www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards/po README.translations.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/standards/po README.translations.sq.po
Date: Fri, 01 Jul 2011 10:02:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/07/01 10:02:56

Modified files:
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- README.translations.sq.po  1 Jul 2011 00:31:42 -0000    1.6
+++ README.translations.sq.po  1 Jul 2011 10:02:53 -0000    1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-30 20:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-02 01:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-01 13:06+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,12 +16,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Guide to Translating www.gnu.org Web Pages - GNU Project - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org - Projekti GNU - Free "
-"Software Foundation (FSF)"
+msgid "Guide to Translating www.gnu.org Web Pages - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org - Projekti GNU 
- Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -30,28 +26,13 @@
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"Most important: <span class=\"highlight\"><em>Do NOT translate the raw HTML "
-"source</em>.</span>"
-msgstr ""
-"Më e rëndësishmja: <span class=\"highlight\"><em>MOS përktheni kodin 
HTML</"
-"em>.</span>"
+msgid "Most important: <span class=\"highlight\"><em>Do NOT translate the raw 
HTML source</em>.</span>"
+msgstr "Më e rëndësishmja: <span class=\"highlight\"><em>MOS përktheni 
kodin HTML</em>.</span>"
 
 # type: Content of: <div><blockquote><p>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"If you want to submit a translation or help translation efforts, please "
-"contact the relevant existing team <a href=\"#TranslationsUnderway\">below</"
-"a>. If there is no team established for your language, please write to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a> "
-"after reading the <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">manuals</a>."
-msgstr ""
-"Nëse dëshironi të parashtroni një përkthim ose të ndihmoni në 
përpjekjet e "
-"përkthimit, ju lutem lidhuni me ekipin përkatës ekzistues <a href="
-"\"#TranslationsUnderway\">më poshtë</a>. Nëse nuk ka një ekip të 
pranishëm "
-"për gjuhën tuaj, ju lutem i shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"> &lt;address@hidden&gt;</a>, pasi të lexoni <a href=\"/software/"
-"trans-coord/manual/\">doracakët</a>."
+msgid "If you want to submit a translation or help translation efforts, please 
contact the relevant existing team <a href=\"#TranslationsUnderway\">below</a>. 
 If there is no team established for your language, please write to <a 
href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a> after reading the <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/\">manuals</a>."
+msgstr "Nëse dëshironi të parashtroni një përkthim ose të ndihmoni në 
përpjekjet e përkthimit, ju lutem lidhuni me ekipin përkatës ekzistues <a 
href=\"#TranslationsUnderway\">më poshtë</a>. Nëse nuk ka një ekip të 
pranishëm për gjuhën tuaj, ju lutem i shkruani <a 
href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>, pasi të lexoni <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/\">doracakët</a>."
 
 # type: Content of: <a>
 #. type: Content of: <a>
@@ -80,21 +61,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"the <a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Guidelines</a> for GNU "
-"Web Site Volunteers,"
-msgstr ""
-"<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime</a> për 
Vullnetarë "
-"për <em>Site</em>-in Web GNU"
+msgid "the <a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Guidelines</a> for 
GNU Web Site Volunteers,"
+msgstr "<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime</a> për 
Vullnetarë për <em>Site</em>-in Web GNU"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"the <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</a>, "
-"http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</a>, "
-"http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
+msgid "the <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style 
Sheet</a>, http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
+msgstr "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style 
Sheet</a>, http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -103,18 +76,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"After reading this page, refer to the <a href=\"#TranslationsUnderway"
-"\">Translations Underway</a> list, and check if there is already a team "
-"formed for the language you want to translate to. If not, contact <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, and "
-"ask if you can start a new team for your language."
-msgstr ""
-"Pasi të lexoni këtë faqe, kthehuni drejt listës <a href="
-"\"#TranslationsUnderway\">Përkthime në Punë e Sipër</a>, dhe shihni nëse 
ka "
-"tashmë një ekip për gjuhën në të cilën doni të përktheni. Nëse jo, 
lidhuni "
-"me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
-"</a>, dhe pyetini nëse mund të filloni një ekip të ri për gjuhën tuaj."
+msgid "After reading this page, refer to the <a 
href=\"#TranslationsUnderway\">Translations Underway</a> list, and check if 
there is already a team formed for the language you want to translate to. If 
not, contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, and 
ask if you can start a new team for your language."
+msgstr "Pasi të lexoni këtë faqe, kthehuni drejt listës <a 
href=\"#TranslationsUnderway\">Përkthime në Punë e Sipër</a>, dhe shihni 
nëse ka tashmë një ekip për gjuhën në të cilën doni të përktheni. 
Nëse jo, lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, dhe pyetini nëse 
mund të filloni një ekip të ri për gjuhën tuaj."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -123,32 +86,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO 639</"
-"a> gives the two-letter language codes in its 2<sup>nd</sup> column. If a "
-"two-letter language code is not assigned, 3-letter (ISO 639-2) can be used. "
-"Later versions of RFC 1766 and ISO 639 may exist."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO 639</"
-"a> ofron kodet dyshkronjëshe të gjuhëve te shtylla e 2<sup>të</sup>. 
Nëse "
-"nuk gjeni kodin dyshkronjësh të gjuhës, mund të përdorni atë 
treshkronjësh "
-"(ISO 639-2). Mund të ketë edhe versione më të vonshëm të RFC 1766 dhe 
ISO "
-"639."
+msgid "<a href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO 
639</a> gives the two-letter language codes in its 2<sup>nd</sup> column. If a 
two-letter language code is not assigned, 3-letter (ISO 639-2) can be used. 
Later versions of RFC 1766 and ISO 639 may exist."
+msgstr "<a 
href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO 639</a> 
ofron kodet dyshkronjëshe të gjuhëve te shtylla e 2<sup>të</sup>. Nëse 
nuk gjeni kodin dyshkronjësh të gjuhës, mund të përdorni atë 
treshkronjësh (ISO 639-2). Mund të ketë edhe versione më të vonshëm të 
RFC 1766 dhe ISO 639."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"If ISO 639 does not have a code, do some research and find out the right one "
-"to use. ISO 3166 gives the codes for countries. Language and country codes "
-"do not have to be the same. It is a mistake to assume a country code can be "
-"substituted for a language code &mdash; unless you verify it against a "
-"standard."
-msgstr ""
-"Po qe se ISO 639 nuk ka kod, kërkoni pa dhe gjeni atë të saktin që duhet "
-"përdorur. ISO 3166 ofron kodet për vendet. Kodet e gjuhës dhe vendeve nuk 
"
-"ka pse të jenë të njëjtë. Është gabim të mendohet që kodi i një 
vendi mund "
-"të përdoret për kod gjuhe dhe anasjelltas &mdash; jo pa e verifikuar "
-"kundrejt standardit."
+msgid "If ISO 639 does not have a code, do some research and find out the 
right one to use. ISO 3166 gives the codes for countries. Language and country 
codes do not have to be the same. It is a mistake to assume a country code can 
be substituted for a language code &mdash; unless you verify it against a 
standard."
+msgstr "Po qe se ISO 639 nuk ka kod, kërkoni pa dhe gjeni atë të saktin që 
duhet përdorur. ISO 3166 ofron kodet për vendet. Kodet e gjuhës dhe vendeve 
nuk ka pse të jenë të njëjtë. Është gabim të mendohet që kodi i një 
vendi mund të përdoret për kod gjuhe dhe anasjelltas &mdash; jo pa e 
verifikuar kundrejt standardit."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -157,12 +101,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Documents should be converted together with their &ldquo;glue pages&rdquo;, "
-"such as home.html and philosophy/philosophy.html."
-msgstr ""
-"Dokumentat do të duheshin shndërruar së bashku me &ldquo;faqet e tyre "
-"lidhëse&rdquo;, të tilla si home.html dhe philosophy/philosophy.html."
+msgid "Documents should be converted together with their &ldquo;glue 
pages&rdquo;, such as home.html and philosophy/philosophy.html."
+msgstr "Dokumentat do të duheshin shndërruar së bashku me &ldquo;faqet e 
tyre lidhëse&rdquo;, të tilla si home.html dhe philosophy/philosophy.html."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -176,12 +116,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dd>
 #. type: Content of: <ul><li><dl><dd>
-msgid ""
-"We leave that area up to each maintainer. But if you want to help a "
-"maintainer do translations, ask hir (him or her)."
-msgstr ""
-"Këtë zonë ia lëmë në dorë secilit mirëmbajtës. Por nëse doni të 
ndihmoni një "
-"mirëmbajtës të bëjë përkthime, lidhuni me të."
+msgid "We leave that area up to each maintainer. But if you want to help a 
maintainer do translations, ask hir (him or her)."
+msgstr "Këtë zonë ia lëmë në dorë secilit mirëmbajtës. Por nëse doni 
të ndihmoni një mirëmbajtës të bëjë përkthime, lidhuni me të."
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li><dl><dt>
@@ -190,25 +126,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dd>
 #. type: Content of: <ul><li><dl><dd>
-msgid ""
-"Here's how to <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">help translate</"
-"a> <cite>Brave GNU World</cite>."
-msgstr ""
-"Ja se si të <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">ndihmoni në "
-"përkthimin</a> e <cite>Brave GNU World</cite>."
+msgid "Here's how to <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">help 
translate</a> <cite>Brave GNU World</cite>."
+msgstr "Ja se si të <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">ndihmoni 
në përkthimin</a> e <cite>Brave GNU World</cite>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"When translating &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; please ensure that the "
-"translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
-"conceived, use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU &auml;"
-"r inte Unix)."
-msgstr ""
-"Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që "
-"përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk formulohet dot një përkthim rekursiv, 
"
-"përdorni formatin vijues: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU &auml;r inte "
-"Unix)."
+msgid "When translating &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; please ensure that the 
translation remains recursive. If a recursive translation cannot be conceived, 
use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU &auml;r inte Unix)."
+msgstr "Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që 
përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk formulohet dot një përkthim rekursiv, 
përdorni formatin vijues: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU &auml;r inte 
Unix)."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -217,23 +141,19 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The translated homepage must include the full list of translations via "
 #| "SSI.<br/> The required SSI tag looks like this:"
-msgid ""
-"The translated homepage must include the full list of translations via SSI."
-msgstr ""
-"Përkthimi i faqes hyrëse duhet të përfshijë listën e plotë të 
përkthimeve "
-"përmes SSI-së.<br/> Etiketat e domosdoshme SSI janë si kjo:"
+msgid "The translated homepage must include the full list of translations via 
SSI."
+msgstr "Faqja hyrëse e përkthyer duhet të përfshijë listën e plotë të 
përkthimeve përmes SSI-së."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The required SSI tag looks like this:"
-msgstr ""
+msgstr "Etiketa e domosdoshme SSI ngjan si kjo:"
 
 # type: Content of: <ul><li><pre>
 #. type: Content of: <ul><li><pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| "      &lt;!--#include file=\"translations.include\" --&gt;\n"
@@ -242,20 +162,13 @@
 "      &lt;!--#include file=\"translations.include\" --&gt;\n"
 "    "
 msgstr ""
-"\n"
 "      &lt;!--#include file=\"translations.include\" --&gt;\n"
 "    "
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"If you provide a new home page translation you must update the "
-"<code>translations.include</code> file. The file is stored in the GNU "
-"webservers root directory."
-msgstr ""
-"Nëse furnizoni përkthim të ri të faqes hyrëse duhet të përditësoni 
kartelën "
-"<code>translations.include</code>. Kartela gjendet te drejtoria rrënjë e "
-"shërbyesve web të GNU-së."
+msgid "If you provide a new home page translation you must update the 
<code>translations.include</code> file. The file is stored in the GNU 
webservers root directory."
+msgstr "Nëse furnizoni përkthim të ri të faqes hyrëse duhet të 
përditësoni kartelën <code>translations.include</code>. Kartela gjendet te 
drejtoria rrënjë e shërbyesve web të GNU-së."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -264,26 +177,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"All links are relative to the web server root, meaning that they should link "
-"to, for example, /software/software.html and not just software.html."
-msgstr ""
-"Krejt lidhjet u referohen rrënjës së shërbyesit web, që do të thotë se 
duhet "
-"të shpien te, për shembull, /software/software.html dhe jo thjesht te "
-"software.html."
+msgid "All links are relative to the web server root, meaning that they should 
link to, for example, /software/software.html and not just software.html."
+msgstr "Krejt lidhjet u referohen rrënjës së shërbyesit web, që do të 
thotë se duhet të shpien te, për shembull, /software/software.html dhe jo 
thjesht te software.html."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Link should be made pointing to a translated page if it exists, else made "
-"pointing to the English original. You should NOT make links that depend upon "
-"content negotiation. One reason is that they will fail on mirror servers "
-"that do not do content negotiation."
-msgstr ""
-"Lidhjet duhen ndërtuar që të shpien te një faqe e përkthyer nëse 
ekziston, "
-"përndryshe le të shpien te origjinali në Anglisht. NUK duhet të krijoni "
-"lidhje që varen nga negociim lënde. Një arsye për këtë është që ato 
nuk do "
-"të funksionojnë në shërbyesa pasqyrë që nuk bëjnë negociim lënde."
+msgid "Link should be made pointing to a translated page if it exists, else 
made pointing to the English original. You should NOT make links that depend 
upon content negotiation. One reason is that they will fail on mirror servers 
that do not do content negotiation."
+msgstr "Lidhjet duhen ndërtuar që të shpien te një faqe e përkthyer nëse 
ekziston, përndryshe le të shpien te origjinali në Anglisht. NUK duhet të 
krijoni lidhje që varen nga negociim lënde. Një arsye për këtë është 
që ato nuk do të funksionojnë në shërbyesa pasqyrë që nuk bëjnë 
negociim lënde."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -292,16 +192,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"The top and bottom of all translations (including the English original) "
-"should contain links to other translations of the document when such exists. "
-"See the <a href=\"/boilerplate.html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</"
-"a> for an example on how to do this."
-msgstr ""
-"Kryet dhe fundi i krejt përkthimeve (përfshi këtu edhe origjinalin në "
-"Anglisht) do të duhej të përmbanin lidhje te përkthimet e tjera të "
-"dokumentit kur ka të tillë. Shihni <a 
href=\"/boilerplate.html\">http://www.";
-"gnu.org/boilerplate.html</a> për një shembull se si të bëhet kjo."
+msgid "The top and bottom of all translations (including the English original) 
should contain links to other translations of the document when such exists. 
See the <a href=\"/boilerplate.html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a> 
for an example on how to do this."
+msgstr "Kryet dhe fundi i krejt përkthimeve (përfshi këtu edhe origjinalin 
në Anglisht) do të duhej të përmbanin lidhje te përkthimet e tjera të 
dokumentit kur ka të tillë. Shihni <a 
href=\"/boilerplate.html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a> për një 
shembull se si të bëhet kjo."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -310,26 +202,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Translations should be named <code>PAGENAME.LG.html</code> where <code>LG</"
-"code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>. For example, a "
-"German translation of home.html should be named <code>home.de.html</code>."
-msgstr ""
-"Përkthimet duhen emërtuar <code>EMËRFAQEJE.GJ.html</code> ku 
<code>GJ</code> "
-"është <a href=\"#LanguageCodes\">kodi i gjuhës</a>. Për shembull, 
përkthimi "
-"në Shqip i home.html do të duhej emërtuar <code>home.sq.html</code>."
+msgid "Translations should be named <code>PAGENAME.LG.html</code> where 
<code>LG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>. For 
example, a German translation of home.html should be named 
<code>home.de.html</code>."
+msgstr "Përkthimet duhen emërtuar <code>EMËRFAQEJE.GJ.html</code> ku 
<code>GJ</code> është <a href=\"#LanguageCodes\">kodi i gjuhës</a>. Për 
shembull, përkthimi në Shqip i home.html do të duhej emërtuar 
<code>home.sq.html</code>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other file "
-"<code>other.html</code>. Create a symlink named <code>index.LG.html</code> "
-"pointing to the correct translation <code>other.LG.html</code>."
-msgstr ""
-"Ka ca lidhje simbolike <code>index.html</code> që shpien te ndonjë kartelë 
"
-"tjetër <code>tjetër.html</code>. Krijoni një lidhje simbolike të 
emërtuar "
-"<code>index.GJ.html</code> që shpie te përkthimi përkatës 
<code>tjetër.GJ."
-"html</code>."
+msgid "There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other 
file <code>other.html</code>. Create a symlink named 
<code>index.LG.html</code> pointing to the correct translation 
<code>other.LG.html</code>."
+msgstr "Ka ca lidhje simbolike <code>index.html</code> që shpien te ndonjë 
kartelë tjetër <code>tjetër.html</code>. Krijoni një lidhje simbolike të 
emërtuar <code>index.GJ.html</code> që shpie te përkthimi përkatës 
<code>tjetër.GJ.html</code>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -348,24 +227,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a href="
-"\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a> "
-"mailing list. Then you will get sent one email for each page that is "
-"modified in cvs (for the www module). The traffic is around 4-5 mails per "
-"day, more on weekends. It's suggested that you save all such email and burst "
-"through them about once a week to make sure the translations are current. "
-"You may also use <code>make report TEAM=LANG</code> if you have <a href=\"/"
-"software/gnun/\">GNUN</a> installed."
-msgstr ""
-"Që përkthimet të jenë përherë të përditësuara, do të duhej të 
pajtoheshit te "
-"lista e postimeve <a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits";
-"\">www-commits</a>. Pas kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në cvs (për "
-"modulin www), do t'ju dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 
4-5 "
-"mesazhe në ditë, më tepër në fund javë. Është e këshillueshme që 
t'i ruani "
-"krejt këto email-e dhe të merreni me ta një herë në javë që të 
garantoni "
-"përkthime të përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu <code>make 
report "
-"TEAM=LANG</code> nëse keni <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> të 
instaluar."
+msgid "For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a> 
mailing list. Then you will get sent one email for each page that is modified 
in cvs (for the www module). The traffic is around 4-5 mails per day, more on 
weekends. It's suggested that you save all such email and burst through them 
about once a week to make sure the translations are current. You may also use 
<code>make report TEAM=LANG</code> if you have <a 
href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> installed."
+msgstr "Që përkthimet të jenë përherë të përditësuara, do të duhej 
të pajtoheshit te lista e postimeve <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a>. 
Pas kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në cvs (për modulin www), do t'ju 
dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në ditë, 
më tepër në fund javë. Është e këshillueshme që t'i ruani krejt këto 
email-e dhe të merreni me ta një herë në javë që të garantoni përkthime 
të përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu <code>make report 
TEAM=LANG</code> nëse keni <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> të instaluar."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -374,12 +237,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The language code is followed by the name of the language, and the name and "
-"e-mail address of the translation team leader."
-msgstr ""
-"Kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe e-mail-i i 
udhëheqësit "
-"të ekipit të përkthimit."
+msgid "The language code is followed by the name of the language, and the name 
and e-mail address of the translation team leader."
+msgstr "Kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe e-mail-i i 
udhëheqësit të ekipit të përkthimit."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -388,308 +247,153 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>??</code> - This place is reserved for your name, when you form a "
-"translation team for another language."
-msgstr ""
-"<code>??</code> - Ky vend ruhet për emrin tuaj, kur krijoni një ekip "
-"përkthimi për një gjuhë tjetër."
+msgid "<code>??</code> - This place is reserved for your name, when you form a 
translation team for another language."
+msgstr "<code>??</code> - Ky vend ruhet për emrin tuaj, kur krijoni një ekip 
përkthimi për një gjuhë tjetër."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>!!</code> - Contact the Translation Managers at <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> if you would like "
-"to form a Translation Team and be listed as the translation team lead for "
-"your language."
-msgstr ""
-"<code>!!</code> - Lidhunu me Administratorët e Përkthimeve te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> nëse "
-"doni të krijoni një Ekip Përkthimi dhe që të paraqiteni si udhëheqësi 
i "
-"ekipit të përkthimeve për gjuhën tuaj."
+msgid "<code>!!</code> - Contact the Translation Managers at <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if you would like to 
form a Translation Team and be listed as the translation team lead for your 
language."
+msgstr "<code>!!</code> - Lidhunu me Administratorët e Përkthimeve te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> nëse doni të krijoni 
një Ekip Përkthimi dhe që të paraqiteni si udhëheqësi i ekipit të 
përkthimeve për gjuhën tuaj."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-"\">Arabic</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam Hossny</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem Hossny</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-"\">Arabisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam "
-"Hossny</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem Hossny</"
-"a>)"
+msgid "<code>ar</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar\";>Arabic</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam Hossny</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem Hossny</a>)"
+msgstr "<code>ar</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar\";>Arabisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam Hossny</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem Hossny</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar";
-"\">Igrar Huseynov</a>)"
-msgstr ""
-"<code>az</code> - Azerbajxhanase (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-"igrar\">Igrar Huseynov</a>)"
+msgid "<code>az</code> - Azerbaijani (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar\";>Igrar Huseynov</a>)"
+msgstr "<code>az</code> - Azerbajxhanase (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar\";>Igrar Huseynov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
-"\">Bulgarian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
-"Doganov</a>)"
-msgstr ""
-"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
-"\">Bullgarisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
-"Doganov</a>)"
+msgid "<code>bg</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg\";>Bulgarian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor Doganov</a>)"
+msgstr "<code>bg</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg\";>Bullgarisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor Doganov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-"\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
-"Mujahidul Islam</a>)"
-msgstr ""
-"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-"\">Bengaleze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
-"Mujahidul Islam</a>)"
+msgid "<code>bn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn\";>Bengali</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar Mujahidul Islam</a>)"
+msgstr "<code>bn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn\";>Bengaleze</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar Mujahidul Islam</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
-"\">Catalan</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
-"Puigpelat</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
-"\">Katalançe</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
-"Puigpelat</a>)"
+msgid "<code>ca</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca\";>Catalan</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel Puigpelat</a>)"
+msgstr "<code>ca</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca\";>Katalançe</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel Puigpelat</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
 #| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
-msgid ""
-"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-"\">Czech</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-"\">Tailandishte</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Czech</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Çeke</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-"\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-"Gravgaard</a>)"
-msgstr ""
-"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-"\">Danisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-"Gravgaard</a>)"
+msgid "<code>da</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da\";>Danish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik Gravgaard</a>)"
+msgstr "<code>da</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da\";>Danisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik Gravgaard</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
 #| "\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ri_st\";>Richard "
 #| "Steuer</a>)"
-msgid ""
-"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-"\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</"
-"a>)"
-msgstr ""
-"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-"\">Gjermanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ri_st\";>Richard "
-"Steuer</a>)"
+msgid "<code>de</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de\";>German</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</a>)"
+msgstr "<code>de</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de\";>Gjermanishte</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-"\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios "
-"Zarkadas</a>)"
-msgstr ""
-"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-"\">Greqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
-"\">Georgios Zarkadas</a>)"
+msgid "<code>el</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el\";>Greek</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios Zarkadas</a>)"
+msgstr "<code>el</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el\";>Greqisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios Zarkadas</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
-"Court&egrave;s</a>)"
-msgstr ""
-"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
-"Court&egrave;s</a>)"
+msgid "<code>eo</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo\";>Esperanto</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic Court&egrave;s</a>)"
+msgstr "<code>eo</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo\";>Esperanto</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic Court&egrave;s</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-"\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier "
-"Reina</a>)"
-msgstr ""
-"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-"\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier "
-"Reina</a>)"
+msgid "<code>es</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es\";>Spanish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier Reina</a>)"
+msgstr "<code>es</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es\";>Spanjisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier Reina</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
-"Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh\";>A. E. "
-"Some&lsquo;eh</a>)"
-msgstr ""
-"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
-"Persisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh\";>A. E. "
-"Some&lsquo;eh</a>)"
+msgid "<code>fa</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/Persian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh\";>A. E. Some&lsquo;eh</a>)"
+msgstr "<code>fa</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/Persisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh\";>A. E. Some&lsquo;eh</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-"\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</"
-"a>)"
-msgstr ""
-"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-"\">Finlandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-"\">Ville</a>)"
+msgid "<code>fi</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi\";>Finnish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a>)"
+msgstr "<code>fi</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi\";>Finlandisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
 #| "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
 #| "\">Ville</a>)"
-msgid ""
-"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-"\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
-"Barbier</a>)"
-msgstr ""
-"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-"\">Finlandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-"\">Ville</a>)"
+msgid "<code>fr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr\";>French</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis Barbier</a>)"
+msgstr "<code>fr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr\";>Frënge</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis Barbier</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
-"\">Hebrew</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
-"\">Hebraisht</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>he</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he\";>Hebrew</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>he</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he\";>Hebraisht</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
-"\">Indonesian</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
-"\">Indoneziane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>id</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id\";>Indonesian</a> (New 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>id</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id\";>Indoneziane</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
-"\">Italian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
-"Pescetti</a>)"
-msgstr ""
-"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
-"\">Italisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
-"Pescetti</a>)"
+msgid "<code>it</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it\";>Italian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea Pescetti</a>)"
+msgstr "<code>it</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it\";>Italisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea Pescetti</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
-"\">Japanese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki "
-"Hatta</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
-"\">Japonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki "
-"Hatta</a>)"
+msgid "<code>ja</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja\";>Japanese</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki Hatta</a>)"
+msgstr "<code>ja</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja\";>Japonisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki Hatta</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>)"
+msgid "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>)"
+msgstr "<code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-"\">Kurdish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ulas\";>Abdullah "
-"Ulas</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-"\">Kurde</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ulas\";>Abdullah Ulas</"
-"a>)"
+msgid "<code>ku</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurdish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ulas\";>Abdullah Ulas</a>)"
+msgstr "<code>ku</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurde</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ulas\";>Abdullah Ulas</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
-"\">Malayalam</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/aeshyamae\";>Shyam "
-"Karanattu</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
-"\">Malajalamisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/aeshyamae";
-"\">Shyam Karanattu</a>)"
+msgid "<code>ml</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml\";>Malayalam</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/aeshyamae\";>Shyam Karanattu</a>)"
+msgstr "<code>ml</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml\";>Malajalamisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/aeshyamae\";>Shyam Karanattu</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-"\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att";
-"\">Andreas Tolfsen</a>)"
-msgstr ""
-"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-"\">Norvegjishte Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-"att\">Andreas Tolfsen</a>)"
+msgid "<code>nb</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb\";>Norwegian Bokm&aring;l</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>)"
+msgstr "<code>nb</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb\";>Norvegjishte Bokm&aring;l</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
-"\">Dutch</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
-"Uijldert</a>)"
-msgstr ""
-"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
-"\">Holandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
-"Uijldert</a>)"
+msgid "<code>nl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl\";>Dutch</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom Uijldert</a>)"
+msgstr "<code>nl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl\";>Holandisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom Uijldert</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-"users/att\">Andreas Tolfsen</a>, permanent coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-"users/att\">Andreas Tolfsen</a>, lypset bashkërendues i përhershëm)"
+msgid "<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>, permanent 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>, lypset 
bashkërendues i përhershëm)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
 #| "\">Polish</a> (<a href=\"https:/savannah.gnu.org/users/jsowoc\">Jan Owoc</"
 #| "a>)"
-msgid ""
-"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-"\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</"
-"a>)"
-msgstr ""
-"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-"\">Polonisht</a> (<a href=\"https:/savannah.gnu.org/users/jsowoc\">Jan Owoc</"
-"a>)"
+msgid "<code>pl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl\";>Polish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</a>)"
+msgstr "<code>pl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl\";>Polake</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -698,146 +402,68 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-"\">Brazilian Portuguese</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-"\">Portugalishte Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>pt-br</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br\";>Brazilian Portuguese</a> 
(New coordinator needed)"
+msgstr "<code>pt-br</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br\";>Portugalishte 
Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
-"\">Romanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";
-"\">Laurentiu Buzdugan</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
-"\">Rumanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";
-"\">Laurentiu Buzdugan</a>)"
+msgid "<code>ro</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro\";>Romanian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan\";>Laurentiu Buzdugan</a>)"
+msgstr "<code>ro</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro\";>Rumanisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan\";>Laurentiu Buzdugan</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-"\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
-"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
-"Kraritonov</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-"\">Rusisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
-"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
-"Kraritonov</a>)"
+msgid "<code>ru</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru\";>Russian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel Kraritonov</a>)"
+msgstr "<code>ru</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru\";>Rusisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel Kraritonov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-"\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik "
-"Smatana</a>)"
-msgstr ""
-"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-"\">Slovakisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
-"\">Dominik Smatana</a>)"
+msgid "<code>sk</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk\";>Slovak</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik Smatana</a>)"
+msgstr "<code>sk</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk\";>Slovakisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik Smatana</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
-"\">Albanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik "
-"Bleta</a>)"
-msgstr ""
-"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
-"\">Shqip</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</"
-"a>)"
+msgid "<code>sq</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq\";>Albanian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</a>)"
+msgstr "<code>sq</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq\";>Shqip</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-"\">Serbian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-"\">Strahinya Radich</a>)"
-msgstr ""
-"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-"\">Sërbisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-"\">Strahinya Radich</a>)"
+msgid "<code>sr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr\";>Serbian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\";>Strahinya Radich</a>)"
+msgstr "<code>sr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr\";>Sërbisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\";>Strahinya Radich</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
-"\">Tamil</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
-"Ramadoss</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
-"\">Tamilezçe</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";
-"\">Sri Ramadoss</a>)"
+msgid "<code>ta</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta\";>Tamil</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri Ramadoss</a>)"
+msgstr "<code>ta</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta\";>Tamilezçe</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri Ramadoss</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</"
-"a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-"\">Tailandishte</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>th</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>th</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Tailandishte</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-"\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-"\">Tagaloge</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>tl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl\";>Tagalog</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>tl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl\";>Tagaloge</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
-"\">Turkish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
-"Servet D&ouml;nmez</a>)"
-msgstr ""
-"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
-"\">Turqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
-"Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgid "<code>tr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr\";>Turkish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgstr "<code>tr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr\";>Turqisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
-"\">Ukrainian</a> (<a href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";
-"\">Evgeniy Sudyr</a>)"
-msgstr ""
-"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
-"\">Ukrainase</a> (<a href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";
-"\">Evgeniy Sudyr</a>)"
+msgid "<code>uk</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk\";>Ukrainian</a> (<a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr\";>Evgeniy Sudyr</a>)"
+msgstr "<code>uk</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk\";>Ukrainase</a> (<a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr\";>Evgeniy Sudyr</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-"\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
-"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
-msgstr ""
-"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-"\">Kinezçe e Thjeshtuar</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
-"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgid "<code>zh-cn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Simplified Chinese</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";>Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr "<code>zh-cn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Kinezçe e Thjeshtuar</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";>Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-"\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
-"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
-msgstr ""
-"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn/";
-"\">Kinezçe Tradicionale</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
-"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgid "<code>zh-tw</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Traditional Chinese</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";>Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr "<code>zh-tw</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn/\";>Kinezçe Tradicionale</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";>Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
@@ -851,22 +477,8 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
-msgid ""
-"is a special case. The bulk of the site is written in English, which is the "
-"de-facto language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need "
-"original documents written in other languages translated into English. It "
-"is best to notify the team leader of your language that you volunteer, "
-"because we always contact them first. If there is no team and you are "
-"willing to help with this, please contact <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në 
Anglisht, që "
-"është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi 
nevojë "
-"të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë të 
tjera. "
-"Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të gjuhës ku 
jepni "
-"ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. Po qe se nuk ka ekip dhe 
"
-"doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "is a special case. The bulk of the site is written in English, which 
is the de-facto language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need 
original documents written in other languages translated into English. It is 
best to notify the team leader of your language that you volunteer, because we 
always contact them first. If there is no team and you are willing to help 
with this, please contact <a href=\"mailto:address@hidden";> 
&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në 
Anglisht, që është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund 
të kemi nevojë të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur 
në gjuhë të tjera. Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i 
ekipit të gjuhës ku jepni ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. 
 Po qe se nuk ka ekip dhe doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -875,26 +487,17 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following tag, "
 #| "in the <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (or <code>&lt;head&gt;</"
 #| "code> for xhtml) section. Where <code>address@hidden</code> "
 #| "is the forwarding address for your translations team: <br />"
-msgid ""
-"If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following tag, in "
-"the <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (or <code>&lt;head&gt;</code> "
-"for xhtml) section. Where <code>address@hidden</code> is the "
-"forwarding address for your translations team:"
-msgstr ""
-"Nëse përktheni një faqe për www.gnu.org, ju lutem, vendosni etiketën "
-"vijuese, te pjesa <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (ose <code>&lt;"
-"head&gt;</code> për xhtml). Kur <code>address@hidden</code> "
-"është adresa për përcjellje për ekipin tuaj të përkthimeve: <br />"
+msgid "If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following 
tag, in the <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (or 
<code>&lt;head&gt;</code> for xhtml) section. Where 
<code>address@hidden</code> is the forwarding address for your translations 
team:"
+msgstr "Nëse përktheni një faqe për www.gnu.org, ju lutem, vendosni 
etiketën vijuese, te pjesa <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (ose 
<code>&lt;head&gt;</code> për xhtml). Ku <code>address@hidden</code> është 
adresa për përcjellje e ekipit tuaj të përkthimeve:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| " &lt;link rev=\"translated\" href=\"mailto:address@hidden"&nbsp;/&gt;\n";
@@ -903,7 +506,6 @@
 " &lt;link rev=\"translated\" href=\"mailto:address@hidden"&nbsp;/&gt;\n";
 " "
 msgstr ""
-"\n"
 " &lt;link rev=\"translated\" href=\"mailto:address@hidden"&nbsp;/&gt;\n";
 " "
 
@@ -915,71 +517,41 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në drejtojini te 
"
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/"
-"contact/\">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në. <br /> Ju lutem, "
-"njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të tjera 
dërgojini "
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
-"</a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka 
edhe <a href=\"/contact/\">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në drejtojini te 
"
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/"
-"contact/\">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në. <br /> Ju lutem, "
-"njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të tjera 
dërgojini "
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
-"</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose 
ndreqje të tjera dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
 me "
-"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -998,25 +570,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-#~ "\">Czech</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mkysela\";>Martin "
-#~ "Kysela</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-#~ "\">Çekisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mkysela\";>Martin 
"
-#~ "Kysela</a>)"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-#~ "\">French</a> (New coordinator needed, please contact <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a> and <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-#~ "\">Frëngjisht</a> (Lypset bashkërendues i ri, ju lutem, lidhuni me <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a> dhe <a "
-#~ "href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</"
-#~ "a>)"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]