software/sxml/">sxml</a>, <a
-href="/software/trueprint/">trueprint</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
-the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>. See the package
-web pages for specific information, and <a
-href="/help/evaluation.html#whatmeans">this general information about GNU
-packages and maintenance</a>, and then email <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time
-and interest in taking over one of these projects. Of course, many <a
-href="http://savannah.gnu.org/people";>GNU projects are seeking other
-help</a> of various kinds.</dd>
+href="/software/trueprint/">trueprint</a>. Kërkojmë edhe një
+bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a href="/software/ferret/">ferret</a> 
dhe
+mjetin për ndjekje bug-esh <a href="/software/gnats/">gnats</a>. Për më
+tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat, dhe <a
+href="/help/evaluation.html#whatmeans">këto të dhëna të përgjithshme rreth
+paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> po qe se keni kohë
+dhe interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve. Sigurisht,
+mjaft <a href="http://savannah.gnu.org/people";>projekte GNU kërkojnë
+ndihmë</a> lloji tjetër.</dd>
 
 <!-- Don't expire -->
 <dt id="help_gnu_package"><strong>Kontribuoni te zhvillimi i një pakete 
GNU</strong></dt>
@@ -194,11 +194,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
+Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a
+href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në.
 <br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to <a
+Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -208,7 +208,7 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.
 </p>
 
-<p>Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 
 <p>Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me
 çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim, dhe shënimet për të 
drejtën
@@ -223,7 +223,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/06/24 16:30:51 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/tasks.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/tasks.sq.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- server/tasks.sq.html    3 Mar 2011 01:27:43 -0000    1.4
+++ server/tasks.sq.html    2 Jul 2011 00:30:31 -0000    1.5
@@ -177,11 +177,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
+Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a
+href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në.
 <br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to <a
+Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
@@ -204,7 +204,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/03/03 01:27:43 $
+$Date: 2011/07/02 00:30:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -233,6 +233,8 @@
 <!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
 <!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- German -->
+<li><a href="/server/tasks.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/server/tasks.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: server/po/08whatsnew.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/08whatsnew.sq.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- server/po/08whatsnew.sq.po 1 Jul 2011 09:05:17 -0000    1.7
+++ server/po/08whatsnew.sq.po 2 Jul 2011 00:30:33 -0000    1.8
@@ -16,8 +16,12 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid "What's New in and about the GNU Project - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
-msgstr "Ç'ka të Re te dhe rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"What's New in and about the GNU Project - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Ç'ka të Re te dhe rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -26,8 +30,16 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/events.tmp.html\"><strong>Coming Events</strong></a> | <a 
href=\"/keepingup.html\"><strong>Keeping Up With GNU/FSF</strong></a> | <a 
href=\"/press/press.html\"><strong>Press Information</strong></a> and <a 
href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Releases</strong></a>"
-msgstr "<a href=\"/events.tmp.html\"><strong>Veprimtari Së 
Afërmi</strong></a> | <a href=\"/keepingup.html\"><strong>Vazhdimi Me 
GNU/FSF</strong></a> | <a href=\"/press/press.html\"><strong>Informacione për 
Shtypin</strong></a> dhe <a 
href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Njoftime</strong></a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/events.tmp.html\"><strong>Coming Events</strong></a> | <a href=\"/"
+"keepingup.html\"><strong>Keeping Up With GNU/FSF</strong></a> | <a href=\"/"
+"press/press.html\"><strong>Press Information</strong></a> and <a href=\"/"
+"press/press.html#releases\"><strong>Releases</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/events.tmp.html\"><strong>Veprimtari Së Afërmi</strong></a> | <a 
"
+"href=\"/keepingup.html\"><strong>Vazhdimi Me GNU/FSF</strong></a> | <a href="
+"\"/press/press.html\"><strong>Informacione për Shtypin</strong></a> dhe <a "
+"href=\"/press/press.html#releases\"><strong>Njoftime</strong></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -36,8 +48,19 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "If your school is committed to Free Software then we want to hear from 
you so that we can list it. Has your school migrated to GNU/Linux, or has your 
school adopted the firm policy of rejecting proprietary software? If so, 
contact the webmasters at <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> 
to let us know."
-msgstr "Nëse shkolla juaj i është përkushtuar Software-it të Lirë, 
dëshirojmë të kemi lajme prej jush, që t'i bëjmë të ditura ato. Ka 
migruar shkolla juaj në GNU/Linux, apo ka bërë të vetën rregullin e 
patundur të hedhjes tej të software-it pronësor? Po qe kështu, lidhuni me 
përgjegjësit e <i>site</i>-it te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> për të na e bërë të 
ditur."
+msgid ""
+"If your school is committed to Free Software then we want to hear from you "
+"so that we can list it. Has your school migrated to GNU/Linux, or has your "
+"school adopted the firm policy of rejecting proprietary software? If so, "
+"contact the webmasters at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a> to let us know."
+msgstr ""
+"Nëse shkolla juaj i është përkushtuar Software-it të Lirë, dëshirojmë 
të "
+"kemi lajme prej jush, që t'i bëjmë të ditura ato. Ka migruar shkolla juaj 
në "
+"GNU/Linux, apo ka bërë të vetën rregullin e patundur të hedhjes tej të "
+"software-it pronësor? Po qe kështu, lidhuni me përgjegjësit e 
<i>site</i>-it "
+"te <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> për të na e "
+"bërë të ditur."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -46,8 +69,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The FSF is searching for people who can help to port <a 
href=\"http://wiki.gnewsense.org/ForumMain/GNewSenseMIPSPort\";>gNewSense</a> to 
the Lemote laptop, a MIPS-based system. If you can help please contact info 
(at) fsf.org or Richard Stallman: rms (at) gnu.org ."
-msgstr "FSF-ja po kërkon njerëz që mund të ndihmojnë të kalohet <a 
href=\"http://wiki.gnewsense.org/ForumMain/GNewSenseMIPSPort\";>gNewSense</a> te 
laptopi Lemote, një sistem me bazë MIPS. Nëse mund të ndihmoni, ju lutem 
lidhunu me info (at) fsf.org ose Richard Stallman: rms (at) gnu.org ."
+msgid ""
+"The FSF is searching for people who can help to port <a href=\"http://wiki.";
+"gnewsense.org/ForumMain/GNewSenseMIPSPort\">gNewSense</a> to the Lemote "
+"laptop, a MIPS-based system. If you can help please contact info (at) fsf."
+"org or Richard Stallman: rms (at) gnu.org ."
+msgstr ""
+"FSF-ja po kërkon njerëz që mund të ndihmojnë të kalohet <a 
href=\"http://";
+"wiki.gnewsense.org/ForumMain/GNewSenseMIPSPort\">gNewSense</a> te laptopi "
+"Lemote, një sistem me bazë MIPS. Nëse mund të ndihmoni, ju lutem lidhunu 
me "
+"info (at) fsf.org ose Richard Stallman: rms (at) gnu.org ."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -56,8 +87,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/news/thank-you-sgi\";>Thank you SGI for 
freeing the GNU/Linux 3d desktop!</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/news/thank-you-sgi\";>SGI, faleminderit 
që e le të lirë desktopin GNU/Linux 3d!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/news/thank-you-sgi\";>Thank you SGI for freeing "
+"the GNU/Linux 3d desktop!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/news/thank-you-sgi\";>SGI, faleminderit që e le "
+"të lirë desktopin GNU/Linux 3d!</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -66,8 +101,18 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "French citizens -- Hadopi plans to adopt a law, 'Loi Creation et 
Internet', which would punish people who fail to 'respect' copyright on the 
Internet. Numerama presents <a 
href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html\";>ten
 reasons to reject this law</a>."
-msgstr "Qytetarë francezë -- Plane të Hadopi-t për të përqafuar një 
ligj, 'Loi Creation et Internet', me të cilin do të mund të ndëshkoheshin 
personat që nuk 'respektojnë' të drejtat e kopjimit në Internet. Numerama 
paraqet <a 
href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html\";>dhjetë
 arsyet për ta hedhur tej këtë ligj</a>."
+msgid ""
+"French citizens -- Hadopi plans to adopt a law, 'Loi Creation et Internet', "
+"which would punish people who fail to 'respect' copyright on the Internet. "
+"Numerama presents <a href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-";
+"raisons-de-dire-NON-a-la-loi-Hadopi.html\">ten reasons to reject this law</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Qytetarë francezë -- Plane të Hadopi-t për të përqafuar një ligj, 'Loi 
"
+"Creation et Internet', me të cilin do të mund të ndëshkoheshin personat 
që "
+"nuk 'respektojnë' të drejtat e kopjimit në Internet. Numerama paraqet <a "
+"href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-NON-a-";
+"la-loi-Hadopi.html\">dhjetë arsyet për ta hedhur tej këtë ligj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -76,8 +121,18 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The FSF is taking nominations for its two annual awards, the Award for 
the Advancement of Free Software and the Award for Projects of Social Benefit. 
<a href=\"http://www.fsf.org/news/2008FSAwardsCall\";>Submit your nominations 
for the 2008 Free Software Awards</a> -- Nominations are requested by 31 
October 2008."
-msgstr "FSF-ja po pranon propozimet për dy çmimet e saj vjetore, Çmimi për 
Shtytjen Përpara të Software-it të Lirë dhe Çmimin për Projekte të 
Dobisë Shoqërore. <a 
href=\"http://www.fsf.org/news/2008FSAwardsCall\";>parashtroni propozimet tuaja 
për Çmimet e Software-it të Lirë 2008</a> -- Propozimet mbyllen më 31 
Tetor 2008."
+msgid ""
+"The FSF is taking nominations for its two annual awards, the Award for the "
+"Advancement of Free Software and the Award for Projects of Social Benefit. "
+"<a href=\"http://www.fsf.org/news/2008FSAwardsCall\";>Submit your nominations "
+"for the 2008 Free Software Awards</a> -- Nominations are requested by 31 "
+"October 2008."
+msgstr ""
+"FSF-ja po pranon propozimet për dy çmimet e saj vjetore, Çmimi për 
Shtytjen "
+"Përpara të Software-it të Lirë dhe Çmimin për Projekte të Dobisë 
Shoqërore. "
+"<a href=\"http://www.fsf.org/news/2008FSAwardsCall\";>parashtroni propozimet "
+"tuaja për Çmimet e Software-it të Lirë 2008</a> -- Propozimet mbyllen më 
31 "
+"Tetor 2008."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -86,8 +141,21 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The FSF has published an article revealing the restrictions Apple is 
using to block GPLv3-covered software from its iPhone platform, to prevent 
users from sharing and modifying free software on their portable computers. 
Please <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/why-free-software-and-apples-iphone-dont-mix\";>read
 and share the article</a> with your friends, family, colleagues and 
collaborators."
-msgstr "FSF-ja ka botuar një artikull që zbulon sheshit kufizimet që Apple 
po përdor për të bllokuar përdorimin e <em>software</em>-eve të mbuluar 
nga leja GPLv3 në platformën e saj iPhone, për të penguar përdoruesit të 
shkëmbejnë dhe ndryshojnë software-e të lirë në kompjuterat e tyre 
portativ. Ju lutem, <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/why-free-software-and-apples-iphone-dont-mix\";>lexojeni
 dhe shpërndajeni artikullin</a> te miqtë tuaj, familja, kolegët dhe 
bashkëpunëtorët."
+msgid ""
+"The FSF has published an article revealing the restrictions Apple is using "
+"to block GPLv3-covered software from its iPhone platform, to prevent users "
+"from sharing and modifying free software on their portable computers. Please "
+"<a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/why-free-software-and-apples-";
+"iphone-dont-mix\">read and share the article</a> with your friends, family, "
+"colleagues and collaborators."
+msgstr ""
+"FSF-ja ka botuar një artikull që zbulon sheshit kufizimet që Apple po 
përdor "
+"për të bllokuar përdorimin e <em>software</em>-eve të mbuluar nga leja 
GPLv3 "
+"në platformën e saj iPhone, për të penguar përdoruesit të shkëmbejnë 
dhe "
+"ndryshojnë software-e të lirë në kompjuterat e tyre portativ. Ju lutem, 
<a "
+"href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/why-free-software-and-apples-";
+"iphone-dont-mix\">lexojeni dhe shpërndajeni artikullin</a> te miqtë tuaj, "
+"familja, kolegët dhe bashkëpunëtorët."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -96,8 +164,19 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Read and share these <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/5-reasons-to-avoid-iphone-3g\";>5 
reasons to avoid iPhone 3G</a> with friends, family and coworkers. The iPhone's 
DRM prevents free software from being run on it at all, and gives Apple the 
authority to determine what can legally be installed by anyone on their own 
mobile computer."
-msgstr "Lexoni dhe shpërndani te miqtë tuaj, familja dhe kolegët, këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/5-reasons-to-avoid-iphone-3g\";>5 
arsye pse duhet shmangur iPhone 3G</a>. DRM-ja te iPhone-i pengon krejt 
xhirimin në të të <em>software</em>-it të lirë, dhe i jep Apple-it 
autoritetin të përcaktojë çfarë mund të instalohet ligjërisht nga cilido 
në kompjuterin e vet portativ."
+msgid ""
+"Read and share these <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/5-reasons-";
+"to-avoid-iphone-3g\">5 reasons to avoid iPhone 3G</a> with friends, family "
+"and coworkers. The iPhone's DRM prevents free software from being run on it "
+"at all, and gives Apple the authority to determine what can legally be "
+"installed by anyone on their own mobile computer."
+msgstr ""
+"Lexoni dhe shpërndani te miqtë tuaj, familja dhe kolegët, këto <a href="
+"\"http://www.fsf.org/blogs/community/5-reasons-to-avoid-iphone-3g\";>5 arsye "
+"pse duhet shmangur iPhone 3G</a>. DRM-ja te iPhone-i pengon krejt xhirimin "
+"në të të <em>software</em>-it të lirë, dhe i jep Apple-it autoritetin 
të "
+"përcaktojë çfarë mund të instalohet ligjërisht nga cilido në 
kompjuterin e "
+"vet portativ."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -106,8 +185,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "<a href=\"http://defectivebydesign.org/fight-the-canadian-dmca\";>Fight 
the Canadian DMCA!</a>."
-msgstr "<a 
href=\"http://defectivebydesign.org/fight-the-canadian-dmca\";>Luftojeni 
DMCA-në Kanadeze!</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/fight-the-canadian-dmca\";>Fight the "
+"Canadian DMCA!</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/fight-the-canadian-dmca\";>Luftojeni "
+"DMCA-në Kanadeze!</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -116,8 +199,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>Take action on ACTA -- 
the Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>Hidhuni në veprim 
kundër ACTA -- Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>Take action on ACTA -- the "
+"Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>Hidhuni në veprim kundër 
ACTA "
+"-- Anti-Counterfeiting Trade Agreement</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -126,8 +213,22 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The Free Software Foundation (FSF) has marked a milestone in their 
PlayOgg.org campaign with the announcement that National Public Radio (NPR) 
news station WBUR Boston has begun worldwide webcasting in the free audio 
format Ogg Vorbis. The WBUR stream is available at <a 
href=\"http://www.wbur.org/listen/\";>http://www.wbur.org/listen/</a>, or you 
can go directly to <a 
href=\"http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u\";>http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u</a>."
-msgstr "Free Software Foundation (FSF) ka mbërritur në një pikë të 
shënuar të fushatës së tij PlayOgg.org, me njoftimin që stacioni i lajmeve 
WBUR Boston, Radio Publike Kombëtare (NPR) ka filluar të trasmetime web në 
mbarë botën në formatin e lirë audio Ogg Vorbis. Rrëkeja WBUR gjendet <a 
href=\"http://www.wbur.org/listen/\";>http://www.wbur.org/listen/</a>, ose mund 
të shkoni drejt e te <a 
href=\"http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u\";>http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u</a>."
+msgid ""
+"The Free Software Foundation (FSF) has marked a milestone in their PlayOgg."
+"org campaign with the announcement that National Public Radio (NPR) news "
+"station WBUR Boston has begun worldwide webcasting in the free audio format "
+"Ogg Vorbis. The WBUR stream is available at <a href=\"http://www.wbur.org/";
+"listen/\">http://www.wbur.org/listen/</a>, or you can go directly to <a href="
+"\"http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u\";>http://audio.wbur.org/stream/";
+"live_ogg.m3u</a>."
+msgstr ""
+"Free Software Foundation (FSF) ka mbërritur në një pikë të shënuar të "
+"fushatës së tij PlayOgg.org, me njoftimin që stacioni i lajmeve WBUR 
Boston, "
+"Radio Publike Kombëtare (NPR) ka filluar të trasmetime web në mbarë 
botën në "
+"formatin e lirë audio Ogg Vorbis. Rrëkeja WBUR gjendet <a 
href=\"http://www.";
+"wbur.org/listen/\">http://www.wbur.org/listen/</a>, ose mund të shkoni drejt 
"
+"e te <a href=\"http://audio.wbur.org/stream/live_ogg.m3u\";>http://audio.wbur.";
+"org/stream/live_ogg.m3u</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -136,8 +237,19 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "GNU has applied to be an organization in Google's Summer of Code 2008 
program. If you'd like to participate, as a mentor, a student, or in any other 
way, please see the <a href=\"/software/soc-projects/ideas.html\">SoC project 
suggestions so far</a> and the <a 
href=\"/software/soc-projects/guidelines.html\">additional SoC guidelines</a>."
-msgstr "GNU-ja ka paraqitur kandidaturën për të qenë një organizëm në 
programin Google's Summer of Code 2008. Nëse doni të merrni pjesë, si 
udhëheqës shkencor, student, apo çfarëdo qoftë rruge tjetër, ju lutem, 
shihni <a href=\"/software/soc-projects/ideas.html\">sugjerimet e deritanishme 
për projektin SoC</a> dhe <a 
href=\"/software/soc-projects/guidelines.html\">udhëzime shtesë për SoC</a>."
+msgid ""
+"GNU has applied to be an organization in Google's Summer of Code 2008 "
+"program. If you'd like to participate, as a mentor, a student, or in any "
+"other way, please see the <a href=\"/software/soc-projects/ideas.html\">SoC "
+"project suggestions so far</a> and the <a href=\"/software/soc-projects/"
+"guidelines.html\">additional SoC guidelines</a>."
+msgstr ""
+"GNU-ja ka paraqitur kandidaturën për të qenë një organizëm në 
programin "
+"Google's Summer of Code 2008. Nëse doni të merrni pjesë, si udhëheqës "
+"shkencor, student, apo çfarëdo qoftë rruge tjetër, ju lutem, shihni <a 
href="
+"\"/software/soc-projects/ideas.html\">sugjerimet e deritanishme për "
+"projektin SoC</a> dhe <a href=\"/software/soc-projects/guidelines.html"
+"\">udhëzime shtesë për SoC</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -146,8 +258,18 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We're in the closing days of our winter fundraising drive. We need 70 
more members to reach our goal of 500 by the end of the month. <a 
href=\"http://www.fsf.org/join\";>Join today</a>, and help spread the word by 
adding our <a href=\"http://www.fsf.org/associate/widget\";>fundraising 
widget</a> to your blog or web site!"
-msgstr "Po i afrohemi fundit të fushatës dimërore për grumbullim fondesh. 
Na duhen ende 70 anëtarë të tjerë për të arritur synimin tonë për 500 
deri në fund të muajit. <a href=\"http://www.fsf.org/join\";>Bëhuni 
anëtar</a>, dhe ndihmoni të përhapet lajmi duke shtuar te blogu apo 
<i>site</i> juaj web <a href=\"http://www.fsf.org/associate/widget\";>stemën e 
fushatës</a>!"
+msgid ""
+"We're in the closing days of our winter fundraising drive. We need 70 more "
+"members to reach our goal of 500 by the end of the month. <a href=\"http://";
+"www.fsf.org/join\">Join today</a>, and help spread the word by adding our <a "
+"href=\"http://www.fsf.org/associate/widget\";>fundraising widget</a> to your "
+"blog or web site!"
+msgstr ""
+"Po i afrohemi fundit të fushatës dimërore për grumbullim fondesh. Na 
duhen "
+"ende 70 anëtarë të tjerë për të arritur synimin tonë për 500 deri në 
fund të "
+"muajit. <a href=\"http://www.fsf.org/join\";>Bëhuni anëtar</a>, dhe ndihmoni 
"
+"të përhapet lajmi duke shtuar te blogu apo <i>site</i> juaj web <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/widget\";>stemën e fushatës</a>!"
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -222,40 +344,52 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
+"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të Drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të Drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
+"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -273,4 +407,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: server/po/irc-rules.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/irc-rules.sq.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- server/po/irc-rules.sq.po  1 Jul 2011 09:09:25 -0000    1.7
+++ server/po/irc-rules.sq.po  2 Jul 2011 00:30:34 -0000    1.8
@@ -16,8 +16,12 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid "GNU and FSF related IRC channels &mdash; GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
-msgstr "Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free 
Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"GNU and FSF related IRC channels &mdash; GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -26,18 +30,43 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "IRC (Internet Relay Chat) provides a wonderful resource to connect free 
software users and developers together. Our channels try to be welcoming to 
both new people and long-time regulars. These guidelines exist with that goal 
in mind."
-msgstr "IRC-ja (Internet Relay Chat) sjell një burim të mrekullueshëm për 
lidhjen tok të përdoruesve dhe zhvilluesve të <em>software</em>-it të 
lirë. Kanalet tanë përpiqen të jenë mikpritës si për përdoruesit e 
rinj, ashtu edhe për ata të regjurit. Këto udhëzime ekzistojnë me këtë 
synim në mendje."
+msgid ""
+"IRC (Internet Relay Chat) provides a wonderful resource to connect free "
+"software users and developers together. Our channels try to be welcoming to "
+"both new people and long-time regulars. These guidelines exist with that "
+"goal in mind."
+msgstr ""
+"IRC-ja (Internet Relay Chat) sjell një burim të mrekullueshëm për lidhjen 
"
+"tok të përdoruesve dhe zhvilluesve të <em>software</em>-it të lirë. 
Kanalet "
+"tanë përpiqen të jenë mikpritës si për përdoruesit e rinj, ashtu edhe 
për "
+"ata të regjurit. Këto udhëzime ekzistojnë me këtë synim në mendje."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Everyone who uses or contributes to free software is a valuable member 
of the free software community. The goal of the GNU and FSF IRC channels is to 
provide a place for the community to discuss things and talk about free 
software and other issues which affect the rights of computer users, such as 
Digital Restrictions Management."
-msgstr "Cilido që përdor apo kontribuon te <em>software</em>-i i lirë 
është anëtar i çmuar i bashkësisë së software-it të lirë. Qëllimi i 
kanaleve irc mbi GNU-në dhe FSF-në është të ofrojë një vend ku 
bashkësia të diskutojë gjërat dhe të bisedojë rreth software-it të lirë 
dhe çështjesh të tjera që prekin të drejtat e përdoruesve të 
kompjuterit, të tilla si Digital Restrictions Management."
+msgid ""
+"Everyone who uses or contributes to free software is a valuable member of "
+"the free software community. The goal of the GNU and FSF IRC channels is to "
+"provide a place for the community to discuss things and talk about free "
+"software and other issues which affect the rights of computer users, such as "
+"Digital Restrictions Management."
+msgstr ""
+"Cilido që përdor apo kontribuon te <em>software</em>-i i lirë është 
anëtar i "
+"çmuar i bashkësisë së software-it të lirë. Qëllimi i kanaleve irc mbi 
GNU-"
+"në dhe FSF-në është të ofrojë një vend ku bashkësia të diskutojë 
gjërat dhe "
+"të bisedojë rreth software-it të lirë dhe çështjesh të tjera që 
prekin të "
+"drejtat e përdoruesve të kompjuterit, të tilla si Digital Restrictions "
+"Management."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<b>If you have problems with any of these channels, with trolls or 
abusive members, please email us at: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</b>"
-msgstr "<b>Nëse keni probleme me cilindo prej këtyre kanaleve, me trolla apo 
anëtarë abuzivë, ju lutem, na dërgoni një email te: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</b>"
+msgid ""
+"<b>If you have problems with any of these channels, with trolls or abusive "
+"members, please email us at: <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>.</b>"
+msgstr ""
+"<b>Nëse keni probleme me cilindo prej këtyre kanaleve, me trolla apo 
anëtarë "
+"abuzivë, ju lutem, na dërgoni një email te: <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">address@hidden</a>.</b>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -51,58 +80,103 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu\">#gnu</a> &mdash; the 
<em>official</em> GNU Project Channel"
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu\">#gnu</a> &mdash; Kanali 
<em>zyrtar</em> i Projektit GNU"
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu\">#gnu</a> &mdash; the <em>official</em> GNU "
+"Project Channel"
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu\">#gnu</a> &mdash; Kanali <em>zyrtar</em> i "
+"Projektit GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-women\">#gnu-women</a> &mdash; a 
channel for women in GNU and other free software"
-msgstr "Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free 
Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-women\">#gnu-women</a> &mdash; a channel for "
+"women in GNU and other free software"
+msgstr ""
+"Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-es\">#gnu-es</a> &mdash; GNU in Spanish"
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-es\">#gnu-es</a> &mdash; GNU në 
Spanjisht"
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-es\">#gnu-es</a> &mdash; GNU në Spanjisht"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-mx\">#gnu-mx</a> &mdash; Discussion 
about GNU Mexico chapter"
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-mx\">#gnu-mx</a> &mdash; Diskutime 
rreth kapitullit GNU Meksikë"
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-mx\">#gnu-mx</a> &mdash; Discussion about "
+"GNU Mexico chapter"
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-mx\">#gnu-mx</a> &mdash; Diskutime rreth "
+"kapitullit GNU Meksikë"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/fsf\">#fsf</a> &mdash; Discussion about the 
<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF (Free Software Foundation) and fsf.org</a>"
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/fsf\">#fsf</a> &mdash; Diskutime rreth <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF (Free Software Foundation) dhe fsf.org</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/fsf\">#fsf</a> &mdash; Discussion about the <a "
+"href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF (Free Software Foundation) and fsf.org</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/fsf\">#fsf</a> &mdash; Diskutime rreth <a href="
+"\"http://www.fsf.org/\";>FSF (Free Software Foundation) dhe fsf.org</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/libreplanet\">#libreplanet</a> &mdash; 
Discussion of the LibrePlanet website, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/conference/\";>conference</a>."
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/libreplanet\">#libreplanet</a> &mdash; 
Diskutime rreth site-it web LibrePlanet, dhe <a 
href=\"http://www.fsf.org/conference/\";>konferencës</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/libreplanet\">#libreplanet</a> &mdash; "
+"Discussion of the LibrePlanet website, and <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"conference/\">conference</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/libreplanet\">#libreplanet</a> &mdash; Diskutime "
+"rreth site-it web LibrePlanet, dhe <a href=\"http://www.fsf.org/conference/";
+"\">konferencës</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/emacs\">#emacs</a> &mdash; Discussion 
regarding <a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a>"
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/emacs\">#emacs</a> &mdash; Diskutime 
lidhur me <a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/emacs\">#emacs</a> &mdash; Discussion regarding "
+"<a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/emacs\">#emacs</a> &mdash; Diskutime lidhur me "
+"<a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/hurd\">#hurd</a> &mdash; Discussion 
regarding <a href=\"/software/hurd/\">Hurd</a>"
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/hurd\">#hurd</a> &mdash; Diskutime lidhur 
me <a href=\"/software/hurd/\">Hurd</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/hurd\">#hurd</a> &mdash; Discussion regarding <a "
+"href=\"/software/hurd/\">Hurd</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/hurd\">#hurd</a> &mdash; Diskutime lidhur me <a "
+"href=\"/software/hurd/\">Hurd</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/grub\">#grub</a> &mdash; for the GNU 
bootloader, <a href=\"/software/grub/\">GRUB</a>."
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/grub\">#grub</a> &mdash; për 
nisjengarkuesin GNU, <a href=\"/software/grub/\">GRUB</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/grub\">#grub</a> &mdash; for the GNU bootloader, "
+"<a href=\"/software/grub/\">GRUB</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/grub\">#grub</a> &mdash; për nisjengarkuesin "
+"GNU, <a href=\"/software/grub/\">GRUB</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.oftc.net/savannah\">#savannah</a> &mdash; <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah.GNU.org</a> hangout channel"
-msgstr "<a href=\"irc://irc.oftc.net/savannah\">#savannah</a> &mdash; kanal 
për <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah.GNU.org</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.oftc.net/savannah\">#savannah</a> &mdash; <a href="
+"\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah.GNU.org</a> hangout channel"
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.oftc.net/savannah\">#savannah</a> &mdash; kanal për <a "
+"href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah.GNU.org</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-webmasters\">#gnu-webmasters</a> 
&mdash; The <a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>GNU 
Webmasters</a> channel, for discussions about www.gnu.org"
-msgstr "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-webmasters\">#gnu-webmasters</a> 
&mdash; Kanali i <a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>GNU 
Webmasters</a>, për diskutime rreth www.gnu.org"
+msgid ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-webmasters\">#gnu-webmasters</a> &mdash; The "
+"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>GNU Webmasters</a> "
+"channel, for discussions about www.gnu.org"
+msgstr ""
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-webmasters\">#gnu-webmasters</a> &mdash; "
+"Kanali i <a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>GNU "
+"Webmasters</a>, për diskutime rreth www.gnu.org"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -111,23 +185,48 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "Respect &mdash; don't engage in racism or hate speech. People are 
entitled to different opinions."
-msgstr "Respektoni &mdash; mos hyni në biseda racizmi ose urrejtjeje. 
Njerëzit kanë të drejtë të kenë opinione të ndryshme."
+msgid ""
+"Respect &mdash; don't engage in racism or hate speech. People are entitled "
+"to different opinions."
+msgstr ""
+"Respektoni &mdash; mos hyni në biseda racizmi ose urrejtjeje. Njerëzit 
kanë "
+"të drejtë të kenë opinione të ndryshme."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "Appropriate &mdash; think before you type, is your comment appropriate? 
Is it possible someone may misinterpret what you're saying in jest as hateful 
speech?"
-msgstr "Saktësohuni &mdash; mendoni përpara se të shtypni në tastierë, a 
është i përshtatshëm komenti juaj? A është e mundur që dikush ta 
keqinterpretojë çfarë po thoni me shaka si fjalim urrejtjeje?"
+msgid ""
+"Appropriate &mdash; think before you type, is your comment appropriate? Is "
+"it possible someone may misinterpret what you're saying in jest as hateful "
+"speech?"
+msgstr ""
+"Saktësohuni &mdash; mendoni përpara se të shtypni në tastierë, a është 
i "
+"përshtatshëm komenti juaj? A është e mundur që dikush ta 
keqinterpretojë "
+"çfarë po thoni me shaka si fjalim urrejtjeje?"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "Keep it on topic &mdash; personal attacks, trolling/baiting or flooding 
(posting multiple repetitive lines or large amounts of code) of the channel 
will not be tolerated."
-msgstr "Rrini në temë &mdash; sulmet personale, trolliprovokimet, kafshimet 
apo përmbytja në kanal (postimi i rreshtave të shumtë të njëjtë ose i 
sasive të mëdha të kodit) nuk do të tolerohen."
+msgid ""
+"Keep it on topic &mdash; personal attacks, trolling/baiting or flooding "
+"(posting multiple repetitive lines or large amounts of code) of the channel "
+"will not be tolerated."
+msgstr ""
+"Rrini në temë &mdash; sulmet personale, trolliprovokimet, kafshimet apo "
+"përmbytja në kanal (postimi i rreshtave të shumtë të njëjtë ose i 
sasive të "
+"mëdha të kodit) nuk do të tolerohen."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "And finally &mdash; each GNU Project and FSF channel exists to promote 
a specific aspect of GNU development or use; more generally, they all exist to 
promote free software and software users' freedom. Use the channel in ways 
that support these goals."
-msgstr "Dhe së fundi &mdash; çdo kanal i Projektit GNU dhe FSF ekzistojnë 
për të nxitur aspekte të caktuara të zhvillimit ose përdorimit të GNU; 
më në përgjithësi, ekzistojnë për të përhapur <em>software</em>-in e 
lirë dhe lirinë e përdoruesve të software-it. Përdoreni kanalin në 
mënyra të cilat mbështesin këto synime."
+msgid ""
+"And finally &mdash; each GNU Project and FSF channel exists to promote a "
+"specific aspect of GNU development or use; more generally, they all exist to "
+"promote free software and software users' freedom. Use the channel in ways "
+"that support these goals."
+msgstr ""
+"Dhe së fundi &mdash; çdo kanal i Projektit GNU dhe FSF ekzistojnë për të 
"
+"nxitur aspekte të caktuara të zhvillimit ose përdorimit të GNU; më në "
+"përgjithësi, ekzistojnë për të përhapur <em>software</em>-in e lirë 
dhe "
+"lirinë e përdoruesve të software-it. Përdoreni kanalin në mënyra të 
cilat "
+"mbështesin këto synime."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -136,23 +235,50 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "IRC is not the exclusive playground of a few select individuals, and 
recently some users have been banned from various official channels. These 
bans are an unfortunate, but unfortunately necessary action in order to prevent 
further abuses from these users."
-msgstr "IRC-ja nuk është fushë loje ekskluzive e pak individëve të 
përzgjedhur, dhe tani së fundi disa përdoruesve u është ndaluar hyrja nga 
disa kanale zyrtare. Këto përzënie janë fat i keq, por për fat të keq 
veprim i domosdoshëm me qëllim që të parandalohen abuzime të mëtejshme 
nga këta përdorues."
+msgid ""
+"IRC is not the exclusive playground of a few select individuals, and "
+"recently some users have been banned from various official channels. These "
+"bans are an unfortunate, but unfortunately necessary action in order to "
+"prevent further abuses from these users."
+msgstr ""
+"IRC-ja nuk është fushë loje ekskluzive e pak individëve të përzgjedhur, 
dhe "
+"tani së fundi disa përdoruesve u është ndaluar hyrja nga disa kanale "
+"zyrtare. Këto përzënie janë fat i keq, por për fat të keq veprim i "
+"domosdoshëm me qëllim që të parandalohen abuzime të mëtejshme nga këta 
"
+"përdorues."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Bans can be applied to a channel, or to all channels based on the 
severity or frequency of the abuses, at the discretion of the channel 
operators."
-msgstr "Ndalimet mund të zbatohen te një kanal, ose te krejt kanalet, bazuar 
te serioziteti apo shpeshtia e abuzimeve, sipas gjykimit të operatorëve të 
kanaleve."
+msgid ""
+"Bans can be applied to a channel, or to all channels based on the severity "
+"or frequency of the abuses, at the discretion of the channel operators."
+msgstr ""
+"Ndalimet mund të zbatohen te një kanal, ose te krejt kanalet, bazuar te "
+"serioziteti apo shpeshtia e abuzimeve, sipas gjykimit të operatorëve të "
+"kanaleve."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Before you are banned, you will often be warned by an operator first, 
however this is not always practical and an operator may deem it unnecessary if 
a user has recently been kicked or banned."
-msgstr "Përpara se të ndaloheni, shpesh do të sinjalizoheni nga një 
operator së pari, megjithëqë kjo jo gjithmonë është praktike dhe një 
operator mund ta gjykojë të panevojshme, nëse një përdorues është 
përzënë apo ndaluar së fundmi."
+msgid ""
+"Before you are banned, you will often be warned by an operator first, "
+"however this is not always practical and an operator may deem it unnecessary "
+"if a user has recently been kicked or banned."
+msgstr ""
+"Përpara se të ndaloheni, shpesh do të sinjalizoheni nga një operator së "
+"pari, megjithëqë kjo jo gjithmonë është praktike dhe një operator mund 
ta "
+"gjykojë të panevojshme, nëse një përdorues është përzënë apo 
ndaluar së "
+"fundmi."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "In an ideal world, there would be no need for IRC operators, but 
instead of trying to blame operators for this, blame the users who are not 
willing to be in our community."
-msgstr "Në një botë ideale, nuk do të kish nevojë për operatorë IRC-je, 
por në vend që të fajësoni operatorët për këtë, fajësoni përdoruesit 
që nuk duan të jenë pjesë e bashkësisë sonë."
+msgid ""
+"In an ideal world, there would be no need for IRC operators, but instead of "
+"trying to blame operators for this, blame the users who are not willing to "
+"be in our community."
+msgstr ""
+"Në një botë ideale, nuk do të kish nevojë për operatorë IRC-je, por 
në vend "
+"që të fajësoni operatorët për këtë, fajësoni përdoruesit që nuk 
duan të jenë "
+"pjesë e bashkësisë sonë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -166,13 +292,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Speak to one of the operators. If an operator is unable to help you 
immediately, please be patient. Ask other members of the channel for help and 
contact details for the operator."
-msgstr "Flisni me një nga operatorët. Nëse një operator nuk është në 
gjendje t'ju ndihmojë atypëraty, ju lutem, bëni durim. Kërkojuni ndihmë 
dhe hollësi kontakti për operatorin anëtarëve të tjerë të kanalit."
+msgid ""
+"Speak to one of the operators. If an operator is unable to help you "
+"immediately, please be patient. Ask other members of the channel for help "
+"and contact details for the operator."
+msgstr ""
+"Flisni me një nga operatorët. Nëse një operator nuk është në gjendje 
t'ju "
+"ndihmojë atypëraty, ju lutem, bëni durim. Kërkojuni ndihmë dhe hollësi 
"
+"kontakti për operatorin anëtarëve të tjerë të kanalit."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "You can find a list of operators by typing <tt>/msg chanserv access 
#gnu list</tt> (where #gnu is the channel you are interested in)."
-msgstr "Mund të merrni një listë të operatorëve po qe se shtypni <tt>/msg 
chanserv access #gnu list</tt> (ku #gnu është kanali që ju i intereson)."
+msgid ""
+"You can find a list of operators by typing <tt>/msg chanserv access #gnu "
+"list</tt> (where #gnu is the channel you are interested in)."
+msgstr ""
+"Mund të merrni një listë të operatorëve po qe se shtypni <tt>/msg 
chanserv "
+"access #gnu list</tt> (ku #gnu është kanali që ju i intereson)."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -181,8 +317,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Freenode also maintains <a 
href=\"http://freenode.net/channel_guidelines.shtml\";>a list of channel 
guidelines</a> which you should also consider. Certain discussions such as GNU 
vs BSD, vi vs <a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a> are often healthy to free 
software discussion and we encourage healthy debate."
-msgstr "Freenode-i mirëmban gjithashtu <a 
href=\"http://freenode.net/channel_guidelines.shtml\";>një listë udhëimesh 
kanali</a> të cilën do të duhej ta merrnit parasysh. Disa diskutime si GNU 
vs BSD, vi vs <a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a> shpesh janë të 
shëndetshme për diskutimet për software-in e lirë dhe ne e nxisim 
diskutimin e shëndoshë."
+msgid ""
+"Freenode also maintains <a href=\"http://freenode.net/channel_guidelines.";
+"shtml\">a list of channel guidelines</a> which you should also consider. "
+"Certain discussions such as GNU vs BSD, vi vs <a href=\"/software/emacs/"
+"\">Emacs</a> are often healthy to free software discussion and we encourage "
+"healthy debate."
+msgstr ""
+"Freenode-i mirëmban gjithashtu <a href=\"http://freenode.net/";
+"channel_guidelines.shtml\">një listë udhëimesh kanali</a> të cilën do 
të "
+"duhej ta merrnit parasysh. Disa diskutime si GNU vs BSD, vi vs <a href=\"/"
+"software/emacs/\">Emacs</a> shpesh janë të shëndetshme për diskutimet 
për "
+"software-in e lirë dhe ne e nxisim diskutimin e shëndoshë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -191,8 +337,20 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "IRC is there for everyone, not just seasoned GNU Developers. It is 
unreasonable to expect everyone to ignore a user who is misbehaving, and if you 
have a GNU or FSF cloak, you may be reassigned an &ldquo;unaffiliated&rdquo; 
cloak, in accordance with <a 
href=\"http://freenode.net/policy.shtml#behaviorandcloaks\";>Freenode 
guidelines</a> if you continue to abuse your privileges."
-msgstr "IRC-ja është për këdo, jo thjesht për Programuesa të regjur të 
GNU-së. Është pa mend të pritet që gjithkush të shpërfillë një 
përdorues që po sillet keq, dhe po qe se keni një nishan GNU ose FSF, mund 
t'ju vihet nishan &ldquo;i pagrupuar&rdquo;, në përputhje me <a 
href=\"http://freenode.net/policy.shtml#behaviorandcloaks\";>udhëzimet e 
Freenode-it</a>, po qe vazhdoni të abuzoni me privilegjet tuaja."
+msgid ""
+"IRC is there for everyone, not just seasoned GNU Developers. It is "
+"unreasonable to expect everyone to ignore a user who is misbehaving, and if "
+"you have a GNU or FSF cloak, you may be reassigned an &ldquo;"
+"unaffiliated&rdquo; cloak, in accordance with <a href=\"http://freenode.net/";
+"policy.shtml#behaviorandcloaks\">Freenode guidelines</a> if you continue to "
+"abuse your privileges."
+msgstr ""
+"IRC-ja është për këdo, jo thjesht për Programuesa të regjur të 
GNU-së. "
+"Është pa mend të pritet që gjithkush të shpërfillë një përdorues që 
po "
+"sillet keq, dhe po qe se keni një nishan GNU ose FSF, mund t'ju vihet nishan 
"
+"&ldquo;i pagrupuar&rdquo;, në përputhje me <a href=\"http://freenode.net/";
+"policy.shtml#behaviorandcloaks\">udhëzimet e Freenode-it</a>, po qe vazhdoni 
"
+"të abuzoni me privilegjet tuaja."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -202,35 +360,41 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
+"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium, provided this notice is preserved."
-msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
+"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -248,4 +412,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- server/po/mirror.sq.po   1 Jul 2011 09:46:26 -0000    1.18
+++ server/po/mirror.sq.po   2 Jul 2011 00:30:34 -0000    1.19
@@ -16,8 +16,10 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid "Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
-msgstr "Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"Using and Running Mirrors - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Përdorim dhe Xhirim Pasqyrash - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -30,8 +32,22 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "First, for users/downloaders: the address <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes 
between the mirrors, trying to choose one that is nearby and up to date. E.g., 
<a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> 
should go to a mirror's directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU 
Emacs</a>. We recommend using this generic address wherever possible in links, 
documentation, etc., to reduce load on the main GNU server."
-msgstr "Së pari, për përdorues/shkarkues: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/\";>http://ftpmirror.gnu.org/</a> është 
njëfarë shumëfishi i pasqyrave, që provon të zgjedhë një afër jush dhe 
që është e përditësuar. P.sh., <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> do 
të shkonte te drejtoria e pasqyrës <a href=\"/software/emacs/\">GNU 
Emacs</a>. Këshillojmë përdorimin e kësaj adrese të përgjithshme kurdo 
që mundet, për të ulur ngarkesën në shërbyesin kryesor të GNU-së."
+msgid ""
+"First, for users/downloaders: the address <a href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
+"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> multiplexes between the mirrors, trying to "
+"choose one that is nearby and up to date. E.g., <a href=\"http://ftpmirror.";
+"gnu.org/emacs/\">http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> should go to a mirror's "
+"directory of <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a>. We recommend using "
+"this generic address wherever possible in links, documentation, etc., to "
+"reduce load on the main GNU server."
+msgstr ""
+"Së pari, për përdorues/shkarkues: adresa <a 
href=\"http://ftpmirror.gnu.org/";
+"\">http://ftpmirror.gnu.org/</a> është njëfarë shumëfishi i pasqyrave, 
që "
+"provon të zgjedhë një afër jush dhe që është e përditësuar. P.sh., 
<a href="
+"\"http://ftpmirror.gnu.org/emacs/\";>http://ftpmirror.gnu.org/emacs/</a> do "
+"të shkonte te drejtoria e pasqyrës <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</"
+"a>. Këshillojmë përdorimin e kësaj adrese të përgjithshme kurdo që 
mundet, "
+"për të ulur ngarkesën në shërbyesin kryesor të GNU-së."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -40,17 +56,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Mirroring the entire GNU FTP server requires approximately 100GB disk 
space (as of 3&nbsp;March&nbsp;2011), which is distributed in the following way 
(all values are greatly rounded):"
-msgstr "Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 100GB hapësirë 
disku (deri më 3&nbsp;Mars&nbsp;2011), shpërndarë si më poshtë (me krejt 
vlerat të rrumbullakosura shumë):"
+msgid ""
+"Mirroring the entire GNU FTP server requires approximately 100GB disk space "
+"(as of 3&nbsp;March&nbsp;2011), which is distributed in the following way "
+"(all values are greatly rounded):"
+msgstr ""
+"Pasqyrimi i krejt shërbyesit FTP GNU lyp afërsisht 100GB hapësirë disku "
+"(deri më 3&nbsp;Mars&nbsp;2011), shpërndarë si më poshtë (me krejt 
vlerat të "
+"rrumbullakosura shumë):"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
-#| msgid ""
-#| "/gnu+linux-distros 60G\n"
-#| "/gnu        25G\n"
-#| "/video       10G\n"
-#| "/old-gnu      3G\n"
 msgid ""
 "/gnu+linux-distros 60G\n"
 "/gnu 25G\n"
@@ -63,24 +80,32 @@
 "/old-gnu 3G\n"
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "As you can see, more than half the space is taken by the <tt>gnu+linux-"
-#| "distros</tt> images. Feel free to exclude those from your mirror if you "
-#| "wish. The absolute minimal useful thing to mirror is the <tt>gnu</tt> "
-#| "directory."
-msgid "As you can see, more than half the space is taken by the 
<tt>gnu+linux-distros</tt> images. Feel free to exclude those from your mirror 
if you wish. The absolute minimal useful thing to mirror is the <tt>gnu</tt> 
directory."
-msgstr "Siç mund ta shihni, më tepër se gjysma e hapësirës zihet nga 
pamje <tt>gnu+linux-distros</tt>. Jeni të lirë t'i lini jashtë pasqyrimit 
ato, nëse dëshironi. Minimumi absolut i gjërave të dobishme për t'i pasur 
në një pasqyrë është drejtoria <tt>gnu</tt>."
+msgid ""
+"As you can see, more than half the space is taken by the <tt>gnu+linux-"
+"distros</tt> images. Feel free to exclude those from your mirror if you "
+"wish. The absolute minimal useful thing to mirror is the <tt>gnu</tt> "
+"directory."
+msgstr ""
+"Siç mund ta shihni, më tepër se gjysma e hapësirës zihet nga pamje 
<tt>gnu"
+"+linux-distros</tt>. Jeni të lirë t'i lini jashtë pasqyrimit ato, nëse "
+"dëshironi. Minimumi absolut i gjërave të dobishme për t'i pasur në një 
"
+"pasqyrë është drejtoria <tt>gnu</tt>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Due to resource and security concerns, we do not offer direct rsync or "
-#| "special FTP service to update mirrors. If you would like to use rsync "
-#| "(which is advisable), several reliable third party sites provide access "
-#| "to all the material on ftp.gnu.org. They update from us nightly and you "
-#| "may access them with (via rsync):"
-msgid "Due to resource and security concerns, we do not offer direct rsync or 
special FTP service to update mirrors. If you would like to use rsync (which is 
advisable), several reliable third party sites provide access to all the 
material on ftp.gnu.org. They update from us nightly and you may access them 
with (via rsync):"
-msgstr "Për shkak arsyesh sigurie dhe burimesh, nuk ofrojmë më rsync të 
drejtpërdrejtë ose shërbim special FTP për përditësimin e pasqyrave. 
Nëse doni të përdorni rsync-un (çka është e këshillueshme), disa 
<em>site</em>-e të besueshëm palësh të treta ofrojnë hyrje te krej 
materiali i ftp.gnu.org. Përditësohen me materialin tonë përnatë dhe mund 
të hyni në ta (përmes rsync-ut) me:"
+msgid ""
+"Due to resource and security concerns, we do not offer direct rsync or "
+"special FTP service to update mirrors. If you would like to use rsync (which "
+"is advisable), several reliable third party sites provide access to all the "
+"material on ftp.gnu.org. They update from us nightly and you may access them "
+"with (via rsync):"
+msgstr ""
+"Për shkak arsyesh sigurie dhe burimesh, nuk ofrojmë më rsync të "
+"drejtpërdrejtë ose shërbim special FTP për përditësimin e pasqyrave. 
Nëse "
+"doni të përdorni rsync-un (çka është e këshillueshme), disa 
<em>site</em>-e "
+"të besueshëm palësh të treta ofrojnë hyrje te krej materiali i 
ftp.gnu.org. "
+"Përditësohen me materialin tonë përnatë dhe mund të hyni në ta 
(përmes rsync-"
+"ut) me:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -114,11 +139,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
-#| "recommend rsync for mirror transfers. Specifically, with these options:"
-msgid "rsync is so much more efficient than other protocols that we always 
recommend rsync for mirror transfers. Specifically, with these options:"
-msgstr "rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa 
që këshillojmë përdorimin vetëm të rsync-ut për shpërngulje pasqyrash. 
Posaçërisht, me këto mundësi:"
+msgid ""
+"rsync is so much more efficient than other protocols that we always "
+"recommend rsync for mirror transfers. Specifically, with these options:"
+msgstr ""
+"rsync është kaq shumë më i efektshëm se protokollet e tjerë, sa që "
+"këshillojmë përdorimin vetëm të rsync-ut për shpërngulje pasqyrash. "
+"Posaçërisht, me këto mundësi:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -126,21 +153,46 @@
 msgstr "rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://mirror/source/ /your/dir/\n"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "You can keep your mirror private but if you would like to be added to 
the <a href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require at least a 
daily update frequency. <i>After</i> establishing your mirror contact <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can review it."
-msgstr "Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por nëse doni të shtoheni te 
<a href=\"/order/ftp.html\">lista publike e pasqyrave</a>, kërkojmë medoemos 
të paktën një përditësim në ditë. <i>Pas</i> vendosjes së pasqyrës, 
lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që 
kështu të mund ta shqyrtojmë."
+msgid ""
+"You can keep your mirror private but if you would like to be added to the <a "
+"href=\"/order/ftp.html\">public mirror list</a>, we require at least a daily "
+"update frequency. <i>After</i> establishing your mirror contact <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> so we can "
+"review it."
+msgstr ""
+"Pasqyrën tuaj mund ta mbani private, por nëse doni të shtoheni te <a 
href=\"/"
+"order/ftp.html\">lista publike e pasqyrave</a>, kërkojmë medoemos të 
paktën "
+"një përditësim në ditë. <i>Pas</i> vendosjes së pasqyrës, lidhuni me 
<a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> që kështu të "
+"mund ta shqyrtojmë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please provide the URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate), 
country where the mirror is located, update frequency, and preferred contact 
information in case we need to report problems with this mirror in the future. 
We will keep all contact information confidential. Please also let us know if 
your site can also offer general access for other mirrors."
-msgstr "Ju lutem, furnizoni URL-në e pasqyrës (sipas rastit, 
ftp/http/rsync), vendin ku gjendet pasqyra, shpeshtinë e përditësimit, dhe 
të dhëna për kontaktin e parapëlqyer nëse në të ardhmen të na duhet të 
njoftojmë probleme me këtë pasqyrë. Krejt të dhënat e kontaktit do t'i 
mbajmë të fshehta. Ju lutem, na bëni të ditur nëse site-i juaj mundet të 
ofrojë hyrje të përgjithshme për pasqyra të tjera."
+msgid ""
+"Please provide the URL of the mirror (ftp/http/rsync as appropriate), "
+"country where the mirror is located, update frequency, and preferred contact "
+"information in case we need to report problems with this mirror in the "
+"future. We will keep all contact information confidential. Please also let "
+"us know if your site can also offer general access for other mirrors."
+msgstr ""
+"Ju lutem, furnizoni URL-në e pasqyrës (sipas rastit, ftp/http/rsync), 
vendin "
+"ku gjendet pasqyra, shpeshtinë e përditësimit, dhe të dhëna për 
kontaktin e "
+"parapëlqyer nëse në të ardhmen të na duhet të njoftojmë probleme me 
këtë "
+"pasqyrë. Krejt të dhënat e kontaktit do t'i mbajmë të fshehta. Ju 
lutem, na "
+"bëni të ditur nëse site-i juaj mundet të ofrojë hyrje të përgjithshme 
për "
+"pasqyra të tjera."
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Mirrors run by genuine organizations and individuals supporting free "
-#| "software are welcome and appreciated, but please note that we do not list "
-#| "mirrors with advertising. Mirroring requests associated with spam or "
-#| "other unethical activity are not accepted under any circumstances."
-msgid "In general, mirrors run by both individuals and organizations that want 
to support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for 
the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, or 
that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
-msgstr "Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe 
individë që dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të 
mirëpritura dhe i çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh 
reklame ose tjetër vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari 
joetike, nuk pranohen në listën tonë."
+msgid ""
+"In general, mirrors run by both individuals and organizations that want to "
+"support free software are welcome and appreciated. Mirrors that are run for "
+"the purpose of gaining advertising links or other recognition from our site, "
+"or that are engaged in unethical activity, are not accepted on our list."
+msgstr ""
+"Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe individë që "
+"dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i 
"
+"çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh reklame ose tjetër "
+"vlerësim nga site-i ynë, ose që merren me veprimtari joetike, nuk pranohen 
"
+"në listën tonë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Web server setup for mirrors"
@@ -148,8 +200,17 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If your mirror will be available to users via http (which is very 
useful, so please enable this if you can), please set up your configuration to 
avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of which 
there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this means:"
-msgstr "Nëse pasqyrën tuaj përdoruesit do të mund ta marrin përmes 
http-së, (çka është shumë e dobishme, ndaj aktivizojeni nëse mundni), ju 
lutem, rregullojeni formësimin tuaj që të shmangë dërgim kartelash 
<tt>.gz.sig</tt> (\"signatures of compressed files\", nga të cilat kemi plot 
në shërbyesat tanë) të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
+msgid ""
+"If your mirror will be available to users via http (which is very useful, so "
+"please enable this if you can), please set up your configuration to avoid "
+"sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of compressed files, of which "
+"there are many on our servers) as gzip-encoded. For Apache, this means:"
+msgstr ""
+"Nëse pasqyrën tuaj përdoruesit do të mund ta marrin përmes http-së, 
(çka "
+"është shumë e dobishme, ndaj aktivizojeni nëse mundni), ju lutem, "
+"rregullojeni formësimin tuaj që të shmangë dërgim kartelash 
<tt>.gz.sig</tt> "
+"(\"signatures of compressed files\", nga të cilat kemi plot në shërbyesat "
+"tanë) të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -175,8 +236,12 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the 
extension, for instance like this:"
-msgstr "Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një 
pikë për zgjerimin, për shembull si kjo:"
+msgid ""
+"Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for the "
+"extension, for instance like this:"
+msgstr ""
+"Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një pikë për 
"
+"zgjerimin, për shembull si kjo:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -187,11 +252,18 @@
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
 msgid "then the RemoveEncoding lines should also not have a leading dot."
-msgstr "atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin 
nga një pikë."
+msgstr ""
+"atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin nga një 
"
+"pikë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Finally, we highly recommend the following setting, so that users can 
see full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
-msgstr "Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, 
në listat e prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në 
vend që këto të cungohen:"
+msgid ""
+"Finally, we highly recommend the following setting, so that users can see "
+"full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
+msgstr ""
+"Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në 
listat e "
+"prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të "
+"cungohen:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -203,8 +275,21 @@
 msgstr "lista postimesh ibiblio"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "For those mirroring from ibiblio, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 and <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 are low-traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio 
servers. Also, specific questions and problem reports can be <a 
href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>submitted to ibiblio</a>."
-msgstr "Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\";>ibiblio-mirrors</a>
 dhe <a 
href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\";>ibiblio-announce</a>
 janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjësa site-sh që 
pasqyrojnë prej shërbyesave të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta 
dhe njoftime problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të 
parashtrohen te ibiblio</a>."
+msgid ""
+"For those mirroring from ibiblio, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/mailman/";
+"listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> and <a href=\"http://lists.";
+"ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> are low-"
+"traffic mailing lists for admins of sites mirroring from ibiblio servers. "
+"Also, specific questions and problem reports can be <a href=\"http://www.";
+"ibiblio.org/help/\">submitted to ibiblio</a>."
+msgstr ""
+"Për ata që pasqyrojnë prej ibiblio-s, <a href=\"http://lists.ibiblio.org/";
+"mailman/listinfo/ibiblio-mirrors\">ibiblio-mirrors</a> dhe <a href=\"http://";
+"lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ibiblio-announce\">ibiblio-announce</a> "
+"janë lista postimesh me pak trafik, për përgjegjësa site-sh që 
pasqyrojnë "
+"prej shërbyesave të ibiblio-s. Gjithashtu, pyetje të veçanta dhe 
njoftime "
+"problemesh mund <a href=\"http://www.ibiblio.org/help/\";>të parashtrohen te "
+"ibiblio</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -213,8 +298,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "These sites also offer alpha.gnu.org (around 2GB) for your mirroring 
pleasure:"
-msgstr "Këta <em>site</em>-e ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org (rreth 2GB) për 
nevojat tuaja të pasqyrimit:"
+msgid ""
+"These sites also offer alpha.gnu.org (around 2GB) for your mirroring "
+"pleasure:"
+msgstr ""
+"Këta <em>site</em>-e ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org (rreth 2GB) për 
nevojat "
+"tuaja të pasqyrimit:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -234,7 +323,9 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Nightly updates are sufficient for GNU FTP and Alpha material."
-msgstr "Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e 
FTP-së GNU dhe Alpha."
+msgstr ""
+"Përditësimet e përnatshme janë të mjaftueshme për materialin e FTP-së 
GNU "
+"dhe Alpha."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -243,22 +334,53 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We are also looking for volunteers to mirror releases of the 
<em>nongnu</em> projects hosted at <a 
href=\"http://savannah.nongnu.org\";>savannah.nongnu.org</a>. The total is 
currently around 12GB. To do this, we strongly suggest you retrieve and update 
the files using 
<tt>rsync&nbsp;-rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/releases/</tt>&nbsp;<i>yourdir</i>"
-msgstr "Po kërkojmë vullnetarë pasqyrash për hedhjet në qarkullim nga 
projektet <em>nongnu</em> të strehuar te <a 
href=\"http://savannah.nongnu.org\";>savannah.nongnu.org</a>. Hëpërhë bëhen 
gjithsej rreth 12GB. Për këtë, këshillojmë me forcë që të merrni dhe 
përditësoni kartelat duke përdorur 
<tt>rsync&nbsp;-rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/releases/</tt>&nbsp;<i>yourdir</i>"
+msgid ""
+"We are also looking for volunteers to mirror releases of the <em>nongnu</em> "
+"projects hosted at <a href=\"http://savannah.nongnu.org\";>savannah.nongnu."
+"org</a>. The total is currently around 12GB. To do this, we strongly "
+"suggest you retrieve and update the files using <tt>rsync&nbsp;-"
+"rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/releases/</tt>&nbsp;"
+"<i>yourdir</i>"
+msgstr ""
+"Po kërkojmë vullnetarë pasqyrash për hedhjet në qarkullim nga projektet "
+"<em>nongnu</em> të strehuar te <a href=\"http://savannah.nongnu.org";
+"\">savannah.nongnu.org</a>. Hëpërhë bëhen gjithsej rreth 12GB. Për 
këtë, "
+"këshillojmë me forcë që të merrni dhe përditësoni kartelat duke 
përdorur "
+"<tt>rsync&nbsp;-rltpHS&nbsp;--delete-excluded&nbsp;rsync://dl.sv.gnu.org/"
+"releases/</tt>&nbsp;<i>yourdir</i>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably 
be some permission errors; just ignore them. They are due to choices or 
mistakes by individual savannah project maintainers.)"
-msgstr "Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do 
të ketë pak gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose 
gabime mirëmbajtësish individualë te projekti Savannah.)"
+msgid ""
+"These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably be "
+"some permission errors; just ignore them. They are due to choices or "
+"mistakes by individual savannah project maintainers.)"
+msgstr ""
+"Këto opsione sigurojnë një pasqyrim të përpiktë. (Ndoshta do të ketë 
pak "
+"gabime lejesh; thjesht shpërfillini. Vijnë nga zgjedhje ose gabime "
+"mirëmbajtësish individualë te projekti Savannah.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if 
you like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that 
dynamic."
-msgstr "Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë 
në ditë; dy herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet 
bandë, lënda nuk është edhe aq dinamike."
+msgid ""
+"It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if you "
+"like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that "
+"dynamic."
+msgstr ""
+"Po ashtu, mirë është të përditësohet savannah/nongnu një herë në 
ditë; dy "
+"herë po deshët. Më shpesh se kaq nuk ia vlen të harxhohet bandë, lënda 
nuk "
+"është edhe aq dinamike."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you are able to help with this, please <a 
href=\"mailto:address@hidden";>email us</a> with the url to your mirror so we 
can add you to the <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
-msgstr "Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutem <a 
href=\"mailto:address@hidden";>na dërgoni një email</a> me url-në për te 
pasqyra juaj që kështu të mund ta shtojmë te <a 
href=\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>lista</a>. 
Faleminderit!"
+msgid ""
+"If you are able to help with this, please <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">email us</a> with the url to your mirror so we can add you to the <a href="
+"\"http://dl.sv.gnu.org/releases/00_MIRRORS.html\";>list</a>. Thanks!"
+msgstr ""
+"Nëse jeni në gjendje të na ndihmoni me këtë, ju lutem <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">na dërgoni një email</a> me url-në për te pasqyra juaj "
+"që kështu të mund ta shtojmë te <a href=\"http://dl.sv.gnu.org/";
+"releases/00_MIRRORS.html\">lista</a>. Faleminderit!"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -267,13 +389,29 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out 
that (a)&nbsp;few users can use them, and (b)&nbsp;many mirrors either became 
out of date or went offline relatively frequently. We don't want outdated 
information about the GNU project to be disseminated."
-msgstr "Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren nga pak përdoruesa, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose 
vjetërohen, ose nuk gjenden në linjë relatisht shpesh. Nuk duam të mbillen 
të dhëna të vjetruara për projektin GNU."
+msgid ""
+"We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out that "
+"(a)&nbsp;few users can use them, and (b)&nbsp;many mirrors either became out "
+"of date or went offline relatively frequently. We don't want outdated "
+"information about the GNU project to be disseminated."
+msgstr ""
+"Nuk këshillojmë më krijimin e pasqyrave web, ngaqë doli se 
(a)&nbsp;përdoren "
+"nga pak përdoruesa, dhe (b)&nbsp;mjaft pasqyra ose vjetërohen, ose nuk "
+"gjenden në linjë relatisht shpesh. Nuk duam të mbillen të dhëna të "
+"vjetruara për projektin GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, 
that is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an 
<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt>:"
-msgstr "Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, 
për ne nuk ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku 
keni një recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për 
<tt>&lt;VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
+msgid ""
+"Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, that "
+"is ok with us. We recommend using <tt>mod_proxy</tt>. Here is an "
+"<i>unsupported</i> recipe of Apache directives for your <tt>&lt;"
+"VirtualHost&gt;</tt>:"
+msgstr ""
+"Sidoqoftë, nëse doni të pasqyroni www.gnu.org për qëllimet tuaja, për 
ne nuk "
+"ka problem. Këshillojmë përdorimin e <tt>mod_proxy</tt>. Ja ku keni një 
"
+"recetë <i>të pambuluar nga ne</i> direktivash Apache për <tt>&lt;"
+"VirtualHost&gt;</tt> tuaj:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -294,7 +432,8 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Thanks to Juri Hoerner for providing this Apache information."
-msgstr "Faleminderit Juri Hoerner për dhënien e këtij informacioni rreth 
Apache-it."
+msgstr ""
+"Faleminderit Juri Hoerner për dhënien e këtij informacioni rreth 
Apache-it."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -304,18 +443,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
+"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -324,8 +479,14 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted 
worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the 
copyright notice, are preserved."
-msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim dhe 
shënimet për të drejtat e autorit, të ruhen."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
+"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim dhe shënimet për të 
drejtat "
+"e autorit, të ruhen."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -343,4 +504,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- server/po/sitemap.sq.po   1 Jul 2011 09:48:42 -0000    1.9
+++ server/po/sitemap.sq.po   2 Jul 2011 00:30:34 -0000    1.10
@@ -61,28 +61,54 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\"; 
style=\"font-weight: bold;\" title=\"Help or suggest a priority project for the 
Free Software community\">Help a priority project</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\"; 
style=\"font-weight: bold;\" title=\"Ndihmoni te një i tillë ose këshilloni 
një projekt me përparësi për bashkësinë e Software-it të 
Lirë\">Ndihmoni në një projekt me përparësi</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\"; style=\"font-weight: "
+"bold;\" title=\"Help or suggest a priority project for the Free Software "
+"community\">Help a priority project</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\"; style=\"font-weight: "
+"bold;\" title=\"Ndihmoni te një i tillë ose këshilloni një projekt me "
+"përparësi për bashkësinë e Software-it të Lirë\">Ndihmoni në një 
projekt me "
+"përparësi</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"http://gplv3.fsf.org/\"; style=\"font-weight: bold;\" 
title=\"Help revise the GNU FDL and SFDL\">Help revise GNU licenses</a>"
-msgstr "<a href=\"http://gplv3.fsf.org/\"; style=\"font-weight: bold;\" 
title=\"Ndihmoni në rishikimin e GNU FDL-së dhe SFDL-së\">Ndihmoni në 
rishikimin e lejeve GNU</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://gplv3.fsf.org/\"; style=\"font-weight: bold;\" title=\"Help "
+"revise the GNU FDL and SFDL\">Help revise GNU licenses</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://gplv3.fsf.org/\"; style=\"font-weight: bold;\" title="
+"\"Ndihmoni në rishikimin e GNU FDL-së dhe SFDL-së\">Ndihmoni në 
rishikimin e "
+"lejeve GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\" style=\"font-weight: bold;\" 
title=\"Free GNU/Linux 
distributions\">Free&nbsp;GNU/Linux&nbsp;distributions</a>"
-msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\" style=\"font-weight: bold;\" 
title=\"Shpërndarje GNU/Linux të 
lira\">Shpërndarje&nbsp;GNU/Linux&nbsp;të&nbsp;Lira</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\" style=\"font-weight: bold;\" title="
+"\"Free GNU/Linux distributions\">Free&nbsp;GNU/Linux&nbsp;distributions</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\" style=\"font-weight: bold;\" title="
+"\"Shpërndarje GNU/Linux të 
lira\">Shpërndarje&nbsp;GNU/Linux&nbsp;të&nbsp;"
+"Lira</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; title=\"Browse our directory of 
free software projects\">Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a>"
-msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; title=\"Shfletoni listën tonë 
të projekteve të software-it të 
lirë\">Listë&nbsp;Software-esh&nbsp;të&nbsp;Lirë</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; title=\"Browse our directory of free "
+"software projects\">Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://directory.fsf.org/\"; title=\"Shfletoni listën tonë të "
+"projekteve të software-it të 
lirë\">Listë&nbsp;Software-esh&nbsp;të&nbsp;"
+"Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/software/\" title=\"List of GNU software packages\">GNU 
software packages</a>"
-msgstr "<a href=\"/software/\" title=\"Listë paketash software GNU\">Paketa 
software GNU</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/software/\" title=\"List of GNU software packages\">GNU software "
+"packages</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/\" title=\"Listë paketash software GNU\">Paketa software 
"
+"GNU</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -91,18 +117,30 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.fsf.org/register_form\";>Get&nbsp;email&nbsp;alerts&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;FSF</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/register_form\";>Merrni&nbsp;sinjalizime&nbsp;email&nbsp;prej&nbsp;FSF-së</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/register_form\";>Get&nbsp;email&nbsp;alerts&nbsp;"
+"from&nbsp;the&nbsp;FSF</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/register_form\";>Merrni&nbsp;sinjalizime&nbsp;"
+"email&nbsp;prej&nbsp;FSF-së</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/keepingup.html\" title=\"Keep up to date with the latest 
news from the GNU project\">Keeping Up</a>"
-msgstr "<a href=\"/keepingup.html\" title=\"Jini i përditësuar me lajmet më 
të fundit nga projekti GNU\">Vazhdimi</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/keepingup.html\" title=\"Keep up to date with the latest news "
+"from the GNU project\">Keeping Up</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/keepingup.html\" title=\"Jini i përditësuar me lajmet më të "
+"fundit nga projekti GNU\">Vazhdimi</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org\"; title=\"Discuss with other free 
software users and developers\">GNU Mailing Lists</a>"
-msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org\"; title=\"Diskutoni me të tjerë 
përdorues dhe zhvillues të software-it të lirë\">Lista Postimesh GNU</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://lists.gnu.org\"; title=\"Discuss with other free software "
+"users and developers\">GNU Mailing Lists</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://lists.gnu.org\"; title=\"Diskutoni me të tjerë përdorues 
dhe "
+"zhvillues të software-it të lirë\">Lista Postimesh GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -111,8 +149,12 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\" title=\"Meet people in your area 
who use and develop free software\">GNU User Groups</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\" title=\"Takohuni me njerëz në 
zonën tuaj që përdorin dhe zhvillojnë software të lirë\">Grupe 
Përdoruesish GNU</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\" title=\"Meet people in your area who "
+"use and develop free software\">GNU User Groups</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\" title=\"Takohuni me njerëz në zonën "
+"tuaj që përdorin dhe zhvillojnë software të lirë\">Grupe Përdoruesish 
GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -126,13 +168,21 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; title=\"Get involved in one of our 
free software projects\">Development projects</a>"
-msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; title=\"Përfshihuni në njërin 
prej projekteve tanë të software-it të lirë\">Projekte Zhvillimi</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; title=\"Get involved in one of our free "
+"software projects\">Development projects</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; title=\"Përfshihuni në njërin prej "
+"projekteve tanë të software-it të lirë\">Projekte Zhvillimi</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/software/devel.html\" title=\"Are you a developer? Get 
access to developer resources\">Developer resources</a>"
-msgstr "<a href=\"/software/devel.html\" title=\"Jeni zhvillues? Merrni hyrje 
te burime zhvilluesish\">Burime zhvilluesi</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/software/devel.html\" title=\"Are you a developer? Get access to "
+"developer resources\">Developer resources</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/devel.html\" title=\"Jeni zhvillues? Merrni hyrje te "
+"burime zhvilluesish\">Burime zhvilluesi</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -141,18 +191,27 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf\";><strong>Join the 
FSF today!</strong></a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf\";><strong>Bashkojuni
 FSF-së sot!</strong></a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf";
+"\"><strong>Join the FSF today!</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf";
+"\"><strong>Bashkojuni FSF-së sot!</strong></a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Donate 
to the FSF today!</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Dhuroni për 
FSF-në sot!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Donate to "
+"the FSF today!</a>